Integreeritavad Süsteemid Hoonetes Hooneautomaatika süsteemi by gvl14091

VIEWS: 111 PAGES: 3

									                                                                                15.09.2009
        Integreeritavad Süsteemid Hoonetes                       Hooneautomaatika süsteemi ülesanded
               Kõrgema taseme funktsioonid                Üldiselt:
          (CAFMS – Computer Aided Facility Management System)         Kõikide alamsüsteemide efektiivne, pandlik ja veakindel juhtimine.

  Hooneautomaatika süsteem         Andmeside    Bürooautomaatika     Kõikide alamsüsteemide ülesannete kogu
  (BAS - Building Automation System)    süsteem     süsteem
                       (CMS –    (OAS –           Eesmärk:
                       Communication Office Automation         - Kõikide ressursside säästlik kasutamine
                       Management  System)              - Turvalisuse ja ohutuse suurendamine
                       System)                     - Heaolu (mugavuse) tagamine
                                               - Alamsüsteemide eesmärkide täitmine
     Energiahaldussüsteem
     (EMS – Enery Management System)
  HVAC, Valgustussüsteem,
  Vertikaaltransport,
         Ohutussüsteemid, Turvasüsteem, Sidesüsteemid
     Hooneautomaatika – Building Automation                        Hooneautomaatika süsteemi seadmed
                             http://www.eubac.org    Management (haldus/juhtim./monitooring/jms.) ja operaator tööjaamad (MS -
BAS - Building Automation System
                                             management stations, OW - operator workstations) jm. HMI vahendid

                                           Automatiseerimise tööjaamad (BAS - building automation stations,)
                  Seadmete hierarhia
                                           Vabaprogrammiga kontrollerid (programmable controllers, network control units)

Operaatorjaamad                                    Lokaalvõrk (LAN) + Võrgu laiendusseadmed (network expansion units)
(HMI, monitooring), serverid
                                           Rakendusspetsiifilised kontrollerid (ASC - application specific controllers)
                                             - (ILC - intelligent access controller )
Juhtarvutid, DDC
(PLC’d)                                          - (IFC - intelligent fire controller )
                                             - (ILC - intelligent lighting controller )
                                             - (AHU - air handling unit controller)
Tsooni-, ja süsteemi-                                   - (VAV - variable air volume box controller)
kontrollerid                                       - (heat pump unit controller)
                                             - (unitary equipment controller)
                                             -
Andurid ja täiturid                                  Madalama e. “välja” taseme seadmed (SFD - specific field devices); andurid,
                                             täiturid jms.
                             http://www.ddc-online.org
           ENERGIKASUTUS ja efektiivsus                     BEMS - Building Energy Management System
Peaaegu pool EU-s tarbitavast energiast tarbitakse hoonetes.             BEMS - arvutijuhtimisel süsteem, mis üritab juhtida kõiki või paljusid
C 85% hoonetes tarbitavast energiast kulub temperatuuri protsessides, nt nagu      energiatarbimise funktsioone hoones.
   ruumi ja vee soojendamine.
Fossiilkütustega toodavad hooned praegu 22% kogu CO2 emissioonist EU-s.        BEMS funktsionaalsus on toetatud paljudes hooneautomaatika vahendites
                                             ja sulandub kaasaegsesse hooneautomaatika süsteemi.
Energiatarbimine hoones:
   Kütmine, Jahutamine, Ventilatsioon, Valgustus, Seadmed ja masinad,        BEMS võib kombineerida mitmeid tehnoloogiaid:
   Soe tarbevesi.                                  - täiuslikumad HVAC lahendused (nt. säästurežiimide õigeaegne lülitamine,
                                              ressursside tagamine täpselt vastavalt vajadusele, optimeerimine,
Säästmise võimalused:                                    järsktarbimise (peak) piiramine, jms.)
Siseõhu temperatuuri tõstmine ja langetamine suvel ning talvel (vastavalt) =     - päevavalguse kasutamine ja edasisuunamine hoone sisemusse,
   =3...5% säästu iga kraadi pealt.                        - vähese elektritarbega seadmed,
Kütte- ja konditsioneerseadmete efektiivsuse tagamine iga-aastase hoolduse ja     - efektiivsed ja juhitavad aknad,
   seadistamisega = 10...15% säästu.                        - loomuliku ventilatsiooni ja jahutamise kasutamine
Sooja tarbevee temperatuuri alandamine = 5...12% säästu.               - passiivküte,
Üleliigse valgustuse väljalülitamine = 17% säästu.
Valgustatuse vähendamine = 25% säästu.                        Maksimaalne efektiivsus ja madalaimad käidukulud üritatakse saada
Soojapidavamate klaaside kasutamine = 10...13% säästu.                energia ja soojakadude automaatse minimiseerimisega ning erinevatest
Soojaveetorustike ja paakide isoleerimine = 15% säästu.                  allikatest (el., gaas, päikeseenergia,...) soodsama valikuga (tagades
Katuste parem soojustamine = 20% säästu.                          samas nõutud sisekliima).
                                                                                    1
                                                                           15.09.2009
   Süsteemid ja nende funkts. arukas hoones                             HVAC süsteemid
                                      Ülesanded:
VALGUSTUS                                  Tagada (minimaalse energiakuluga) mugavad tingimused ruumis,
Üld- ja kohtvalgustuse andurite ja programmi järgi sisse- ja        võimaldades sobiv jahutus ja soojendus toime, kui keskkonna tingimused
väljalülitamine (+soft-start, dimmers* ).                  muutuvad. Tagada tervislik sisekliima ja seadmetele sobivad tingimused.
Valgustatuse muutmine valgustundlike klaasidega või aknakatetega.
Personaalsed seadistused oma töökohal (nt. arvuti või telefoni kaudu).   Mugavus: termiline mugavus + visuaalne mugavus + siseõhu kvaliteet (e.
Tsentraliseeritud haldus.                          sisekliima: niiskus, temp., õhuvahetus)
                                                                  juhitavad
Automaatsed säästurežiimid (kokkuhoiuks ja eluea pikendamiseks).
                                                                  suurused

HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning)               All-air|air+water|  tsentraalsed (AHU,VAV) või unitaarsed lahendused
Hooneautomaatikasüsteemid, mis
 lubavad ümberseadistada ruumide termorežiime ettenähtud piirides      Probleemid:
 jälgivad ja juhivad ruumitemperatuuri sõltuvalt määratud režiimidele    Piisav õhuvahetus on enamasti vastuolus energia kokkuhoiu eesmärkidega.
 sätivad siseõhu kvaliteeti sõltuvalt viibijatest ja ruuminõuetest     *50%
 juhivad sisekliimat (niiskus, temp, õhuvahetus)              Siseõhu parema kvaliteedi saavutamine sõltub ka õhku vähe saastavate
 kasutavad erinevaid õhujaotuse lahendusi.                 materjalide kasutamisest ehituses ja hoolduses.
                                      “Sick Building Syndrome”
VEE ja ELEKTRIVARUSTUS                           Hoone arukas projekteerimine väliskliima oludele vastavalt (tuulte suunad,
    tarbimise jälgimine        DHW (Domestic Hot Water )     päikese aktiivsus, jms).
                                                                   http://www.ashrae.org
  Süsteemid ja nende funkt. arukas hoones (2)                         Ohutus- ja turvasüsteemid
VERTIKAALTRANSPORT
  Liftid, eskalaatorid, keerukad grupitöö režiimid             I) Läbipääsusüsteemid
                                          Keskpuldid, ID lugejad, koodlukud, fonolukud, uksed, väravad,
SIDESÜSTEEMID e. Telekommunikatsioon                        garaažiuksed, distantsjuhtimine, parklad(tasuarvestus),
  Telefoniside(keskjaamad), videoedastus, andmeside,               külastajatehaldus.
  kaugjuurdepääs, univers. kaabeldussüsteemid, jms.
  Oluline lihtsalt ja tsentraalselt muudetavus.               II) Valvesüsteemid
                                           Valvekeskused, tsoonid, raadio- ja siinimoodulid (puldid-
PERSONALI ja RUUMI(AJA)JAOTUS (INFO)SÜSTEEM                     klaviatuurid, andurid (PIR, heli, kontakt), videovalve, juhtmevaba,
  e. Hoone ressursihaldus ja rahvastatus (tööaja kontroll jms.).          veebiliides, häirerobotid, lapsemonitor, sireenid, jpm.

HOONE SEISUKORRA aut. MONITOORING                       III) Ohutussüsteemid (Safety Systems); Tuleohutussüsteemid
  Koormustingimuste muutused (nt. lumi, jää katustel),               Valvekeskused, tsoonid, (suitsu, temp, CO2) andurid,
  niiskusrežiimide halvenemine, elektrivarustuse ülekoormused ja          automaatkustutus, tulekaitseuksed, varuväljapääsud,
  rikkevoolud, vibratsioon, mehaaniliste konstruktsioonide kulumine,        suitsuväljatõmme, audioteated, jms.
  lekete avastamine jms.
  Loob kiirema tõrkeavastamise ja parema tõrketaluvuse.           + Elektrivarustuse avariisüsteemid
                                       + Lekete avariisüsteemid
muud MUGAVUST TAGAVAD LAHENDUSED; meedia, infoteenused,
                      kliima,
     Arukate hoonete süsteemide koostöö                            Ohutussüsteemid ja BAS
Süsteemide omavaheline integreeritus on hädavajalik aruka hoone
  kontseptsiooni täitmiseks.                                       Management

  Mõned koostalitluse näited:                         Ohutussüsteemid                  Automatiseerimine
    Hoone seisukorra hindamiseks saab kasutada paljude erinevate
  süsteemide andurite hinnatud parameetreid.
                                                     Ühised toimingud:
    Rahvastatuse hinnanguid saab kasutatakse valgustuse, HVAC ja
                                      Blokeeringud (Interlocks):  suitsu leviku piiramine   Juhtimine (Interlocks):
  vertikaaltranspordi režiimide jooksval valikul.
                                      spinklerid           ja väljajuhtimine,     elektriohutus, varut.
    Tsentraalne jälgimissüsteem vajab infot kõikidest süsteemidest.
                                      evakuatsiooni teed    kõne side ja teadustamine,    reovesi
    Häireolukordades tuleb muuta mitmete alamsüsteemide
                                      liftid              avariivalgustus,     spetsseadmed
  töörežiime; nt. tulekahju korral vent.kanalite sulgemine,
                                      läbipääsud         rahvastatuse hinnangud     Fire damper
  varuväljapääsude avamine, jms.
                                      valvetsoonide summuti    (valikuline varustatus)
Selline koostöö vajab kõikjale ulatuvat ja usaldusväärset andmeside
   infrastruktuuri.                           Signalisatsioon:                      HVAC juhtimine:
PROBLEEMID süsteemide ühtsesse võrku integreerimisel:            tuleoht                           küte
- erinevad andmeteesituse standardid ja protokollid             murdvargus                         jahutus
- koostalitlusvõimelisus sõltub ühtsete konventsioonide kasutuselevõtust  läbipääsu kontroll                     õhuvahetus
- hajutatud seadmete töövõime probleemid, kui ühtne struktureeritud     tehnika seadmed                       ruumihaldus
   magistraalvõrk tõrgub.                                                       tarbevesi
                                                                                2
                                                                                 15.09.2009
     Süsteemide integreerimise tehnoloogiad                              Integreerimine, Middleware
 Süsteemide omavahelise integreerimise lahendused:

   A) Tootja laiendab oma lahenduste valikut nii, et see haaraks paljude
                                                                         Enterprise / Building /
   süsteemide funktsionaalsust (nt. hooneautomaatika süsteem või
   turvasüsteem jälgib ja täidab teatud teiste süsteemide funktsioone).                                    Facilities Management
   Kipub olema Tootja ajaloolise spetsialiteedi kallakuga.                                 BMS
                                              GUI
   B) Lähenemine, kus luuakse erinevate süsteemide integreerimise
   tarkvaralahendus, mis saab aru ja tõlgib alamsüsteemide erinevaid          Open standards
   andmevahetus vorme.                                 IP, Web Services
   Töökindlus võib kannatada, kui alamsüsteeme muudetakse.               XML data            middleware     ICS

 Hetkel* ei eksisteeri täielikku (kõikide alamsüsteemide) koostalitlust
   kindlustavaid integreerimislahendusi.
                                                                BAS
 Eksisteerib toetavaid standardeid, laiapõhjalisi kokkuleppeid:
 ISO 16484, BACnet, KNX standard (2003),ISO/IEC 14543
 LonWorks (EN14908), Electronic Industries Accociation (EIA) EIA-709
 jm.
              * Continental Automated Buildings Association (CABA) 2002
       Üleüldine andmeside infrastruktuur                                  Normdokumendid
 Building Automation Backbone (magistraalvõrk)                    Energy Performance of Buildings Directive EPBD 2002/91/EC
                                                                http://www.iee-cense.eu
 ISO Open System Interconnection (OSI) mudeli põhine                 CEN/TC 247
                                            ISO/TC 205
 Internet Protocol (IP), Ethernet backbone, jm                                    EN ISO 16484 Standard
                                                   BACS - Building Automation and Control System
 KAABELDUSLAHENDUSED                                 1. Overview, Terms and definitions
   Ajalooliselt iga süsteem lahendab oma sisese andmeside oma
   spetsiifilise kaabeldusega (televõrk, LAN, automaatika võrgud, turva ja      2. Hardware (& hardware requirements)
   tuleohutussüsteemide kaabeldused)
                                            3. Functions, BACS functions, software requirements
   Lootustandev tendents on arvutipõhise andmeside levik kõikidesse
   alamsüsteemidesse.                                4. Applications (Room automation, optimization)
   Spetsiaalsed kommunikatsiooni vahendite turvatud ruumid hoones ja        5. Protocol (BACnet w Mapping to KNX)
   kiirete meediate (optilised võrgud) paljulubavad lahendused.
                                            6. Test of Conformity
   Lihtsaid ja paindlikke ühendusi pakuvad ka juhtmevaba ja Powerline
   toitejuhtmestiku kaudu) tehnoloogiad                       7. Project Implementation (design, system integration, execution)
                  EN ISO 16484-3                               BAS peamised elementaarfunktsioonid

Standardized structure of functions in BACS
                                             •Monitooring; piirväärtuste seadmine, töötundide summeerimine,
                                             sündmuste loendamine, sündmuste loendus
                                             •Interlocks (vastandlike režiimide välistamine) protsessi juhtimisel,
                                             ohuolukordade ja külmumiste vältimisel.
                                             •Tagasidestatud juhtimine; P, PI/PID, seadesuuruse/ juhitava suuruse
                                             piiramine, kahepositsiooniline ja PWM juhimine
                                             •Arvutamine ja optimeerimine; ajakavad (schedules), sündmuste
                                             lülitamine, optimaalne start/stopp, öine jahutamine, ruumitemperatuuri
                                             piiramine, varutoide, järsktarbimise piiramine, energia tariifi järgi
                                             lülitamine.
                                             •Management; ajaloo AB, statistika, EM ja globaalne optimeerimine
                                             •Operaatori funktsioonid; visualiseerimine, dünaamiline kuva, graafikud,
                                             skeemid, sõnumid
                                             • Sidestatus andurite ja täituritega (otse kontrollerisse või jagatud
                                             distantspöördus) ; binaarne I/O (state, counting, switching/positioning)
                                                 analog I/O (totalized value/ measuring/positioning)
                                                                                      3

								
To top