Single Equality Action Plan Template by bxk16778

VIEWS: 5 PAGES: 96

									   Thema/Datganiad Lefel Uchel Bydd y polisïau’n cydnabod amrywiaeth pobl Cymru ac yn rhoi sylw i’r amrywiaeth
                  : honno. Caiff hyn ei gyfleu mewn ffordd sy’n diwallu anghenion ein cynulleidfaoedd
                   Materion Cyfansoddiadol, Cydraddoldeb a         Fel adran cymorth canolog,
                                        Cysylltiadau
     Adran / Is-adran Arweiniol : Chyfathrebu                       mae‟n rhyngwynebu â phob
                                         ag [Adran] :
                                               adran
Canlyniadau              Camau i gyflawni‟r canlyniadau      Dyddiad    Sut
                                        Cwblhau    rydym
                                                                             Cyf. Rhywiol
                                                       Rhyw/Traws
                                               yn
                                                             Anabledd
                                               cydymff
                                                                         Ffydd
                                               urfio
                                                                      Oed
                                                                   Hil
Cyfres o wybodaeth ar gael sy’n    Cwblhau‟r prosiect Audience Insight.   Erbyn      2, 6, 8,  √      √     √   √   √    √
ffurfio canllawiau i arfer nodedig o                       Rhagfyr     9, 12
ran anghenion cyfathrebu ein                           2008,
cynulleidfaoedd amrywiol.                            darparu
                                         proffil manwl
                                         o
                                         gynulleidfao
                                         edd yn ôl
                                         cyfnod
                                         bywyd a
                                         chymuned;
                                         bydd y
                                         canlyniadau‟
                                         n sail ar
                                         gyfer
                                         hyfforddiant
                                         staff dilynol.

                    Creu cyfres o ganllawiau nodedig, yn   Erbyn      2, 6, 8,  √      √     √   √   √    √
                    cynnwys ffurf [fformat, ffont ac ati] a  Rhagfyr     9, 12
                    chynnwys [o ran pa mor hygyrch yw‟r    2008,
                    wybodaeth, Plain English, Cymraeg Clir,  darparu
                    Simple English ac ati], sy‟n ymateb i   proffil manwl
                   anghenion ein cynulleidfa amrywiol.     o
                                         gynulleidfao
                                         edd yn ôl
                                         cyfnod
                                         bywyd a
                                         chymuned;
                                         bydd y
                                         canlyniadau‟
                                         n sail ar
                                         gyfer
                                         hyfforddiant
                                         staff dilynol.

Bydd gan lunwyr polisi fynediad   Cyflwyno Monitor Lles Plant a Phobl Ifanc  Erbyn      2, 6, 12  √  √  √  √  √  √
at sylfaen dystiolaeth gadarn sy’n  Cymru.                   Tachwedd
datblygu ym maes cydraddoldeb.                          2008

                   Cyflwyno archwiliad tystiolaeth o      Erbyn     2, 6, 7,   √  √  √  √  √  √
                   gydraddoldeb ar gyfer portffolio pob    Ionawr 2009, 8, 12
                   Gweinidog.                 bydd
                                         ffynonellau
                                         wedi‟u nodi
                                         ar gyfer y
                                         maes polisi
                                         allweddol o
                                         ran y
                                         dystiolaeth
                                         sydd ar gael
                                         yn ôl maes a
                                         data ar lefel
                                         Cymru.
                 Cyflwyno rhaglen dreigl o seminarau ar    Dechrau       √  √  √  √  √  √
                 faterion cydraddoldeb a hawliau dynol fel   erbyn
                 sail ar gyfer llunio polisïau a chyflwyno   Mawrth
                 gwasanaethau.
                                        2009.
                                        Cyflwyno
                                        dwy seminar
                                        bellach o
                                        leiaf erbyn
                                        Mawrth
                                        2010.

                 Cyflwyno Monitor Lles Pobl Hŷn Cymru.     Erbyn        √  √  √  √  √  √
                                        Tachwedd
                                        2009

Mae polisïau strategol sydd   Adolygu‟r Broses Llunio Polisïau        Erbyn     1-12  √  √  √  √  √  √
newydd eu datblygu gan     Cynhwysol.                   Tachwedd
Lywodraeth Cynulliad Cymru wedi                         2008, gan
mynd drwy’r broses Llunio                            drafod
Polisïau Cynhwysol.                               gyda‟r
                                        Comisiwn
                                        Cydraddolde
                                        b a Hawliau
                                        Dynol.

                  Diwygio‟r broses, gan ystyried yr adolygiad Erbyn     1-12  √  √  √  √  √  √
                  a‟r gwaith peilot. Cyhoeddi‟r adolygiad a‟r Rhagfyr
                  broses ddiwygiedig.             2008.

                 Cyhoeddi blaenraglen waith ar gyfer llunio  Erbyn     1-12  √  √  √  √  √  √
                 polisïau cynhwysol erbyn Rhagfyr 2008     Rhagfyr
                 [asesiadau llawn o‟r effeithiau] a‟u cynnal  2008
                 yn rheolaidd.

                 Cyflwyno cyrsiau “hyfforddi‟r hyfforddwr” i  Dechrau yn  1-12  √  √  √  √  √  √
                  staff allweddol er mwyn sicrhau bod y    Ionawr 2009.
                  broses Llunio Polisïau Cynhwysol wedi‟i   Erbyn Medi
                  sefydlu.                  2009, bod
                                        wedi cynnig
                                        hyfforddiant
                                        i‟r holl
                                        Hyrwyddwyr
                                        Cydraddold.

                  Gwerthusiad annibynnol o effaith y broses  Comisiynu   1-12    √  √  √  √  √  √
                  Llunio Polisïau Cynhwysol a chyhoeddi    gwerthusiad
                  adroddiad erbyn Mawrth 2011.        erbyn Medi
                                        2010.

                                        Nodi unrhyw
                                        argymhellion
                                        i fwydo i
                                        mewn i‟r ail
                                        Gynllun
                                        Cydraddolde

                                        Cyhoeddi‟r
                                        adroddiad
                                        erbyn
                                        Mawrth
                                        2011.

Modelau ymgynghori effeithiol ar  Cyhoeddi a lledaenu‟r broses ymgynghori   Cyhoeddi    2, 6, 8,  √  √  √  √  √  √
gyfer grwpiau cydraddoldeb yn   ar gyfer y Cynllun Cydraddoldeb Sengl yn  erbyn     12
sail ar gyfer llunio polisïau.   eang.                    Rhagfyr
                                        2008.

                  Gwerthuso‟r amrywiol fodelau a       Erbyn     2, 6, 8,  √  √  √  √  √  √
                  ddefnyddiwyd wrth ddatblygu‟r Cynllun a   gwanwyn    12
                  pharatoi argymhellion i‟w defnyddio drwy
                   gydol oes y Cynllun.              2009

                   Lansio ymgynghoriad 12 wythnos ar y      Tachwedd    2, 6, 8,  √  √  √  √  √  √
                   cynllun cydraddoldeb sengl a‟r cynlluniau           12
                   gweithredu drafft.

                   Coladu‟r adborth i‟r cynlluniau gweithredu   Monitro‟r    1 - 12   √  √  √  √  √  √
                   a‟i roi i‟r adrannau perthnasol. Monitro ac  adroddiad ar
                   adrodd ar y defnydd o‟r adborth a       y defnydd o
                   chynnydd y cynlluniau gweithredu bob
                                          adborth a
                   chwe mis.
                                          chynnydd y
                                          cynlluniau
                                          gweithredu
                                          bob chwe
                                          mis. Yr
                                          adroddiad
                                          cyntaf i‟w
                                          baratoi
                                          erbyn
                                          Mawrth
                                          2009.

                   Lansio Cynllun Cydraddoldeb Sengl a      Mawrth 2009        √  √  √  √  √  √
                   chynllun gweithredu

Mae holl staff yr Adran       Ymgorffori canllawiau ar arfer nodedig yn            2, 6, 7  √  √  √  √  √  √
Gyfathrebu yn ymwybodol o arfer   rhaglen hyfforddi‟r Adran Gyfathrebu. Caiff
nodedig ac yn ei ddilyn wrth    yr hyfforddiant hwn ei gynnwys mewn
gyflawni eu dyletswyddau      cyrsiau ymsefydlu ar gyfer yr holl staff sy‟n
proffesiynol.            cychwyn o‟r newydd.

Ymwybyddiaeth uwch o’r hyn sy’n Lansio canllawiau ar hygyrchedd gan         Cyhoeddi          √  √  √  √  √  √
rhwystro cyfathrebu effeithiol a wahodd yr holl lunwyr polisïau priodol.      canllawiau ar
dulliau o’u datrys ymysg staff yr                          hygyrchedd
Adran Gyfathrebu. Caiff yr Adran                          gan
Gyfathrebu ei hystyried yn                             ddefnyddio
Ganolfan Ragoriaeth ar                               pob sianel
gyfathrebu clir, effeithiol a                         gyfathrebu
hygyrch.                                    briodol erbyn
                                        Mawrth
                                        2009.
Bydd rhwydweithiau ar draws    Adolygu swyddogaeth Hyrwyddwyr       Erbyn Ionawr 1 - 12   √  √  √  √  √  √
Llywodraeth Cynulliad Cymru yn   Cydraddoldeb ar bob lefel o fewn y     2009.
gweithio ar sail amcanion clir o  sefydliad.
fewn strwythur integredig i
gefnogi gweithio cydgysylltiedig
ar yr agenda cydraddoldeb,
amrywiaeth a hawliau dynol.
                  Cychwyn cyflwyno cyfres well o gymorth i  Erbyn Mai
                  Hyrwyddwyr Cydraddoldeb. Mapio ac      2009.
                  adolygu rhwydweithiau cydraddoldeb,     Darparu‟r
                  amrywiaeth a hawliau dynol a‟i ddarparu i
                                        adolygiad i‟r
                  bob rhwydwaith.
                                        holl
                                        rwydweithiau
                                        erbyn haf
                                        2009.
                                        Strwythur ar
                                        gyfer rhannu
                                        gwybodaeth
                                        ac arfer
                                        gorau yn ei
                                        lle erbyn yr
                                        hydref 2009.

Gwefan sy’n cydymffurfio â’r    Cwblhau a lansio polisi ar gyfer     Erbyn       1 - 12
safon AA ac yn ceisio bod yn    hygyrchedd y wefan. Casglu a chyflwyno  Hydref 2008.
hygyrch a hawdd i’w defnyddio i  gwybodaeth i‟r adrannau ar hygyrchedd eu
bawb, waeth beth fo’u       deunyddiau.
hanghenion cyfathrebu.
                  Y wefan i gwrdd â‟r safon AA pryd bynnag  Bydd y
                  y bo modd ac os nad yw hynny‟n bosibl,   wefan yn
                  darparu esboniad mewn fformat hygyrch.   cael ei
chymharu â‟r
sylfaen a
chaiff
gwelliannau
eu mesur yn
flynyddol.
                    Ceisiadau ac enwebiadau am Anrhydeddau a Phenodiadau Cyhoeddus sy’n
  Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                    adlewyrchu’n gyffredinol amrywiaeth bywyd Cymru
                   Materion Cyfansoddiadol, Cydraddoldeb a        Fel adran cymorth canolog,
                                       Cysylltiadau
    Adran / Is-adran Arweiniol : Chyfathrebu                      mae‟n rhyngwynebu â phob
                                       ag [Adran] :
                                              adran
Canlyniadau             Camau i gyflawni‟r canlyniadau     Dyddiad    Sut
                                       Cwblhau    rydym
                                                                         Cyf. Rhywiol
                                                   Rhyw/Traws
                                              yn
                                                          Anabledd
                                              cydymf
                                                                     Ffydd
                                              furfio
                                                                  Oed
                                                               Hil
Trwy gasglu a dadansoddi data,   Sefydlu rhaglen i nodi a dadansoddi‟r holl  Erbyn haf  1, 2, 3, √      √     √   √
mae gennym ddarlun clir o bwy    ddata ar benodiadau cyhoeddus wedi‟i     2009    - 12
sydd wedi’u penodi i swyddi     dosbarthu yn ôl meysydd cydraddoldeb.
cyhoeddus a phwy sy’n cael     Bydd y dadansoddiad hwn o‟r data sydd ar
anrhydeddau yn ôl maes       gael yn dangos a oes angen casglu mwy o
cydraddoldeb.            ddata erbyn Mawrth 2009.
                  Penderfynu a oes angen ymchwil bellach i
                  benodiadau cyhoeddus ac os yw hynny‟n
                  briodol, dechrau casglu unrhyw ddata
                  ychwanegol gan ystyried materion
                  cydraddoldeb erbyn Mehefin 2009.


                  Gweithio gyda Swyddfa‟r Cabinet ar ffyrdd
                  y gall Llywodraeth y DU gynhyrchu data
                  fesul maes cydraddoldeb ar gyfer y rhai
                  sy‟n derbyn Anrhydeddau yng Nghymru
                  erbyn Rhagfyr 2008.
                 Ystyried cyflwyno system i ddadansoddi
                 gwybodaeth gyfredol a pharhaus ar
                 enwebiadau ar gyfer Anrhydeddau erbyn
                 Rhagfyr 2008.
                 Gan weithio mewn partneriaeth â        Erbyn 2009
                 sefydliadau cydraddoldeb a chymunedol,    ac yn
                 byddwn yn cyflawni gwaith allgymorth     barhaus
                 priodol, ar sail y dystiolaeth seiliedig ar
                 anghenion a ddatblygwyd trwy ein gwaith
                 ymchwil trwy gydol 2008-09.
Mae nifer y penodiadau      Parhau â‟n hymgyrch i godi                 √  √  √  √
cyhoeddus o grwpiau heb     ymwybyddiaeth o benodiadau cyhoeddus,
gynrychiolaeth ddigonol, fel y  gan ddefnyddio modelau rôl priodol o‟r
nodwyd mewn ymchwil flaenorol,  amrywiol feysydd cydraddoldeb, a
yn cynyddu i lefel fwy      manteisio ar y cyfryngau fel bo‟n briodol.
cynrychiadol.
                 Parhau i ddarparu hyfforddiant ar y broses
                 penodiadau cyhoeddus er mwyn cynyddu
                 dealltwriaeth a hyder grwpiau heb
                 gynrychiolaeth ddigonol.
                 Codi ymwybyddiaeth o‟r ffaith fod costau
                 gofal yn cael eu had-dalu (yn cynnwys
                 gofal plant, gofal am yr henoed a gofalwyr
                 cynorthwyol) i‟r rhai hynny sy‟n mynychu
                 cyfweliadau neu a benodir i swyddi
                 cyhoeddus.
                Hybu lles pob plentyn a pherson ifanc, gan ddarparu: cymorth iddynt gyflawni hyd eu
 Thema/Datganiad Lefel Uchel
                heithaf; manteision addysg ffurfiol, dysgu anffurfiol a dysgu yn y gymuned a hawliau a
             :1
                haeddiant plant a phobl ifanc.
                APADGOS – PPIEY                        Yr Adran Cyfiawnder
                                        Cysylltiadau
  Adran/Is-adran Arweiniol :                                Cymdeithasol a Llywodraeth
                                         ag [Adran] :
                                               Leol, AIGC
Canlyniadau          Camau i gyflawni‟r canlyniadau          Dyddiad    Sut rydym
                                        Cwblhau    yn
                                                                            Cyf. Rhywiol
                                                      Rhyw/Traws
                                               cydymffur
                                                             Anabledd
                                               fio
                                                                        Ffydd
                                                                     Oed
                                                                  Hil
1.1Mae mwy o blant ifanc, yn  1.1 a Dechrau‟n Deg – Mae‟r rhaglen Dechrau‟n    31 Mawrth  1, 4, 10  √      √     √   √
cynnwys y rhai hynny o     Deg yn targedu rhai 0-3 oed yn yr ardal fwyaf    2009
grwpiau heb gynrychiolaeth   amddifad o Gymru. 16,000 yw nifer y plant a
ddigonol, yn cael y cychwyn   dargedir. Un o‟r 4 hawl yn yr ardaloedd DD yw
gorau i‟w helpu i gyflawni eu  mynediad rhan-amser at ofal plant o safon yn
llawn botensial.        rhad ac am ddim i rai rhwng 2 a 3 oed.

                I ategu hyn rydym yn asesu‟r plant gan
                ddefnyddio‟r pecyn SOGS (Schedule of Growing
                Skills) pan fyddant oddeutu 2 oed ac eto pan
                fyddant yn 3 oed. Mae‟r pecyn yn asesu cam
                datblygu‟r plentyn, gan mai‟r plant hyn yw‟r
                mwyaf difreintiedig yng Nghymru, gallant fod yn
                is na‟u hoed datblygu cronolegol. Bydd y pecyn
                hwn yn ein helpu i asesu anghenion y plentyn
                unigol ac yn cynorthwyo‟r lleoliadau gofal plant i
                ddyfeisio‟r cymorth gorau ar gyfer pob plentyn.
                Bydd yr wybodaeth hon hefyd yn bwydo i‟r
                gwerthusiad o‟r rhaglen gan ein bod yn gobeithio
                gweld bod DD yn gwneud gwahaniaeth i gam
                datblygu‟r plant ac felly, yn mynd i‟r afael â‟u
                hanghydraddoldebau pan fyddant yn cychwyn yn
                yr ysgol.
Fel rhan o‟r rhaglen DD rydym hefyd yn datblygu
dull monitro a fydd yn casglu gwybodaeth ynglŷn
â‟r nifer o Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig,
plant anabl a rhieni sy‟n defnyddio‟r rhaglen.
Yn targedu dysgwyr i gyd
1.1b Gweithredu‟r Strategaeth Gofal Plant i       31 Mawrth  1, 2, 4  √  √  √
sicrhau‟r cychwyn gorau i‟r ifanc – yn targedu      2009
plant ifanc i sicrhau bod anghenion y rhai sy‟n
dod o gefndiroedd difreintiedig yn cael eu
hystyried. (cyf – cynllun gweithredu Rhyw). Yn
targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol
1.1.c Darparu cymorth grant i blant a theuluoedd,    31 Mawrth  4, 2, 6  √  √  √
a ddarperir trwy fudiadau gwirfoddol i‟w         2009
cynorthwyo i ddarparu amrywiaeth o
wasanaethau cefnogi teuluoedd i blant mewn
angen, gan ganolbwyntio ar blant sy‟n derbyn
gofal, plant anabl a phlant dan anfantais.
Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol
1.1 d. Bwrw ymlaen â mesurau i fynd i‟r afael â     31 Mawrth  2, 6   √  √  √
Thlodi Plant (yn cynnwys Dechrau‟n Deg,         2009
Cymorth a‟r grant Gwisg Ysgol o dan Faes
Rhaglenni Gwariant 4)
Cyswllt eglur â Chyfiawnder Cymdeithasol a
Llywodraeth Leol trwy‟r defnydd o Gynlluniau
Plant a Phobl Ifanc i fonitro tlodi plant, i ddatblygu
cytundeb gwirfoddol cytunedig ar Dlodi Plant,
wedi‟i gadarnhau gan sefydliadau‟r sector
cyhoeddus yng Nghymru erbyn Tachwedd 2008.
Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol
1.1   e Gwella safonau maeth y bwyd a‟r ddiod     31      2       √  √  √
a ddarperir yn ein hysgolion, fel y nodwyd yng      Gorffennaf
Nghynllun Gweithredu Blas am Oes.            2010

Mae‟r gwaith hwn yn cysylltu â nifer o
strategaethau allweddol yn cynnwys y Cynllun
Gweithredu Bwyd a Ffitrwydd ar gyfer Plant a
Phobl Ifanc a‟r Cynllun Gweithredu Tlodi Plant.
Byddwn yn edrych ar faterion megis gofynion
                 dietegol arbennig ac amddifadedd fel rhan o‟r
                 Prosiect Ymchwil Gweithredu A4L.
                 Yn targedu dysgwyr i gyd
                 1.1 f Dosbarthu a hyfforddiant yn y defnydd o    31 Mawrth  6, 7       √
                 ddeunyddiau cymorth cynnar ar draws Cymru fel    2009
                 cymorth i adnabod, asesu ac ymyrryd yn achos
                 plant sydd ag anghenion addysgol arbennig yn
                 fuan. Mae‟r deunyddiau cymorth cynnar hefyd yn
                 darparu gwybodaeth a chyngor i rieni ar y cyfle
                 cynharaf posibl. Yn targedu grwpiau
                 cydraddoldeb yn benodol
1.2 Nifer uwch o blant a phobl  1.2 a Datblygu rôl ysgolion arbennig wrth gefnogi  31      1, 2, 4, 6,  √  √  √  √  √
ifanc, yn cynnwys y rhai hynny  plant sydd ag AAA ar draws ardaloedd awdurdod    Gorffennaf  10
sy‟n perthyn i grwpiau heb    lleol. Rhannu arbenigedd gydag ysgolion prif     2009
gynrychiolaeth ddigonol, yn   ffrwd a darparu allgymorth i ddisgyblion yn eu
cael mynediad at addysg a    hysgolion lleol o fewn cyd-destun cynhwysol.
gwasanaethau cwnsela       Gwneir hyn trwy: Ddarparu cynllun grant gwerth
effeithiol a phriodol yn     £5.1 miliwn dros 3 blynedd i sefydlu prosiectau
ogystal â sgiliau a       allgymorth peilot ar draws pob AALl.
chyfleoedd yn y gweithle.    1.2 b Gwella cynlluniau pontio ar gyfer plant sydd  31 Mawrth
                 ag AAA er mwyn sicrhau eu bod yn cael cyfle     2009
                 llawn i fanteisio ar addysg uwch ac addysg
                 bellach ôl-16, gan arwain at gyflogaeth ystyrlon.
                 Gwneir hyn trwy: weithredu argymhellion
                 adolygiad y Pwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a
                 Sgiliau a sefydlu Cynllun Gweithredu.
                 1.2c Digon o anogwyr dysgu ar gael i sicrhau     31 Mawrth
                 gwasanaeth digonol cyn gweithredu‟n llawn ym     2009
                 mis Medi 2009
                 Llwybrau Dysgu 14-19 yn cael ei ddatblygu,      30 Medi
                 ymgynghori ynglŷn â‟r mesur deddfwriaethol a‟i    2012
                 lunio fel bod gan bobl ifanc i gyd fynediad at
                 amrywiaeth eang o ddewisiadau pwnc a
                 chefnogaeth erbyn mis Medi 2009, gan gyflwyno
                 hynny‟n llawn fesul cam dros gyfnod o 4 blynedd.
                 Ar hyn o bryd rydym yn bwriadu cyflwyno
                 Llwybrau Dysgu gam wrth gam dros gyfnod o 4
                 blynedd – 2009 Blwyddyn 10; 2010 Blynyddoedd
10 ac 11; 2011; Blynyddoedd 10,11 ac 12; 2012
Blynyddoedd 10 -13.
Yn targedu dysgwyr i gyd
1.2d Datblygu Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc   31 Mawrth  1, 2, 4, 9  √  √  √  √  √
effeithiol.                      2009
Annog arfer effeithiol mewn Partneriaethau PPI
trwy raglen yr Uned Cymorth i Bartneriaethau 08-
09

Pob Cynllun Plant a Phobl Ifanc yn cael ei      30 Medi
gyhoeddi gan bob awdurdod lleol [sylwer –       2008
cyfrifoldeb yr awdurdodau lleol yw hyn] sy‟n
cefnogi ymrwymiadau 152, 154, 163 a 212
Cymru‟n Un.
Adrodd i‟r Cabinet ar y Cynlluniau Plant a Phobl   31 Rhag
Ifanc cyntaf.                     2008
Yn targedu dysgwyr i gyd
1.2e Datblygu strategaeth i sicrhau Rhannu      30 Mawrth  4, 6, 7, 8    √  √    √
Gwybodaeth o dan y Ddeddf Plant 2004, gyda      2010
golwg ar Blant Dan Anfantais.
Datblygu a dosbarthu cynigion a chomisiynu      30 Medi
astudiaeth gwmpasu.                  2009
Gwerthuso‟r astudiaeth a drafftio papur        30 Mehefin
ymgynghori yn nodi‟r opsiynau o ran gweithredu.    2009
Yn targedu dysgwyr i gyd
1.2f Ymateb yn briodol i argymhellion y        31 Mai 2009 1, 2, 3, 4,  √  √  √      √
Comisiynydd Plant ynglŷn â materion yn              6, 8, 10,
ymwneud â Bwlio trwy:                       11
Gomisiynu, cyflawni a chyhoeddi ymchwil i fwlio
mewn ysgolion yng Nghymru.
Hyrwyddo a gweithredu‟r wythnos gwrth-fwlio yn    30 Medi
cychwyn ym mis Tachwedd 2008, sef ymgyrch y      2009
llywodraeth i godi ymwybyddiaeth o‟r hyn yw
bwlio ac aflonyddu ym mhob ysgol yng Nghymru.
Bydd y pecyn cymorth gwrth-fwlio, a oedd yn
llwyddiant mewn cynllun peilot y llynedd, ar gael i
bob ysgol yn y tymor newydd. Mae hwn yn
darparu arf dysgu defnyddiol i athrawon, nid yn
unig o ran y ffordd y mae‟n delio â thaclo bwlio o
ddydd i ddydd, ond hefyd fel canllaw i ddatblygu
a gweithredu polisi gwrth-fwlio
1.2g Mwy o wybodaeth a dealltwriaeth o‟u        31 Mawrth  1, 2, 3, 4,  √  √  √  √  √
hawliau a‟u haeddiant a gwell mynediad iddynt      2009    5, 6, 9, 12
yn unol â nod craidd 7 yn seiliedig ar CCUHP ar
gyfer pob plentyn a pherson ifanc 0-25 oed.
Codi ymwybyddiaeth o hawliau a haeddiant rhai
0-25 oed trwy ddatblygu a gweithredu ymgyrch
gyhoeddusrwydd yn codi ymwybyddiaeth o
hawliau a haeddiant.
Ehangu mynediad i gyfleoedd a chefnogaeth yn
deillio o hawliau a haeddiant trwy: Weithio gyda
phartneriaid i ddatblygu gwasanaethau newydd
sy‟n golygu bod hawliau a haeddiant yn cael eu
cyflawno‟n well ee Prosiect Clic.
Hyrwyddo a modelu arfer effeithiol wrth gyflwyno
hawliau a haeddiant drwy ddod ag amrywiaeth o
fodelau arfer effeithiol ac arloesol at ei gilydd a‟u
lledaenu gan ddefnyddio nifer o ddulliau. Yn
targedu dysgwyr i gyd
1.2h Gwell mynediad at ddarpariaeth a          31 Mawrth  2, 8, 9, 12
chefnogaeth briodol i ddysgu yn y gymuned ac      2009           √  √  √  √
mewn lleoliadau carchar i bobl ifanc 11-25 oed o
Gymru o fewn y system cyfiawnder troseddol.
Trywyddau wedi‟u teilwra, cyfleoedd a
chefnogaeth bersonol i fanteisio arnynt, ar gyfer
pob person ifanc yn y system cyfiawnder
troseddol - trwy:
- cynnal cynllun peilot Cynllun Dysgu e-Unigolyn
Mawrth 2009. Bydd hyn yn cynnwys nifer o
Dimau Troseddau Ieuenctid, Unedau Cyfeirio
Disgyblion a Chanolfannau Presenoldeb yng
Nghymru.
-Gweithgarwch datblygu cychwynnol cymorth
personol dwys fel rhan o‟r rownd ESF newydd
Mawrth 2009.
- Datblygiad cychwynnol cymorth personol dwys
fel rhan o‟r rownd ESF newydd Mawrth 2009:
- ymchwil i hyfforddiant ymwybyddiaeth o AAA a
Sgiliau Sylfaenol ar gyfer staff y System
Cyfiawnder Ieuenctid.
- gweithredu crynodeb e-GDU fel rhan o‟r ystâd
ddiogel ôl-18 mewn partneriaeth gyda‟r
Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr
Bwydlen amrywiol o ddarpariaeth ar draws
Cymru sy‟n cwrdd ag anghenion unigol pobl ifanc
yn y system cyfiawnder troseddol trwy:
- Ddatblygu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth
gyda charchar menywod Parc Eastwood o ran
cymorth GCW ac adnoddau o Gymru Mawrth
2009.
- Cefnogi a datblygu cynlluniau mentora‟r
„Trydydd Sector‟ i feysydd addysg, hyfforddiant.
Cymorth Sgiliau Sylfaenol yn y gymuned a‟r
ystâd ddiogel.
- Cefnogi a datblygu cynlluniau mentora‟r
„Trydydd Sector‟ i feysydd addysg, hyfforddiant.
- Cymorth Sgiliau Sylfaenol yn y gymuned a‟r
ystâd ddiogel.
- Gweithgarwch peilot o ran fframwaith
effeithiolrwydd ysgolion a chynhwysiant
Yn targedu dysgwyr i gyd
1.2i Cynyddu cyfranogiad plant a phobl ifanc (0-  31 Mawrth  2, 3, 6, 7,  √  √  √  √  √  √
25 oed) mewn gwneud penderfyniadau ar       2009    8, 9, 12
faterion sy‟n effeithio ar eu bywydau.
Yn targedu dysgwyr i gyd
1.2j.Gweithredu strategaeth y gwasanaeth      31 Mawrth  2, 3, 6, 9,  √  √  √  √  √  √
ieuenctid                     2009    12
Rheoli cyflwyno‟r camau gweithredu a nodir yn
Strategaeth Genedlaethol y Gwasanaeth
Ieuenctid fel bod y rhai a nodwyd ar gyfer 2008-
09 yn cael eu cwblhau er mwyn sicrhau bod y
gyllideb yn cael ei defnyddio‟n llawn ar
weithgareddau a fydd yn darparu‟r camau
gweithredu a nodir yn Strategaeth Genedlaethol
               y Gwasanaeth Ieuenctid yn effeithiol trwy:
               - Adolygu‟r ffyrdd y mae Llywodraeth Cynulliad
               Cymru‟n gweithio gydag awdurdodau lleol, Prif
               Swyddogion Ieuenctid, Cyngor Cymreig y
               Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol a
               Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i fwrw
               ymlaen â‟r camau gweithredu a nodir yn
               Strategaeth Genedlaethol y Gwasanaeth
               Ieuenctid
               - Datblygu trefniadau ariannu sy‟n cefnogi
               gweithredu nodau‟r Gwasanaeth Ieuenctid yn
               well yn cynnwys trefniadau rhanbarthol
               Cynyddu niferoedd pobl ifanc o 200,000 i
               300,000; recriwtio gweithwyr a gwirfoddolwyr
               ychwanegol; arfer gorau yn hysbys i lawer gan
               arwain at well safonau darpariaeth a chynnydd yn
               y cymorth gan lunwyr polisïau.
               Yn targedu dysgwyr i gyd
               1.2k Safonau newydd ar gyfer darparwyr        31 Mawrth  2        √  √  √
               chwarae yn eu lle.                  2009
               Yn targedu dysgwyr i gyd.
1.3 Ysgolion Mwy Effeithiol  1.3 a Gweithio tuag at gefnogi ysgolion wrth     31 Mawrth  2, 3, 6, 8  √  √  √  √  √  √
               sefydlu dulliau gweithredu effeithiol o sicrhau   2009
               cyfranogiad disgyblion, yn cynnwys cynghorau
               ysgolion (yng nghyd-destun ehangach OP15)
               Arddangos manteision cyfranogiad disgyblion i
               blant a phobl ifanc, ysgolion a‟u cymunedau
               ehangach
               Byddwn yn cynnal ymchwil bellach i fodelau
               cyfranogiad cynrychiadol yn ysgolion Cymru, ac
               yn gweithio gydag ysgolion penodol i ddatblygu a
               lledaenu modelau mwy cynhwysol
               Cefnogi ysgolion wrth sefydlu dulliau effeithiol o
               sicrhau cyfranogiad disgyblion trwy:
               - gynnwys enghreifftiau o ddulliau effeithiol ar
               wefan Cyngor yr Ysgol; a
               - datblygu Rhwydwaith o gynghorwyr a
               hyfforddwyr i gefnogi ysgolion yn lleol.
1.3 b Cynyddu nifer y canolfannau plant  31 Mawrth  2, 6  √  √  √  √
integredig                2009
Yn targedu dysgwyr i gyd
               Gwella'r canlyniadau i ddysgwyr a gwella'u lles drwy gyfrwng: cwricwlwm a threfniadau
Thema/Datganiad Lefel Uchel : asesu cysylltiedig sy'n seiliedig ar sgiliau; diwygio cymwysterau a datblygu'r fframwaith
              2 credydau ar gyfer pob oedran; canolbwyntio ar effeithiolrwydd ysgolion a datblygiad
               proffesiynol ymarferwyr
                  APADGOS – CCGD                                  AETh, AIGC, Yr
                                                           Adran Cyfiawnder
   Adran/Is-adran Arweiniol :                              Cysylltiadau ag [Adran] : Cymdeithasol a
                                                           Llywodraeth Leol
                                                           ac Eraill
                                                                              Cyf. Rhywiol
                                                    Sut rydym
                                                               Anabledd
                                              Dyddiad     yn
     Canlyniadau            Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                              Cwblhau   cydymffur
                                                           Rhyw
                                                                          Ffydd
                                                      fio
                                                                       Oed
                                                                    Hil
2.1 Mwy o ddysgwyr, yn       2.1a Defnyddio cyfleoedd a ariennir gan ESF i      Awst 2008-  2, 3, 6, 8,     √     √   √
cynnwys y rhai hynny sy‟n     gynorthwyo rhai heb gynrychiolaeth ddigonol,      2011     9
perthyn i grwpiau heb       unigolion anoddach eu helpu nad ydynt wedi
gynrychiolaeth ddigonol, â gwell  ymgysylltu â rhaglenni prif ffrwd, i wella eu sgiliau
sgiliau a lefelau cyrhaeddiad   cyflogaeth a gwneud cynnydd tuag at sicrhau
                  cyflogaeth gynaliadwy trwy gyfrwng amrywiaeth o
                  brosiectau wedi‟u teilwra ar gyfer eu hanghenion.
                  Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol


                  2.1b Datblygu cyfres o brosiectau sy‟n cael eu  31 Mawrth     2, 3,6,    √ √        √   √
                  harwain yn fewnol, gan weithio gydag amrywiaeth 2009         8,9,12
                  eang o bartneriaid allanol yn y trydydd sector, y
                  sector preifat a‟r sector cyhoeddus i gyflwyno
                  cefnogaeth i‟r economaidd anweithgar a grwpiau
                  heb gynrychiolaeth ddigonol, yn cynnwys y rhai
                  sydd â salwch neu anabledd sy‟n cyfyngu ar eu
                  gallu i weithio, i‟w galluogi i ennill sgiliau
                  cyflogaeth a symud ymlaen i gyflogaeth
                  gynaliadwy yn cynnwys:
                  Gweithio gyda‟r Adran Gwaith a Phensiynau,    31 Mawrth     2, 3, 6, 12
Canolfan Byd Gwaith ac amrywiaeth o bartneriaid  2009
o‟r trydydd sector, y sector preifat a‟r sector
cyhoeddus i ddatblygu partneriaeth yn adeiladu
ar y prosiect cyfredol Yn Awyddus i Weithio sy‟n
helpu‟r rhai hynny sy‟n profi rhwystrau rhag
gweithio, yn cynnwys salwch neu anabledd sy‟n
cyfyngu ar eu gallu i weithio, i ymgysylltu â
chyflogaeth gynaliadwy.

Y targedau cychwynnol yw ymgysylltu â 23,000
o gyfranogwyr, helpu 8,300 i symud i gyflogaeth
gynaliadwy a 1,200 i symud i ddysgu pellach. Yn
targedu dysgwyr i gyd
2.1 c Cwricwlwm ysgol diwygiedig, yn cynnwys y          6, 9  √  √  √
Cyfnod Sylfaen, yn cael ei weithredu o fis Medi
2008.
Canllawiau ar weithredu cwricwlwm a fframwaith   Hyd 08
asesu diwygiedig ar gyfer dysgwyr gydag
Anghenion Dysgu Ychwanegol

Canllawiau ar gydraddoldeb hiliol/amrywiaeth    Ion 09
ethnig a diwylliannol yn y cwricwlwm diwygiedig
Canllawiau ar Addysg Grefyddol yn y Cyfnod
Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2/3 ac ôl-16

Canllawiau ar ddatblygu meddwl ac asesu dysgu   Rhag 08/
ar gyfer dysgwyr sydd ag AAA            Ion 09

Canllawiau diwygiedig ar ABCh i ddysgwyr sydd   Tach 08
ag anghenion cymhleth
Canllawiau ar y Llwybrau Dysgu 14-19 i       Maw 08
ddysgwyr sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol

Cysylltu â‟r grŵp Cyfeirio Allanol ar bontio ôl-16 i I‟w
bobl ifanc sydd ag anableddau, gan edrych ar     gadarnhau
gynllunio, darpariaeth (yn cynnwys y cwricwlwm a
chyfleoedd achredu), cyllid.
Modiwl Hyfforddi Ymyrraeth Gynnar            Gwanwyn  2
Ar gyfer y Cyfnod Sylfaen – olrhain at AAA i      09
Ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen Medi 07.
Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol
2.1d Cyflwyno asesiadau diwygiedig gam wrth       Cam 1   6, 7, 8   √
gam yng nghyfnod allweddol 2 a 3 wedi‟i         Haf 2009
gwblhau erbyn 2010.
- Cymedroli asesiadau athrawon lefelau 1-3 CC
Rhaglen o gefnogaeth i ysgolion
arbennig/Unedau Cyfeirio Disgyblion gyda
chynlluniau i ymestyn i ddysgwyr prif ffrwd sy‟n
gweithio islaw‟r amrediad disgwyliedig
- Gweithio gydag ysgolion arbennig i ddatblygu
strategaeth ar gyfer cymedroli islaw lefel 1 y CC
(maes Anabledd)
- Proffil sgiliau, asesiadau sgiliau opsiynol
(OSAM) Blwyddyn 5
Gweithio gydag ysgolion i ddatblygu canllawiau a
sicrhau bod y proffil sgiliau yn addas i‟r pwrpas a‟i
fod yn darparu dull addas o gofnodi cyrhaeddiad
dysgwyr sy‟n gweithio ar lefelau datblygiad
cynnar (o dan 3 oed) na fydd OSAM yn ddull
asesu addas ar eu cyfer.
Trafod gyda‟r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol, AALl par addasiadau i OSAM ar gyfer
VI/HI
Enghreifftiau o’r canlyniadau (DVD)
Rhaglen mewn dau gam i baratoi enghreifftiau o
ganlyniadau‟r CC (i ddysgwyr sy‟n gweithio islaw
lefel 1 y CC) mewn cydweithrediad â‟r CS
Adolygiad o’r Trywyddau Dysgu Gwerthusiad o‟r
Trywyddau Dysgu yn arwain at well deunyddiau
asesu ar gyfer dysgwyr sydd ag anghenion
cymhleth.
Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol
2.1 e Gwersi a ddysgwyd o‟r grant Rhagori        31 Awst       √ √  √  √
ynglŷn â ffyrdd o fynd i‟r afael â‟r cyswllt rhwng   2009
                amddifadedd a chyrhaeddiad isel disgyblion yn
                cael eu lledaenu i bob ysgol er mwyn gwella
                canlyniadau i ddisgyblion
                2.1f Sicrhau bod gan bawb yng Nghymru        2010    2, 12     √ √  √  √  √  √
                fynediad uniongyrchol at gymwysterau trwy:
                Ddatblygu a gweithredu diwygiadau i
                gymwysterau erbyn 2010
                Achredu‟r TGAU diwygiedig (ar gyfer Medi 2009)
                yn seiliedig ar gymhwyster a meini prawf pwnc
                TGAU newydd.

                Yn targedu dysgwyr i gyd
                2.1 g Cyflwyno Cymhwyster Bagloriaeth Cymru     20     2       √ √  √  √  √  √
                fesul cam:                      Tachwedd
                Ar ôl gwerthuso, anfon cyngor at y Gweinidog     2008
                par: cyflwyno cynllun peilot sylfaen 14-
                19/canolradd 14-16 fesul cam: ac yn amodol ar y
                canlyniad, gwahodd ceisiadau ar gyfer cam
                cyntaf ei gyflwyno a chyhoeddi‟r canlyniadau
                llwyddiannus
                Achredu Prif ddysgu a chymwysterau prosiect ar
                gyfer eu defnyddio yng Nghymru.
                2.1h Gweithio gyda gwerthuswyr allanol Rhagori i   31 Mawrth  2, 3, 6, 12  √ √  √  √
                sicrhau bod adroddiadau thematig yn delio‟n     2009
                briodol ag anghenion ymarferwyr yn ogystal â
                llunwyr polisïau.
                Adroddiadau interim sy‟n cefnogi lledaenu arfer
                da wrth fynd i‟r afael â‟r cyswllt rhwng anfantais
                gymdeithasol-economaidd a chyrhaeddiad isel
                gan ddisgyblion.
                Yn targedu dysgwyr i gyd
2.2 Ysgolion mwy effeithiol a  2.2a Mae‟r wefan cyngor ysgolion yn elfen      31 Mawrth  2, 6      √  √
gwasanaethau priodol i blant a ganolog o brosiect Llywodraeth Cynulliad Cymru i   2009
phobl ifanc i gyd, yn cynnwys y gefnogi datblygu cynghorau ysgol a chyfleoedd
rhai sy‟n perthyn i grwpiau heb ehangach i gymryd rhan mewn ysgolion.
gynrychiolaeth ddigonol, yn   Byddwn yn creu ac yn monitro adran anghenion
cael eu darparu.        arbennig o‟r wefan Cynghorau Ysgol Cymru.
                Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol
2.2b Gwybodaeth, cyngor, canllawiau ac ati i fod   31 Rhagfyr  2, 6, 8, 9,  √ √  √
yn hygyrch i‟r holl blant a phobl ifanc sydd ag   2008     12
anghenion arbennig. Y wefan i fod wedi‟i sefydlu
erbyn Rhagfyr 2008.
Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol
2.2c Cynyddu cyfranogiad plant a phobl ifanc (0-   31 Mawrth  2, 3, 6, 8,  √ √  √  √  √  √
25) mewn gwneud penderfyniadau am faterion      2009     9, 12
sy‟n effeithio ar eu bywydau mewn partneriaeth â
Llywodraeth Cynulliad Cymru, AETh, AIGC, Yr
Adran Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth
Leol ac eraill.
Yn targedu dysgwyr i gyd
2.2 d Byddwn yn datblygu fframwaith ar gyfer     31/03/2009         √ √  √  √  √  √
effeithiolrwydd ysgolion gydag awdurdodau lleol,
ysgolion a phartneriaid eraill a chynnal cynllun
peilot yn 2008-09; caiff cysylltiadau â fframwaith
arolygu Estyn eu hadolygu.
Trwy wneud hyn bwriadwn: wella canlyniadau
dysgu a lles i‟r holl blant a phobl ifanc. Mae‟r
polisi hwn yn canolbwyntio ar leihau‟r
gwahaniaethau o ran canlyniadau mewn
ysgolion, rhwng ysgolion, rhwng awdurdodau lleol
a rhwng y cyfnodau addysg cynradd ac uwchradd
a chodi lefelau cyrhaeddiad cyffredinol fel bod
holl blant a phobl ifanc Cymru yn cael cynnig
cyfle cyfartal i gyflawni eu potensial. Y
Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion yw‟r dull o
fynd â‟r ymrwymiadau hyn yn eu blaen, trwy
alinio polisïau a‟r ffordd y cânt eu gweithredu er
mwyn sicrhau gwell canlyniadau.

Yn targedu dysgwyr i gyd
2.3 Mae ffydd y cyhoedd    2.3a Cyflwyno adroddiad ar fynediad at asesu a     31 Mawrth  2   √ √  √  √  √  √
mewn safonau dysgu yn cael   chymwysterau bob blwyddyn. Cyhoeddi          2009
ei gynnal trwy well mesurau  adroddiad ar y cynnydd a wnaed tuag at wella
perfformio ar gyfer cyrff   mynediad at gymwysterau i‟r holl grwpiau
dyfarnu a gwell mynediad at  dysgwyr yn ystod 2008.
gymwysterau i bob dysgwr, yn  Gwella Perfformiad y Corff Dyfarnu
cynnwys y rhai hynny sy‟n   Cyhoeddi adroddiad ar berfformiad CBAC yn
perthyn i grwpiau heb     2008
gynrychiolaeth ddigonol a   Gweithio gyda rheoleiddwyr cymwysterau a chyrff
difreintiedig.         dyfarnu eraill i fonitro dulliau cyflwyno arholiadau
                ac adolygu‟r data ar gyfer 2008
                Cyflwyno adroddiad ar fynediad at asesu a
                chymwysterau bob blwyddyn
                Cyhoeddi adroddiad ar y cynnydd a wnaed tuag      31 Rhagfyr     √ √  √  √  √  √
                at wella mynediad at gymwysterau i‟r holl grwpiau   2008
                dysgwyr yn ystod 2008
                Darparu adroddiad i Bennaeth yr Is-adran ar y
                dadansoddiad o hygyrchedd Cymwysterau         31 Mawrth
                Galwedigaethol i bob dysgwr.              2009

                Yn targedu dysgwyr i gyd
                2.3 b Adolygu effeithiolrwydd cylchlythyr       31 Mawrth  2, 3     √
                cyfarwyddyd newydd Llywodraeth Cynulliad        2009
                Cymru ar Sipsiwn-Teithwyr - 003/2008

                Gwneir hyn trwy:

                * gadw golwg ar effeithiolrwydd canllawiau
                newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru a‟u hategu,
                er enghraifft, trwy ledaenu DVD Achub y Plant.

                Mae hyn yn cysylltu ag ymrwymiadau Cymru‟n
                Un trwy hyrwyddo cydraddoldeb er mwyn rhoi‟r
                cychwyn gorau mewn bywyd i blant Cymru trwy
                ddarparu addysg o‟r radd flaenaf i bawb.
                Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol
2.4 Mae gan y gweithlu Dysgu  2.4 a Hyrwyddo dysgu fel gyrfa trwy gytundeb     31 Mawrth  2    √ √  √  √  √  √
ac Addysgu well galluoedd,   gyda‟r TDA.                      2009
sgiliau a gwybodaeth      Drafftio a chytuno ar Femorandwm o
                Ddealltwriaeth ar gyfer 2008-09; cadw golwg ar
                effeithiolrwydd y gwasanaethau a ddarperir gan
                TDA; cynnal cyfarfodydd monitro rheolaidd;
                ystyried a phrosesu ceisiadau am dâl.
                Yn targedu dysgwyr i gyd

                2.4 b. Ystyried a yw materion cydraddoldeb i‟r    Rhagfyr   6, 8   √
                anabl yn derbyn sylw priodol wrth hyfforddi      2009
                athrawon mewn ymgynghoriad ar newidiadau i‟r
                dyfodol yn y safonau SAC nesaf.
                Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol
                2.4c Mae Cymorth i Ddysgwyr wedi cynnal        31 Mawrth  6     √
                adolygiad helaeth o‟r holl hyfforddiant i athrawon  2009
                ar gyfer dysgwyr sydd ag Anghenion Dysgu
                Ychwanegol (yn cynnwys staff cymorth) ledled
                Cymru. Er bod hwn wedi‟i gynnal fel prosiect ar
                wahân yn canolbwyntio ar Anghenion Dysgu
                Ychwanegol, mae angen mynd â‟r argymhellion
                yn eu blaenau fel rhan ganolog o unrhyw
                strategaeth hyfforddi.
                Yn targedu dysgwyr i gyd


                2.4 d Mae cysylltiadau ag Addysg ar gyfer       Rhagfyr   2, 6,  √ √  √  √  √  √
                Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-      2009
                eang (ADCDF) wedi eu datblygu a hyfforddiant
                wedi ei sefydlu i alluogi ymarferwyr ar bob lefel i
                wneud y cysylltiadau rhwng y meysydd cyfun
                hyn. Yn targedu dysgwyr i gyd
                Arwain cyfraniad y system addysg a hyfforddiant ôl-16 at alluogi pob dysgwr, gan gynnwys
                y rheini o grwpiau dan anfantais a’r rhai sydd heb eu cynrychioli'n deg, er mwyn sicrhau
                Cymru hynod addysgedig a sgilgar a gwlad sy’n gyforiog o gyfleoedd ym maes swyddi,
Datganiad/ Thema Lefel Uchel:
                drwy:
              3
                Adnabod a blaenori anghenion cyflogwyr, dysgwyr, cymunedau a Llywodraeth y Cynulliad
                o ran gwybodaeth a sgiliau, a thrwy sbarduno sefydliadau addysg a hyfforddiant i fod yn
                hyblyg, o safon uchel ac yn ymatebol i anghenion cenedlaethol a lleol.
                APADGOS – SAUDGO                        Materion Cyfansoddiadol,
                                               Cydraddoldeb a Chyfathrebu,
                                        Cysylltiadau
  Adran/Is-adran Arweiniol :                                Gwasanaethau Gwybodaeth
                                         ag [Adran] :
                                               Plant, AETh, Yr Adran Datblygu
                                               Busnes
                                                                              Cyf. Rhywiol
                                                        Rhyw/Traws
                                                  Sut rydym
                                            Dyddiad    yn
                                                              Anabledd
     Canlyniadau           Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                            Cwblhau  cydymffur
                                                                          Ffydd
                                                    fio
                                                                       Oed
                                                                    Hil
3.1 Mae‟r raddfa gyflogaeth yn  3.1a Ffrwyno‟r rownd newydd o raglenni‟r UE i     31 Mawrth  2, 6, 12  √ √           √   √
cynyddu yng Nghymru.       ystyried anghenion pobl sydd â phroblemau       2009
                 iechyd ac anableddau. Yn targedu dysgwyr i
                 gyd
                 3.1 b THEMA DRAWSBYNCIOL: Yn unol â          31 Mawrth  2      √ √           √   √
                 pholisïau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth         2009
                 Llywodraeth y Cynulliad, monitro sut y bydd y
                 prosiect GO Wales a ariennir gan yr UE yn
                 ystyried cyflogadwyedd grwpiau lleiafrifol fel Pobl
                 Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a bwydo‟n ôl i
                 CCAUC os oes ffyrdd posibl o wella hyn.
                 Yn targedu dysgwyr i gyd
3.2 Cynnydd mewn        3.2a. Archwilio data am fyfyrwyr o leiafrifoedd   31 Mawrth  2     √
darpariaeth ac ansawdd     ethnig sy‟n cofrestru, yn cael eu cadw, eu     2009
addysg a hyfforddiant yng   cyflogadwyedd a‟r nifer sy‟n manteisio ar
Nghymru sy‟n cwrdd yn     gyfleoedd dysgu yn nes ymlaen yn eu bywydau.
effeithiol ag anghenion pob  Dysgu Uwch: Bod wedi datblygu, trwy CCAUC
dinesydd, yn cynnwys y rhai  neu asiantaethau eraill, gamau SAU i fynd i‟r
hynny sy‟n perthyn i grwpiau  afael â chyflogadwyedd myfyrwyr duon a
heb gynrychiolaeth ddigonol.  myfyrwyr o leiafrifoedd ethnig eraill, yn cynnwys
                gwella canllawiau a chymorth gyrfa.
                Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol                Gweithio gyda CCAUC a SAU i gasglu tystiolaeth 31/03/2009      √ √  √  √
                ar y ffordd rydym yn gwella sgiliau cysylltiedig â
                gwaith graddedigion ac ôl-raddedigion a chwilio
                am ffyrdd o sicrhau bod darpariaeth AU ac AB yn
                cwrdd ag anghenion cyflogwyr.
                Casglu tystiolaeth am Ganlyniadau Swydd
                myfyrwyr, yn cynnwys dadansoddi data
                cyrchfannau myfyrwyr gyda CCAUC. Dadansoddi             √
                yn ôl rhyw er mwyn cefnogi‟r Cynllun
                Cydraddoldeb Sengl.
                Yn targedu dysgwyr i gyd
                3.2b. Yr ymgyrch Anelu‟n Uwch yn targedu      31 Mai 2009 2
                ysgolion o fewn dalgylchoedd sy‟n cynnwys                 √
                cyfran uchel o ddisgyblion o leiafrifoedd ethnig –
                er mwyn cynyddu cyfranogiad ac ehangu
                mynediad at Addysg Uwch. Mae‟r Partneriaethau
                Ymgeisio yn Uwch yn mynd â‟r gwaith yn ei flaen.
                Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol
3.3 Byddwn yn annog grwpiau   3.3 a Cynllun Busnes Blynyddol gyda Chwarae      31/03/2009  12      √
heb gynrychiolaeth ddigonol i  Teg wedi ei dderbyn ym mis Mehefin 2008 ac i‟w
ystyried gyrfa gyda sectorau  weithredu er mwyn hyrwyddo cydraddoldeb rhyw
galwedigaethol sy‟n parhau i  mewn rhaglenni sgiliau a chyflogaeth
wahanu‟n gyson.         [cf 3.3 c]
                Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol


                3.3. b Rheoli Chwarae Teg trwy gynllun busnes     31 Mawrth  12      √
                3-blynedd wedi‟i ariannu a chynllun gweithredol    2009
                blynyddol
                Cynllun gweithredol blynyddol yn ei le a
                chanlyniadau wedi‟u cyflawni ar sail y cynllun
                cytunedig
                Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol
                3.3c. Datblygu prosiectau strategol ar gyfer cyllid  31 Mawrth  12      √
                Ewropeaidd wedi‟u datblygu.              2009
                Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol


                3.3 d Lleihau‟r bwlch mewn perfformiad yn ôl     31 Mawrth  12      √
                rhyw. Strategaeth i fynd i‟r afael â thangyflawniad  2009
                cymharol bechgyn yn ei lle.
                Gweithredu ar argymhellion adroddiad cylch
                gwaith Estyn.
                Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol
                3.3 e Datblygu ffyrdd newydd o brofi‟r gefnogaeth   31 Mawrth  2, 3, 6, 12  √ √ √
                i grwpiau Economaidd Anweithgar.           2009
                Gweithredu trefniadau peilot yn gysylltiedig â
                Grisiau Gyrfa Cymru.
                Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn benodol
                Hybu cynhwysiant, lleihau anfantais a mynd i’r afael â thlodi cyfleoedd addysgol drwy
                ddatblygu rhaglenni, polisïau a chynhyrchion sy’n rhoi sylw i anghenion dysgwyr o bob
 Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                oedran, gan gynnwys y rheini y mae ganddynt anghenion dysgu ychwanegol a'r rhai sy'n
               4
                cael eu hallgàu, a darparu cymorth ariannol yn llwyddiannus ar gyfer myfyrwyr a dysgwyr
                eraill mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol.
                APADGOS –                           Cyllid, Cyfiawnder
   Adran/Is-adran Arweiniol : Cynhwysiant             Cysylltiadau ag [Adran] : Cymdeithasol ac Adfywio,
                                                AIGC                                                 Sut rydym
                                            Dyddiad    yn
                                                                     Cyf. Rhywiol
                                                       Rhyw/Traws
     Canlyniadau           Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                            Cwblhau  cydymffur
                                                       Anabledd
                                                   fio
                                                                 Ffydd
                                                              Oed
                                                       Hil
4. 1Lliniaru rhwystrau ariannol  4.1 a Byddwn yn sefydlu cronfa ddata       31 Mawrth   2            √
er mwyn galluogi mynediad at   wybodaeth ac yn cryfhau arfer ar sail tystiolaeth 2009
ddysgu ôl-16 i bob dysgwyr yn   fel bod llunio polisïau, cynllunio rhaglenni a
cynnwys y rhai hynny sy‟n     chyfathrebu yn seiliedig ar well gwybodaeth,
perthyn i grwpiau heb       trwy gasglu data am ethnigrwydd gan Cyllid
gynrychiolaeth ddigonol a     Myfyrwyr Uniongyrchol a Cyllid Myfyrwyr Cymru.
difreintiedig, trwy ddatblygu a  Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn
gweithredu polisïau cyllid    benodol
myfyrwyr a chymorth ariannol
arall megis polisïau
benthyciadau myfyrwyr sydd o
fantais i bob dysgwr ym mhob
lleoliad.

                 4.1 b Adolygu‟r modd y caiff Cyllid i Fyfyrwyr AU  2010/2011  2      √ √     √   √
                 ei gyflwyno yng Nghymru.
                 Adolygiad proses yw hwn yn edrych ar y ffordd
                 y caiff y gwasanaeth ei ddarparu gan bartneriaid
                 ac yn ystyried opsiynau eraill. Mae‟r ffocws ar
                 sicrhau gwell gwasanaethau i fyfyrwyr a‟u
                 noddwyr a sicrhau gwerth am arian.
                 Yn targedu dysgwyr i gyd.
4.2 Sicrhau yr eir i‟r afael â  4.2 a Cefnogi addysg i blant a phobl ifanc sy‟n  31 Mawrth  2   √
rhwystrau eraill sy‟n atal    deithwyr ac yn perthyn i leiafrifoedd ethnig yn  2009
dysgwyr rhag cyflawni eu llawn  cynnwys plant gweithwyr mudol trwy gyllid
botensial, megis cynhwysiant,  wedi‟i dargedu
ansawdd a chysondeb cyflwyno
gwasanaethau.          4.2b Monitro‟r nifer sy‟n cyrraedd o‟r newydd
                 bob mis Medi ac asesu‟r effaith ar ddarparu
                 gwasanaeth a‟r cyllid cysylltiedig sydd ar gael
                 yn gyson. Yn targedu grwpiau cydraddoldeb
                 yn benodol.
                 4.2 c Cynyddu effaith y Grant Cyrhaeddiad     31 Mawrth  2, 3  √
                 Lleiafrifoedd Ethnig i‟r eithaf          2011
                 Cadw golwg barhaus ar y grant er mwyn
                 cynyddu ei effaith i‟r eithaf trwy:        31 Mawrth
                 Gadw golwg ar y trefniadau grant;         2009
                 * Cadw cyswllt agos ag ymarferwyr trwy‟r
                 Fforwm MEALEA;
                 * Asesu Adroddiadau Diwedd Blwyddyn;
                 * Cyflwyno newidiadau i CYBDL;
                 * Cynhyrchu DVD yn rhoi arweiniad i arfer gorau
                 * Cefnogi Ceisiadau Cydgyfeirio UE gan
                 ddefnyddio MEAG fel arian cyfatebol
                 * Asesu nifer plant gweithwyr mudol yn
                 flynyddol;
                 * Cefnogi adroddiadau Estyn;
                 * Cefnogi materion Amrywiaeth Ethnig a
                 Diwylliannol ac ymwybyddiaeth ohonynt trwy‟r
                 is-grŵp Amrywiaeth Ethnig a Diwylliannol Grŵp
                 Cynghori‟r Gweinidog;
                 * Ymgysylltu â fforymau ynghylch problemau a
                 lles ffoaduriaid, ceiswyr lloches a gweithwyr
                 mudol;
                 * Cyfrannu at ganllawiau newydd ar fwlio hiliol.

                 Mae hyn hefyd yn cysylltu ag ymrwymiad
                 Cymru‟n Un i hyrwyddo cydraddoldeb er mwyn
           rhoi‟r cychwyn gorau mewn bywyd i blant Cymru
           trwy ddarparu addysg o‟r radd flaenaf i bawb.
           Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn
           benodol
           4.2 d Diwygio‟r Codau Ymarfer Derbyn ac      31 Mawrth  2, 6, 12  √ √ √   √  √  √
           Apeliadau Derbyn yn mynd i‟r afael ag       2009
           anghenion “plant sy‟n derbyn gofal”.
           Bydd y Codau diwygiedig yn parhau i gyfeirio at
           y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol 1975 a‟r angen i
           Awdurdodau Derbyn a Phanelau Apêl weithredu
           mewn ffordd nad yw‟n gwahaniaethu ar sail hil,
           diwylliant ac ati
           Yn ôl y gyfraith mae‟n ofynnol i ysgolion fod â
           fforwm derbyn lle byddant yn trafod yr holl
           faterion sy‟n ymwneud â derbyn gyda rhai sydd
           â diddordeb. Mae‟r Cynulliad yn sicrhau bod yn
           fforymau hyn yn eu lle.
           Pan adolygir y Codau byddwn yn egluro bod
           gan fforymau derbyn rôl allweddol wrth sicrhau
           system dderbyn deg nad yw‟n rhoi un plentyn
           dan anfantais o‟i gymharu ag un arall ac sy‟n
           syml a rhwydd i rieni ei deall. Bydd y Cod
           Derbyn hefyd yn datgan bod fforymau yn gyfrifol
           am fonitro cydymffurfiad â‟r Codau Derbyn ac
           Apelio; os bydd fforymau o‟r farn fod trefniadau
           derbyn yn annheg neu‟n anghydnaws â‟r Codau
           a hwythau‟n methu â datrys y mater yn lleol
           gallant gyfeirio‟r mater i sylw Gweinidogion
           Cymru i‟w ystyried.
           Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn
           benodol
4.3 Ehangu Mynediad  4.3a Dull strategol newydd sy‟n ymgysylltu â‟r   31 Mawrth  2     √ √  √
           sectorau heb fod yn ffurfiol wrth gefnogi     2010
           mynediad ehangach i ddysgu anffurfiol a
           datblygu llwybrau at addysg a hyfforddiant
           ffurfiol erbyn 2008 a‟u gweithredu yn 2009-10.
           Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn
           benodol
4.4  Sefydliadau addysg yn    4.4. a Adolygu amodau‟r grant gwella adeiladau   31 Mawrth  2      √
    eu lle sy‟n cwrdd â‟r galw  ysgol a‟r grant ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir  2009
    ac wedi‟u lleoli mewn    a‟u cysylltu â chynllunio strategol lleoedd ysgol
    adeiladau sy‟n addas i‟r   yn effeithiol, gan ymdrin â safonau
    pwrpas ac yn cael eu     cynaladwyedd BREEAM a darparu system
    defnyddio‟n gynyddol fel   chwistrellu; pennu amodau grant ar gyfer 2009-
    adnoddau cymunedol.     2010 ymlaen.
                  Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn
                  benodol
                  4.4 b Datblygu trefniadau ar gyfer dylunio a    31 Mawrth  2      √
                  chaffael adeiladau ysgol ar y cyd â Gwerth     2009
                  Cymru.
                  Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn
                  benodol
                  4.4 c Ehangu nifer y canolfannau plant       31 Mawrth  2     √ √  √
                  integredig.                     2009
                  Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn
                  benodol
                  4.4 d Darparu cyllid ar gyfer arloesi mewn     31 Mawrth  2, 6    √ √
                  ysgolion bach a gwledig, yn cynnwys mwy o      2009
                  ddefnydd o gyfleusterau gan y gymuned.
                  Yn targedu grwpiau cydraddoldeb yn
                  benodol
4.5 Sicrhau sefydliad effeithiol  4.5a Datblygu a gweithredu cynllun marchnata a   31 Mawrth  2, 6, 12  √ √  √  √
ac effeithlon            chyfathrebu APADGOS - Datblygu a          2009
                  gweithredu‟r cynllun „WorldSkills and Olympics‟
                  - ffurflen gais ddrafft, canllawiau a ffurflenni
                  adrodd misol y bydd disgwyl i golegau a
                  darparwyr dysgu yn y gwaith eu llenwi wrth
                  ymgeisio i gynnal cystadlaethau WorldSkills
                  Cymru yn y dyfodol. Cynnwys rhestr wirio fel y
                  gall trefnwyr cystadlaethau gipio a monitro
                  gwybodaeth yn ymwneud â HIL, ANABLEDD,
                  RHYW ac OED.
                  Mynediad at gartrefi teilwng:
 Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                 Nod Cymru‟n un yw: „sicrhau bod pob teulu ym mhob cymuned, a pha faint bynnag o fodd sydd
                 ganddynt, yn gallu fforddio cartref teilwng‟
                 Adran yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai   Cysylltiadau
  Adran / Is-adran Arweiniol :
                                         ag [Adran]:
Canlyniadau           Camau i gyflawni‟r canlyniadau         Dyddiad   Sut rydym
                                                     Rhyw /Traws
                                        Cwblhau   yn
                                                                        Cyf. Rhywiol
                                               cydymffur
                                                            Anabledd
                                               fio
                                                                    Ffydd
                                                                 Oed
                                                            Hil
 Mae strategaethau tai      Gweithredu‟r Cynllun Gweithredu Tai     Mae cerrig   1-3             
 awdurdodau lleol yn       Cydraddoldeb Hiliol 2008-11. Mae‟r Cynllun  milltir a
 adlewyrchu gwahanol       Gweithredu yn cynnwys 24 o Gamau ar draws  dyddiadau
 anghenion yn llawn        pum Thema Allweddol:             cwblhau
 Darpariaeth effeithiol o dai â
                                        gwahanol i‟r
 chymorth               Data a monitro integredig
 Cyngor a gwasanaethau                             camau.
                    Cyfranogiad tenantiaid
 digartrefedd effeithiol i                           Caiff
                    Tai sector preifat
 grwpiau anodd eu cyrraedd                           cynnydd o
                    Trosglwyddo stoc
 Addasu eiddo yn gyflym ac      Rheoleiddio               ran
 effeithiol i gwrdd ag                             gweithredu‟r
 anghenion corfforol unigol                          Cynllun
 Gwasanaethau Gofal a                             Gweithredu
 Thrwsio yn adlewyrchu
                                        ei fonitro
 amrywiaeth pobl hŷn yn y
 cymunedau y maent yn eu                            gan y Grŵp
 gwasanaethu                                  Adolygu Tai
 Datblygiad polisi a                              Cenedlaeth
 gwasanaeth o fewn Gofal a                           ol
 Thrwsio yn cael ei fesur yn                          Cydraddold
 erbyn yr agenda                                eb Hiliol
 cydraddoldeb unigol
Adolygu a diweddaru‟r Cynllun Gweithredu Tai    Parhaus.    1-3     
i Ffoaduriaid 2006 (diweddarwyd ddiwethaf yn
Ionawr 2008). Mae‟r Cynllun yn cynnwys 51 o     Caiff
Gamau wedi‟u trefnu yn ôl saith thema:       cynnydd o
                          ran
  codi ymwybyddiaeth;               gweithredu‟r
  cynllunio gwasanaeth ffoaduriaid;        Cynllun
  cael gafael ar dai a chymorth;         Gweithredu
  cyflenwi tai a chymorth;            ei fonitro
  materion system;                gan Is-grŵp
  cyfleoedd ariannu; a monitro a gwerthuso.    Tai a
                          Fforwm
                          Polisi
                          Ffoaduriaid
                          Cymru
                          Gyfan.

Gweithredu‟r Cynllun Digartrefedd Deng       Parhaus.                
Mlynedd 2009-19 (ymgynghori‟n digwydd yn ei
gylch fel yng nghanol 2008), ynghyd â chynllun   Caiff
gweithredu mwy tymor byr. Prif themâu‟r Cynllun   cynnydd
yw:                         wrth
                          weithredu‟r
 atal digartrefedd pryd bynnag y bo modd;     Cynllun
 gweithio ar draws ffiniau sefydliadau a pholisi  Digartrefedd
 a gyflwyno gwasanaethau cydgysylltiedig;     ei fonitro  1-12
 rhoi‟r cwsmer wrth wraidd cyflwyno        trwy
 gwasanaeth;                    adroddiada
 cyflwyno ein hamcanion o ran cydraddoldeb
                          u i Weithgor
 a chynhwysiant cymdeithasol; a
 gwneud y defnydd gorau o adnoddau.        y
                          Strategaeth
Caiff cydraddoldeb ei gynnwys yn y brif ffrwd    Dai
drwy‟r Cynllun, yn hytrach na delio ag ef ar    Genedlaeth
wahân, ond mae‟r Cynllun yn ymrwymo i        ol.
ganolbwyntio‟n arbennig ar elfennau o
gymdeithas sy‟n debyg o fod dan anfantais ar
sail hil, crefydd, oed, rhywioldeb, rhyw ac
anabledd. Cynhelir Asesiad Llawn o Effaith y
Cynllun ar Gydraddoldeb.

Gweithredu‟r Strategaeth Cefnogi Pobl Pum      Parhaus.    1-12           
Mlynedd (ymgynghori‟n digwydd arni canol      Bydd grŵp
2008). Caiff y Strategaeth, sy‟n cynnwys nifer o  gweithredu
ddatganiadau o ran disgwyliadau polisi, ei     yn cynnwys
datblygu‟n gynllun gweithredu gyda dyddiadau    partneriaid
targed penodol ar gyfer y prif gamau.        allanol yn
                          goruchwylio
Mae gwasanaethau Cefnogi Pobl yn cynorthwyo     ac yn sail ar
pobl i gynnal eu sgiliau byw‟n annibynnol, a‟u   gyfer
galluogi i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain  gweithredu‟r
yn hytrach na gofal preswyl neu wasanaethau i‟r   Strategaeth.
digartref.Caiff cydraddoldeb ei osod yn y brif ffrwd drwy‟r
Strategaeth, yn hytrach nag ymdrin ag ef ar
wahân.

Bydd y Strategaeth yn destun Asesiad Llawn o‟r
Effaith ar Gydraddoldeb.
Datblygu a gweithredu‟r Strategaeth Dai       Parhaus.             
Genedlaethol (sy‟n destun ymgynghoriad       Bydd grŵp
ddiwedd 2008, ac a gaiff ei lansio ganol 2009).   gweithredu
Mae‟r Strategaeth yn ymdrin â phob math o      yn cynnwys
ddeiliadaeth, ac yn cynnwys chwe egwyddor      partneriaid
graidd:                       allanol yn
                          goruchwylio
 gwneud y defnydd gorau o dai sydd eisoes     ac yn sail ar
 yn bod
                          gyfer
 rhoi cymorth prydlon i‟r rhai hynny sydd â‟r
 angen mwyaf                    gweithredu‟r
 defnyddio tai fel catalydd i wella bywydau    Strategaeth.
 cryfhau cymunedau
 lleihau‟r ôl-troed amgylcheddol yn sylweddol,
 a
 gweithio mewn partneriaeth

Caiff cydraddoldeb ei osod yn y brif ffrwd drwy‟r
Strategaeth, yn hytrach nag ymdrin ag ef ar
wahân. Enghraifft o hyn yw sefydlu Panel
Cydraddoldeb Arbenigol a fu‟n ymwneud â
datblygu‟r Strategaeth o‟r cyfnodau cynharaf.
Bydd y Strategaeth yn destun Asesiad Llawn o‟r
Effaith ar Gydraddoldeb.

Datblygir Cynllun Gweithredu ar gyfer y
Strategaeth, yn cynnwys nifer o fesurau tymor
byr y gellir eu mesur, a‟i weithredu yn 2009/10.

Rheoli‟r rhaglen Grant Rheoli Tai          Parhaus.             
Cymdeithasol. Pwrpas y rhaglen yw helpu i      Bydd grŵp
gyrraedd safonau uchel wrth reoli tai.       gweithredu
                          yn cynnwys
Mae‟n ofynnol bod cynigion ar gyfer prosiectau   partneriaid
yn dangos sut y maent yn mynd i‟r afael â     allanol yn
materion yn ymwneud â chyflwyno gwasanaeth i    goruchwylio
bobl o fewn y meysydd cydraddoldeb, a chânt    ac yn sail ar
eu hasesu ar sail eu llwyddiant wrth wneud hyn.  gyfer
                          gweithredu‟r
Un o themâu‟r rhaglen yn 2009/10 yw „Cwrdd ag   Strategaeth.
anghenion poblogaeth sy‟n heneiddio‟.

Ariannu nifer o brosiectau sy‟n bodoli i ddibenion Parhaus.             
cydraddoldeb trwy‟r rhaglen Grant Rheoli Tai    Bydd grŵp
Cymdeithasol, sef yn 2008/09:           gweithredu
                          yn cynnwys
 £220,000 i Tai Pawb (cyllid parhaus)       partneriaid
 £45,000 i Gyngor Ffoaduriaid Cymru
                          allanol yn
  (prosiect blwyddyn)
                          goruchwylio
 £25,000 i Gymdeithas Charter Housing (cyllid
  blwyddyn), a                  ac yn sail ar
 £9,000 i Gymdeithas Tai Wales and West      gyfer
  (cyllid blwyddyn), i ddatblygu Pecyn Cymorth gweithredu‟r
  Troseddau Casineb                Strategaeth.

Mae yna gyllideb benodol o fwy na £300,000 ar
gyfer Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig o fewn
cyllideb gyffredinol y Grant Rheoli Tai
Cymdeithasol, sef £2.25 miliwn yn 2008/09.


Rhaglen ariannu flynyddol yw‟r Grant Rheoli Tai
Cymdeithasol. Caiff prosiectau eu hariannu am
hyd at dair blynedd.
                  Cynllunio defnydd tir ffisegol er mwyn adlewyrchu anghenion:
  Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                 Mae cynllunio defnydd tir yn darparu‟r fframwaith ar gyfer datblygiad tir ffisegol ac mae‟n bwysig
                 wrth lunio‟r amgylchedd adeiledig a chymunedau.
                 Adran yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai      Cysylltiadau
  Adran / Is-adran Arweiniol :
                                           ag [Adran]:
Canlyniadau           Camau i gyflawni‟r canlyniadau           Dyddiad     Sut rydym
                                                         Rhyw /Traws
                                          Cwblhau     yn
                                                                            Cyf. Rhywiol
                                                  cydymffur
                                                                Anabledd
                                                  fio
                                                                        Ffydd
                                                                     Oed
                                                                Hil
   Mae pob datblygiad newydd   Cyflwyno gofyniad gorfodol y bydd angen             6, 7            
   yn bodloni gofynion
                  datganiad mynediad i gyd-fynd â cheisiadau
   mynediad.
   Mae cynlluniau datblygu yn  perthnasol am ganiatâd cynllunio a chaniatâd
   darparu ar gyfer anghenion  adeilad rhestredig a gyflwynir i Awdurdodau
   a nodwyd megis safleoedd   Cynllunio Lleol yng Nghymru. Bydd hwn yn
   Sipiswn-Teithwyr.       disgrifio‟r ffyrdd y mae‟r cynnig yn delio ag
                  anghenion y rhai hynny sydd ag anableddau yn
                  nhermau hygyrchedd i‟r datblygiad.


                  Cychwyn rheoliadau.


                  Rhoi pecyn hyfforddi ar ddatganiadau mynediad
                  ar waith ymysg awdurdodau lleol a‟r sector
                  datblygu.
    Craffu;n barhaus ar Gynlluniau Cynnwys      1,2  
    Cymunedau a gaiff eu paratoi gan Awdurdodau
    Lleol fel rhan o‟u Cynllun Datblygu Lleol, er
    mwyn sicrhau eu bod yn hyrwyddo
    cydraddoldeb hiliol ac yn sicrhau bod materion
    Sipsiwn a Theithwyr yn cael eu datrys (a‟u
    hadlewyrchu yn eu Hasesiadau o‟r Effaith ar
    Gydraddoldeb).

    Monitro ceisiadau cynllunio ar gyfer safleoedd  1,2  
    Sipsiwn a Theithwyr newydd sy‟n cael eu
    cymeradwyo gan Awdurdodau Cynllunio Lleol.
                  Cynllunio defnydd tir ffisegol er mwyn adlewyrchu anghenion:
  Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                 Mae cynllunio defnydd tir yn darparu‟r fframwaith ar gyfer datblygiad tir ffisegol ac mae‟n bwysig
                 wrth lunio‟r amgylchedd adeiledig a chymunedau.
                 Adran yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai      Cysylltiadau
  Adran / Is-adran Arweiniol :
                                           ag [Adran]:
Canlyniadau           Camau i gyflawni‟r canlyniadau           Dyddiad     Sut rydym
                                                         Rhyw /Traws
                                          Cwblhau     yn
                                                                            Cyf. Rhywiol
                                                  cydymffur
                                                                Anabledd
                                                  fio
                                                                        Ffydd
                                                                     Oed
                                                                Hil
   Mae pob datblygiad newydd   Sicrhau bod materion cydraddoldeb yn cael eu          2,6,12                      
   yn bodloni gofynion
                  hadolygu fel rhan o bob gwerthusiad o bolisi
   mynediad.
   Mae cynlluniau datblygu yn  cynllunio yn y dyfodol – Nodiadau Cyngor
   darparu ar gyfer anghenion  Technegol, Cynlluniau Datblygu Lleol Cymru,
   a nodwyd megis safleoedd   Polisi Cynllunio Mwynau Cymru a Pholisi
   Sipiswn-Teithwyr.       Cynllunio Cymru.
                   Gwella‟r amgylchedd ffisegol:
  Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                 Dywed Cymru‟n Un „rydym yn cydnabod pwysigrwydd yr amgylchedd lleol a‟r effaith ar
                 gymunedau, a byddwn yn cefnogi unrhyw ymgais i‟w wella i safon uchel.
                 Adran yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai   Cysylltiadau
   Adran / Is-adran Arweiniol :
                                         ag [Adran]:
Canlyniadau            Camau i gyflawni‟r canlyniadau        Dyddiad     Sut rydym
                                                        Rhyw /Traws
                                        Cwblhau     yn
                                                                           Cyf. Rhywiol
                                                cydymffur
                                                               Anabledd
                                                fio
                                                                       Ffydd
                                                                    Oed
                                                               Hil
  Mae pob cymuned yn        Trefnu ymgynghoriad cyhoeddus gydag              6            
   mwynhau gwell ansawdd      awdurdodau priffyrdd lleol, grwpiau
   amgylcheddol.          buddiannau‟r anabl ac eraill ar ganllawiau
  Gall mwy o grwpiau        statudol newydd i‟r gofynion am gamfeydd a
   ymgysylltu‟n gadarnhaol â‟u
                   chelfi ar hawliau tramwy.
   hamgylchedd.
  Y Rhaglen Gwella Mynediad    1. Sicrhau bod sefydliadau partner yn darparu  1.Mae     4, 6, 8         
   i‟r Arfordir i gynnwys      gwell mynediad cyhoeddus i arfordir Cymru, yn  targedau
   darpariaeth benodol ar gyfer   cynnwys darpariaeth benodol ar gyfer pobl    blynyddol
   pobl anabl a gwelliannau lleol  anabl sy‟n cydymffurfio â‟r ddyletswydd i bobl  yn cael eu
   i‟w hyrwyddo‟n frwd ymysg
                   anabl.                      pennu
   grwpiau Cymunedau yn
   Gyntaf a grwpiau eraill i‟r                            (darparu 15
   difreintiedig.                                  cilomedr o
  Mwy o grwpiau i gael eu                              lwybr
   hannog i fynd i‟w cefn gwlad                           arfordirol
   a‟u mannau gwyrdd trefol                             sy‟n addas
   lleol.                                      ar gyfer
                                            pobl anabl
                                            yn 2008/9)
  Y Rhaglen Gwella Mynediad    Pob awdurdod lleol i gyflawni gwelliant i‟w  Mawrth  4, 6, 8           
  i‟r Arfordir i gynnwys      rwydwaith hawliau tramwy yn 2008/9 er mwyn  2009
  darpariaeth benodol ar gyfer   cwrdd yn well ag anghenion grwpiau heb
  pobl anabl a gwelliannau lleol  gynrychiolaeth ddigonol
  i‟w hyrwyddo‟n frwd ymysg
  grwpiau Cymunedau yn
  Gyntaf a grwpiau eraill i‟r
  difreintiedig.

  Mwy o grwpiau i gael eu
  hannog i fynd i‟w cefn gwlad
  a‟u mannau gwyrdd trefol
  lleol.

                   Menter „Dewch Allan!‟ CCGC i gael ei hymestyn Mawrth  4, 6, 8           
                   i 10 o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf     2009
                   (grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol).
                   CCGC i gynnal 6 digwyddiad ymgysylltu â    Mawrth  4, 6, 8           
                   grwpiau difreintiedig mewn Gwarchodfeydd   2009
                   Natur Cenedlaethol.
                  Darparu gwasanaeth cymorth i fusnesau ledled Cymru sy’n wirioneddol agored i bawb ac
Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                  sy'n ystyried anghenion pob grŵp cydraddoldeb

Adran / Is-adran Arweiniol:     AETh MENTER          Cysylltiadau ag [Adran] :

Canlyniadau             Camau i gyflawni‟r canlyniadau          Dyddiad    Sut
                                                                      Cyf. Rhywiol
                                                        Rhyw/Traws
                                           Cwblhau    rydym yn
                                                        Anabledd
                                                  cydymffur
                                                                  Ffydd
                                                  fio
                                                               Oed
                                                        Hil
Erbyn Ebrill 2011, cynyddu nifer  Adolygu cynnwys ar y we a chynllun y porth    Ionawr 2009 2, 6, 12            
y bobl o grwpiau heb        cwsmeriaid cymorth i fusnesau, a‟i ddiwygio i‟w
gynrychiolaeth ddigonol sy‟n    wneud yn fwy hygyrch i‟r holl ddefnyddwyr
manteisio ar gymorth prif ffrwd i
fusnesau o 3% gan gynnwys
menywod a rhieni unigol,
lleiafrifoedd ethnig, pobl hŷn,
pobl ieuengach, pobl anabl a
siaradwyr Cymraeg. Byddwn yn
sefydlu data sylfaenol yn ystod
08/09 er mwyn cyflawni hyn

Erbyn Ebrill 2011, cynyddu nifer  O fis Rhagfyr 08 a hyd at fis Mawrth 2012,     Rhag 08 ac  1,2,4-         
y bobl o grwpiau heb        sicrhau bod y strategaeth ymgysylltu a      yn barhaus  10,12
gynrychiolaeth ddigonol sy‟n    chyfathrebu â busnesau yn targedu ac yn
manteisio ar gymorth prif ffrwd i  cwrdd ag anghenion grwpiau heb
fusnesau o 3% gan gynnwys      gynrychiolaeth ddigonol. Casglu a monitro‟r
menywod a rhieni unigol,      adborth.
lleiafrifoedd ethnig, pobl hŷn,
pobl ieuengach, pobl anabl a
siaradwyr Cymraeg. Byddwn yn
sefydlu data sylfaenol yn ystod
08/09 er mwyn cyflawni hyn

Caiff system gadarn a chyson ar   O fis Awst 08, monitro‟r cymorth a roddir i  Data     1, 2, 4, 6,       
gyfer monitro cydraddoldeb     fusnesau sy‟n cychwyn o grwpiau heb      sylfaenol  7, 8, 10,
sengl ym maes cymorth i       gynrychiolaeth ddigonol; pobl anabl, Pobl   erbyn 08,  12
fusnesau ei datblygu erbyn Ebrill  Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, menywod, rhai  briffio
2009, gan ddarparu data       hŷn na 50 oed, rhai 18-30 oed, siaradwyr   darparwyr
sylfaenol ar gyfer gweithgarwch   Cymraeg a rhieni unigol a chymharu â data   Mehefin/Gor
cymorth i fusnesau yn y dyfodol.  demograffig i weld ym mhle nad ydym yn    ffennaf 08.
                  darparu gwasanaeth cynhwysol, a‟i addasu ar  Monitro
                  sail hynny.                  parhaus
                                         fesul Sir o
                                         fis Awst 08.
                  Darparu gwasanaeth cymorth i fusnesau ledled Cymru sy’n wirioneddol agored i bawb ac
Thema/Datganiad Lefel Uchel :    sy'n ystyried anghenion pob grŵp cydraddoldebAdran / Is-adran Arweiniol:     AETh Arloesi          Cysylltiadau ag [Adran] :

Canlyniadau             Camau i gyflawni‟r canlyniadau            Dyddiad   Sut
                                                                        Cyf. Rhywiol
                                             Cwblhau
                                                          Rhyw/Traws
                                                   rydym yn
                                                          Anabledd
                                                   cydymffur
                                                   fio
                                                                    Ffydd
                                                                 Oed
                                                          Hil
Caiff system gadarn a chyson ar   Erbyn Rhagfyr 08, adolygu ffynonellau data      Rhag 08,  1, 2, 4, 6,               
gyfer monitro cydraddoldeb     cyfredol ac o‟r gorffennol a gofynion ar gyfer    yna Mawrth  7, 8, 9,
sengl ym maes cymorth i       prosiectau‟r UE i weld pa wybodaeth sydd       2010     10, 12
fusnesau ei datblygu erbyn Ebrill  eisoes ar gael a nodi unrhyw fylchau. Erbyn
2009, gan ddarparu data       Mawrth 09, arbrofi gyda system fonitro trwy
sylfaenol ar gyfer gweithgarwch   gynnal rhai gweithgareddau allweddol ee WIN,
cymorth i fusnesau yn y dyfodol.  prosiectau EU, E-fusnes a‟r Technium. Erbyn
                  Mawrth 2010, sefydlu system fonitro unigol, yn
                  gysylltiedig â Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid
                  pan fo hynny‟n briodol, i gasglu data ar ryw, hil,
                  oed ac anabledd.Darparu cymorth arbenigol wedi‟i  Darparu cymorth arbenigol i annog menywod i      Hyd 08 ac  10,12     
dargedu i gynyddu graddfa      ymuno â byd gwyddoniaeth a pheirianneg yn      yn barhaus
cyfranogiad economaidd ymysg    cynnwys cymorth i WISE a Dyfeiswyr
menywod a rhieni unigol yng     Benywaidd.
Nghymru
                  Darparu gwasanaeth cymorth i fusnesau ledled Cymru sy’n wirioneddol agored i bawb ac
Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                  sy'n ystyried anghenion pob grŵp cydraddoldeb

Adran / Is-adran Arweiniol:     AETh Rhyngwladol       Cysylltiadau ag [Adran] :

Canlyniadau             Camau i gyflawni‟r canlyniadau          Dyddiad    Sut
                                                                      Cyf. Rhywiol
                                                        Rhyw/Traws
                                           Cwblhau    rydym yn
                                                        Anabledd
                                                  cydymffur
                                                  fio
                                                                  Ffydd
                                                               Oed
                                                        Hil
Erbyn Ebrill 2011, cynyddu nifer  Erbyn Rhagfyr 08 (yn gweithio gyda‟r Uned     Rhag 08 a   1,2,4,7,1               
y bobl o grwpiau heb        Cymorth Cydraddoldeb), adolygu‟r dull a      gwaith    0,12
gynrychiolaeth ddigonol sy‟n    ddefnyddir gan staff llinell flaen i gysylltu â  dilynol ar
manteisio ar gymorth prif ffrwd i  busnesau, nodi‟r newidiadau sydd eu hangen    sail yr
fusnesau o 3% gan gynnwys      ac ar sail hyn llunio cynllun gweithredu i roi  adolygiad
menywod a rhieni unigol,      unrhyw newidiadau angenrheidiol ar waith fel y  hwn
lleiafrifoedd ethnig, pobl hŷn,   gellir cyfathrebu‟n effeithiol â‟r holl grwpiau
pobl ieuengach, pobl anabl a    cydraddoldeb a sefydlu ein data sylfaenol fel y
siaradwyr Cymraeg. Byddwn yn    gallwn fesur cynnydd yn ei erbyn.
sefydlu data sylfaenol yn ystod
08/09 er mwyn cyflawni hyn

Darparu cymorth a fydd yn      Cynllunio, dylunio a gweithredu newidiadau i‟r   Mawrth    1,2,4,7,1               
cyfrannu at well cyfranogiad    wefan erbyn Mawrth 09 er mwyn gwella       2009     0,12
economaidd gan leiafrifoedd     cyfraddau ymateb.
ethnig, pobl anabl a menywod
Cymru.

Caiff system gadarn a chyson ar   Dadansoddi‟r data sydd ar gael ar hyn o bryd i  Ebrill 2009  1,2,4-                
gyfer monitro cydraddoldeb     sefydlu data sylfaenol. Bydd hyn yn caniatáu i  gyda     7,10, 12
sengl ym maes cymorth i       ni fesur addasrwydd a nodi anghysonderau a    chamau
fusnesau ei datblygu erbyn Ebrill  fydd yn sail i benderfyniadau yn ymwneud â    gweithredu
2009, gan ddarparu data       chynhwysiant cymdeithasol, cydraddoldeb a     dilynol er
sylfaenol ar gyfer gweithgarwch   hawliau dynol o ran y ffordd yr ydym yn      mwyn
cymorth i fusnesau yn y dyfodol.  cyflwyno ein gwasanaethau.           gwneud
                                          cynnydd yn
                                          y dyfodol
Thema/Datganiad Lefel Uchel :    Darparu gwasanaeth cymorth i fusnesau ledled Cymru sy‟n wirioneddol agored i bawb ac sy'n
                  ystyried anghenion pob grŵp cydraddoldeb
                  AETh Buddsoddi Cymru              Cysylltiadau
Adran / Is-adran Arweiniol:
                                          ag [Adran] :

                                                  Sut
                                                                     Cyf. Rhywiol
                                                        Rhyw/Traws
                                          Dyddiad    rydym yn
                  Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                                        Anabledd
Canlyniadau
                                          Cwblhau    cydymffur
                                                                 Ffydd
                                                  fio
                                                              Oed
                                                        Hil
Caiff system gadarn a chyson ar                                  1,4,10                
gyfer monitro cydraddoldeb     Erbyn Ionawr 09, ymchwilio i ymarferoldeb    Ion 09 gan
sengl ym maes cymorth i       coladu data am gwsmeriaid o‟r adeg y maent yn  baratoi
fusnesau ei datblygu erbyn Ebrill  cysylltu â‟r ganolfan hyd at y cyfnod cynnig  camau
2009, gan ddarparu data       grant. O‟r wybodaeth a gesglir, dadansoddi   gweithredu
sylfaenol ar gyfer gweithgarwch   demograffeg yn ôl bylchau, anghysonderau    er mwyn
cymorth i fusnesau yn y dyfodol.  (neu eu diffyg) a rhoi‟r newidiadau       gwneud
                  angenrheidiol ar waith.             cynnydd yn
                                          y dyfodol
                 Integreiddio ystyriaethau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn well wrth
Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                 adfywio

                 AETh Eiddo                     Cysylltiadau
Adran / Is-adran Arweiniol:
                                           ag [Adran] :


                                                   Sut
                                                                      Cyf. Rhywiol
                                                         Rhyw/Traws
                                           Dyddiad    rydym yn
                 Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                                         Anabledd
Canlyniadau
                                           Cwblhau    cydymffur
                                                                  Ffydd
                                                   fio
                                                               Oed
                                                         Hil
Gwella mynediad grwpiau dan    O fis Medi 08 ac yn barhaus, byddwn yn       O fis Medi   1,2, 4-6,               
anfantais i waith trwy ddefnydd  gweithredu‟r broses o ddadansoddi anghenion     08 ac yn    10,12
cymysg o eiddo a chyflogaeth er  lleol ar gyfer prosiectau newydd, yn seiliedig ar  barhaus
mwyn cwrdd ag anghenion pobl   hyrwyddo ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn
                 cynnwys a hysbysu grwpiau cynrychiadol lleol,
                 sefydliadau ac unigolion yn well, yn cynnwys
                 grwpiau difreintiedig. Bydd hyn yn arwain at
                 gynnwys yn y prif gynllun ganlyniadau
                 gwerthusiad ystyrlon o ran y ffordd y caiff
                 prosiect ei gynllunio a‟i weithredu, ar sail y
                 sylwadau a dderbyniwyd.

Gwella mynediad grwpiau dan    O fis Ionawr 09 ac yn barhaus, paratoi       Ion 09 ac yn  1,2, 4-6,               
anfantais i waith trwy ddefnydd  canllawiau ar arfer gorau o ran dylunio,      barhaus    10,12
cymysg o eiddo a chyflogaeth er  adeiladu a defnyddio adeiladau cyflogaeth fel
mwyn cwrdd ag anghenion pobl   eu bod yn hygyrch. Dylanwadu ar bartneriaid,
                 prynwyr tir a meddianwyr adeiladau i
                 fabwysiadu canllawiau arfer gorau a sicrhau
                 bod adeiladau y mae Llywodraeth Cynulliad
                 Cymru yn eu codi o‟r newydd yn cwrdd â‟r
                 safonau uchaf o ran hygyrchedd, yn unol â‟r
                   canllawiau.Thema/Datganiad Lefel Uchel :    Integreiddio ystyriaethau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn well wrth adfywio

                   AETh Adfywio                     Cysylltiadau  Cyfiawnder Cymdeithasol ac
Adran / Is-adran Arweiniol:
                                             ag [Adran] :  Adfywio


                                                     Sut
                                                                        Cyf. Rhywiol
                                                           Rhyw/Traws
                                             Dyddiad    rydym yn
                   Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                                           Anabledd
Canlyniadau
                                             Cwblhau    cydymffur
                                                                    Ffydd
                                                     fio
                                                                 Oed
                                                           Hil
Mae anghenion pob sector o      Sefydlu fframwaith ar gyfer sicrhau data ar     Rhagfyr    1,4,10            
gymdeithas, fel y maent yn      gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ystod cyfnod      2009
berthnasol, yn cael eu        cynllunio‟r prosiect er mwyn asesu anghenion
hadlewyrchu mewn cynlluniau     yr ardal, fel y gallwn ddatblygu cymalau
Adfywio               cymdeithasol/ cynlluniau gwireddu manteision
                   i‟w cynnwys yn y prosiect erbyn mis Rhagfyr
                   2009

Gwella cyfleoedd i gartrefu     O fis Rhagfyr 08, os yw ymarfer ymgynghori â‟r    Rhag 08    Pob un                
cyflogaeth newydd a gwell, a     cyhoedd yn cael ei hyrwyddo neu‟i gefnogi o
helpu i leihau diweithdra a diffyg  ran paratoi‟r prif gynlluniau ar gyfer safle
gweithgarwch economaidd       newydd, dylai‟r asesiad o anghenion lleol fod yn
                   sail ar gyfer penderfynu pa grwpiau a
                   sefydliadau perthnasol y mae‟n rhaid
                   ymgynghori â hwy. Yna rhaid rhoi sylw dyledus
                   i‟r sylwadau a dderbynnir o ran y ffordd y caiff y
                   prosiect ei ddylunio a‟i weithredu.
                  Darparu system drafnidiaeth effeithlon a hwylus i bawb sy’n gymorth i fynd i’r afael â’r
Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                  hyn sy’n achosi diffyg cydraddoldeb.

                  AETh Trafnidiaeth                Cysylltiadau
Adran / Is-adran Arweiniol:
                                          ag [Adran] :

Canlyniadau             Camau i gyflawni‟r canlyniadau         Dyddiad    Sut
                                                                     Cyf. Rhywiol
                                                        Rhyw/Traws
                                          Cwblhau    rydym yn
                                                        Anabledd
                                                  cydymffur
                                                  fio
                                                                 Ffydd
                                                              Oed
                                                        Hil
Parhau i gyfrannu at uno system   Erbyn Mehefin 2009, bod wedi dod ag       Mehefin    Pob un                
drafnidiaeth Cymru, a‟i gwneud yn  ystyriaethau cydraddoldeb a hawliau dynol i   2009 ac yn
fwy hygyrch i bobl sy‟n byw mewn  brif ffrwd pob un o bum ffrwd waith y Cynllun  barhaus
cymunedau difreintiedig.      Trafnidiaeth Cenedlaethol. Yna, sicrhau bod
                  hyn hefyd yn wir am Gynlluniau Trafnidiaeth
                  Rhanbarthol.

Erbyn Mai 2010, gwneud y      Mae ymatebion i‟r ymarfer ymgynghori      Maw 09     Pob un                
system drafnidiaeth gyhoeddus    cyhoeddus helaeth ar gynlluniau ar gyfer
yn fwy hygyrch i bobl anabl trwy  Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus
eu cynnwys wrth ddatblygu a     wedi dangos cefnogaeth gref i gael corff
gweithredu polisïau a        cenedlaethol gyda strwythur is-bwyllgorau
strategaethau.           rhanbarthol. Un o aelodau‟r Pwyllgor fydd
                  cynrychiolydd Cymru ar y Pwyllgor
                  Ymgynghorol Trafnidiaeth Pobl Anabl. Bellach
                  mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ystyried
                  cynlluniau ar gyfer trosglwyddo
                  swyddogaethau i‟r Pwyllgor yng ngoleuni‟r
                  newidiadau a gyhoeddwyd yn ddiweddar i rôl
                  canolbwyntio ar deithwyr. Bwriedir dod â
                  materion hygyrchedd i brif ffrwd holl waith y
                  Pwyllgor.

Erbyn Mai 2010, gwneud y      Erbyn Mehefin 2009, cyhoeddi strategaeth ar   Mehefin          
system drafnidiaeth gyhoeddus    gyfer diwygio‟r Cynllun Bathodyn Glas yng    2009/ Medi
yn fwy hygyrch i bobl anabl trwy  Nghymru. Bydd hyn yn golygu cryn dipyn o     2009
eu cynnwys wrth ddatblygu a     waith partneriaeth yn cynnwys sicrhau bod
gweithredu polisïau a        pobl anabl yn ymwneud â ffurfio‟r strategaeth.
strategaethau.           Bydd yr Uned Cymorth Cydraddoldeb yn
                  ysgrifennu adroddiad ar y gwersi a ddysgwyd
                  o waith y panel hwn, yn cynnwys argymhellion
                  ar gyfer y dyfodol, erbyn mis Medi 2009

Erbyn Mawrth 2009, gwella‟r hyn   Erbyn Tachwedd 08, nodi bylchau mewn       Tach 08 a  3,5,6,8,9,          
a wyddom am ddiogelwch       ymchwil a gwybodaeth er mwyn cyfrannu at     gwaith    11
gwirioneddol a thybiedig y system  wella diogelwch gwirioneddol a thybiedig     pellach i
drafnidiaeth, yn arbennig      trafnidiaeth gyhoeddus a chyflwyno adroddiad   ddilyn
trafnidiaeth gyhoeddus       i‟r Grŵp Trafnidiaeth. Ar sail hyn cynllunio
                  rhaglen o waith ymchwil gofynnol; hefyd
                  ystyried a bod yn sail i gamau yn y dyfodol.
                  Galluogi gwelliannau o ran tegwch mynediad ac o ran y ddarpariaeth iechyd a gofal
     Thema/Datganiad Lefel
                  cymdeithasol yng Nghymru a dylanwadu ar hynny drwy sicrhau bod cydraddoldeb,
              Uchel :
                  amrywiaeth a hawliau dynol yn rhan o brif ffrwd cynllunio strategol a datblygu'r gweithlu
                  Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac     Cysylltiadau
    Adran / Is-adran Arweiniol :
                  Iechyd y Cyhoedd a‟r Proffesiynau Iechyd   ag [Adran] :
                                                                           Cyf. Rhywiol
                                                        Rhyw/Traws
                                                 Sut rydym
                                                              Anabledd
                                           Dyddiad     yn
     Canlyniadau           Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                           Cwblhau   cydymffur
                                                                       Ffydd
                                                   fio
                                                                    Oed
                                                              Hil
Erbyn 2011, gwella gwaith     Diwygio‟r Canllawiau ymgynghori / ymgysylltu   Ebrill 2009  1,2,3,4,5,  √ √       √   √   √    √
partneriaeth, ymwneud, a rôl,                                   6,7,8,9,
hawliau a chyfrifoldebau‟r                                    12
cyhoedd, cleifion, gofalwyr a‟r
sector gwirfoddol fel sylfaen ar
gyfer gwelliannau ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol yng
Nghymru, a chanlyniadau iechyd
personol.
                  Cynyddu cyfraniad y sector gwirfoddol i Iechyd  Parhaus    1-12           √  √   √
                  a Gofal Cymdeithasol i‟r eithaf
                   - Gweithredu, rheoli a monitro cam olaf Codi
                  Pontydd Cadarn
                   - Cynllun i Ychwanegu Gwerth – gweithredu,
                  rheoli a monitro
                  Datblygu Siarter Cleifion – yn disgwyl      Yn disgwyl 1-12      √ √       √   √   √    √
                  cyfarwyddiadau‟r Gweinidog – cefnogaeth o    Cyfarwyddia
                  blaid yn yr ymgynghoriad             dau‟r
                                          Gweinidog

                  Prosiect Gweithio i Wella – cwynion       Ebrill 2009  1-12     √ √       √   √   √    √
                  Peilot Claf Cudd                 Peilot yn   1-12     √ √       √   √   √    √
                                          Rhag 08
                  Canllawiau Gofal Ysbrydol             Ebrill 2009            √
Erbyn 2011, bod wedi gwella     Monitro‟r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb     Ddwywaith      √ √  √  √  √  √
cymhwysedd a gallu‟r AIGC a     Sengl trwy‟r Grŵp Llywio Cydraddoldeb ac     y flwyddyn
gweithlu Adran Iechyd y Cyhoedd   Amrywiaeth, gan ddarparu adroddiadau
a‟r Proffesiynau Iechyd i gefnogi  cynnydd rheolaidd.
datblygiad polisi cynhwysol,
cyflwyno gwasanaeth a gweithio
cydlynol.
                  Sicrhau y cynhelir Asesiad o‟r Effeithiau ar   Parhaus    1-12  √ √  √  √  √  √
                  strategaethau, canllawiau a pholisïau a
                  ddatblygir gan yr Adrannau
                  Datblygu fframwaith hyfforddiant cydraddoldeb   Parhaus    1-12  √ √  √  √  √  √
                  er mwyn galluogi dulliau hyfforddi staff ynglŷn
                  â chydraddoldeb a hawliau dynol, yn cynnwys
                  sesiynau Cinio a Dysgu, canllawiau pen-desg,
                  cefnogaeth ar y mewnrwyd.
                  Darparu cyngor a chefnogaeth i staff o ran    Parhaus    1-12  √ √  √  √  √  √
                  cydraddoldeb a hawliau dynol.
                  Cysylltu‟r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb    Tach 2008   1-12  √ √  √  √  √  √
                  Sengl â chynlluniau Adrannol, yn cynnwys y
                  gofrestr risg.
Erbyn 2011, bod â fframwaith    “Ein Dyfodol Iach” –               Yn disgwyl 1-12   √ √  √  √  √  √
strategol yn ei le sy‟n gwella   Fframwaith i fod ar gael yn 2009         Cyfarwyddia
ansawdd a hyd bywyd, yn lleihau                            dau‟r
anghydraddoldebau iechyd ac yn                            Gweinidog
gwella darpariaeth gwasanaeth
teg.
                  Datblygu Cynllun Gwasanaethau Iechyd              1-12  √ √  √  √  √  √
                  Gwledig

                  Sicrhau bod Safonau Gofal Iechyd a‟r broses    2009-2010   1-12  √ √  √  √  √  √
                  asesu‟n cyd-fynd â‟r isafswm safonau
                  Cenedlaethol ar gyfer gofal preifat a
                  gwirfoddol. Yr adolygiad o‟r safonau i sicrhau
                  ymdriniaeth â chydraddoldeb a hawliau dynol.

                  Mynd i‟r afael ag anghydraddoldebau trwy     Parhaus    1-12  √ √  √  √  √  √
                 ymestyn y Gronfa Anghydraddoldebau Iechyd.

Erbyn 2011, hyrwyddo iechyd a  Ad-drefnu GIG Cymru.             Ebrill 2009      √ √   √  √  √  √
lles, a mynediad a darpariaeth
decach o wasanaethau yn y
gymuned hy meddygon teulu,
fferyllwyr.
                 Ail-ddiffinio‟r polisi ar gyfer cyflwyno   Cynllun              √
                 gwasanaethau deintyddol gan ganolbwyntio ar  gwella
                 iechyd y cyhoedd.               iechyd y
                                        geg ymysg
                                        plant i
                                        gychwyn ym
                                        Medi 08
                 Hyfforddiant EQuIP parhaus gyda Gofal     Parhaus  4-9      √
                 Sylfaenol.

                 Gwella mynediad cleifion byddar at      Ion 2009    4-9    √
                 wasanaethau GMC, gan weithio ar y cyd â
                 SignHealth.
                 Monitro ac adolygu‟r gwiriad Iechyd      Parhaus    1-12    √    √
                 Gwasanaethau Ychwanegol dan Gyfarwyddyd
                 ar gyfer cleifion sydd ag anableddau dysgu.
                 Monitro ac adolygu‟r Adroddiad
                 Gwasanaethau Ychwanegol dan Gyfarwyddyd
                 ar gyfer oedolion sydd â salwch meddwl
                 difrifol.
                 Cynyddu nifer y nyrsys a hyfforddwyd i roi  2009-10    1-12  √  √ √   √  √  √
                 presgripsiynau – ardaloedd Fferylliaeth
Erbyn 2011, hyrwyddo iechyd a  Prosiect Mynediad 2009, yn cynnwys prosiect         1-12  √  √ √   √  √  √
lles, a mynediad a darpariaeth  ymchwil i gydraddoldeb a mynediad gydag
decach o wasanaethau wedi‟u   OSCRO
lleoli yn yr ysbyty.
                 Dileu wardiau cymysg             Holiadur i‟w  1-12  √  √ √   √  √  √
                                        lenwi yn
                                        ystod haf
                                        2008
Prosiect Monitro Cydraddoldeb Cleifion      Peilot i   1-12   √  √ √  √  √  √
                         gychwyn
                         Hyd 09
Adolygiad o Drafnidiaeth ar gyfer Cleifion    Cyflwyno   1-12     √ √  √
                         adroddiad i‟r
                         Gweinidog
                         2009
Gwella mynediad at ffonau a setiau teledu i rai  Cyflwyniad  1-12     √ √  √
sy‟n aros yn yr ysbyty              gyda‟r
                         Gweinidog
Meysydd gwaith adnoddau dynol y GIG yn             1-12     √ √  √
cynnwys CLG gyda‟r Comisiwn Cydraddoldeb
a Hawliau Dynol
Gwella bwyd a maeth mewn ysbytai                3,6,7,12    √ √  √  √
                   Gwella iechyd a lles pobl Cymru
  Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                   Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac     Cysylltiadau
    Adran / Is-adran Arweiniol :
                   Iechyd y Cyhoedd a‟r Proffesiynau Iechyd    ag [Adran] :
                                                                              Gog. Rhywiol
                                                        Rhyw/Traws
                                                  Sut rydym
                                                               Anabledd
                                           Dyddiad      yn
     Canlyniadau            Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                           Cwblhau    cydymffur
                                                                          Ffydd
                                                    fio
                                                                       Oed
                                                                    Hil
Erbyn 2011, Gofal cymdeithasol i Talu am Ofal – papur Gwyrdd i Gymru                      √      √        √   √    √
Oedolion – Gwella Gwasanaethau
Cymdeithasol sy‟n hyrwyddo
annibyniaeth, amddiffyniad,
tegwch a fforddiadwyedd
                 Cyflwyno Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer                          √        √
                 polisi hirdymor canolig ar gyfer gofal iechyd
                 parhaus yn cynnwys cyllidebau cyfun, gwell
                 comisiynu a dull gweithredu integredig

                   Amddiffyn pobl agored i niwed a gwella safon  Gwaith i  4-9             √ √       √   √
                   y gwasanaeth a dderbyniant mewn cartrefi    ddechrau yn
                   gofal                     2009-2010
                   Adolygu Rheoliadau a Safonau Gofynnol     Gwaith i  1-12      √      √ √       √   √    √
                   Cenedlaethol ar gyfer Cartrefi Gofal ac    ddechrau yn
                   Asiantaethau Gofal yn y Cartref        2009-2010

                   Darparu gwybodaeth drwy Arolwg Iechyd     Parhaus    1-12    √ √           √   √   √    √
                   Cymru

Hyrwyddo cydraddoldeb ac       Sefydlwyd gwasanaeth cefnogi Cydraddoldeb   Parhaus    1-12    √      √ √       √   √    √
amrywiaeth mewn gwaith ymchwil    ac Amrywiaeth fel rhan o Gydweithrediad
a datblygu iechyd a gofal       Ymchwil Clinigol Cymru yn 2006 (Gwasanaeth
cymdeithasol yng Nghymru       Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymru). Caiff
                   effeithiolrwydd y gwasanaeth ei fonitro trwy
                   gyfrwng adroddiadau chwarterol, cyfarfodydd
                  rheoli contract ac adolygiad cyfamserol ffurfiol.
                  Mae asesu parhaus yn cynnwys ystyried
                  cyfraniad Gwasanaeth Cydraddoldeb ac
                  Amrywiaeth Cymru i TRN eraill, ansawdd y
                  gwasanaeth ac amrywiaeth eu portffolio o
                  brosiectau ymchwil
Erbyn 2011, sefydlu mesurau a    Gwella gwasanaethau CAMHS yng Nghymru:       Adroddiad
mentrau i wella iechyd, lles ac   - Targed Fframwaith Gweithredu Blynyddol –     gan y     4-9
amddiffyniad plant a phobl ifanc.  2008-09                       swyddfa
                  - Rheoli rhwydweithiau comisiynu CAMHS       Archwilio ar
                  - Adolygu gwasanaethau CAMHS yng          yr adolygiad
                  Nghymru                       o‟r holl
                  - Ymarfer mapio CAMHS                wasanaetha   1-3
                                            u

                  Prosiect Gwasanaethau Arbenigol Plant a       6 safon i‟w     √    √
                  Phobl Ifanc – 22 safon ar gyfer gwasanaethau    lansio yn
                  plant wedi‟u datblygu ac wedi ymgynghori yn     Rhag 08. Y
                  eu cylch                      gweddill ym
                                            Meh 09

                  Gweithredu‟r Ddeddf Diogelu Grwpiau Agored     Hyd 2009    1-3    √  √  √
                  i Niwed
                  Rheoli prosiect peilot i ddatblygu gweithdrefn   Ebrill 2010       √
                  ar gyfer Cymru gyfan i gynnal adolygiadau
                  marwolaeth plentyn pan fydd plentyn yn
                  marw‟n annisgwyl. Cysylltiadau â‟r Cynllun
                  Gweithredu Atal Hunanladdiad
                  Datblygu a chytuno gyda‟r Swyddfa Gartref ar    Mawrth     1-4    √  √
                  y polisi a‟r trefniadau i sefydlu awdurdodau    2009
                  arbenigol Plant ar eu Pen eu Hunain yn Ceisio
                  Lloches yng Nghymru.
                  Adolygu‟r rheoliadau sy‟n ymwneud â         Mawrth     4-9  √    √  √
                  gwiriadau‟r CRB mewn lleoliadau sy‟n cael eu    2009
                  rheoleiddio – cartrefi plant, gwasanaethau
                  mabwysiadu ac ati
                  Datblygu strategaeth Llywodraeth Cynulliad     2009         √    √
                  Cymru ar gyfer Plant mewn Angen a phlant
                  sy‟n derbyn gofal gyda chefnogaeth y
                  gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol ar
                  Blant Agored i Niwed
                  Cefnogi‟r Tasglu ar Blant Anabl         Parhaus   1-12    √ √  √    √

                  Darparu o leiaf un nyrs deulu ar gyfer pob    2010/2011       √   √
                  ysgol uwchradd
                  Gweithredu‟r cynllun brechlyn canser ceg y    Parhaus      √     √
                  groth
                  Datblygu cynlluniau i ddelio â thargedau tlodi  Parhaus   4-12       √
                  plant
                  Mynd â‟r Cynllun Gweithredu Iechyd Plant a‟r   2009/10           √
                  Amgylchedd ar gyfer Ewrop yn ei flaen yng
                  Nghymru

Erbyn 2011, sefydlu dulliau o   Adolygu‟r Strategaeth ar gyfer Gofalwyr a    2009    4-9  √  √ √  √  √  √
wella iechyd a lles gofalwyr a‟r  pharatoi deddfwriaeth ar hawliau gofalwyr
rhai sy‟n derbyn gofal

Erbyn 2011, gwella iechyd a lles  Mae‟r canlyniad hwn yn ffurfio rhan o‟r                    √
pobl hŷn yng Nghymru, i‟w     Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn a‟i Gynllun
galluogi i fyw mor fywiog ac    Gweithredu, ac yn ôl yr amserlen dylai fod
annibynnol â phosibl.       wedi‟i gwblhau erbyn 2010/2011

Erbyn 2011, bod wedi codi     Mae‟r adran hon hefyd yn croesgyfeirio â‟r    I‟w     4-12
ymwybyddiaeth o iechyd a lles   camau CAMHS uchod                gyhoeddi        √
meddwl, a gwella iechyd a lles                           haf 2008
meddwl pobl Cymru, yn cynnwys   Datblygu Cynllun Gweithredu Demensia       Rhagfyr
gwell cynllunio a darparu gwell  Cenedlaethol                   2008
gwasanaethau iechyd meddwl
                  Cymryd rhan yn arolwg ansoddol y Comisiwn    2008-2012  4-12    √
                  Gofal Iechyd o gleifion mewnol sy‟n Bobl
                  Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig sy‟n ategu‟r
                  arolwg meintiol Count Me In

                  Gweithredu rownd gyntaf Cynllun Gweithredu    2008-2012  4-12    √
                  Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb Hil Iechyd
                   Meddwl Oedolion

                   Mynd i‟r afael â gwarth a gwahaniaethu sy‟n         4-12  √
                   gysylltiedig â salwch meddwl trwy gamau sy‟n
                   gysylltiedig â‟r NSF ar gyfer Iechyd Meddwl
                   Oedolion, y Cynllun Gweithredu Hybu Iechyd
                   Meddwl a‟r Cynllun Lleihau Hunanladdiad a
                   Hunan-niwed


Erbyn 2011, lleihau nifer yr     Cyflawni nodau polisi 2015 ar gyfer      I‟w     4-12  √
achosion o farwolaethau a chyd-    Gwasanaethau Strôc 2015 – monitro gwaith y   gyhoeddi
farwolaethu pobl yng Nghymru     bartneriaeth strôc               haf 2008
sy‟n byw gyda chyflyrau hirdymor
a chronig. Gwella gwybodaeth a
dealltwriaeth y cyhoedd, cleifion
a‟r gweithlu o gyflyrau hirdymor a
chronig, gan sicrhau bod cyngor a
thriniaeth briodol ac effeithiol yn
cael eu rhoi a gwell cefnogaeth yn
cael ei darparu ar gyfer hunan-
reoli
                   Canllawiau Consensws Diabetes Cymru      2013        √
                   Gyfan ar gyfer Oedolion sydd â Diabetes
                   Melitws
                   Cyflawni NSF Diabetes
                   Rheoli Cyflyrau Cronig – Monitro‟r Cynllun   Cronfeydd      √
                   Gweithredu                   trosiannol
                                           yn cael eu
                                           hasesu ar
                                           hyn o bryd
                   Rheoli Cyflyrau Cronig – sefydlu 3 Safle    Safle
                   Arddangoswr Cenedlaethol            Caerdydd i
                                           gychwyn
                                           Awst 08
      Thema/Datganiad Lefel   Gwella’r canlyniadau i blant a'u teuluoedd sy'n rhan o achosion teulu dros y tair
             Uchel :   blynedd nesaf
                  AIGC                     Cysylltiada
    Adran / Is-adran Arweiniol: CAFCASS CYMRU                    u ag
                                          [Adran] :
Canlyniadau            Camau i gyflawni‟r canlyniadau        Dyddiad   Sut rydym
                                         Cwblhau   yn
                                                                           Cyf. Rhywiol
                                                        Rhyw/Traws
                                               cydymffurfi
                                                              Anabledd
                                               o
                                                                       Ffydd
                                                                    Oed
                                                              Hil
Gwasanaethau sy‟n adlewyrchu     Datblygu Cynllun Strategol Strategaeth    Ebrill 2008  1,2,4,6,8,1  √ √       √   √   √    √
anghenion yr holl feysydd       Gyflawni                          2
cydraddoldeb gan arwain at well
iechyd a lles i blant a‟u teuluoedd

                   Datblygu Cynllun Gweithredol Blynyddol 2008- Gorffennaf  1,2,4,6,8,1  √ √       √   √   √    √
                   09                      2008     2

                   Adolygu Strategaeth Cydraddoldeb ac     Ionawr    1,2,4,6,8,1  √ √       √   √   √    √
                   Amrywiaeth sefydliadol            2009     2

                   Datblygu Strategaeth Cydraddoldeb ac     Ebrill 2009  1,2,4,6,8,1  √ √       √   √   √    √
                   Amrywiaeth newydd a chynllun gweithredu          2
                   dilynol

                   Datblygu Cynllun Gweithredol Blynyddol 2009- Mawrth    1,2,4,6,8,1  √ √       √   √   √    √
                   10                      2009     2

                   Datblygu Cynllun Gweithredol Blynyddol 2010- Mawrth    1,2,4,6,8,1  √ √       √   √   √    √
                   11                      2010     2

                   Adolygu‟r Cynllun Strategol         Gorffennaf  1,2,4,6,8,1  √ √       √   √   √    √
                                            2010     2                  Gwella’r canlyniadau i blant a'u teuluoedd sy'n rhan o achosion teulu dros y tair blynedd
  Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                  nesaf
                  AIGC                     Cysylltiada
    Adran / Is-adran Arweiniol: CAFCASS CYMRU                    u ag
                                          [Adran] :
Canlyniadau            Camau i gyflawni‟r canlyniadau        Dyddiad   Sut rydym
                                         Cwblhau   yn
                                                                            Cyf. Rhywiol
                                                         Rhyw/Traws
                                               cydymffurfi
                                                                Anabledd
                                               o
                                                                        Ffydd
                                                                     Oed
                                                                Hil
Safonau arfer sefydliadol clir (sy‟n  Cwblhau Asesiad o‟r Effeithiau ar        Ionawr    1,2,4,6,8,  √ √       √   √   √    √
nodi‟r hyn y gall defnyddwyr      Gydraddoldeb o ran y Safonau Cenedlaethol    2009     12
gwasanaeth o‟r holl feysydd      Drafft
cydraddoldeb ei ddisgwyl wrth
dderbyn gwasanaethau gan
CAFCASS CYMRU)

                                            Mawrth    1,2,4,6,8,1  √ √       √   √   √    √
                    Datblygu Safonau Cenedlaethol Drafft ar gyfer  2009     2
                    ymgynghoriad cyhoeddus – yn enwedig gyda
                    Phobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, Tadau a
                    Grwpiau Menywod


                    Gweithredu‟r Safonau Cenedlaethol        Mawrth    1,2,4,6,8,1  √ √       √   √   √    √
                                            2010     2                    Adolygu‟r Safonau Cenedlaethol         Gorffennaf  1,2,4,6,8,1  √ √       √   √   √    √
                                            2010     2
                  Gwella’r canlyniadau i blant a'u teuluoedd sy'n rhan o achosion teulu dros y tair blynedd
  Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                  nesaf
                  AIGC                     Cysylltiada
    Adran / Is-adran Arweiniol: CAFCASS CYMRU                    u ag
                                          [Adran] :
Canlyniadau            Camau i gyflawni‟r canlyniadau        Dyddiad   Sut rydym
                                         Cwblhau   yn
                                                                           Cyf. Rhywiol
                                                     Rhyw/Traws
                                               cydymffurfi
                                                            Anabledd
                                               o
                                                                       Ffydd
                                                                    Oed
                                                                 Hil
Trefniadau cynllunio sefydliadol  Datblygu fframwaith Sicrwydd a Gwelliant    Medi 2008  1,2,4,6,8,1 √      √ √       √   √    √
sy‟n defnyddio data ac ymchwil                                2
perthnasol i dargedu a gwella
gwasanaethau er mwyn cwrdd ag
anghenion yr holl feysydd
cydraddoldeb perthnasol
                  Gweithredu‟r fframwaith Sicrwydd a Gwelliant  Ionawr   1,2,4,6,8,1 √      √ √       √   √    √
                                         2009    2

                  Adolygu a gwerthuso‟r fframwaith        Ionawr   1,2,4,6,8,1 √      √ √       √   √    √
                                         2010    2
                  Deall a nodi amrywiol anghenion defnyddwyr gwasanaeth a gwneud defnydd effeithiol
  Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                  o’r wybodaeth hon
                  AIGC                  Cysylltiadau APADGOS
    Adran / Is-adran Arweiniol:
                  CAFCASS CYMRU              ag [Adran] :
                                                                        Cyf. Rhywiol
                                                     Rhyw/Traws
                                              Sut rydym
                                                           Anabledd
                                       Dyddiad     yn
      Canlyniadau          Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                       Cwblhau   cydymffurfi
                                                                    Ffydd
                                                o
                                                                 Oed
                                                           Hil
Data cadarn ar gyfer yr holl    Adolygu‟r mecanweithiau cyfredol     Medi 2008   1,2,4,6,8,1 √       √ √    √   √    √
feysydd cydraddoldeb                                    2

                  Datblygu gweithdrefnau monitro Cydraddoldeb Tachwedd  1,2,4,6,8,1 √       √ √    √   √    √
                  ac Amrywiaeth newydd            2008    2


                  Sefydlu Rheoli Prosiectau ar gyfer    Awst 2008   1,2,4,6,8,1 √       √ √    √   √    √
                  gweithredu‟r System Rheoli Achosion    - Ebrill   2
                                       2009

                  Gwerthuso‟r System Rheoli Cynnwys     Mehefin    1,2,4,6,8,1 √       √ √    √   √    √
                                       2010     2                  Gweithredu gam wrth gam i uwchraddio a  Ebrill 2009  1,2,4,6,8,1 √       √ √    √   √    √
                  gwella‟r System              – Mawrth   2
                                       2011
                 Deall a nodi amrywiol anghenion defnyddwyr gwasanaeth a gwneud defnydd effeithiol
 Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                 o’r wybodaeth hon
                 AIGC                    Cysylltiada APADGOS
   Adran / Is-adran Arweiniol: CAFCASS CYMRU                   u ag
                                        [Adran] :
                                                                          Cyf. Rhywiol
                                                       Rhyw/Traws
                                                Sut rydym
                                                              Anabledd
                                           Dyddiad    yn
     Canlyniadau           Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                           Cwblhau  cydymffurfi
                                                                      Ffydd
                                                   o
                                                                   Oed
                                                              Hil
Mae rhwydwaith o ddehonglwyr   Adolygu‟r weithdrefn fewnol sydd ohoni i staff  Awst 2008  1,2,4,6,8,1        √ √
addas yn ei le i ddarparu     gael gafael ar ddehonglwyr                  2
gwasanaethau teg a hygyrch i
ddefnyddwyr gwasanaeth


                 Mabwysiadu trefniadau rheoli contractau      Awst 2008  1,2,4,6,8,1        √ √
                 Llywodraeth Cynulliad Cymru a sefydlwyd i           2
                 sicrhau cysondeb a gwasanaeth o safon uchel
                 gan ddehonglwyr y cafwyd sicrwydd o‟u
                 hansawdd

                 Paratoi gweithdrefnau a chanllawiau        Rhagfyr   1,2,4,6,8,1        √ √
                 CAFCASS CYMRU ar gyfer staff sy‟n archebu     2008    2
                 dehonglwyr


                 Adolygu‟r weithdrefn ac arferion i asesu a yw‟r  Mawrth   1,2,4,6,8,1        √ √
                 gwasanaeth wedi gwella              2009    2
                  Deall a nodi amrywiol anghenion defnyddwyr gwasanaeth a gwneud defnydd effeithiol
  Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                  o’r wybodaeth hon
                  AIGC                    Cysylltiadau APADGOS
    Adran / Is-adran Arweiniol:
                  CAFCASS CYMRU                ag [Adran] :
Canlyniadau            Camau i gyflawni‟r canlyniadau       Dyddiad    Sut
                                       Cwblhau    rydym yn
                                                         Cyf. Rhywiol
                                                         Rhyw/Traws
                                              cydymffu
                                                         Anabledd
                                              rfio
                                                         Ffydd
                                                         Oed
                                                         Hil
Trefniadau cyfranogiad ac     Sefydlu strategaeth a chynllun eglur i wella   Mabwysiadw    1,2,4,6,8   √ √  √  √
ymgynghori hygyrch sy‟n llywio   cyfranogiad plant                yd y       ,12
gwasanaethau i adlewyrchu                              strategaeth
anghenion defnyddwyr
                                          Ionawr 2007
gwasanaeth o‟r holl feysydd
cydraddoldeb                                    a chaiff ei
                                          hadolygu
                                          erbyn Ionawr
                                          2009

                  Nodi trywyddion ar gyfer cyfranogiad mewn    Cwblhawyd    1,2,4,6,8   √ √  √  √
                  datblygiadau sefydliadol allweddol gyda phlant  Ebrill 2007 a  ,12
                  a phobl ifanc (yn cynnwys y rhai hynny ar    chaiff ei
                  gyfer grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol)    adolygu
                                          erbyn Ionawr
                                          2009

                  Plant a phobl ifanc o bob cwr o Gymru yn     Cwblhawyd    1,2,4,6,8   √ √  √  √
                  cyfrannu at ddatblygu taflenni Gwybodaeth i   Mawrth 2008   ,12
                  Blant                      Crëwyd
                                          cyfeiriad e-
                                          bost penodol
                                          i blant Ebrill
                        2008
Plant a phobl ifanc o bob cwr o Gymru i    Cyfranogiad  1,2,4,6,8  √ √  √  √
gyfrannu at ddatblygu dulliau cyfathrebu    par: Gwefan  ,12
allanol arloesol megis e-bost a gwefan     Ionawr 2009


Datblygu trefniadau clir i ddod i wybod barn  Mai 2009   1,2,4,6,8  √ √  √  √
plant am y gwasanaethau a dderbyniasant           ,12Datblygu holiadur defnyddiwr gwasanaeth i   Rhagfyr    1,2,4,6,8  √ √  √  √
Oedolion                    2008     ,12
                  Datblygu a gweithredu Model i Ddinasyddion ar gyfer Darparu Gwasanaeth Cyhoeddus sy‟n
  Datganiad/Thema Lefel Uchel:
                  ystyried anghenion holl ddinasyddion Cymru
                  Yr Adran                            Pob Adran
                  Gwasanaeth
   Adran / Is-adran Arweiniol :                   Cysylltiadau ag [Adran] :
                  Cyhoeddus a
                  Pherfformiad
Canlyniadau            Camau i gyflawni‟r canlyniadau         Dyddiad    Sut
                                          Cwblhau    rydym yn
                                                                          Cyf. Rhywiol
                                                       Rhyw/Traws
                                                 cydym-
                                                              nabledd
                                                 ffurfio
                                                                      Ffydd
                                                                   Oed
                                                              Hil
Model darparu gwasanaeth       Dechrau ymarfer sydd â‟r nod o newid       Hydref 2008  1-12                    
cyhoeddus sy‟n canolbwyntio ar y   diwylliant ac ymddygiad ar draws Llywodraeth
dinesydd. Yn ganolog iddo, bydd    y Cynulliad fel bod gwasanaethau yn cael eu
cyfres o egwyddorion         cynllunio o safbwynt defnyddwyr a
llywodraethu sy‟n canolbwyntio ar   dinasyddion.
y dinesydd a gwerthoedd                                 Rhagfyr 2008
gwasanaeth cyhoeddus sy‟n       Gan adeiladu ar y gwaith hwn, paratoi stori ar
ymgorffori cyfle cyfartal a hawliau  gyfer staff Llywodraeth y Cynulliad sy‟n nodi‟n
dynol.                glir y weledigaeth a‟r gwerthoedd o ran sut y
                   dylai gwasanaethau cyhoeddus ganolbwyntio
                   ar anghenion pob dinesydd.            Hydref 2008
                   Sicrhau bod cysylltiadau effeithiol yn cael eu
                   gwneud â BDD ac OSCRO o ran cynllunio a
                   gweithredu mewn ffordd sy‟n canolbwyntio ar
                   y dinesydd fel bod ymddygiad yn newid ar
                   draws Llywodraeth y Cynulliad o fewn y
                   sefydliad ac mewn perthynas â phobl oddi     Hydref 2008
                   allan.
                   Cynllunio dull newydd o gynnal Arolwg
                   Cenedlaethol a fydd yn annog holl
                   ddinasyddion Cymru i leisio eu barn ar y
                   gwasanaethau cyhoeddus y maent yn eu
                   defnyddio.
Galluogi a grymuso cyrff       Datblygu dull asesu sydd wedi‟i angori yng     Mai 2008    1-12           
cyhoeddus i sicrhau eu bod yn    nghyd-destun y Model i Ddinasyddion a
gofalu‟n well am gyfle cyfartal ac  Chynllun Gofodol Cymru sydd, fel rhan o‟r
amrywiaeth o ran darparu       asesiad, yn cynnwys adolygiad o ddulliau‟r
gwasanaethau i ddinasyddion.     sefydliadau o roi cynllun gweithredu cyfle
                   cyfartal ar waith.                 Mehefin 2008
                   Ceisio cael rhanddeiliaid mewnol ac allanol
                   allweddol i gymeradwyo‟r dull gweithredu
                   hwn.
                   Nodi 3 maes peilot i brofi‟r dull a chydweithio
                   â rhanddeiliaid allweddol i fireinio offeryn
                   asesu a gynhyrchwyd ar y cyd sy‟n diwallu
                   anghenion darparwyr gwasanaethau ac yn       Gorffennaf
                   parchu eu blaenoriaethau.             2008
                   Dechrau asesu 24 sefydliad a phartneriaeth o
                   leiaf a rhoi adborth i‟r Cabinet, Gweinidogion y
                   Cynllun Gofodol a‟r Bwrdd Rheoli.
                   Rhannu canlyniadau‟r asesiadau a‟r arferion    Mawrth 2009
                   gorau a welir.
                   Derbyn a defnyddio‟n eang egwyddorion
                   llywodraethu sy‟n canolbwyntio ar y dinesydd    Yn parhau
                   ym mywyd cyhoeddus Cymru.
                   Sefydlu Egwyddorion Llywodraethu sy‟n       2009-10
                   canolbwyntio ar y dinesydd yn llawn ym
                   mywyd cyhoeddus Cymru a‟u defnyddio i
                   gwblhau‟n llwyddiannus y rhaglen tair blynedd   Diwedd 2011
                   o Asesiadau Llywodraethu.
Defnyddio gwahanol ymyriadau     Defnyddio 3000 o bobl bob blwyddyn o bob             1-12           
dysgu ar gyfer cyrff cyhoeddus    rhan o‟r Gwasanaethau Cyhoeddus yng
yng Nghymru i hyrwyddo cyfle     Nghymru mewn rhaglenni Datblygu
cyfartal a chyfiawnder.       Cenedlaethol a Rhyngwladol gan gynnwys:
                    Ysgol Haf y Gwasanaeth Cyhoeddus bob       Haf 2008,
                    blwyddyn;                    2009, 2010

                    Cynnal Expo y Rhaglen Cyfnewid Pobl bob     Ionawr 2009,
                    blwyddyn;                    2010, 2011

                    Cyfeiriadur Leading for Wales          Gorffennaf
                                           2008
                  Cynnig dulliau dysgu ymarferol cadarnhaol    Ionawr 2009
                  gan hyrwyddo amrywiaeth wrth arwain

                  Hwyluso Uwchgynhadledd Hawliau Dynol i      I‟w
                  Gymru                      gadarnhau


Bydd yr un cyfleoedd o ran     Cyflwyno Cod Ymarfer i Gymru gyfan a fydd    Rhagfyr 2008  1-12     
contractau i bob unigolyn a     yn ategu cynnydd graddol yn y pwrcasu
sefydliad gan ei gwneud yn haws i  cyhoeddus o fusnesau yng Nghymru.
fusnesau yng Nghymru sicrhau
contractau yn y sector cyhoeddus.  Parhau i weithio gyda‟r Adran Addysg a      Rhagfyr 2008
                  Hyfforddiant i nodi‟r rhwystrau y daw mentrau
                  bach a chanolig ar eu traws wrth gontractio
                  gyda darparwyr gwasanaethau cyhoeddus a
                  datblygu strategaeth a fydd yn symud y
                  rhwystrau hyn ac yn ei gwneud yn haws i
                  gwmnïau lleol bach ym mhob rhan o Gymru
                  ennill contractau llywodraeth.
                                           Rhagfyr 2008
                  Lansio cwrs hyfforddi Cyfle Cyfartal ac
                  Amrywiaeth wrth Gaffael ledled Cymru i
                  weithwyr yn y sector cyhoeddus sydd â
                  chyfrifoldeb dros gaffael.            Mawrth 2009
                  Ar sail ymchwil i arferion gorau ledled y DU,
                  cyhoeddi canllawiau caffael Cyfle Cyfartal ac
                  Amrywiaeth drwy‟r Canllaw Cynllunio Caffael.
Y dinasyddion yn rhan frwd o‟r   Ymchwilio i faes Arloesi Cyhoeddus a nodi    Mawrth 2009  1-12           
gwaith o wella cynllun y      modelau ar gyfer hyrwyddo gweithredu
gwasanaethau y maent yn eu     arloesol.
derbyn drwy ddulliau sy‟n rhoi   Nodi model ar gyfer hyrwyddo gweithredu
ystyriaeth i egwyddorion cyfle   arloesol gyda Leadership across Wales a
cyfartal ac amrywiaeth.       chyflwyno argymhellion i‟r Gweinidog.      Mawrth 2009
                  Datblygu fersiwn ddrafft o „A Strategy for the
                  Transformation of Public Service Delivery -
                  Framework for Action’ sy‟n cynnwys sut
                  byddwn yn ei gwneud yn haws i grwpiau nad
                    oes cynrychiolaeth ddigonol iddynt fod yn
                    rhan o‟r gwaith o gynllunio gwasanaethau    Mehefin 2008
                    cyhoeddus.
                    Cyhoeddi‟r Fframwaith a‟r rhaglen waith     Tachwedd
                    gysylltiedig.                  2008
                    Cydweithio â‟r sector gwirfoddol er mwyn    Diwedd 2010
                    datblygu.
                    Creu pecyn offer ar ymgysylltu â‟r cyhoedd, y
                    gall darparwyr gwasanaethau cyhoeddus ei
                    ddefnyddio i ymgysylltu â‟r bobl y maent yn
                    darparu gwasanaethau ar eu cyfer.
Sicrhau bod Cymru ar flaen y gad    Gwerth Cymru i barhau eu dull rhagweithiol o  Yn parhau   1-12     
o ran datblygu polisi caffael mewn   weithredu‟r Mesur Cydraddoldeb Unigol
perthynas â chymhwyso         mewn perthynas â chaffael.
amcanion y Mesur Cydraddoldeb     Chwilio am gyfleoedd i ymgysylltu â       Yn parhau
Unigol fel y gellir nodi‟r cyfleoedd  chydweithwyr yng Nghymru ac yn ehangach
lle gellir gwella prosesau caffael   drwy‟r Gweinyddiaethau Datganoledig a
er mwyn mynd i‟r afael â materion   Swyddfa Masnach y Llywodraeth, gan
cyfle cyfartal a gweithredu arnynt.  gynnwys cynrychiolaeth ar y grŵp
                    rhanddeiliaid â chyfrifoldeb dros adolygu
                    materion o‟r Mesur sy‟n ymwneud â chaffael.
                    Cwrdd â rhanddeiliaid Cyfle Cyfartal a     Gorffennaf
                    Hawliau Dynol allweddol er mwyn deall yr    2008 ac
                    agenda cydraddoldeb unigol a‟u helpu i ddeall  ymlaen
                    cyfyngiadau‟r broses gaffael.
                    Ynghyd â Thŷ‟r Cwmnïau, mynd i‟r afael â‟r
                    cynnig i‟w gwneud yn ofynnol i gwmnïau     Yn parhau
                    ddarparu‟r data amrywiaeth unwaith i Dŷ‟r
                    Cwmnïau fel rhan o ofynion cofnodi statudol.
                  Annog pob grŵp i gyfrannu at natur diwylliant y Gymru gyfoes ac i gyfrannu at lunio‟r diwylliant
  Thema/Datganiad Lefel Uchel :
                  hwnnw.
                  Treftadaeth -
   Adran / Is-adran Arweiniol :                   Cysylltiadau ag [Adran] :
                  CADW
Canlyniadau            Camau i gyflawni‟r canlyniadau          Dyddiad    Sut
                                          Cwblhau    rydym yn
                                                                      Cyf. Rhywiol
                                                         Rhyw/Traws
                                                 cydymffu
                                                         Anabledd
                                                 rfio
                                                                  Ffydd
                                                               Oed
                                                         Hil
Ymgysylltu â chymunedau sy‟n      Cynnal ymarferiad i greu proffil cymunedol    31-03-09   1- 9    √ √ √     √   √    √
ymwneud â‟u safleoedd Cadw       ar gyfer 60 o gymunedau gerllaw henebion
lleol                 Cadw, er mwyn deall proffil cymdeithasol-
Canlyniadau (cynnydd yn y       economaidd cymunedau lleol a‟u
ganran o drigolion lleol a grwpiau   dyheadau diwylliannol / treftadaeth.
„anodd eu cyrraedd‟ sy‟n
defnyddio safleoedd) wedi‟i fynegi   Cynnal prosiect ymchwil gyda grwpiau       31-12-08
yn y Cynllun Is-adrannol.       ffocws yn deillio o grwpiau heb
Ymgysylltu trwy Dîm Cymuned a     gynrychiolaeth ddigonol, yn cynnwys Pobl
Gwybodaeth newydd Cadw yn       Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, a C2DE.
canolbwyntio ar hyn o bryd ar     (Prosiect i‟w ddatblygu gyda mewnbwn
gyd-ddigwyddiadau a phrosiectau    gan grwpiau cydraddoldeb perthnasol yr
twristiaeth treftadaeth.        Uned Cydraddoldeb Sengl.

                    Gweithio gyda grwpiau sy‟n cynrychioli      31-03-09
                    lleiafrifoedd ethnig i nodi cynlluniau i annog
                    mwy o bobl o grwpiau lleiafrifol i ymweld â
                    safleoedd Cadw

                    Cynllun gweithredu er mwyn cymhwyso‟r      31-12-09
                     gwersi a ddysgwyd yn fwy eang
Ymgysylltu â chymunedau sy‟n     Gweithio gyda grwpiau sy‟n cynrychioli
ymwneud â‟u safleoedd Cadw      lleiafrifoedd ethnig i nodi cynlluniau i annog
                                                            
lleol                mwy o bobl o grwpiau lleiafrifol i ymweld â
                   safleoedd Cadw
Nifer fwy a mwy o amrywiaeth o    Fel rhan o‟r Cynllun Ymchwil a Gwerthuso,
ymwelwyr â henebion Cadw       sefydlu dulliau ar gyfer (a) creu proffil o
                   ddefnyddwyr yn ôl demograffeg (yn cynnwys
                   tras ethnig a rhyw) a materion anabledd; (b)
                   ymgynghori â sampl o bobl nad ydynt yn
                   ddefnyddwyr ynglŷn ag agweddau a rhwystrau
                   rhag manteisio ar wasanaethau; (c) sefydlu
                                                         
                   proses a fforwm ymgynghorol i brofi ar gyfer
                   gwahaniaethu anfwriadol ym mholisïau a
                   gweithdrefnau Cadw.

                   Gweithredu Strategaeth Fynediad Cadw.
                   Ymgynghori ar y Strategaeth wedi‟i gwblhau
                   2005/06 a rhaglen waith wedi‟i sefydlu.  Thema/Datganiad Lefel Uchel : Cynnig cyfleoedd i bob grŵp yn y gymdeithas fanteisio mwy ar weithgareddau diwylliannol.
                   Treftadaeth - CADW               Cysylltiadau
   Adran / Is-adran Arweiniol :
                                           ag [Adran] :
                                                                    Cyf. Rhywiol
                                                    Sut
                                                        Anabledd
                                           Dyddiad    rydym yn
     Canlyniadau            Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                           Cwblhau    cydymffu
                                                        Rhyw
                                                                Ffydd
                                                    rfio
                                                             Oed
                                                        Hil
Nifer fwy a mwy o amrywiaeth o     Gweithredu Strategaeth Fynediad Cadw.    Adolygu     4, 6, 7,
ymwelwyr â henebion a safleoedd    Ymgynghori ar y Strategaeth wedi‟i      cynnydd yn   8, 9     √
treftadaeth eraill Cadw.        gwblhau 2005/06 a rhaglen waith wedi‟i    barhaus
Data a thargedau sylfaenol yn     sefydlu.                   erbyn
cael eu mynegi yn y Cynllun Is-                           31.03.09
adrannol.
                    Diwygio a chyhoeddi rhifyn newydd o‟r    31.10.09
                    canllawiau „Goresgyn y Rhwystrau‟
Templed Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Sengl
 Thema/Datganiad Lefel Uchel 1. Hybu a gwarchod diwylliant sy‟n dathlu amrywiaeth Cymru a‟i thraddodiadau lu.
               : 2. Cynnig cyfleoedd i bob grŵp yn y gymdeithas fanteisio mwy ar weithgareddau diwylliannol.
                Treftadaeth - CADW                 Cysylltiadau
  Adran / Is-adran Arweiniol :
                                           ag [Adran] :
 Canlyniadau          Camau i gyflawni‟r canlyniadau           Dyddiad    Sut
                                          Cwblhau    rydym yn
                                                                     Cyf. Rhywiol
                                                       Rhyw/Traws
                                                 cydymffu
                                                       Anabledd
                                                 rfio
                                                                 Ffydd
                                                              Oed
                                                       Hil
Nifer fwy a mwy o amrywiaeth  Fel rhan o Gynllun Is-adrannol Cadw:                     √ √ √    √
o ymwelwyr â henebion a     (a) ymgynghori â sampl o bobl nad ydynt yn       (a)
safleoedd treftadaeth eraill  ddefnyddwyr ynglŷn ag agweddau a rhwystrau       Prosiectau
Cadw              rhag manteisio ar wasanaethau a sefydlu        peilot erbyn  1-12
Data a thargedau sylfaenol yn  prosiectau peilot i fynd i‟r afael â‟r materion sy‟n  30.04.09;
cael eu mynegi yn y Cynllun   codi                          adolygiad
Is-adrannol                                      31.10.09


                (b) Dilyn hyn trwy drafod y materion sy‟n codi gyda  (b) Sefydlu   1-12
                grwpiau Cydraddoldeb                  fforwm erbyn
                                            31.10.09


                (c) Sefydlu proses a fforwm ymgynghorol i brofi ar   (c) Sefydlu
                gyfer gwahaniaethu anfwriadol ym mholisïau a      fforwm erbyn
                gweithdrefnau Cadw                   31.10.09

                                            (d)
                (d) Plant dan 16 a phobl 60 a hŷn sy‟n byw yng     Gweithredu‟r
                Nghymru i gael mynd i mewn i safleoedd Cadw      polisi
                am ddim                        01.09.08;
                                            adolygu ei
                                            effaith erbyn
                                            31.03.09
Thema/Datganiad Lefel Uchel Hybu a gwarchod diwylliant sy‟n dathlu amrywiaeth Cymru a‟i thraddodiadau lu
               :
                Treftadaeth - CyMAL               Cysylltiadau
 Adran / Is-adran Arweiniol :
                                        ag [Adran] :
                                                                            Cyf. Rhywiol
                                                      Rhyw/Traws
                                                 Sut
                                                            Anabledd
                                          Dyddiad  rydym yn
    Canlyniadau           Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                          Cwblhau  cydymffu
                                                                        Ffydd
                                                 rfio
                                                                     Oed
                                                                  Hil
Gweithio gyda‟r sector i     Cytuno ar fesurau i ddod â chydraddoldeb ac   Mehefin   4, 6-9    √ √ √             √   √    √
ddatblygu casgliadau       amrywiaeth i brif ffrwd gweithrediadau CyMAL  2009
amgueddfa, archifau a llyfrgell  (rhaglenni a chynlluniau grant).
sy‟n gynrychiadol ac yn
hygyrch i gymunedau        Cynnwys amrywiaeth casgliadau, ymgysylltu
amrywiol Cymru. (CyMAL)      â‟r gynulleidfa a mynediad at gyflogaeth,
                  mewn glasbrint ar gyfer dod â mynediad,
                  cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol i‟r        2-4, 6-9,
                  brif ffrwd mewn amgueddfeydd, archifau a    Rhagfyr   12
                  llyfrgelloedd                 2009
Thema/Datganiad Lefel Uchel Cynnig cyfleoedd i bob grŵp yn y gymdeithas fanteisio mwy ar weithgareddau diwylliannol
               :
                Treftadaeth - CyMAL             Cysylltiadau
 Adran / Is-adran Arweiniol :
                                       ag [Adran] :
                                                                 Cyf. Rhywiol
                                                    Rhyw/Traws
                                               Sut
                                                    Anabledd
                                       Dyddiad   rydym yn
    Canlyniadau         Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                       Cwblhau   cydymffu
                                                             Ffydd
                                               rfio
                                                          Oed
                                                    Hil
Amgueddfeydd, archifau a   Datblygu a hyrwyddo Templed Cryno       Mawrth 2011  4, 6, 7, 9   √
llyfrgelloedd cynhwysol a   Mynediad i alluogi amgueddfeydd, archifau a
hygyrch (CyMAL)        llyfrgelloedd i farchnata eu gwasanaethau
               hygyrch i bobl anabl.
Thema/Datganiad Lefel Uchel Annog pob grŵp i gyfrannu at natur diwylliant y Gymru gyfoes ac i gyfrannu at lunio’r
               : diwylliant hwnnw
                Treftadaeth - CyMAL              Cysylltiadau
 Adran / Is-adran Arweiniol :
                                       ag [Adran] :
                                                      Rhyw/Traws
                                                                    Cyf. Rheidol
                                                  Sut
                                                      Anabledd
                                          Dyddiad   rydym yn
    Canlyniadau           Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                          Cwblhau   cydymffu
                                                                Ffydd
                                                  rfio
                                                             Oed
                                                      Hil
Amgueddfeydd, archifau a    Gweithio gydag Amgueddfa Genedlaethol Cymru     Medi 2009   1-6      √ √
llyfrgelloedd hygyrch a    a Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddatblygu a
chynhwysol (CyMAL)       gweithredu system sy‟n golygu y gellir monitro a
                dadansoddi cefndir ymwelwyr yn fanwl.
Staff amgueddfeydd, archifau
a llyfrgelloedd sy‟n       Gweithio gyda sefydliadau‟r sector i ddatblygu  Mawrth 2009  4 a 6-9
gwasanaethu ac yn        dulliau o fynd i‟r afael â‟r ffaith nad yw pobl
adlewyrchu cynulleidfaoedd    anabl yn cael eu cynrychioli‟n ddigonol yng
amrywiol (CyMAL)         ngweithlu‟r amgueddfeydd, archifau a
                 llyfrgelloedd
Thema/Datganiad Lefel Uchel Cynnig cyfleoedd i bob grŵp yn y gymdeithas fanteisio mwy ar weithgareddau diwylliannol
               :
                Treftadaeth - TWRISTIAETH             Cysylltiadau
 Adran / Is-adran Arweiniol :
                                         ag [Adran] :
Canlyniadau          Camau i gyflawni‟r canlyniadau          Dyddiad    Sut
                                        Cwblhau    rydym yn
                                                                     Cyf. Rhywiol
                                                        Rhyw/Traws
                                                cydymffu
                                                        Anabledd
                                                rfio
                                                                 Ffydd
                                                              Oed
                                                        Hil
Annog y Diwydiant       Bwriadwn ddatblygu cronfa ddata y gellir ei chwilio  Hydref 2008  1,2, 4, 5,   √     √
Twristiaeth i gyflawni ei   mewn adeilad hygyrch ar vw.com                   6, 7, 8,
rwymedigaethau o dan y                                      9,
Ddeddf Gwahaniaethu ar sail  Rydym yn adolygu‟r meini prawf graddio a       Mawrth 2009
Anabledd a deddfwriaeth    gysonwyd, gyda golwg ar eu gwneud yn fwy
Cydraddoldeb 2007       “hygyrch"

               Rydym yn dal i ddarparu cyngor proffesiynol ar    Parhaus
               hygyrchedd i‟r fasnach trwy ein cynghorwr
               arbenigol

               Rydym wedi cyflwyno profion hygyrchedd i‟r      Parhaus
               cynllun gwobr Aur ar gyfer gwestai a thai llety.

               Rydym yn mynnu bod pob busnes graddedig wedi     Parhaus
               cyhoeddi datganiad mynediad.
Cynyddu nifer y bobl sydd â  Gweithio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru        Mawrth 2010  1-3         √
mynediad ac sy‟n cymryd    (CCC) i ddatblygu prosiect ymchwil i archwilio
rhan mewn profiadau celf o  effaith wahaniaethol rhaglenni CCC ar gynyddu
safon uchel          mynediad a chefnogaeth i‟r celfyddydau ymysg
               gwahanol grwpiau ethnig.
                Cynnig cyfleoedd i bob grŵp yn y gymdeithas fanteisio mwy ar weithgareddau diwylliannol
Thema/Datganiad Lefel Uchel
                Annog pob grŵp i gyfrannu at natur diwylliant y Gymru gyfoes ac i gyfrannu at lunio’r
               :
                diwylliant hwnnw
                Treftadaeth - Y Gyfarwyddiaeth dros
                                         Cysylltiadau
 Adran / Is-adran Arweiniol : Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
                                         ag [Adran] :
                                                                      Cyf. Rhywiol
                                                        Rhyw/Traws
                                                    Sut
                                                        Anabledd
                                             Dyddiad  rydym yn
    Canlyniadau            Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                             Cwblhau  cydymffu
                                                                  Ffydd
                                                    rfio
                                                               Oed
                                                        Hil
Cynnydd yn y lefelau a      Datblygu ffigyrau sylfaenol a phennu targedau     31.03.2010  2,6-9,12  √   √
argymhellir o bobl sy‟n     dangosol y gellir eu mesur ar gyfer cyfranogiad.
cymryd rhan mewn
chwaraeon a gweithgareddau    Nodi rhwystrau rhag cymryd rhan a lledaenu arfer    31.03.2010
corfforol (5x30 munud i     gorau fel sail ar gyfer cynlluniau ymyrryd, cyflwyno
oedolion a 5x60 munud i blant  rhaglenni neu ddarparu gwasanaethau.
a phobl ifanc), gyda phwyslais  Cefnogi Cyngor Chwaraeon Cymru a Chyrff
arbennig ar grwpiau o‟r     Llywodraethu Cenedlaethol chwaraeon, trwy
boblogaeth lle mae        ddarparu cyllid a chyngor, i gyflawni‟r Safon
cyfranogiad yn gymharol isel,  Gydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon.
fel y nodwyd gan arolygon
cyfranogiad a gynhaliwyd gan   Annog, trwy rôl eiriolaeth y Cyngor Chwaraeon a‟i 31.03.2010
Gyngor Chwaraeon Cymru.     waith datblygu rhaglenni, cynrychiolaeth gytbwys o
                 gymunedau yn y gweithlu hyfforddi/arweinyddiaeth
                 ac mewn swyddi rheoli allweddol.

                 Cydnabod a dathlu llwyddiant / cyrhaeddiad gan
                 unigolion a thimau er mwyn helpu i hybu        Parhaus
                 cyfranogiad ymysg grwpiau o‟r boblogaeth lle mae
                 lefelau ymgysylltu‟n gymharol isel, yn ôl arolygon,
                 neu lle gellir sicrhau cynnydd. Er enghraifft,
                 hyrwyddo cyfranogiad gan bobl anabl trwy ddathlu
                 llwyddiant ein hathletwyr Paralympaidd.        Parhaus
Mwy o ymwybyddiaeth a mwy     Dadansoddi data‟r Cyfrifiad a ffynonellau data    Parhaus –    2&3       
o ymgysylltu â‟r Iaith       posibl eraill yn ymwneud â‟r Gymraeg a        caiff hyn ei
Gymraeg gan gymunedau       lleiafrifoedd ethnig a rhyddhau dadansoddiadau    drafod yn ein
lleiafrifoedd ethnig Cymru     (os ydynt o ansawdd i‟w cyhoeddi) ar wefan Bwrdd   cyfarfodydd
                  yr Iaith Gymraeg - i fwydo i mewn i‟r strategaeth  chwarterol
                  (gweler isod) a helpu i asesu effaith gwaith Bwrdd  gyda Bwrdd
                  yr Iaith Gymraeg ar wahanol grwpiau ethnig.     yr Iaith
                                            Gymraeg a‟i
                  Gweithio gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg i        adolygu bob
                  weithredu‟r strategaeth ar ehangu mynediad ac    blwyddyn
                  ymwybyddiaeth o‟r Iaith Gymraeg ymysg grwpiau
                  lleiafrifoedd ethnig ledled Cymru.

                  Gwneud gwasanaethau Bwrdd yr Iaith Gymraeg
                  yn fwy hygyrch i grwpiau lleiafrifoedd ethnig trwy
                  archwilio‟r posibilrwydd o baratoi deunyddiau
                  hysbysebu mewn ieithoedd heblaw Saesneg a
                  Chymraeg, er enghraifft.

                  Hybu a gwarchod diwylliant sy’n dathlu amrywiaeth Cymru a’i thraddodiadau lu
Thema/Datganiad Lefel Uchel
             :
                Cynnig cyfleoedd i bob grŵp yn y gymdeithas fanteisio mwy ar weithgareddau diwylliannol
                Treftadaeth - Cadw
  Adran / Is-adran Arweiniol :                   Cysylltiadau ag [Adran] :
                                                                       Cyf. Rhywiol
                                                          Rhyw/Traws
                                                      Sut
                                                          Anabledd
                                             Dyddiad    rydym yn
     Canlyniadau             Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                             Cwblhau    cydymffu
                                                                   Ffydd
                                                      rfio
                                                                Oed
                                                          Hil
Brand Cymru sy’n adlewyrchu    Fel rhan o‟r Cynllun Ymchwil a Gwerthuso, sefydlu                  
amrywiaeth diwylliannol Cymru yn  dulliau o:
llwyr                 - greu proffil o ddefnyddwyr yn ôl
Nifer fwy a mwy o amrywiaeth       demograffeg (yn cynnwys tras ethnig a
o ymwelwyr â henebion Cadw        rhyw) a materion anabledd
                    - ymgynghori â sampl o bobl nad ydynt yn
                     ddefnyddwyr ar agweddau a rhwystrau rhag
                 manteisio ar wasanaethau
               -  sefydlu proses a fforwm ymgynghorol i brofi
                 ar gyfer gwahaniaethu anfwriadol ym
                 mholisïau a gweithdrefnau Cadw
Plant a phobl ifanc Cymru i                             
gael mynd i safleoedd Cadw
yn rhad ac am ddim
Y diwydiant twristiaeth yn
cwrdd â‟i rwymedigaethau o
dan y Ddeddf Gwahaniaethu
ar sail Anabledd
   Datganiad/Thema Lefel Sefydlu cynhwysiant i ddarparu gwasanaeth uchel ei ansawdd a chynaliadwy i fodloni
            Uchel: anghenion amrywiol pawb yng nghefn gwlad Cymru.
                Materion Gwledig                      Yr Adran Cyfiawnder
                                              Cymdeithasol a Llywodraeth
  Adran / Is-adran Arweiniol:                  Cysylltiadau ag [Adran] : Leol ar gydlynu'r gymuned a
                                              gweithwyr mudol – i‟w
                                              ddatblygu


                                                  Sut
                                                                         Cyf. Rhywiol
                                                      Rhyw/Traws
                                          Dyddiad   rydym yn
                    Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                                             Anabledd
    Canlyniadau
                                          Cwblhau   cydymffu
                                                                     Ffydd
                                                  rfio
                                                                  Oed
                                                             Hil
Gweithlu deallus ac     Datblygu a gweithredu rhaglen i hyfforddi a chodi  Medi 2009   Pob un   √        √   √   √    √
ymroddedig yn yr Adran    ymwybyddiaeth, a chanddi ddwy ffrwd: (a)
Materion Gwledig a      cydraddoldeb cyffredinol a (b) wedi‟i theilwra i‟r
phartneriaid         maes.

                                         Y gwaith o
               Nodi, casglu a lledaenu astudiaethau achos ar    nodi a
               gydraddoldeb ac amrywiaeth, yn ogystal ag arfer   lledaenu i‟w
               da sy‟n dod i‟r amlwg sy‟n canolbwyntio ar      gwblhau
               hygyrchedd eiddo a dogfennau.            erbyn diwedd
                                         Mawrth
                                         2009; y
                                         rhaglen i‟w
                                         gweithredu‟n
                                         barhaus wedi
                                         hynny.

                                         Mawrth 2009
                Trwy gynllun cyfathrebu pwrpasol, gwella
                cysylltiadau â phartneriaid a rhanddeiliaid ynglŷn â
                datblygiadau o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth
                yn yr Adran Materion Gwledig, a‟r hyn a gynhwysir
                yng Nghynllun Gweithredu‟r Cynllun Cydraddoldeb
                Sengl.
Cyfathrebu‟n well â      Yn unol â‟n hymrwymiadau corfforaethol, cyflwyno    Mai 2009 –   Pob un  √ √  √  √  √  √
chroestoriad o bobl sy‟n    amcanion cydraddoldeb sy‟n berthnasol i swydd yr    yn unol â‟r
cynrychioli cefn gwlad Cymru  unigolyn i Gynlluniau Rheoli Personol. Dylai‟r     cylch CRhP
yn well.            amcanion hyn fod yn rhesymol ac yn CAMPUS.       nesaf.


                                           Amcangyfrif -
                                           Rhagfyr 2009

                Gwella gwefan yr Adran Materion Gwledig i
                sicrhau bod modd i bawb fynd ati‟n hawdd, ei bod
                yn eglur ac yn syml i‟w defnyddio, a‟i bod yn     Mawrth 2009
                cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol, gan
                gynnwys ymrwymiadau‟r Cynllun Gweithredu.


                Adolygu‟r strategaeth gyfathrebu i wneud yn siŵr
                bod modd llunio targedau er mwyn sicrhau ein bod    Mehefin
                yn cyrraedd pawb y mae polisïau, ac ati, yn      2009
                debygol o effeithio arnynt.                Mapio rhanddeiliaid, nodi bylchau, ac adolygu ar    Rhagfyr 2009
                gyfer cydymffurfiad o ran cydraddoldeb
                Mynd ati i gasglu sylwadau am sut rydym yn       Mawrth 2009
                gweithredu, trwy gynnal digwyddiad â
               rhanddeiliaid allweddol a nodwyd trwy‟r ymarfer
               mapio.               Datblygu dolen adborth, a‟i rhoi ar waith, ar gyfer
               ymatebion i ymgynghoriadau, a hynny er mwyn
               monitro a chofnodi newidiadau mewn patrymau ac
               ansawdd ymatebion
Gwella cydlyniad y gymuned  Ymchwilio i faterion, a sefydlu asesiad sylfaenol   Medi 2009   Pob un  √ √  √  √  √  √
wledig a chysylltiadau sy‟n  o‟r materion cydraddoldeb sy‟n ymwneud â
mynd i‟r afael ag anghenion  chydlyniad y gymuned wledig ac anghenion
gweithwyr mudol.       gweithwyr mudol

               Creu portffolio o astudiaethau achos ar arfer da Diwedd
               sy‟n dod i‟r amlwg o‟r rhaglenni gwledig (e.e.  Ionawr 2009
               LEADER+, Gweithredu dros Gymunedau Gwledig,
               Echelau 3 a 4) sydd wedi gwella cydlyniad
               cymunedol a gwella cysylltiadau

               Rhannu astudiaethau achos ar arferion da sy‟n     Y cam cyntaf
               dod i‟r amlwg gyda phartneriaid a rhanddeiliaid    i‟w gwblhau
               allweddol, a gweithio gyda Rhwydwaith Cymru      erbyn
               Wledig i‟w ledaenu.                  Mawrth
                                          2009, ac yn
                                          barhaus wedi
                                          hynny


               Gweithio gyda phartneriaid lleol i nodi arweinwyr   Y gwaith
               cymunedol, i gasglu barn ac i hwyluso‟r broses    cychwynnol
               gyfathrebu.                      i‟w gwblhau
                                          erbyn
                                          Mehefin
                                          2009

               Nodi mentrau presennol sy‟n dangos          Ionawr 2009
               effeithiolrwydd a manteision cydlyniad cymunedol
               Gorffen datblygu‟r rhaglen „Rural Futures‟, ei rhoi  I‟w ddatblygu
               ar waith, a sicrhau bod pawb sy‟n cymryd rhan yn   erbyn
               cynnwys cydlyniad a hunaniaeth gymunedol fel     Rhagfyr
               thema croestoriadol.                 2008;
               (yn disgwyl am gymeradwyaeth gan y Comisiwn      I‟w roi ar
               Ewropeaidd)                      waith erbyn
                                          Hydref 2009

               Datblygu dulliau o gydweithio â‟r Adran        Rhagfyr 2008
               Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol ar y
               Strategaeth Cydlyniad Cymunedol a Gweithwyr
               Mudol.


Thema/Datganiad Lefel Uchel Sicrhau bod cynhwysiant yn bwrw gwreiddiau er mwyn darparu gwasanaeth cynaliadwy o safon i
               : ddiwallu anghenion amrywiol pawb sy‟n byw yng nghefn gwlad Cymru.
                Materion Gwledig                      Yr Adran Cyfiawnder Cymdeithasol
                                        Cysylltia
                                             a Llywodraeth Leol ar cydlyniant
 Adran / Is-adran Arweiniol :                          dau ag
                                             cymdeithasol a gweithwyr mudol -
                                        [Adran]:
                                             i‟w ddatblygu
Canlyniadau          Camau i gyflawni‟r canlyniadau          Dyddiad Sut rydym yn
                                                        Rhyw /Traws
                                        Cwblha cydymffurfio
                                                                              Cyf. Rhywiol
                                        u
                                                               Anabledd                                                                          Ffydd
                                                                       Oed
                                                                    Hil
Gweithlu deallus ac      Datblygu a gweithredu rhaglen hyfforddiant a     Y     1, 2, 3, 4, 5,  √ √           √   √   √    √
ymgysylltiedig ym maes    chodi ymwybyddiaeth gyda dau faes: (a)        gwaith  6,7, 8, 9, 10,
materion gwledig a      cydraddoldeb cyffredinol ac (b) wedi‟i deilwra i‟r  o     11, 12
phartneriaid cydweithredol  maes gwaith.                     ddatbly
                                          gu‟r
                                          rhaglen
                                          i fod
                                          wedi‟i
                                          orffen
                                          erbyn
                          diwedd
                          Chwefr
                          or 2009;
                          wedi
                          gorffen
                          ei
                          gweithr
                          edu
                          erbyn
                          mis
                          Medi
                          2009

Nodi, casglu a lledaenu astudiaethau achos     Nodi a   1, 2, 3, 4, 5,
cydraddoldeb ac amrywiaeth ac arfer da sy‟n    lledaen  6,7, 8, 9, 10,
ymddangos gan ganolbwyntio ar hygyrchedd      u     11, 12
adeiladau a dogfennau.               astudia
                          ethau
                          achos
                          cychwy
                          nnol i
                          fod
                          wedi‟i
                          gwblha
                          u erbyn
                          diwedd
                          Mawrth
                          2009; y
                          Rhagle
                          n yn
                          parhau
                          wedi
                          hynny.

Cyfathrebu‟n well â phartneriaid a rhanddeiliaid  Mawrth   1 2, 3, 4, 5,
ynglŷn â datblygiadau ym maes cydraddoldeb ac   2009    6,7, 8, 9, 10,
amrywiaeth o fewn yr Adran Materion Gwledig a         11, 12
chynnwys y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb
              Sengl trwy gyfrwng cynllun cyfathrebu pwrpasol.
Cyfathrebu‟n well â    Yn unol â‟n hymrwymiadau corfforaethol, cyflwyno    Mai    1, 2, 3, 4, 5,  √ √  √  √  √  √
chroestoriad mwy      amcanion cydraddoldeb i Gynlluniau Rheoli       2009 –  6,7, 8, 9, 10,
cynrychiadol o bobl cefn  Personol sy‟n berthnasol i swydd yr unigolyn, y    yn unol 11, 12
gwlad Cymru.        mae modd eu cyflawni ac sy‟n rhai CAMPUS.       â‟r cylch
                                         nesaf o
                                         Gynlluni
                                         au
                                         Rheoli
                                         Person
                                         ol.

              Gwella gwefan yr Adran Materion Gwledig er       Rhagfyr 1, 2, 3, 4, 6, 7,
              mwyn sicrhau ei bod yn hygyrch i bawb, yn glir a    2009 – 8, 9, 10, 12
              syml i‟w defnyddio ac yn cynnwys gwybodaeth      ond
              berthnasol yn cynnwys ymrwymiadau‟r Cynllun      mae
              Gweithredu.                      angen
                                         cyngor
                                         pellach
                                         gan
                                         arbenig
                                         wyr TG
                                         i
                                         gadarnh
                                         au‟r
                                         amserle
                                         n
              Adolygu‟r strategaeth gyfathrebu i sicrhau bod lle i  Mawrth  1, 2, 3, 4, 5,
              dargedu er mwyn sicrhau ein bod y cyrraedd y      2009   6,7, 8, 9, 10,
              bobl y mae polisi ac ati‟n debygol o effeithio          11, 12
              arnynt.


              Mapio rhanddeiliaid, nodi bylchau ac adolygu ar    Mehefin  1, 2, 3, 4, 5,
               gyfer cydymffurfiad â chydraddoldeb.         2009   6,7, 8, 9, 10,
                                              11, 12


               Cynnal ymarfer „sut rydym yn gyrru‟ trwy       Rhagfyr  1, 2, 3, 4, 5,
               ddigwyddiad gyda‟r rhanddeiliaid allweddol a     2009   6,7, 8, 9, 10,
               nodwyd o‟r ymarfer mapio.                   11, 12


               Datblygu a gweithredu dolen adborth ar gyfer     Mawrth  1, 2, 3, 4, 5,
               ymatebion ymgynghori i fonitro a chipio       2009   6,7, 8, 9, 10,
               newidiadau mewn patrymau ymateb a safon            11, 12
               ymatebion

Gwell cydlyniant a      Ymchwilio i‟r materion a sefydlu asesiad sylfaenol  Medi   1, 2, 3, 4, 5,  √ √  √  √  √  √
chysylltiadau cymunedol   o‟r materion cydraddoldeb sy‟n gysylltiedig â    2009   6,7, 8, 9, 10,
gwledig sy‟n delio ag    chydlyniant cymunedol gwledig ac anghenion           11, 12
anghenion gweithwyr mudol.  gweithwyr mudol.

               Creu portffolio o astudiaethau achos o arfer da   Diwedd  1, 2, 3, 4, 5,
               sy‟n ymddangos yn deillio o‟r rhaglenni gwledig   Ionawr  6,7, 8, 9, 10,
               (ee LEADER+, Gweithredu dros Gymunedau        2009   11, 12
               Gwledig, Echelau 3 a 4) sydd wedi gwella
               cydlyniant cymunedol a gwella cysylltiadau

               Rhannu astudiaethau achos o arfer da sy‟n      Y cam   1, 2, 3, 4, 5,
               ymddangos gyda phartneriaid a rhanddeiliaid     cychwy  6,7, 8, 9, 10,
               allweddol a gweithio gyda Rhwydwaith Cymru      nnol i  11, 12
               Wledig i‟w lledaenu.                 fod
                                         wedi‟i
                                         gwblha
                                         u erbyn
                                         diwedd
                                         Mawrth
                                         2009 ac
                                         yn
                                         parhau
                                         ar ôl
                           hynny

Gweithio gyda phartneriaid lleol i nodi arweinwyr a  Parhau   1, 2, 3, 4, 5,
ffurfwyr barn cymunedol a hwyluso cyfathrebu.     s–y    6,7, 8, 9, 10,
                           gwaith   11, 12
                           cychwy
                           nnol i
                           fod
                           wedi‟i
                           gwblha
                           u erbyn
                           Mehefin
                           2009

Nodi mentrau presennol sy‟n arddangos         Ionawr   1, 2, 3, 4, 5,
effeithiolrwydd a manteision cydlyniant cymunedol   2009    6,7, 8, 9, 10,
                                 11, 12
Cwblhau a sicrhau bod y rhaglen „Rural Futures‟    Gorffen  1, 2, 3, 4, 5, 6,
yn cael ei gweithredu, a bod cydlyniant cymunedol   cynlluni  7, 8, 9, 10, 11,
gan yr holl gyfranogwyr a‟i nodi fel thema      o‟r    12
drawsbynciol.                     rhaglen
                           erbyn
                           Rhagfyr
                           2008;
                           Ei
                           gweithr
                           edu
                           erbyn yr
                           hydref
                           2009 ar
                           ôl cael
                           cymera
                           dwyaet
                           hy
                          Comisi
                          wn
                          Ewrope
                          aidd

Mynd ati i weithio ar y cyd â‟r Adran Cyfiawnder  Rhagfyr  1, 2, 3, 4, 5,
Cymdeithasol a Llywodraeth Leol ar y Strategaeth  2008   6,7, 8, 9, 10,
Cydlyniant Cymunedol a Gweithwyr Mudol.           11, 12
   Thema/Datganiad Lefel (1) Hyrwyddo Cyfiawnder Cymdeithasol drwy leihau effeithiau tlodi ar blant yng Nghymru
           Uchel :
               Yr Adran Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth      Yr Adran Plant, Addysg, Dysgu
                                       Cysylltia
               Leol / Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau            Gydol Oes a Sgiliau (APADGOS),
  Adran/Is-adran Arweiniol :                         dau ag
                                            Yr Adran Iechyd a Gwasanaethau
                                       [Adran] :
                                            Cymdeithasol (AIGC)
Canlyniadau          Camau i gyflawni‟r canlyniadau         Dyddiad Sut rydym yn
                                       Cwblha cydymffurfio
                                                                       Cyf. Rhywiol
                                                    Rhyw/Traws
                                       u
                                                           Anabledd
                                                                   Ffydd
                                                                Oed
                                                           Hil
1.1 Rhoi mwy o amlygrwydd i   1.1a Datblygu cytundeb gwirfoddol cytunedig ar     Tach   2, 6              
dlodi plant ar draws sector   Dlodi Plant, wedi‟i gefnogi gan sefydliadau‟r sector  2008
cyhoeddus Cymru gan       cyhoeddus yng Nghymru.
sicrhau bod adnoddau a
pholisïau yn canolbwyntio ar
anghenion plant o deuluoedd
incwm isel a‟r rhai hynny sy‟n
wynebu anfanteision
penodol.

Caiff camau i fynd i‟r afael â
thlodi plant ar lefel awdurdod
lleol ei fonitro trwy werthuso
Cynlluniau Plant a Phobl
Ifanc. Cysylltiadau clir ag
APADGOS.
1.2 Codi ymwybyddiaeth      1.2a Sefydlu dyletswydd ar asiantaethau        Mawrth  2, 6             
ymysg asiantaethau        cyhoeddus yng Nghymru i lunio a dangos eu       2010
cyhoeddus Cymru o‟u                                   (dyma
dyletswydd o ran camau a     cyfraniad i roi terfyn ar dlodi plant.        yw‟r
fydd yn mynd i‟r afael â thlodi                             dyddiad
plant o fewn cylch eu                                  y
dylanwad.                                        disgwyli
                                            r
Mae‟r Adran Cyfiawnder
                                            gweithr
Cymdeithasol a Llywodraeth
                                            edu‟r
Leol yn gyfrifol am y
                                            Mesur
Ddyletswydd sy‟n rhan o‟r
Mesur Tlodi Plant a Phlant                               ar ôl i‟r
Agored i Niwed cyffredinol.                               Cyfrin
                                            Gyngor
                                            ei
                                            gymera
                                            dwyo)

1.3 Cyflawni‟r targedau      1.3a Datblygu‟r bennod ar dlodi (Nod Craidd 7) o‟r  Tachwe   2, 6       
trawsbynciol ar Dlodi Plant a   Monitor Lles Plant a Phobl Ifanc a chyhoeddi‟r    dd 2008
nodwyd yn „Cael Gwared ar     Monitor llawn.
Dlodi Plant yng Nghymru:
Mesur Llwyddiant, Hyd 2006‟.
Mae‟r Adran Cyfiawnder
Cymdeithasol a Llywodraeth
Leol yn cefnogi Swyddfa‟r Prif
Swyddog Ymchwil
Gymdeithasol i ddatblygu‟r
Monitor

                 1.3b. Sefydlwyd „Grŵp Arbenigwyr‟ ar Dlodi Plant i  Ebrill   2, 6       
                 ddelio â‟r gofynion polisi pellach ac ehangach sydd  2008
                 eu hangen i gyflawni‟r targedau a nodwyd yn y
                 ddogfen wreiddiol.
                 Caiff argymhellion polisi‟r Grŵp Arbenigwyr eu
                 cyflwyno i Weinidog yr Adran Cyfiawnder
                   Cymdeithasol a Llywodraeth Leol a thrwyddo ef i‟r
                   Pwyllgor Cabinet Plant a Phobl Ifanc.              (2) Cynorthwyo’r rheini sydd wedi’u gwthio i gyrion cymdeithas drwy wella cynhwysiant
Thema/Datganiad Lefel Uchel ariannol a sicrhau bod pawb yn gallu bod yn rhydd rhag tlodi
             :

                Yr Adran Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth      Cysylltia Adran yr Economi a Thrafnidiaeth,
  Adran/Is-adran Arweiniol : Leol / Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau              dau ag Llywodraeth y DU / Adran Gwaith a
                                             [Adran] : Phensiynau
                                                                            Gog. rhywiol
                                                         Rhyw/Traws
                                             Dyddiad
                                                                Anabledd
                                                  Sut rydym yn
     Canlyniadau             Camau i gyflawni‟r canlyniadau      Cwblha
                                                  cydymffurfio
                                                                        Ffydd
                                              u
                                                                     Oed
                                                                Hil
2.1 Cynyddu nifer y teuluoedd    2.1a Sefydlu undebau credyd ym mhob rhan o     Tymor   2
incwm isel yng Nghymru sy‟n     Gymru.                       yr
defnyddio credyd fforddiadwy                               hydref
megis undebau credyd.                                  2008                   2.1b Paratoi darlun sylfaenol o‟r mudiad Undebau  Mawrth  2
                   Credyd yng Nghymru, yn cynnwys proffil       2009
                   aelodaeth.

                   2.1c Cynnal adolygiad o effaith a gallu undebau   Mawrth  2
                   credyd i ymgysylltu â pholisi „cyfle cyfartal‟.   2009

2.2 Paratoi Strategaeth       2.2a Cynnal adolygiad o‟r anghenion penodol y    Mawrth  2,6,12                
Cynhwysiant Ariannol sy’n rhoi    mae grwpiau penodol megis rhieni unigol,      2009
blaenoriaeth i grwpiau sydd wedi’u  cymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig ac
gwthio i gyrion cymdeithas.     ati, yn eu hwynebu.
2.3 Cynyddu nifer y teuluoedd  2.3a Gweithio gyda‟r Comisiwn Gwasanaethau    2009-10 2,3             
incwm isel yng Nghymru sy‟n   Cyfreithiol a chomisiynwyr eraill i sicrhau bod
manteisio ar wasanaethau    cydraddoldeb ac anghenion diwylliannol,
cyngor budd-daliadau a
                dyheadau a disgwyliadau yn cael eu hystyried yn y
dyled.
                manylebau ar gyfer Rhwydweithiau Cyngor
                Cyfreithiol Cymunedol yng Nghymru.

                2.3b Ystyried datblygu canllawiau a hyfforddiant i  2009-10 2,3           
                ddarparwyr cyngor ar sut i annog mwy o bobl o
                grwpiau eithriedig i fanteisio ar wasanaethau, yn
                cynnwys hyfforddiant ar sensitifedd diwylliannol.

2.4 Cynyddu‟r nifer sy‟n    2.4a Cynhyrchu cynnig ariannu ar gyfer ymgyrch    Chwefr  6,7
derbyn budd-daliadau, yn    Cymru gyfan i gynyddu budd-daliadau i deuluoedd    or 2009
                sydd â phlant anabl.                           
enwedig ymysg y grwpiau
sy‟n cael eu heithrio fwyaf.
                2.4b Cyflwyno cynllun hawlio Budd-dal Treth      2008            
                Cyngor a Budd-dal Tai (2008-2011) gyda‟r nod o    ymlaen
                gynyddu‟r nifer o bensiynwyr a theuluoedd â
                phlant sy‟n hawlio‟r budd-daliadau hyn.
                2.4c Monitro nifer yr hawlwyr i weld a oes cynnydd  Parhau
                yn deillio o‟r cynllun hawlio Budd-dal Treth Cyngor  s
                a Budd-dal Tai.

                2.4d Monitro‟r ganran a amcangyfrifir o bensiynwyr  Parhau
                a theuluoedd â phlant sy‟n derbyn Budd-dal Treth   s
                Cyngor.
              (3) Hyrwyddo cymuned fwy cydlynol, un sy’n rhannu’r un gwerthoedd a lle bydd yr un cyfle
Thema/Datganiad Lefel Uchel i bawb ym mhob rhan o gymdeithas Cymru
             :

                Yr Adran Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth  Cysylltia Holl adrannau Llywodraeth
  Adran/Is-adran Arweiniol : Leol / Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau         dau ag Cynulliad Cymru
                                        [Adran] :
                                                                        Gog. rhywiol
                                                     Rhyw/Traws
                                        Dyddiad
                                                           Anabledd
                                             Sut rydym yn
    Canlyniadau           Camau i gyflawni‟r canlyniadau     Cwblha
                                             cydymffurfio
                                          u
                                                                    Ffydd
                                                                 Oed
                                                           Hil
3.1 Codi ymwybyddiaeth o    3.1a Rhoi Strategaeth Cydlyniant Cymunedol ar  2009   1,2,3,12                      
faterion cydlyniant cymunedol  waith ar ôl ymgysylltu ag awdurdodau lleol ac
ymysg awdurdodau lleol yng   ymgynghori â‟r cyhoedd.
Nghymru.
3.2 Cynyddu gwybodaeth     3.2a Ymwneud â digwyddiadau rhwydweithio    2009   1,2,3                       
awdurdodau lleol a       a/neu gweithdy i roi cyhoeddusrwydd i‟r
mudiadau‟r trydydd sector    Strategaeth a‟r argymhellion.
mewn perthynas â gwella
cydlyniant cymunedol mewn
cymunedau yng Nghymru.

3.3 Cynyddu gwybodaeth o‟r   3.3a Cyhoeddi‟r Strategaeth Cydlyniant     2009   1,2,3                       
ffynonellau data sydd ar gael  Cymunedol.
a gwybodaeth i ganiatáu i
Lywodraeth Cynulliad Cymru,
awdurdodau lleol a
phartneriaid ddeall
gwneuthuriad cymunedau
Cymru yn well, a gallu ymateb
i anghenion sy‟n newid.
                3.3b Yn fewnol, annerch cyfarfodydd uwch      2009   1,2,3                       
                swyddogion wedi‟u targedu ar lefel Adrannol a
                thrawsadrannol, cyhoeddi gwybodaeth ar y
                dudalen newyddion ar y Mewnrwyd a chynnal
                gweithdai i hyrwyddo cynyddu gwybodaeth
                gyffredinol.
                3.3c Yn allanol, rhoi cyflwyniadau i Gyngor     2009 –  1,2,3                       
                Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Cynghorau Tref a    2010
                Chymuned a grwpiau penodol eraill.
                3.3d Datblygu adnodd ar-lein yn tynnu sylw at    2008   1,2,3                       
                brosiectau arfer da ac yn darparu canllaw i
                ffynonellau data sydd ar gael ac yn berthnasol.Thema/Datganiad Lefel Uchel (4) Gwella’r mynediad at wasanaethau craidd i grwpiau agored i niwed
             :
                Yr Adran Cyfiawnder Cymdeithasol a             Holl adrannau Llywodraeth
                Llywodraeth Leol / Y Gyfarwyddiaeth      Cysylltiadau Cynulliad Cymru
  Adran/Is-adran Arweiniol :
                Gymunedau a‟r Is-adran Diogelwch        ag [Adran] :
                Cymunedol
                                                                         Gog. rhywiol
                                                      Rhyw/Traws
                                                             Anabledd
                                         Dyddiad  Sut rydym yn
    Canlyniadau          Camau i gyflawni‟r canlyniadau
                                         Cwblhau  cydymffurfio
                                                                     Ffydd
                                                                  Oed
                                                             Hil
4.1 Helpu mudiadau‟r Sector   4.1a Monitro cymorth grant i fudiadau‟r   2009      1,2,3                       
Gwirfoddol sy‟n cefnogi     Sector Gwirfoddol a gwerthuso eu
ffoaduriaid, ceiswyr lloches,  heffeithiolrwydd wrth gefnogi ffoaduriaid,
gweithwyr mudol a Sipsiwn-   ceiswyr lloches a Sipsiwn-Teithwyr sy‟n
Teithwyr i ddarparu       manteisio ar wasanaethau.
gwasanaethau gwell, mwy
cydgysylltiedig.
                4.1b Datblygu cynllun grant cynhwysiant sy‟n  2009     1,2,3           
                gyson o ran ei ddull gweithredu ac yn hyblyg
                o ran gofynion ymgeiswyr.

4.2 Parhau i wella triniaeth,  4.2a Adolygu‟r hyn sydd ar gael a sicrhau   Hydref 2008         
ymgysylltiad a         bod Cytundebau Lefel
chynaladwyedd troseddwyr y   Gwasanaeth/contractau newydd ar gyfer
Rhaglen Ymyriadau Gyffuriau   camddefnyddio sylweddau yn ymateb i‟r
o gymunedau Pobl Dduon a    argymhellion sydd yn yr adroddiadau.
Lleiafrifoedd Ethnig trwy
weithredu darganfyddiadau‟r
ddau adroddiad ar
Ymgysylltiad Cymunedol Pobl
Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
yn Ne Cymru yn edrych at
rwystrau rhag mynediad a
chadw mewn triniaeth.

                4.2b Cyhoeddi Fframwaith Triniaeth       Awst 2008            
                Camddefnyddio Sylweddau ar gyfer Modiwl
                Plant a Phobl Ifanc Cymru. Y Modiwl i‟w
                gyhoeddi erbyn mis Awst 2008 er mwyn
                sicrhau bod cynllunwyr a darparwyr
                gwasanaeth yn ystyried anghenion yr holl
                bobl ieuengach.

4.3 Cynyddu nifer y siopau un  4.3a Pump o siopau un stop ychwanegol i‟w   Awst 2009   12     
stop cam-drin domestig yng   sefydlu i gefnogi dioddefwyr cam-drin
Nghymru i gefnogi menywod    domestig.
sy‟n dioddef cam-drin
domestig yn benodol.

4.5 Helpu i leihau achosion o  4.5a Cyhoeddi llyfrynnau canllaw priodasau   Rhagfyr    2, 3 &12        
briodasau dan orfod yng     dan orfod ar gyfer gweithwyr iechyd, addysg
Nghymru.           a gwasanaethau cymdeithasol proffesiynol, a  2008
               fydd yn cynorthwyo gyda chamau atal i
               leihau‟r nifer o briodasau dan orfod.

4.6 Lleihau effaith tân a   4.6a Cynnwys ystyriaeth o broffiliau     Rhagfyr
risgiau eraill ar yr holl   cymunedol penodol yn y canllawiau ar gyfer  2009
gymunedau rydym yn eu     Cynlluniau Lleihau Risg Awdurdodau Tân ac
gwasanaethau trwy       Achub a‟u dulliau monitro.
ymgysylltiad Awdurdodau Tân
ac Achub â grwpiau amrywiol
o fewn cymunedau lleol.

               4.6b Cwblhau gwaith i sicrhau bod       Parhaus  12    
               Awdurdodau Tân ac Achub yn recriwtio staff
               sy‟n cynrychioli cymunedau lleol, gan
               ganolbwyntio‟n arbennig ar ryw ac
               ethnigrwydd.

								
To top