HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN by kmw34260

VIEWS: 826 PAGES: 63

									    KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
       GEOGRAFI
  SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
     (TINGKATAN 4)


     PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
       KEMENTERIAN PENDIDIKAN
          MALAYSIA
           2001
                 RUKUN NEGARA


BAHAWASANYA     negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai
perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden.


MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:


             KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
             KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
             KELUHURAN PERLEMBAGAAN
             KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
             KESOPANAN DAN KESUSILAAN
                   i
 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan  di  Malaysia  adalah  suatu   usaha
berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk  melahirkan  insan  yang   seimbang  dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.
           ii
KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan      Guru perlu peka terhadap tahap kecerdasan murid dalam
kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-    melaksanakan    pengajaran  dan  pembelajaran  Geografi.
cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan      Penggunaan pelbagai pedagogi, kesepaduan ilmu dan pemilihan
menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi      bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik seperti
berasaskan pengetahuan pada abad 21.                 penggunaan teknologi    maklumat dan komunikasi hendaklah
                                   sentiasa dipraktikkan semasa pengajaran dan pembalajaran subjek
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran     ini. Pembentukan suasana pengajaran dan pembelajaran di bilik
yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru     darjah yang kondusif dengan melibatkan murid dapat menarik
digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan     minat mereka mengikuti pengajaran dengan berkesan dan
mengolah akitiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap   menggembirakan.
akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.             Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak
                                   terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti serta
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap  pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu yang mewakili
dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah, iaitu      badan-badan tertentu.
kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, penggunaan
teknologi maklumat dan komunikasi, kecerdasan pelbagai,        Kepada semua pihak yang memberi sumbangan kepakaran, masa
pembelajaran   masteri,  pembelajaran  secara   kontekstual,  dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini,
pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran akses      Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan    dan ucapan terima kasih.
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan
dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam
kehidupan harian dan dunia pekerjaan.


                                   (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
                                   Pengarah
                                   Pusat Perkembangan Kurikulum
                                   Kementerian Pendidikan Malaysia
                               iii
KANDUNGAN                        MUKA SURAT

Rukun Negara                         i

Falsafah Pendidikan Kebangsaan                ii

Kata Pengantar                        iii

Kandungan                          iv

Pendahuluan                         1

Matlamat                           2

Objektif                           2

Kandungan Mata Pelajaran Geografi              2

Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Generik           3

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran             6

Organisasi Kurikulum                     8

Objektif Mata Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Atas    9

Kandungan Mata Pelajaran Geografi Tingkatan 4 dan 5

Bahagian A:  Kemahiran Geografi              11

Bahagian B:  Geografi Fizikal dan Manusia         22

Bahagian C:  Kajian Geografi Tempatan           47
                  iv
                         HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                     TINGKATAN EMPAT
PENDAHULUAN


Mata pelajaran Geografi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) bertujuan
untuk melengkapkan murid dengan pemahaman dan kemahiran geografi. Pemahaman
dan kemahiran ini hendaklah disepadukan dengan pemupukan dan perkembangan nilai-
nilai murni yang berkaitan dengan keperluan hidup. Unsur-unsur patriotisme diberi
penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Geografi adalah kajian tentang organisasi ruangan sebagai hasil daripada pelbagai saling
kaitan dan interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar serta
antara unsur-unsur alam. Pemahaman konsep dan generalisasi tentang proses dan
interaksi pelbagai fenomena ini menjadi asas kepada kajian geografi. Oleh itu pengajaran
dan pembelajaran Geografi KBSM akan memberi tumpuan khusus kepada pemahaman
konsep-konsep geografi dan hubungkaitan tentang aspek-aspek geografi dalam
organisasi ruangan, penguasaan dan aplikasi kemahiran geografi serta pemupukan nilai-
nilai murni dan semangat patriotik.

Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Atas (SMA) ini disediakan untuk
memberi maklumat terperinci tentang skop dan kedalaman tajuk-tajuk bagi Tingkatan 4
dan 5. Dokumen ini perlulah digunakan bersama-sama dengan Sukatan Pelajaran
Geografi KBSM.

Huraian Sukatan Pelajaran Geografi hendaklah digunakan sebagai panduan guru untuk
merancang pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru boleh mengubahsuai cadangan
aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keadaan setempat, tahap murid dan
sumber-sumber luar bilik darjah dan sekolah.
                 1
                                        HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                    TINGKATAN EMPAT
MATLAMAT
                                  8. mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri
Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena         geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.
geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya      9. menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat
dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang      kesimpulan yang rasional.
berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta      10. mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan
mencintai negara Malaysia.                       bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka
                                    terhadap perasaan serta keperluan orang lain.
OBJEKTIF

Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid:       KANDUNGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI

1. menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak     Kandungan mata pelajaran Geografi terbahagi kepada tiga
  dalam organisasi ruangan.                    bahagian:
2. mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampai data
  geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.           Bahagian A - Kemahiran Geografi
3. memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti     Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia (Tema 1 –
  dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta            Tema 8)
  membuat keputusan dengan bertanggungjawab.             Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan
4. menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan
  manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di      Bahagian A - Kemahiran Geografi
  negara Malaysia dan negara-negara lain.
5. mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di    Bahagian ini bertujuan membolehkan murid mengkaji dan
  negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan       menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak
  kelainannya dengan negara Malaysia.               dalam organisasi ruangan. Kemahiran Geografi merangkumi
6. memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem       kemahiran membina jadual, melukis graf, carta, peta dan rajah
  alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu      serta membuat tafsiran.
  negara dengan negara lain.
7. menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar
  serta pentingnya menguruskan alam dan sumber dengan
  bertanggungjawab dan bijaksana.
                                2
                                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                       TINGKATAN EMPAT
                                   KEMAHIRAN BERFIKIR DAN KEMAHIRAN GENERIK
Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia
                                   Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan
Bahagian ini bertumpu kepada kajian mengenai hubung kaitan      individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap
dan interaksi antara aspek fizikal dengan aspek manusia. Kajian    yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan
dilakukan berasaskan lapan tema terdiri daripada:           mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem
                                   pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di
1.  Bentuk muka bumi dan potensinya.                 kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum
2.  Cuaca dan iklim serta pengaruhnya.                yang menekankan pembelajaran berfikrah.      Pembelajaran
3.  Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.          berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam
4.  Dinamik penduduk.                        proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti
5.  Petempatan dan perkembangannya.                 pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil
6.  Pengangkutan dan perhubungan.                  minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka
7.  Sumber.                             dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat
8.  Kegiatan ekonomi.                        keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan
                                   kemahiran berfikir dan kemahiran generik adalah teras kepada
Kelapan-lapan tema ini membolehkan murid mengenal pasti,       pembelajaran berfikrah.
menghubungkait dan menggabungjalin interaksi antara aspek
fizikal dengan aspek manusia.                     Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis
                                   dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan
Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan                 sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum
                                   menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif pula
Kajian ini dilaksanakan berasaskan lapan tema yang terdapat      mempunyai daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea
dalam Geografi Fizikal dan Manusia. Isu-isu semasa yang        yang inovatif dan asli, serta boleh mengubahsuai idea dan
berkaitan dengan kelapan-lapan tema juga boleh dibuat kajian.     produk yang sedia ada.
Bahagian ini juga memberi penekanan kepada aplikasi
pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan.
                                 3
                                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                          TINGKATAN EMPATKemahiran Berfikir Kritis
                                      Kemahiran Berfikir Kreatif
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis
adalah seperti dalam Jadual 1.                       Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif
                                      adalah seperti dalam Jadual 2.
  Kemahiran                Huraian
 Mencirikan       Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,     Kemahiran               Huraian
             kualiti dan unsur sesuatu konsep atau       Menjanakan idea     Menghasilkan idea yang berkaitan
             objek.                                   dengan sesuatu perkara.
 Membanding dan     Mencari persamaan dan perbezaan          Menghubungkaitkan    Membuat perkaitan dalam sesuatu
 membeza         berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,                  keadaan atau peristiwa untuk mencari
             kualiti dan unsur sesuatu objek atau                    sesuatu struktur atau corak perhubungan.
             peristiwa.                     Meramal         Membuat jangkaan tentang sesuatu
 Mengumpul dan      Mengasingkan dan mengumpulkan objek                     peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
 Mengelas        atau fenomena kepada kumpulan masing-                    pengalaman lalu atau data yang boleh
             masing berdasarkan kriteria tertentu                    dipercayai.
             seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini      Membuat gambaran     Membuat tanggapan atau
             adalah berdasarkan ciri atau sifat         mental          membayangkan sesuatu idea, konsep,
             sepunya.                                  keadaan atau gagasan dalam minda atau
 Menganalisis      Mengolah maklumat dengan                          fikiran.
             menghuraikannya kepada bahagian yang        Mensintesis       Menggabungkan unsur yang berasingan
             lebih kecil bagi memahami sesuatu                      untuk menghasilkan satu gambaran
             konsep atau peristiwa serta mencari                     menyeluruh dalam pelbagai bentuk
             makna yang tersirat.                            seperti pernyataan, lukisan dan artifak.
 Menilai         Membuat pertimbangan tentang sesuatu        Menganalogi       Membentuk kefahaman tentang sesuatu
             perkara dari segi kebaikan dan keburukan,                  konsep yang kompleks atau mujarad
             berdasarkan bukti atau dalil yang sah.                   secara mengaitkan konsep itu dengan
 Membuat         Membuat pernyataan tentang hasil                      konsep yang mudah atau maujud yang
 kesimpulan       sesuatu kajian.                               mempunyai ciri yang serupa.
 Jadual 1: Kemahiran Berfikir Secara Kritis                 Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif
                                    4
                                            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                        TINGKATAN EMPATKemahiran Generik                                       pencapaian matlamat diambil kira dalam
                                                mengukur keberkesanan kemahiran.
Kemahiran generik berunsurkan kemahiran, kecekapan dan          5. Menyelesaikan   Kemahiran ini melibatkan penggunaan
keterampilan. Kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk       Masalah      kemahiran penyelesaian masalah dengan
murid meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti dalam Jadual                  pelbagai cara dan situasi, termasuk situasi
3.                                               yang   memerlukan   pemikiran   dan
                                                pendekatan kreatif dalam mencapai
   Kemahiran             Huraian                         sesuatu keputusan.
1.  Berkomunikasi  Kemahiran ini melibatkan komunikasi idea      6. Mengurus,     Kemahiran ini merangkumi kebolehan
           dan informasi. Ia berdasarkan kepada          Memilih Dan    untuk mengenal pasti, memilih, menilai
           empat bidang utama: mengenal pasti           Menganalisis    dan seterusnya menggunakan maklumat
           tujuan dan respon komunikasi, pemilihan        Maklumat      dengan berfaedah.
           bentuk dan gaya atau stail keberkesanan
           komunikasi,    pengubahsuaian     dan    7. Memahami      Kemahiran ini penting bagi pembinaan
           semakan informasi.                   Budaya       negara untuk mencapai wawasan 2020.
2. Menggunakan    Kemahiran ini melibatkan penggunaan                    Unsur-unsur seperti perpaduan, bertolak
  Teknologi     alatan, memahami dan menggunakan                     ansur, menghormati antara satu sama lain
           kaedah saintifik serta prinsip teknologi                 perlu diamalkan supaya negara terus
           tanpa   mengenepikan     etika  dan               aman dan maju.
           tanggungjawab sosial.
3. Merancang dan   Kemahiran ini menggalakkan supaya         Jadual 3: Kemahiran Generik
  Mengelola     murid berkebolehan untuk merancang dan
  Aktiviti     mengelola   aktiviti  sendiri  termasuk
           penggunaan masa dan sumber, berupaya        Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan
           menentukan keutamaan dan memantau         haruslah diberi kepada perkembangan Kemahiran Berfikir dan
           kemajuan pembangunan diri.             Kemahiran Generik.
4. Bekerja dengan  Kemahiran ini berfokuskan kepada
  Orang Lain dan  kemampuan individu berinteraksi dengan
  Dalam       individu yang lain atau di dalam kumpulan.
  Kumpulan     Ia  merangkumi    kesefahaman    dan
           persetujuan   ahli  dalam    mencapai
           matlamat. Elemen-elemen seperti tujuan
           dan objektif, perbezaan individu dan arah
                                  5
                                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                       TINGKATAN EMPATSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan         3. Daya pemikiran murid perlu dipertingkat untuk membolehkan
Kebangsaan, mata pelajaran Geografi KBSM menekankan            seseorang murid menyatakan idea-idea dengan jelas, objektif
perkembangan individu yang menyeluruh dan bersepadu dari          dan munasabah dalam sebarang situasi. Galakan membaca
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu pengajaran dan      dan aktiviti-aktiviti yang memberi peluang berfikir secara
pembelajaran geografi hendaklah memberi tumpuan terhadap          kreatif dan kritis tentang sesuatu isu atau persoalan yang
pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran asas geografi,         dibangkitkan hendaklah dikendalikan oleh guru. Murid dilatih
pemupukan serta penghayatan nilai dan semangat patriotik.         menentukan perbezaan antara fakta dengan pendapat,
                                      maklumat yang berkaitan atau sebaliknya, ketepatan sesuatu
Dalam usaha ke arah mencapai matlamat mata pelajaran            kenyataan dari segi fakta, kesahihan sumber maklumat dan
Geografi KBSM, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian       andaian yang dibuat.
dalam pengajaran dan pembelajaran:
                                    4. Penggunaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran
1. Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang penting        yang melibatkan murid secara aktif adalah perlu untuk
  untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu,            menjamin perkembangan potensi dan kebolehannya. Bagi
  kemahiran, bahasa, nilai-nilai murni dan unsur-unsur          tujuan ini, kaedah inkuiri penemuan serta pembelajaran
  patriotisme. Melalui pendekatan ini perkembangan kemahiran       melalui pengalaman sangat digalakkan. Antara kaedah dan
  berfikir, kemahiran generik dan kemahiran belajar harus diberi     teknik yang boleh digunakan termasuklah aktiviti kumpulan,
  penekanan. Di samping itu, pengetahuan dan kemahiran          kerja luar, perbincangan, kajian kes, simulasi dan main
  daripada mata-mata pelajaran lain serta pengalaman hidup        peranan.  Pengalaman pembelajaran seperti ini dapat
  seharian murid perlulah dihubung kait dalam proses           memberi peluang kepada murid untuk melahirkan pandangan
  pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi.          sendiri, asas untuk membina semangat, membina sikap
                                      sentiasa cinta dan dahagakan ilmu, minat membaca dan
2. Pemahaman konsep geografi dan organisasi ruangan            belajar seumur hidup.
  berasaskan keadaan negara Malaysia hendaklah diberi
  penekanan dan tumpuan. Pemahaman serta aplikasi konsep-       5. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan
  konsep dan generalisasi ini akan membolehkan murid           hendaklah dibuat terhadap pemupukan nilai-nilai murni serta
  menghargai dan peka terhadap keadaan saling berkait dan         unsur-unsur patriotisme terhadap negara Malaysia.
  saling bergantung antara manusia dengan alam sekitar.          Pemupukan nilai-nilai murni dan semangat patriotik diterap
                                      melalui pemahaman konsep-konsep geografi dan aktiviti
                                      pengajaran dan pembelajaran.   Nilai-nilai murni seperti
                                      amanah dan bertanggungjawab boleh dipupuk dalam
                                  6
                                         HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                     TINGKATAN EMPAT  perbincangan tentang penggunaan dan penerokaan sumber      8. Dalam menjalankan aktiviti bilik darjah, pengalaman murid
  alam.  Nilai-nilai seperti bersyukur, rasa bangga dan       dan pengalaman pembelajaran harus disusun atur dengan
  semangat patriotik boleh dipupuk melalui pemahaman         mengambil kira pelbagai kecerdasan murid agar murid itu
  bahawa negara kita dianugerahi dengan pelbagai sumber,       dapat belajar dengan cara tersendiri dan dalam keadaan
  keindahan alam serta pembangunan yang dinamik.           yang paling sesuai. Maka kaedah dan aktiviti yang berbeza
  Semangat patriotik dipupuk berasaskan pemahaman bahawa       perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan.
  kita perlu mencintai negara Malaysia, bersatu dalam         Menurut Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences),
  kepelbagaian, berusaha membangunkan negara Malaysia         manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan
  dan mempertahankan negara Malaysia. Melalui aktiviti kerja     (intelligences) yang merangkumi pelbagai kebolehan,
  kumpulan,    nilai  bekerjasama,   kejujuran  dan      keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semula
  bertanggungjawab dapat dipupuk di kalangan murid.          jadi. Pembelajaran individu adalah lebih mudah sekiranya ia
                                    dijelaskan dalam bentuk yang selaras dengan kecerdasan
6. Penguasaan pelbagai kemahiran belajar seperti pengurusan      dominan sedia ada. Kecerdasan yang dikenal pasti adalah
  masa, membina peta minda dan belajar berpandukan peta        visual/ruang, verbal linguistik, muzik/irama, kinestetik,
  hendaklah dilakukan untuk mempertingkatkan daya           logikal/matematik,  perhubungan    antara  individu,
  pemikiran  dan  membolehkan  murid  menguruskan       perhubungan dengan diri sendiri dan pemahaman tentang
  pembelajaran sendiri.  Penguasaan pelbagai kemahiran       alam sekitar.
  belajar seperti kemahiran mengumpul, merekod, mengelas,
  menilai, mentafsir, merumus dan mengaplikasi maklumat      9. Penguasaan kemahiran Kajian Masa Depan hendaklah
  serta menggunakan pelbagai sumber diberi penekanan yang       dilakukan untuk membolehkan murid sedar tentang sesuatu
  lebih untuk mempertingkatkan pembelajaran.             isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau,
                                    masa kini dan masa depan. Ini bermakna murid dapat
7. Penguasaan   kemahiran   sosial seperti kemahiran       membuat   ramalan,  menjangka  akibatnya  serta
  berkomunikasi dalam kelas, kumpulan dan masyarakat harus      mengendalikan perubahan supaya mendapat manfaat yang
  dipentingkan. Kebolehan menyoal dan menemu bual serta        maksimum.
  menerima pendapat orang lain secara sopan merupakan
  kemahiran-kemahiran yang harus dikuasai.             10. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi seperti
                                    internet, laman web, e-mail, CD-Rom dan sidang
                                    telekomunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran
                                    hendaklah digalakkan.
                                7
                                             HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                         TINGKATAN EMPATORGANISASI KURIKULUM
                                     Aras Hasil Pembelajaran
Huraian Sukatan Pelajaran Geografi ini bertujuan untuk memberi
maklumat  terperinci  tentang  tajuk-tajuk  yang  akan       Aras 1
diperkembangkan dalam Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.
                                     Aras 1 adalah aras yang asas dan perlu dikuasai oleh semua
Isi kandungan pelajaran dipersembahkan dalam lima lajur iaitu       murid. Pada aras ini murid perlu menguasai beberapa konsep
`Tajuk', `Konsep', `Hasil Pembelajaran’, `Unsur Patriotisme’ dan     asas geografi. Ini dapat ditunjukkan melalui objektif perlakuan
`Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran’. Dalam lajur       ternyata murid seperti mengenal pasti, menyenaraikan,
`Tajuk', disenaraikan tajuk-tajuk daripada Sukatan Pelajaran.       menyatakan, menamakan dan memadankan.
Dalam lajur `Konsep’ disenaraikan konsep-konsep yang perlu
dikuasai oleh murid mengikut tajuk pelajaran. Lajur `Hasil        Aras 2
Pembelajaran’ mengandungi pengetahuan dan kemahiran yang
perlu dikuasai oleh murid dalam sesuatu tajuk. Dalam lajur        Aras 2 pula adalah aras yang lebih tinggi daripada Aras 1 dalam
`Unsur Patriotisme’, dicadangkan unsur-unsur patriotisme yang       urutan pengajaran dan pembelajaran. Pada aras ini murid boleh
perlu diterapkan kepada murid.    Lajur `Cadangan Aktiviti      menguasai beberapa lagi perlakuan ternyata seperti
Pengajaran dan Pembelajaran’ merupakan panduan tentang          menerangkan,    menjelaskan,    menghuraikan    dan
bagaimana menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di       membandingkan.
bilik darjah.
                                     Aras 3
Lajur `Hasil Pembelajaran’ diperincikan kepada tiga aras, iaitu
Aras 1, Aras 2 dan Aras 3 dalam bentuk objektif perlakuan yang      Aras 3 pula adalah aras yang tertinggi dalam urutan pengajaran
boleh diukur. Objektif ini mengikut peringkat dalam domain        dan pembelajaran. Pada aras ini, murid mampu menguasai
kognitif, psikomotor dan afektif.                     beberapa lagi perlakuan ternyata pada tahap yang lebih tinggi
                                     seperti merumus,   membandingkan    dan  membezakan,
Kajian Geografi Tempatan dipersembahkan dalam empat lajur         menganalisis dan mencadangkan.
iaitu `Tajuk’, `Objektif Kajian’, `Unsur Patriotisme’ dan `Cadangan
Aktiviti Pembelajaran’. Dalam lajur `Tajuk’, dipersembahkan tajuk     Ada kemungkinan tidak semua murid berkemampuan menguasai
yang dipilih. Dalam lajur `Objektif Kajian’, dipersembahkan tujuan    aras 2 dan 3.    Walau bagaimanapun guru hendaklah
kajian dijalankan. Dalam lajur `Unsur Patriotisme’, dicadangkan      meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran hingga ke
unsur-unsur patriotisme yang perlu diterapkan kepada murid.        aras 3 untuk semua murid.
Lajur `Panduan Menjalankan Kajian Geografi Tempatan’
merupakan panduan tentang bagaimana menjalankan Kajian
Geografi Tempatan.
                                   8
                                            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                        TINGKATAN EMPATTidak semua hasil pembelajaran mengandungi semua aras 1, 2      6. menjelaskan kesan perkembangan ekonomi dan sosial
dan 3. Sebaliknya terdapat juga sebahagian hasil pembelajaran       terhadap pandang darat fizikal dan budaya;
yang hanya setakat aras 2 sahaja. Ini kerana pada aras 2       7. menjelaskan keadaan saling bergantung antara negara dari
tersebut murid telah pun dapat menguasai sepenuhnya objektif       segi hubungan ekonomi, sosial dan politik;
pembelajaran yang hendak disampaikan.                 8. menyatakan pentingnya pertimbangan faktor-faktor geografi
                                     dalam pengurusan alam dan sumbernya;
Nilai-nilai murni dan unsur-unsur patriotisme harus diterapkan    9. mengenal dan menghargai ciri-ciri geografi yang istimewa
dalam proses pengajaran dan pembelajaran.                 dan unik;
                                   10. mempunyai semangat patriotik, sikap bersyukur, mencintai
Guru perlulah merujuk kepada semua maklumat yang             alam sekitar, bersederhana dan bertanggungjawab dalam
terkandung dalam setiap lajur untuk mengetahui tumpuan,          sebarang tindakan serta peka terhadap perasaan dan
kedalaman dan keluasan sesuatu tajuk.                   keperluan orang lain.

OBJEKTIF MATA PELAJARAN        GEOGRAFI   SEKOLAH      KANDUNGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 4
MENENGAH ATAS (SMA)                          DAN 5

Kurikulum Geografi SMA membolehkan murid:               Mata Pelajaran Geografi Tingkatan 4 dan 5 ialah lanjutan
1. menghubungkaitkan aspek kedudukan menggunakan           daripada Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3. Oleh itu
  rujukan grid, arah menggunakan bearing dan skala lurus,      skop kandungannya adalah ke arah pemerolehan kemahiran dan
  skala penyata dan pecahan wakilan serta jarak dan         pengetahuan yang lebih mendalam sementara aspek nilai pula
  mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;          diperkukuh dan dikembangkan lagi.
2. menguasai kemahiran memerhati, mengukur, mengira,
  merekod, mengelas, mentafsir dan membuat rumusan          Kandungan mata pelajaran Geografi Tingkatan 4 dan 5 terbahagi
  tentang ciri-ciri geografi melalui Kajian Geografi Tempatan;    kepada tiga bahagian iaitu:
3. melukis, melabel dan menyampaikan maklumat dalam
  bentuk jadual, carta, graf bar berganda, graf bar majmuk,     Bahagian A  -    Kemahiran Geografi
  graf gabungan, carta pai dan rajah dengan betul serta       Bahagian B  -    Geografi Fizikal dan Manusia
  membaca dan mentafsir jadual, carta, graf, rajah, peta dan     Bahagian C  -    Kajian Geografi Tempatan
  foto;
4. memberi pendapat secara kreatif dan kritis dan mengenal
  pasti masalah-masalah semasa dari sudut geografi serta
  membuat keputusan secara rasional;
5. menjelaskan pelbagai fenomena alam dan saling kaitannya
  dengan manusia;
                                 9
                                          HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                      TINGKATAN EMPATPengajaran dan pembelajaran ketiga-tiga bahagian ini adalah     Dalam bahagian Kemahiran Geografi, kemahiran yang
seperti berikut:                           menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak
                                   diperluas dan dipertingkatkan lagi.   Kemahiran melukis,
     Tingkatan IV           Tingkatan V        membaca dan mentafsir jadual, carta, graf, rajah, peta dan foto
 Kemahiran Geografi                         dititikberatkan. Kemahiran seperti memilih, mengumpul,
 Geografi Fizikal dan Manusia  Geografi Fizikal dan Manusia    merekod, menyusun dan menyampaikan data juga dilanjutkan.
 (Tema 1 – Tema 3)        (Tema 4 – Tema 8)          Penguasaan dan amalan Kemahiran Geografi hendaklah
                                   dilakukan melalui kerja amali dan diaplikasikan dalam situasi
          Kajian Geografi Tempatan
                                   sebenar.
Pembahagian ini membolehkan murid memahami keadaan          Bahagian Geografi Fizikal dan Manusia berfokus kepada kajian
saling berkait dan saling bergantung antara manusia dengan      mendalam tentang hubung kaitan dan interaksi antara aspek
alam sekitar berasaskan keadaan negara Malaysia dan di        fizikal dengan aspek manusia. Kajian dilakukan berasaskan
kawasan yang lain secara lebih mendalam.               kelapan-lapan tema. Kajian Geografi Fizikal dan Manusia
                                   hendaklah berfokuskan negara Malaysia. Secara perbandingan,
                                   kajian kes dari kawasan lain di dunia digunakan untuk memberi
                                   perspektif  yang lebih luas tentang dunia dan untuk
                                   memperkenalkan konsep sistem ruangan dunia.      Kriteria
                                   perbandingan haruslah mencerminkan kepelbagaian taburan dan
                                   pola dalam sistem ruangan dunia.
                                10
                                HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                            TINGKATAN EMPATBAHAGIAN A:   KEMAHIRAN GEOGRAFI


Bahagian Kemahiran Geografi di peringkat Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah lanjutan dan peningkatan
daripada Kemahiran Geografi yang telah dipelajari di peringkat Sekolah Menengah Rendah (SMR). Kajian
bahagian ini bertujuan membolehkan murid menguasai kemahiran geografi untuk menghubungkaitkan
aspek-aspek geografi dalam organisasi ruangan dan interaksi antara manusia dengan alam sekitar.

Kemahiran Geografi seperti menentukan kedudukan, arah, skala dan jarak diperkembang dan diperkukuhkan
lagi. Bahagian ini juga merangkumi kemahiran membaca dan mentafsir jadual, graf, carta, rajah, peta dan
foto.

Kemahiran mengumpul, menyusun, mentafsir, membuat rumusan dan menyampaikan data serta maklumat
dititikberatkan. Kerja amali dan kerja luar digalakkan supaya murid dapat menguasai dan mengamalkan
pelbagai kemahiran dalam geografi.

Kemahiran Geografi yang dikuasai hendaklah diaplikasikan dalam Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia
dan Bahagian C –Kajian Geografi Tempatan.

Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
                        11
                                HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                            TINGKATAN EMPAT
TINGKATAN 4
BAHAGIAN A:     KEMAHIRAN GEOGRAFI

TAJUK     KONSEP     HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR    CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN
                                PATRIOTISME     DAN PEMBELAJARAN

1. Kedudukan  Garisan grid  Menentukan kedudukan              Menunjuk cara menentukan kedudukan
        Rujukan grid  dengan  menggunakan              ciri-ciri fizikal dan budaya di atas peta
               peta     topografi             topografi berdasarkan Rujukan Grid.
               berasaskan   Rujukan
               Grid.

               Aras 1

                 Mengenal pasti sistem grid
                 kebangsaan.

                 Menyatakan kedudukan dengan
                 menggunakan peta topografi
                 berasaskan:
                   Rujukan Grid 4 angka
                   Rujukan Grid 6 angka
               Aras 2
                 Menjelaskan penggunaan
                 Rujukan Grid 4 angka dan
                 Rujukan Grid 6 angka.

               Aras 3
                 Membandingkan dan
                 membezakan penggunaan
                 Rujukan Grid 4 angka dan
                 Rujukan Grid 6 angka.
                            12
                                   HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                               TINGKATAN EMPAT   TAJUK       KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR    CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN
                                   PATRIOTISME     DAN PEMBELAJARAN

2. Arah       Utara   Menentukan   bearing                Menunjuk cara mengukur bearing grid.
                dengan  menggunakan
                jangka sudut.
           Bearing
                Aras 1

                  Mengenal pasti Utara Grid, Utara
                  Benar dan Utara Magnet.

                  Mengukur bearing grid sesuatu
                  tempat dengan menggunakan
                  jangka sudut.

3. Skala dan Jarak  Skala   Menggunakan    skala               Menunjuk cara mengukur jarak dan
           Jarak   lurus, skala penyata dan               mengira keluasan dengan
           Keluasan  pecahan wakilan dalam                menggunakan skala lurus, skala
                menentukan jarak dan                 penyata dan pecahan wakilan.
                keluasan.

                Aras 1

                  Menyatakan jenis-jenis skala.

                  Mengukur jarak dengan
                  menggunakan skala lurus, skala
                  penyata dan pecahan wakilan.

                  Mengira keluasan kawasan
                  sekata dengan menggunakan
                  kaedah segi empat grid.
                             13
                                 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                             TINGKATAN EMPAT   TAJUK    KONSEP     HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR    CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN
                                 PATRIOTISME     DAN PEMBELAJARAN

              Aras 2

                Mengira keluasan kawasan tidak
                sekata dengan menggunakan
                kaedah segi empat grid.

4. Ketinggian  Kontur   Mengenal pasti pelbagai bentuk muka         Menunjuk cara mengira kecerunan.
        Kecerunan  bumi utama berdasarkan garisan
              kontur dan mengira kecerunan.            Menghasilkan model pelbagai bentuk
                                         muka bumi berdasarkan garisan kontur.
              Aras 1

                Mengenal pasti pelbagai bentuk
                muka bumi utama berdasarkan
                garisan kontur.

                Menyatakan kecerunan
                berdasarkan garisan kontur.

              Aras 2

                Mengira kecerunan dalam nisbah

              Aras 3

                Mengira kecerunan dalam nisbah
                dan peratus.
                          14
                                  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                              TINGKATAN EMPAT   TAJUK      KONSEP     HASIL PEMBELAJARAN        UNSUR    CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN
                                  PATRIOTISME     DAN PEMBELAJARAN

5. Keratan Rentas  Lampauan  Melukis keratan rentas               Menerangkan teknik melukis keratan
           tegak   dan mengira lampauan                rentas.
                tegak.
                                          Menjelaskan perbezaan skala tegak
                Aras 1                       dan skala mendatar.

                 Melukis keratan rentas.             Menghasilkan model untuk menunjukkan
                                          keratan rentas.
                 Mengira lampauan tegak
                 berpandukan skala tegak dan           Menunjuk cara mengira lampauan
                 skala mendatar yang diberi.           tegak.

                Aras 2

                 Menjelaskan bentuk muka bumi
                 berdasarkan keratan rentas.

                Aras 3

                 Mengira lampauan tegak
                 berdasarkan keratan rentas yang
                 dilukis.
                            15
                                      HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                  TINGKATAN EMPAT   TAJUK      KONSEP       HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR    CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN
                                      PATRIOTISME     DAN PEMBELAJARAN

6. Pentafsiran   Pandang     Mengenal pasti jenis-                Menjelaskan simbol-simbol yang
  Peta Topografi  darat fizikal  jenis simbol dalam peta               terdapat dalam peta topografi.
          Pandang     topografi.
           darat                                Kuiz:
           budaya     Aras 1                        Simbol-simbol dalam peta topografi.
          Organisasi
           ruangan      Menjelaskan dengan contoh jenis-
          Saling kaitan    jenis simbol:
                      simbol kawasan
                      simbol titik
                      simbol garisan
                      simbol bergambar
                      singkatan perkataan

                   Aras 2

                    Mengkategorikan simbol-simbol
                    mengikut jenis.
                               16
                               HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                           TINGKATAN EMPATTAJUK  KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN            UNSUR        CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN
                               PATRIOTISME        DAN PEMBELAJARAN

         Membaca dan mentafsir           * Mencintai negara    Perbincangan ciri-ciri fizikal:
         peta topografi.               Malaysia        - bentuk muka bumi
                               - bersyukur      - saliran
         Aras 1                    terhadap       - tumbuh-tumbuhan semula jadi
                                keunikan ciri-ciri
          Mengenal pasti pelbagai ciri fizikal    fizikal dan     Perbincangan ciri-ciri budaya:
          dan ciri budaya dalam peta         budaya negara    - jenis-jenis guna tanah
          topografi.                 Malaysia.

                                          Kajian peta topografi:
         Aras 2                               - saling kaitan ciri-ciri fizikal dan
                                            budaya.
          Menghubungkaitkan ciri-ciri fizikal
          dan ciri-ciri budaya dalam peta
          topografi.

         Aras 3

          Membaca dan mentafsir peta
          topografi.
                      17
                                    HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                TINGKATAN EMPAT   TAJUK      KONSEP     HASIL PEMBELAJARAN          UNSUR    CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN
                                    PATRIOTISME     DAN PEMBELAJARAN

7. Graf dan carta  Min    Membaca dan mentafsir                 Mencari data dan maklumat
          Maksimum  graf dan carta.                    berpandukan pelbagai media seperti
          Minimum                              akhbar, majalah dan internet.
          Julat   Aras 1
                                           Melukis graf dan carta menggunakan
                 Mengenal pasti pelbagai jenis graf         data dan maklumat tentang:
                 dan carta:                     - kegiatan ekonomi
                   graf bar mudah                  - penduduk
                   graf bar berganda                - iklim
                   graf bar majmuk
                   graf garisan mudah                Mengkaji graf dan carta daripada
                   graf gabungan                  pelbagai sumber.
                   carta pai mudah

                 Melukis graf dan carta.

                 Membaca graf dan carta yang
                 telah disediakan.

                Aras 2

                 Menyusun data dan maklumat
                 serta mempersembahkannya
                 dalam bentuk graf dan carta yang
                 tepat.
                            18
                                     HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                 TINGKATAN EMPAT   TAJUK     KONSEP     HASIL PEMBELAJARAN           UNSUR       CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN
                                    PATRIOTISME        DAN PEMBELAJARAN

               Aras 3                 * Berusaha
                                    membangunkan
                 Mentafsir graf dan carta.       negara Malaysia
                                    - berbangga
                 Membina graf dan carta          dengan
                 berdasarkan maklumat yang        kepelbagaian
                 dikumpul.                aktiviti ekonomi
                                     negara Malaysia.

8. Peta Tematik  Aliran   Membaca   maklumat  dalam  peta
         Taburan   tematik.
         Kepadatan
         Pola    Aras 1

                 Mengenal pasti jenis-jenis peta
                 tematik.

                 Membaca maklumat dalam peta
                 tematik:
                  peta titik
                  peta koroplet
                  peta aliran

               Aras 2

                 Membina peta tematik
                 berdasarkan maklumat yang
                 dikumpul.
                            19
                                  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                              TINGKATAN EMPAT   TAJUK   KONSEP       HASIL PEMBELAJARAN        UNSUR        CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN
                                 PATRIOTISME        DAN PEMBELAJARAN

9. Rajah   Aliran     Menyusun, mempersembahkan dan   * Mencintai negara   Melukis dan melabel rajah seperti:
       Saling kaitan  mentafsir rajah.          Malaysia       - proses kejadian hujan asid
                                 - prihatin terhadap  - rantaian makanan
               Aras 1                keseimbangan     - proses kerpasan
                                  ekosistem
                 Memberi maklumat berpandukan              Mengadakan aktiviti kumpulan.
                 rajah yang disediakan.

               Aras 2

                 Mempersembahkan data dan
                 maklumat dalam bentuk rajah.

               Aras 3

                 Mentafsir rajah.

10. Foto   Perubahan        Menyenarai  dan     * Berusaha       Mengkaji foto yang mempunyai ciri-ciri:
       Saling kaitan      merumus          membangunkan     - pandang darat fizikal
                    maklumat  yang      negara Malaysia    - pandang darat budaya
                    terdapat  dalam      - menghargai
                    foto.            sumbangan      Mengadakan aktiviti kumpulan.
                                  kerajaan dalam
               Aras 1                pembangunan
                                  negara Malaysia
                 Menyenarai maklumat yang
                 terdapat dalam foto.
                           20
                          HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                      TINGKATAN EMPATTAJUK  KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR    CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN
                          PATRIOTISME     DAN PEMBELAJARAN

         Aras 2

          Menyusun maklumat yang
          terdapat dalam foto mengikut:
            pandang darat fizikal
            pandang darat budaya

         Aras 3

          Merumus maklumat yang
          terdapat dalam foto.
                     21
                                    HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                TINGKATAN EMPAT
BAHAGIAN B:   GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

Kajian mendalam dijalankan tentang hubung kait dan interaksi antara aspek fizikal dengan aspek kemanusiaan untuk memberi
gambaran tentang bumi sebagai ruangan kediaman dan kegiatan manusia. Tumpuan kajian diberi kepada aspek-aspek
interaksi ruangan dari segi pola, taburan dan perubahan yang wujud. Isu-isu yang timbul akibat interaksi tersebut juga
diutamakan. Kandungan juga menekankan kajian mengenai pengurusan dan pemeliharaan alam sekitar bagi menjamin kualiti
hidup dan penggunaan sumber alam secara bertanggungjawab.

Kajian Geografi Fizikal memberi tumpuan kepada proses fizikal yang berlaku dan bentuk muka bumi yang terhasil. Saling
kaitan antara bentuk-bentuk fizikal dengan manusia juga ditegaskan supaya interaksi dan saling hubungan dapat dijelaskan.
Kajian mengenai cuaca dan iklim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia, bentuk muka bumi, tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan tanih dititikberatkan.

Kajian Geografi Manusia memberi tumpuan kepada interaksi antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan
alam sekitar. Kajian menegaskan pola dan taburan yang wujud akibat perubahan pandang darat fizikal dan budaya dalam
usaha manusia untuk meningkatkan kualiti hidup.

Geografi Fizikal dan Manusia diolah berasaskan kelapan-lapan tema. Skala kajian meliputi negara Malaysia dan negara-
negara lain. Tumpuan diberi kepada aspek persamaan dan kelainan yang wujud serta ciri-ciri tersendiri dan istimewa yang
terdapat di sesuatu kawasan. Kajian hendaklah berfokuskan negara Malaysia. Perbandingan melalui kajian kes dijalankan
untuk memberi perspektif yang luas tentang konsep pola, taburan dan interaksi. Kajian kes dari kawasan lain di dunia
digunakan.

Amalan kemahiran geografi perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahagian ini. Unsur-unsur patriotisme
diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
                           22
                                  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                              TINGKATAN EMPATTEMA 1:     BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA

    TAJUK     KONSEP     HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                                  PATRIOTISME      PENGAJARAN DAN
                                              PEMBELAJARAN

1.1 Sistem bumi

  a.  Sistem   Sistem    Mengenal sistem bumi.               Menerangkan sistem bumi dengan
     bumi    Atmosfera                           menggunakan pelbagai media seperti
          Litosfera  Aras 1                      rajah, video dan internet.
          Biosfera
          Hidrosfera   Mengenal pasti sistem bumi.          Menghasilkan buku skrap tentang
                                          sistem bumi.
                 Aras 2

                  Menghuraikan sistem bumi
                  berpandukan pelbagai media.


  b.  Struktur  Kerak bumi  Mengenal struktur bumi.              Menghasilkan model tentang struktur
     bumi    Mantel                             bumi.
          Teras bumi  Aras 1

                  Menyenaraikan struktur bumi.

                 Aras 2

                  Menjelaskan struktur bumi.
                              23
                                  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                              TINGKATAN EMPAT TAJUK     KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN          UNSUR          CADANGAN AKTIVITI
                                  PATRIOTISME        PENGAJARAN DAN
                                                PEMBELAJARAN

c.Jenis batuan      Mengenal   jenis  batuan   dan * Mencintai negara   Membincangkan:
 dan           kepentingannya.             Malaysia       - jenis-jenis batuan
 kepentingan                           - bersyukur kerana  - proses pembentukan
             Aras 1                  negara Malaysia   - kepentingan batuan
                                  mempunyai
               Mengenal pasti tiga jenis batuan:   pelbagai sumber   Mengadakan lawatan sambil belajar
                 Batuan igneus           semula jadi.    ke Jabatan Geologi.
                 Batuan enapan
                 Batuan metamorfosis

               Menyenaraikan kepentingan
               batuan.

             Aras 2

               Menerangkan proses
               pembentukan 3 jenis batuan:
                Batuan igneus
                Batuan enapan
                Batuan metamorfosis

               Menjelaskan dengan contoh
               kepentingan batuan kepada
               manusia.
                          24
                                  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                              TINGKATAN EMPAT   TAJUK       KONSEP     HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                                  PATRIOTISME       PENGAJARAN DAN
                                               PEMBELAJARAN

1.2 Proses
  pembentukan
  bentuk muka
  bumi taburan
  dan kaitan
  antaranya

  a. Pergerakan   Mampatan  Memahami proses pergerakan plat          Membincangkan proses pergerakan
   plat tektonik  Tegangan  tektonik.                     plat tektonik melalui siri rajah dan
                                          pelbagai media seperti carta, cakera
                 Aras 1                       padat dan internet.

                  Menyenaraikan proses
                  pergerakan plat tektonik:
                    secara pertembungan
                    secara pencapahan /
                    pemisahan

                 Aras 2

                  Menjelaskan proses pergerakan
                  plat tektonik:
                    secara pertembungan
                    secara pencapahan /
                    pemisahan
                             25
                                  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                              TINGKATAN EMPAT   TAJUK     KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR         CADANGAN AKTIVITI
                                  PATRIOTISME        PENGAJARAN DAN
                                               PEMBELAJARAN

              Aras 3

                Membandingkan dan membezakan
                proses pergerakan plat tektonik:
                a) secara pertembungan
                    lipatan
                    gempa bumi
                b) secara pencapahan /
                 pemisahan
                   gelinciran/sesar
                   hanyutan benua

b. Pembentukan       Memahami proses   pembentukan * Mencintai negara   Membincangkan proses
  gunung berapi      gunung berapi.            Malaysia      pembentukan gunung berapi
                                - bersyukur kerana  berpandukan pelbagai media seperti
              Aras 1               negara Malaysia   rajah, model dan cakera padat.
                Menyenaraikan:          tidak mengalami
                  bentuk muka bumi jalar dalam letupan gunung    Menghasilkan buku skrap tentang
                  (rejahan)          berapi dan gempa   gunung berapi.
                  bentuk muka bumi jalar luar bumi.
                  (terobosan)
              Aras 2
                Menjelaskan melalui rajah:
                  bentuk muka bumi jalar dalam
                  (rejahan)
                  bentuk muka bumi jalar luar
                  (terobosan)
                          26
                                   HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                               TINGKATAN EMPAT    TAJUK     KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                                   PATRIOTISME      PENGAJARAN DAN
                                               PEMBELAJARAN

                 Menghuraikan proses
                 pembentukan gunung berapi.

1.3 Perubahan
  pandang darat
  fizikal

  a.  Luluhawa  Luluhawa  Memahami proses luluhawa dan             Membincangkan proses luluhawa
                kesannya terhadap pandang darat.           berpandu pelbagai media seperti
                                           video, foto dan laman web yang
                Aras 1                        berkaitan.

                 Menyenaraikan jenis-jenis             Melengkapkan pengurusan grafik
                 luluhawa:                     tentang persamaan dan perbezaan
                   luluhawa mekanik                jenis-jenis luluhawa.
                   luluhawa kimia
                    luluhawa organik

                 Menerangkan proses luluhawa.

                 Menyenaraikan kesan proses
                 luluhawa terhadap pandang darat.
                            27
                                  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                              TINGKATAN EMPAT TAJUK    KONSEP       HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR           CADANGAN AKTIVITI
                                  PATRIOTISME         PENGAJARAN DAN
                                                 PEMBELAJARAN

               Aras 2

                Menghuraikan dengan contoh
                kesan proses luluhawa terhadap
                pandang darat di kawasan:
                  gurun panas
                  tropika lembap

               Aras 3

                Membandingkan dan
                membezakan jenis-jenis
                luluhawa.

b. Gerakan  Gerakan jisim  Memahami gerakan jisim.       * Mencintai negara   Membincangkan jenis-jenis dan
  jisim                              Malaysia       proses gerakan jisim berpandukan
               Aras 1                - prihatin terhadap  pelbagai media seperti rajah, video
                                  pembangunan     dan internet.
                Menyenaraikan jenis-jenis      di kawasan
                gerakan jisim.           bercerun.      Melengkapkan pengurusan grafik
                  kesotan tanih                     tentang  jenis-jenis dan proses
                  gelangsar                       gerakan jisim.
                  aliran lumpur
                  gelongsoran tanah/tanah                Menghasilkan buku skrap tentang
                  runtuh                        gerakan jisim.
                          28
                                  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                              TINGKATAN EMPAT   TAJUK      KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                                  PATRIOTISME      PENGAJARAN DAN
                                              PEMBELAJARAN

               Aras 2

                 Menerangkan jenis-jenis dan
                 proses gerakan jisim.

               Aras 3

                 Membandingkan dan
                 membezakan jenis-jenis dan
                 proses gerakan jisim.

c.  Tindakan        Memahami proses tindakan air             Membincangkan tindakan air mengalir
   air mengalir      mengalir dan tindakan ombak.             dan tindakan ombak berpandukan
   dan                                      pelbagai media seperti video, rajah
   tindakan        Aras 1                        dan internet.
   ombak
                 Menyenaraikan proses tindakan
                 air mengalir dan tindakan ombak:
                   hakisan
                   pengangkutan
                   pemendapan
               Aras 2
                 Menghuraikan proses tindakan air
                 mengalir dan tindakan ombak:
                  hakisan
                  pengangkutan
                  pemendapan
                           29
                                   HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                               TINGKATAN EMPATTAJUK        KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN          UNSUR         CADANGAN AKTIVITI
                                   PATRIOTISME       PENGAJARAN DAN
                                                PEMBELAJARAN

 d.  Kesan          Mengenali bentuk muka bumi * Mencintai negara      Menunjukkan pelbagai bentuk muka
   tindakan air      akibat tindakan air mengalir dan   Malaysia      bumi akibat tindakan air mengalir dan
   mengalir        tindakan ombak.           - berbangga     tindakan   ombak   berpandukan
   dan                              dengan pelbagai  pelbagai media seperti rajah, video
   tindakan        Aras 1                bentuk muka bumi  dan internet.
   ombak                             negara Malaysia.
                 Menyenaraikan bentuk muka bumi            Menghasilkan model profil sungai.
                 proses tindakan air mengalir dan
                 tindakan ombak akibat:                Teka silangkata.
                   hakisan
                   pemendapan                    Menghasilkan buku skrap tentang
                                            tindakan air mengalir dan tindakan
               Aras 2                          ombak.

                 Menjelaskan   dengan   contoh
                 bentuk  muka  bumi   proses
                 tindakan air mengalir dan tindakan
                 ombak akibat:
                   Hakisan
                   pemendapan
                            30
                                HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                            TINGKATAN EMPAT TAJUK    KONSEP     HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR          CADANGAN AKTIVITI
                                PATRIOTISME         PENGAJARAN DAN
                                              PEMBELAJARAN

e. Pengaruh      Memahami pengaruh kegiatan      * Mencintai negara   Sumbang saran kegiatan manusia
  kegiatan      manusia terhadap gerakan jisim,    Malaysia       yang mempengaruhi:
  manusia       tindakan air mengalir dan tindakan   -   prihatin    - gerakan jisim
            ombak serta usaha-usaha untuk      terhadap kesan   - tindakan air mengalir
            mengurangkannya.             kegiatan manusia  - tindakan ombak
                                terhadap alam
            Aras 1                  sekitar negara   Mengumpul maklumat daripada
                                Malaysia.     pelbagai media seperti akhbar,
             Menyenaraikan kegiatan manusia              majalah dan internet.
             yang mempengaruhi:
               gerakan jisim
               tindakan air mengalir
               tindakan ombak

             Menyenaraikan usaha-usaha
             untuk mengurangkan pengaruh
             kegiatan manusia terhadap:
               gerakan jisim
               tindakan air mengalir
               tindakan ombak

            Aras 2

             Menerangkan bagaimana
             kegiatan manusia mempengaruhi:
               gerakan jisim
               tindakan air mengalir
               tindakan ombak
                         31
                                   HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                               TINGKATAN EMPAT
   TAJUK      KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                                   PATRIOTISME       PENGAJARAN DAN
                                               PEMBELAJARAN

                 Menjelaskan dengan contoh
                 usaha-usaha untuk
                 mengurangkan pengaruh
                 kegiatan manusia terhadap:
                   gerakan jisim
                   tindakan air mengalir
                   tindakan ombak

1.4 Laut dan lautan      Memahami proses pembentukan              Membincangkan proses pembentukan
                terumbu karang.                    terumbu karang berpandukan
a. Terumbu                                      pelbagai media seperti rajah, carta,
  karang           Aras 1                        video dan internet.

                 Mengenal pasti pentas benua            Menghasilkan model proses
                 dan jurang lautan.                 pembentukan terumbu karang.

                 Menyenaraikan faktor-faktor yang
                 mempengaruhi pembentukan
                 terumbu karang.
                 Menyatakan proses
                 pembentukan terumbu karang.
                           32
                                   HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                               TINGKATAN EMPAT TAJUK      KONSEP      HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR          CADANGAN AKTIVITI
                                   PATRIOTISME        PENGAJARAN DAN
                                                 PEMBELAJARAN

                Aras 2

                  Menghuraikan faktor-faktor yang
                  mempengaruhi pembentukan
                  terumbu karang.

                  Menerangkan proses
                  pembentukan terumbu karang.b. Kepentingan  Pemeliharaan  Memahami    kepentingan  dan * Berusaha       Mengumpul maklumat tentang Taman
  dan potensi  Pemuliharaan  potensi laut dan lautan.      membangunkan     Laut negara Malaysia daripada
  laut dan                            negara Malaysia   pelbagai media seperti akhbar,
  lautan            Aras 1               -   menghargai   majalah, risalah, foto dan internet.
                                   potensi lautan
                  Menyenaraikan kepentingan dan   terhadap      Membuat kesimpulan tentang
                  potensi laut dan lautan.     pembangunan    kepentingan dan potensi laut negara
                                   negara Malaysia.  Malaysia secara grafik seperti peta
                Aras 2                         minda.

                  Menerangkan dengan contoh
                  kepentingan dan potensi laut
                  dan lautan.
                            33
                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                          TINGKATAN EMPAT TAJUK    KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN        UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                              PATRIOTISME       PENGAJARAN DAN
                                          PEMBELAJARAN

            Aras 3

             Merumus tentang kepentingan           Membuat ramalan kepentingan dan
             dan potensi laut dan lautan.           potensi laut dan lautan pada masa
                                      depan.

c. Kesan        Memahami kesan-kesan kegiatan
  kegiatan      manusia  dan  langkah-langkah
  manusia       mengurangkannya
  terhadap
  laut dan      Aras 1
  lautan
             Mengenal pasti kesan-kesan            Menghasilkan buku skrap tentang
             kegiatan manusia terhadap laut          kesan-kesan kegiatan manusia
             dan lautan.                   terhadap laut dan lautan.

             Menyenaraikan cara-cara             Membincangkan kesan-kesan
             manusia memelihara dan              kegiatan manusia terhadap laut dan
             memulihara potensi lautan.            lautan berpandukan pelbagai media
                                      seperti video, cakera padat dan
                                      internet.
                       34
                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                       TINGKATAN EMPATTAJUK  KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN        UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                           PATRIOTISME      PENGAJARAN DAN
                                       PEMBELAJARAN

         Aras 2

          Menjelaskan kesan-kesan
          kegiatan manusia terhadap laut
          dan lautan.

          Menghuraikan dengan contoh
          langkah-langkah pemeliharaan
          dan pemuliharaan laut dan
          lautan.


         Aras 3

          Mencadangkan langkah-langkah
          mengurangkan masalah
          pencemaran laut dan lautan.
                    35
                                   HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                               TINGKATAN EMPAT
TEMA 2:    CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA

   TAJUK     KONSEP       HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                                   PATRIOTISME       PENGAJARAN DAN
                                                PEMBELAJARAN

2.1 Sistem suria

  a. Pergerakan  Paksi bumi    Memahami pergerakan bumi             Membincangkan sistem suria dengan
   bumi dan   Putaran bumi   dalam sistem suria dan kesan-           menggunakan pelbagai media seperti
   kesan-    Peredaran bumi  kesannya.                     rajah, model, cakera padat dan laman
   kesannya                                    web yang berkaitan.
                  Aras 1
                                           Simulasi tentang pergerakan bumi
                    Mengenal pasti sistem suria.          dalam sistem suria.

                    Menerangkan pergerakan bumi          Melengkapkan pengurusan grafik
                    dalam sistem suria:              tentang kesan-kesan pergerakan
                      putaran                  dalam sistem suria.
                      peredaran
                                           Menghasilkan model pergerakan
                      Menyatakan kesan-kesan           bumi.
                    pergerakan bumi dalam sistem
                    suria:
                      kejadian siang dan malam
                      kejadian empat musim
                      kejadian pasang surut
                      kejadian gerhana
                              36
                                 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                             TINGKATAN EMPAT   TAJUK    KONSEP      HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                                 PATRIOTISME      PENGAJARAN DAN
                                             PEMBELAJARAN

                Aras 2

                  Menjelaskan dengan rajah
                  peredaran bumi dan kesan-
                  kesannya.

b. Zon waktu  Zon waktu    Mengira waktu tempatan dan            Menunjuk cara pengiraan waktu
        Meridian     menentukan tarikh.                tempatan.
        Pangkal
        Garisan Tarikh  Aras 1
        Antarabangsa
                  Mengenal pasti zon waktu,
                  Meridian Pangkal (0 ) dan
                  Garisan Tarikh Antarabangsa
                  (180 T/B).

                  Mengira waktu dan menentukan
                  tarikh.

                Aras 2

                  Menjelaskan kedudukan
                  longitud sesuatu tempat
                  berdasarkan waktu.
                           37
                                  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                              TINGKATAN EMPAT   TAJUK       KONSEP     HASIL PEMBELAJARAN      UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                                  PATRIOTISME      PENGAJARAN DAN
                                              PEMBELAJARAN

2.2 Unsur-unsur    Pemeluwapan  Memahami unsur-unsur cuaca           Projek Kelas:
  cuaca dan iklim  Kerpasan   dan iklim serta fenomenanya.          Membuat pencerapan dan merekod
                                          suhu, hujan dan angin.
                  Aras 1
                                          Membincangkan fenomena cuaca
                    Menyenaraikan unsur-unsur          dan iklim berpandukan pelbagai
                    cuaca dan iklim:              media seperti video, rajah dan
                     suhu                   internet.
                     hujan                  -   kemarau
                     angin                  -   banjir
                                          -   taufan
                    Menyatakan fenomena cuaca
                    dan iklim.

                  Aras 2

                    Menerangkan dengan contoh
                    fenomena cuaca dan iklim.
                             38
                                     HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                 TINGKATAN EMPAT   TAJUK       KONSEP   HASIL PEMBELAJARAN           UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                                     PATRIOTISME      PENGAJARAN DAN
                                                 PEMBELAJARAN

2.3 Pengaruh     Kesan rumah  Memahami pengaruh cuaca dan             Kajian kes:
  cuaca dan iklim  hijau     iklim terhadap kegiatan manusia           Mengkaji pengaruh iklim terhadap
  terhadap     Pulau haba  dan sebaliknya.                   kegiatan pertanian di kawasan iklim
  kegiatan                                       Mediterranean.
  manusia dan           Aras 1
  sebaliknya                                      Mencari maklumat daripada pelbagai
                    Menyatakan pengaruh iklim             media seperti akhbar, majalah,
                    terhadap kegiatan manusia.            cakera padat dan internet.

                    Menyatakan ciri-ciri iklim            Menghasilkan buku skrap tentang
                    Khatulistiwa dan iklim              pengaruh cuaca dan iklim terhadap
                    Mediterranean.                  kegiatan manusia dan sebaliknya.

                    Menyenaraikan jenis-jenis             Membuat ramalan tentang pengaruh
                    tanaman di kawasan beriklim            kegiatan manusia terhadap cuaca
                    Khatulistiwa dan Mediterranean.          dan iklim.

                    Menyenaraikan pengaruh
                    kegiatan manusia terhadap
                    cuaca dan iklim.
                               39
                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                       TINGKATAN EMPATTAJUK  KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                           PATRIOTISME      PENGAJARAN DAN
                                       PEMBELAJARAN

         Aras 2

          Menghuraikan pengaruh iklim
          terhadap kegiatan manusia.

          Menghuraikan bagaimana
          kegiatan manusia mempengaruhi
          cuaca dan iklim.

          Menghuraikan pengaruh cuaca
          dan iklim terhadap kegiatan
          manusia di kawasan beriklim
          Khatulistiwa dan Mediterranean.


         Aras 3

            Merumus tentang pengaruh
          kegiatan manusia terhadap
          cuaca dan iklim.
                     40
                                    HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                TINGKATAN EMPATTEMA 3:    TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

   TAJUK       KONSEP      HASIL PEMBELAJARAN        UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                                    PATRIOTISME       PENGAJARAN DAN
                                                 PEMBELAJARAN

3.1 Jenis dan     Kepelbagaian  Mengenal ciri-ciri tumbuh-             Membincangkan ciri-ciri tumbuh-
  taburan             tumbuhan semula jadi dan jenis-          tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis
  tumbuh-             jenis hidupan liar.                hidupan liar secara bersepadu
  tumbuhan                                      berpandukan pelbagai media seperti
  semula jadi dan         Aras 1                       video, risalah, cakera padat dan
  hidupan liar                                    internet.
                    Mengenal pasti jenis dan
                    taburan tumbuh-tumbuhan             Mencipta dan mendeklamasikan sajak
                    semula jadi utama di dunia.           tentang tumbuh-tumbuhan semula
                      Hutan Hujan Tropika             jadi dan jenis-jenis hidupan liar.
                      Hutan Monsun Tropika
                      Padang Rumput Sederhana           Menghasilkan buku skrap tentang
                      (Steppe)                   tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
                      Hutan Konifer                jenis-jenis hidupan liar.

                    Memadankan ciri-ciri tumbuh-          Mengadakan kuiz tentang tumbuh-
                    tumbuhan semula jadi utama di          tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis
                    dunia:                     hidupan liar.
                      Hutan Hujan Tropika
                      Hutan Monsun Tropika
                      Padang Rumput Sederhana
                      (Steppe)
                      Hutan Konifer
                              41
                          HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                      TINGKATAN EMPATTAJUK  KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN        UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                          PATRIOTISME       PENGAJARAN DAN
                                       PEMBELAJARAN

          Menyenaraikan jenis-jenis            Melengkapkan pengurusan grafik
          hidupan liar di dunia:             tentang ciri-ciri tumbuh-tumbuhan
            Hutan Hujan Tropika             semula jadi di dunia.
            Hutan Monsun Tropika
            Padang Rumput Sederhana
            (Steppe)
            Hutan Konifer


         Aras 2

          Menghubungkaitkan ciri-ciri
          tumbuh-tumbuhan semula jadi
          dengan taburan kawasan yang
          terdapat pada peta dunia:
            Hutan Hujan Tropika
            Hutan Monsun Tropika
             Padang Rumput Sederhana
             (Steppe)
             Hutan Konifer
                     42
                                 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                             TINGKATAN EMPAT   TAJUK     KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN        UNSUR         CADANGAN AKTIVITI
                                 PATRIOTISME       PENGAJARAN DAN
                                              PEMBELAJARAN

               Aras 3

                 Membandingkan dan
                 membezakan ciri-ciri tumbuh-
                 tumbuhan semula jadi di dunia:
                  Hutan Hujan Tropika
                  Hutan Monsun Tropika
                  Padang Rumput Sederhana
                  (Steppe)
                  Hutan Konifer

3.2 Kepentingan  Ekosistem  Memahami ekosistem Hutan Hujan * Mencintai negara  Membincangkan kepentingan tumbuh-
  tumbuh-    Biotik   Tropika:             Malaysia      tumbuhan semula jadi dalam konteks
  tumbuhan   Abiotik    Hutan Tanah Pamah/Hutan    - menghargai    ekosistem.
  semula jadi  Primer     Dipterokap           kepelbagaian
         Sekunder    Hutan Paya Bakau        tumbuh-tumbuhan  Menerangkan ekosistem berpandukan
         Rantaian                   dan hidupan liar  rajah rantaian makanan dengan
          makanan  Aras 1              negara Malaysia.  menggunakan pelbagai media seperti
         Pengeluar                            cakera padat dan internet.
         Pengguna    Mentakrifkan konsep ekosistem
          primer    hutan.                      Mengadakan lawatan sambil belajar.
         Pengguna
          sekunder   Menyatakan ekosistem Hutan            Menghasilkan penanda buku.
         Pengguna    Hujan Tropika:
          tertier     Hutan Tanah Pamah/Hutan
         Siratan      Dipterokap
          makanan     Hutan Paya Bakau
         Pengurai
                           43
                                 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                             TINGKATAN EMPAT   TAJUK     KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN        UNSUR         CADANGAN AKTIVITI
                                 PATRIOTISME        PENGAJARAN DAN
                                              PEMBELAJARAN
               Aras 2
                Menerangkan ekosistem Hutan            Melengkapkan pengurusan grafik
                Hujan Tropika:                   tentang ekosistem Hutan Hujan
                  Hutan Tanah Pamah/Hutan            Tropika.
                  Dipterokap
                  Hutan Paya Bakau
                Menerangkan kepentingan
                ekosistem Hutan Hujan Tropika:
                  Hutan Tanah Pamah/Hutan
                  Dipterokap
                  Hutan Paya Bakau

               Aras 3
                Membandingkan dan
                membezakan ekosistem Hutan
                Hujan Tropika:
                  Hutan Tanah Pamah/Hutan
                  Dipterokap
                  Hutan Paya Bakau

3.3  Kesan         Memahami kesan-kesan kegiatan * Mencintai negara   Mencari maklumat kesan-kesan
   kegiatan        manusia terhadap keseimbangan  Malaysia       kegiatan manusia terhadap
   manusia        ekosistem hutan.        - prihatin terhadap  keseimbangan ekosistem hutan
   terhadap                         keseimbangan    daripada pelbagai media seperti
   tumbuh-        Aras 1              ekosistem hutan   akhbar, majalah dan internet.
   tumbuhan         Menyenaraikan kegiatan     negara Malaysia.
   semula jadi        manusia yang mendatangkan             Mengadakan syarahan tentang
   dan hidupan        kesan ke atas keseimbangan             kesan-kesan kegiatan manusia
   liar           ekosistem hutan.                  terhadap keseimbangan ekosistem
                                          hutan
                          44
                          HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                      TINGKATAN EMPATTAJUK  KONSEP    HASIL PEMBELAJARAN       UNSUR        CADANGAN AKTIVITI
                          PATRIOTISME       PENGAJARAN DAN
                                      PEMBELAJARAN

          Menyatakan kesan-kesan             Mengadakan pertandingan menulis
          kegiatan manusia terhadap           esei tentang kesan-kesan kegiatan
          keseimbangan ekosistem hutan          manusia terhadap keseimbangan
          akibat:                    ekosistem hutan.
            pembalakan
            pertanian                 Meramalkan kesan-kesan kegiatan
            pengangkutan                manusia terhadap keseimbangan
            pembinaan empangan             ekosistem hutan.
            perlombongan

         Aras 2

          Menjelaskan dengan contoh
          kesan-kesan kegiatan manusia
          terhadap keseimbangan
          ekosistem hutan akibat:
            pembalakan
            pertanian
            pengangkutan
            pembinaan empangan
            perlombongan

         Aras 3

          Merumuskan kesan-kesan
          kegiatan manusia terhadap
          keseimbangan ekosistem hutan
          pada masa depan.
                    45
                                     HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                 TINGKATAN EMPAT
   TAJUK       KONSEP      HASIL PEMBELAJARAN         UNSUR          CADANGAN AKTIVITI
                                     PATRIOTISME        PENGAJARAN DAN
                                                   PEMBELAJARAN

3.4 Pemeliharaan   Pemeliharaan  Memahami usaha-usaha pemeliharaan * Berusaha       Mencari maklumat daripada pelbagai
  dan        Pemuliharaan  dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan  mempertahankan    media seperti akhbar, majalah dan
  pemuliharaan           semula jadi dan hidupan liar.    negara Malaysia   internet.
  tumbuh-                               - menghargai
  tumbuhan             Aras 1                peranan kerajaan  Menghasilkan buku skrap tentang
  semula jadi dan                            dalam usaha    usaha-usaha   pemeliharaan  dan
  hidupan liar            Mentakrifkan konsep        pemeliharaan dan  pemuliharaan    tumbuh-tumbuhan
                    pemeliharaan dan pemuliharaan.   pemuliharaan    semula jadi dan hidupan liar.
                                      tumbuh-tumbuhan
                    Menyatakan usaha-usaha       semula jadi dan  Mengadakan pidato spontan tentang
                    pemeliharaan dan pemuliharaan   hidupan liar.   usaha-usaha   pemeliharaan  dan
                    tumbuh-tumbuhan semula jadi              pemuliharaan    tumbuh-tumbuhan
                    dan hidupan liar.                   semula jadi dan hidupan liar.

                   Aras 2                          Mengadakan  pertandingan  melukis
                                               poster.
                    Menjelaskan dengan contoh
                    usaha-usaha pemeliharaan dan
                    pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
                    semula jadi dan hidupan liar.

                   Aras 3

                    Mencadangkan cara mengatasi
                    masalah kepupusan tumbuh-
                    tumbuhan semula jadi dan
                    hidupan liar.
                              46
                                      HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                  TINGKATAN EMPATBAHAGIAN C:   KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN
Bahagian ini memberi penekanan kepada    Arahan Am                     Penggunaan   teknologi maklumat
kerja amali untuk menghubungkaitkan                              dan komunikasi   dalam mencari
aspek-aspek geografi dalam organisasi     Semua   murid  Tingkatan  4  wajib   maklumat dan penulisan laporan
ruangan di sesuatu kawasan tertentu. Ini   menjalankan KGT dan disempurnakan        digalakkan.
merupakan lanjutan daripada Kajian      dalam tahun yang sama.              Panjang laporan Hasil Kajian tidak
Geografi   Tempatan    (KGT)  yang   Tempoh pelaksanaan kajian adalah dari      kurang   daripada  500  patah
dijalankan oleh murid di peringkat SMR.    bulan Ogos hingga Oktober.            perkataan.
                       Murid   yang hanya mengambil mata       Laporan KGT hendaklah disediakan
Di peringkat SMA, KGT memberi tumpuan     pelajaran Geografi di Tingkatan 5 wajib     dalam kertas bersaiz A4.
kepada kemahiran geografi, mengenal      melaksanakan KGT dan menyelesaikannya      Laporan yang disediakan perlu
pasti masalah dan isu semasa serta      sebelum bulan April pada tahun berkenaan.    menyentuh semua kriteria yang
penyelesaian masalah.             Kerja lapangan boleh dijalankan secara      ditetapkan dalam format penulisan
                       individu atau berkumpulan tetapi laporan     laporan.
Kajian ini berasaskan mana-mana tema     KGT hendaklah dibuat secara individu.
atau gabungan tema atau isu semasa      Fokus kajian berlandaskan mana-mana      Format Penulisan Laporan
yang sesuai dengan keadaan setempat      tema atau gabungan tema yang sesuai
murid.                    dengan keadaan setempat murid.          1. Tajuk Kajian
                       Jarak kawasan kajian tidak melebihi 30      2. Senarai Kandungan
                       kilometer dari tempat tinggal atau sekolah    3. Penghargaan
                       murid.                      4. Pendahuluan
                       Jika kajian melibatkan temu bual, saiz      5. Objektif Kajian
                       sampel sekurang-kurangnya 50 responden.      6. Kawasan Kajian
                       Cadangan-cadangan yang dikemukakan        7. Kaedah Kajian
                       untuk   mengurangkan   masalah   dan   8. Hasil Kajian
                       menyelesaikan isu mesti munasabah dan       9. Rumusan
                       boleh dilaksanakan di kawasan kajian.       10. Rujukan
                       Kerja lapangan tidak menggunakan waktu      11. Lampiran
                       pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.
                       Laporan KGT mesti dinilai dan diambil kira
                       dalam pemarkahan keseluruhan Geografi
                       SPM.
                             47
                                    HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                TINGKATAN EMPAT
           CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN


     TAJUK          OBJEKTIF KAJIAN         UNSUR PATRIOTISME      PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN
                                                 GEOGRAFI TEMPATAN

1. Perubahan bentuk muka  Mengenal pasti bentuk-bentuk muka   * Mencintai negara     Menentukan lokasi kawasan kajian
  bumi akibat kegiatan  bumi yang telah berubah di kawasan   Malaysia         dengan menggunakan peta lakar.
  manusia di kawasan   kajian.                 - prihatin  terhadap
  kajian.                              perubahan bentuk   Menerangkan aspek kajian.
              Menjelaskan bagaimana perubahan      muka bumi dan
              tersebut dipengaruhi oleh kegiatan     kesan   terhadap  Menunjuk cara memproses maklumat
              manusia.                  alam sekitar akibat  dan data.
                                   kegiatan manusia
              Menghuraikan kesan-kesan          di kawasan kajian.  Membincangkan perubahan bentuk
              perubahan bentuk muka bumi                    muka bumi akibat kegiatan manusia di
              tersebut terhadap alam sekitar                  kawasan kajian.
              kawasan kajian.

              Mencadangkan langkah-langkah
              mengurangkan masalah/isu yang
              timbul akibat kesan-kesan tersebut.

              Merumus tentang perubahan bentuk
              muka bumi akibat kegiatan manusia
              di kawasan kajian.                        Nota:
                                              Selain daripada tajuk yang diberikan,
                                              guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
                                              berkaitan dengan isu-isu geografi
                                              semasa.
                            48
                                   HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                               TINGKATAN EMPAT     TAJUK           OBJEKTIF KAJIAN       UNSUR PATRIOTISME      PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN
                                                 GEOGRAFI TEMPATAN

2. Pengaruh bentuk muka   Mengenal pasti kegiatan manusia  * Mencintai negara     Menentukan lokasi kawasan kajian
  bumi terhadap kegiatan  yang utama dijalankan di kawasan   Malaysia         dengan menggunakan peta lakar.
  manusia  di kawasan  kajian.               - prihatin  terhadap
  kajian                              pelbagai   bentuk  Menerangkan aspek kajian.
              Menjelaskan bagaimana bentuk      muka bumi kerana
              muka bumi mempengaruhi kegiatan     potensi     dan  Menunjuk cara memproses maklumat
              manusia di kawasan kajian.       keindahannya.     dan data.

              Menerangkan bagaimana manusia                 Membincangkan pengaruh bentuk muka
              menyesuaikan diri dengan bentuk                bumi terhadap kegiatan manusia di
              muka bumi di kawasan kajian.                  kawasan kajian.

              Merumus tentang pengaruh bentuk
              muka bumi terhadap kegiatan
              manusia di kawasan kajian.
                                              Nota:
                                              Selain daripada tajuk yang diberi, guru
                                              boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan
                                              dengan isu-isu geografi semasa.
                            49
                                      HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                  TINGKATAN EMPAT     TAJUK            OBJEKTIF KAJIAN         UNSUR PATRIOTISME     PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN
                                                  GEOGRAFI TEMPATAN

3. Cuaca, iklim dan kegiatan  Mengenal pasti sejenis kegiatan    * Mencintai negara    Menentukan lokasi kawasan kajian
  manusia           ekonomi yang dipengaruhi oleh      Malaysia        dengan menggunakan peta lakar.
                cuaca dan iklim.            - bersyukur kerana
                                    negara Malaysia    Menerangkan aspek kajian.
                Menjelaskan pengaruh cuaca dan      dianugerahkan cuaca
                iklim terhadap kegiatan tersebut.    dan iklim yang    Menunjuk cara memproses maklumat
                                    menggalakkan     dan data.
                Menerangka masalah/isu yang       kegiatan ekonomi di
                berkaitan.                kawasan kajian.    Membincangkan pengaruh cuaca dan
                                               iklim terhadap kegiatan manusia di
                Mencadangkan langkah-langkah                  kawasan kajian.
                penyesuaian untuk menghadapi
                masalah/isu tersebut.

                Merumus tentang pengaruh cuaca
                dan iklim terhadap kegiatan manusia
                di kawasan kajian.
                                               Nota:
                                               Selain daripada tajuk yang diberikan,
                                               guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
                                               berkaitan dengan isu-isu geografi
                                               semasa.
                              50
                                      HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                  TINGKATAN EMPAT     TAJUK           OBJEKTIF KAJIAN         UNSUR PATRIOTISME      PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN
                                                   GEOGRAFI TEMPATAN

4. Kesan kegiatan manusia  Mengenal pasti kawasan-kawasan     * Mencintai negara     Menentukan lokasi kawasan kajian
  terhadap    tumbuh-  tumbuh-tumbuhan semula jadi yang     Malaysia         dengan menggunakan peta lakar.
  tumbuhan semula jadi   telah diterokai oleh manusia.      - bersyukur kerana
  dan hidupan liar di                         dianugerahkan      Menerangkan aspek kajian.
  kawasan kajian.      Menjelaskan       kesan-kesan    kepelbagaian
               penerokaan     tumbuh-tumbuhan    tumbuh-tumbuhan     Menunjuk cara memproses maklumat
               semula jadi terhadap alam sekitar     semula jadi dan     dan data.
               fizikal di kawasan kajian.         hidupan liar
                                    di kawasan kajian.   Membincangkan    kesan   kegiatan
               Menerangkan masalah/isu     yang                manusia terhadap tumbuh-tumbuhan
               berkaitan di kawasan kajian.       -  dapat menguruskan   semula jadi dan hidupan liar.
                                     alam sekitar dengan
               Mencadangkan  langkah-langkah       baik.
               untuk mengurangkan masalah/isu
               tersebut.

               Merumus tentang kesan kegiatan
               manusia    terhadap  tumbuh-
               tumbuhan semula jadi dan hidupan
               liar di kawasan kajian.                                                Nota:
                                                Selain daripada tajuk yang diberikan,
                                                guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
                                                berkaitan dengan isu-isu geografi
                                                semasa.
                              51
                                HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                            TINGKATAN EMPAT
     TAJUK      OBJEKTIF KAJIAN         UNSUR PATRIOTISME     PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN
                                             GEOGRAFI TEMPATAN

5. Migrasi masuk  Mengenal pasti tempat asal      * Bersatu dalam      Menentukan lokasi kawasan kajian
          penduduk dan jenis-jenis migrasi di   kepelbagaian      dengan menggunakan peta lakar.
          kawasan kajian.             - berbangga dengan
                               perpaduan      Menerangkan aspek kajian.
          Menjelaskan kegiatan migran di       penduduk
          kawasan kajian.              di kawasan kajian.  Menunjuk cara memproses maklumat
                                          dan data.
          Menerangkan kesan kegiatan migran
          terhadap kawasan kajian.                    Membincangkan pengaruh migrasi
                                          masuk di kawasan kajian.
          Mencadangkan langkah-langkah
          mengurangkan masalah/isu yang
          timbul akibat kesan-kesan tersebut.

           Merumus tentang pengaruh
          migrasi masuk di kawasan kajian.
                                          Nota:
                                          Selain daripada tajuk yang diberikan,
                                          guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
                                          berkaitan dengan isu-isu geografi
                                          semasa.
                         52
                                 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                             TINGKATAN EMPAT     TAJUK      OBJEKTIF KAJIAN         UNSUR PATRIOTISME       PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN
                                               GEOGRAFI TEMPATAN

6. Migrasi keluar  Mengenal pasti jenis-jenis migrasi  * Bersatu dalam       Menentukan lokasi kawasan kajian
          keluar.                 kepelbagaian        dengan menggunakan peta lakar.
                              - berbangga kerana
          Menjelaskan faktor-faktor yang       kesanggupan       Menerangkan aspek kajian.
          menyebabkan migrasi keluar.        penduduk      di
                                kawasan    kajian  Menunjuk cara memproses maklumat
          Membincangkan kesan-kesan         keluar    untuk   dan data.
          migrasi keluar terhadap kawasan      mencari kehidupan
          kajian.                  di tempat yang lain.  Membincangkan pengaruh migrasi
                                            keluar di kawasan kajian.
          Mencadangkan langkah-langkah
          mengurangkan masalah/isu yang
          timbul akibat kesan-kesan tersebut.

          Merumus tentang pengaruh migrasi
          keluar di kawasan kajian.
                                            Nota:
                                            Selain daripada tajuk yang diberikan,
                                            guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
                                            berkaitan dengan isu-isu geografi
                                            semasa.
                         53
                                    HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                TINGKATAN EMPAT     TAJUK          OBJEKTIF KAJIAN         UNSUR PATRIOTISME     PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN
                                                 GEOGRAFI TEMPATAN

7. Pengaruh pembandaran  Mengenal pasti tentang        * Berusaha        Menentukan lokasi kawasan kajian
  terhadap alam sekitar  pembangunan bandar di kawasan      membangunkan negara   dengan menggunakan peta lakar.
              kajian.                 Malaysia
                                  - berbangga dan     Menerangkan aspek kajian.
              Menjelaskan faktor-faktor yang       bersyukur terhadap
              mempengaruhi proses pembandaran      tahap kemajuan    Menunjuk cara memproses maklumat
              di kawasan kajian.             pembandaran di    dan data.
                                   kawasan kajian.
              Membincangkan kesan-kesan                    Membincangkan pengaruh
              pembandaran terhadap alam sekitar.  * Mencintai negara    pembandaran terhadap alam sekitar.
                                  Malaysia
              Mencadangkan langkah-langkah      - bertanggungjawab
              mengurangkan masalah/isu yang       memelihara
              timbul akibat kesan-kesan tersebut.    kesejahteraan
                                   bandar
              Merumus tentang pengaruh         di kawasan kajian.
              pembandaran terhadap alam sekitar.
                                              Nota:
                                              Selain daripada tajuk yang diberikan,
                                              guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
                                              berkaitan dengan isu-isu geografi
                                              semasa.
                            54
                                    HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                TINGKATAN EMPAT     TAJUK          OBJEKTIF KAJIAN         UNSUR PATRIOTISME     PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN
                                                GEOGRAFI TEMPATAN

8. Pengaruh alam sekitar  Mengenal pasti pola petempatan di   * Berusaha        Menentukan lokasi kawasan kajian
  terhadap    pola  kawasan kajian.             membangunkan negara  dengan menggunakan peta lakar.
  petempatan                           Malaysia
              Mengkaji bagaimana pola         - menghargai peranan  Menerangkan aspek kajian.
              petempatan dipengaruhi oleh alam     kerajaan dalam
              sekitar di kawasan kajian.        mempengaruhi     Menunjuk cara memproses maklumat
                                  petempatan negara   dan data.
              Mengkaji kesan-kesan pola        Malaysia.
              petempatan di kawasan kajian.                 Membincangkan pengaruh alam sekitar
                                             terhadap pola petempatan di kawasan
              Mencadangkan langkah-langkah                  kajian.
              mengurangkan masalah/isu yang
              timbul akibat kesan-kesan tersebut.

              Merumus tentang pengaruh alam
              sekitar terhadap pola petempatan
              di kawasan kajian.
                                             Nota:
                                             Selain daripada tajuk yang diberikan,
                                             guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
                                             berkaitan dengan isu-isu geografi
                                             semasa.
                            55
                                    HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                TINGKATAN EMPAT     TAJUK           OBJEKTIF KAJIAN        UNSUR PATRIOTISME     PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN
                                                GEOGRAFI TEMPATAN

9. Pengaruh    sistem  Mengenal pasti jaringan       * Berusaha        Menentukan lokasi kawasan kajian
  pengangkutan terhadap  pengangkutan di kawasan kajian.    membangunkan negara  dengan menggunakan peta lakar.
  alam sekitar                          Malaysia
              Mengkaji kesan-kesan pembinaan     - berbangga dengan   Menerangkan aspek kajian.
              jaringan pengangkutan terhadap     tahap kemajuan
              alam sekitar.              sistem pengangkutan  Menunjuk cara memproses maklumat
                                  dan perhubungan di  dan data.
              Mencadangkan langkah-langkah      kawasan kajian.
              mengurangkan masalah/isu tersebut.              Membincangkan pengaruh jaringan
                                 * Mempertahankan     pengangkutan  terhadap  alam
                                  negara Malaysia    sekitar.
                                  - bertanggungjawab
                                  menjaga kemudahan
                                  yang ada di kawasan
                                  kajian.
                                             Nota:
                                             Selain daripada tajuk yang diberikan,
                                             guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
                                             berkaitan dengan isu-isu geografi
                                             semasa.
                            56
                                      HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                                  TINGKATAN EMPAT
      TAJUK           OBJEKTIF KAJIAN        UNSUR PATRIOTISME     PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN
                                                  GEOGRAFI TEMPATAN

10.  Pengaruh penerokaan   Mengenal pasti jenis-jenis sumber  * Mencintai negara    Menentukan lokasi kawasan kajian
   sumber    terhadap  yang diterokai di kawasan kajian.   Malaysia        dengan menggunakan peta lakar.
   pembangunan     di                     - bersyukur terhadap
   kawasan kajian      Mengkaji pengaruh penerokaan       kepelbagaian     Menerangkan aspek kajian.
                sumber terhadap pembangunan di      sumber
                kawasan kajian.             di kawasan kajian.  Menunjuk cara memproses maklumat
                                               dan data.
                Mengkaji kesan-kesan         * Mempertahankan
                pembangunan terhadap alam sekitar   negara Malaysia     Membincangkan pengaruh penerokaan
                di kawasan kajian.           - prihatin terhadap   sumber terhadap pembangunan
                                     penggunaan      di kawasan kajian.
                Mengkaji masalah-masalah/isu       sumber
                akibat pembangunan di kawasan       di kawasan kajian.
                kajian.

                Mencadangkan langkah-langkah
                mengurangkan masalah/isu tersebut.
                                               Nota:
                                               Selain daripada tajuk yang diberikan,
                                               guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
                                               berkaitan dengan isu-isu geografi
                                               semasa.
                              57
                                   HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
                                               TINGKATAN EMPAT
      TAJUK        OBJEKTIF KAJIAN         UNSUR PATRIOTISME      PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN
                                                GEOGRAFI TEMPATAN

11.  Alam sekitar dan  Mengenal pasti kegiatan ekonomi    * Berusaha         Menentukan lokasi kawasan kajian
   kegiatan ekonomi  utama di kawasan kajian.        membangunkan negara   dengan menggunakan peta lakar.
                                 Malaysia
             Mengkaji pengaruh alam sekitar      - berbangga dengan   Menerangkan aspek kajian.
             terhadap kegiatan ekonomi tersebut.     tahap  kemajuan
                                   ekonomi     di  Menunjuk cara memproses maklumat
             Mengkaji masalah-masalah/isu        kawasan kajian.   dan data.
             akibat kegiatan ekonomi di kawasan
             kajian.                -  menghargai usaha-   Membincangkan pengaruh alam sekitar
                                  usaha kerajaan    terhadap kegiatan ekonomi utama
             Mencadangkan langkah-langkah        dalam         di kawasan kajian.
             mengurangkan masalah/isu tersebut.     membangunkan
                                  ekonomi di kawasan
                                  kajian.
                                             Nota:
                                             Selain daripada tajuk yang diberikan,
                                             guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
                                             berkaitan dengan isu-isu geografi
                                             semasa.
                           58

								
To top