MOTIVASI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PEMBELAJARAN

Document Sample
MOTIVASI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PEMBELAJARAN Powered By Docstoc
					MOTIVASI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM
        PEMBELAJARAN FIZIK
           LOH LI E
      UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
                                     i
MOTIVASI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM
            PEMBELAJARAN FIZIK
               LOH LI E
 Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan
        ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer
            Serta Pendidikan (Fizik)
             Fakulti Pendidikan
           Universiti Teknologi Malaysia
               MAC, 2006
                        iv
Untuk ayah, ibu dan sesisi keluarga tersayang
                                           v
                 PENGHARGAAN
    Penulis ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada penyelia projek sarjana
muda, Dr. Abdul Rahim Bin Hamdan di atas segala bimbingan dan perihatian yang
diberikan sepanjang tempoh kajian ini dan teguran membina yang tidak ternilai
sehingga kajian ini dapat disempurnakan mengikut masa yang ditetapkan.


    Saya juga merakamkan penghargaan kepada pelajar–pelajar sekolah yang
terlibat dalam kajian ini dan telah memberi kerjasama yang sepenuhnya di sepanjang
sesi kajian ini.


    Akhir sekali, saya ingin menyampaikan penghargaan khas kepada setiap ahli
keluarga dan rakan saya yang telah memberi galakan sehingga kajian ini dapat menjadi
satu kenyataan. Penghargaan juga ditujukan kepada semua yang terlibat sama ada
secara langsung atau tidak langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini.
                                           vi
                   ABSTRAK
   Pembelajaran Fizik menggunakan komputer telah dilaksanakan di kebanyakan
sekolah pada masa kini. Penyelidik telah menjalankan satu kajian mengenai motivasi
pelajar terhadap penggunaan komputer dalam pebelajaran Fizik. Tahap motivasi
intrinsik dan tahap motivasi ekstrinsik terhadap penggunaan komputer dalam
pembelajaran Fizik dan hubungan antara tahap motivasi intrinsik dan motivasi
ekstrinsik dengan pencapaian mereka dikaji. Seramai 100 orang pelajar lelaki
Tingkatan empat di Sekolah Tinggi di Batu Pahat telah terlibat dalam kajian ini.
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk soal selidik manakala
data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif iaitu
peratus dan min serta analisis inferensi melihat hubungan (korelasi). Nilai
kebolehpercayaan bagi kajian ini adalah α = .9231 . Hasil kajian menunjukkan min
keseluruhan bagi tahap motivasi intrinsik pelajar yang menggunakan komputer dalam
pembelajaran Fizik mempunyai nilai yang sederhana iaitu 3.44 manakala min bagi
tahap motivasi ekstrinsik pelajar yang menggunakan komputer dalam pembelajaran
Fizik juga mempunyai tahap yang sederhana iaitu 3.13. Ini menunjukkan motivasi
intrinsik dan motivasi ekstrinsik wujud pada pelajar terhadap penggunaan komputer
dalam pembelajaran Fizik. Daripada hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat
hubungan yang signifikan di antara tahap motivasi intrinsik pelajar yang menggunakan
komputer dalam pembelajaran Fizik secara keseluruhan dengan pencapaian mereka
dan juga terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap motivasi ekstrinsik pelajar
yang menggunakan komputer dalam pembelajaran Fizik secara keseluruhan dengan
pencapaian mereka.
                                            vii
                   ABSTRACT
    Learning physics using computer had been carry out in most of the school
nowadays. Researcher did a research on student motivation using computer in
learning physics. The stage of intrinsic motivation and extrinsic motivation of
student using computer in learning physics is studied. The studies also look at the
correlation of intrinsic motivation and extrinsic motivation versus their academic result.
An hundred form 4 students from High School in Batu Pahat were involved in this
study. A set of questionnaire was used in the study. The data were analytic using
descriptive statistic (percentage and min) and inferences statistics. The reliability
coefficient for this study is α = .9231 . The result shows that the entirety stage of
intrinsic motivation student using computer in learning physics is abstemious at 3.44,
while the average stage of extrinsic motivation student using computer in learning
physics is also abstemious at 3.13. It shows that intrinsic motivation and extrinsic
motivation exist at student using computer in learning physics. The result also
showed that there have significant entirety stages of intrinsic motivation and extrinsic
motivation student using computer in learning physics versus their academic result.
                         viii
              KANDUNGAN
BAB   PERKARA            MUKA SURAT


    JUDUL               i
    PENGAKUAN             ii
    DEDIKASI              iv
    PENGHARGAAN            v
    ABSTRAK              vi
    ABSTRACT              vii
    KANDUNGAN             viii
    SENARAI JADUAL           xii
    SENARAI LAMPIRAN          xiiiBAB I  PENDAHULUAN


    1.1  Pengenalan          1
    1.2  Latar Belakang Masalah    3
    1.3  Penyataan Masalah      5
    1.4  Objektif Kajian       6
    1.5  Persoalan Kajian       6
    1.6  Hipotesis          7
    1.7  Kepentingan Kajian      7
    1.8  Batasan Kajian        8
    1.9  Definisi Istilah       9
       1.9.1  Motivasi       9
                                   ix

             1.9.1.1  Motivasi Intrinsik      10
             1.9.1.2  Motivasi Ekstrinsik     10
         1.9.2  Penggunaan Komputer          10
         1.9.3  Pelajar                11
         1.9.4  Pencapaian Pelajar           11
         1.9.5  Tahap                 11
     1.10  Penutup                    12BAB II  SOROTAN KAJIAN     2.1  Pengenalan                   13
     2.2  Motivasi Intrinsik Dan Motivasi Ekstrinsik
         Pelajar Terhadap Pembelajaran         13
         2.2.1  Motivasi Intrinsik Pelajar Terhadap
             Pembelajaran              14
         2.2.2  Motivasi Ekstrinsik Pelajar Terhadap
             Pembelajaran              15
     2.3  Motivasi Penggunaan Komputer Dalam
         Pembelajaran                  17
     2.4  Penggunaan Komputer Dalam
         Pembelajaran Fizik               19
     2.5  Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran
         dan Pembelajaran Fizik             20
     2.6  Fizik Dan Kepentingannya            21
     2.7  Penutup                    23BAB III  METODOLOGI KAJIAN     3.1  Pengenalan                   24
                                   x

     3.2  Rekabentuk Kajian                24
     3.3  Persampelan                   26
     3.4  Instrumen Kajian                 26
        3.4.1  Bahagian A                27
        3.4.2  Bahagian B                27
     3.5  Kajian Rintis                  28
     3.6  Prosedur Kajian                 28
     3.7  Kaedah Penganalisaan Data            29
     3.8  Penutup                     30
BAB IV  ANALISIS DATA


     4.1  Pengenalan                    31
     4.2  Bahagian A - Analisis Deskriptif         32
     4.3  Bahagian B - Analisis Tahap motivasi
        Intrinsik dan Tahap Motivasi Ekstrinsik     35
     4.4  Analisis Inferensi Melihat Hubungan (korelasi)  50
        4.4.1  Hubungan Di Antara Tahap Motivasi
            Intrinsik Pelajar Yang Menggunakan
            Komputer Dalam Pembelajaran Fizik
            Dengan Pencapaian            50
        4.4.2  Hubungan Di Antara Tahap Motivasi
            Ekstrinsik Pelajar Yang Menggunakan
            Komputer Dalam Pembelajaran Fizik
            Dengan Pencapaian            51
     4.5  Penutup                     52
                                    xi

BAB V   RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN


      5.1  Pengenalan                    53
      5.2  Rumusan Dapatan Kajian              54
      5.3  Perbincangan                   55
         5.3.1 Tahap Motivasi Intrinsik Pelajar yang
             Menggunakan Komputer Dalam
             Pembelajaran Fizik            55
         5.3.2  Tahap Motivasi Ekstrinsik Pelajar yang
             Menggunakan Komputer Dalam
             Pembelajaran Fizik            57
         5.3.3  Hubungan Tahap Motivasi Intrinsik dan
             Tahap Motivasi Ekstrinsik Dengan
             Pencapaian                58
      5.4  Cadangan Kajian                 59
         5.4.1  Tahap Motivasi Intrinsik Pelajar yang
             Menggunakan Komputer Dalam
             Pembelajaran Fizik            59
         5.4.2  Tahap Motivasi Ekstrinsik Pelajar yang
             Menggunakan Komputer Dalam
             Pembelajaran Fizik            60
         5.4.3  Hubungan Tahap Motivasi Intrinsik dan
             Tahap Motivasi Ekstrinsik Dengan
             Pencapaian                61
      5.5  Cadangan Kajian Lanjutan             62
      5.6  Penutup                     64RUJUKAN                              65

LAMPIRAN                             71
                                       xii
               SENARAI JADUAL
NO. JADUAL              TAJUK             MUKA SURAT3.1     Klasifikasi Kekuatan Korelasi                25
3.2     Pengelasan Skala Likert Lima Peringkat dan Tiga Peringkat  27
4.1     Taburan Responden Mengikut Jantina             32
4.2     Taburan Responden Mengikut Umur               32
4.3     Taburan Responden Mengikut Bangsa              33
4.4     Taburan Responden Mengikut Dari Mana Mendapat
       Pengetahuan Penggunaan Komputer               33
4.5   Taburan Responden Mengikut Markah Fizik Ujian
       Mini 2                           34
4.6   Taburan Responden Mengikut Tahap, Peratus dan
       Min bagi Motivasi Intrinsik (Matlamat) Pelajar yang
       Menggunakan Komputer Dalam Pembelajaran Fizik        36
4.7   Taburan Responden Mengikut Tahap, Peratus dan
       Min bagi Motivasi Intrinsik (Minat) Pelajar yang
     Menggunakan Komputer Dalam Pembelajaran Fizik          38
4.8     Taburan Responden Mengikut Tahap, Peratus dan
     Min bagi Motivasi Intrinsik (Usaha) Pelajar yang
       Menggunakan Komputer Dalam Pembelajaran Fizik        40
4.9   Taburan Responden Mengikut Tahap, Peratus dan Min
       bagi Motivasi Ektrinsik (Keluarga) Pelajar yang
     Menggunakan Komputer Dalam Pembelajaran Fizik          43
                                        xiii

4.10    Taburan Responden Mengikut Tahap, Peratus dan Min
      bagi Motivasi Ektrinsik (Guru) Pelajar yang
      Menggunakan Komputer Dalam Pembelajaran Fizik       45
4.11    Taburan Responden Mengikut Tahap, Peratus dan Min
      bagi Motivasi Ektrinsik (Rakan Sebaya) Pelajar yang
      Menggunakan Komputer Dalam Pembelajaran Fizik       47
4.12    Hubungan Di Antara Tahap Motivasi Intrinsik Pelajar
      Yang Menggunakan Komputer Dalam Pembelajaran
      Fizik Dengan Pencapaian                    50
4.13    Hubungan Di Antara Tahap Motivasi Ekstrinsik Pelajar
      Yang Menggunakan Komputer Dalam Pembelajaran
      Fizik Dengan Pencapaian                    51
             SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN              TAJUK             MUKA SURATA     Borang soal selidik                    71


B     Surat kebenaran dari bahagian perancangan dan
      penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia       77


C     Surat kebenaran dari Jabatan Pendidikan Negeri
      Johor                           79


D     Koefisien kebolehpercayaan keseluruhan kajian rintis   80
                    BAB I
                 PENDAHULUAN
1.1  Pengenalan    Pada masa kini, negara sedang menuju ke status sebuah negara maju pada
tahun 2020 yang akan datang. Keperluan sumber manusia dalam bidang sains dan
teknologi merupakan teras yang paling utama dalam pembangunan negara. Oleh itu,
pendidikan adalah salah satu cabang yang terpenting bagi menyalurkan ilmu
pengetahuan kepada sumber tenaga mahir dan separuh mahir yang terlatih. Dengan
itu, keperluan dalam bidang sains dan teknologi amat dititikberatkan di Malaysia untuk
mencapai Wawasan 2020.    Penguasaan kepada kemajuan sains dan teknologi memerlukan asas sains yang
kukuh iaitu sejak dari awal peringkat sekolah rendah, menengah hingga ke peringkat
lebih tinggi. Penekanan terhadap mata pelajaran sains telah diberi perhatian
semenjak penggubalan dasar pendidikan negara dan ia terus berkembang sehingga
mewujudkan kurikulum baru yang terkini iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah (KBSM).
                                           2

    Dengan itu, proses pengajaran mata pelajaran sains amat dititikberatkan oleh
kerajaan dalam usaha untuk melahirkan masyarakat yang bersifat sainstifik serta
progresif, berdaya cipta dan berpandangan jauh ke masa hadapan. Dengan itu,
beberapa pendekatan yang baru untuk pengajaran sains telah diperkenalkan, tidak
terkecuali juga dengan mata pelajaran Fizik. Salah satu pendekatan baru ialah
pengajaran dengan perisian multimedia. Tidak dapat dinafikan bahawa teknologi
maklumat kini sudah diterima sebagai sebahagian daripada pendidikan. Semua
sekolah di Malaysia kini sudah dilengkapkan dengan kemudahan multimedia. Semua
guru yang mengajar mata pelajaran sains dan matematik telah dibekalkan dengan
sebuah “laptop”. Ini menunjukkan betapa berusahanya kerajaan dalam mengubah
pendekatan pengajaran sains dan matematik di negara kita.    Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) adalah satu pendekatan yang
menggunakan komputer untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Secara
ringkasnya, komputer sebagai satu pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan
isi pelajaran supaya pembelajaran dapat menjadi lebih mudah, menarik dan berkesan
serta berinteraksi dengan komputer mengikut kehendak dan keupayaan sendiri.    Fizik merupakan salah satu subjek sains yang penting dalam pembangunan
negara kerana subjek Fizik adalah asas kepada bidang kejuruteraan. Walaupun Fizik
adalah subjek yang penting, tetapi minat pelajar terhadapnya adalah semakin
berkurang. Ini adalah kerana dalam subjek Fizik bukan semua ideanya boleh
dinampak dengan jelas, tetapi adanya yang khayal. Jika guru mengajar hanya
berbantukan buku teks dan latihan, pelajar tidak dapat mengimaginasikan bentuk yang
sebenarnya, sebagai contoh pergerakan zarah-zarah dalam pepejal dan sebaginya.
Oleh itu, komputer memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan benda
yang khayal kepada benar dalam bentuk animasi dan simulasi.
                                          3

    Perkembangan teknologi dalam bidang komputer masa kini terus meledak
dengan pesatnya. Perkembangan inilah yang mencetuskan pemikiran untuk
menerapkan teknologi bidang komputer dalam sistem pendidikan hari ini. Aspek
teknologi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu daya ke arah
menyemai dan memupuk minat pelajar terhadap pembelajaran.
1.2   Latar Belakang Masalah     Perkembangan sains dan teknologi yang semakin pesat turut mempengaruhi
sistem pendidikan di sesebuah negara. Teknologi berkembang melalui
peralatan-peralatan ciptaan ahli teknologi dengan penemuan idea-idea melalui
kajian-kajian sains.     Jika dilihat dari segi sejarah perkembangan pendidikan, pada awalnya
pendidikan dilangsungkan secara lisan sahaja dan tanpa ada apa-apa perantaraan
peralatan. Kemudian dengan perkembangan teknologi maklumat telah
mengintergrasikan bidang pendidikan secara berperingkat-peringkat terutamanya
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, mula daripada papan batu
yang merupakan bahan teknologi pada masa itu dan seterusnya papan tulis ( papan
hitam ) serta kapur. Dari hari ke hari, teknologi maklumat berkembang lagi dengan
mempunyai alat pandang dengar seperti pita rakaman, filem, slaid, OHP dan
sebagainya.    Menurut R. J. Field (1995), kebanyakan pelajar menganggap Fizik merupakan
satu mata pelajaran yang sukar, sangat kompleks, rumit dan sukar difahami. Ini
menyebabkan semakin ramai pelajar tidak minat terhadap Fizik yang diajar di sekolah
secara tradisional iaitu baca dan hafal.
                                             4

    Menurut huraian sukatan pelajaran Fizik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah (KBSM) Kementerian Pendidikan Malaysia (2003), penggunaan teknologi
dalam pengajaran dan pembelajaran sains adalah salah satu strategi pengajaran dan
pembelajaran di Malaysia. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu
kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. Teknologi maklumat
berpotensi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Penggunaan
komputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid belajar sains dan
meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains.    Motivasi adalah kecenderungan dari hati naruri dalam diri yang mempengaruhi
dan mengerakkan tingkah laku seseorang (Lee, 1998). Ia merupakan kuasa dari
dalam diri individu yang mendorongnya melakukan sesuatu bagi mencapai kehendak
atau matlamat diri. Terdapat dua jenis motivasi iaitu motivasi dalaman atau intrinsik
dan motivasi luaran atau ektrinsik. Menurut Semiawan (1986), motivasi dalaman
ialah suatu keinginan bertindak yang terjadi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari
persekitaran manakala motivasi luaran pula ialah tingkah laku terjadi kerana
dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Mark Lepper (1985) menunjukkan bahawa
motivasi adalah berkesan dengan penggunaan komputer sebagai bahan bantu mengajar
dalam bilik darjah. Menurut teori kesusasteraan motivasi intrinsik, penggunaan
komputer dalam pembelajaran adalah salah satu cara yang boleh meningkatkan minat
pelajar dalam pembelajaran.    Bagi mengenalpasti hubungan motivasi pelajar menggunaan komputer dalam
pembelajaran Fizik dengan pencapaian pelajar, motivasi intrinsik dan motivasi
ekstrinsik pelajar terhadap penggunaan komputer dalam pembelajaran Fizik dikaji.
                                            5

1.3  Penyataan Masalah    Walaupun mempelajari Fizik membolehkan pelajar-pelajar mendapat
persediaan untuk menceburkan diri dalam berbagai-bagai bidang latihan dan kerjaya
yang berorientasikan sains dan teknologi, akan tetapi didapati semakin ramai pelajar
tidak bermotivasi untuk mempelajarinya. Ini adalah kerana konsep Fizik selalunya
tidak selari dengan pengetahuan intuisi (Champagne, Gunstone, & Klopfer, 1985;
Nussbaum & Novick, 1982; Maria & MacGinitie, 1981; McCloskey, 1983; Osborne &
Freyberg, 1985). Semasa satu konsep yang baru timbul bertentangan dengan
pengetahuan awal dan penetahuan awal ditolak, pelajar akan berasa susah untuk
mempercayai, sebagai contoh graviti menarik objek ke permukaan bumi dengan
pecutan yang sama, walaupun jisim objek berlainan. Pelajar merasa konsep Fizik
susah dipelajari kerana mereka mengetahui bahawa objek yang berjisim besar
mempunyai daya yang lebih kuat dan mempunyai daya graviti yang lebih tinggi
berbanding dengan objek yang ringan.    Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan peralatan
komputer yang lengkap dengan perisian dalam bentuk CD-ROM sebagi bahan bantu
mengajar untuk proses pengajaran dan pembelajaran supaya dapat meningkatkan
motivasi pelajar terhadap pembelajaran.    Berdasarkan kepada latar belakang masalah yang dibincangkan, kajian ini
akan menumpukan kepada beberapa penyataan mengenai motivasi intrinsik dan
motivasi ekstrinsik pelajar terhadap penggunaan komputer dalam pembelajaran Fizik.
                                            6

1.4    Objektif Kajian      Kajian ini bertujuan mengenai motivasi pelajar terhadap penggunaan komputer
dalam pembelajaran Fizik di Sekolah Tinggi, Batu Pahat, Johor. Objektif kajian ini
merangkumi beberapa perkara berikut seperti:


   1. Mengenalpasti tahap motivasi intrinsik pelajar terhadap penggunaan komputer
      dalam pembelajaran Fizik.
   2. Mengenalpasti tahap motivasi ekstrinsik pelajar terhadap penggunaan komputer
      dalam pembelajaran Fizik.
   3. Mengenalpasti hubungan di antara tahap motivasi intrinsik pelajar yang
      menggunakan komputer dalam pembelajaran Fizik dengan pencapaian mereka.
   4. Mengenalpasti hubungan di antara tahap motivasi ekstrinsik pelajar yang
      menggunakan komputer dalam pembelajaran Fizik dengan pencapaian mereka.
1.5    Persoalan Kajian   1.  Apakah tahap motivasi intrinsik pelajar dalam pembelajaran Fizik
      menggunakan komputer?
   2.  Apakah tahap motivasi ekstrinsik pelajar dalam pembelajaran Fizik
      menggunakan komputer?
   3.  Adakah terdapat hubungan di antara tahap motivasi intrinsik pelajar yang
      menggunakan komputer dalam pembelajaran Fizik dengan pencapaian
      mereka?
   4.  Adakah terdapat hubungan di antara tahap motivasi ekstrinsik pelajar yang
      menggunakan komputer dalam pembelajaran Fizik dengan pencapaian mereka?