konseptual pendidikan guru by scarlow

VIEWS: 2,315 PAGES: 9

									• Model konseptual pendidikan guru adalah
 dirangka berlandaskan kepada dasar
 Falsafah Pendidikan Guru dan Matlamat
 Pendidikan.

• Model ini merangkumi akauntabiliti guru di
 bawah tiga dimensi utama iaitu:
1. Ketuhanan: peningkatan ilmu,
  penghayatan dan amalan individu
  berteraskan kepercayaan dan
  kepatuhan kepada ajaran agama.

2. Kemasyarakatan: penekanan peranan
  guru sebagai pendidik, pemimpin dan
  agen perubahan.
3. Kendiri: penekanan pembinaan daya
  kefahaman dan patriotisme, pemupukan
  budaya ilmu serta pembentukan sahsiah
  murni dan berpekerti mulia.

•  Di bawah 3 dimensi utama tersebut,
  Model Konseptual Pendidikan Guru ini
  merangkumi tiga aspek asas iaitu:
1. Pengetahuan yang berkaitan dengan
  perkembangan dan kepentingan
  pendidikan dalam kehidupan.

2. Kemahiran ikhtisas yang merangkumi
  kemahiran menggunakan bahan-
  bahan pelajaran dengan tujuan
  meningkatkan kualiti pengajaran dan
  pembelajaran.
3. Nilai yang merujuk kepada amalan nilai-
  nilai murni, perlakuan guru yang
  penyayang, bepekerti mulia, berdaya
  tahan, patriotik, inovatif, kreatif dan patuh
  kepada etika profesion keguruan.

• Ketiga-tiga aspek ini disepadukan dan
 merentas semua disiplin dan program
 perguruan yang dirancangkan.
• Di samping itu, Model Konseptual
 Pendidikan Guru juga menekankan
 matlamat mengembangkan potensi guru
 secara seimbang dan bersepadu dari segi
 rohani, emosi, intelek dan jasmani.
      SUMBER RUJUKAN
Mok Soon Sang, (1994)..Asas Pendidikan 3 Kurikulum dan
 Praktikum, Kumpulan Budiman Sdn Bhd,
 Kuala Lumpur.

Mok Soon Sang, (2004). Ilmu Pendidikan untuk KPLI, Kumpulan
 Budiman Sdn Bhd,Subang Jaya.

Sharifal Alwiah Alsagoff,(1984). Falsafah Pendidikan, Kuala
 Lumpur :Heinemann Asia.

Sulaiman Hamzah, Karimah Zainab, (1977). Aliran Pendidikan,
 Pustaka Aman Press Sdn Bhd.

								
To top