Web Based Plus RFID Access Control

Document Sample
Web Based Plus RFID Access Control Powered By Docstoc
					Warp
   V   for Future     BF870Access Controol
            Web Based Plus RFID
 BF870 ¶Ù¡Í͡ẺÁ
   Ãкº¤Çº¤ØÁ¡
   ÃкººÑ¹·Ö¡àÇ
   Ãкº¤Çº¤ØÁ
   Ãкº¡ÒäǺ
 BF870 ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁ
   à»ç¹Ãкº Web
   ãªé¤è¡Ñº
   100 Holiday 40 ¿Ñ§¡ìªÑ¹¤ÕÂì

   ÁÕ relay output 2 ªèͧ (ÊÓËÃѺ door áÅÐ ring bell 16 ªèǧàÇÅÒ)

   ÊÒÁ
   ÁÕÃкº Anti Pass Back, Offline with unlimited â»Ãá¡ÃÁ·Õèãªé§Ò¹äÁèµéͧãªéÃкº online
   ÁÕÃкºà¾ÔèÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂâ´Âãªé user à»Ô´»Ãе٠2 user (Double Badge Control)
   ÁÕÃкº Dual Door Interlock
   ÊÒÁÒö·Ó§
       ¤Ø³ÅѡɳР          ÃØè¹  BF870E        BF870EV      BF870M      BF870MV
          ˹èÇ»ÃÐÁÇżŠ              Dual CPU (16 bit)
           ˹èǤÇÒÁ¨Ó                    2MB Flash + 8MB Ram
           ˹èÇÂáÊ´§¼Å                   128 X 64 ¨Ø´ LCD 3 LED
        ¤ÇÒÁàÃçÇ㹡ÒûÃÐÁÇżŠ                     1 ÇÔ¹Ò·Õ
         ¤ÇÒÁ¨Ø¢Í§ºÑµÃ                       20,000 ãº
          ¤ÇÒÁ¨Ø¢Í§ÃÒ¡Òà                    65,000 ÃÒ¡ÒÃ
           ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹                ºÑµÃ, ÃËÑÊ,ºÑµÃ+ÃËÑÊ
          ¡ÒÃÊ×èÍÊÒáѺ PC                RS485, RS232, LAN
         ¡ÒäǺ¤ØÁÀÒ¹͡           Deadbolt, bolt, EM Lock, Strike,Wiegand (In/Out)
         ¤ÇÒÁàÃçÇ㹡ÒÃÊ×èÍÊÒà              LAN 10/100 M, Auto Crossing
          RFID card Support         ºÑµÃ EM (125KHz)        ºÑµÃ Mifare (13.56MHz)
        Time Set / Time Zone                  255 Time Set / Time Zone
            Groups                        200 Groups
          Holiday / ¿Ñ§¡ìªÑ¹¤ÕÂì                  100 Holiday / 40 ¿Ñ§¡ìªÑ¹¤ÕÂì
              ¢¹Ò´               140 X 156 X 50 mm (WxHxD)
              Power                     9 - 30 Vdc 1 A
        àÊÕ§µÍºÃѺ㹡Ò÷ӧҹ        äÁèÁÕ        ÁÕ        äÁèÁÕ        ÁÕ
                            YMCR102
                           à¤Ã×èͧÍèÒ¹ºÑµÃ EM ¼èÒ¹ÊÒ USB ÊÓËÃѺ
                           ãªé§Ò¹¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
                            YMCR500
                           à¤Ã×èͧÍèÒ¹ºÑµÃ Mifare ¼èÒ¹ÊÒ USB ÊÓËÃѺ
                           ãªé§Ò¹¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì

                           YMCR101
                            à¤Ã×èͧÍèÒ¹ºÑµÃ EM ¼èÒ¹ Keypad
                            ÊÓËÃѺãªé§Ò¹¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
BF20               NBDE602/603 (E/M)              BF333 / Serial Printer
Relay Control Box ÊÓËÃѺ¤Çº¤ØÁ  à¤Ã×èͧÍèÒ¹ºÑµÃ EM / Mifare ÊÓËÃѺ     BF333 à¤Ã×èͧ¤Çº¤ØÁÅÔ¿·ì
¡ÒÃà»Ô´/»Ô´»Ãе٠áÅеÃǨÊͺ   µÔ´µÑé§ã¹Ãкº Multi Door Controller     Serial Printer ÊÓËÃѺ¾ÔÁ¾ìÃÒ¡ÒÃ
ʶҹТͧ»Ãе٠                                ¨Ò¡µÑÇà¤Ã×èͧâ´ÂµÃ§