_________ _Keyboard_ by malj

VIEWS: 299 PAGES: 4

									            แป้นพิมพ์ (Keyboard)
     คือ อุปกรณ์รับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้กับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่
มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ ของเครื่อง พิมพ์ดีด มีจานวนแป้น 84 - 105 แป้น
ขึ้นอยู่กับแป้นที่เป็น กลุ่มตัวเลข (Numeric keypad) กลุ่มฟังก์ชัน
(Function keys) กลุ่ม แป้นพิเศษ(Special-purpose keys)
กลุ่มแป้นตัวอักษร(Typewriter keys) หรือกลุ่มแป้นควบคุมอื่น ๆ (Control
keys) โดยที่ Keyboard
อาจเชื่อมต่อกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หรือเป็นเทอร์มินัล(Terminal) ของ
ระบบ เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ก็ได้ เช่น แป้นพิมพ์ของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
(Automatic Teller Machine:ATM)
            หลักการทางานของคีย์บอร์ด
  เมื่อกดแป้นพิมพ์แป้นใดบน Keyboard หมายถึง การส่งสัญญาณไฟฟ้า
ผ่านสายสัญญาณเป็น รหัสเลขฐานสอง (Binary Code) โดยเรียกว่า scan
code ซึ่งจะมีหน่วยความจาชั่วคราวที่เรียกว่า type-ahead buffer ช่วยเก็บ
รหัสไว้เพื่อรอส่ง ให้แก่หน่วยประมวลผลเมื่อพร้อมที่จะรับและนาไปประมวลผลต่อไป

              ปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ด
    โดยปกติแล้วคีย์บอร์ดจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยมีปัญหาเวลาใช้งานมากนัก
แต่ถ้าใช้งานไปเป็นเวลานานก็อาจจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นได้เหมือนกัน เช่น
ปุ่มคีย์บอรด์แข็ง กดแป้นพิมพ์ไม่ค่อยได้
บางทีกดปุ่มใช้งานคีย์บอร์ดไม่ได้เลยทั้งที่ซื้อมาใหม่
ปัญหาเหล่านี้ บางคนก็แก้ด้วยวิธีการซื้อมาเปลี่ยนใหม่เพราะราคาถูกทั้ง ๆ
ที่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ง่ายนิดเดียว ซึ่งมักเกิดกับคีย์บอร์ดมีดังนี้

-คีย์บอรด์แข็ง บางปุ่มกดไม่ลง

คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องทางานด้วยมากที่สุดพอกับใช้เม้าส์ โดยเมื่อใช้ไปนาน ๆ
เข้าก็จะมีฝุ่นผงคราบสกปรกเข้าไปเกาะติดอยู่
พอสะสมมากเข้าจะเป็นเหตุให้ปุ่มบนคีย์บอร์ดแข็ง
กดไม่ค่อยลงเกิดปัญหาเวลาใช้งานคีย์บอร์ด เช่น
พิมพ์งานเอกสารหรือโปรแกรมสเปรดชีตต่าง ๆ
สาหรับวิธีแก้ไขคือ ให้ใช้แปรงปัดฝุ่นและคราบสกปรกตามซอกปุ่มต่าง ๆ
บนตัวคีย์บอร์ด แต่ถ้าปุ่มแข็งมากให้ใช้วิธีถอดปุ่มมาทาความสะอาด
ดังนี้
    1. ให้ใช้แปรงขนอ่อนขนาด 1 นิ้ว มาปัดฝุ่นตามซอกปุ่ม
จนเห็นว่าสะอาดดีแล้ว ให้ลองกดปุ่มดุด้วยว่ากดได้งายขึ้นหรือไม่
    2. หากยังไม่หาย มีปุ่มกดบางปุ่มยังแข็งอยู่กดปุ่มไม่ค่อยได้
ก็ให้ใช้ไขควงปากแบนค่อย ๆ งัดปุ่มออกม่ทีละปุ่ม เพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น
และใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นผงที่เกาะติดอยู่ตามซอกต่าง ๆ จนหมด
หลังจากนั้นให้ใส่ปุ่มกลับเข้าที่เดิม (
แกะและทาความสะอาดทีละปุ่มจะได้ไม่งงเวลาที่ใส่กลับที่เดิม )
"-เครื่องแจ้งว่า " KEYBOARD ERROR NO KEYBOARD
PRESENT
เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มาทางาน บางครั้งจะพบกับข้อความหน้าจอไบออสแจ้งว่า "
KEYBOARD ERROR NO KEYBOARD PRESENT
"หมายถึง ตรวจไม่พบคีย์?บอร์โที่ติดตั้งอยู่ สาเหตุอาจเป็นเพราะคีย์บอร์ดและเม้าส์
มีลักษณะเป็นขั้วต่อแบบ PS/2 เหมือนกัน ดังนั้นจึงอาจเสียบผิดก็ได้
การแก้ไขให้ตรวจสอบการเสียบบอร์ดที่ท้ายเคสว่าถูกต้องหรือไม่
ซึ่งขั้วต่อคีย์บอร์ดจะมีสีม่วง ส่วนขั้วต่อของเม้าส์จะมีสีเขียว
ให้ถอดออกมาเสียบให้ถูกต้อง
หากยังมีข้อความดังกล่าวปรากฏอยู่อีกแสดงว่าคีย์บอรด์เสีย
ให้หาซื้อมาเปลี่ยนใหม่ในราคาตัวละ 150-300 บาท

-เครื่องแจ้งว่า " KEYBOARD CONTROLLER FAILURE
"

อาการดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากคีย์บอร์ดเสีย
ให้ลองหาคีย์บอร์ดอื่นมาลองติดตั้งใช้งานแทน
หากพบว่าคีย์บอร์ดเสียจริงให้หาซื้อมาเปลี่ยนใหม่ ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งมักเกิด
จากชิปคอนโทรลคีย์บอร์ดที่อยู่บนเมนบอร์ดเสีย
หรือลายวงจรควบคุมคีย์บอร์ดแตกหรือหลุดเนื่องจากการถอดเข้า-
ออกขั้วต่อคีย์บอร์ดบ่อยเกินไป
เมื่อคีย์บอร์ดใช้งานม่ได้ ผู้ใช้หลายคนจาเป็นต้องให้ช่างหาซื้อเมนบอร์ ดมาเปลี่ยนใหม่
เนื่องจากการซ่อมเมนบอร์ดค่อนข้างยากจะร้านรับซ่อมไม่ค่อยได้
แต่ถ้าเป็นร้านที่มีความชานาญในการรับซ่อมเมนบอร์ดโดยเฉพาะก็อาจจะซ่อมได้
                   ไปหน้าแรก

								
To top