Docstoc

strings - DOC 20

Document Sample
strings - DOC 20 Powered By Docstoc
					"$$$/Bridge/Abbrev/ShortDayMonth=^0 ^1" "$$$/Bridge/Abbrev/ShortMonthYear=^1 ^2" "$$$/Bridge/AccentColor/Amber=Jantarová" "$$$/Bridge/AccentColor/Crystal=Křišťálová" "$$$/Bridge/AccentColor/Emerald=Smaragdová" "$$$/Bridge/AccentColor/LapisLazuli=Azurová" "$$$/Bridge/AccentColor/Obsidian=Obsidiánová" "$$$/Bridge/AccentColor/Ruby=Rubínová" "$$$/Bridge/AccentColor/Sapphire=Safírová" "$$$/Bridge/AccentColor/System=Systémová" "$$$/Bridge/Alert/APD/PlugPath/Mac=Chcete, aby se Photo Downloader automaticky spustil pokaţdé, kdyţ se připojí fotoaparát nebo čtečka karet?" "$$$/Bridge/Alert/APD/PlugPath/Sub/Mac=Tuto volbu lze později změnit v předvolbách." "$$$/Bridge/Alert/BrowserWindow/UseRejectForDeleteMultiple=Chcete tyto soubory zamítnout nebo odstranit?" "$$$/Bridge/Alert/BrowserWindow/UseRejectForDeleteSingle=Chcete tento soubor zamítnout nebo odstranit?" "$$$/Bridge/Alert/Button/Cancel=Zrušit" "$$$/Bridge/Alert/Button/Delete=Odstranit" "$$$/Bridge/Alert/Button/Reject=Zamítnout" "$$$/Bridge/Alert/Subtext/RejectOrDelete/Mac=Pouţijte příkaz Zobrazení > Zobrazit zamítnuté soubory, chcete-li skrýt nebo zobrazit soubory, které byly zamítnuty. Můţete také poloţku odstranit stisknutím kláves Apple + Delete." "$$$/Bridge/Alert/Subtext/RejectOrDelete/Win=Pouţijte příkaz Zobrazení > Zobrazit zamítnuté soubory, chcete-li skrýt nebo zobrazit soubory, které byly zamítnuty. Můţete také poloţku odstranit stisknutím kláves Ctrl + Del." "$$$/Bridge/Alert/SysReq/CPU/Win=Tato aplikace vyţaduje procesor Intel Pentium 4, Intel Celeron, Intel Core Duo, Intel Core 2 nebo kompatibilní procesor. (^0/^1/^2)" "$$$/Bridge/Alert/SysReq/FreeDisk/Mac=Na disku zbývá pouze ^0." "$$$/Bridge/Alert/SysReq/FreeDisk/Win=Na disku zbývá pouze ^0." "$$$/Bridge/Alert/SysReq/OS/Win=Tato aplikace vyţaduje alespoň Microsoft Windows XP a Service Pack 2." "$$$/Bridge/Alert/SysReq/Os/Mac=Tato aplikace vyţaduje alespoň Mac OS X ^0." "$$$/Bridge/Alert/SysReq/PhysMem/Mac=Je vyţadováno alespoň 512 MB fyzické paměti." "$$$/Bridge/Alert/SysReq/PhysMem/Win=Je vyţadováno alespoň 512 MB fyzické paměti." "$$$/Bridge/Alert/SysReq/submessage=Aplikace můţe být pomalá. Opravdu chcete pokračovat?""$$$/Bridge/AlertButtonLabel/AutoResolve=Automaticky najít" "$$$/Bridge/AlertButtonLabel/Replace=Nahradit" "$$$/Bridge/AlertButtonLabel/Skip=Přeskočit" "$$$/Bridge/AlertText/ACEError=Vyskytla se chyba správy barev. Kód chyby: ^0" "$$$/Bridge/AlertText/AUAdminCheckFailed=Adobe Bridge nemůţe zkontrolovat aktualizace, protoţe nemáte práva administrátora. Přihlaste se prosím jako uţivatel s právy administrátora, abyste mohli kontrolovat aktualizace."

"$$$/Bridge/AlertText/AUFailed=Nelze spustit aplikaci Adobe Updater. Ověřte prosím, ţe je správně nainstalovaná. Kód chyby: ^0" "$$$/Bridge/AlertText/ApplyMetadataChanges=Chcete aplikovat tyto změny metadat na vybrané soubory?" "$$$/Bridge/AlertText/ApplyMetadataChangesToSingleFile=Chcete aplikovat tyto změny metadat na ^U^0^U?" "$$$/Bridge/AlertText/ApplyToAll=Aplikovat na všechny?" "$$$/Bridge/AlertText/CameraRawError=Nebylo moţné aplikovat nastavení Camera Raw, protoţe nebyly vybrané ţádné soubory Camera Raw." "$$$/Bridge/AlertText/Collections/TargetNotFound=Cílovou sloţku kolekce ^U^0^U nelze najít. Moţná byla přejmenována nebo odstraněna." "$$$/Bridge/AlertText/ConfirmBuildCache=Chcete vytvořit vyrovnávací paměť pro sloţku ^U^1^U a všechny v ní obsaţené sloţky?" "$$$/Bridge/AlertText/ConfirmExportWhileBuilding=Také exportovat vyrovnávací paměti do sloţky" "$$$/Bridge/AlertText/ConfirmFileExtensionChange=Změna přípony souboru můţe změnit jeho chování při otevírání nebo způsobit, ţe bude nepouţitelný. Opravdu ji chcete změnit?" "$$$/Bridge/AlertText/ConfirmPurgeEntireCache=Odstraní se uloţené miniatury pro všechny sloţky. Opravdu chcete pokračovat?" "$$$/Bridge/AlertText/CouldNotCreateFolder=Sloţku nelze vytvořit." "$$$/Bridge/AlertText/CouldNotRenameFile=Tento soubor nelze pojmenovat ^U^0^U, protoţe tento název je jiţ pouţit. Zvolte prosím jiný název." "$$$/Bridge/AlertText/CouldNotRenameFile=Tento soubor nelze přejmenovat na ^U^0^U, protoţe tento název je jiţ pouţit. Zvolte prosím jiný název." "$$$/Bridge/AlertText/CouldNotRenameFolder=Tuto sloţku nelze přejmenovat na ^U^0^U, protoţe poloţka s tímto názvem jiţ existuje. Zvolte prosím jiný název" "$$$/Bridge/AlertText/CouldNotRenameFolder=Tuto sloţku nelze přejmenovat na ^U^0^U, protoţe tento název je jiţ pouţitý. Zvolte prosím jiný název." "$$$/Bridge/AlertText/CreateFolderAccessDenied=Sloţku nelze vytvořit, protoţe nemáte dostatečná práva." "$$$/Bridge/AlertText/DeleteMultipleNode/Mac=Opravdu chcete přesunout těchto ^0 poloţek do koše?" "$$$/Bridge/AlertText/DeleteMultipleNode/Win=Opravdu chcete přesunout těchto ^0 poloţek do koše?" "$$$/Bridge/AlertText/DeleteReadOnlyFile/Mac=Opravdu chcete odstranit zamknutou poloţku ^U^0^U?" "$$$/Bridge/AlertText/DeleteReadOnlyFile/Win=Opravdu chcete odstranit poloţku ^U^0^U, která je jen ke čtení?" "$$$/Bridge/AlertText/DeleteSingleNode/Mac=Opravdu chcete přesunout ^U^0^U do koše?" "$$$/Bridge/AlertText/DeleteSingleNode/Win=Opravdu chcete poslat ^U^0^U do koše?" "$$$/Bridge/AlertText/FatalErrorCopySameFile=^U^0^U nelze zkopírovat. Soubor s tímto názvem jiţ v tomto místě existuje." "$$$/Bridge/AlertText/FatalErrorCopySameFolder=^U^0^U nelze zkopírovat. Sloţka s tímto názvem jiţ v tomto místě existuje." "$$$/Bridge/AlertText/FatalErrorCopyToChild=^U^0^U nelze zkopírovat. Poloţku nelze zkopírovat samu do sebe." "$$$/Bridge/AlertText/FatalErrorFileNotAvailable=^U^0^U nelze přemístit. Poloţka jiţ není dostupná." "$$$/Bridge/AlertText/FatalErrorFileNotAvailabler=^U^0^U nelze zkopírovat. Poloţka jiţ není dostupná."

"$$$/Bridge/AlertText/FatalErrorMoveSameFile=^U^0^U nelze přemístit. Soubor s tímto názvem jiţ v tomto místě existuje." "$$$/Bridge/AlertText/FatalErrorMoveSameFolder=^U^0^U nelze přemístit. Sloţka s tímto názvem jiţ v tomto místě existuje." "$$$/Bridge/AlertText/FatalErrorMoveToChild=^U^0^U nelze přemístit. Poloţku nelze přemístit samu do sebe." "$$$/Bridge/AlertText/FavoritesErrorFileNotAvailabler=Tuto poloţku nelze najít. Moţná byla přesunuta nebo odstraněna" "$$$/Bridge/AlertText/FileAccessDenied=Tento soubor nelze přejmenovat na ^U^0^U, protoţe nemáte dostatečná práva nebo je soubor právě pouţíván." "$$$/Bridge/AlertText/FileAccessDenied=Tento soubor nelze přejmenovat na ^U^0^U, protoţe nemáte dostatečná práva nebo je soubor právě pouţíván." "$$$/Bridge/AlertText/FolderAccessDenied=Tuto sloţku nelze přejmenovat na ^U^0^U, protoţe nemáte dostatečná práva nebo je tato sloţka právě pouţívána." "$$$/Bridge/AlertText/FolderAccessDenied=Tuto sloţku nelze přejmenovat na ^U^0^U, protoţe nemáte dostatečná práva nebo je tato sloţka právě pouţívána." "$$$/Bridge/AlertText/FolderExistsConflict=Sloţka ^U^0^U jiţ existuje." "$$$/Bridge/AlertText/FolderRenamedMovedOrDeleted=Poloţku nebylo moţné zobrazit. Moţná byla přesunuta nebo odstraněna." "$$$/Bridge/AlertText/IllegalFileName=Tento soubor nelze přejmenovat na ^U^0^U, protoţe tento název obsahuje znaky vyhrazené pro systém. Zvolte prosím jiný název." "$$$/Bridge/AlertText/IllegalFolderName=Tuto sloţku nelze přejmenovat na ^U^0^U, protoţe tento název obsahuje znaky vyhrazené pro systém. Zvolte prosím jiný název." "$$$/Bridge/AlertText/IncompleteDragDesc=Některé soubory se nesynchronizovaly, protoţe aplikace, do které jste je přetáhli, nepodporuje Version Cue. Synchronizujte soubory a zkuste to znovu." "$$$/Bridge/AlertText/IncompleteDragHead=Nebyly přesunuty všechny soubory." "$$$/Bridge/AlertText/JavaScriptErrorFilename=Chyba JavaScriptu (v ^0):" "$$$/Bridge/AlertText/JavaScriptErrorFilenameLineNumber=Chyba JavaScriptu (^0:^1):" "$$$/Bridge/AlertText/JavaScriptErrorLineNumber=Chyba JavaScriptu (řádek ^0):" "$$$/Bridge/AlertText/JavaScriptErrorNoFilename=Chyba JavaScriptu:" "$$$/Bridge/AlertText/JavaScriptResult=Výsledek JavaScriptu:" "$$$/Bridge/AlertText/LookinPopup/FileNotAvailabler=Sloţku ^U^0^U nelze najít. Moţná byla přesunuta nebo odstraněna." "$$$/Bridge/AlertText/MoveReadOnlyFileConflict/Mac=Opravdu chcete přemístit zamknutou poloţku ^U^0^U?" "$$$/Bridge/AlertText/MoveReadOnlyFileConflict/Win=Opravdu chcete přemístit poloţku ^U^0^U, která je jen ke čtení?" "$$$/Bridge/AlertText/MoveTo/CopyToTargetMovedOrDeleted=Poloţky nebylo moţné zkopírovat, protoţe nebylo nalezeno cílové umístění." "$$$/Bridge/AlertText/MoveTo/MoveToTargetMovedOrDeleted=Poloţky nebylo moţné přemístit, protoţe nebylo nalezeno cílové umístění." "$$$/Bridge/AlertText/NetworkFailure=Nelze se připojit k serveru. Zkontrolujte prosím nastavení internetu anebo firewallu a zkuste to znovu." "$$$/Bridge/AlertText/OpenManyFiles=Opravdu chcete otevřít ^0 souborů?"

"$$$/Bridge/AlertText/OpenManyWindows=Opravdu chcete otevřít ^0 nových oken?" "$$$/Bridge/AlertText/ReadOnlyFileExistsConflict/Mac=V ^U^1^U jiţ existuje zamknutá poloţka s názvem ^U^0^U." "$$$/Bridge/AlertText/ReadOnlyFileExistsConflict/Win=V ^U^1^U jiţ existuje poloţka pouze ke čtení s názvem ^U^0^U." "$$$/Bridge/AlertText/RemoteFilesDeletionWarning=Soubory uloţené na serveru mohou být trvale vymazány" "$$$/Bridge/AlertText/RenameFailedPermissionDenied=Některé soubory, například ^U^0^U, nebyly přejmenovány, protoţe nemáte dostatečná práva." "$$$/Bridge/AlertText/ReplaceFileExistsConflict=V ^U^1^U jiţ existuje poloţka s názvem ^U^0^U." "$$$/Bridge/AlertText/ScratchBuffers/NoScratch=Není dostatek místa v odkládací paměti." "$$$/Bridge/AlertText/SingleRemoteFilesDeletionWarning=Soubory uloţené na serveru mohou být trvale vymazány" "$$$/Bridge/AlertText/SuitePea/AdditionalPluginsFailed=Vyskytl se problém při načítání sdílených zásuvných modulů." "$$$/Bridge/AlertText/SuitePea/CorruptPiPL=Vyskytl se problém s poškozeným zásuvným modulem. Zkuste přeinstalovat Bridge, abyste tento problém opravili." "$$$/Bridge/AlertText/SuitePea/ErrorTemplate=^0 (chyba č. ^1)" "$$$/Bridge/AlertText/SuitePea/GenericError=Vyskytl se problém se zásuvným modulem. Zkuste přeinstalovat Bridge, abyste tento problém opravili." "$$$/Bridge/AlertText/SuitePea/OutOfMemory=Není dostatek volné paměti. Zavřete všechny nepodstatné aplikace a zkuste to znovu." "$$$/Bridge/AlertText/SuitePea/PluginNotFound=Vyskytl se problém s chybějícím zásuvným modulem. Zkuste přeinstalovat Bridge, abyste tento problém opravili." "$$$/Bridge/AlertText/SuitePea/RequiredPluginsFailed=Vyskytl se problém se zásuvným modulem. Zkuste přeinstalovat Bridge, abyste tento problém opravili." "$$$/Bridge/AlertText/SuitePea/StandardPluginsFailed=Vyskytl se problém při načítání standardních zásuvných modulů. (Chcete-li spustit program bez zásuvných modulů, podrţte klávesu Shift při spouštění.)" "$$$/Bridge/AlertText/SuitePea/UnimplementedError=Operace nebyla implementovaná." "$$$/Bridge/AlertText/kConflictFatalErrorAccessDenied=Operaci nelze dokončit, protoţe nemáte dostatečná práva." "$$$/Bridge/AlertText/kConflictFatalErrorDiskFull=Operaci nelze dokončit, protoţe disk je plný. Některé soubory nemusely být zpracovány." "$$$/Bridge/AlertText/kConflictFatalErrorUnknown=Vyskytla se chyba v průběhu operace ^0. Některé soubory nemusely být zpracovány." "$$$/Bridge/AlertText/kConflictFatalErrorUnknown=V průběhu operace se vyskytla chyba. Některé soubory nemusely být zpracovány." "$$$/Bridge/AlertTitle/CameraRaw=Adobe Bridge" "$$$/Bridge/AutoLaunchAPD/RegistryKeyAction=Stáhnout obrazy" "$$$/Bridge/BatchRename/AutoExtension=Automatické přípony" "$$$/Bridge/BatchRename/Compatibility=Kompatibilita" "$$$/Bridge/BatchRename/CurrentFilename=Současný název souboru" "$$$/Bridge/BatchRename/DD=DD" "$$$/Bridge/BatchRename/DDMMYY=DDMMRR" "$$$/Bridge/BatchRename/DDMMYYYY=DDMMRRRR"

"$$$/Bridge/BatchRename/DateTime=Datum a čas" "$$$/Bridge/BatchRename/DefaultTemplatePrefix=Projekt_" "$$$/Bridge/BatchRename/DestFolderBad=Soubory nebylo moţné přejmenovat, protoţe cílovou sloţku nelze pouţít." "$$$/Bridge/BatchRename/ExposureTime=Čas expozice" "$$$/Bridge/BatchRename/Extension=Přípona" "$$$/Bridge/BatchRename/FiveDigits=Pět číslic" "$$$/Bridge/BatchRename/FocalLength=Ohnisková vzdálenost" "$$$/Bridge/BatchRename/FolderName=Název sloţky" "$$$/Bridge/BatchRename/FourDigits=Čtyři číslice" "$$$/Bridge/BatchRename/HHMM=HHMM" "$$$/Bridge/BatchRename/HHMMSS=HHMMSS" "$$$/Bridge/BatchRename/HintTypeExtension=Přípona typu" "$$$/Bridge/BatchRename/HintTypeText=Zadejte text" "$$$/Bridge/BatchRename/ISORating=Hodnota ISO" "$$$/Bridge/BatchRename/ImageUniqueID=Jednoznačný identifikátor obrazu" "$$$/Bridge/BatchRename/Lens=Objektiv" "$$$/Bridge/BatchRename/Lowercase=malými písmeny" "$$$/Bridge/BatchRename/MM=MM" "$$$/Bridge/BatchRename/MMDDYY=MMDDRR" "$$$/Bridge/BatchRename/MMDDYYYY=MMDDRRRR""$$$/Bridge/BatchRename/MS=Mili sekund" "$$$/Bridge/BatchRename/Macintosh=Mac" "$$$/Bridge/BatchRename/Name=Název" "$$$/Bridge/BatchRename/NameAndExtension=Název + přípona" "$$$/Bridge/BatchRename/NewExtension=Nová přípona" "$$$/Bridge/BatchRename/No=Ne" "$$$/Bridge/BatchRename/None=Ţádný" "$$$/Bridge/BatchRename/OneDigit=Jedna číslice" "$$$/Bridge/BatchRename/OriginalCase=Původní velikost písmen" "$$$/Bridge/BatchRename/PreserveFilename=Zachovat název souboru" "$$$/Bridge/BatchRename/PreservedFilename=Zachovaný název souboru" "$$$/Bridge/BatchRename/SequenceLetter=Pořadové písmeno" "$$$/Bridge/BatchRename/SequenceNumber=Pořadové číslo" "$$$/Bridge/BatchRename/SixDigits=Šest číslic" "$$$/Bridge/BatchRename/Text=Text" "$$$/Bridge/BatchRename/ThreeDigits=Tři číslice" "$$$/Bridge/BatchRename/Today=Dnes" "$$$/Bridge/BatchRename/TwoDigits=Dvě číslice" "$$$/Bridge/BatchRename/Unix=UNIX" "$$$/Bridge/BatchRename/Uppercase=VELKÝMI PÍSMENY" "$$$/Bridge/BatchRename/Windows=Windows" "$$$/Bridge/BatchRename/YY=RR" "$$$/Bridge/BatchRename/YYMMDD=RRMMDD" "$$$/Bridge/BatchRename/YYYY=RRRR" "$$$/Bridge/BatchRename/YYYYMMDD=RRRRMMDD" "$$$/Bridge/BatchRename/Yes=Ano" "$$$/Bridge/BatchRename/Yesterday=Včera" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/AddButtonTip=Přidejte do názvů souborů více textu" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/BrowseButton=Procházet..." "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/CancelButton=Zrušit" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/CompatibilityLabel=Kompatibilita:" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/CopyToOtherFolder=Kopírovat do jiné sloţky"

"$$$/Bridge/BatchRenameDialog/CurrentFilename=Současný název souboru:" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/DestinationFolderLabel=Cílová sloţka" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/FileCacheInProgressPleaseWait=Probíhá ukládání souborů do vyrovnávací paměti. Počkejte prosím." "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/MacCheck=Mac OS" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/ManyFilesWillBeRenamed=Přejmenuje se ^1 souborů" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/MoveToOtherFolder=Přesunout do jiné sloţky" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/NewFilename=Nový název souboru:" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/NewFilesNames=Nové názvy souborů" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/NoFilesRenamed=Nepřejmenují se ţádné soubory" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/OKButton=Přejmenovat" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/OneFileWillBeRenamed=Přejmenuje se jeden soubor" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/OptionsLabel=Volby" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/PleaseSelectDestinationFolder=Vyberte prosím cílovou sloţku..." "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/PreserveCurrentFilename=Zachovat současný název souboru v metadatech XMP" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/Preview=Náhled" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/RemoveButtonTip=Odstranit tento text z názvů souborů" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/RenameInSameFolder=Přejmenovat ve stejné sloţce" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/Title=Dávkové přejmenování" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/UnixCheck=UNIX" "$$$/Bridge/BatchRenameDialog/WinCheck=Windows" "$$$/Bridge/BatchRenameProgressDialog/CopyingAndRenamingFiles=Kopírování a přejmenování souborů" "$$$/Bridge/BatchRenameProgressDialog/MovingAndRenamingFiles=Přemístění a přejmenování souborů" "$$$/Bridge/BatchRenameProgressDialog/RenamingFiles=Přejmenovávají se soubory" "$$$/Bridge/Bridge/PreferencesDialog/General/IgnoreEXIFProfileTag=Ignorov at tag profilu EXIF" "$$$/Bridge/BridgeFeatures/AlertText/AMTBuildExpiredError1=Období veřejné beta verze pro Adobe Bridge CS3 jiţ skončilo." "$$$/Bridge/BridgeFeatures/AlertText/AMTBuildExpiredError2=Platnost licence produktu jiţ skončila." "$$$/Bridge/BrowserPane/MoreThanTwoHiddenItems=^0 skrytých poloţek" "$$$/Bridge/BrowserPane/NoItems=Nejsou ţádné poloţky pro zobrazení" "$$$/Bridge/BrowserPane/RejectRating=Zamítnout" "$$$/Bridge/BrowserPane/SingleHiddenItem=Jedna skrytá poloţka" "$$$/Bridge/BrowserPane/SomeItemsFiltered=Se současným filtrem se nezobrazí ţádné poloţky." "$$$/Bridge/BrowserPane/Tooltip/Label=Visačka: " "$$$/Bridge/BrowserPane/Tooltip/Path=Cesta: " "$$$/Bridge/BrowserPane/Tooltip/Rating=Hodnocení: " "$$$/Bridge/BrowserPane/Tooltip/RatingRejected=Zamítnout" "$$$/Bridge/BrowserPane/TwoHiddenItems=Dvě skryté poloţky" "$$$/Bridge/BrowserPane/WindowTitleFolderPrefix=^0 - " "$$$/Bridge/BrowserPane/WindowTitleGeneric=Adobe Bridge" "$$$/Bridge/BrowserPane/WindowTitleOpeningIn=Otevírá se v ^0"

"$$$/Bridge/BrowserPreviewEve/OrientButton/Tip=Změnit orientaci filmového pásu" "$$$/Bridge/BrowserWindow/BackButton/Tip=Jít zpět" "$$$/Bridge/BrowserWindow/BiggestThumb/Tip=Největší velikost miniatur" "$$$/Bridge/BrowserWindow/CCWButton/Tip=Otočit o 90^D doleva" "$$$/Bridge/BrowserWindow/CWButton/Tip=Otočit o 90^D doprava" "$$$/Bridge/BrowserWindow/CinemaPreview=Náhled" "$$$/Bridge/BrowserWindow/CompactButton/SwitchFromUltra=Přepnout do kompaktního reţimu" "$$$/Bridge/BrowserWindow/CompactButton/SwitchToCompact=Přepnout do kompaktního reţimu" "$$$/Bridge/BrowserWindow/CompactButton/SwitchToFull=Přepnout do plného reţimu" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Conjunction/And=^0 A ^1" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Conjunction/Or=^0 NEBO ^1" "$$$/Bridge/BrowserWindow/ContentTab=Obsah" "$$$/Bridge/BrowserWindow/FavoritesTab=Oblíbené" "$$$/Bridge/BrowserWindow/FileSize/KB=^0 KB" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Filter=Filtr" "$$$/Bridge/BrowserWindow/FoldersTab=Sloţky" "$$$/Bridge/BrowserWindow/ForwardButton/Tip=Jít dopředu" "$$$/Bridge/BrowserWindow/KeywordsTab=Klíčová slova" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Loading=Načítá se..." "$$$/Bridge/BrowserWindow/MetadataTab=Metadata" "$$$/Bridge/BrowserWindow/NewFolderButton/Tip=Vytvořit novou sloţku" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Operator/Contains=obsahuje" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Operator/DoesNotContain=neobsahuje" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Operator/DoesNotEqual=nerovná se" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Operator/DoesNotExist=neexistuje" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Operator/EndsWith=končí" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Operator/Equals=rovná se" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Operator/Exists=existuje" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Operator/IsGreaterThan=je větší neţ" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Operator/IsGreaterThanOrEqual=je větší neţ nebo se rovná" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Operator/IsLessThan=je menší neţ" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Operator/IsLessThanOrEqual=je menší neţ nebo se rovná" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Operator/StartsWith=začíná" "$$$/Bridge/BrowserWindow/PathPopup/Favorites=Oblíbené" "$$$/Bridge/BrowserWindow/PathPopup/Recent=Poslední sloţky" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Pivot=Inspektor" "$$$/Bridge/BrowserWindow/SearchField=^0 ^1 ^U^2^U" "$$$/Bridge/BrowserWindow/SearchFieldWithoutValue=^0 ^1" "$$$/Bridge/BrowserWindow/SearchHanger/Cancel=Zrušit" "$$$/Bridge/BrowserWindow/SearchHanger/FindCriteria=Kritéria hledání:" "$$$/Bridge/BrowserWindow/SearchHanger/SearchAgain=Hledat znovu" "$$$/Bridge/BrowserWindow/SearchHanger/SearchResults=Zde se zobrazí kritéria hledání" "$$$/Bridge/BrowserWindow/SearchString=^0 v ^U^1^U" "$$$/Bridge/BrowserWindow/SearchStringWithSubfolders=^0 in ^U^1^U a všech podsloţkách" "$$$/Bridge/BrowserWindow/SmallestThumb/Tip=Nejmenší velikost miniatur" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/BackgroundActivity=^1 (^2)"

"$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/ItemsHidden=^1, ^2" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/ItemsHiddenSelected=^1, ^2, ^3" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/KeystrokeSearch= - Vybírá se poloţka obsahující '^1'" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/LocatedIn=Umístěný v ^1" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/ManyHidden=^1 skrytých" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/ManyItems=^1 poloţek""$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/ManySelected=^1 vybraných" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/NoItems=Ţádné poloţky" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/OneHidden=jeden skrytý" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/OneItem=Jedna poloţka" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/OneSelected=^1 vybraných" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/SelectedItems=^1, ^2" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/TwoHidden=2 skryté" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/TwoItems=2 poloţky" "$$$/Bridge/BrowserWindow/StatusBar/TwoSelected=^1 vybraných" "$$$/Bridge/BrowserWindow/TabsButton/Tip=Zobrazit/skrýt panely^nTab" "$$$/Bridge/BrowserWindow/TabsButton/WindowsTip=Zobrazit/skrýt panely^nTabulátor" "$$$/Bridge/BrowserWindow/Title=Adobe Bridge" "$$$/Bridge/BrowserWindow/TrashButton/Tip=Odstranit poloţku" "$$$/Bridge/BrowserWindow/UpOneButton/Tip=Jít nahoru" "$$$/Bridge/BrowserWindow/WorkspaceOne/Tip=Pracovní prostor jedna" "$$$/Bridge/BrowserWindow/WorkspaceThree/Tip=Pracovním prostor tři" "$$$/Bridge/BrowserWindow/WorkspaceTwo/Tip=Pracovním prostor dva" "$$$/Bridge/BuildCacheForSubFoldersDialog/Caching=Ukládání do paměti: " "$$$/Bridge/BuildCacheForSubFoldersDialog/NumProcessed=Zpracovaných souborů: " "$$$/Bridge/Cache/Corrupted=Uloţené miniatury nebylo moţné načíst. Chcete to nyní opravit?" "$$$/Bridge/Cache/DbFailed=Uloţené miniatury nebylo moţné načíst. Moţná budete muset tuto aplikaci přeinstalovat." "$$$/Bridge/Cache/DisFullkErr=Vyskytl se problém se zápisem do souboru vyrovnávací paměti ^U^0^U, protoţe nebylo dost místa na disku.""$$$/Bridge/Cache/DiskErr=Vyskytl se problém se zápisem do souboru vyrovnávací paměti ^U^0^U, protoţe se vyskytla chyba disku. Vyrovnávací paměť se nahradí." "$$$/Bridge/CacheProgressDialog/Stop=Stop" "$$$/Bridge/CartDialog/Title=Nákupní košík" "$$$/Bridge/CinemaPreview/Caption= (^1)" "$$$/Bridge/CinemaShow/Border/Filled=Přizpůsobené pro vyplnění" "$$$/Bridge/CinemaShow/Border/Fitted=Přizpůsobení podle rozměrů" "$$$/Bridge/CinemaShow/Border/Matted=Na střed" "$$$/Bridge/CinemaShow/CannotApplyCamera=Tato poloţka nemá nastavení Camera Raw" "$$$/Bridge/CinemaShow/Caption/Compact=Kompaktní" "$$$/Bridge/CinemaShow/Caption/Full=Úplné" "$$$/Bridge/CinemaShow/Caption/Off=Vypnuto" "$$$/Bridge/CinemaShow/Caption/PageNumbers=Čísla stránek" "$$$/Bridge/CinemaShow/Duration/10sec=10 sekund" "$$$/Bridge/CinemaShow/Duration/1sec=1 sekunda" "$$$/Bridge/CinemaShow/Duration/2sec=2 sekund" "$$$/Bridge/CinemaShow/Duration/5sec=5 sekund" "$$$/Bridge/CinemaShow/Duration/Manual=Ruční"

"$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/ApostropheDesc=Přepnout hodnocení" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/B=Zatemnit/Zrušit zatemnění" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/CmdLeftArrowDesc=Předcházející dokument" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/CmdRighArrowDesc=Následující dokument" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/CommaDesc=Zmenšit hodnocení" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/CtrlLeftArrowDesc=Předcházející dokument" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/CtrlRightArrowDesc=Následující dokument" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/ESC=Ukončit prezentaci" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/L=Volby prezentace..." "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/LabelDesc=Nastavit popisek" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/LeftArrowDesc=Předcházející stránka" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/O=Otevřít" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/PeriodDesc=Zvětšit hodnocení" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/PlusMinus=Zvětšovat/zmenšovat při recenzování" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/R=Otevřít v Camera Raw" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/RatingDesc=Nastavit hodnocení" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/RightArrowDesc=Následující stránka" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/Space=Pauza/spustit" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/alt0Desc=Vymazat hodnocení" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/leftbracket=Otočit o 90^D doleva" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Desc/rightbracket=Otočit o 90^D doprava" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/SectionEditing=Úpravy" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/SectionGeneral=Všeobecné" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/SectionNavigation=Navigace" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/Apos=alt+e" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/B=B" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/CmdLeftArrow/Mac=^#+šipka doleva" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/CmdRightArrow/Mac=^#+šipka doprava" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/Comma=shift+e" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/CtrlLeftArrow/Win=Ctrl+šipka doleva" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/CtrlRightArrow/Win=Ctrl+šipka doprava" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/ESC=Esc" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/L=L" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/LeftArrow=Šipka doleva" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/OneToFive=1-5" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/Period=e" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/PlusMinus=+ -" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/RightArrow=Šipka doprava" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/SPACE=Mezera" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/Shortcut/O=O" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/Shortcut/R=R" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/SixToNine=6-9" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/Zero=0" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/leftbracket=shift+u" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Shortcut/rightbracket=u" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Subtitle=Stiskněte H, abyste tyto příkazy zobrazili nebo skryli" "$$$/Bridge/CinemaShow/Help/Title=Příkazy Adobe Bridge pro prezentaci" "$$$/Bridge/CinemaShow/Message/CantOpen=Tuto poloţku nelze otevřít" "$$$/Bridge/CinemaShow/Message/CantRotate=Tuto poloţku nelze natočit" "$$$/Bridge/CinemaShow/Message/Deleted/Mac=^U^0^U byl přesunut do koše"

"$$$/Bridge/CinemaShow/Message/Deleted/Win=^U^0^U byl poslán do koše" "$$$/Bridge/CinemaShow/Message/HitSpaceToPause=Pozastavte stisknutím mezerníku" "$$$/Bridge/CinemaShow/Message/HitSpaceToPlay=Spusťte stisknutím mezerníku" "$$$/Bridge/CinemaShow/Message/Opening=Otevírá se v ^0..." "$$$/Bridge/CinemaShow/Message/Paused=Pozastaveno" "$$$/Bridge/CinemaShow/Message/Playing=Přehrávání" "$$$/Bridge/CinemaShow/Mode/Presenting=Prezentuje se" "$$$/Bridge/CinemaShow/Mode/ReviewZoom=Recenzování v ^1" "$$$/Bridge/CinemaShow/Mode/Reviewing=Recenzování" "$$$/Bridge/CinemaShow/NoSetXMP=Tento soubor nelze nyní změnit" "$$$/Bridge/CinemaShow/NoSlidesToPresent=Nejsou ţádné obrazy, které by bylo moţné zobrazit" "$$$/Bridge/CinemaShow/NoXMP=Metadata pro tento soubor nelze změnit" "$$$/Bridge/CinemaShow/OpeningInCameraRaw=Otevírá se v Camera Raw..." "$$$/Bridge/CinemaShow/PageTemplate=^0/^1" "$$$/Bridge/CinemaShow/SmallCaption/PageIndicator=^0/^1" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/Crossfade=Plynule navázat" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/Dissolve=Rozpustit" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/FlippinFade=Převrátit a zeslabovat" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/MoveIn=Posunout začátek" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/NewspaperSpin=Otáčení novin" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/None=Ţádný" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/Push=Stisknout" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/Random=Náhodný" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/Reveal=Najít" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/RevolvingDoor=Otáčecí dveře" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/Scale=Měřítko" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/Slide=Nasouvat)" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/Tumbleweed=Rozfoukání" "$$$/Bridge/CinemaShow/Transition/Zoom=Zoomování" "$$$/Bridge/CinemaShow/TypeBOrSpaceToPause=Pozastavte stisknutím B nebo mezerníku" "$$$/Bridge/CinemaShow/TypeBOrSpaceToPlay=Spusťte stisknutím B nebo mezerníku" "$$$/Bridge/CinemaShow/TypeEscKeyToExit=Ukončete stisknutím Esc" "$$$/Bridge/CinemaShow/WillContinue=Bude pokračovat po nastavení voleb prezentace" "$$$/Bridge/CinemaShow/WindowTitle=Prezentace Adobe Bridge" "$$$/Bridge/CinemaUtilities/Zoom/1x=100%" "$$$/Bridge/CinemaUtilities/Zoom/2x=200%" "$$$/Bridge/CinemaUtilities/Zoom/4x=400%" "$$$/Bridge/CinemaUtilities/Zoom/8x=800%" "$$$/Bridge/Collections/DefaultName/Mac=nepojmenovaná kolekce" "$$$/Bridge/Collections/DefaultName/Win=Nová kolekce" "$$$/Bridge/ColorProfile/AdobeRGB=Adobe RGB" "$$$/Bridge/ColorProfile/sRGB=sRGB" "$$$/Bridge/ColorSettings/DefaultCSF=Europe General Purpose.csf" "$$$/Bridge/ColorSettings/NotSynchronized=Nesynchronizované" "$$$/Bridge/ColorSettings/NotSynchronizedDescription=Aplikace Creative Suite nejsou synchronizované, aby generovaly souhlasné barvy. ^UAplikovat^U provede synchronizaci nastavení barev v Creative Suite." "$$$/Bridge/ColorSettings/Synchronized=Synchronizované"

"$$$/Bridge/ColorSettings/SynchronizedDescription=Aplikace Creative Suite jsou synchronizované a pouţívají stejné nastavení barev pro konzistentní správu barev." "$$$/Bridge/ColorSettingsDialog/Title=Nastavení barev Suite" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/ApplyCameraRawSettings=Aplikovat nastavení Camera Raw" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/Exit=Ukončit Bridge" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/FileInfo=Informace o souboru" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/Float=Kompaktní okno vţdy nahoře" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/FullMode=Úplný reţim" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/Labels=Visačky" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/NewFolder=Nová sloţka" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/NewWindow=Nové okno" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/Open=Otevřít" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/OpenInCameraRaw=Otevřít v Camera Raw..." "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/Quit=Ukončit Bridge" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/Refresh=Obnovit" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/RevealExplorer=Najít v Průzkumníku" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/RevealFinder=Najít ve Finderu" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/ShowHidden=Zobrazovat skryté soubory" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/ShowThumbnailsOnly=Zobrazovat pouze miniatury" "$$$/Bridge/CompactFlyoutMenu/View=Zobrazení" "$$$/Bridge/CompactWindow/UltraCompactButton/SwitchToUltra=Přepnout do ultrakompaktního reţimu" "$$$/Bridge/ComputerModel/Computer=Počítač" "$$$/Bridge/ContextMenu/Folders/AddToFavorites=Přidat k oblíbeným" "$$$/Bridge/ContextMenu/Folders/RemoveFromFavorites=Odstranit z oblíbených" "$$$/Bridge/Copy= kopie" "$$$/Bridge/CopyMoveDialog/Copy=kopírovat" "$$$/Bridge/CopyMoveDialog/Move=přesunout" "$$$/Bridge/CopyProgressDialog/CopyText=Kopírují se soubory..." "$$$/Bridge/CopyProgressDialog/DeleteText=Odstraňování souborů..." "$$$/Bridge/CopyProgressDialog/DuplicateText=Duplikují se soubory..." "$$$/Bridge/CopyProgressDialog/MoveText=Přemísťují se soubory..." "$$$/Bridge/CopyTask/Copy=Kopírovat" "$$$/Bridge/Core/Cache/BuildCachePending=Vytvoření vyrovnávací paměti pro ^U^1^U čeká..." "$$$/Bridge/Core/Cache/Caching=Ukládá se do paměti ^U^1^U" "$$$/Bridge/Core/FileDoesNotExist=Soubor ^U^0^U nelze najít." "$$$/Bridge/Core/FileDoesNotSupportXMP=Soubor ^U^0^U nepodporuje metadata XMP." "$$$/Bridge/Core/FileDoesNotSupportXMP=Soubor ^U^0^U nepodporuje XMP." "$$$/Bridge/Core/FileIsLocked=Soubor ^U^0^U je zamknutý." "$$$/Bridge/Core/FileIsReadOnly=Soubor ^U^0^U je jen ke čtení." "$$$/Bridge/Core/JPEGFileKind=Soubor JPEG" "$$$/Bridge/Core/MoveCopyOperator/Acquiring=Stahuje se " "$$$/Bridge/Core/MultipleMetadataError=Vyskytly se chyby při zápisu metadat do více neţ jednoho souboru." "$$$/Bridge/Core/SVGFileKind=Soubor SVG" "$$$/Bridge/Core/SearchCriteria/AllMetadata=Všechna metadata" "$$$/Bridge/Core/SearchCriteria/FileName=Název souboru" "$$$/Bridge/Core/SearchCriteria/FileSize=Velikost souboru"

"$$$/Bridge/Core/SearchCriteria/Height=Výška" "$$$/Bridge/Core/SearchCriteria/Keywords=Klíčová slova" "$$$/Bridge/Core/SearchCriteria/SwatchGroup=Skupina vzorků" "$$$/Bridge/Core/SearchCriteria/SwatchName=Název vzorku" "$$$/Bridge/Core/SearchCriteria/Width=Šířka" "$$$/Bridge/Core/SearchScope/IncludeAllSubfolders = Včetně všech podsloţek" "$$$/Bridge/Core/SearchScope/IncludeNonIndexed = Zahrnout neindexované soubory (můţe být pomalé)" "$$$/Bridge/Core/fullsizeExtraction=Načítá se ^U^1^U v plné velikosti" "$$$/Bridge/Core/fullsizePageExtraction=Načítá se ^U^1^U v plné velikosti, stránka ^2" "$$$/Bridge/Core/metadataWriteError=Vyskytla se chyba při zápisu metadat do ^U^0^U " "$$$/Bridge/Core/previewExtraction=Načítá se náhled ^U^1^U" "$$$/Bridge/Core/thumbnailExtraction=Načítá se miniatura ^U^1^U" "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/BadTemplateName=Určený název obsahuje znaky, vyhrazené pro systém. Zvolte prosím jiný název." "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/CancelButton=Zrušit" "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/ClearAllValuesButton=Vymazat všechny hodnoty" "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/DuplicateTemplateName=Předloha s tímto názvem jiţ existuje. Chcete ji nahradit?" "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/MainInstructions=Vyberte metadata , která se vloţí do této předlohy:" "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/NoTemplateName=Určete prosím název předlohy." "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/NumTemplateSelectedString=Vybrané vlastnosti:" "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/OnlyCheckedItemsAreSaved=Do předlohy se uloţí pouze poloţky, které jsou v dialogu zaškrtnuté." "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/ReadOnlyFolder=Sloţka, do které se pokoušíte zapisovat, je jen ke čtení. Soubor předlohy nelze uloţit." "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/SaveButton=Uloţit" "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/SecondaryInstructions=Do této předlohy se přidají nebo se v ní změní pouze zaškrtnuté vlastnosti." "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/ShowTemplatesFlyout=Zobrazit sloţku předloh..." "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/TemplateNameDefault=Bez názvu" "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/TemplateNameLabel=Název předlohy:" "$$$/Bridge/CreateTemplateDialog/Title=Vytvořit novou předlohu metadat" "$$$/Bridge/DeleteDialog/Delete=odstranit" "$$$/Bridge/DeleteTask/Delete=Odstranit" "$$$/Bridge/DeleteWorkspaceDialog/CancelButton=Zrušit" "$$$/Bridge/DeleteWorkspaceDialog/DeleteButton=Odstranit" "$$$/Bridge/DeleteWorkspaceDialog/Title=Odstranit pracovní plochu" "$$$/Bridge/DeleteWorkspaceDialog/WorkspaceLabel=Pracovní plocha:" "$$$/Bridge/Dialog/ColorSettings/ApplyButton=Aplikovat" "$$$/Bridge/Dialog/ColorSettings/CancelButton=Zrušit" "$$$/Bridge/Dialog/ColorSettings/ColorExpandedListCheck=Zobrazit rozšířený seznam souborů nastavení barev" "$$$/Bridge/Dialog/ColorSettings/ColorSyncDescription=Aplikace Creative Suite jsou synchronizované a pouţívají stejné nastavení barev pro konzistentní správu barev."

"$$$/Bridge/Dialog/ColorSettings/ColorSyncTitle=Synchronizované" "$$$/Bridge/Dialog/ColorSettings/RevealCSFButton=Ukázat uloţené soubory nastavení barev" "$$$/Bridge/DialogTitle=Adobe Bridge" "$$$/Bridge/Dialogs/LanguageNamePattern=^0 (^1)" "$$$/Bridge/Duplicate/Copy= kopie" "$$$/Bridge/DuplicateTask/Duplicate=Duplikovat" "$$$/Bridge/FileKind/3GPP=Soubor 3GPP" "$$$/Bridge/FileKind/3GPP2=Soubor 3GPP2" "$$$/Bridge/FileKind/AAC=Zvukový soubor MPEG-2" "$$$/Bridge/FileKind/AI=Dokument Illustratoru" "$$$/Bridge/FileKind/AIFF=Soubor AIFF" "$$$/Bridge/FileKind/AppBinary=Binární dokument" "$$$/Bridge/FileKind/BASIC=Jednoduchý zvukový soubor" "$$$/Bridge/FileKind/BMP=Obraz BMP" "$$$/Bridge/FileKind/C=Zdrojový soubor v C" "$$$/Bridge/FileKind/CEL=Soubor smyčky" "$$$/Bridge/FileKind/COLLECTION=Soubor kolekce Bridge" "$$$/Bridge/FileKind/CPP=Zdrojový soubor v C++" "$$$/Bridge/FileKind/CRW=Obraz Camera Raw" "$$$/Bridge/FileKind/CSS=Seznam stylů CSS" "$$$/Bridge/FileKind/CSV=Datový soubor CSV" "$$$/Bridge/FileKind/DNG=Obraz DNG" "$$$/Bridge/FileKind/Dicom=Dokument Dicom" "$$$/Bridge/FileKind/EPSF=Dokument EPSF" "$$$/Bridge/FileKind/EXCEL=Dokument Excel" "$$$/Bridge/FileKind/EXE=Spustitelný" "$$$/Bridge/FileKind/Executable=Spustitelný" "$$$/Bridge/FileKind/FDF=Dokument FDF" "$$$/Bridge/FileKind/FLV=Video Adobe Flash" "$$$/Bridge/FileKind/Flash=Dokument Adobe Flash" "$$$/Bridge/FileKind/GIF=Obraz GIF" "$$$/Bridge/FileKind/GZIP=Archiv GZIP" "$$$/Bridge/FileKind/H=Soubor hlavičky v C" "$$$/Bridge/FileKind/HPP=Soubor hlavičky v C++" "$$$/Bridge/FileKind/HTML=Webová stránka HTML" "$$$/Bridge/FileKind/ICS=Data kalendáře" "$$$/Bridge/FileKind/INC=Článek InCopy" "$$$/Bridge/FileKind/IND=Dokument InDesignu" "$$$/Bridge/FileKind/JPEG=Soubor JPEG" "$$$/Bridge/FileKind/JS=Dokument JavaScript" "$$$/Bridge/FileKind/MP3=Soubor MP3" "$$$/Bridge/FileKind/MP4=Soubor MP4" "$$$/Bridge/FileKind/MPEG=Video MPEG" "$$$/Bridge/FileKind/MacBinHex=Soubor BinHex4.0" "$$$/Bridge/FileKind/PCD=Obraz Photo CD" "$$$/Bridge/FileKind/PDF=Dokument PDF" "$$$/Bridge/FileKind/PDX=Dokument PDX" "$$$/Bridge/FileKind/PHP=Zdrojový soubor PHP" "$$$/Bridge/FileKind/PNG=Obraz PNG" "$$$/Bridge/FileKind/POWERPOINT=Dokument PowerPoint" "$$$/Bridge/FileKind/PS=PostScriptový dokument" "$$$/Bridge/FileKind/PSD=Dokument Photoshopu" "$$$/Bridge/FileKind/Quicktime=Video QuickTime"

"$$$/Bridge/FileKind/RTF=Dokument RTF" "$$$/Bridge/FileKind/SBSC=Dokument skóre Soundbooth" "$$$/Bridge/FileKind/SBST=Předloha skóre Soundbooth" "$$$/Bridge/FileKind/SIT=Archív StuffIt" "$$$/Bridge/FileKind/SITX=Archív StuffIt X" "$$$/Bridge/FileKind/SMIL=Dokument SMIL" "$$$/Bridge/FileKind/SVG=Soubor SVG" "$$$/Bridge/FileKind/Scitex=Obraz Scitex CT" "$$$/Bridge/FileKind/System=Systémový soubor" "$$$/Bridge/FileKind/TAR=Archív TAR" "$$$/Bridge/FileKind/TIFF=Obraz TIFF" "$$$/Bridge/FileKind/TXT=Prostý textový dokument" "$$$/Bridge/FileKind/VCF=Soubor vCard" "$$$/Bridge/FileKind/WAV=Soubor Wave" "$$$/Bridge/FileKind/WORD=Dokument Word" "$$$/Bridge/FileKind/XFDF=Dokument XFDF" "$$$/Bridge/FileKind/XML=Dokument XML" "$$$/Bridge/FileKind/XMP=Soubor XMP" "$$$/Bridge/FileKind/ZIP=Archív ZIP" "$$$/Bridge/FileKind/dat=Datový soubor" "$$$/Bridge/FileKind/iff=Bitmapová grafika Amiga" "$$$/Bridge/FileKind/log=Soubor záznamu" "$$$/Bridge/FileKind/midi=Zvukový soubor MIDI" "$$$/Bridge/FileKind/mpp=Soubor Microsoft Project" "$$$/Bridge/FileKind/p7s=Soubor podpisu" "$$$/Bridge/FileKind/pcx=Grafika Paintbrush" "$$$/Bridge/FileKind/qxd=Dokument QuarkXPress" "$$$/Bridge/FileKind/tga=Grafika Truevision Targa" "$$$/Bridge/FileKind/tmp=Dočasný soubor" "$$$/Bridge/FileKind/wmv=Média Windows" "$$$/Bridge/FileKind/xlt=Předloha Excel" "$$$/Bridge/Filename/CopySuffix=kopie" "$$$/Bridge/Filename/DuplicateName=^0 ^1" "$$$/Bridge/Filename/DuplicateNameAndNumber=^0 ^1 ^2" "$$$/Bridge/Filename/DuplicateNameWithExtension=^0 ^1.^3""$$$/Bridge/Filename/DuplicateNameWithExtensionAndNumber=^0 ^1 ^2.^3" "$$$/Bridge/Filename/NewFolderName/Mac=sloţka bez názvu" "$$$/Bridge/Filename/NewFolderName/Win=Nová sloţka""$$$/Bridge/Filter/Today=Dnes" "$$$/Bridge/Filter/TwoDaysAgo=Před dvěma dny" "$$$/Bridge/Filter/Yesterday=Včera" "$$$/Bridge/FilterPane/Menu/Sort=Uspořádat ^0" "$$$/Bridge/FilterPane/Menu/SortBy=Podle ^0" "$$$/Bridge/FilterPane/Menu/SortMethod=Uspořádat podle ^0" "$$$/Bridge/FilterTab/ClearFilter/TipMac=Odstranit filtr^nApple+Alt+A" "$$$/Bridge/FilterTab/ClearFilter/TipWin=Odstranit filtr^nCtrl+Alt+A" "$$$/Bridge/FilterTab/Criteria/NoValue=Není ^0" "$$$/Bridge/FilterTab/FilterSticky=Zachovat filtr při procházení" "$$$/Bridge/FilterTab/Head/AudioAlbum=Album" "$$$/Bridge/FilterTab/Head/AudioArtist=Umělec" "$$$/Bridge/FilterTab/Head/AudioGenre=Ţánr" "$$$/Bridge/FilterTab/Head/AudioKey=Klíč" "$$$/Bridge/FilterTab/Head/AudioLoop=Opakování"

"$$$/Bridge/FilterTab/Head/AudioTempo=Tempo" "$$$/Bridge/FilterTab/Head/FileType=Typ souboru" "$$$/Bridge/FilterTab/Head/Ratings=Hodnocení" "$$$/Bridge/FilterTabPane/FlattenView=Sloučené zobrazení" "$$$/Bridge/FormatString/FileModDateMonthDayYearHourMinuteSecond=^0/^1/^2 ^3:^4:^5 GMT" "$$$/Bridge/Keyword/KeywordSeperator=;" "$$$/Bridge/Keywords/DefaultItems/Birthday=Narozeniny" "$$$/Bridge/Keywords/DefaultItems/Graduation=Dokončení školy" "$$$/Bridge/Keywords/DefaultItems/Matthew=Matěj" "$$$/Bridge/Keywords/DefaultItems/NewYork=New York" "$$$/Bridge/Keywords/DefaultItems/Paris=Paříţ" "$$$/Bridge/Keywords/DefaultItems/Ryan=Novák" "$$$/Bridge/Keywords/DefaultItems/SanFrancisco=San Francisco" "$$$/Bridge/Keywords/DefaultItems/SanJose=San Jose" "$$$/Bridge/Keywords/DefaultItems/Tokyo=Tokio" "$$$/Bridge/Keywords/DefaultItems/Wedding=Svatba" "$$$/Bridge/Keywords/DefaultSets/Events=Události" "$$$/Bridge/Keywords/DefaultSets/People=Lidé" "$$$/Bridge/Keywords/DefaultSets/Places=Místa" "$$$/Bridge/Keywords/DuplicateName=Klíčové slovo ^U^0^U je jiţ v cílové sadě." "$$$/Bridge/Keywords/InvalidEmptyKeyword=Název této poloţky nesmí být prázdný." "$$$/Bridge/Keywords/InvalidName=Poloţka s tímto názvem jiţ existuje." "$$$/Bridge/Keywords/KeywordList/DeleteKeywordSetSlot=Opravdu chcete odstranit sadu klíčových slov ^U^0^U ze seznamu klíčových slov Bridge?" "$$$/Bridge/Keywords/KeywordList/DeleteKeywordSlot=Opravdu chcete odstranit klíčové slovo ^U^0^U ze seznamu klíčových slov Bridge?" "$$$/Bridge/Keywords/KeywordSet/ApplyKeywordSet=Tato změna se provede pro všechna klíčová slova v sadě." "$$$/Bridge/Keywords/OtherKeywordSet=Další klíčová slova" "$$$/Bridge/Keywords/UntitledSet=Sada bez názvu" "$$$/Bridge/KeywordsPane/AssignedLabel=Přiřazená klíčová slova: " "$$$/Bridge/KeywordsPane/DeleteKeyButton/Tip=Odstranit klíčové slovo" "$$$/Bridge/KeywordsPane/NewKeyButton/Tip=Nové klíčové slovo" "$$$/Bridge/KeywordsPane/NewSetButton/Tip=Nová sada klíčových slov" "$$$/Bridge/LabelTask/Label=Popisek" "$$$/Bridge/LanguageName/Arabic=Arabský" "$$$/Bridge/LanguageName/Basque=Baskický" "$$$/Bridge/LanguageName/Bulgarian=Bulharský" "$$$/Bridge/LanguageName/Catalan=Katalánský" "$$$/Bridge/LanguageName/ChineseSimp=Čínský, zjednodušený" "$$$/Bridge/LanguageName/ChineseTras=Čínský, tradiční" "$$$/Bridge/LanguageName/Croatian=Chorvatský" "$$$/Bridge/LanguageName/Czech=Český" "$$$/Bridge/LanguageName/Danish=Dánský" "$$$/Bridge/LanguageName/Dutch=Holandský" "$$$/Bridge/LanguageName/English=Anglický" "$$$/Bridge/LanguageName/EnglishCE=Anglický CE" "$$$/Bridge/LanguageName/EnglishInt=Anglický mezinárodní" "$$$/Bridge/LanguageName/EnglishME=Anglický ME" "$$$/Bridge/LanguageName/Estonian=Estonský" "$$$/Bridge/LanguageName/Finnish=Finský"

"$$$/Bridge/LanguageName/French=Francouzský" "$$$/Bridge/LanguageName/Galician=Haličský" "$$$/Bridge/LanguageName/German=Německý" "$$$/Bridge/LanguageName/Greek=Řecký" "$$$/Bridge/LanguageName/Hebrew=Hebrejský" "$$$/Bridge/LanguageName/Hungarian=Maďarský" "$$$/Bridge/LanguageName/Italian=Italský" "$$$/Bridge/LanguageName/Japanese=Japonský" "$$$/Bridge/LanguageName/Korean=Korejský" "$$$/Bridge/LanguageName/Norwegian=Norský" "$$$/Bridge/LanguageName/NorwegianBokmal=Norský Bokmal" "$$$/Bridge/LanguageName/NorwegianNynorsk=Norský Nynorsk" "$$$/Bridge/LanguageName/Polish=Polský" "$$$/Bridge/LanguageName/Portuguese=Portugalský" "$$$/Bridge/LanguageName/PortugueseBrazilian=Portugalský brazilský" "$$$/Bridge/LanguageName/Romanian=Rumunský" "$$$/Bridge/LanguageName/Russian=Ruský" "$$$/Bridge/LanguageName/Slovak=Slovenský" "$$$/Bridge/LanguageName/Spanish=Španělský" "$$$/Bridge/LanguageName/Swedish=Švédský" "$$$/Bridge/LanguageName/Thai=Thajský" "$$$/Bridge/LanguageName/Turkish=Turecký" "$$$/Bridge/LanguageName/Ukrainian=Ukrajinský" "$$$/Bridge/LanguageName/Vietnamese=Vietnamský" "$$$/Bridge/License/bridgeNotLicensedError=Adobe Bridge nyní nelze pouţít z důvodu licenčních omezení. Abyste mohli pouţívat Adobe Bridge, musíte nainstalovat a spustit alespoň jednu jinou aplikaci Adobe." "$$$/Bridge/LookinPopup/ClearRecentFolders=Vyprázdnit nabídku posledních sloţek" "$$$/Bridge/Menu/AppendMetadata=Přidat metadata" "$$$/Bridge/Menu/AppendMetadata/Title=Přidat metadata" "$$$/Bridge/Menu/ApplyCRSettings=Aplikovat nastavení Camera Raw" "$$$/Bridge/Menu/AspectRation/Landscape=Na šířku" "$$$/Bridge/Menu/AspectRation/Portrait=Na výšku" "$$$/Bridge/Menu/AspectRation/Square=Čtverec" "$$$/Bridge/Menu/Cache/BuildSubCaches=Vytvořit vyrovnávací paměť pro podsloţky..." "$$$/Bridge/Menu/Cache/PurgeCache=Vyprázdnit paměť pro tuto sloţku" "$$$/Bridge/Menu/Cache/PurgeFolderCache=Vyprázdnit paměť pro sloţku ^U^1^U" "$$$/Bridge/Menu/Cache/Title=Vyrovnávací paměť" "$$$/Bridge/Menu/CamerRaw/CRCopyFrom=Kopírovat nastavení" "$$$/Bridge/Menu/CamerRaw/CRPasteFromWithOptions=Vloţit nastavení Camera Raw..." "$$$/Bridge/Menu/CamerRaw/CRPasteFromWithOptions=Vloţit nastavení..." "$$$/Bridge/Menu/CamerRaw/CameraRawDefaults=Výchozí nastavení Camera Raw" "$$$/Bridge/Menu/CamerRaw/ClearCameraRawSettings=Vymazat nastavení" "$$$/Bridge/Menu/CamerRaw/PreviousConversion=Předcházející převod" "$$$/Bridge/Menu/CamerRaw/ThumbnailContext/ClearCameraRawSettings=Vymazat nastavení" "$$$/Bridge/Menu/CopyTo=Kopírovat do" "$$$/Bridge/Menu/CopyTo/Title=Kopírovat do" "$$$/Bridge/Menu/CreateMetadataTemplateFlyout/ChooseLocation=Vybrat..." "$$$/Bridge/Menu/CreateMetadataTemplateFlyout/Load=Načíst..."

"$$$/Bridge/Menu/DefaultCopyCRSettings=Kopírovat nastavení Camera Raw" "$$$/Bridge/Menu/Edit/CameraRawPrefs=Předvolby Camera Raw..." "$$$/Bridge/Menu/Edit/CollapseAllStacks=Sbalit všechny balíčky" "$$$/Bridge/Menu/Edit/Copy=Kopírovat" "$$$/Bridge/Menu/Edit/Cut=Vyjmout" "$$$/Bridge/Menu/Edit/Delete=Odstranit" "$$$/Bridge/Menu/Edit/DeselectAll=Odznačit vše" "$$$/Bridge/Menu/Edit/DevelopSettings=Nastavení pro vývoj" "$$$/Bridge/Menu/Edit/Duplicate=Duplikovat" "$$$/Bridge/Menu/Edit/ExpandAllStacks=Rozbalit všechny balíčky" "$$$/Bridge/Menu/Edit/Find=Hledat..." "$$$/Bridge/Menu/Edit/InvertSelection=Invertovat výběr" "$$$/Bridge/Menu/Edit/MakeHighQualityThumbnail=Vytvořit miniaturu ve vysoké kvalitě" "$$$/Bridge/Menu/Edit/MakeQuickThumbnail=Vytvořit rychlou miniaturu" "$$$/Bridge/Menu/Edit/MakeStacksFromCreationDates=Automaticky vytvořit balíček podle data vytvoření" "$$$/Bridge/Menu/Edit/MakeStacksFromFilename=Automaticky vytvořit balíček podle jména souboru" "$$$/Bridge/Menu/Edit/Paste=Vloţit" "$$$/Bridge/Menu/Edit/Prefs=Předvolby..." "$$$/Bridge/Menu/Edit/SelectAll=Vybrat vše" "$$$/Bridge/Menu/Edit/SharedSettings=Nastavení barev Creative Suite..." "$$$/Bridge/Menu/Edit/Stack=Balíček" "$$$/Bridge/Menu/Edit/Stack/CloseStack=Zavřít balíček""$$$/Bridge/Menu/Edit/Stack/OpenStack=Otevřít balíček" "$$$/Bridge/Menu/Edit/Stack/StackGroup=Seskupit do balíčku" "$$$/Bridge/Menu/Edit/Title=Úpravy" "$$$/Bridge/Menu/Edit/Undo=Zpět" "$$$/Bridge/Menu/File/AddFavorite=Přidat k oblíbeným" "$$$/Bridge/Menu/File/AddToFavorites=Přidat k oblíbeným" "$$$/Bridge/Menu/File/Close=Zavřít okno" "$$$/Bridge/Menu/File/EditCameraRawSettings=Upravit nastavení Camera Raw..." "$$$/Bridge/Menu/File/Eject=Vysunout" "$$$/Bridge/Menu/File/Exit=Konec" "$$$/Bridge/Menu/File/FileInfo=Informace o souboru..." "$$$/Bridge/Menu/File/MoveOrCopyTo/NoneAvailable=<ţádné dostupné>" "$$$/Bridge/Menu/File/MoveToTrash/Mac=Přemístit do koše" "$$$/Bridge/Menu/File/MoveToTrash/Win=Poslat do koše" "$$$/Bridge/Menu/File/NewFolder=Nová sloţka" "$$$/Bridge/Menu/File/NewWindow=Nové okno" "$$$/Bridge/Menu/File/Open=Otevřít" "$$$/Bridge/Menu/File/OpenInCameraRaw=Otevřít v Camera Raw..." "$$$/Bridge/Menu/File/OpenRecent=Otevřít poslední" "$$$/Bridge/Menu/File/OpenRecent/ClearRecentList=Vymazat nabídku" "$$$/Bridge/Menu/File/OpenWith=Otevřít v programu" "$$$/Bridge/Menu/File/OpenWith/NoneAvailable=<ţádné dostupné>" "$$$/Bridge/Menu/File/Place=Umístit" "$$$/Bridge/Menu/File/Refresh=Obnovit" "$$$/Bridge/Menu/File/RemoveFromFavorites=Odstranit z oblíbených" "$$$/Bridge/Menu/File/Return=Vrátit se do <aplikace>" "$$$/Bridge/Menu/File/RevealExplorer=Najít v Exploreru" "$$$/Bridge/Menu/File/RevealFinder=Najít ve Finderu"

"$$$/Bridge/Menu/File/RevealInBridge=Najít v Bridge" "$$$/Bridge/Menu/File/Title=Soubor" "$$$/Bridge/Menu/Filter/FilterPattern=Zobrazovat s visačkou ^0" "$$$/Bridge/Menu/Flag/FlagNone=Bez visačky" "$$$/Bridge/Menu/Flag/FlagNoneWithBlankPrefix= Bez visačky" "$$$/Bridge/Menu/FolderContext/MoveToRecycleBin=Poslat do koše" "$$$/Bridge/Menu/FolderContext/MoveToTrash=Přemístit do koše" "$$$/Bridge/Menu/FolderContext/NewFolder=Nová sloţka" "$$$/Bridge/Menu/FolderContext/RevealLocationInExplorer=Najít v Průzkumníku" "$$$/Bridge/Menu/FolderContext/RevealLocationInFinder=Najít ve Finderu" "$$$/Bridge/Menu/FoldersTab/Refresh=Obnovit" "$$$/Bridge/Menu/Help/About=Co je Bridge..." "$$$/Bridge/Menu/Help/Help=Nápověda pro Bridge..." "$$$/Bridge/Menu/Help/Title=Nápověda" "$$$/Bridge/Menu/Help/Updates=Aktualizace..." "$$$/Bridge/Menu/Help/VersionCueHelp=Nápověda Version Cue..." "$$$/Bridge/Menu/KeywordsContext/Delete=Odstranit" "$$$/Bridge/Menu/KeywordsContext/Find=Hledat..." "$$$/Bridge/Menu/KeywordsContext/MakePersistent=Nastavit jako trvalá" "$$$/Bridge/Menu/KeywordsContext/MoveTo=Jít na" "$$$/Bridge/Menu/KeywordsContext/NewKeyword=Nové klíčové slovo" "$$$/Bridge/Menu/KeywordsContext/NewKeywordSet=Nová sada klíčových slov" "$$$/Bridge/Menu/KeywordsContext/Rename=Přejmenovat" "$$$/Bridge/Menu/KeywordsTab/Delete=Odstranit" "$$$/Bridge/Menu/KeywordsTab/Find=Hledat..." "$$$/Bridge/Menu/KeywordsTab/NewKey=Nové klíčové slovo" "$$$/Bridge/Menu/KeywordsTab/NewSet=Nová sada klíčových slov" "$$$/Bridge/Menu/KeywordsTab/Rename=Přejmenovat" "$$$/Bridge/Menu/Label/AddOneDot= Zvýšit hodnocení" "$$$/Bridge/Menu/Label/FiveDots= ^*^*^*^*^*" "$$$/Bridge/Menu/Label/FourDots= ^*^*^*^*" "$$$/Bridge/Menu/Label/NoDot= Bez hodnocení" "$$$/Bridge/Menu/Label/OneDot= ^*" "$$$/Bridge/Menu/Label/Reject= Zamítnout" "$$$/Bridge/Menu/Label/RemoveDot= Sníţit hodnocení" "$$$/Bridge/Menu/Label/ThreeDots= ^*^*^*" "$$$/Bridge/Menu/Label/Title=Visačka" "$$$/Bridge/Menu/Label/TwoDots= ^*^*" "$$$/Bridge/Menu/Labels/Title=Visačky" "$$$/Bridge/Menu/MetadataTab/CreateTemplate=Vytvořit novou předlohu metadat..." "$$$/Bridge/Menu/MetadataTab/DecFont=Zmenšit velikost písma" "$$$/Bridge/Menu/MetadataTab/Find=Hledat..." "$$$/Bridge/Menu/MetadataTab/IncFont=Zvětšit velikost písma" "$$$/Bridge/Menu/MetadataTab/NoTemplates=Ţádné předlohy" "$$$/Bridge/Menu/MetadataTab/Preferences=Předvolby..." "$$$/Bridge/Menu/MoveOrCopyTo/ChooseFolder=Vyberte sloţku..." "$$$/Bridge/Menu/MoveOrCopyTo/MRU=Poslední sloţky" "$$$/Bridge/Menu/MoveOrCopyTo/MoveToFilePath= ^1" "$$$/Bridge/Menu/MoveOrCopyTo/OpenWindows=Nyní otevřená okna" "$$$/Bridge/Menu/MoveTo=Přesunout do" "$$$/Bridge/Menu/MoveTo/Title=Přemístit do" "$$$/Bridge/Menu/Object/RotateHalfTurn=Otočit o 180^D"

"$$$/Bridge/Menu/Object/RotateLeft=Otočit o 90^D doleva" "$$$/Bridge/Menu/Object/RotateRight=Otočit o 90^D doprava" "$$$/Bridge/Menu/OpenRecent/FilePath= ^1" "$$$/Bridge/Menu/OpenRecent/Title=Otevřít poslední" "$$$/Bridge/Menu/OpenWith/AppNameAndVersion=^0 ^1" "$$$/Bridge/Menu/OpenWith/ClassiAppTemplate=^0 (Mac OS klasický)" "$$$/Bridge/Menu/OpenWith/DefaultAppTemplate=^0 (výchozí)" "$$$/Bridge/Menu/OpenWith/Title=Otevřít v programu" "$$$/Bridge/Menu/Openers/AppNameAndVersion=^0 ^1" "$$$/Bridge/Menu/Openers/Browse=Procházet..." "$$$/Bridge/Menu/Openers/ClassiAppTemplate=^0 (Mac OS klasický)" "$$$/Bridge/Menu/Openers/MacOSSettings=Nastavení Finderu: " "$$$/Bridge/Menu/Openers/WinOSSettings=Nastavení Průzkumníka: " "$$$/Bridge/Menu/PaneletteContext/Copy=Kopírovat" "$$$/Bridge/Menu/PaneletteContext/CopyAll=Kopírovat informace ze všech poloţek" "$$$/Bridge/Menu/PaneletteContext/CopyColumn=Kopírovat sloupec" "$$$/Bridge/Menu/PaneletteContext/CopyItem=Kopírovat informace poloţky" "$$$/Bridge/Menu/PaneletteContext/CopyRow=Kopírovat řádek" "$$$/Bridge/Menu/Place/Title=Umístit" "$$$/Bridge/Menu/ReplaceMetadata=Nahradit metadata" "$$$/Bridge/Menu/ReplaceMetadata/Title=Nahradit metadata" "$$$/Bridge/Menu/ReturnToAppPatter=Vrátit se do ^1" "$$$/Bridge/Menu/ReturnToApplication=Vrátit se do..." "$$$/Bridge/Menu/ReturnToGenericApp=Vrátit se do poslední aplikace" "$$$/Bridge/Menu/Scripting/Photoshop=Photoshop" "$$$/Bridge/Menu/Scripting/Photoshop/Alert=Výstraha" "$$$/Bridge/Menu/ShareProject=Sdílet projekt" "$$$/Bridge/Menu/Show/Label=Visačka" "$$$/Bridge/Menu/Show/Rating=Hodnocení" "$$$/Bridge/Menu/Sort/Ascending=Vzestupné pořadí" "$$$/Bridge/Menu/Sort/Descending=Sestupné pořadí" "$$$/Bridge/Menu/Sort/PivotThumbnailSizeLarge=Velké miniatury" "$$$/Bridge/Menu/Sort/PivotThumbnailSizeMedium=Střední miniatury" "$$$/Bridge/Menu/Sort/PivotThumbnailSizeSmall=Malé miniatury" "$$$/Bridge/Menu/Sort/Title=Uspořádat" "$$$/Bridge/Menu/StackFrameRate/Title=Kmitočet snímků balíčku" "$$$/Bridge/Menu/System/About=Co je Bridge..." "$$$/Bridge/Menu/Thumbnail/AutoScroll=Automatické rozvrţení" "$$$/Bridge/Menu/Thumbnail/HorizontalScroll=Vodorovné rozvrţení" "$$$/Bridge/Menu/Thumbnail/VerticalScroll=Svislé uspořádání" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/AddToFavorites=Přidat k oblíbeným" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/BatchRename=Dávkově přejmenovat..." "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/CRPasteFromWithOptions=Vloţit nastavení..." "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/DefaultCopyCRSettings=Kopírovat nastavení" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/DevelopSettings=Nastavení pro vývoj" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/Eject=Vysunout" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/FileInfo=Informace o souboru..." "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/InstallScript=Instalovat" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/Label=Visačka" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/LockAllFiles=Zamknout všechny poloţky" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/LockFile=Odemknout poloţku"

"$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/MakeHighQualityThumbnail=Vytvořit miniaturu ve vysoké kvalitě" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/MakeQuickQualityThumbnail=Vytvořit rychlou miniaturu" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/NewFolder=Nová sloţka" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/Open=Otevřít""$$$/Bridge/Menu/Thumbnail Context/OpenInCameraRaw=Otevřít v Camera Raw..." "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/OpenNewWindow=Otevřít v novém okně" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/OpenWith=Otevřít v programu" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/RemoveFromFavorites=Odstranit z oblíbených" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/RevealInBridge=Najít v Bridge" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/RevealInExplorer=Najít v Průzkumníku" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/RevealInFinder=Najít ve Finderu" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/Stack=Balíček" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/Stack/DisableOnionSkin=Vypnout průsvitku" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/Stack/EnableOnionSkin=Zapnout průsvitku" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/Stack/FrameRate=Kmitočet snímků" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/Stack/PromoteToTop=Posunout v balíčku zcela nahoru""$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/Stack/StackGroup=Seskupit do balíčku" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/Stack/StackUngroup=Rozdělit skupinu z balíčku" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/UnlockAllFiles=Odemknout všechny poloţky" "$$$/Bridge/Menu/ThumbnailContext/UnlockFile=Zamknout poloţku" "$$$/Bridge/Menu/Tools/BatchRename=Dávkově přejmenovat..." "$$$/Bridge/Menu/Tools/Cache=Vyrovnávací paměť" "$$$/Bridge/Menu/Tools/CreateMetaTemplate=Vytvořit novou předlohu metadat..." "$$$/Bridge/Menu/Tools/EditMetaTemplate=Upravit předlohu metadat" "$$$/Bridge/Menu/Tools/ImageIngest=Načíst fotografie z fotoaparátu..." "$$$/Bridge/Menu/Tools/Title=Nástroje" "$$$/Bridge/Menu/UnshareProject=Zrušit sdílení projektu" "$$$/Bridge/Menu/View/ClosePanel=Zavřít ^1" "$$$/Bridge/Menu/View/CompactMode=Kompaktní reţim" "$$$/Bridge/Menu/View/FullMode=Úplný reţim" "$$$/Bridge/Menu/View/Panel=Panel ^0" "$$$/Bridge/Menu/View/ShowFolders=Zobrazovat sloţky" "$$$/Bridge/Menu/View/ShowHidden=Zobrazovat skryté soubory" "$$$/Bridge/Menu/View/ShowReject=Zobrazovat zamítnuté soubory" "$$$/Bridge/Menu/View/ShowThumbnailOnly=Zobrazovat pouze miniaturu" "$$$/Bridge/Menu/View/SlideShow=Prezentace snímků" "$$$/Bridge/Menu/View/SlideShowOptions=Volby prezentace..." "$$$/Bridge/Menu/View/Sort=Uspořádat" "$$$/Bridge/Menu/View/Title=Zobrazení" "$$$/Bridge/Menu/View/ViewDetails=Jako podrobnosti" "$$$/Bridge/Menu/View/ViewThumbnail=Jako miniatury" "$$$/Bridge/Menu/Window/BringAllToFront=Vše zcela dopředu" "$$$/Bridge/Menu/Window/Minimize=Minimalizovat" "$$$/Bridge/Menu/Window/NewSynchronizedWindow=Nové synchronizované okno" "$$$/Bridge/Menu/Window/Title=Okna"

"$$$/Bridge/Menu/Window/Workspace=Pracovní plocha" "$$$/Bridge/Menu/Workspace/DeleteWorkspace=Odstranit pracovní plochu..." "$$$/Bridge/Menu/Workspace/SaveWorkspace=Uloţit pracovní plochu..." "$$$/Bridge/Menu/Workspace/Title=Pracovní plocha" "$$$/Bridge/Metadata/Alert/DoesNotStoreXMP1=Soubor ^U^1^U neumí uloţit metadata XMP. Metadata pro visačku a hodnocení se uloţí pouze ve vyrovnávací paměti." "$$$/Bridge/Metadata/Alert/DoesNotStoreXMP2=Soubor ^U^1^U neumí uloţit metadata XMP. Neprovedou se ţádné změny." "$$$/Bridge/Metadata/Alert/FileReadOnly1=Soubor ^U^1^U nelze změnit. Metadata nelze uloţit do souboru, který je jen ke čtení. Uloţí se pouze ve vyrovnávací paměti." "$$$/Bridge/Metadata/Alert/FileReadOnly2=Soubor ^U^1^U nelze změnit. Metadata nelze uloţit do souboru, který je jen ke čtení." "$$$/Bridge/Metadata/Alert/NotExtracted=Metadata nelze upravovat, dokud nejsou vyjmutá." "$$$/Bridge/Metadata/Alert/NotModifiable=Tuto vlastnost nelze změnit." "$$$/Bridge/Metadata/Array/DefaultSeparator=," "$$$/Bridge/Metadata/Audio/Album=Album" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/Artist=Umělec" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/BitRate=Přenosová rychlost" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/Channels=Kanály" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/Composer=Skladatel" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/Duration=Trvání" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/Engineer=Inţenýr" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/Format=Formát" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/Genre=Ţánr" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/Instrument=Nástroj" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/Key=Tónina" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/Loop=Opakování" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/NumberOfBeats=Označení taktu" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/RelativeTimeReference=Časová reference BWF" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/ReleaseDate=Datum vydání" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/SampleRate=Vzorkovací kmitočet" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/StrechMethod=Metoda nataţení" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/Tempo=Rytmus" "$$$/Bridge/Metadata/Audio/TrackNumber=Číslo stopy" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Blacks=Černé" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/BlueHue=Odstín modré" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/BlueSat=Sytost modré" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Brightness=Jas" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/CameraProfile=Profil fotoaparátu" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/ChromAberrBY=Chromatická aberace M/Ţ" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/ChromAberrRC=Chromatická aberace Č/A" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/ColorNoiseReduction=Redukce barevného šumu" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Contrast=Kontrast" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Cropped=Oříznutý" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Curve=Tónová křivka" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Exposure=Expozice" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Filename=Název souboru Raw" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/FillLight=Vyplnit světla" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/GreenHue=Odstín zelené""$$$/Bridge/Metadata/CRaw/GreenSat=Sytost zelené" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/LuminanceSmoothing=Vyhlazení světlosti"

"$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Recovery=Obnovení" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/RedHue=Odstín červené" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/RedSat=Sytost červené" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Saturation=Sytost" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/ShadowTint=Odstín stínu" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Sharpness=Ostrost" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Temperature=Teplota" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Tint=Odstín" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Version=Verze Camera Raw" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/Vibrance=Ţivost" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/VignetteAmount=Míra vinětování" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/VignetteMidpoint=Střední bod vinětování" "$$$/Bridge/Metadata/CRaw/WhiteBalance=Vyváţení bílé" "$$$/Bridge/Metadata/CRawAutoWithValue=Automaticky (^0)""$$$/Bridge/Metadata/CRawAutoWithoutValue=Automaticky" "$$$/Bridge/Metadata/CamerawSettingsModified=Upraveno v Camera Raw" "$$$/Bridge/Metadata/ColorMode/Bitmap=Bitová mapa" "$$$/Bridge/Metadata/ColorMode/CMYK=CMYK" "$$$/Bridge/Metadata/ColorMode/Duotone=Duplex" "$$$/Bridge/Metadata/ColorMode/Grayscale=Stupně šedi" "$$$/Bridge/Metadata/ColorMode/HSB=HSB" "$$$/Bridge/Metadata/ColorMode/HSL=HSL" "$$$/Bridge/Metadata/ColorMode/Indexed=Indexovaná barva" "$$$/Bridge/Metadata/ColorMode/Lab=Lab" "$$$/Bridge/Metadata/ColorMode/Multichannel=Vícekanálový" "$$$/Bridge/Metadata/ColorMode/RGB=RGB" "$$$/Bridge/Metadata/ColorMode/XYZ=XYZ" "$$$/Bridge/Metadata/ColorSpace/Uncalibrated=Nekalibrovaný" "$$$/Bridge/Metadata/ColorSpace/sRGB=sRGB" "$$$/Bridge/Metadata/CropTemplateInCm=^0 x ^1 cm" "$$$/Bridge/Metadata/CropTemplateInInches=^0 x ^1 palců" "$$$/Bridge/Metadata/CropTemplateInPixel=^0 x ^1 obr. bodů" "$$$/Bridge/Metadata/CropTemplateNoUnit=^0 x ^1" "$$$/Bridge/Metadata/CustomRendered/Custom=Speciální proces" "$$$/Bridge/Metadata/CustomRendered/Normal=Normální proces" "$$$/Bridge/Metadata/DateTimeTemplate=^0, ^1" "$$$/Bridge/Metadata/DateTooOld=Data před 1. lednem 1601 nelze pouţít." "$$$/Bridge/Metadata/Dimension/FiveBySeven=5:7" "$$$/Bridge/Metadata/Dimension/FourByFive=4:5" "$$$/Bridge/Metadata/Dimension/OneByOne=1:1" "$$$/Bridge/Metadata/Dimension/Panoramic=Panoramatický" "$$$/Bridge/Metadata/Dimension/SixteenByNine=16:9" "$$$/Bridge/Metadata/Dimension/Square=Čtverec" "$$$/Bridge/Metadata/Dimension/ThreeByFour=3:4" "$$$/Bridge/Metadata/Dimension/TwoByThree=2:3" "$$$/Bridge/Metadata/DimensionsPixelInCmTemplate=^0 cm x ^1 cm" "$$$/Bridge/Metadata/DimensionsPixelInInchesTemplate=^0^U x ^1^U" "$$$/Bridge/Metadata/DimensionsPixelTemplate=^0 x ^1" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ApertureValue=Hodnota clony" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/Artist=Umělec" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/BitsPerSample=Bitů na vzorek" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/BrightnessValue=Hodnota jasu" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ColorSpace=Barevný prostor EXIF"

"$$$/Bridge/Metadata/Exif/CompressedBitsPerPixel=Komprimovaných bitů na obr. bod" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/Compression=Komprese" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/Contrast=Kontrast" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/CustomRendered=Speciální vykreslení" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/DateTime=Datum a čas" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/DateTimeOriginal=Datum a čas originálu" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/DigitalZoomRatio=Poměr digitálního zoomu" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ExifDateTimeDigitized=Datum a čas digitalizace" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ExifVersion=Verze EXIF" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ExposureBiasValue=Přizpůsobení expozice" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ExposureIndex=Index expozice" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ExposureMode=Reţim expozice" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ExposureProgram=Program expozice" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ExposureTime=Čas expozice" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/FStop=Clonové číslo" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/FileSourceNI=Zdroj souboru" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/Flash=Blesk" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/FlashEnergy=Energie blesku" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/FlashPixVersion=Verze FlashPix" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/FocalLength=Ohnisková vzdálenost" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/FocalLengthIn35mmFilm=Ohnisková vzdálenost pro 35mm film" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/FocalPlaneXRes=Rozlišení ohniskové roviny X" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/FocalPlaneYRes=Rozlišení ohniskové roviny Y" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/FocalResolutionUnit=Jednotka rozlišení ohniskové roviny" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/GainControl=Řízení zesílení" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ISOSpeedRatings=Citlivost ISO" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ImageDescription=Popis obrazu""$$$/Bridge/Metadata/Exif/ImageHeight=Výška obrazu" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ImageUniqueID=Jednoznačný identifikátor obrazu" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ImageWidth=Šířka obrazu" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/Lens=Objektiv" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/LightSource=Zdroj světla" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/Make=Značka" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/MaxApertureValue=Max. hodnota clony" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/MeteringMode=Reţim měření" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/Model=Model" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/Orientation=Orientace" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/PhotometricInterpretation=Fotometrická interpretace" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/PixelXDimension=Rozměr X v obr. bodech" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/PixelYDimension=Rozměr Y v obr. bodech" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/PrimaryChromaticities=Základní barvy" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ReferenceBlackWhite=Referenční černá a bílá" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/ResolutionUnit=Jednotky rozlišení" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/SamplesPerPixel=Vzorků na obr. bod" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/Saturation=Sytost" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/SceneCaptureType=Typ zachycení scény" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/SceneType=Typ scény" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/SensingMethod=Metoda záznamu" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/SerialNumber=Sériové číslo" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/Sharpness=Ostrost"

"$$$/Bridge/Metadata/Exif/ShutterSpeedValue=Rychlost závěrky" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/Software=Software" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/SubjectArea=Oblast předmětu" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/SubjectDistance=Vzdálenost předmětu" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/SubjectDistanceRange=Rozsah vzdálenosti předmětu" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/SubjectLocation=Umístění předmětu" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/UserComment=Poznámka uţivatele" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/WhiteBalance=Vyváţení bílé" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/WhitePoint=Bílý bod" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/XResolution=Rozlišení X" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/YCBCRCOEFFICIENTS=Koeficienty YCbCr" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/YCBCRSUBSAMPLING=Převzorkování YCbCr" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/YResolution=Rozlišení Y" "$$$/Bridge/Metadata/Exif/yCbCrPositioning=Umístění yCbCr" "$$$/Bridge/Metadata/ExifFileSource/DSC=Digitální fotoaparát" "$$$/Bridge/Metadata/ExifFileSource/Other=Jiný" "$$$/Bridge/Metadata/ExifFileSource/Scanner=Skener" "$$$/Bridge/Metadata/ExifFileSource/TransparentScanner=Skener průhledných předloh" "$$$/Bridge/Metadata/Exposure=Expozice" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureBiasTemplate=^0 ^1" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureMode/Auto=Automatický" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureMode/Bracket=Automatický bracketing" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureMode/Manual=Ruční" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureProgram/Action=Akce" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureProgram/AperturePrioriry=Priorita clony" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureProgram/Creative=Tvůrčí" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureProgram/Landscape=Krajina" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureProgram/Manual=Ruční" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureProgram/Normal=Normální" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureProgram/Portrait=Na výšku" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureProgram/ShutterPriority=Priorita závěrky" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureTemplate=^0 při ^1" "$$$/Bridge/Metadata/ExposureTimeTemplate=^0 s" "$$$/Bridge/Metadata/FStopTemplate=f^F^0" "$$$/Bridge/Metadata/File/BitDepth=Bitová hloubka" "$$$/Bridge/Metadata/File/ColorMode=Reţim barvy" "$$$/Bridge/Metadata/File/ColorProfile=Profil barev" "$$$/Bridge/Metadata/File/CreatorTool=Aplikace" "$$$/Bridge/Metadata/File/DateCreated=Datum vytvoření" "$$$/Bridge/Metadata/File/DateFileCreated=Datum vytvoření souboru" "$$$/Bridge/Metadata/File/DateModified=Datum změny souboru" "$$$/Bridge/Metadata/File/DateModified=Datum změny" "$$$/Bridge/Metadata/File/Dimensions=Rozměry" "$$$/Bridge/Metadata/File/DimensionsInCm=Rozměry (v cm)" "$$$/Bridge/Metadata/File/DimensionsInInches=Rozměry (v palcích)" "$$$/Bridge/Metadata/File/DisplayName=Název souboru" "$$$/Bridge/Metadata/File/DocumentID=ID dokumentu" "$$$/Bridge/Metadata/File/DocumentType=Typ dokumentu" "$$$/Bridge/Metadata/File/FileSize=Velikost souboru" "$$$/Bridge/Metadata/File/HasXMP=Má XMP" "$$$/Bridge/Metadata/File/Height=Výška" "$$$/Bridge/Metadata/File/ImageFormat=Formát obrazu"

"$$$/Bridge/Metadata/File/JobName=Název úlohy" "$$$/Bridge/Metadata/File/Label=Visačka" "$$$/Bridge/Metadata/File/ManageTo=Správa na" "$$$/Bridge/Metadata/File/PreservedFilename=Zachovaný název souboru" "$$$/Bridge/Metadata/File/Ranking=Klasifikace" "$$$/Bridge/Metadata/File/Rating=Hodnocení" "$$$/Bridge/Metadata/File/Resolution=Rozlišení" "$$$/Bridge/Metadata/File/SupportsXMP=Podporuje XMP" "$$$/Bridge/Metadata/File/UserComment=Poznámky" "$$$/Bridge/Metadata/File/WebDAVManager=Správce" "$$$/Bridge/Metadata/File/Width=Šířka" "$$$/Bridge/Metadata/File/XMPOffset=Posun XMP" "$$$/Bridge/Metadata/File/XMPSize=Velikost XMP" "$$$/Bridge/Metadata/FileSize/Empty=0 bytů" "$$$/Bridge/Metadata/FileSize/FractionalMB=^0.^1 MB" "$$$/Bridge/Metadata/FileSize/KB=^0 KB" "$$$/Bridge/Metadata/FileSize/MB=^0 MB" "$$$/Bridge/Metadata/FileSize/OneByte=1 byte" "$$$/Bridge/Metadata/FileSize/bytes=^0 bytů" "$$$/Bridge/Metadata/Flash/Compulsorymode=vynucený reţim" "$$$/Bridge/Metadata/Flash/FlashAutoMode=automatický reţim" "$$$/Bridge/Metadata/Flash/FlashNoReturn=Nedetekováno vrácené světlo" "$$$/Bridge/Metadata/Flash/FlashReserved=nedefinovaná hodnota" "$$$/Bridge/Metadata/Flash/FlashYes=Zablesknul" "$$$/Bridge/Metadata/Flash/FlashYesReturn=Detekováno vrácené světlo" "$$$/Bridge/Metadata/Flash/No=Neblesknul" "$$$/Bridge/Metadata/Flash/RedEyeMode=reţim redukce červených očí" "$$$/Bridge/Metadata/Flash/noFunction=ţádná funkce" "$$$/Bridge/Metadata/FocalLengthIn32mmTemplate=^0 mm" "$$$/Bridge/Metadata/FocalLengthTemplate=^0 mm" "$$$/Bridge/Metadata/FormatError=Zadejte prosím datum ve tvaru ^0." "$$$/Bridge/Metadata/GPS/Altitude=Výška" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/AltitudeRef=Ref. výška GPS" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/AreaInformation=Informace oblasti" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/DOP=GPS DOP" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/DateStamp=Datumové razítko" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/DestBearing=Cílový azimut" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/DestBearingRef=Referenční cílový azimut" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/DestLat=Cílová zem šířka." "$$$/Bridge/Metadata/GPS/DestLatRef=Referenční cílová zem. šířka" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/DestLong=Cílová zem délka." "$$$/Bridge/Metadata/GPS/DestLongRef=Referenční cílová zem. délka" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/Differential=Diferenciál GPS" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/Distance=Cílová vzdálenost" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/DistanceRef=Referenční cílová vzdálenost" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/ImgDir=Směr obrazu" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/ImgDirRef=Referenční směr obrazu" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/Latitude=Zeměpisná šířka" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/Longitude=Zeměpisná délka" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/MapDatum=Mapovat datum" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/MeasureMode=Reţim měření" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/ProcessMethods=Metoda zpracování" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/RawAltitude=Výška GPS" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/Satellites=Satelity"

"$$$/Bridge/Metadata/GPS/Speed=Rychlost" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/SpeedRef=Referenční rychlost" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/Stack=Stopa" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/StackRef=Referenční stopa" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/Status=Stav" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/TimeStamp=Časové razítko" "$$$/Bridge/Metadata/GPS/Version=Verze GPS" "$$$/Bridge/Metadata/GPSAltitudeAboveSeaLevelTemplate=^0 m" "$$$/Bridge/Metadata/GPSAltitudeBelowSeaLevelTemplate=^0 m pod úrovní moře" "$$$/Bridge/Metadata/HasCrop=Ano" "$$$/Bridge/Metadata/HasCurve=Ano" "$$$/Bridge/Metadata/HasXmpNo=Ne" "$$$/Bridge/Metadata/HasXmpYes=Ano" "$$$/Bridge/Metadata/Head/Audio=Zvuk" "$$$/Bridge/Metadata/Head/CameraRaw=Camera Raw" "$$$/Bridge/Metadata/Head/Colorants=Vzorník barev z dokumentu" "$$$/Bridge/Metadata/Head/Colorants=Políčka vzorníku" "$$$/Bridge/Metadata/Head/Exif=Data z fotoaparátu (EXIF)" "$$$/Bridge/Metadata/Head/File=Vlastnosti souboru" "$$$/Bridge/Metadata/Head/Fonts=Písma" "$$$/Bridge/Metadata/Head/GPS=GPS" "$$$/Bridge/Metadata/Head/History=Historie úprav" "$$$/Bridge/Metadata/Head/IPTC=IPTC (IIM, starý)" "$$$/Bridge/Metadata/Head/IPTCCore=Základní IPTC" "$$$/Bridge/Metadata/Head/Plates=Výtaţky" "$$$/Bridge/Metadata/Head/VersionCue=Version Cue""$$$/Bridge/Metadata/Head/Video=Video" "$$$/Bridge/Metadata/History/EditHistory=Historie úprav" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/Caption=Popis" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/CaptionHeadline=Nadpis" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/CaptionInstructions=Pokyny" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/CaptionWriter=Autor popisu" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/CategorieSet=Kategorie" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/CopyrightCopyright=Copyright" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/CopyrightImageURL=URL informací o copyrightu" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/CreditByline=Autor" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/CreditBylineTitle=Titul autora" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/CreditCredit=Zásluhy" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/CreditSource=Zdroj" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/Keyword=Klíčová slova" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/OriginCity=Město" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/OriginCountry=Stát" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/OriginDateCreated=Datum vytvoření předmětu" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/OriginObjectName=Titul dokumentu" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/OriginProvince=Stát" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/OriginalTransmissionReferenceText=Odkaz na původní přenos" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/SupplementalCategoriesSet=Doplňkové kategorie" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/Title=Nadpis" "$$$/Bridge/Metadata/IPTC/Urgency=Naléhavost" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/CaptionDescription=Popis" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/CopyrightNotice=Upozornění na copyright" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/CopyrightStatus=Stav copyrightu"

"$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/CountryCode=Kód státu ISO" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/Creator=Tvůrce" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/CreatorAddress=Tvůrce: adresa" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/CreatorCity=Tvůrce: město" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/CreatorCountry=Tvůrce: stát" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/CreatorEmail=Tvůrce: e-mail" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/CreatorJobTitle=Tvůrce: funkce" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/CreatorPhone=Tvůrce: telefon" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/CreatorPostalCode=Tvůrce: poštovní kód" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/CreatorStateProvince=Tvůrce: stát" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/CreatorURL=Tvůrce: webové stránky" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/DateCreated=Datum vytvoření" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/DescriptionWriter=Autor popisu" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/Headline=Nadpis" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/IPTCScene=Scéna IPTC" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/Instructions=Pokyny" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/IntellectualGenre=Intelektuální ţánr" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/JobID=Identifikátor úlohy" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/Location=Umístění" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/Provider=Dodavatel" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/RightsUsageTerm=Podmínky práv pro pouţití" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/Source=Zdroj" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/SubjectCode=Kód předmětu IPTC" "$$$/Bridge/Metadata/IPTCCore/Title=Titul" "$$$/Bridge/Metadata/IllegalCreationDate=--" "$$$/Bridge/Metadata/IllegalModificationDate=--" "$$$/Bridge/Metadata/ImageSharpness/Hard=Tvrdé" "$$$/Bridge/Metadata/ImageSharpness/Normal=Normální" "$$$/Bridge/Metadata/ImageSharpness/Soft=Měkké" "$$$/Bridge/Metadata/InvalidDateCreate=--" "$$$/Bridge/Metadata/InvalidDateModified=--" "$$$/Bridge/Metadata/IsoTemplate=^0, ISO ^1" "$$$/Bridge/Metadata/KeywordSeparator=;" "$$$/Bridge/Metadata/KeywordSeperator=;" "$$$/Bridge/Metadata/Label/AspectRatio=Poměr stran" "$$$/Bridge/Metadata/Label/Author=Autor" "$$$/Bridge/Metadata/Label/ColorMode=Reţim barvy" "$$$/Bridge/Metadata/Label/ColorProfile=Barevný profil" "$$$/Bridge/Metadata/Label/Copyright=Copyright" "$$$/Bridge/Metadata/Label/CreatedWithApplication=Vytvořeno v programu" "$$$/Bridge/Metadata/Label/DateCreated=Datum vytvoření" "$$$/Bridge/Metadata/Label/DateModified=Datum změny" "$$$/Bridge/Metadata/Label/Depth=Hloubka" "$$$/Bridge/Metadata/Label/Description=Popis" "$$$/Bridge/Metadata/Label/Dimensions=Rozměry" "$$$/Bridge/Metadata/Label/DimensionsCms=Rozměry (v cm)" "$$$/Bridge/Metadata/Label/DimensionsInches=Rozměry (v palcích)" "$$$/Bridge/Metadata/Label/DocumentType=Typ dokumentu" "$$$/Bridge/Metadata/Label/Exposure=Expozice" "$$$/Bridge/Metadata/Label/FileSize=Velikost" "$$$/Bridge/Metadata/Label/FocalLength=Ohnisková vzdálenost" "$$$/Bridge/Metadata/Label/Headline=Nadpis" "$$$/Bridge/Metadata/Label/Keywords=Klíčová slova" "$$$/Bridge/Metadata/Label/Label=Popisek"

"$$$/Bridge/Metadata/Label/Name=Název" "$$$/Bridge/Metadata/Label/OpeningApp=Aplikace" "$$$/Bridge/Metadata/Label/Orientation=Orientace" "$$$/Bridge/Metadata/Label/StockMediaTitle=Titul média" "$$$/Bridge/Metadata/Label/StockSequence=Číslo" "$$$/Bridge/Metadata/LabelValuePair=^0: ^1" "$$$/Bridge/Metadata/Locked/Mac=Zamknutý" "$$$/Bridge/Metadata/Locked/Win=Pouze ke čtení" "$$$/Bridge/Metadata/Marked/Copyrighted=Chráněné copyrightem""$$$/Bridge/Metadata/Marked/Public=Volně dostupné" "$$$/Bridge/Metadata/Marked/Unknown=Neznámý" "$$$/Bridge/Metadata/MetadataItem/MetadataWriteAbilityMix1=Metadata pro některé z vybraných souborů se uloţí pouze ve vyrovnávací paměti. Chcete tyto poloţky přesto aktualizovat?" "$$$/Bridge/Metadata/MetadataItem/MetadataWriteAbilityMix2=Metadata pro některé z vybraných poloţek nelze změnit. Chcete pokračovat a aplikovat tyto změny pouze na část z vybraných poloţek?" "$$$/Bridge/Metadata/MetadataItem/MultipleValuesExist=(více hodnot)" "$$$/Bridge/Metadata/MetadataItem/NullMetadataValue=--""$$$/Bridge/Metadata/MetadataItem/PrependValue=:" "$$$/Bridge/Metadata/MeteringMode/Average=Průměrovat" "$$$/Bridge/Metadata/MeteringMode/CenterWeightedAverage=Průměr váţený ke středu" "$$$/Bridge/Metadata/MeteringMode/Multispot=Více bodové" "$$$/Bridge/Metadata/MeteringMode/Partial=Částečné" "$$$/Bridge/Metadata/MeteringMode/Pattern=Vzorek" "$$$/Bridge/Metadata/MeteringMode/Spot=Bodové" "$$$/Bridge/Metadata/Orientation/BottomLeft=Převrátit svisle" "$$$/Bridge/Metadata/Orientation/BottomRight=Otočit o 180^D" "$$$/Bridge/Metadata/Orientation/LeftBottom=Otočit o -90^D" "$$$/Bridge/Metadata/Orientation/LeftTop=Otočit o -90^D, svisle převrátit" "$$$/Bridge/Metadata/Orientation/Normal=Normální" "$$$/Bridge/Metadata/Orientation/RightBottom=Otočit o 90^D, svisle převrátit" "$$$/Bridge/Metadata/Orientation/RightTop=Otočit o 90^D" "$$$/Bridge/Metadata/Orientation/TopRight=Převrátit vodorovně" "$$$/Bridge/Metadata/PDFVersion=Verze PDF" "$$$/Bridge/Metadata/PositiveValue=+^0" "$$$/Bridge/Metadata/Rating/1Star=^*" "$$$/Bridge/Metadata/Rating/2Star=^*^*" "$$$/Bridge/Metadata/Rating/3Star=^*^*^*" "$$$/Bridge/Metadata/Rating/4Star=^*^*^*^*" "$$$/Bridge/Metadata/Rating/5Star=^*^*^*^*^*" "$$$/Bridge/Metadata/Rating/NoStar=Bez hodnocení" "$$$/Bridge/Metadata/Rating/Rejected=Zamítnout" "$$$/Bridge/Metadata/ReadOnly=Pouze ke čtení" "$$$/Bridge/Metadata/ResolutionPPI=ppi" "$$$/Bridge/Metadata/ResolutionUnitTemplate=^0 ^1" "$$$/Bridge/Metadata/ResolutionXYTemplate=^0 x ^1" "$$$/Bridge/Metadata/SceneCaptureType/Landscape=Krajina" "$$$/Bridge/Metadata/SceneCaptureType/Night=Noční" "$$$/Bridge/Metadata/SceneCaptureType/Portrait=Na výšku" "$$$/Bridge/Metadata/SceneCaptureType/Standard=Standardní"

"$$$/Bridge/Metadata/SensingMethod/ColorSequential=Barevný sekvenční plošný senzor" "$$$/Bridge/Metadata/SensingMethod/ColorSequentialLinear=Barevný sekvenční lineární senzor" "$$$/Bridge/Metadata/SensingMethod/OneChip=Jednočipový senzor" "$$$/Bridge/Metadata/SensingMethod/ThreeChip=Tříčipový senzor" "$$$/Bridge/Metadata/SensingMethod/Trilinear=Trilineární senzor" "$$$/Bridge/Metadata/SensingMethod/TwoChip=Dvoučipový senzor" "$$$/Bridge/Metadata/SubjectDistanceTemplate=^0 m" "$$$/Bridge/Metadata/SubjectRange/CloseView=Blízký záběr" "$$$/Bridge/Metadata/SubjectRange/DistantView=Záběr z dálky" "$$$/Bridge/Metadata/SubjectRange/Macro=Makro" "$$$/Bridge/Metadata/SupportXmpNo=Ne" "$$$/Bridge/Metadata/SupportXmpYes=Ano" "$$$/Bridge/Metadata/TemperatureTemplate=^0 ^DK" "$$$/Bridge/Metadata/Today=Dnes" "$$$/Bridge/Metadata/Urgency/High=Vysoká" "$$$/Bridge/Metadata/Urgency/Low=Nízká" "$$$/Bridge/Metadata/Urgency/None=Ţádná" "$$$/Bridge/Metadata/Urgency/Normal=Normální" "$$$/Bridge/Metadata/VersionCue/Comment=Poznámka" "$$$/Bridge/Metadata/Video/AlphaMode=Reţim alfa" "$$$/Bridge/Metadata/Video/AlternateTapeName=Alternativní název pásku" "$$$/Bridge/Metadata/Video/AlternateTimecode=Alternativní časový kód" "$$$/Bridge/Metadata/Video/Compressor=Kompresor" "$$$/Bridge/Metadata/Video/DateShot=Datum záběru" "$$$/Bridge/Metadata/Video/FieldOrder=Pořadí polí" "$$$/Bridge/Metadata/Video/FrameRate=Kmitočet snímků" "$$$/Bridge/Metadata/Video/PixelAspectRatio=Poměr stran obr. bodů" "$$$/Bridge/Metadata/Video/Scene=Scéna" "$$$/Bridge/Metadata/Video/ShotTake=Záběr" "$$$/Bridge/Metadata/Video/StartTimecode=Počáteční časový kód" "$$$/Bridge/Metadata/Video/TapeName=Název pásku" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/Auto=Automaticky" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/CloudyWeather=Zataţeno" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/CoolWhiteFluorescent=Zářivkové studené bílé světlo" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/D55=D55" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/D65=D65" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/D75=D75" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/DayWhiteFluorescent=Zářivkové bílé denní světlo" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/Daylight=Denní světlo" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/FineWeather=Pěkné počasí" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/Flash=Blesk" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/Fluorescent=Zářivkové" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/ISOStudioTungsten=ISO studiové ţárovkové" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/Shade=Stín" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/StandardLight=Standardní světlo" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/StandardLightB=Standardní světlo (B)" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/StandardLightC=Standardní světlo (C)" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/Tungsten=Ţárovkové" "$$$/Bridge/Metadata/WhiteBalance/WhiteFluorescent=Bílé zářivkové"

"$$$/Bridge/Metadata/XYDPIDimensionCmResolutionTemplate=^0 cm x ^1 cm při ^2 ppi" "$$$/Bridge/Metadata/XYDPIDimensionInchesResolutionTemplate=^0^U x ^1^U při ^2 ppi" "$$$/Bridge/Metadata/XYDPIDimensionResolutionTemplate=^0 x ^1 při ^2 ppi" "$$$/Bridge/Metadata/XYDimensionResolutionTemplate=^0 x ^1" "$$$/Bridge/Metadata/XmpInternal=Interní" "$$$/Bridge/Metadata/XmpSidecar=Přidruţený soubor" "$$$/Bridge/Metadata/XmpUndetermined=Neurčené" "$$$/Bridge/Metadata/ZoomRatioTemplate=^0 %" "$$$/Bridge/Metadata/day=dd" "$$$/Bridge/Metadata/month=mm" "$$$/Bridge/Metadata/year=rrrr" "$$$/Bridge/MetadataPane/ApplyButton/Tip=Aplikovat" "$$$/Bridge/MetadataPane/CancelButton/Tip=Zrušit" "$$$/Bridge/MonthAbrev/Apr=IV" "$$$/Bridge/MonthAbrev/Aug=VIII" "$$$/Bridge/MonthAbrev/Dec=XII" "$$$/Bridge/MonthAbrev/Feb=II" "$$$/Bridge/MonthAbrev/Jan=I" "$$$/Bridge/MonthAbrev/Jul=VII" "$$$/Bridge/MonthAbrev/Jun=VI" "$$$/Bridge/MonthAbrev/Mar=III" "$$$/Bridge/MonthAbrev/May=V" "$$$/Bridge/MonthAbrev/Nov=XI" "$$$/Bridge/MonthAbrev/Oct=X" "$$$/Bridge/MonthAbrev/Sep=IX" "$$$/Bridge/MoveCopyOperator/Copy=Kopírovat" "$$$/Bridge/MoveTask/Move=Přesunout" "$$$/Bridge/NewFolderTask/NewFolder=Nová sloţka" "$$$/Bridge/OperaPane/Loading=Načítá se..." "$$$/Bridge/Panelettes/False=Nepravda" "$$$/Bridge/Panelettes/True=Pravda" "$$$/Bridge/PivotView/Placard/NoNodesSelected=Není vybraná ţádná poloţka" "$$$/Bridge/PivotView/Placard/NoValidPanels=Nejsou dostupné ţádné další informace" "$$$/Bridge/PivotView/Placard/NoValidPanelsExplanation=Pouţijte dialog Předvolby a vyberte, které panely inspektora chcete zobrazovat" "$$$/Bridge/Places/DragFavoritesHere=Přetáhněte sem oblíbené..." "$$$/Bridge/PlacesContextMenu/RemoveFromList=Odstranit z oblíbených" "$$$/Bridge/PlacesContextMenu/RevealInExplorer=Najít v Průzkumníku" "$$$/Bridge/PlacesContextMenu/RevealInFinder=Najít ve Finderu" "$$$/Bridge/PlacesList/RemoveFromFavorites=Odstranit z oblíbených" "$$$/Bridge/Preferences/Browse/AllFiles=Všechny soubory" "$$$/Bridge/Preferences/Browse/Application=Aplikace" "$$$/Bridge/Preferences/Label/Blue=Recenze" "$$$/Bridge/Preferences/Label/Green=Schválené" "$$$/Bridge/Preferences/Label/Purple=Úkoly" "$$$/Bridge/Preferences/Label/Red=Vybrat" "$$$/Bridge/Preferences/Label/Yellow=Sekunda" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/AdvancedLabel=Další volby" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/AdvancedTitle=Další volby" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/AutoExportCachesCheck=Automaticky exportovat vyrovnávací paměť do sloţek, kdyţ je to moţné"

"$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/CacheLabel=Vyrovnávací paměť" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/CacheLocationLabel=Umístění vyrovnávací paměti:" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/CacheLocationText=Zde se zobrazí umístění vyrovnávací paměti" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/CameraRawInterfaceCheck=Poklepání otevře úpravy nastavení Camera Raw v Bridge""$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/ChooseCacheButton=Vybrat... " "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/ChooseCacheString=Vyberte prosím umístění sloţky vyrovnávací paměti. Tato změna se projeví při příštím spuštění aplikace." "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/EnableColorManagementCheck=Zapnout správu barev v Bridge" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/InvalidDirectory=Do sloţky ^U^1^U nelze zapisovat. Vyberte prosím jinou sloţku." "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/Keyboard=Klávesnice:" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/Language=Jazyk:" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/LanguageMustQuit=Změny nastavení jazyka se projeví při příštím spuštění aplikace." "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/LaunchAPDCheck=Kdyţ se připojí fotoaparát, spustit Adobe Photo Downloader" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/MB=MB" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/MRULabel=Počet posledních poloţek, které se zobrazí:" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/MiscellaneousLabel=Různé" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/ProcessFiles=Nezpracovávat soubory větší neţ:" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/PurgeCache=Vyprázdnit paměť" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/RenderingMustQuit=Vypne hardwarovou akceleraci pro panely Náhled a Prezentace. Změny se projeví při příštím spuštění aplikace." "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/StackFrameRate=Kmitočet snímků přehrávání balíčku:" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Advanced/UseSoftwareRenderingCheck=Pouţít softwarové vykreslování" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Bridge/PreferencesDialog/Openers/HideUndefi nedOpenersCheck=Skrýt nedefinované asociace souborů" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Cache/AutomaticallyPurgeOnQuit=Při ukončení automaticky vymazat" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Cache/CurrentCacheSize=Současná velikost vyrovnávací paměti: ^0 GB" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Cache/IfCacheIsLargerThan=Pokud je vyrovnávací paměť větší neţ" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Cache/MaxCacheSize=GB" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/CancelButton=Zrušit" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/DNSAResetText=Všechny výstraţné dialogy, které lze vypnout zaškrtnutím ^UPříště nezobrazovat^U jsou nyní zapnuté, a příště se objeví podle potřeby." "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/AccentColor=Barva zvýraznění:" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/AdditionalMetadataLinesLabel=Přídav né řádky metadat miniatury" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/AppearanceLabel=Vzhled" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/BackgroundLabel=Pozadí obrazu:"

"$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/BehaviorLabel=Chování" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/BlackLabel=Černá" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/DetailsLabel=Podrobnosti" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/FavoritesLabel=Oblíbené poloţky" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/GeneralLabel=Všeobecné" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/GeneralTitle=Všeobecné" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/HighQualityThumbnailsLabel=Miniatur y ve vysoké kvalitě" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/InternationalLabel=Mezinárodní" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/PerformanceLabel=Výkon a zpracování souborů" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/QuickThumbnailsLabel=Rychlé miniatury" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/QuickToHighThumbnailsLabel=Při náhledu převést do vysoké kvality" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/Reset=Obnovit" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/Reveal=Najít" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/ShowMetadataCheck=Zobrazovat:" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/ShowTooltipsCheck=Zobrazovat tipy nástrojů" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/StacksLabel=Balíčky" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/UIBrightness=Jas uţivatelského rozhraní:" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/WhenCreatingThumbnailsLabel=Při vytváření miniatur generovat:" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/General/WhiteLabel=Bílá" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Label/Ctrl6=Ctrl + 6" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Label/Ctrl7=Ctrl + 7" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Label/Ctrl8=Ctrl + 8" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Label/Ctrl9=Ctrl + 9" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Label/LabelCommandKeyCheckMac=Vyţadovat klávesu Apple pro aplikování visaček a hodnocení" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Label/LabelControlKeyCheck=Vyţadovat klávesu Ctrl pro aplikování visaček a hodnocení" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Label/LabelControlKeyCheckWin=Vyţadovat klávesu Ctrl pro aplikování visaček a hodnocení" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Label/LabelTitle=Visačky" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Label/LabelsLabel=Visačky" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Meta/HideEmptyFieldsCheck=Skrýt prázdná pole" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Meta/MetadataLabel=Metadata" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Meta/MetadataTitle=Metadata" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Meta/ShowPlacardCheck=Zobrazit štítek metadat""$$$/Bridge/PreferencesDialog/OKButton=OK" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Openers/FileTypeAssociationLabel=Asociace typu souboru" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Openers/OpenersTitle=Asociace typů souborů" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Openers/ResetOpenersButton=Obnovit na výchozí asociace" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/OpenersList/CloseParen=)" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/OpenersList/CommaSeperator=, ." "$$$/Bridge/PreferencesDialog/OpenersList/MacFinderSettings=Nastavení pro Finder" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/OpenersList/None=Ţádné"

"$$$/Bridge/PreferencesDialog/OpenersList/OpenParen= (." "$$$/Bridge/PreferencesDialog/OpenersList/WinExplorerSettings=Nastavení pro Explorer" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/OpenersResetText=Vynulovat všechny asociace souborů? Tuto akci nelze vzít zpět." "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Pivot/DisplyPanelsWhenOn=V panelu Inspektor zobrazovat tyto poloţky:" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Pivot/PivotLabel=Inspektor" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Pivot/PivotTitle=Inspektor" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/PurgeCacheLabel=Vymazat všechny uloţené miniatury" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/ResetAllWarningDialogsLabel=Obnovit všechny výstraţné dialogy" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/RevealScriptsLabelMac=Zobrazit skripty ve Finderu" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/RevealScriptsLabelWin=Zobrazit skripty v Exploreru" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Scripts/DisableAllButton=Vypnout vše" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Scripts/EnableAllButton=Zapnout vše" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Scripts/RequireRestart=Vypnutí skriptů, které nepouţíváte, můţe zlepšit rychlost aplikace. Změny se projeví při příštím spuštění aplikace." "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Scripts/StartupScripts=Skripty při spuštění" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Scripts/Text=Vyberte skripty, které se automaticky provedou při spuštění aplikace:" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Thumbnails/ACRForJpegTiffCheckLabel=Pro soubory JPEG a TIFF preferovat Adobe Camera Raw" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Thumbnails/RequirePurge=Změna těchto nastavení neovlivní dříve uloţené soubory. Tato nastavení se uplatní aţ po vymazání vyrovnávací paměti." "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Thumbnails/ThumbnailsLabel=Miniatury" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Thumbnails/ThumbnailsTitle=Miniatury" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/Title=Předvolby" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/label/MacCmd=^#" "$$$/Bridge/PreferencesDialog/label/Plus= + " "$$$/Bridge/PreferencesDialog/label/WinCtrl=Ctrl" "$$$/Bridge/PreviewPane/LoopButton/Tip=Opakování" "$$$/Bridge/PreviewPane/Mute/Tip=Bez zvuku" "$$$/Bridge/PreviewPane/Pause/Tip=Pauza" "$$$/Bridge/PreviewPane/Play/Tip=Spustit" "$$$/Bridge/PreviewPane/StepBackward/Tip=Krok zpět" "$$$/Bridge/PreviewPane/StepForward/Tip=Krok dopředu" "$$$/Bridge/PreviewPane/TotalPages=/^0" "$$$/Bridge/PreviewPane/Volume/Volume=Hlasitost" "$$$/Bridge/Progress/ContactingProject=Kontaktuje se projekt..." "$$$/Bridge/RatingTask/Rating=Hodnocení" "$$$/Bridge/RenameTask/Rename=Přejmenovat" "$$$/Bridge/ResetDialog/CancelButton=Zrušit" "$$$/Bridge/ResetDialog/OKButton=OK" "$$$/Bridge/ResetDialog/OptionsLabel=Zvolte prosím jednu nebo více z následujících moţností řešení problému:" "$$$/Bridge/ResetDialog/PreferencesExplanation=Vaše předvolby se ztratí a obnoví se na tovární nastavení."

"$$$/Bridge/ResetDialog/ResetPreferencesCheck=Obnovit předvolby" "$$$/Bridge/ResetDialog/ResetThumbnailCacheCheck=Vyprázdnit celou vyrovnávací paměť miniatur" "$$$/Bridge/ResetDialog/ResetToDefaultWorkspace=Obnovit výchozí pracovní plochu" "$$$/Bridge/ResetDialog/ThumbnailCacheExplanation=Obrazy z vyrovnávací paměti se vypustí." "$$$/Bridge/ResetDialog/Title=Obnovit nastavení" "$$$/Bridge/RotateProgressDialog/RotateText=Otáčejí se soubory..." "$$$/Bridge/RotateTask/Rotate=Otočit" "$$$/Bridge/SaveCollectionDialog/CancelButton=Zrušit" "$$$/Bridge/SaveCollectionDialog/CollectionNameLabel=Název:" "$$$/Bridge/SaveCollectionDialog/SaveButton=Uloţit" "$$$/Bridge/SaveCollectionDialog/Title=Uloţit kolekci" "$$$/Bridge/SaveWorkspaceDialog/CancelButton=Zrušit" "$$$/Bridge/SaveWorkspaceDialog/RelativeSearchLabel=Začít hledání ze současné sloţky" "$$$/Bridge/SaveWorkspaceDialog/SaveButton=Uloţit" "$$$/Bridge/SaveWorkspaceDialog/SaveSortOrder=Uloţit pořadí uspořádání jako součást pracovního prostoru" "$$$/Bridge/SaveWorkspaceDialog/SaveWindowBoundsLabel=Ukládat polohy oken jako součást pracovního prostoru" "$$$/Bridge/SaveWorkspaceDialog/Title=Uloţit pracovní plochu" "$$$/Bridge/SaveWorkspaceDialog/WorkspaceDefaultName=Pracovní prostor ^0" "$$$/Bridge/SaveWorkspaceDialog/WorkspaceKeyCommand=^#+" "$$$/Bridge/SaveWorkspaceDialog/WorkspaceKeyControl=Ctrl+" "$$$/Bridge/SaveWorkspaceDialog/WorkspaceKeyboardShortcutLabel=Klávesová zkratka: " "$$$/Bridge/SaveWorkspaceDialog/WorkspaceNameLabel=Název:" "$$$/Bridge/Scripting/DefaultCommandName=Příkaz JavaScriptu" "$$$/Bridge/Scripting/DisableStartupScript=Vyskytla se chyba při provádění skriptu s názvem '^0'. Tento skript nemusí být kompatibilní s touto verzí Bridge. Pomocí příkazu Aktualizace z nabídky Nápověda můţete zkontrolovat, zda jsou dostupné nějaké aktualizace. Tento skript byl vypnut, ale lze ho znovu zapnout v sekci 'Skripty při spuštění' v okně Předvolby." "$$$/Bridge/Scripting/ErrorGuidance=Vyskytla se chyba při provádění skriptu. Skript nemusí být kompatibilní s touto verzí Bridge. Zvolte příkaz Aktualizace z nabídky Nápověda a zkontrolujte, zda jsou dostupné nějaké aktualizace." "$$$/Bridge/Scripting/NewStartupScripts=Do Bridge byl přidán doplněk ^U^0^U. Chcete ho nyní zapnout?" "$$$/Bridge/Scripting/PermissionToRunMultipleScripts=Vybrali jste několik souborů, které obsahují skript v JavaScriptu. Skripty mohou mít přístup k obsahu na vašem pevném disku, komunikovat s jinými aplikacemi nebo vyuţívat přístup k síti. Opravdu je chcete spustit?" "$$$/Bridge/Scripting/PermissionToRunSingleScript=Soubor ^U^0^U obsahuje skript v JavaScriptu. Skripty mohou mít přístup k obsahu na vašem pevném disku, komunikovat s jinými aplikacemi nebo vyuţívat přístup k síti. Opravdu ho chcete spustit?" "$$$/Bridge/Scripting/ShortBridgeExtensionErrorGuidance=Vyskytla se chyba v doplňku Bridge." "$$$/Bridge/Scripting/ShortScriptFileErrorGuidance=Vyskytla se chyba při provádění tohoto skriptu."

"$$$/Bridge/Scripting/StartupScriptFailureDialog=Při posledním spouštění Bridge se vyskytl problém při načítání startovacích skriptů. Chcete je načíst nyní?" "$$$/Bridge/Scripting/TimeoutGuidance=Načítání skriptů po spuštění trvalo přes 10 sekund. Skripty můţete vypnout v okně Předvolby > Skripty při spuštění." "$$$/Bridge/ScriptingInstallingScript=Nainstalování skriptu ^U^0^U způsobí, ţe se spustí při kaţdém spuštění aplikace. Opravdu chcete nyní nainstalovat tento skript?" "$$$/Bridge/Search/BrowseFolder/SelectFolder=Vyberte prosím sloţku." "$$$/Bridge/Search/Collection=Kolekce" "$$$/Bridge/Search/CriteriaConjunctions/Item/AllCriteria=Pokud jsou splněna všechna kritéria" "$$$/Bridge/Search/CriteriaConjunctions/Item/AnyCriteria=Pokud je splněné některé z kritérií" "$$$/Bridge/Search/DateTooOld=Data před 1. lednem 1601 nelze pouţít." "$$$/Bridge/Search/EmptyValue=Zadejte prosím hodnotu kritéria." "$$$/Bridge/Search/Exif/FocalLength--35mm=Ohnisková vzd. 35 mm" "$$$/Bridge/Search/FlatView=^0 + podsloţky" "$$$/Bridge/Search/FormatError=Zadejte prosím platné datum ve tvaru ^0." "$$$/Bridge/Search/Indexing=Indexuje se ^U^1^U" "$$$/Bridge/Search/LookPopup/Browse=Procházet..." "$$$/Bridge/Search/LookPopup/Favorites=Oblíbené" "$$$/Bridge/Search/NumbersOnly=Zadejte prosím celé kladné číslo." "$$$/Bridge/Search/SaveAsCollection/AddToFavorites=Přidat k oblíbeným" "$$$/Bridge/Search/SaveAsCollection/DialogTitle=Uloţit kolekci" "$$$/Bridge/Search/SaveAsCollection/RelativePath=Začít hledání ze současné sloţky" "$$$/Bridge/Search/SearchResults=Výsledky hledání" "$$$/Bridge/SearchDialog/CancelButton=Zrušit" "$$$/Bridge/SearchDialog/Criteria/FiveStar=^*^*^*^*^*" "$$$/Bridge/SearchDialog/Criteria/FourStar=^*^*^*^*" "$$$/Bridge/SearchDialog/Criteria/NoRating=Bez hodnocení" "$$$/Bridge/SearchDialog/Criteria/OneStar=^*" "$$$/Bridge/SearchDialog/Criteria/Reject=Zamítnout" "$$$/Bridge/SearchDialog/Criteria/ThreeStar=^*^*^*" "$$$/Bridge/SearchDialog/Criteria/TwoStar=^*^*" "$$$/Bridge/SearchDialog/CriteriaLabel=Kritéria" "$$$/Bridge/SearchDialog/EnterFileSize=Zadejte velikost souboru" "$$$/Bridge/SearchDialog/EnterText=Zadejte text" "$$$/Bridge/SearchDialog/FileSize/KB=KB" "$$$/Bridge/SearchDialog/Items=poloţek" "$$$/Bridge/SearchDialog/LimitTo=Omezit na:" "$$$/Bridge/SearchDialog/Look=Hledat v:" "$$$/Bridge/SearchDialog/Match=Souhlas:" "$$$/Bridge/SearchDialog/Operator/Contains=obsahuje" "$$$/Bridge/SearchDialog/Operator/DoesNotContain=neobsahuje" "$$$/Bridge/SearchDialog/Operator/DoesNotEqual=nerovná se" "$$$/Bridge/SearchDialog/Operator/DoesNotExist=neexistuje" "$$$/Bridge/SearchDialog/Operator/EndsWith=končí" "$$$/Bridge/SearchDialog/Operator/Equals=rovná se" "$$$/Bridge/SearchDialog/Operator/Exists=existuje" "$$$/Bridge/SearchDialog/Operator/IsGreaterThan=je větší neţ"

"$$$/Bridge/SearchDialog/Operator/IsGreaterThanOrEqual=je větší neţ nebo se rovná" "$$$/Bridge/SearchDialog/Operator/IsLessThan=je menší neţ" "$$$/Bridge/SearchDialog/Operator/IsLessThanOrEqual=je menší neţ nebo se rovná" "$$$/Bridge/SearchDialog/Operator/StartsWith=začíná" "$$$/Bridge/SearchDialog/Order=Pořadí:" "$$$/Bridge/SearchDialog/Order/Ascending=Vzestupně" "$$$/Bridge/SearchDialog/Order/Descending=Sestupně" "$$$/Bridge/SearchDialog/ResultsLabel=Výsledky" "$$$/Bridge/SearchDialog/SaveCollection=Uloţit jako kolekci" "$$$/Bridge/SearchDialog/SearchButton=Hledat" "$$$/Bridge/SearchDialog/Sort=Klasifikace:" "$$$/Bridge/SearchDialog/SourceLabel=Zdroj" "$$$/Bridge/SearchDialog/Title=Hledat" "$$$/Bridge/SetXMPProgressDialog/SetXMPText=Zapisují se metadata do souborů..." "$$$/Bridge/SetXMPTask/SetXMP=Nastavit metadata" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/BlankAdditionalMonitors=Zatemnit přídavné monitory" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/CancelButton=Hotovo" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/Caption=Titulek:" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/DisplayOptions=Volby zobrazení" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/Faster=Rychlejší" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/General/KenBurnsEffect=Zoomování dozadu a dopředu" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/General/RepeatSlideShow=Opakovat prezentaci" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/OK=OK" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/Play=Spustit" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/PresentationBorders=Při prezentaci zobrazovat snímky:" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/Revert=Obnovit" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/SlideDuration=Trvání snímku:" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/SlideOptions=Volby snímku" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/Slower=Pomalejší" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/Title=Volby prezentace" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/Transition=Přechod:" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/TransitionOptions=Volby přechodu" "$$$/Bridge/SlideShowOptionsDialog/TransitionSpeed=Rychlost přechodu:" "$$$/Bridge/Slideshow/Loading=Načítá se..." "$$$/Bridge/SortCriteriaName/ColorProfile=Barevný profil" "$$$/Bridge/SortCriteriaName/DateCreated=Datum vytvoření" "$$$/Bridge/SortCriteriaName/DateModified=Datum změny souboru" "$$$/Bridge/SortCriteriaName/Dimensions=Rozměry" "$$$/Bridge/SortCriteriaName/DocumentType=Typ dokumentu" "$$$/Bridge/SortCriteriaName/FileName=Název souboru" "$$$/Bridge/SortCriteriaName/FileSize=Velikost souboru" "$$$/Bridge/SortCriteriaName/Label=Visačka" "$$$/Bridge/SortCriteriaName/Manually=Ručně" "$$$/Bridge/SortCriteriaName/Rating=Hodnocení" "$$$/Bridge/SortCriteriaName/Resolution=Rozlišení" "$$$/Bridge/StatusString/Exploring=Prozkoumává se..."

"$$$/Bridge/StatusText/JobBreakdown/CacheExport=^0 – exportuje se vyrovnávací paměť" "$$$/Bridge/StatusText/JobBreakdown/Fullsize=^0 – vyjímají se plné velikosti" "$$$/Bridge/StatusText/JobBreakdown/MetadataWrite=^0 – zapisují se metadata" "$$$/Bridge/StatusText/JobBreakdown/Previews=^0 – vyjímají se náhledy" "$$$/Bridge/StatusText/JobBreakdown/Thumbnails=^0 – vyjímají se miniatury" "$$$/Bridge/StatusText/JobBreakdown/XMP=^0 – vyjímá se XMP" "$$$/Bridge/StatusText/JobsPendinPercent=^0%" "$$$/Bridge/StatusText/JobsPending=^0 úloh čeká" "$$$/Bridge/StockPhoto/Comp=Kompozice knihovních fotografií Adobe" "$$$/Bridge/StockPhoto/Purchased=Zakoupený obraz z knihovny fotografií Adobe" "$$$/Bridge/StockPhoto/Thumbnail=Miniatura knihovních fotografií Adobe" "$$$/Bridge/ThumbnailMenu/Menu/FrameRate23p976=23,976" "$$$/Bridge/ThumbnailMenu/Menu/FrameRate24p00=24,00" "$$$/Bridge/ThumbnailMenu/Menu/FrameRate25p00=25,00" "$$$/Bridge/ThumbnailMenu/Menu/FrameRate29p97=29,97" "$$$/Bridge/ThumbnailMenu/Menu/FrameRate30p00=30,00" "$$$/Bridge/ThumbnailMenu/Menu/FrameRate50p00=50,00" "$$$/Bridge/ThumbnailMenu/Menu/FrameRate59p94=59,94" "$$$/Bridge/ThumbnailMenu/Menu/FrameRate60p00=60,00" "$$$/Bridge/Tooltip/FlatViewOff=Klepněte, chcete-li zobrazit pouze poloţky v aktuální sloţce" "$$$/Bridge/Tooltip/FlatViewOn=Klepněte, chcete-li zobrazit všechny poloţky v této sloţce a všech jejích podsloţkách" "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_AddFiles=Přidat soubory..." "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_Add_Files=Přidat soubory..." "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_CheckIn=Zpřístupnit" "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_ClearLocalFiles=Vymazat lokální soubory" "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_ConnectTo=Připojit k..." "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_DeletePermanent=Odstranit trvale..." "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_Disconnect=Odpojit..." "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_Download=Stáhnout" "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_EditProperties=Upravit vlastnosti..." "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_Logout=Odhlásit se""$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_MarkInUse=Označit jako pouţívaný" "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_NewProject=Nový projekt..." "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_Promote=Povýšit..." "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_Restore=Obnovit verzi..." "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_Revert=Obnovit..." "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_ShareProject=Sdílet projekt" "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_Synchronize=Synchronizovat" "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_Versions=Verze..." "$$$/Bridge/VCAdapter/Menu_ViewProjectTrash=Zobrazit koš projektu" "$$$/Bridge/VCAdapter/Progress_Operation_Complete=Akce byla dokončena" "$$$/Bridge/VCAdapter/Progress_Operation_Failed=Akce nebyla úspěšná" "$$$/Bridge/VCAdapter/Progress_Operation_Progress=Akce probíhá..." "$$$/Bridge/VCAdapter/Progress_Operation_Start=Akce se spouští" "$$$/Bridge/VersionCue/Progress/DownloadProgressDialogText=Příprava souborů" "$$$/Bridge/WindowTitle/EditMetadataTemplate=Upravit předlohu metadat"

"$$$/Bridge/Workspace/BaseName=Pracovní prostor " "$$$/Bridge/Workspace/Compact=Pracovní plocha v kompaktním reţimu" "$$$/Bridge/Workspace/Default=Obnovit výchozí pracovní plochu" "$$$/Bridge/Workspace/DefaultFocus=Výchozí" "$$$/Bridge/Workspace/DefaultShort=Výchozí" "$$$/Bridge/Workspace/Horizontal=Vodorovný filmový pás" "$$$/Bridge/Workspace/KeyCommand/None=Ţádná" "$$$/Bridge/Workspace/LightTable=Světlá tabulka" "$$$/Bridge/Workspace/Metadata=Zaměření na metadata" "$$$/Bridge/Workspace/Navigator=Navigátor souborů" "$$$/Bridge/Workspace/VerticalFilmstrip=Svislý filmový pás" "$$$/Bridge/WorkspaceButton/Menu/DefaultWorkspace=Výchozí" "$$$/Bridge/WorkspaceButton/Menu/SaveWorkspace=Uloţit pracovní plochu..." "$$$/Bridge/Workspaces/OverwriteWorkspace=Opravdu chcete přepsat pracovní prostor '^0'?" "$$$/Bridge/Workspaces/UnnamedWorkspace=nepojmenovaný pracovní prostor" "$$$/Bridge/error/ACRRemedial=Zásuvný modul ACR si můţete stáhnout z http://www.adobe.com/products/photoshop/cameraraw/." "$$$/Bridge/error/CantResolveLink/Mac=Zástupce nebylo moţné otevřít, protoţe původní poloţka nebyla nalezena." "$$$/Bridge/error/CantResolveLink/Win=Zástupce nebylo moţné otevřít, protoţe původní poloţka nebyla nalezena." "$$$/Bridge/error/CantResolveLinkToFile/Mac=Zástupce ^U^0^U nebylo moţné otevřít, protoţe původní poloţka nebyla nalezena." "$$$/Bridge/error/CantResolveLinkToFile/Win=Zástupce ^U^0^U nebylo moţné otevřít, protoţe původní poloţka nebyla nalezena." "$$$/Bridge/error/NoACR=Zásuvný modul Adobe Camera Raw nebyl nalezen. Přeinstalujte prosím zásuvný modul ACR." "$$$/Bridge/error/OldACR=Některé soubory nebylo moţné správně zobrazit. Moţná budete muset aktualizovat zásuvný modul Adobe Camera Raw." "$$$/ISO3166/CountryCode=CZ" "$$$/ISO639/LanguageCode=cs" "$$$/Mondo/Abort/Error=Operace byla zrušena." "$$$/Mondo/Abort/Task=Operace nebyla dokončena." "$$$/Mondo/Alert/DontShowAgain=Příště nezobrazovat" "$$$/Mondo/Alert/OutOfRange/Message=Je vyţadována hodnota mezi ^0 a ^1.^rByla vloţena nejbliţší hodnota." "$$$/Mondo/Alert/OutOfRange/Title=Překročení rozsahu" "$$$/Mondo/CPSDDecoder/Err/BadData=Data souboru Photoshopu jsou poškozená nebo neúplná." "$$$/Mondo/CPSDDecoder/Err/BadVersion=Tato verze souboru Photoshopu není podporována." "$$$/Mondo/CPSDDecoder/Err/NotPhotoshopData=Toto není platný soubor Photoshopu." "$$$/Mondo/CPSDDecoder/Err/UnknownCompression=Metoda pouţitá pro kompresi obrazových dat není podporována." "$$$/Mondo/Container/Error/EndOfData=Při čtení z kontejneru byl dosaţen konec dat." "$$$/Mondo/Ellipsis=..." "$$$/Mondo/Exception/Task=Operaci nelze dokončit." "$$$/Mondo/Font/Description=^0 (^1, ^2)" "$$$/Mondo/KeyCommand/Backspace=Odstranit" "$$$/Mondo/KeyCommand/Delete=Del" "$$$/Mondo/KeyCommand/Down=Šipka dolů"

"$$$/Mondo/KeyCommand/End=End" "$$$/Mondo/KeyCommand/Enter=Enter" "$$$/Mondo/KeyCommand/Escape=Esc" "$$$/Mondo/KeyCommand/F1=F1" "$$$/Mondo/KeyCommand/F10=F10" "$$$/Mondo/KeyCommand/F11=F11" "$$$/Mondo/KeyCommand/F12=F12" "$$$/Mondo/KeyCommand/F2=F2" "$$$/Mondo/KeyCommand/F3=F3" "$$$/Mondo/KeyCommand/F4=F4" "$$$/Mondo/KeyCommand/F5=F5" "$$$/Mondo/KeyCommand/F6=F6" "$$$/Mondo/KeyCommand/F7=F7" "$$$/Mondo/KeyCommand/F8=F8" "$$$/Mondo/KeyCommand/F9=F9" "$$$/Mondo/KeyCommand/Home=Home" "$$$/Mondo/KeyCommand/Insert=Insert" "$$$/Mondo/KeyCommand/Left=Šipka doleva" "$$$/Mondo/KeyCommand/ModSAC=Ctrl+Shft+Alt+^0" "$$$/Mondo/KeyCommand/ModSAX=Shft+Alt+^0" "$$$/Mondo/KeyCommand/ModSXC=Ctrl+Shft+^0" "$$$/Mondo/KeyCommand/ModSXX=Shft+^0" "$$$/Mondo/KeyCommand/ModXAC=Ctrl+Alt+^0" "$$$/Mondo/KeyCommand/ModXAX=Alt+^0" "$$$/Mondo/KeyCommand/ModXXC=Ctrl+^0" "$$$/Mondo/KeyCommand/ModXXX=^0" "$$$/Mondo/KeyCommand/NumLock=NumLock" "$$$/Mondo/KeyCommand/PadEnter=Num Enter" "$$$/Mondo/KeyCommand/PageDown=PageDown" "$$$/Mondo/KeyCommand/PageUp=PageUp" "$$$/Mondo/KeyCommand/Pause=Pauza" "$$$/Mondo/KeyCommand/PrintScreen=PrintScreen" "$$$/Mondo/KeyCommand/Right=Šipka doprava" "$$$/Mondo/KeyCommand/ScrollLock=ScrollLock" "$$$/Mondo/KeyCommand/Space=Mezera" "$$$/Mondo/KeyCommand/Tab=Tabulátor" "$$$/Mondo/KeyCommand/Up=Šipka nahoru" "$$$/Mondo/Language=<výchozí>" "$$$/Mondo/Menu/System/NamePreferences=Předvolby ^0..." "$$$/Mondo/Menu/System/Preferences=Předvolby..." "$$$/Mondo/ModifierKey/MacCmdCtrLower=apple" "$$$/Mondo/ModifierKey/MacCmdCtrUpper=Apple" "$$$/Mondo/ModifierKey/MacOptAltLower=alt" "$$$/Mondo/ModifierKey/MacOptAltUpper=Alt" "$$$/Mondo/ModifierKey/WinCmdCtrLower=ctrl" "$$$/Mondo/ModifierKey/WinCmdCtrUpper=Ctrl" "$$$/Mondo/ModifierKey/WinOptAltLower=alt" "$$$/Mondo/ModifierKey/WinOptAltUpper=Alt" "$$$/Mondo/PNGDecoder/Error/InvalidDepth=Bitová hloubka PNG není podporovaná." "$$$/Mondo/PNGDecoder/Error/InvalidHeader=Hlavička dat PNG je neplatná." "$$$/Mondo/PNGDecoder/Error/InvalidSig=Toto nejsou platná data PNG. Nezačínají správnou signaturou." "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Edit/Clear=Vymazat"

"$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Edit/Copy=Kopírovat" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Edit/Cut=Vyjmout" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Edit/Paste=Vloţit" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Edit/Redo=Znovu" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Edit/SelectAll=Vybrat vše" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Edit/Title=Úpravy" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Edit/Undo=Zpět" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/File/Close=Zavřít" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/File/New=Nový..." "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/File/Open=Otevřít...""$$$/Mondo/Photoshop/Menu/ File/PageSetup=Vzhled stránky..." "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/File/Print=Tisknout..." "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/File/Revert=Obnovit..." "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/File/Save=Uloţit" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/File/SaveAs=Uloţit jako..." "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/File/Title=Soubor" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Filter/Title=Filtr" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Help/About=Co je Thing..." "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Help/Title=Nápověda" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Image/Title=Obraz" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Layer/Title=Vrstva" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Select/Title=Vybrat" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/System/About=Co je..." "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/System/AboutName=Co je ^0..." "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/View/ActualPixels=Skutečná velikost" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/View/FitOnScreen=Na celou obrazovku" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/View/PrintSize=Velikost tisku" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/View/Title=Zobrazení" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/View/ZoomIn=Zvětšit zobrazení" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/View/ZoomOut=Zmenšit zobrazení" "$$$/Mondo/Photoshop/Menu/Window/Title=Okna" "$$$/Mondo/Photoshop/Plugin/Process/Name=Zásuvný modul Photoshopu" "$$$/Mondo/PhotoshopError/Unknown=Vyskytla se neznámá chyba hostitele." "$$$/Mondo/PhotoshopError/dskFulErr=Disk je plný." "$$$/Mondo/PhotoshopError/eofErr=Předčasně byl dosaţen konec dat." "$$$/Mondo/PhotoshopError/fLckdErr=Soubor je zamknutý." "$$$/Mondo/PhotoshopError/fnfErr=Nelze najít soubor nebo sloţku." "$$$/Mondo/PhotoshopError/ioErr=Vyskytla se chyba systému souborů." "$$$/Mondo/PhotoshopError/memFullErr=Není dostatek paměti." "$$$/Mondo/PhotoshopError/memWZErr=Pokus o práci s uvolněným blokem paměti." "$$$/Mondo/PhotoshopError/nilHandleErr=Pokus o pouţití nulového ukazatele." "$$$/Mondo/PhotoshopError/openErr=Poţadovaná práva pro zápis nebo čtení nejsou povolena." "$$$/Mondo/PhotoshopError/paramErr=V seznamu parametrů je chyba." "$$$/Mondo/PhotoshopError/readErr=Data nelze načíst." "$$$/Mondo/PhotoshopError/userCanceledErr=Operace byla zrušena." "$$$/Mondo/PhotoshopError/vLckdErr=Disk je zamknutý." "$$$/Mondo/PhotoshopError/writErr=Data nelze zapsat." "$$$/Mondo/PhotoshopPlugin/Error/NotEnoughMemory=Zásuvný modul vyţaduje více paměti neţ můţe hostitel poskytnout." "$$$/Mondo/ProgressDialog/Cancel=Zrušit" "$$$/Mondo/Reporter/Default=Operaci nelze dokončit."

"$$$/Mondo/Reporter/Title=Chyba" "$$$/Mondo/SweetPeaError/Unknown=Vyskytla se neznámá chyba zásuvného modulu." "$$$/Mondo/SweetPeaError/kSPUserCanceledError=Operace byla zrušena." "$$$/Mondo/SystemAlert/Abort=Zrušit" "$$$/Mondo/SystemAlert/Apply=Aplikovat" "$$$/Mondo/SystemAlert/Cancel=Zrušit" "$$$/Mondo/SystemAlert/DontApply=Neaplikovat" "$$$/Mondo/SystemAlert/DontSave=Neukládat" "$$$/Mondo/SystemAlert/Ignore=Ignorovat" "$$$/Mondo/SystemAlert/No=Ne" "$$$/Mondo/SystemAlert/OK=OK" "$$$/Mondo/SystemAlert/Retry=Zkusit znovu" "$$$/Mondo/SystemAlert/Save=Uloţit" "$$$/Mondo/SystemAlert/Yes=Ano" "$$$/Mondo/SystemAlert/YesToAll=Ano pro všechny" "$$$/Mondo/SystemError/Mac/Unknown=Vyskytla se neznámá chyba operačního systému." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/abortErr=V/V operace byla zrušena." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/badMovErr=Pokus o přesunutí adresáře do jeho podadresáře." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/bdNamErr=Název souboru je neplatný nebo obsahuje nepovolené znaky." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/dirFulErr=Sloţka je plná." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/dirNFErr=Adresář nelze najít." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/dskFulErr=Disk je plný." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/dupFNErr=Soubor nebo sloţka s tímto názvem jiţ existuje." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/eofErr=Předčasně byl dosaţen konec souboru." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/errFSNameTooLong=Název souboru je příliš dlouhý." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/extFSErr=Vyskytla se chyba externího systému souborů." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/fBsyErr=Soubor je zaneprázdněný." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/fLckdErr=Soubor je zamknutý." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/fnOpnErr=Soubor není otevřený." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/fnfErr=Nelze najít soubor nebo sloţku." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/fsRnErr=Vyskytla se chyba interního systému souborů." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/ioErr=Vyskytla se V/V chyba souborového systému." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/memFullErr=Není dostatek paměti." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/noMacDskErr=Disk není ve formátu Macintosh." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/nsDrvErr=Určený disk nebyl nalezen." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/nsvErr=Určený disk nebyl nalezen." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/opWrErr=Soubor je jiţ otevřený pro zápis." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/openErr=Poţadovaná práva pro zápis nebo čtení nejsou povolena." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/permErr=Soubor je zamknutý." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/resFNotFound=Nelze najít soubor zdrojů." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/resNotFound=Zdroj nelze najít." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/rgnTooBigErr=Bitmapa je příliš sloţitá pro převedení na oblast."

"$$$/Mondo/SystemError/Mac/rgnTooBigError=Oblast je příliš velká nebo sloţitá." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/tmfoErr=Je otevřeno příliš mnoho souborů najednou." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/vLckdErr=Disk je zamknutý." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/volGoneErr=Serverový disk byl odpojen." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/volOffLinErr=Určený disk je off-line." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/wPrErr=Disk je zamknutý." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/wrPermErr=Vyskytla se chyba práv pro zápis." "$$$/Mondo/SystemError/Mac/wrgVolTypErr=Disk je nekompatibilního typu." "$$$/Mondo/SystemError/Win/Unknown=Vyskytla se neznámá chyba operačního systému." "$$$/Mondo/Tasks/CannotRedo=Nelze znovu" "$$$/Mondo/Tasks/CannotUndo=Nelze zpět" "$$$/Mondo/Tasks/Redo=Znovu" "$$$/Mondo/Tasks/RedoOp=Znovu ^0" "$$$/Mondo/Tasks/Undo=Zpět" "$$$/Mondo/Tasks/UndoOp=Zpět ^0" "$$$/Mondo/VirtualHeap/AcquireTileError=Nelze alokovat více virtuálních dlaţdic." "$$$/Mondo/ZoomPanel/Tip/Decrement=Zmenšit o jednu úroveň" "$$$/Mondo/ZoomPanel/Tip/Increment=Zvětšit o jednu úroveň" "$$$/Mondo/ZoomPanel/ZoomStr=^0%"


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:11/23/2008
language:English
pages:42