Ke hoach giang day ngu van 9 _2010_ by Lenguyen0912

VIEWS: 1,036 PAGES: 9

									 VI- KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY :

                                                  PHÖÔNG                  GHI
 TEÂN  T.S       MUÏC                                              CHUAÅN BÒ      CHUÙ
                           NOÄI DUNG KIEÁN THÖÙC            PHAÙP G.
CHÖÔNG TIEÁT     TIEÂUCHÖÔNG                                            CUÛA GV,HS
                                                  DAÏY


A-                                                -Ñoïc saùng
                      - Giuùp HS: Thaáy ñöôïc veû ñeïp trong phong               -Thaày: Ñoïc SGV.
PHAÀN                                               taïo, keå.
                      caùch Hoà Chí Minh; Hieåu ñöôïc nguy cô cuûa               Chuaån bò giaùo aùn
VAÊN     6   Giaùo duïc HS theâm                              - Tích hôïp
                      chieán tranh haït nhaân vaø cuoäc chaïy ñua vuõ             vôùi heä thoáng caâu
      tieát  yeâu kính Baùc, yeâu                             daïy,   hoïc
                      trang vaø cuoäc ñaáu tranh cho moät theá giôùi hoaø           hoûi,
1. Vaên       neàn hoaø bình.                                TV, TLV
                      bình; Hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa vaán ñeà            - Troø: Ñoïc VB.
baûn        - Reøn HS caùch                                Phaùt vaán,
                      baûo veä, chaêm soùc treû em trong boái caûnh theá           Chuaån bò phaàn
nhaät        vieát vaên nghò luaän                             neâu    vaán
                      giôùi hieän nay vaø söï quan taâm cuûa coäng ñoàng           Ñoïc hieåu VB
duïng.                                              ñeà.
                      quoác teá veà vaán ñeà naøy                       - Tranh
                                                 -Tröïc quan


         - Giaùo duïc HS bieát
         ñoàng caûm vôùi
         nhöõng soá phaän
         oan traùi. Giaùo duïc
2.  Töï     HS loøng töï haøo     Giuùp HS thaáy ñöôïc ñöùc tính truyeàn thoáng vaø
                                                 - Ñoïc saùng    -Thaày: Ñoïc SGV.
söï        daân toäc         soá phaän oan traùi cuûa ngöôøi phuï nöõ VN döôùi
                                                 taïo, keå.     Chuaån bò giaùo aùn
         -Reøn HS kyõ naêng    cheá ñoä phong kieán; Thaáy ñöôïc cuoäc soáng xa
                                                 - Tích hôïp    - Tìm ñoïc toaøn
2.1      5  phaân tích n.vaät,    hoa cuûa vua chuùa vaø söï nhuõng nhieãu cuûa
                                                 - Phaùt vaán,   taùc phaåm
truyeän   tieát naém ñöôùc caùc      quan laïi thôøi Leâ Trònh; Thaáy ñöôïc veû ñeïp
                                                 gôïi    môû,  - Troø: Chuaån bò
trung       giaù trò n.thuaät cuûa  haøo huøng cuûa ngöôøi anh huøng Nguyeãn Hueä
                                                 neâu vaán ñeà.   Ñoïc hieåu VB
ñaïi       loái vieát vaên traàn   vaø söï bi thaûm cuûa boïn baùn nöôùc.
         thuaät keát hôïp vôùi
         mieâu taû chaân
         thöïc, sinh ñoäng.
         -Giaùo duïc hs loøng   -Giuùp hs thaáy ñöôïc tình yeâu laøng, yeâu queâ
         yeâu queâ höông,     höông thaém thieát cuûa nhaân vaät oâng Hai; caûm
         ñaát nöôùc, yeâu lao   nhaän veû ñeïp trong caùch soáng, laøm vieäc, suy
         ñoäng; giaùo duïc     nghó, trong ñoái xöû vôùi moïi ngöôøi cuûa nhaân             - Thaày: Ñoïc SGV.
2.2    10                                           -Ñoïc saùng
         tình caûm gia ñình    vaät anh thanh nieân; caûm nhaän ñöôïc tình cha con           Chuaån bò giaùo
truyeän  tieát                                          taïo, keå.
         - Reøn hs tìm hieåu,   saâu naëng cuûa oâng Saùu; caûm nhaän ñöôïc yù              aùn
hieän                                               - Tích hôïp
         phaân tích nhaân vaät   nghóa trieát lí mang tính traûi nghieäm veà cuoäc            - Tìm ñoïc toaøn
ñaïi                                                - Phaùt vaán,
         (ñaëc bieät laø taâm   ñôøi con ngöôøi; caûm nhaän ñöôïc taâm hoàn trong            taùc phaåm
                                                  gôïi    môû,
         lyù nhaân vaät),     saùng, tính caùch duõng caûm, hoàn nhieân laïc quan           - Troø: Chuaån bò
                                                  neâu vaán ñeà.
         phaân tích truyeän    cuûa nhöõng coâ thanh nieân xung phong thôøi               Ñoïc hieåu VB
         coù keát hôïp vôùi    choáng Mó
         caùc yeáu toá töï söï,
         tröõ tình vaø trieát lí
                      - Giuùp hs thaáy ñöôïc tinh thaàn pheâ phaùn xaõ
         -Giaùo   duïc  hs
                      hoäi cuõ vaø nieàm tin trong saùng vaøo cuoäc soáng
         nhöõng tình caûm                                          - Thaày: Ñoïc SGV.
                      môùi, xaõ hoäi môùi; bieát rung caûm tröôùc nhöõng   - Ñoïc saùng
         cuûa tuoåi thô trong                                        Chuaån bò giaùo
2.3                     taâm hoàn tuoåi thô trong saùng; hieåu ñöôïc cuoäc   taïo, keå.
         saùng, loøng thöông                                        aùn
truyeän   9                soáng gian khoå vaø tinh thaàn laïc quan cuûa Roâ-   - Tích hôïp
         ngöôøi, yeâu loaøi                                         - Tìm ñoïc toaøn
nöôùc   tieát               bin-xôn; hieåu ñöôïc dieãn bieán taâm traïng cuûa ba  - Phaùt vaán,
         vaät vaø tinh thaàn                                        taùc phaåm
ngoaøi                   nhaân vaät trong truyeän “Boá cuûa Xi Moâng” ;     gôïi    môû,
         laïc quan.                                             - Troø: Chuaån bò
                      thaáy ñöôïc nhöõng tình caûm cuûa Laân-ñôn vaø trí   neâu vaán ñeà.
         - Reøn hs phaân tích,                                       Ñoïc hieåu VB
                      töôûng töôïng tuyeät vôøi cuûa oâng veà nhöõng
         nhaän dieän moät
                      con choù
         taùc phaåm keát hôïp
         nhieàu phöông thöùc
         bieåu ñaït
                     - Giuùp HS: Naém ñöôïc nhöõng neùt chuû yeáu veà
                     cuoäc ñôøi, con ngöôøi, söï nghieäp vaên hoïc cuûa   - Ñoïc dieãn
                     Nguyeãn Du. Naém ñöôïc coát truyeän, nhöõng giaù    caûm.     - Thaày: Ñoïc SGV.
         - Reøn HS kyõ naêng
3. Tröõ                  trò cô baûn veà noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa    - Tích hôïp.  Chuaån bò giaùo
         phaân tích truyeän
tình                   Truyeän Kieàu vaø cuûa moät soá ñoaïn trích      - Giaûng    aùn
      9   thô. Bieát vaän duïng
3.1 thô                  giaûng; Naém ñöôïc coát truyeän vaø nhöõng neùt    bình      - Tìm ñoïc toaøn
     tieát  baøi hoïc ñeå mieâu
trung                   cô baûn veà taùc giaû, taùc phaåm Luïc Vaân Tieân   - Neâu vaán  taùc phaåm
         taû caûnh, mieâu taû
ñaïi                   - Giaùo duïc HS tình caûm yeâu thöông con ngöôøi,   ñeà      - Troø: Chuaån bò
         nhaän vaät
                     bieát traân troïng nhöõng giaù trò nhöõng veû ñeïp   - Phaân    Ñoïc hieåu VB
                     cuûa cuoäc soáng                    tích…


        - Giaùo duïc hs tình   - Giuùp hs caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp chaân thöïc,
        caûm gia ñình, tình    giaûn dò cuûa tình ñoàng chí, ñoàng ñoäi vaø hình
        yeâu ñaát nöôùc,.     aûnh ngöôøi lính caùch maïng ngöôøi lính Tröôøng
        Giaùo duïc loái soáng   Sôn; Hieåu ñöôïc söï thoáng nhaát cuûa caûm höùng
                                                 - Ñoïc dieãn
        ñeïp, soáng coáng     veà thieân nhieân vuõ truï vaø caûm höùng veà lao           - Thaày: Ñoïc SGV.
                                                 caûm.
        hieán, suy nghó veà    ñoäng; hieåu ñöôïc nhöõng caûm xuùc chaân thaønh           Chuaån bò giaùo
                                                 - Tích hôïp.
        cuoäc ñôøi, veà quaù   cuûa tình baø chaùu, tình meï con, tình yeâu queâ           aùn
Thô                                               - Giaûng
      14 khöù haøo huøng       höông ñaát nöôùc, khaùt voïng töï do; hieåu ñöôïc yù         - Tìm ñoïc nhöõng
hieän                                              bình
     tieát cuûa daân toäc. Giaùo   nghóa cuûa hình aûnh aùnh traêng vaø caûm xuùc            taùc phaåm cuøng
ñaïi                                               - Neâu vaán
        duïc tình caûm kính    aân tình vôùi quaù khöù gian lao; Caûm nhaän ñöôïc          nd, cuøng taùc giaû
                                                 ñeà
        yeâu ñoái vôùi laõnh   nhöõng xuùc caûm vaø khaùt voïng daâng hieán cho           - Troø: Chuaån bò
                                                 - Phaân
        tuï…           ñôøi cuûa nhaø thô Thanh Haûi; Caûm nhaän ñöôïc            Ñoïc hieåu VB
                                                 tích…
        - Reøn kyõ naêng     nieàm xuùc ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi con Mieàn
        phaân tích thô, caûm   Nam ñoái vôùi Baùc; Caûm nhaän ñöôïc söï bieán
        nhaän hình töôïng thô   ñoåi cuûa ñaát trôøi töø cuoái haï sang ñaàu thu

                    - Giuùp hs caûm nhaän ñöôïc yù nghóa thieâng
                                                 -Ñoïc dieãn  - Thaày: Ñoïc SGV.
         - Reøn kyõ naêng lieâng caûu tình maãu töû; Thaáy ñöôïc ñaëc saéc
Thô                                               caûm.     Chuaån bò giaùo
         tìm hieåu thô nöôùc ngheä thuaät trong vieäc taïo döïng nhöõng cuoäc
nöôùc   1 tieát                                        -Tích hôïp.  aùn
         ngoaøi vaø phaân tích ñoái thoaïi töôûng töôïng vaø xaây döïng caùc hình
ngoaøi                                              Giaûng bình  - Troø: Chuaån bò
         caùc hình töôïng thô. aûnh thieân nhieân.
                                                 Phaân tích…  Ñoïc hieåu VB
                    - Giaùo duïc hs tình maãu töû
                    - Giuùp HS : Hieåu ñöôïc söï caàn thieát cuûa ñoïc
                    saùch vaø phöông phaùp ñoïc saùch; Hieåu ñöôïc
        - -Tích hôïp vôùi    noäi dung cuûa vaên ngheä vaø söùc maïnh cuûa noù    - Ñoïc saùng
        phaân moân TLV     ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi; Nhaän thöùc, phaùt   taïo       - Thaày: Ñoïc SGV.
        reøn hs kyõ naêng    huy vaø khaéc phuïc caùi maïnh, caùi yeáu trong tính  - Tích hôïp    Chuaån bò giaùo
4. taùc     vieát   vaên nghò   caùh vaø thoùi quen cuûa con ngöôøi VN; Qua 2      daïy   hoïc   aùn - Tìm ñoïc
phaåm      luaän, tìm hieåu VB   hình töôïng con cöøu vaø con soùi, hieåu ñöôïc ñaëc   TLV   vôùi   nhöõng taùc phaåm
nghò  7 tieát nghò luaän       tröng cuûa saùng taùc ngheä thuaät.           kieåu   VB   cuøng nd
luaän      - Giaùo duïc HS     Hình thaønh nhöõng ñöùc tính, nhöõng thoùi quen    nghò luaän.    - Troø: Chuaån bò
        thoùi quen ñoïc saùch  toát khi ñaát nöôùc ñi vaøo CNH, HÑH         - Phaùt vaán,   Ñoïc hieåu VB
        vaø bieát choïn saùch                              gôïi   môû,
        ñeå ñoïc                                    neâu vaán ñeà.


         - Giaùo duïc HS yù
         thöùc caùch maïng,
         tinh thaàn daùm
         nghó, daùm laøm,
         daùm chòu traùch   - Giuùp HS: Naém ñöôïc noäi dung vaø yù nghóa
                                                - Ñoïc phaân
         nhieäm, ñaát tranh  cuûa 2 lôùp kòch trích giaûng trong vôû “Baéc Sôn”            - Thaày vaø troø
                                                vai
         vôùi nhöõng baûo   vaø “Toâi vaø chuùng ta”; Naém ñöôïc söï phaùt              Ñoïc SGV. Tìm ñoïc
5. Kòch  4 tieát                                       - Phaân tích
         thuû, laïc haäu.   trieån taâm lí cuûa nhaân vaät Thôm, cuoäc ñaáu              taùc phaåm; Ñoïc
                                                -Neâu    vaán
         - Reøn HS kyõ     tranh gay gaét giöõa nhöõng con ngöôøi daùm nghó,             hieåu VB
                                                ñeà, gôïi tìm
         naêng tìm hieåu    daùm laøm nhö Vieät, Chính.
         kòch, haønh ñoäng
         kòch, ngoân ngöõ
         kòch

                    - Giuùp HS boå sung vaøo voán hieåu bieát veà
                    vaên hoïc ñòa phöông baèng vieäc naém ñöôïc
         - Hình thaønh söï
6. Vaên                 nhöõng taùc giaû vaø moät soá taùc phaåm töø sau
     1 tieát quan taâm vaø yeâu                                        - Tìm hieåu thöïc teá
hoïc ñòa                1975 vieát veà Bình Ñònh.            -Thoáng keâ
         meán ñoái vôùi vaên                                       ôû ñòa phöông
phöông                 - Böôùc ñaàu bieát caùch söu taàm, tìm hieåu veà
         hoïc cuûa ñòa phöông
                    taùc giaû, taùc phaåm vaên hoïc ñòa phöông
         - Reøn HS kyõ naêng
7.        theå hieän kieán    - Giuùp HS: Naém ñöôïc heä thoáng VB, nhöõng      - Tích hôïp,
                                                         -Giaùo aùn. Baûng
Toång       thöùc baèng caùc    giaù trò veà n.dung vaø n.thuaät cuûa caùc taùc    phaùt   vaán,
                                                         heä thoáng kieán
keát,   14   baøi Kieåm tra     phaåm, nhöõng quan nieäm veà vaên chöông,ngheä     heä thoáng.
                                                         thöùc + ñeà vaø
oân    tieát  - - Giaùo duïc HS   thuaät veà ñaëc tröng theå loaïi cuûa caùc vaên baûn  - Kieåm tra
                                                         ñaùp aùn
taäp,       tính ñoäc laäp saùng  theå hieän trong caùc taùc phaåm thuoäc chöông     traéc nghieäm
                                                         -OÂn baøi.
kieåm       taïo trong hoïc taäp  trình Ngöõ vaên lôùp 9                 + töï luaän
tra        vaø kieåm tra
                     -Giuùp HS: + Naém ñöôïc noäi dung phöông chaâm
                     veà löôïng, phöông chaâm veà chaát, phöông chaâm
B.        - Reøn HS kyõ naêng
                     caùch thöùc, phöông chaâm quan heä, phöông chaâm             -Thaày: Giaùo aùn,
TIEÁN       vaän duïng caùc                                - Tích hôïp.
                     lòch söï.                                baøi taäp theâm.
G         phöông chaâm hoäi                               - Phaùt
                     + Naém ñöôïc moái quan heä chaët cheõ giöõa               Phieáu hoïc taäp.
VIEÄT       thoaïi trong giao                                vaán.
     4 tieát            phöông chaâm hoäi thoaïi vaø tình huoáng giao              -Troø: Chuaån bò
         tieáp; Naém vöõng                               - Qui naïp.
                     tieáp; Hieåu ñöôïc phöông chaâm hoäi thoaïi khoâng            baøi.  Baøi   taäp.
1. Hoäi      vaø söû duïng thích                              - Phaân tích
                     phaûi laø nhöõng qui ñònh baët buoäc trong moïi             Baûng phuï.
thoaïi      hôïp caùc töø ngöõ                              maãu
                     tình huoáng giao tieáp
         xöng hoâ
                     + Hieåu ñöôïc söï phong phuù tinh teá vaø giaøu
                     saéc thaùi bieåu caûm cuûa heä thoáng caùc töø ngöõ
                     xöng hoâ torng TV, hieåu ñöôïc mqh giöõa töø ngöõ
                     xöng hoâ vaø tình huoáng giao tieáp
        - Giaùo duïc hoïc
        sinh yù thöùc trau
        doài voán töø vaø
        vaän duïng chuùng     - Giuùp HS: Hieåu ñöôïc söï phaùt trieån cuûa töø
        moät caùch chính      vöïng; Hieåu khaùi nieäm thuaät ngöõ vaø moät soá
        xaùc trong saùng, deã   ñaëc ñieåm cô baûn cuûa noù; Hieåu ñöôïc taàm
        hieåu           quan troïng cuûa vieäc trau doài voán töø vaø naém
                                                        -Thaày: Giaùo aùn,
        - Reøn HS kyõ       vöõng hôn nhöõng kieán thöùc veà töø vöïng ñaõ -      Tích hôïp.
                                                        baøi taäp theâm.
        naêng nhaän dieän     hoïc töø lôùp 6 ñeán lôùp 9.             -   Phaùt
2. Töø                                                     Phieáu hoïc taäp.
    9 tieát vaø hieåu ñöôïc      - OÂn laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc töø lôùp 6     vaán.
vöïng                                                      -Troø: Chuaån bò
        nghóa cuûa nhöõng     ñeán lôùp 9 ( töø ñôn, töø phöùc, thaønh ngöõ, nghóa -   Qui naïp.
                                                        baøi.  Baøi   taäp.
        töø ngöõ môùi, bieát    cuûa töø, töø nhieàu nghóa vaø hieän töôïng chuyeån
                                                        Baûng phuï.
        choïn löïa khi söû     nghóa cuûa töø, söï phaùt trieån cuûa töø vöïng, töø
        duïng; bieát söû      möôïn, töø Haùn vieät, bieät ngöõ, bieät ngöõ xaõ
        duïng chính xaùc      hoäi, caùc hình thöùc trau doài voán töø, töø töôïng
        caùc thuaät ngöõ;     thanh, töôïng hình, caùc bieän phaùp tu töø).
        bieát caùch trau doài
        vaø laøm taêng voán
        töø


         - Reøn HS kyõ
         naêng noùi vieát
                     -Giuùp HS:
         ñuùng ngöõ phaùp,                               -  Tích hôïp.
                     + Nhaän bieát caùc thaønh phaàn khôûi ngöõ, phuï            -Thaày: Giaùo aùn,
         söû duïng ñuùng                                -  Phaùt
                     chuù, goïi ñaùp, tình thaùi, caûm thaùn; phaân bieät          baøi taäp theâm.
         chöùc naêng cuûa                                  vaán.
3 Ngöõ   13               ñöôïc taùc duïng rieâng cuûa moãi thaønh phaàn             Phieáu hoïc taäp,
         caùc thaønh phaàn                               -  Qui naïp.
phaùp   tieát              caâu;                                  baûng phuï
         caâu. Taïo laäp caâu,                             -  Phaân tích
                     + Nhaän bieát lieân keát caâu, ñoaïn vaên vaø moät           -Troø: Chuaån bò
         ñoaïn, VB lieân keát                                maãu
                     soá bieän phaùplieân keát thöôøng duøng trong vieäc           baøi. Baøi taäp.
         vaø nhaän dieän
                     taïo laäp VB
         ñöôïc haøm yù trong
                     + Phaân bieät caùc caùch dieãn ñaït töôøng minh vaø
         caâu
                     haøm yù.

5        Reøn HS thaùi ñoä
                     - Giuùp HS: Nhaän bieát moät soá töø ngöõ ñòa
Chöông     ñoái vôùi vieäc söû                               -Tìm hieåu    Tìm hieåu caùch
      2               phöông vaø nhaän xeùt veà caùch söû duïng töø
trình      duïng töø ngöõ ñòa                                -Thoáng keâ   duøng töø cuûa ñòa
     tieát              ngöõ ñòa phöông trong nhöõng baøi vieát phoå bieán
ñòa       phöông trong giao                                -So saùnh    phöông
                     roäng raõi
phöông     tieáp
                   - Giuùp HS:
                   + Cuûng coá phaàn lyù thuyeát vaø thoâng qua caùc      - Tích hôïp,
6.Toång                                                       -Giaùo aùn. Baûng
                   taøi lieäu ngoân ngöõ thöïc teá ñeå heä thoáng hoùa     phaùt   vaán,
keát,                                                        heä thoáng kieán
        -Ñaùnh giaù trình ñoä caùc hieän töôïng ngoân ngöõ ñaõ hoïc            heä thoáng.
oân   7 tieát                                                   thöùc + ñeà vaø
        cuûa töøng HS     + Heä thoáng hoùa veà töø loaïi, caùc thaønh phaàn     - Kieåm tra
taäp,                                                        ñaùp aùn
                   caâu vaø kieåu caâu ñaõ hoïc                traéc nghieäm
kieåm                                                        -OÂn baøi.
                   + Vaän duïng nhöõng kieán thöc ñaõ hoïc vaøo        + töï luaän
tra
                   cuoäc soáng vaø baøi kieåm tra.
                      -Giuùp HS: Hieåu vieäc söû duïng moät soá bieän
                      phaùp ngheä thuaät trong vaên baûn thuyeát minh
C-         - Reøn HS kyõ naêng
                      laøm cho VB thuyeát minh sinh ñoäng, haáp daãn;    -  Tích hôïp.
TAÄP        theå hieän kieán                                         -Thaày: Giaùo aùn,
                      hieåu ñöôïc VB thuyeát minh coù khi phaûi keát hôïp  -  Phaùt
LAØM        thöùc baèng caùc                                         baøi taäp theâm.
                      vôùi yeáu toá mieâu taû                  vaán.
VAÊN    7    baøi Kieåm tra                                          Phieáu hoïc taäp.
                      - Reøn kyõ naêng söû duïng moät soá bieän phaùp    -  Qui naïp.
      tieát  - Giaùo duïc HS tính                                       -Troø: Chuaån bò
                      ngheä thuaät vaøo VB thuyeát minh; kyõ naêng söû    -  Luyeän
1.         ñoäc laäp saùng taïo                                       baøi. Baøi taäp.
                      duïng yeáu toá mieâu taû trong vaên baûn thuyeát      vieát
Thuyeát      trong hoïc taäp vaø                                       Baûng phuï.
                      minh.
minh        kieåm tra
                      - Theå hieän caùc kieán thöùc ñaõ hoïc qua baøi
                      vieát soá 1          - Reøn HS kyõ naêng   - Giuùp HS: Naém laïi muïc ñích vaø caùch thöùc
          toùm taét VB töï söï.  toùm taét VB töï söï; Thaáy ñöôïc vai troø cuûa yeáu
          Reøn HS caùc thao    toá mieâu taû vaø mieâu taû noäi taâm trong VB töï            -Thaày: Giaùo aùn,
                                                 - Ñoïc dieãn
          taùc vaø khaû naêng   söï; Hieåu theá naøo laø nghò luaän, vai troø vaø yù           baøi taäp theâm.
                                                 caûm
          laøm vaên töï söï coù  nghóa cuûa yeáu toá nghò luaän trong VB töï söï;             Caùc daïng ñeà vaø
2.  Töï 13                                           - Tích hôïp.
          keát hôïp mieâu taû   Hieåu theá naøo laø ñoái thoaïi, ñoäc thoaïi, ñoäc            caùc baøi vaên tham
söï    tieát                                          - Phaùt vaán.
          vaønghò luaän vaø    thoaïi noäi taâm vaø taùc duïng cuûa chuùng trong            khaûo.
                                                 - Qui naïp.
          caùc yeáu toá veà    VB töï söï; Hieåu vai troø cuûa ngöôøi keå chuyeän            -Troø: Chuaån bò
                                                 - Luyeän vieát
          ngoâi keå. Theå hieän  trong VB töï söï.                            baøi. Baøi taäp.
          kieán thöùc qua baøi
          vieát soá 2, 3
         - Reøn khaû naêng,
         noùi, vieát vaên nghò  - Giuùp HS:
         luaän,   reøn  kyõ  Hieåu vaø bieát vaän duïng pheùp laäp luaän phaân             -Thaày: Giaùo aùn,
                                                 -  Ñoïc
         naêng vieát baøi nghò  tích, toång hôïp trong vaên nghò luaän; Hieåu vaø             baøi taäp theâm.
                                                 -  Tích hôïp.
      20 luaän ñuùng yeâu      bieát caùch laøm moät soá daïng baøi nghò luaän              Phieáu hoïc taäp.
3. Nghò                                              -  Phaùt vaán.
      tieát caàu cuûa töøng     phoå bieán: nghò luaän veà moät söï vieäc, hieän              -Troø: Chuaån bò
luaän                                               -  Qui naïp.
         daïng    baøi.Theå  töôïng, nghò luaän moät vaán ñeà tö töôûng, ñaïo lí;            baøi. Baøi taäp.
                                                 -  Luyeän vieát
         hieän kieán thöùc ñaõ  nghò luaän veà moät nhaân vaät vaên hoïc, moät taùc            Baûng phuï.
         hoïc qua baøi vieát   phaåm vaên hoïc
         soá 5, 6, 7
         - Reøn khaû naêng
         vieát bieân baûn söï
         vuï vaø hoäi nghò;
         bieát vieát moät hôïp                              -  Ñoïc      -Thaày: Giaùo aùn,
         ñoàng ñôn giaûn.                                 -  Tích hôïp.   baøi taäp theâm.
4.  VB                - Giuùp HS: Naém ñöôïc yeâu caàu cuûa bieân baûn
    7    Ñoàng thôøi caån                                 -  Phaùt vaán.  Caùc VB maãu.
ñieàu                 vaø caùc loaïi bieân baûn; Naém ñöôïc ñaëc ñieåm,
    tieát  troïng vaø yù thöùc                               -  Qui naïp.   -Troø: Chuaån bò
haønh                 muïc ñích, taùc duïng cuûa hôïp ñoàng;
         traùch nhieäm vôùi                                -  Luyeän vieát  baøi. Baøi taäp.
         nhöõng ñieàu khoaûn                                         Baûng phuï.
         ghi trong hôïp ñoàng         - Bieát laøm thô 8
                     - Giuùp HS : Naém ñöôïc ñaëc ñieåm, khaû naêng
         chöõ vôùi nhöõng
                     mieâu taû, bieåu hieän phong phuù cuûa theå thô -Ñoïc    dieãn Luaät thô 8 chöõ.
4. Taäp     yeâu caàu toái thieåu:
    3                 taùm chöõ; Giuùp hs phaùt huy tinh thaàn saùng taïo, caûm     Moät soá caâu, baøi
laøm       ñaët caâu thô 8 chöõ,
    tieát               söï höùng thuù trong hoïc taäp, reøn luyeän theâm -Gôïi môû      thô hay
thô       bieát ngaét nhòp,
                     naêng löïc caûm thuï thô ca.
         bieát gieo ñuùng vaàn5.                - Giuùp Hs: Taäp suy nghò veà moät hieän töôïng        -Tìm hieåu
                                                        -Phaùt vaán.
Chöông      - Giaùo duïc HS thöïc teá ôû ñòa phöông; Vieát moät baøi vaên trình      -Suy nghó ñoïc
                                                        -Gôïi tìm.
trình       loøng yeâu queâ baøy vaán ñeà ñoù vôùi suy nghó, kieán nghò cuûa        laäp.
     2 tieát                                                -Tìm hieåu tình hình
ñòa        höông      mình döôùi caùc hình thöùc thích hôïp: töï söï, mieâu     -Gôïi tìm.
                                                        ñòa phöông
phöông              taû, nghò luaän, thuyeát minh.
        - Reøn khaû naêng
        vieát caùc kieåu baøi.
                    -Giuùp Hs:
        Ñoàng thôøi bieát
                    + Heä thoáng hoaù caùc kieán thöùc vaø kyõ naêng
        theå hieän kieán                                -Heä  thoáng
8. OÂn                 ñaõ hoïc trong naêm; Thaáy ñöôïc tính keá thöøa vaø          -Giaùo aùn. –Ñeà,
        thöùc ñaõ hoïc qua                               hoaù   kieán
taäp,                  phaùt trieån cuûa caùc noäi dung ñaõ hoïc.               ñaùp aùn
        caùc baøi kieåm tra                               thöùc.
kieåm 8 tieát             + Naém vöõng laïi caùc kieåu baøi ñaõ hoïc töø 6            -Heä thoáng kieán
        toång hôïp cuoái hoïc                             -Kieåm    tra
tra                   ñeán 9. Phaân bieät caùc kieåu VB vaø nhaän bieát           thöùc
        kyø, cuoái naêm.                                vieát
                    söï caàn thieát phaûi phoái hôïp chuùng trong thöïc
        Phaùt huy tính ñoäc
                    teá laøm baøi; Phaân bieät kieåu VB vaø theå loaïi
        laäp saùng taïo cuûa
                    vaên hoïc; Bieát ñoïc caùc kieåu VB theo ñaëc tröng
        moãi caù nhaân hs
                    kieåu VB, naâng cao naêng löïc tích hôïp ñoïc
                    vaøvieát caùc VB thoâng duïng

								
To top