Escola d'Orient

Document Sample
Escola d'Orient Powered By Docstoc
					                VII ESCOLA D’ORIENT

     JORNADES INTERCULTURALS PER A JOVES UNIVERSITARIS
       ASIÀTICS I OCCIDENTALS A L’ILLA DE MALLORCA

           DEL 25 DE JUNY AL 1 DE JULIOL DE 2009


Casa Àsia us proposa participar a la VII Escola d’Orient, unes jornades d’estudi i debat
intercultural entre joves asiàtics i occidentals que tindran lloc, igual que s’ha fet a les
cinc edicions anteriors, a l’illa de Mallorca. Enguany, l’Escola d’Orient serà del 25 de
juny al 1 de juliol. Aquestes jornades pretenen ser un espai de convivència i de debat
sobre temes d’actualitat que ens afecten com a joves i per pertànyer a un món
globalitzat i interdependent.

A les jornades s’alternen sessions de feina en grup i debat amb activitats lúdiques o de
temps lliure: visites culturals, excursions per l’illa, tallers de temes diversos, etc.

Les sessions d’estudi dels diferents temes es portaran a terme mitjançant diverses
dinàmiques de grup que facilitin la participació.

Nombre de places disponibles: 16, que es repartiran de la següent manera: sis per
a joves espanyols, dos per a estudiants d’Estats Units i vuit per a asiàtics que es
cobriran segons el procediment descrit més endavant.

Edats: de 20 a 28 anys.

Nivell d’estudis: que hagin cursat o encara realitzin estudis universitaris o
postuniversitaris.

Idiomes: les persones sol·licitants hauran de tenir un bon coneixement de l’idioma
castellà i/o l’anglès, ja que seran les llengües que es faran servir als debats de les
jornades.

Preu de la inscripció: 118 € (inclou desplaçaments a l’illa des de qualsevol punt
d’Espanya, allotjament tipus alberg, manutenció i activitats ).

Procediment d’inscripció i criteris de selecció de participants: les persones
interessades hauran de presentar la inscripció emplenada correctament, adjuntar-hi un
breu CV, una fotografia mida carnet, una fotocòpia del DNI o del passaport (en cas de
ser estrangers caldrà afegir fotocòpia del visat) i una fotocòpia de la matrícula del curs
universitari actual o del seu títol universitari.

Atesa la limitació de places i per procedir a la selecció dels candidats i de les
candidates, hauran d’adjuntar-hi:
  un escrit sobre les motivacions personals per participar a l’activitat;
  una redacció, d’un màxim de 700 paraules, explicant “Què t’atrau d’Àsia i/o
  d’Occident?”, i
  una llista amb els cinc o sis temes d’actualitat en la dinàmica de les relacions
  internacionals que els interessen de forma especial com a proposta de temes de
  debat per a les jornades.

Els tres escrits es podran presentar en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat o en
anglès.

Les jornades es pretenen altament participatives, per la qual cosa s’espera que cada
assistent prepari una petita presentació d’ell/ella mateix/a i del seu país d’origen i
vingui disposat/ada a compartir idees, sentiments i inquietuds amb la resta del grup.
També se’ls demanarà que escullin algun dels temes de la llista que se’ls proposarà i
se’l preparin amb anterioritat a les jornades per poder exposar-lo i propiciar el debat.
S’espera que, a més d’expressar la seva opinió personal sobre els temes de debat que
es plantejaran, puguin aportar les visions de diferents sectors socials del seu país
d’origen.

Data límit de presentació de les sol·licituds: 5 de maig de 2009

Casa Àsia, entitat organitzadora de les jornades, procedirà a la selecció i es reserva el
dret a sol·licitar una entrevista presencial o telefònica amb les persones
preseleccionades.

Informació i presentació de sol·licituds:

Casa Àsia
Programes Educatius
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona, Espanya
Tel.: 93 368 03 22
Fax: 93 368 03 47
Adreça electrònica: ngolferichs@casaasia.es


Casa Àsia, resultant del consorci entre el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Madrid, vol
acostar la realitat asiàtica a les nostres terres i oferir un conjunt de serveis destinats a
configurar una trobada entre les cultures d’Orient i d’Occident.

Aquest serveis són, entre d’altres, la Mediateca, el centre d’informació cultural
InfoÀsia, el departament de Programes Econòmics i de Cooperació, l’auditori, les sales
d’exposicions i l’Escola de Bambú, projecte d’educació intercultural de Casa Àsia.
Butlleta d’inscripcióNom:


Cognoms:


DNI/Núm. Passaport:


Nacionalitat:


Data de naixement:


Residència habitual:
C/                      núm.:

Ciutat:         CP:          País:

Tel.:          Adreça electrònica:


Residència actual:
C/                      núm.:

Ciutat:         CP:          País:

Tel.:          Adreça electrònica:

				
DOCUMENT INFO