OPERAČNÝ SYSTÉM MICROSOFT WINDOWS VISTA - CHARAKTERISTIKA

Document Sample
OPERAČNÝ SYSTÉM MICROSOFT WINDOWS VISTA - CHARAKTERISTIKA Powered By Docstoc
					Sieť ové a informačné technoló gie 2007            Slovenská poľnohospodá rska univerzita v Nitre
celoš kolský odborný seminá r s medziná rodnou účasť ou                Nitra, 6. februá r 2007


      OPERAČ NÝ SYSTÉM MICROSOFT WINDOWS VISTA -
       CHARAKTERISTIKA OPERAČ NÉHO SYSTÉMU

   THE OPERATING SYSTEM MICROSOFT WINDOWS VISTA –
        DIAGNOSTIC OPERATING SYSTEM

                 Pavel POLÁ K - Zuzana POLÁ KOVÁ


Abstract
It has been almost six years (2001-2007) from the last edition of the Microsoft´s version of
operation system (this is true if we don´t count Windows 2003, which was network
operation system). This was very long and dynamic time, which brought significant
changes in area of operating systems. Aim of this article is the presentation of new
Microsoft´s operation system Microsoft Windows Vista. Article would be oriented in
pointing out basic principles of installing, specifying differences in functions of new
system and describing differences in graphical interface between Windows XP a Windows
Vista.

Kľú č ové slová
Operating system, Windows Vista, Premium Ready, Windows Aero

Ú vod
Ž iadnemu z nás asi netreba hovoriť č o je to Microsoft Windows. Predsa len sa mô ž u nájsťaj
                    ,
ľ udia, ktorí by nevedeli povedať o č o sa jedná. Microsoft Windows je najpouž ívanejší
                   ,
operač ný systém na svete, pre ktorý existuje neuveriteľ ne veľ a programov, hier a iných
dô lež itých vecí. Keď však polož íme niekomu otázku, č o je to Microsoft Windows Vista, len
             .
málokto vie odpovedať Microsoft Windows Vista je nová technológia tvorby systémov a
poč ítač ovej grafiky. Vista, ktorá mala kódové označ enie Longhorn (Dlhý roh), mala doraziť
na náš trh už v roku 2006, niekedy v septembri až októbri. Zaujímavé je, ž e Microsoft
sľ uboval vydanie Visty už v roku 2004, nakoniec vydanie však odlož il. Pýtate sa preč o?
Odpoveď Microsoftu bola v takej podobe, ž e č ím dlhšie na Viste budú pracovať tým bude
                                           ,
lepšia, dokonalejšia a po grafickej stránke aj krajšia. To, č o Microsoft povedal, to aj dodrž al.
Anglická verzia systému Windows Vista bude k dispozícii zákazníkom a malým firmám ako
samostatný produkt, alebo predinštalovaný v nových poč ítač och od 30. januára 2007.
Slovenská verzia bude k dispozícii od 15. marca 2007. Vydanie systému Windows Vista
predstavuje zač iatok novej éry, pretož e táto verzia je vraj najbezpeč nejším, najstabilnejším a
najľ ahšie použ iteľ ným systémom Windows. Anglická verzia edície Windows Vista Enterprise
bola dostupná firemným zákazníkom už od novembra roku 2006.
Varianty operač ného systému Windows Vista
Microsoft vyvinul jednotlivé varianty operač ného systému Windows Vista:
Windows Vista Home Basic je základným variantom, ktorý domácim zákazníkom uľ ahč í
bež né využ itie osobného poč ítač a a pripojenie k internetu. Popri zvýšenej bezpeč nosti ponúka
napríklad rodič ovský zámok, ktorý deť umož ní prístup k poč ítač u iba vo zvolený č as a
                      om
ochráni ich pred nebezpeč enstvom z internetu.
Windows Vista Home Premium sa zameriava predovšetkým na podporu multimediálnych
technológií a domácu zábavu. Dokáž e prijímaťtelevízne a rozhlasové vysielanie a umož ň uje
napríklad domácu tvorbu DVD.                             86
Sieť ové a informačné technoló gie 2007            Slovenská poľnohospodá rska univerzita v Nitre
celoš kolský odborný seminá r s medziná rodnou účasť ou                Nitra, 6. februá r 2007


Windows Vista Home Ultimate je najvybavenejším variantom, ktorý bude uvedený na trh.
Je urč ený najnároč nejším použ ívateľ om, ktorí svoj poč ítač využ ívajú pre prácu i zábavu – v
jednej verzii sú všetky funkcie pre firemné nasadenie, prácu na cestách i digitálnu zábavu.
Windows Vista Business prináša firmám vyššiu stabilitu, dokonalejšie využ itie moderného
hardvéru a vysokú úroveň zabezpeč enia. Zniž uje nároky na kaž dodennú starostlivosť o
jednotlivé poč ítač e, č o umož ň uje firmám sústrediť sa na strategické investície do IT
infraštruktúry. Firemní použ ívatelia budú pracovaťefektívnejšie vď aka novému rozhraniu a
lepšej správe dokumentov.
Windows Vista Enterprise budú využ ívať veľ ké spoloč nosti s väč ším poč tom
zamestnancov. Prinesie im vysokú bezpeč nosť a spoľ ahlivosť a zníž i celkové náklady na
zaobstaranie a chod informač nej infraštruktúry. Systém zaistí kompatibilitu so staršími
verziami aplikácií.
V tomto príspevku sú opísané vlastnosti vývojovej verzie Windows Vista RC2, a pevne
verím, ž e mnohé popísané vlastnosti systému sa ešte zmenia po vydaní oficiálnej, "ostrej"
verzie.
Pre koho je Windows Vista urč ený
Windows je v internetových diskusiách č asto predmetom zdrvujúcej kritiky. IT experti ho
bež ne označ ujú za nepouž iteľ ný, nebezpeč ný, nespoľ ahlivý, proste za zlý operač ný systém. Z
ich pohľ adu majú pravdu - ostatne ž iadny produkt nie je dokonalý. Napriek tomu, aké sú
Windows zlé, sa celkom úspešne presadili. Sú totiž akosi nepochopiteľ ne pochopiteľ né, alebo
presnejšie použ iteľ né - pre ľ udí, ktorí o poč ítač och veľ a nevedia.
Zatiaľ č o v kuloároch internetových diskusií zúri stála búrka, Windows sa masovo použ íva.
Vista bude ď alším dominantným operač ným systémom najbliž ších pár rokov. S tým sa nedá
vô bec nič robiť .
Vista je navrhnutá tak, aby bola "pekná a prehľ adná". Tak ju, podľ a mň a, bude hodnotiť
väč šinový použ ívateľ . Inž inier, ktorý potrebuje pracovať sekretárka ktorá musí dojednať
                                  ,
schô dzku, úč tovník v kancelárii, teenager, ktorý má PC len na video a pesnič ky, alebo pani,
ktorá si več er chce zasurfovaťpo internete. Tí všetci by nevedeli povedať č i majú v poč ítač i
                                       ,
nejaký operač ný systém, ale povedali by vám, ž e v ň om majú nejaký Windows. A v tom
Windowse, ž e píšu listy a kreslia tabuľ ky. Pre týchto ľ udí bude Vista dobrá, pretož e prídu k
hotovému poč ítač u, ktorý už funguje.
My, č o budeme Vistu inštalovať asi narazíme na niektoré ť kosti. Tie sa ale rýchlo doriešia.
                   ,               až
Niektorých zariadení sa asi budeme musieť vzdať (Staršie TV karty, č i iné zariadenia, ku
                             .
ktorým výrobcovia nedodajú fungujúce ovládač e.) Plus pár programov, ktoré sa vo Viste
nepodarí rozchodiťa ich výrobcovia neposkytnú novú verziu. Bolo to tak s príchodom kaž dej
novej verzie Windows.
Minimálne hardwarové požiadavky podľa výrobcu
Ak si chcete kúpiť nový poč ítač na ktorom predpokladáte použ itie operač ného systému
Windows Vista, je potrebné, aby bol nový poč ítač označ ený logom Windows Vista Capable,
alebo Premium Ready.
Č o znamená, ak je poč ítač označ ený logom Windows Vista Capable?
                            ň
Poč ítač s logom Windows Vista Capable musí spĺaťminimálne nasledujúce pož iadavky:
  • 512 megabajtov (MB) RAM alebo viac
  • Moderný poč ítač s procesorom typu Intel, respektíve Athlon
  • Samostatná (neintegrovaná) grafická karta s podporou DirectX 9.0
Poč ítač e pripravené pre systém Windows Vista s logom Premium Ready
Ak chceme využ iťešte viac mož ností systému Windows Vista, vrátane grafického rozhrania
Windows Aero, pož adujte poč ítač , ktorý je pripravený pre systém Windows Vista a označ ený
logom Premium Ready, alebo si vyberte poč ítač splň ujúci č i dokonca prekrač ujúci vyššie
popísané pož iadavky pre poč ítač e s logom Premium Ready. Funkcie, ktoré sú k dispozícii


                             87
Sieť ové a informačné technoló gie 2007             Slovenská poľnohospodá rska univerzita v Nitre
celoš kolský odborný seminá r s medziná rodnou účasť ou                Nitra, 6. februá r 2007


v urč itých vyšších edíciách Windows Vista, napríklad mož nosťsledovaťa nahrávaťtelevízne
vysielanie, vyž adujú ešte doplnkový hardware.
Poč ítač s logom Windows Vista Premium Ready musí spĺ     ňaťminimálne nasledujú ce
požiadavky:
  • 1GHz 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor
  • 1 GB systémovej pamäti.
  • Podpora pre grafiku DirectX 9 s ovládač om WDDM, 128 MB grafickej pamäte
     (minimálna pož iadavka) , Pixel Shader 2.0 a 32 bitů na pixel.
  • Pevný disk s kapacitou min. 40 GB a s 15 GB volného miesta.
  • Jednotka DVD-ROM.
  • Zvukový výstup.
  • Pripojenie k Internetu.
Express Upgrade na Windows Vista
Spoloč nosť Microsoft v období pred uvedením operač ného systému Windows Vista™ na
slovenský trh umož ň uje použ ívateľ om, ktorí zakúpili operač ný systém Windows® XP
predávaný formou OEM licencie (systém predinštalovaný na poč ítač i) alebo licencie FPP
(škatuľ ový produkt), aby za výhodných podmienok získali upgrade na systém Windows
Vista. Cieľ om programov Express Upgrade a Technologická záruka je chrániť investície
zákazníkov a zaistiť im mož nosť použ ívať najlepšiu verziu systému Windows v č ase tesne
pred aj po uvedení novej verzie.
Pre ochranu investícií zákazníkov existujú 2 mož nosti pre upgrade na Windows Vista. Obe
mož nosti mô ž u zákazníci v Slovenskej republike využ iť na upgrade na Windows Vista.
Mož nosť upgradu sa týka zákazníkov, ktorí zakúpia OEM alebo FPP licenciu operač ného
                                         ň
systému Windows XP v období od 26. 10. 2006 do 15. 3. 2007, a zároveň spĺajú ď alšie
podmienky.
Express Upgrade na Windows Vista z OEM licencie Windows XP
www.microsoft.com/cze
Je urč ené zákazníkom, ktorí v období 26. 10. 2006 až 15. 3. 2007 zakúpili predinštalovaný
operač ný systém Windows XP, spoloč ne s novým poč ítač om a predajca poč ítač a sa
zúč astň uje tohto programu.
                                 Právo na upgrade na edíciu
        Zakú pená edícia Windows XP          Windows Vista rovnakej jazykovej
                                      verzie
                            ň
Windows XP Media Center Edition 2005 a poč ítač spĺajúci
pož iadavky systému Windows Vista (dô razne odporúč ame    Windows Vista Home Premium*
splnenie pož iadaviek Premium Ready)
                     ň
Windows XP Professional a poč ítač spĺajúci pož iadavky
systému Windows Vista (dô razne odporúč ame splnenie        Windows Vista Business*
pož iadaviek Premium Ready)
                      ň
Windows XP Tablet PC Edition a poč ítač spĺajúci pož iadavky
systému Windows Vista (dô razne odporúč ame splnenie        Windows Vista Business*
pož iadaviek Premium Ready)
Windows XP Professional x64 Edition a poč ítač spĺajúciň
                                 Windows Vista Business x64*
pož iadavky systému Windows Vista
                 ň
Windows XP Home a poč ítač spĺajúci pož iadavky systému      Windows Vista Home Basic
Windows Vista                              Edition€
                      ň
Windows XP Home Edition a poč ítač spĺajúci pož iadavky
                                Windows Vista Home Premium
systému Windows Vista (dô razne odporúč ame splnenie
                                     Edition€€
pož iadaviek Premium Ready)
* Tento upgrade mô ž e vyž adovaťpreinštaláciu, ktorá automaticky neprenesie použ ívateľ ské
nastavenia, dáta ani aplikácie.
                             88
Sieť ové a informačné technoló gie 2007              Slovenská poľnohospodá rska univerzita v Nitre
celoš kolský odborný seminá r s medziná rodnou účasť ou                  Nitra, 6. februá r 2007


Technologická záruka na š  katuľové verzie operač ného systému Windows XP
www.microsoft.com/cze
Je urč ená zákazníkom, ktorí v období od 26. 10. 2006 do 15. 3. 2007 zakúpili škatuľ ovú
licenciu:
Zakú pená edícia Windows      Právo na upgrade na edíciu Windows Vista rovnakej jazykovej
XP                 verzie
Windows XP Home (plná        Windows Vista Home Basic (upgrade)
verzia)
Windows XP Home (upgrade)      Windows Vista Home Basic (upgrade)
Windows XP Professional       Windows Vista Business (upgrade)
(plná verzia)
Windows XP Professional       Windows Vista Business (upgrade)
(upgrade)
Inš talácia
Na rozdiel od serverových operač ných systémov, ktorých inštaláciu majú pevne v rukách
skúsení administrátori, pri klientskych poč ítač och sa predpokladá, ž e inštaláciu budú
vykonávať nielen predajcovia poč ítač ov, ale aj bež ní použ ívatelia. Koncepcia inštalácie
Windows Vista v tomto ohľ ade príjemne prekvapila.
Spolupráca použ ívateľ a sa vyž aduje len v úvode pri zadaní informácií o jazyku inštalácie,
národnom formáte dátumu, č asu a meny a jazykovom variante klávesnice. Od okamihu
zadania produktového kľ úč a prebieha inštalácia úplne automaticky, bez použ ívateľ ského
zásahu. Následne je mož né doinštalovaťbalíč ek slovenskej lokalizácie.
Nie vž dy inštalujeme operač ný systém na úplne č istý disk. V takom prípade mô ž eme staré
oddiely na disku preformátovať prípadne aj úplne odstrániť Ak tieto mož nosti nestač ia, je na
                ,              .
identifikáciu problémov a naznač enie ich riešení k dispozícii voľ ba pre opravu diskového
systému poč ítač a. Administrátorské vedomosti si nevyž aduje ani záver inštalácie, ktorý je
zameraný na zabezpeč enie poč ítač a. Stač í len špecifikovať oblasť v ktorej bude poč ítač
                                    ,
nasadený – domácnosť kancelária alebo verejné priestranstvá, ako sú napríklad internetové
            ,
kaviarne.
Podľ a toho sa potom automaticky nastaví sieť   ová konfigurácia a úroveň zabezpeč enia
poč ítač a.
Bezpeč nostná politika nastavenia vyž aduje, aby boli povolené len tie služ by a mož nosti, ktoré
sa na príslušnom poč ítač i využ ívajú. Ich prehľ ad získame v zlož ke menu Nainštalované
programy a č rty operač ného systému. Ak chceme využ ívať niektoré ď alšie služ by a
technologické mož nosti, napríklad Internet Information Server na publikovanie informácií na
webe, musíme ich najskô r povoliť A naopak služ by, ktoré nemienime využ ívať je najlepšie
                  .                        ,
zakázať  .
Takisto je vhodné venovať chvíľ u pozornosti zoznamu aplikácií, ktoré sa automaticky
spúšť pri štarte operač ného systému. Aplikácie, ktoré využ ívame zriedka, mô ž eme zo
   ajú
zoznamu vylúč iťa v prípade potreby ich spustíme ruč ne. Zvýšime tak nielen zabezpeč enie,
ale v niektorých prípadoch oslobodíme poč ítač od zbytoč nej záť e. Zoznam upravujeme
                                   až
pomocou aplikácie Windows Defender.
Výkon a stupeň optimalizácie konfigurácie mô ž eme posúdiť a porovnať pomocou Indexu
hodnotenia použ ívateľ ských skúseností so systémom.
Pomocou voľ by Upraviťvizuálne efekty mô ž eme dosiahnuťkompromis medzi efektným a
elegantným vzhľ adom a výkonom poč ítač a. V prípade, ak PC disponuje menej výkonným
procesorom alebo grafikou, niektoré trojrozmerné efekty budeme zrejme musieťož elieť   .

Prvé dojmy a popis programu
Nie kaž dý bude spokojný s implicitnou konfiguráciou a nastavením operač ného systému. Po
prvom spustení sa preto zobrazí úvodné okno s ponukou základných funkcií na prispô sobenie
Visty použ ívateľ ovým pož iadavkám, prípadne zvyklostiam vo firme. V porovnaní s XP nás

                             89
Sieť ové a informačné technoló gie 2007            Slovenská poľnohospodá rska univerzita v Nitre
celoš kolský odborný seminá r s medziná rodnou účasť ou                Nitra, 6. februá r 2007


upúta hlavne trojrozmerné grafické prezentač né rozhranie s polopriepustnými oknami. Túto
vlastnosť však vychutnáme len na poč ítač i vybavenom grafickou kartou s podporou
hardvérovej akcelerácie DirectX9. Filozofia vizuálneho použ ívateľ ského rozhrania pomáha
sústrediťsa na obsah bez toho, aby bolo treba premýšľ aťo tom, ako k nemu získaťprístup.
Upúta nás jednak vizuálne a funkč né zlepšenie prvkov známych z verzie Windows XP,
napríklad oveľ a lepšie organizovaná a prehľ adnejšie zobrazená ponuka Štart, ktorá zahrnuje
aj integrované vyhľ adávanie, napríklad podľ a slova alebo frázy. Ponuke pomohla aj redukcia
kaskádového rozvíjania jednotlivých roliet. Prieskumník dokumentov a súborov obsahuje ž ivé
ikony, ktoré zobrazujú náhľ ad obrázka, prvú stránku dokumentu alebo úvodnú scénu
videozáznamu. Orientáciu v spustených programoch mô ž eme získaťprechádzaním kurzorom
po polož kách na dolnej lište pracovnej obrazovky. Zobrazí sa ž ivá miniatúra s náhľ adom okna
príslušnej aplikácie. Z predchádzajúcich verzií Windows urč ite poznáme funkciu na
prepínanie okien aktívnych aplikácií, ktorá sa aktivuje kombináciou klávesov Alt + Tab.
Vo verzii Windows Vista tieto klávesy aktivujú funkciu Windows Flip na vizuálne prepínanie
okien aplikácií.
     Funkcia Windows Flip 3D umož ň uje prehľ adné trojrozmerné prepínanie aplikácií
pomocou kolieska myši.
Plánovanie č asu
Plánovanie č asu už dávno nie je len výsadou manaž érov. Vysoké nároky súvisiace najmä s
neustále sa zvyšujúcim ž ivotným tempom sa v tejto oblasti kladú aj na ž iakov a študentov.
Takisto premyslené plánovanie aktivít v domácnosti mô ž e priniesť nielen zvýšenie
efektívnosti domáceho hospodárenia, ale mô ž eme koordinovaťsvoje plány s priateľ mi alebo
spoluž iakmi a pod. Preto je vo Windows Vista implementovaný plánovací kalendár s
integrovaným zoznamom úloh. Aplikácia akceptuje skutoč nosť ž e domáci poč ítač využ íva
                                 ,
viac č lenov rodiny, takž e kaž dý má svoj vlastný kalendár, no svoje aktivity mô ž u vzájomne
koordinovať Plánovací kalendár vo Windows Vista využ íva otvorený formát dokumentov
       .
iCalendar, takž e mož no publikovaťa zdieľ aťsvoj kalendár na webe.
Multimédiá
Windows Media Player 11 integrovaný v novej Viste okrem jednoduchšej správy
multimediálnych súborov umož ň uje aj pripojenie sa k sieť ovým multimediálnym zariadeniam
v domácnosti (typickým príkladom je herná konzola Xbox) a synchronizáciu s prenosnými
prehrávač mi. Funguje to aj naopak a napríklad deti si mô ž u v detskej izbe prehrávať
multimediálne súbory ulož ené na diskoch domáceho poč ítač a. Niektoré edície Windows Vista
obsahujú aj multimediálne rozšírenie Media Center, urč ené na využ itie domáceho PC ako
centra domácej zábavy. Jeho grafické rozhranie je optimalizované na pripojenie k
televíznemu prijímač u a ovláda sa diaľ kovým ovládač om, ktorý je, mimochodom, rovnaký
ako pri konzole Xbox. Integrovaním doplnkov DVD Maker a Movie Maker síce Microsoft
umož nil použ ívateľ om pomerne komfortné vytvorenie multimediálnej prezentácie digitálnych
fotografií a spracovanie domácich videozáznamov vrátane ich prenosu z digitálneho
fotoaparátu alebo kamery, no zároveň trochu zahral na city firmám, ktoré tieto doplnky
komerč ne dodávajú. Aplikácia Windows Movie Maker umož ň uje kreatívne spracovanie
domácich videozáznamov, podporuje využ itie zaujímavých mož ností prechodov a prelínania,
napríklad stmievanie, zmenu odtieň a, prechod scén, priblíž enie, pohyb obrazu v obraze alebo
cez pixelizáciu tvorenú malými štvorč ekmi. Do videozáznamu mož no pridaťaj titulky.
Slovenská lokalizácia
Microsoft Windows Vista sa bude u nás predávať aj v slovenskej lokalizácii. Tá je
realizovaná veľ mi podrobne a týka sa všetkých oblastí nového operač ného systému pre
bež ného použ ívateľ a. Nebudú lokalizované administrátorské nástroje, ovládač e tlač iarní a
rô znych iných zariadení, logicky nebude lokalizovaný ani príkazový riadok. Štandardný
použ ívateľ sa bude stretávaťlen so slovenč inou. Na Slovensku sa bude predávaťškatuľ ová


                             90
Sieť ové a informačné technoló gie 2007            Slovenská poľnohospodá rska univerzita v Nitre
celoš kolský odborný seminá r s medziná rodnou účasť ou                Nitra, 6. februá r 2007


verzia Windows Vista. Slovenská lokalizovaná verzia pô jde do výroby zač iatkom februára, na
trh sa dostane o štyri týž dne neskô r. Cena slovenskej verzie by mala byť rovnaká ako pri
anglickej verzii.
Záver
Výkon Windows Vista je nastavený na súč asné poč ítač e. Kto má starší poč ítač , nemal by
príliš koketovať s myšlienkou prechodu na Vistu. Aj na menej výkonnom poč ítač i síce
pobež í, ale urč ite pocítite mierne spomalenie práce. A to nie je nič príjemné. Zisk z nasadenia
Visty na staršom poč ítač i nie je presvedč ivý. Ak k tomu pridáme ť kosti s niektorými
                                      až
aplikáciami a hardvérom, najlepšie je ponechaťWindows 2000/XP všade, kde slúž ia. Vistu je
potrebné kúpiťaž s novým poč ítač om a uistiťsa, ž e aj komponenty, ktoré s ním dostanete, už
budú na Vistu pripravené.
Po vydarenej RC2 verzii Microsoft nevydá už ž iadnu inú nedokonč enú verziu. Po RC2-ke
nasleduje už koneč ná oficiálna verzia. Mnoho ľ udí tvrdilo, respektíve si myslelo, ž e Microsoft
nestihne splniť sľ ubovaný termín uvedenia Windows Vista na trh (január 2007). Českú
a pravdepodobne aj slovenskú verziu Visty zož eniete až vo februári. Množ stvo funkcií tohto
nového operač ného systému som v tomto príspevku ani nespomenul pre krátkosťč asu. Ak sa
zaujímate o tento nový systém a chcete sa o ň om dozvedieť č o najviac, vrelo Vám
doporuč ujem stiahnuťsi a preč ítaťdokument „Windows Vista Product Guide“ v ktorom sa
                                          ,
dozviete všetky potrebné informácie o nových funkciách nie len systému Windows Vista, ale
nájdete tu informácie aj o Office 2007 č i o WinFX. Bude potrebné poč kať si na podporu
výrobcov programov. Až potom sa dostanú k slovu technológie, ktoré sú vo Viste zatiaľ
zdanlivo skryté, ale prítomné. Často sú menej nápadné - ale sú dô lež ité. Podobne, ako keď
zač ínalo USB - výrobcovia ho usilovne montovali do poč ítač ov, ale nikto nemal ž iadne USB
zariadenia. Až postupne sa dostalo do hry - keď ho bez váž nejších problémov a inštalácií
zač al podporovať Windows (98 SE). Ako bolo už spomenuté, Vista bude ď alším
dominantným operač ným systémom najbliž ších pár rokov, i keď stále bude maťveľ mi veľ a
kritikov a odporcov. Ale s tým sa nedá vô bec nič robiť .

Abstrakt
Už je to š esť rokov (2001 - 2007) čo Microsoft naposledy vydal novú verziu operačného
systému (ak nerá tame serverový OS Windows 2003). Za túto dlhú dobu sa veľmi veľa vecí
zmenilo. Povedzme si ako bude vyzerať nový operačný systém Microsoft Windows Vista.
Uká žeme si niektoré zá sady pri inš talá cii programu a pouká žeme na rozdiely jednotlivý ch
funkcii programu a jeho grafické vý hody a vylepš enia oproti verzii Microsoft Windows XP.

Kľú č ové slová
Operačný systém, Inš talá cia, Grafika

Zdroje
1.   http://www.microsoft.com/slovakia/windowsvista/
2.   http://sk.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
3.   http://pabi3.com/blog/windows-vista/
4.   http://www.itnews.sk
5.   http://www.zive.cz
6.   http://www.microsoft.com/windowsvista/default.aspx

Kontakt
Ing. Pavel Polák, Fakultné výpoč tové stredisko Mechanizač nej fakulty SPU v Nitre,
e-mail: Pavel.Polak@uniag.sk,                             91
Sieť ové a informačné technoló gie 2007            Slovenská poľnohospodá rska univerzita v Nitre
celoš kolský odborný seminá r s medziná rodnou účasť ou                Nitra, 6. februá r 2007


Ing. Zuzana Poláková, PhD., Katedra štatistiky a operač ného výskumu, FEM SPU v Nitre, e-
mail: Zuzana.Polakova@uniag.sk.
Recenzent: Ing. Zuzana Korcová, KI FEM                             92

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7
posted:3/5/2010
language:Slovak
pages:7