ACTIVITY BASED COSTING -ABC - OBRAČUN TROŠKOVA PO AKTIVNOSTIMA

Document Sample
ACTIVITY BASED COSTING -ABC - OBRAČUN TROŠKOVA PO AKTIVNOSTIMA Powered By Docstoc
					ACTIVITY BASED COSTING
     -ABC -
 OBRAČUN TROŠKOVA PO
  AKTIVNOSTIMA
    Sistemi obračuna
      troškova
• Obračuni po mestima troškova- obračun po
 stvarnim i planskim troškovima
• Obračun po aktivnostima ima za cilj utvrđivanje
 što tačnije cene koštanja proizvoda ili usluge
• Razlika – tradicionalni sistemi obračuna troškova
 (troškovi se alociraju na organizacione delove ili
 mesta troškova), a kod ABC sistema troškovi se
 alociraju na aktivnosti
   Problem alokacije
  indirektnih troškova
• Indirektni troškovi proizvodnje
 (troškovi ostalog materijala za
 održavanje, plate zaposlenih na
 održavanju, troškovi amortizacije,
 komunalne usluge, troškovi zarada
 inženjera na dizajniranju proizvoda i
 slično)
Tradicionalni sistem alokacije
  indirektnih troškova
  Direktni   Direktni    Ostali   Nealocirani
  materijal    rad     Direktni   troškovi
                troškovi  Direktno   Direktno
 dokumentacija dokumentacija  Uzročnik
                potrošnje
        Proizvodi          Nealocirano
            ABC

Direktni  Direktni   Ostali  Indirektni  Indirektni  Nealocirani
materijal   rad    Direktni   resurs    Resurs    troškovi
            resursi    A      Zdirektno  direktno         %   %   %   %
                  Aktivnost Aktivnost
                    1     10
                     Uzročnik Uzročnik
                     potrošnje potrošnje


            Proizvodi               Nealocirano
    Dvostepeni ABC
• U prvoj fazi se svi indirektni troškovi
 alociraju na aktivnosti
• U drugoj fazi se troškovi sa
 aktivnosti alociraju na proizvode
       Aktivnosti
• Osnovna ideja ovog obračuna –
 proizvodi ili usluge troše aktivnosti a
 aktivnosti troše resurse (materijal,
 ljudski rad, mašine)
• Proizvodi   Aktivnosti   Resursi
      Aktivnosti
• Svaka ponovljena akcija ili kretanje ili
 redosled poslova
• Odgovarajuća kombinacija ljudi,
 tehnologija, sirovina, metoda i sredine
 neophodne za proizvodnju proizvoda ili
 pružanje usluge
• Zajednica specifičnih poslova sličnih po
 prirodi vezanih za izradu proizvoda ili
 pružanje usluge
  Klasifikacija aktivnosti
• Aktivnosti procesa
  – Aktivnosti na nivou jedinice (punjenje litre soka)
  – Aktivnosti na nivou serije (montiranje alata )
• Aktivnosti podrške procesu (obezbeđenje kvaliteta,
 održavanje opreme, computer aided design- CAD, kontrola
 proizvodnje)
• Aktivnosti podrške organizaciji (opšte upravljanje,
 planiranje, nadzor, održavanje zemljišta)
• Aktivnosti vezane za potrošače (dizajniranje proizvoda
 prema zahtevima potrošača, marketinške aktivnosti)
• Aktivnosti vezane za proizvod/ proizvodni program
 (inženjering, unapređenje proizvoda, postavljanje i
 setovanje mašina)
    Identifikovanje
     aktivnosti
        • Metode:
•  Intervju
•  Paneli stručnjaka
•  Dnevnik ili beleške zaposlenih
•  Neposredno proučavanje jedinica
  koje se analiziraju
      Primer
• Utvrđivanje cene koštanja, primer
 kompanije koja se bavi proizvodnjom
 proizvoda A i B
Podaci za primenu obračuna
 troškova po aktivnostima
       • Odabir aktivnosti:
•  Aktivnost nabavke materijala
•  Aktivnost prijema materijala
•  Aktivnost kontrole materijala
•  Aktivnost skladištenja
•  Aktivnost mašinske obrade i
•  Aktivnost pripreme mašina
Primer ABC (preuzeto iz prof. dr B. Novićević, Lj. Antić,
  Upravljačko računovodstvo, Niš, 2006.g., str. 267.

• Direktni troškovi :
• Proizvod A( direktan materijal
 2.000.000 din, direktan rad
 1.200.000 din)
• Proizvod B (direktan materijal
 3.000.000 din i direktan rad
 2.400.000 din)
    Primer (nastavak)
          • Indirektni troškovi:
• Troškovi proizvodnih resursa (3.300.000 din) odnose se na
 aktivnost mašinske obrade 90% i na aktivnost pripreme
 mašina 10%
Troškovi uslužnih resursa 1.320.000 din (zarade, osiguranje,
 amortizacije, komunalne usluge i slični)
- iznos od 600.000 din se odnose na skladište materijala,
 - ostatak od 720.000 din koje čine troškovi zarada alocira
 se na aktivnosti na osnovu broja angažovanih lica na tim
 aktivnostima (nabavke materijala 10 lica, prijem materijala 9
 lica i kontrola materijala 5 lica)
    Primer (nastavak)
• Uzročnici trošenja u pojedinim aktinostima su
 sledeći:
  – Nabavka materijala ( porudžbine 5.000 porudžbina)
  – Kontrola materijala ( izveštaji o kontroli, 3.000
   izveštaja)
  – Skladištenje materijala (pribavljene partije materijala,
   30.000 partija)
  – Mašinska obrada materijala (mašinski časovi, 3.000
   časova)
  – Priprema mašina (priprema, 100 )
 Primer Dvofazni ABC
• I faza - Izračunati iznos indirektnih
 troškova alociranih na aktivnosti
• II faza - Izračunati iznos indirektnih
 troškova po proizvodima A i B
• Utvrditi cenu koštanja proizvoda A i
 B
      Rešenje
• Alociranje troškova resursa na
 aktivnosti
• Troškovi proizvodnih resursa
 3.300.000 din alocirani su 90% na
 mašinsku obradu materijala
 (2.970.000 din) i 10% na pripremu
 mašina (330.000 din)
Alokacija troškova proizvodnih resursa
     u odnosu 90%:10%
Troškovi proizvodnih 3.300.000
resursa koji se
alociraju
90% mašinska obrada 2.970.000

10 % priprema mašina 330.000
        Rešenje
• Alokacija troškova uslužnih resursa
• 600.000 din na skladištenje
• 720.000 din preko broja angažovanih lica odnosi
 se na ostale aktivnosti na sledeći način:
• Ukupan broj lica = 10+9+5 = 24 lica
• Nabavka materijala (10 lica /24 lica) x 720.000
 din =300.000
• Prijem materijala ( 9/24) x 720.000 =270.000
• Kontrola materijala (5/24) x720.000= 150.000
      Alokacija troškova
      uslužnih resursa
Troškovi uslužnih resursa koji se    1.320.000
alociraju
Skladište materijala           600.000


Nabavka, prijem, kontrola materijala ,  720.000
prema broju lica angažovanih na tim
aktivnostima               Ukupan broj lica = 24

                     Nabavka materijala (10/24 ) x 720.000=
                     300.000
                     Prijem materijala ( 9/24) x 720.000
                     =270.000
                     Kontrola materijala (5/24) x720.000=
                     150.000
   Saldo troškova do sada
  raspoređenih na aktivnosti
•  Priprema mašina = 330.000
•  Mašinska obrada = 2.970.000
•  Skladištenje = 600.000
•  Nabavka materijala = 300.000
•  Prijem materijala =270.000
•  Kontrola materijala = 150.000
    Indirektni troškovi svake
       aktivnosti
Aktivnost      Troškovi po  Nivo uzročnika   Troškovi po
(1)         aktivnostima  trošenja      jedinici uzročnika
          (2)      (3)        trošenja (2/3)

Priprema mašina   330.000    100 priprema    3.300 din po
                           pripremi
Mašinska obrada   2.970.000   3.000 mašinskih  990 din po času
                  časova
Skladištenje    600.000    30.000 partija   20 din po partiji
                  materijala
Nabavka       300.000    5.000 porudžbina  60 din po
materijala                      porudžbini
Prijem materijala  270.000    3.000 izveštaja  90 din po prijemu


Kontrola      150.000    3.000 izveštaja  50 din po kontroli
materijala
            II faza
•  Alokacija troškova aktivnosti na proizvode A i B
•  Trebaju nam informacije o tome koliko svaki proizvod utroši
  pojedine aktivnosti (ova informacija je uvek data u zadatku)

•  A proizvod – 4.000 porudžbina, 2.500 izveštaja o prijemu, 2.500
  izveštaja o kontroli, 20.000 partija skladištenja, 1.000 mašinskih
  časova i 90 priprema)

•  B proizvod ( 1.000 porudžbina, 500 izveštaja o prijemu, 500
  izveštaja o kontroli, 10.000 partija, 2.000 mašinskih časova i 10
  priprema mašina)

•  Ovo je prikazano u tabeli na sledećem slajdu
Aktivnosti     Broj uzročnika    Broj uzročnika
          aktivnosti po    aktivnosti po
          proizvodu A     proizvodu B
Priprema mašine   90 priprema     10 priprema


Mašinska obrada   1.000 mašinskih   2.000 mašinskih
          časova        časova
Prijem materijala  2.500 izveštaja o   500 izveštaj o
          prijemu       prijemu
Kontrola       2.500 izveštaja o  500 izveštaja o
          kontroli       prijemu
Skladištenje    20.000 partija    10.000 partija


Nabavka       4.000 porudžbina   1.000 porudžbina
   Rešenje druge faze ABC (indirektni
     troškovi po proizvodu A i B)
Aktivnosti     Broj uzročnika   Troškovi po      Broj uzročnika   Troškovi po
          aktivnosti po   aktivnosti x broj   aktivnosti po   aktivnosti po
          proizvodu A    uzročnika trošenja   proizvodu B    proizvodu B


Priprema mašine   90 priprema    90 priprema x 3.300  10 priprema    10 x 3.300=33.000
                    din = 297.000

Mašinska obrada   1.000 mašinskih  1.000 časova x 990   2.000 maš-časova  2.000 časova x 990
          časova       din =                   din =
                    990.000
Prijem materijala  2.500       2.500 izveštaja x 90  500 izveštaja   500 izveštaja x 90
                    din =225.000               din = 45.000

Kontrola      2.500       2500 izveštaja x 50  500 izveštaja   500 izveštaja x 50
                    din = 125.000               din = 25.000

Skladištenje    20.000 partija   20.000 partija x 20  10.000 partija   10.000 partija x 20
                    din = 400.000               din = 200.000

Nabavka       4.000 porudžbina  4.000 porudžbina x   1.000 porudžbina  1.000 porudžbina x
                    60 din = 240.000             60 din = 60.000

Ukupni troškovi   -
                    2.277.000       -         2.343.000
   Cena koštanja proizvoda A i B
Elementi        Proizvod A    Proizvod B


Troškovi materijala  2.000.000     3.000.000


Troškovi konverzije (1.200.000      (2.400.000
(zarade + indirektni +2.277.000 )    +2.343.000)
troškovi)
Proizvodna cena    5.477.000     7.743.000
koštanja

Proizvodna cena    5.477.000 / 25.000 7.743.000/50.000
koštanja po jedinici  jedinica =     jedinica =
            219.08 din     154.86 din
     Prednosti ABC
• Poredjenje sa nekim ciljnim aktivnostima drugih
 istih odeljenja u istom preduzeću ili
 konkurentskih preduzeća / grane (benchmarking)
• Reinženjering preduzeća (dizajniranje novog
 načina obavljanja poslova i aktivnosti)
• Utvrđivanje aktivnosti koje dodaju vrednost i onih
 koje ne dodaju vrednost i koje možemo eliminisati
• Primer razvoja ABC u uslužnim
 delatnostima (banke)
   Primer ABC u uslužnoj
    delatnosti -banke
Indirektni     Otvaranje   Depoziti  Ostale    Druge
troškovi      novih računa       transakcije  bankarske
                              aktivnosti
Troškovi zarada   10 %      60     20      10
blagajnika
$350,000
Troškovi      10%      20     30      40
menadžera prodaje
bankarskih usluga
$210,000
Zarade menadžera  0%       10     30      60
odeljenja
$100,000
Ostali troškovi   -       -     -       -
Nealocirani
$430,000
Alokacija troškova na aktivnosti (I faza-
  procenti x ukupni troškovi na nivou
        aktivnosti)
Indirektni     Otvaranje   Depoziti  Ostale    Druge
troškovi      novih računa       transakcije  bankarske
                              aktivnosti
Troškovi zarada   35.000     210.000  70.000    35.000
blagajnika
$350,000
Troškovi      21.000     42.000   63.000    84.000
menadžera
prodaje
bankarskih usluga
$210,000
Zarade       0       10.000   30.000    60.000
menadžera
odeljenja
$100,000
Ukupni troškovi   56.000     262.000  163.000    179.000
aktivnosti
  Osnove za alokaciju- uzročnici
   trošenja u svakoj aktivnosti
•  Aktivnosti :    Uzročnici troškova:
•  Novi računi     Broj novih računa (540)
            Broj depozita (163,000)
•  Depoziti
•  Ostale transakcije Broj drugih transakcija
             (49,000)
• Ostale bankarske    Broj računa (540)
 aktivnosti
 Alokacija troškova na aktivnosti (I faza)
Indirektni troškovi  Otvaranje   Depoziti    Ostale    Druge
           novih računa          transakcije  bankarske
                                  aktivnosti
Troškovi zarada    35.000     210.000     70.000    35.000
blagajnika
$350,000
Troškovi menadžera  21.000     42.000     63.000    84.000
prodaje bankarskih
usluga
$210,000
Zarade menadžera   0       10.000     30.000    60.000
odeljenja
$100,000
Ukupni troškovi    56.000     262.000     163.000    179.000
aktivnosti
Uzročnici trošenja  Broj računa  Broj depozita  Broj drugih  Broj računa
aktivnosti      540      163.000     tranaskcija  540
                           49.000
Troškovi po      103.7 $    1.60 $     3.32 $    331 $
aktivnosti
  II faza- troškovi po
  bankarskim uslugama
• U ovoj podružnici banke obavljaju se dve vrste
 bankarskih usluga:
  – Za sektor stanovništva
  – Za sektor preduzeća

• Interesuju nas troškovi sektora stanovništva????

• U tom smislu treba izračunati koliko od svakog
 uzročnika troškova odlazi na ovaj sektor (10
 računa, 88.000 depozita, 1.000 transakcija, 10
 računa)
Indirektni troškovi  Otvaranje   Depoziti     Ostale     Druge
            novih računa          transakcije   bankarske
                                    aktivnosti
Ukupni troškovi    56.000     262.000     163.000     179.000
aktivnosti


Uzročnici trošenja   Broj računa  Broj depozita  Broj drugih   Broj računa
aktivnosti       540      163.000     tranaskcija   540
                            49.000


Uzročnici trošenja   10 računa   88.000      1.000      10 računa
aktivnosti u sektoru         depozita     transakcija
stanovništvaTroškovi po      103.7 $    1.60 $      3.32 $     331 $
aktivnosti
Troškovi sektora    1. 037$    140.800 $    3.320 $     3.310 $
stanovništva po
aktivnostima =
Uzročnik trošenja
stanovništva x
Troškovi po
aktivnosti
Ukupni troškovi sektora stanovništva = 1.037 +140.800 +3.320 +3310 =148.467 $
       Rešenje II faza
• Ukupni indirektni troškovi = 148.467 $

• Nema direktnih troškova u ovoj delatnosti=0

• Ukupno otvorenih računa 2.500, koliki su troškovi po računu?

• Troškovi sektora stanovništva po računu ili cena koštanja
 sektora stanovništva = 148.467 $/2,500 računa =$ 59.38
   Zaključak na osnovu
      aktivnosti
• Da li se isplati da ova banka u ovoj filijali ima sektor
 stanovništva, ako se zna da su u drugim filijalama cena
 koštanja sektora stanovništva je 48$ po računu

• 48 $ po računu (benchmark cena) je niža od stvarne cene
 koštanja od 59.38 $ po računu

Kada poredimo benchmark i stvarne cene sektora stanovništva
 možemo zaključiti da u sektoru stanovništva ima
 neracionalnih trošenja jer je cena veća od benchmarka.
 Treba pronaći uzrok takvim trošenjima u ovom sektoru.
  Primer iz udžbenika
• Tri vrste aktivnosti:
 – priprema linije
 – čišćenje linije
 – proizvodnja proizvoda
    Primer iz udžbenika
•  Dve vrste proizvoda – jogurt A i jogurt B (1 litra)
•  Proizvedeno 99.000 litara A i 1.000 litara B
•  Indirektni troškovi 200.000 din
•  Vreme punjenja -5 sekundi
•  Priprema linije -20 minuta = 1200 sekundi
•  Pranje linije 1 sat = 3.600 sekundi
•  ostali podaci:
•  jogurt A punjen 20 puta, jogurt B 5 puta
 Raspored opštih troškova na
 jogurt A i B – tradicionalni
      sistem
• Troškovi = 200.000 din
• Raspodela prema količini proizvedenih
 jogurta
• 200.000 din /100.000 litara = 2 din
 po litri
 ABC sistem- raspored
  opštih troškova
• Jogurt A
• Priprema linije – uzročnik trošenja
 serija (20 serija)
• Punjenje jogurta – uzročnik trošenja
 komadi (99.000 litara)
• Pranje linije – uzročnik trošenja
 serija (serija 20)
 Tabelarni prikaz – trošenje aktivnosti u
        sekundama

Jogurt A Količina  Vreme  Ukupno
              vreme u
              sekunda
              ma
Priprema  20    1200  24000
Punjenje  99.000  5    495000
Pranje   20    3600  72000
              591.000
              sekundi
Tabelarni prikaz – trošenje aktivnosti u
       sekundama


  Jogurt B  Količina  Vreme  Ukupno
                 vreme u
                 sekunda
                 ma
  Priprema  5     1200  6.000
  Punjenje  1.000   5    5.000
  Pranje   5     3600  18.000
                 29.000
                 sekundi
       Tabelarni prikaz – obračun
       troškova po aktivnostima


Proizvodi   Količina    Proporcija   Ukupni     Troškovi
        aktivnosti           troškovi    po jedinici
        u                prerade -    (litri
        sekundama            alokacija    jogurta)
Jogurt A    591.000     0.95322     190.645,16   1.925
Jogurt B    29.000     0.04677     9.354,84    9,35
        620.000             200.000


  •  Ukupni troškovi prerade jogurta A = 0.95322 x 200.000 = 190.645,16
  •  Ukupni troškovi prerade jogurta B = 0.04677 x 200.000 = 9.354,84
  •  Troškovi po jedinici A = 190.645 /99.000 litara = 1,92 din /l
  •  Troškovi po jedinici B = 9.354 / 1.000 litara = 9,35 din / l
       Zaključak
• Troškovi prerade (opšti troškovi) su različiti kod
 jogurt A (1,92) u odnosu na jogurt B (9,35)
• Razlog su veće serije kod A nego kod B
• Po tradicionalnom sistemu troškovi prerade su
 identični kod A i B (2 din po komadu), ovako se ne
 dobija tačna cena koštanja
• Cena koštanja jogurta = Direktni troškovi +
 Troškovi prerade (opšti troškovi)
 Nadogradnja primera obračunom cene
 kotšanja- ovaj deo nije obuhvaćen
    primerom iz udžbenika
• Ako su direktni troškovi jogurta A i B
 identični i iznose 25 din po jogurtu
 utvrditi cenu koštanja A i B po
 tradicionalnom i ABC sistemu
   Obračun cene koštanja po
    tradicionalnom sistemu


• Jogurt A = direktni 25 din + opšti
 troškovi prerade 2 din = 27 din
• Jogurt B = direktni troškovi 25 din +
 opšti troškovi prerade 2 din = 27 din
 Obračun cene koštanja
    po ABC
• Jogurt A
• Direktni troškovi 25 din + Opšti
 troškovi prerade 1.92 din = 26.92 din
• Jogurt B
• Direktni troškovi 25 din + Opšti
 troškovi prerade 9.35 din = 36.35
        Zaključak
• Obračun po ABC sistemu daje tačniju cenu
 koštanja jer alocira opšte troškove na aktivnosti i
 vodi računa o veličini serije i troškovima aktivnosti
 koji se odnose na seriju, a ne samo na proizvedenu
 količinu
• Proizvod A ima u ABC sistemu nižu cenu koštanja
 jer je na njega alocirano više opštih troškova koji
 zbog veće serije su niži po jedinici (litri jogurta)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:223
posted:3/3/2010
language:Serbian
pages:48