RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN KESUSASTERAAN MELAYU TINGKATAN 4 DAN 5 by kmw34260

VIEWS: 3,292 PAGES: 10

									          RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN KESUSASTERAAN MELAYU TINGKATAN 4 DAN 5 TAHUN 2010

Tajuk/ Minggu       Hasil Pembelajaran           Objektif              Isi ( Aspek     Kemahiran   AKTIVITI     Nilai & ABM
                                                   Sastera )
1. Pengenalan       1.0. Menghuraikan definisi       1. Pelajar dapat menyatakan     * Definisi sastera  * Membaca   * Merujuk bahan  Bekerjasama
Kesusasteraan       kesusasteraan, ciri, bentuk, sejarah  definisi kesusasteraan Melayu.
Melayu          perkembangan dan peranan
             kesusasteraan Melayu.         2. Pelajar dapat menyatakan     *Bentuk sastera   * Menyusun            Berdikari
Prosa           1.1. Menerangkan definisi       bentuk kesusasteraan Melayu               maklumat    *Berdiskusi
-moden          kesusasteraan.
-klasik          1.2. Menerangkan definisi       3. Pelajar dapat menyenaraikan   * Peranan sastera                   Dedikasi
             kesusasteraan Melayu.         peranan kesusasteraan Melayu.              *Menyampaik
             1.3. Menyenaraikan cirri                                    an maklumat
Puisi           kesusasteraan             4. Menyenaraikan nama        * Nama pengarang          *Sumbangsaran   Buku ulasan
-moden          1.4. Menyatakan bentuk         pengarang dan karya mengikut
-klasik          kesusasteraan.             zamannya.
             1.5. Mengalurkan sejarah                          *Ciri-ciri sastera                  Stensilan
             perkembangan kessusasteraan      5. Menyatakan ciri                           * Soal jawab
             Melayu secara ringkas.         kesusasteraan Melayu.
             1.6. Menjelaskan peranan
             Kesusasteraan Melayu.
2.Bacalah Dalam      1.0. Menghuraikan definisi, jenis,   1. Pelajar dapat menyatakan     * Ciri dan peranan  * Mengaitkan           Rasional
Bahasamu (A&B)      ciri dan peranan prosa.        definisi, jenis, ciri dan peranan  prosa
             1.1. Menjelaskan definisi prosa.    prosa.
             1.2. Menerangkan jenis prosa.                                         * main peranan  Keberanian
( Cerpen A ).       1.3. Membandingkan ciri prosa.     2. Pelajar dapat membanding
             1.4. Menghuraikan peranan prosa    dan membezakan ciri-ciri      * Latar pengarang
             dalam masyarakat.           prosa.                          *Menyusun            Kerjasama
1. Hujan Emas di                                                     maklumat
Negeri Orang.       2.0. Menerangkan biodata        3. Pelajar dapat menerangkan
             pengarang prosa yang dikaji.      latar belakang kepengarangan,                      *merujuk
             2.1. Menerangkan butir-butir      sumbangan dan kejayaan       * Tema dan             pelbagai sumber  Baik hati
             peribadi pengarang.          pengarang.             persoalan
2.Paku Payung dan     2.2. Menerangkan latar belakang    4. Pelajar dapat menyatakan
Limau Mandarin.      kepengarangan, sumbangan dan      bidang penulisan pengarang.
             kejayaan pengarang.                            * Watak dan
                                 5. Pelajar dapat menghuraikan    perwatakan
     Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku )
                                             1
            3.0. Menghuraikan tema dan       tema dan persoalan dalam                *Memberikan            Kasih sayang
            persoalan dalam karya prosa.      karya prosa.           - watak utama     sebab-sebab
3.Mereka Tidak     3.1. Menerangkan definisi tema dan
Mengerti.       persoalan.               6. Pelajar dapat menerang dan  - watak penting            * Mendengar
            3.2. Menghuraikan tema dalam      menjelaskan tema dan                          rakaman radio   Kejujuran
            karya yang dikaji.           persoalan dalam karya.      - watak sampingan           tentang latar
            3.3. Menghuraikan persoalan yang                                       belakang
            karya yang dikaji.           7. Pelajar dapat menganalisis                     pengarang.
            3.4. Menghubungkan antara       watak dan perwatakan dalam               *Menganalisis           Kerajinan
            persoalan dengan tema dalam karya   karya prosa.
4.Wisata.       yang dikaji.                              * Plot
                               8. Pelajar dapat menyenaraikan                              Semangat
            4.0. Menganalisis watak dan      watak luaran dan watak      - Jenis plot             * Projek      bermasyarakat.
            perwatakan dalam karya         dalaman dalam karya yang                        membuat buku
            prosa.                 dikaji.             - struktur plot            skrap bertajuk “
            4.1. Menerangkan definisi watak dan                                      Pengarang-
5.Pawana.       perwatakan.              9. Pelajar dapat menerangkan   -teknik plot     *Menghuraika  pengarang     Berdikari
            4.2. Menerangkan jenis watak dalam   peranan watak dalam karya.               n        Malaysia”
            karya yang dikaji.
            4.3. Menganalisis perwatakan luaran  10. Pelajar dapat menerangkan
            dan dalaman watak dalam karya     cara pengarang mengambarkan                                Hormat-
            yang dikaji.              watak dan perwatakan dalam    *Latar                          menghormati
6.Gajah Putih.     4.4. Membandingkan watak-watak     karya yang dikaji.
            dalam karya yang dikaji.                        - tempat               * Bersoal jawab
            4.5. Menghuraikan peranan watak    11. Pelajar dapat menghuraikan             *Menyampaik
            dalam karya yang dikaji.        plot dalam karya prosa.     -masa         an maklumat

            5.0. Menghuraikan plot dalam      12. Pelajar dapat        -masyarakat                       Buku teks
7.Rimbaku, Air     karya prosa.              menyenaraikan dan                           *Perbincangan
Mataku.        5.1. Menerangkan definisi plot.    memberikan definisi teknik
            5.2. Menerangkan jenis plot dalam   plot iaitu dialog, monolog,   *Gaya bahasa
            karya yang dikaji.           monolog dalaman, suspens,               *Menerangkan
            5.3. Menjelaskan binaan plot dalam   kejutan, imbas kembali dan               .        * Membuat peta   Stensilan
            karya yang dikaji.           imbas muka.           -diksi                minda
8.Malam Terakhir.   5.4. Menghuraikan teknik plot dalam
            karya yang dikaji.           13. Pelajar dapat
            5.5. Menghuraikan peranan teknik    menyenaraikan peristiwa     -ayat ( sintaksis )
    Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku )
                                           2
            plot dalam karya yang dikaji.     dalam karya yang mempunyai                               Buku ulasan
                               teknik imbas kembali, imbas
9.Chen Xiaoli.     6.0. Menghuraikan latar dalam     muka, saspens dan kejutan.    -similie
            karya prosa.                                        *        * Lakonan secara
            6.1. Menerangkan definisi latar    14. Pelajar dapat menghuraikan           Mendapatkan   berpasangan    Buku kerja
            tempat, latar masa dan latar      latar dalam karya prosa.     -metafora     bukti
            masyarakat.
10.Cerita dari     6.2. Menerangkan latar tempat, latar  15. Pelajar dapat menjelaskan                             Radio
Sebuah Taman.     masa dan latar masyarakat dalam    kesesuaian latar dengan cerita  -personifikasi
            karya yang dikaji.           yang dikaji.                            *Mengambarkan
            6.3. Menghubungkaitkan latar                                        watak utama
            tempat, latar masa dan latar      16. Pelajar dapat menganalisis  -hiperbola             dalam bentuk    Manila kad
            masyarakat dengan peristiwa dalam   gaya bahasa dalam karya prosa.                   lukisan, pantun
( Cerpen B )      karya yang dikaji.                                     * Memberi    atau syair
                               17. Pelajar dapat        -pengulangan    akibat.
            7.0. Menganalisis gaya bahasa     menyenaraikan contoh kata
11.Ke Bintan –To    dalam karya prosa.           ganda, sinkof, pengulangan,                              Kertas
            7.1. Menerangkan definisi gaya     similie dan personifikasi.    -perlambangan                     mahjung
            bahasa.                                                  * Penggunaan
            7.2. Menghuraikan aspek gaya      18. Pelajar dapat menghuraikan                   borang LPG (
            bahasa.                sudut pandangan dalam prosa.   -inversi              Jadual Penilaian
12.Ayu Zahira     7.3. Menerangkan diksi,                                  * Membanding  Karya).      Papan gulung
Masih di Sini.     dialek, bahasa asing, bahasa arkaik,                            dan
            bahasa istana dan peribahasa dalam   19. Pelajar dapat mengenal             membezakan.
            karya yang dikaji.           pasti sudut pandangan
            7.4. Mengenal pasti ayat pendek dan  dalam karya yang dikaji.     *Sudut pandangan
13.Binatang 14     ayat panjang dalam karya yang                                                 Kertas A4.
Lalavang.       dikaji.                20. Pelajar dapat menganalisis
            7.5. Menganalisis unsur bahasa     nilai kemanusiaan dan                        * Perbincangan
            dalam karya yang dikaji.        pengajaran dalam karya prosa.  -sudut pandangan          berkumpulan
                                                orang pertama.
14. Peristiwa Hujan  8.0. Menghuraikan sudut        21. Pelajar dapat mengenal             *        *Pelaporan oleh
Gerimis.        pandangan dalam prosa.         pasti nilai kemanusiaan dalam  -sudut pandangan  Menyelesaikan  pelajar
            8.1. Menerangkan definisi sudut    karya berserta alasan.      orang ketiga.   masalah.
            pandangan.                                                 * main peranan
15.Penantian di    8.2. Menyenaraikan jenis sudut                     -sudut pandangan
Walden Place.     pandangan.                               objektif.
    Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku )
                                           3
            8.3. Menghuraikan jenis sudut     22. Pelajar dapat menghasilkan                   *merujuk
            pandangan dalam karya yang dikaji.   dan mempersembahkan karya                      pelbagai sumber
                               kreatif.                                        Bekerjasama
            9.0. Menganalisis nilai                                          * Mendengar
            kemanusiaan dan pengajaran                                         rakaman radio
16.Pesona       dalam karya prosa.           23. Pelajar dapat menceritakan  *Nilai      *Menghuraika   tentang latar   Berdikari
            9.1. Menerangkan definisi nilai    semula peristiwa berdasarkan   kemanusiaan dan  n.        belakang
            kemanusiaan dan pengajaran.      pembacaan, tontonan,       pengajaran             pengarang.
            9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan   pengalaman dan pengaksesan                               Dedikasi
            dalam karya yang dikaji.        maklumat.                              * Projek
            9.3. Menjelaskan pengajaran dalam                                     membuat buku
17. Seorang Gadis   karya yang dikaji.                                             skrap bertajuk “  Buku ulasan
Semangkuk Sayur    9.4. Menghubungkaitkan antara nilai  24. Pelajar dapat menyesuaikan  *Karya kreatif  * Menaakul    Pengarang-
Manis.         kemanusiaan dengan pengajaran     latar dengan peristiwa, watak                    pengarang
            dalam karya.              dan perwatakan, gaya bahasa                     Malaysia”     Stensilan
                               serta tema dan persoalan.
            10.0 Menghasilkan dan                                           * Bersoal jawab
            mempersembahkan karya kreatif.                                                Manila kad
18.Detik Yang     10.1. Menyenaraikan dan memilih
Tergugat.       idea daripada sumber yang pelbagai.                            * Memberi    *Perbincangan
            10.2. Mengemukakan idea dalam                               idea yang baru           Kertas
            bentuk lisan dan lakaran.                                                   mahjung
            10.3. Menyusun dan memilih
19.Sahabat.      peristiwa yang sesuai dengan jalan
            cerita.
            10.4. Menulis cerita menggunakan                                               Papan gulung
            bahasa yang tepat, indah dan
            menarik.                                         *
            10.5. Menyunting dan menilai karya                            Mendapatkan
20.Bubu.        yang telah dihasilkan.                                  bukti
            10.6. Mempersembahkan                                                     Kertas A4.
            karya kreatif.
    Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku )
                                          4
3.0. Drama       1.0. Menghuraikan definisi, jenis,   1. Pelajar dapat menyatakan   * Ciri dan peranan  *Menyusun    * main peranan   Semangat
            ciri, teknik dan peranan drama.    definisi, jenis, ciri, teknik  drama        maklumat              bermasyarakat
( Drama A )      1.1. Menyatakan definisi drama     drama.
            1.2. Menerangkan jenis drama
1. Tun Seri      1.3. Menerangkan ciri drama.                      * Latar pengarang                    Kebebasan
Lanang.        1.4. Menerangkan teknik drama     2.Pelajar dapat menyatakan              *Memberikan
            1.5. Menghuraikan peranan drama    dan menghuraikan peranan               sebab-sebab   *merujuk
            dalam masyarakat.           drama dalam masyarakat.     * Pemikiran utama          pelbagai sumber  Berhemah
                                                dan persoalan                      tinggi
            2.0. Menerangkan biodata
2. Bujur Lalu     pengarang drama yang dikaji.      3.Pelajar dapat menerangkan              *Menganalisis
Melintang Patah.    2.1. Menerangkan butir-butir      biodata pengarang drama yang   * Watak dan                       Kesyukuran
            peribadi pengarang.          dikaji.             perwatakan
            2.2. Menjelaskan latar belakang
            kepengarangan, sumbangan dan
            kejayaan pengarang.          4. Pelajar dapat menyenaraikan  * Plot        *Menghuraika
            3.0. Menjelaskan pemikiran dan    bidang penulisan pengarang.              n        * Mendengar    Baik hati
3.Waktu Sesudah    persoalan dalam drama.                                            rakaman radio
Itu.          3.1 Menerangkan definisi pemikiran                   *Latar                tentang latar
            dan persoalan drama.          5. Pelajar dapat menjelaskan                     belakang
            3.2. Menghuraikan pemikiran dalam   pemikiran dan persoalan dalam                     pengarang.
            drama yang dikaji.           drama.              *Gaya bahasa     *Menyampaik            Kerajinan
            3.3 Menghuraikan persoalan dalam                               an maklumat
            drama yang dikaji.
            3.4.Menghubungkaitkan antara      6. Pelajar dapat menerangkan   *Sudut pandangan
            pemikiran dan persoalan dalam     persoalan dalam drama yang              *Menerangkan  * Projek
            drama yang dikaji dengan realiti    dikaji.                        .        membuat buku    Rasional
            masyarakat.                               *Nilai                skrap bertajuk “
            4.0. Menganalisis watak dan                       kemanusiaan dan           Pengarang-
( Drama B )      perwatakan dalam drama.        7.Pelajar dapat menganalisis   pengajaran              pengarang
            4.1.Menerangkan definisi watak dan   watak dan perwatakan dalam                      Malaysia”
            perwatakan.              drama.              *Karya kreatif    * Membuat
4. Tikar        4.2. Menerangkan jenis watak dalam                              keputusan              Berhemah
Mengkuang       drama.                                 Ciri dan peranan                    tinggi
Hamparan Bulu.     4.3.Menghuraikan perwatakan luaran   8.Pelajar dapat menyenaraikan  drama
            dan dalaman watak drama yang      sifat luaran dan dalaman watak            *
            dikaji.                dalam drama yang dikaji.               Mendapatkan   * Bersoal jawab
    Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku )
                                           5
            4.4. Membandingkan watak-watak     9..Pelajar dapat menghuraikan  * Latar pengarang  bukti
            dalam drama yang dikaji.        plot dalam drama.                                    Kerjasama
            5.0. Menghuraikan plot dalam drama.
            5.1. Menerangkan definisi plot.    10. Pelajar dapat mengenal    * Pemikiran utama
            5.2. Menerangkan jenis plot.      pasti jenis plot dalam drama   dan persoalan            *Perbincangan   Kesederhanaan
            5.3. Menjelaskan binaan plot dalam   yang dikaji.                     *Memberi alas
5.Memburu Bulan    drama yang dikaji.                                     an
Sabit.         5.4.Menghuraikan teknik plot yang   11.Pelajar dapat melengkapkan  * Watak dan
            dikaji.                dan melabelkan rajah binaan   perwatakan             * Membuat peta   Kejujuran
            5.5.Menerangkan definisi prolog,    plot dalam drama yang dikaji.                    minda
            babak, adegan, episod dan epilog.
            5.6. Menghubungkaitkan babak,     12. Pelajar dapat menghuraikan  * Plot       *Memberi
            adegan dan episod dengan plot drama  teknik imbas kembali, imbas             akibat
            yang dikaji.              muka, saspens dan kejutan
            5.7. Menghuraikan peranan teknik    dalam drama yang dikaji.     *Latar                         Buku teks
            plot dalam drama yang dikaji.
            6.0. Menghuraikan latar dalam     13.Pelajar dapat menghuraikan                    * Lakonan secara
            drama.                 latar dalam drama.        *Gaya bahasa    *Mengaitkan   berpasangan
            6.1. Menerangkan definisi latar                                                Stensilan
            tempat, masa dan latar masyarakat   14. Pelajar dapat menjelaskan
            dalam drama.              latar yang paling ketara dalam  *Sudut pandangan
( Drama A )      6.2. Menerangkan latar tempat, masa  drama yang dikaji.
            dan latar masyarakat dalam drama                              *Membanding   *         Buku ulasan
1. Tun Seri      yang dikaji.              15. Pelajar dapat menjelaskan  *Nilai       dan       Mengambarkan
Lanang.        6.3. Menghubungkaitkan antara latar  kesesuaian latar dengan     kemanusiaan dan   membezakan   watak utama
            tempat, latar masa dan latar      peristiwa dalam drama yang    pengajaran             dalam bentuk
            masyarakat dengan peristiwa dalam   dikaji.                               lukisan, pantun  Gambar
            drama yang dikaji.                                             atau syair     Pengarang
            7.0. Menganalisis gaya bahasa dalam  16. Pelajar dapat menganalisis  *Karya kreatif
            drama.                 gaya bahasa dalam drama.               *Membuat
2. Bujur Lalu     7.1. Menerangkan definisi gaya                               induksi
Melintang Patah.    bahasa.                17. Pelajar dapat
            7.2. Menghuraikan aspek gaya      menyenaraikan contoh kata                      * Penggunaan    Berhemah
            bahasa.                ganda, sinkof, similie,                       borang LPG (    tinggi
            7.3. Menerangkan diksi, dialek,    metafora, personifikasi dan   Ciri dan peranan          Jadual Penilaian
            bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa  pengulangan dalam drama     drama                Karya).
            istana, dan peribahasa dalam drama   yang dikaji.                     *Merumus
    Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku )
                                           6
3.Waktu Sesudah    yang dikaji.                                                 *Perbincangan
Itu.         7.4.Menjelaskan penggunaan dialog,   18. Pelajar dapat mencipta                      berkumpulan    Kerjasama
           monolog, dan monolog dalaman      contoh dialog, monolog, dan    * Latar pengarang
           dalam drama yang dikaji.        monolog dalaman berdasarkan              *Menilai    *Pelaporan oleh
           7.5. Menganalisis aspek unsur bahasa  situasi.                               pelajar      Kesederhanaan
           dalam drama yang dikaji.                         * Pemikiran utama
           8.0. Menganalisis nilai                         dan persoalan    *Mengenal    *Mempertontonk
           kemanusiaan dan pengajaran       19. Pelajar dapat menganalisis            pasti andaian  an rakaman     Kejujuran
           dalam drama.              nilai kemanusiaan dan                         wawancara
( Drama B )      8.1. Menerangkan definisi nilai    pengajaran dalam drama.      * Watak dan             dengan tokoh
           kemanusiaan dan pengajaran.                       perwatakan             drama       Buku teks
           8.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan
4. Tikar       dalam drama yang dikaji.        20. Pelajar dapat membina               *Memberi alas  * Mengakses
Mengkuang       8.3.Menjelaskan pengajaran dalam    pengajaran berdasarkan nilai   * Plot       an       maklumat      Stensilan
Hamparan Bulu.    drama yang dikaji.           kemanusiaan dalam drama                        tentang tokoh
           8.4. Menghubungkaitkan antara nilai  yang dikaji.                             drama daripada
           kemanusiaan dengan pengajaran                      *Latar       *Menyusun    internet
           dalam drama yang dikaji.        21. Pelajar dapat menghasilkan            maklumat              Buku ulasan
           9.0. Menghasilkan skrip drama     skrip drama dan                            * Bersoal jawab
           dan mempersembahkan drama.       mempersembahkan drama.      *Gaya bahasa
           9.1. Menyenaraikan dan memilih                                        *Perbincangan   Gambar
           idea daripada sumber yang pelbagai.  22. Pelajar dapat menentukan             *Membuat              Pengarang
           9.2. Mengemukakan idea dalam      pemikiran dan persoalan,     *Sudut pandangan  deduksi
5.Memburu Bulan    bentuk lisan dan lakaran.       watak dan perwatakan dalam                      * Membuat peta
Sabit.        9.3. Menyusun dan memilih       karya yang ditulis.                          minda       Kesederhanaan
           peristiwa yang sesuai dengan jalan                    *Nilai
           cerita.                23. Pelajar dapat menulis karya  kemanusiaan dan   *Menyelesaika  * Lakonan secara
           9.4. Menyesuaikan prolog, babak,    kreatif dengan menggabungkan   pengajaran     n masalah.   berpasangan
           adegan, episod, dan epilog dengan   imaginasi dan realiti,                                  Kejujuran
           jalan cerita.             menerapkan ilmu bantu, nilai
           9.5. Menulis skrip drama.       kemanusiaan dan pengajaran    *Karya kreatif   *Mengecam
           9.6. Menyunting dan menilai skrip   dengan menggunakan gaya                pola                Buku teks
           drama.                 bahasa dan format yang sesuai.
           9.7. Mempersembahkan dan nilai
           drama.                                            *Menganalisis
   Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku )
                                          7
4.0. Puisi        1.0. Menghuraikan definisi, jenis,   1. Pelajar dapat menyatakan   * Ciri dan peranan  *Menyusun    * main peranan   Kebebasan
             ciri dan peranan puisi.        dan menghuraikan definisi,    puisi        maklumat
Puisi Tradisional     1.1. Menerangkan definisi puisi.    jenis, ciri dan peranan puisi.  * Latar pengarang                    Berhemah
1.Pantun         1.2.Menerangkan jenis puisi.                                         *merujuk      tinggi
             1.3.Membandingkan cirri pelbagai                    *Maksud puisi    *Memberikan   pelbagai sumber
2.Syair          jenis puisi.              2. Pelajar dapat menjelaskan             sebab-sebab
             1.4.Menghuraikan peranan puisi     peranan puisi dalam       *Tema dan                        Kesyuykuran
3.Gurindam        dalam masyarakat.           masyarakat.           persoalan      *Menganalisis
                                                                             Kasih sayang
4.Seloka Sikap Si                                         *Bentuk puisi    *Menghuraika  * Mendengar
Lalai.          2.0. Menerangkan biodata        3. Pelajar dapat menyatakan              n        rakaman radio
             pengarang puisi yang dikaji.      biodata pengarang puisi yang   *Gaya bahasa             tentang latar   Buku teks
5. .Seloka        2.1. Menerangkan butir-butir      dikaji.                                belakang
Kehilangan Adat      peribadi penyair.                            *Nada puisi     *Menyampaik   pengarang.
Melayu.          2.2. Menerangkan latar belakang                               an maklumat            Stensilan
             kepengarangan, sumbangan dan      4. Pelajar dapat menjelaskan   *Nilai
6.Seloka Emak Si     kejayaan penyair..           hasil karya penyair.       kemanusiaan dan                     Buku ulasan
Randang                                              pengajaran      *Menerangkan
                                                            .        * Projek      Kertas
7..Seloka Lebai      3.0. Menghuraikan maksud puisi.    5. Pelajar dapat menyatakan   *Penghasilan puisi          membuat buku    mahjung
Malang.          3.1. Menerangkan maksud rangkap    dan menghuraikan maksud     secara kreatif.   *Mengaitkan   skrap bertajuk “
             puisi yang dikaji.           baris dan rangkap puisi.                       Pengarang-
Puisi Moden        3.2. Menjelaskan maksud                         * Ciri dan peranan  *Membuat    pengarang     Manila kad
             keseluruhan puisi yang dikaji.                     puisi        analogi     Malaysia”
( Sajak A & B).                         6. Pelajar dapat menjelaskan                               Tayangan
1.Angan –angan                          tema dan menyenaraikan                                  Video
dengan Gurindam.     4.0. Menghuraikan tema dan       persoalan dalam karya puisi   * Latar pengarang
2.Keluh Kesah.      persoalan dalam karya puisi.      yang dikaji.                     *Membuat    * Bersoal jawab  Gambar
3.Pertanyaan       4.1. Menerangkan definisi tema dan                              kesimpulan             pengarang
Sukma           persoalan.
4.Kenang-         4.2. Menghuraikan persoalan dalam   7. Pelajar dapat menjelaskan   *Maksud puisi
Kenangan.         puisi yang dikaji.           perkaitan antara persoalan
5.Fajar          4.3.Menghubungkaitkan antara      dengan tema dalam puisi yang             * Membuat    *Perbincangan
Menyingsing.       persoalan dengan tema dalam puisi   dikaji.                        keputusan             Baik hati
6.Persembahan       yang dikaji.                              *Tema dan
kepada Dol Said.                                         persoalan
7.Kesempatan.                                                             * Membuat peta
     Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku )
                                             8
8.Kebanjiran.     5.0. Menganalisis bentuk puisi     8. Pelajar dapat menganalisis              *        minda
9.Duhai Muzik.    dalam karya puisi.           bentuk puisi bebas atau terikat   *Bentuk puisi    Mendapatkan            Kerajinan
10.Sayang       5.1. Menghuraikan bentuk puisi yang  dalam karya puisi.                    bukti
Disayang.       dikaji.
11..Perjalanan Dua  5.2. Membandingkan bentuk                                            * Lakonan secara
Lima yang Kedua.   berbagai puisi yang dikaji.                        *Gaya bahasa             berpasangan
12.Ibadat.                          9. Pelajar dapat menganalisis              *Memberi alas           Rasional
13.Di Luar Diri.                       gaya bahasa dalam karya puisi.              an
14. Diri.        6.0. Menganalisis gaya bahasa
15. 16 September.   dalam karya puisi.                             *Nada puisi
16.1971-1991(     6.1. Menerangkan definisi gaya                                         *
DEB )         bahasa dalam puisi.          10. Pealajar dapat                    *Memberi    Mengambarkan    Berhemah
17.Di Luar Negeri.  6.2.. Menerangkan diksi, dialek,    menyenaraikan aspek gaya                 akibat     watak utama    tinggi
18.Kebahagiaan    bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa  bahasa.               *Nilai                dalam bentuk
Rumahtangga.     istana, dan peribahasa dalam puisi.                    kemanusiaan dan           lukisan, pantun
19.Tanah       6.3. Menganalisis unsur bahasa                       pengajaran              atau syair
Kelahiran.      dalam puisi yang dikaji.                                    *Mengaitkan
20.Sayang       6.4. Menganalisis unsur bunyi dalam  11.Pelajar dapat                                      Kesyuykuran
Sarawak.       puisi yang dikaji.           menyenaraikan contoh kata
21.Pasir Salak.                       ganda, citra dan citraan, sinkof,  *Penghasilan puisi  *Membanding
22.Surat dari San                      similie, personifikasi dan     secara kreatif.   dan       * Penggunaan
Francisco.      7.0. Menghuraikan nada dalam      pengulangan dalam puisi yang               membezakan   borang LPG (
23.Membina      puisi.                 dikaji.                                 Jadual Penilaian
Peribadi.       7.1. Menerangkan definisi nada.                                         Karya).      Kasih sayang
24.Sesetia Malam   7.2. Menerangkan jenis nada.                        * Ciri dan peranan  *Membuat
pada Siang.      7.3.Menghuraikan nada dalam puisi                     puisi        induksi
25.Cerita yang    yang dikaji.              12. Pelajar dapat menjelaskan
Belum Lelap Tidur.  7.4.Menghubungkaitkan antara nada   keistimewaan puisi                            * Perbincangan
Sajak B        dengan tema dalam puisi yang dikaji.  berdasarkan aspek gaya                          berkumpulan    Buku teks
 1.Surat Kepada                       bahasa.               * Latar pengarang  Membuat
Ayah.         8.0. Menghuraikan nilai                                     analogi
2Laut Ilmu.      kemanusiaan dan pengajaran
3Selamat Tidur    dalam karya puisi.
Pohon-Pohon                         13. Pelajar dapat menyatakan    *Maksud puisi                      Stensilan
Hijau.        8.1. Menerangkan definisi nilai    jenis nada dan mengesan nada               *Membuat
4.Warkah Puteri    kemanusiaan dan pengajaran.      dalam puisi yang dikaji.                 kesimpulan   *Pelaporan oleh
Saadong Kepada                                                            pelajar
   Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku )
                                           9
Raja Abdullah                                          *Tema dan
5.Ibunda.       8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan  14. Pelajar dapat mengenal    persoalan                      Buku ulasan
6.Insan Kerdil     dan pengajaran dalam puisi yang    pasti nilai kemanusiaan dan              * Membuat
7.Burung-burung    dikaji.                pengajaran dalam karya puisi.             keputusan
di Puncak
Gunung.         8.3. Menghubungkaitkan antara nilai                   *Bentuk puisi           *Mempertontonk  Kertas
8.Erti         kemanusiaan dengan pengajaran                                        an rakaman    mahjung
Persahabatan.     dalam puisi yang dikaji.        15. Pelajar dapat menentukan              *       wawancara
9.Di Pantai Ini.                       tema puisi yang akan                  Mendapatkan  dengan tokoh
10.Di Kebun                          dihasilkan dan menulis puisi              bukti     drama
Hayat.         9.0 Menghasilkan dan          dengan menggabungkan       *Gaya bahasa
11.Sebatang      mempersembahkan puisi.         imaginasi dan realiti,                                Manila kad
Pohon.                            menerapkan ilmu bantu, nilai
12.Khutbah II.     9.1. Menyenaraikan dan memilih     kemanusiaan dan pengajaran               *Memberi
13.Aku &HBKL.     idea daripada sumber yang pelbagai.  dengan menggunakan gaya                alasan
14.Guruku.                          bahasa yang indah.        *Nada puisi
15.Langkah       9.2. Mengemukakan idea dalam                                        * Mengakses   Tayangan
Individu.       bentuk lakaran atau lisan.                                         maklumat     Video
16.Rabiatul                                                     *Memberi   tentang tokoh
Adawiyah.       9.3. Menulis puisi menggunakan                      *Nilai        akibat    drama daripada
17.Ratib Ini,     bahasa puitis.             16. Pelajar dapat menyusun    kemanusiaan dan          internet
Melayu.                            ungkapan dan baris-baris puisi  pengajaran
18. Iktikaf 2.     9.4. Menetapkan bentuk puisi.     menjadi bait-bait puisi yang                             Gambar
19. Bila matahari                       lengkap.                        *Mengaitkan          pengarang
Berlabuh.       9.5.Memurnikan puisi yang telah
20.Bintang yang    dihasilkan.                               *Penghasilan puisi
Hilang.                                             secara kreatif.
21. Taman Nusa     9.6.Mempersembahkan dan menilai    17.Pelajar dapat
Bangsa.        puisi.                 mengembangkan kata-kata
22. Tiada Lagi                        puitis menjadi ungkapan dan
Irama Pemisah.                        baris-baris puisi yang lengkap.
23.Bacalah Dalam
Bahasamu
24.Senja di Persisir
Zaman
25.Peta Bahasa.
    Sabri Che Seman ( Guru Cemerlang Bahasa SMK Tungku )
                                           10

								
To top