Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Hoa_de_trac_nghiem_DH_so_1

VIEWS: 43 PAGES: 4

									                    MÔN HÓA H C
                    ÔN S  1 (Th i gian: 90 phút)
Câu 1: Rư u C5H12O có s  ng phân là A b c 2:
   A. 5       B. 3          C. 4          D. 2
Câu 2: Cracking hoàn toàn 2,8 lít C5H12 thu hh B. t cháy h n h p B thu t ng lư ng CO2, H2O là:
   A. 27g       B. 41g         C. 82g       D. 62g
Câu 3: Thu c th duy nh t dùng   nh n bi t các ch t sau: Ba(OH)2, NH4HSO4, BaCl2, HCl, NaCl,
   H2SO4 d ng trong 6 l b m t nhãn.
   A. dd Na2CO3    B. dd AgNO3     C. dd NaOH      D. quỳ tím
Câu 4: Khu y u m t lư ng b t Fe, Fe3O4 vào dung d ch HNO3 loãng. Ch m d t ph n ng, thu ư c
   dung d ch X và khí NO và còn l i m t ít kim lo i. V y dung d ch X ch a ch t tan:
   A. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2           B. Fe(NO3)3, HNO3
   C. Fe(NO3)2 duy nh t           D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, HNO3
Câu 5: Có m t h p ch t h u cơ ơn ch c Y, khi t cháy Y ta ch thu ư c CO2 và H2O v i s mol
   như nhau và s mol oxi tiêu t n g p 4 l n s mol c a Y. Bi t r ng: Y làm m t màu dung d ch
   brom và khi Y c ng h p hi ro thì ư c rư u ơn ch c. Công th c c u t o m ch h c a Y là:
   A. CH3-CH2-OH              B. CH2=CH-CH2-CH2-OH
   C. CH3-CH=CH-CH2-OH           D. CH2=CH-CH2-OH .
Câu 6: 2,64g h n h p HCOOH, CH3COOH, phenol tác d ng       Vml dd NaOH 1M thu 3,52g mu i.
   Giá tr V là:
   A. 30ml     B. 50ml     C. 40ml            D. 20ml
Câu 7: M t ch t h u cơ X ch a C, H, O ch ch a m t lo i ch c cho 2,9g X ph n ng v i dung d ch
   AgNO3/NH3 dư thu ư c 21,6g Ag. V y X có th là:
   A. HCHO      B. OHC – CHO    C. CH2(CHO)2     D. CH3 – CHO
Câu 8: Tìm phát bi u sai
    A. Tính ch t hóa h c c a kim lo i là kh
    B. Cùng nhóm thì tính kim lo i tăng khi sang chu kỳ m i
    C. Tính ch t c trưng c a kim l ai là tác d ng ư c dung d ch bazơ
    D. Kim lo i có ánh kim , d o ,d n i n và d n nhi t
Câu 9: Khi cho 0,56 lít ( kc) khí HCl h p thu vào 50ml dung d ch AgNO3 8% (d=1,1g/ml). N ng   %
    HNO3 thu ư c là:
    A. 6,3%       B. 1,575%       C. 3%       D. 3,5875%
Câu 10: Hai hydrocacbon A, B là ng ng k ti p có t kh i hơi so v i H2 b ng 12,65. V y A, B có
    th là:
   A. CH4, C2H6    B. C2H4 , C3H6  C. C2H2 , C3H4    D. C3H4, C4H6
Câu 11: Cho 3g h n h p g m 3 kim lo i ng trư c H2 trong dãy ho t ng hóa h c ph n ng h t v i
   H2SO4 dư, thu ư c 1,008 lít H2 ( kc). Cô c n dung d ch thu ư c mg r n. V y m có th b ng:
    A. 7,32g      B. 5,016g        C. 2,98g      D. K t qu khác
Câu 12: H n h p X g m: C3H8, C4H10 có t kh i i v i H2 b ng 25,5. Thành ph n % theo s mol là:
   A. 20 và 80    B. 50 và 50     C. 25 và 75     D. K t qu khác
Câu 13: X là nguyên t nhóm VA. Công th c hidroxit (trong ó X th hi n s oxy hóa cao nh t) nào
   sau ây là không úng:
   A. HXO3      B. H3XO3      C. H4X2O7      D. H3XO4
Câu 14: So sánh tính axit c a các ch t sau ây:

                    Trang 1/4
    CH2Cl-CH2COOH (1), CH3COOH (2),      HCOOH (3),    CH3-CHCl-COOH (4)
    A. (3) > (2) > (1 ) > (4)         B. (4) > (2) > (1 ) > (3)
    C. (4) > (1) > (3). > (2)         D. K t qu khác
Câu 15: t cháy 1,68 lít hh G: CH4, C2H4 ( kc) có M hhG = 20 ; thu x gam CO2. V y x b ng:
   A. 6,6g       B. 4,4g       C. 3,3g         D. K t qu khác
Câu 16: Trong phòng thí nghi m, có th i u ch khí oxi t mu i kali clorat. Ngư i ta s d ng cách
   nào sau ây nh m m c ích tăng t c ph n ng?
   A. Nung kali clorat tinh th nhi t   cao.
   B. Nung h n h p kali clorat tinh th và mangan ioxit nhi t cao.
   C. un nóng nh kali clorat tinh th .
   D. un nóng nh dung d ch kali clorat bão hòa.
Câu 17:    t cháy ankan X có mol X: mol O2 = 2 : 13. Khi Cracking X s thu ư c t i a m y olefin?
    A. 1         B. 2          C. 3         D. 4
Câu 18: Cho bi t ph n ng: H202 + KI → I2 + K0H. Vai trò c a t ng ch t tham gia ph n ng
   này là gì?
    A. KI là ch t oxi hóa, H202 là ch t kh
    B. KI là ch t kh , H202 là ch t oxi hóa
    C. H202 là ch t b oxi hóa, KI là ch t b kh
    D. H202 là v a là ch t oxi hóa, v a là ch t kh
Câu 19: t cháy hydrocacbon A có mCO2: mH2O = 4,889. V y CTTN c a A là:
   A. (CH2)n    B. (C2H6)n    C. (CH3)n     D. (CH)n
Câu 20: Hai ch t h u cơ X và Y u ơn ch c là ng ph n c a nhau. t cháy hoàn toàn 5,8 gam h n
   h p X và Y c n 8,96 lít oxi ( ktc) thu ư c khí CO2 và hơi nư c theo t l VCO2 : Vhơi H2O = 1 : 1
   ( o cùng i u ki n). Công th c ơn gi n c a X và Y là:
    A. C2H4O       B. C3H6O        C. C4H8O       D. C5H10O
Câu 21: Khi d n m t lu ng khí clo qua dung d ch KOH loãng ngu i thu ư c s n ph m có ch a:
    A. KClO       B. KClO2        C. KClO3       D. Không ph n ng
Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 2,81 (g) h n h p m t oxit Kim lo i ki m và m t oxit kim lo i ki m th vào
   V ml ddH2SO4 0,1M r i cô c n dd sau p thu ư c 6,81g hh mu i khan. Giá tr V:
    A. 500 ml      B. 625 ml        C. 725 ml      D. 425 ml
Câu 23:  t rư u A. D n h t s m ph m cháy vào bình ng ddCa(OH)2 dư; th y có 3 gam k t t a và
   kh i lư ng bình tăng 2,04 gam. V y A là:
   A. CH3OH      B. C2H5 OH      C. C3H7OH   D. C4H9OH
Câu 24: Hòa tan h t 1,62g b c b ng axit n ng    21% ( d=1,2 g/ml) ; thu   oc NO.Th tích dung d ch
   axitnitric t i thi u c n ph n ng là:
   A. 4ml         B. 5ml         C. 7,5ml       D. Giá tr khác
Câu 25: M t oxit kim lo i: M xOy trong ó M chi m 72,41% v kh i lư ng. Kh hoàn toàn oxit này
   b ng CO, thu ư c 16,8 gam M. Hòa tan hoàn toàn lư ng M này b ng HNO3 c nóng thu
    ư c 1 mu i và x mol NO2. Gi tr x l:
   A. 0,45       B. 0,6       C. 0,75      D. 0,9
Câu 26: H n h p X g m 2 axit no: A1 và A2.  t cháy hoàn toàn 0,3mol X thu ư c 11,2 lít khí CO2
   ( ktc). Trung hòa 0,3 mol X c n 500ml dung d ch NaOH 1M. Công th c c u t o c a 2 axit là:
   A. CH3COOH và C2H5COOH          B. HCOOH và HOOC-COOH
                    Trang 2/4
    C. HCOOH và C2H5COOH            D. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH
Câu 27: M c ích c a phép phân tích  nh tính các nguyên t trong h p ch t h u cơ là:
    A. Xác nh CTPT h p ch t h u cơ
    B. Xác nh kh i lư ng h p ch t h u cơ
    C. Xác nh thành ph n các ngt trong h p ch t h u cơ
    D. Xác nh s nguyên t c a m i nguyên t trong h p ch t h u cơ
Câu 28: Cho hh: AO, B2O3 vào nư c thu ư c ddX trong su t . Cho t t CO2 vào ddX       n khi 9
    ư c k t t a l n nhât. Thành phàn6 k t t a g m:
   A. ACO3       B. B2(CO3)3      C. ACO3, B2(CO3)3 D. ACO3,B(OH)3
Câu 29: Khi th 1 l n v i Br2 t o 4 s n ph m. V y tên g i là:
   A. 2,2 – dimetyl pentan.         B. 2–metyl butan.
   C. 2,3– imetylbutan.           D. 2,3– dimetyl butan
Câu 30: 30g h n h p Cu, Fe tác d ng  v i 14lít khí Cl2 ( kc). V y %Cu theo kh i lư ng:
   A. 45%       B. 60%         C. 53,33%      D. 35,5%
Câu 31: t cháy h n h p 2 rư u ng ng có s mol b ng nhau, ta thu ư c khi CO2 và hơi nư c có
   t l s mol: nCO2 : nH2O = 2 : 3. Công th c phân t 2 rư u l n lư t là:
   A. CH4O và C3H8O             B. C2H6O và C3H8O
   C. CH4O và C2H6O             D. C2H6O và C4H10O
Câu 32: Cho 2,8g b t Fe và 2,7g b t Al vào dung d ch có 0,175mol Ag2SO4. Khi ph n ng xong thu
    ư c x gam h n h p 2 kim lo i. V y x là:
   A. 39,2g      B. 5,6g        C. 32,4g      D. K t qu khác
Câu 33: Dung d ch A g m HCl, H2SO4 có pH = 2.    trung hòa hoàn toàn 0,59 gam h n h p 2 amin
    ơn ch c no b c 1 (có s C không quá 4) ph i dùng 1 lít dung d ch A. CTPT 2 amin:
   A. CH3NH2 và C4H9NH2           B. CH3NH2 và C2H5NH2
   C. C3H7NH2                D. C4H9NH2 và CH3NH2 ho c C2H5NH2
Câu 34: Cho ph n ng: C4H6O2 + NaOH→ B + D; D + Z → E + Ag. B có th i u ch tr c ti p ư c
   t CH4 và C2H6. V y B có th là:
   A. CH3COONa    B. C2H5COONa   C. A, B u úng   D. A, B u sai
Câu 35: t cháy h n h p A g m có nhi u hidrôcacbon thu ư c 6,72 lít CO2 ( kc) và 3,6g H2O. V y
   V lít O2 c n  t là:
   A. 8,96lít     B. 2,24 lít    C. 6,72lít     D. 4,48lít
Câu 36: Cho 4,2g este ơn no tác d ng NaOH thu 4,76g mu i. Axít t o ra este là:
   A. HCOOH      B. C2H5COOH   C. RCOOH       D. CH3COOH
Câu 37: Tr n V1 lit dung d ch H2SO4 có pH = 3 v i V2 lit dung d ch NaOH có pH = 12     ư c dung
   d ch có pH = 4, thì t l V1: V2 có giá tr nào?
    A. 9:11      B. 101:9        C. 99:101      D. T l khác
Câu 38:  t cháy hoàn toàn 1,52 gam m t rư u X thu ư c 1,344 lít CO2 ( ktc) và 1,44 gam H2O.
   Công th c phân t c a X là:
   A.C3H8O2      B. C3H8O3     C. C4H8O2      D. C5H10O2
Câu 39: D n hai lu ng khí clo i qua hai dung d ch KOH: dung d ch m t loãng và ngu i, dung d ch hai
    m c un nóng t i 100oC. N u lư ng mu i KCl sinh ra trong hai dung d ch b ng nhau thì t
   l th tích clo i qua hai dung d ch KOH b ng bao nhiêu?
    A. 5/6       B. 5/3         C. 8/3        D. 10/3


                   Trang 3/4
Câu 40: Cho 2,4 gam m t h p ch t h u cơ X tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3
   thu ư c 7,2 gam Ag. CTCT c a X:
    A. CH3CHO      B. C2H5CHO     C. HCHO       D. C3H7CHO
Câu 41: Ch t nào sau ây không ph i là h p ch t h u cơ?
    A. CH2O       B. (NH4)2CO3    C. CCl4       D. (NH2)2CO
Câu 42: Nguyên t g m:
    A. H t nhân mang i n dương và l p v mang i n âm.
    B. Các h t proton và electron.
    C. Các h t proton và nơtron.
    D. Các h t electron và nơtron.
Câu 43: i u nào sau ây úng khi nói v ankan:
    A. là h p ch t h u cơ có công th c CnH2n+2
    B. là hydrocacbon trong phân t ch ch a n i ơn.
    C. là HC ch ch a liên k t xích ma trong phân t .
    D. T t c  u úng.
Câu 44: M nh   nào sau ây không úng:
    A. Tính ch t hóa h c c a các nguyên t trong cùng nhóm cũng gi ng nhau.
    B. Tính ch t hóa h c c a các nguyên t trong cùng phân nhóm gi ng nhau.
    C. Nguyên t c a các nguyên t trong cùng m t phân nhóm chính có s electron l p ngoài cùng
     b ng nhau và b ng s th t c a nhóm.
    D. Nguyên t c a các nguyên t trong cùng m t nhóm chính có s electron hóa tr b ng nhau và
     b ng s th t c a nhóm.
Câu 45: C u hình electron c a ion Cl- là:
   A. 1s22s22p6     B. 1s22s22p63s23p6  C. 1s22s22p63s23p5  D. 1s22s22p63s23p4
Câu 46: Cho 39,2 gam axit phosphoric ph n ng v i dd ch a 44g NaOH. Sau khi k t thúc ph n ng s
   thu ư c bao nhiêu gam mu i?
   A. 60,133      B. 63,4       C. 65,6      D.68,2
Câu 47: Dung d ch có pH=7:
   A. NH4Cl      B. CH3COONa      C. C6H5ONa      D. KClO3
Câu 48: V i công th c C3H8Ox có nhi u nh t bao nhiêu CTCT ch a nhóm ch c ph n ng      ơc v i
   Na.
   A. 2       B. 3         C. 4        D. 5
Câu 49: Ch n phát bi u sai:
   A. t cháy 1 ankan cho s mol H2O > s mol CO2
   B. Ph n ưng c trưng c a ankan là ph n ng th .
   C. Ankan ch có liên k t xích ma trong phân t .
   D. Clo hóa ankan theo t l 1:1 ch t o m t s n ph m th duy nh t.
Câu 50: 1,52g h n h p 2 rư u ơn k ti p tác d ng v i Na dư thu 2,18g mu i. V y 2 rư u là:
   A. C3H5OH, C4H7OH             B. C3H7OH, C4H9OH
   C. C2H5OH, C3H7OH             D. CH3OH, C2H5OH
                      ----------@---------
                  Trang 4/4

								
To top