Tin hoc dai cuong by hoacofer

VIEWS: 761 PAGES: 73

More Info
									    Tin học đại cƣơng
Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
Môn học : Tin học Đại Cƣơng
Đối Tượng: SV ngành Kinh Tế
Thời lượng : 3 Tín chỉ_ 4 ĐVHT


 1
    Tin học Đại Cương.

• Giáo viên : Trương  Minh Hòa
• E-mail : minhhoa.truong@gmail.com
• Đơn vị : Tổ bộ môn Khoa Học Cơ Bản 2
    NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH
 Tin học căn bản (15 tiết)
  Cơ bản về CNTT và máy tính (2 tiết)
  Sử dụng hệ điều hành Windows (10 tiết)
  Công nghệ Internet (3 tiết)
 Tin học ứng dụng (30 tiết)
  Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản MS Word
 (10 tiết)
  Sử dụng phần mềm bảng tính điện tử MS Excel
 (15 tiết)  3
Phần 1
Đại cƣơng về Tin học
Chƣơng1 : Khái niệm thông tin
Chƣơng2: Sơ lƣợc phần cứng máy tính
Chƣơng 2: Hệ điều hành

Tài liệu nầy trình bày trên nền Windows 2000 và WinXP
Word và Excel 2000 và 20034
 Khái niệm căn bản về thông tin

• Dữ liệu: tín hiệu biểu diễn sự kiện qua
 mệnh đề->Đ/S hay 1,0
• Thông tin: tập hợp các dữ liệu đã xử lý
 theo một cách nào đó
• Tri thức: sự hiểu biết của con người
• HTTT: là hệ thống gồm tiến trình ghi/nhận
 dữ liệu, xử lý và tạo ra dữ liệu mới có ý
 nghĩa cho HTTT


5
 Thông tin mà máy có thể xử lý được
gọi là dữ liệu (data), bao gồm :
 Dữ liệu dạng số : số nguyên, số thực
 Dữ liệu dạng phi số : văn bản, âm
thanh, hình ảnh
 Dữ liệu dạng tri thức : các sự kiện,
các luật
 6
  Tính chất& đặc điểm thông tin
 Tính chất : sự trật tự, ổn định có qui
 luật của HTVC
 Thông tin phát sinh: từ sự khác biệt 2
 yếu tố -> có-không; yes-no…
 Hình thức lƣu trữ trong máy tính: 2
 trạng thái khác nhau: 0,1
 Tập {0, 1} là tập rời rạc-> máy tính xử
 lý theo xung nhịp


7
  Information+Automatics
        Ñoái töôïng nghieân
        cöùu: laø thoâng tin
        Nhieäm vuï : xöû lyù
Informatics  khai thaùc thoâng tin
        Phöông phaùp : töï
        ñoäng hoùa
        Coâng cuï : maùy tính
        ñieän töû


8
    XỬ LYÙ TIN - DATA PROCESSING
  Là các tác động lên tin bao gồm :
  Phép thu thập tin : lấy thông tin từ sự vật,
hiện tượng thông qua các giác quan và các
thiết bị có khả năng thu nhận tin
  Mã hóa&Giải mã : biểu diễn tin bằng chữ
viết, chữ số, ngôn ngữ, tiếng nói, âm thanh,
hình vẽ, trạng thái điện, và ngược lại
  Phép truyền tin : gởi tin từ máy này sang
máy khác, từ điểm này sang điểm khác. Môi
trường truyền tin gọi là kênh liên lạc

 9
XỬ LÝ THÔNG TIN- DATA PROCESSING 2

  Phép xử lý tin : tác động lên các tin đã có
để tạo ra các tin mới
  Phép trữ tin : phương pháp ghi tin lên các
vật thể ký tin. Mỗi vật ký tin khác nhau có cách
trữ tin khác nhau: đĩa từ lưu dạng từ hóa 0,1,
đĩa quang ghi theo bước sóng
  Phép trình diễn tin (output data) : đưa thông
tin ra cho người dùng dưới các dạng mà con
người có thể nhận biết được theo yêu cầu: âm
thanh, hình ảnh, text..
  Quan trọng nhất là phép xử lý tin
 10
      Chất lượng tin

   Tin thường có độ nhiễu cao. Xử lý
 tin là làm giảm độ nhiễu của tin.
   Chất lượng tin được đánh giá căn
 cứ trên các phương diện sau :
   -Sự cần thiết
   -Sự chính xác
   -Sự tin cậy
   -Sự kịp thời

11
     • Điều kiện xử lý tin
 Thông tin phải thỏa các điều kiện sau :
 -Khách quan :mang một ý nghĩa duy nhất
không tùy thuộc vào suy nghĩ chủ quan
 -Đo được : xác định bằng một đại lượng
cụ thể
 -Rời rạc : các giá trị là rời rạc {0,1} 12
        Các đơn vị thông tin
• Bit : đơn vị nhớ nhỏ nhất nhận
   – 0 hoặc 1
                         Mỗi byte biểu diễn
• Byte :                     256 trạng thái khác
                            nhau
   – Byte = 8 bits
   1  2  3  4  5  6  7  8
                             Đánh số
   0  0  0  0  0  0  0  0  0     thứ tự từ 0

   0  0  0  0  0  0  0  1  1
   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
                             Đến 255
   1  1  1  1  1  1  1  1  255

13
        Các đơn vị thông tin
•  Bit (binary digit) : 0,1
•  Byte, 1byte=8bits
•  1KB(Kilobyte)=210 bytes = 1024 bytes
•  Megabyte_ 1MB=210KBs=1024x1024 bytes
•  =1048576 bytes
•  Gigabyte_ 1GB=210MB =     1073741824
•  Terabyte_1TB=1024 GB= 1099511627776
•  Petabyte_1PB=1024 TB=1125899906842620


  14
        Tính rời rạc
1. Tập N va Z là tập rời rạc
2. Tập { 0, 1} là rời rạc

3.   Thông tin lưu trữ dạng 0, 1
   i. Tín hiệu số hoá
   ii. Làm việc theo xung (pulse)
   iii. Tốc độ đo lường theo tần số


15
      Mã hóa thông tin

    Chuyển ngôn ngữ con người
   thành ngôn ngữ máy và ngược lại


   Nam    0    Nam     0
   Nu     1    Nu      1

Mã hóa :ánh xạ song ánh từ A sang B, suy ra
     có ánh xạ f-1 từ B sang A

16
       Mã hóa thông tin

• Mã Ascii ( 8bit)
(American standard code for information
 Interface)
  Mã Ascii chuẩn :
   Chứa 128 ký tự đầu tiên ( 0-> 127)
 Mã Ascii mở rộng
   Chứa 128 ký tự còn lại ( nhiều ký tự đồ họa) ╚ ╝ ╡╩ ╬

                       Xem ví dụ trang kế

 17
        ASCII Table (1)
Bảng mã ASCII chuẩn, có 128 ký tự từ 0-> 127, bất biến
18
        Ascii table (2)
Bảng mã ASCII chuẩn, có 128 ký tự từ 0-> 127, bất biến
19
      Ascii table (Extend)
Bảng mã ASCII mở rộng, có 128 ký tự từ 128-> 255,
thay đổi đƣợc tùy mục đích sử dụng
20
      Ascii table (Extend)
Bảng mã ASCII mở rộng, có 128 ký tự từ 128-> 255,
thay đổi đƣợc tùy mục đích sử dụng
21
       Mã Unicode
• Dùng 2 bytes mã hóa được 65536 ký tự
• Thay cho mã Ascii
• Cả thế giới đều sử dụng
• Chứa đựng hầu hết các ký tự các dân tộc
 của các quốc gia trên thế giới
• Có đầy đủ các ký tự tiếng Việt
• Có bổ sung các ký tự mới của người dân
 (Việt Nam) như Thái, Tày
22
   Bộ font Arial và các mã theo Unicode
23
   Tin CB_Các hệ đếm

 Khai triển con số24
I. Dạng khai triển của số thập phân

1978= 1*1000+ 9*100 + 7*10+ 8*1
   = 1*103  + 9*102 + 7*101 + 8*100

II. Dạng khai triển của số nhị phân
10112= 1*23+ 0*22 + 1*21+ 1*20
   = 1*8 + 0*4 + 1*2 + 1*1
   =  8 + 0  +  2 + 1
   = 1110
 25
 Đổi từ 2 sang 10_ Trọng số 8421

    1   1   1     0     1     1     1 =?

    64   32   16     8     4     2     1
   1*64  1*32  1*16  0*8    1*4    1*2    1*1   Trọng số 8421               = 119


26
         Đổi từ hệ 10 sang hệ 2
   57   2
   1    28    2
       0    14    2
           0    7    2
                1    3    2
                    1    1    2
                        1    0
     1    1    1    0    0    1
27
         Begin

       Input SBC , SC

 Thuật
      TS = SBC div SC
 toán
Dec2Bin  DS = SBC mod SC
       Store DS to Stack

                 No
        TS ≠ 0
            Yes
        SBC=TS

     Print DS From Stack

          End
28
     Thuật toán Dec2Bin
Input SBC( số bị chia) và SC ( số chia)
•  B1  SBC = 57 ; SC = 2
•  B2  Thực hiện SBC : SC được
•      DS (Dư số _ cất trong stack)
•      TS (Thương số)
•  B3  IF TS ≠ 0 thì SBC = TS , trở lên B2
•  B4  In kết quả trong stack
•     111001

29
 Đổi từ hệ 10 sang 2 và ngược lại
   Nguyên tắc chung: dùng trọng số 8421


Ví dụ: Đổi X=231 hệ 10 sang hệ 2
             bit, 4
Xác định: đây là con số 8 8 lập bảng trọng
 128 64 32 16             2   1
số : 128 64 32 …. 1 . Có đủ 8 bit (vị trí từ
        1  1   0   1
     1 đánh số là vt8, vt7, vt1 1
trái qua phải                1
B1: xác định số thập phân là chẳn hay lẻ
               0
Nếu chẳn -> bít cuối phải là1*4 và ngược lại
   1*64 1*32 1*16 0*8      1*2  1*1
B2: xác định bật/tắt các bít từ trái qua, sao
cho tích tổng của chúng không quá số X
Cuối cùng bật/tắt các bit để tổng =X
30
    đổi 231 từ hệ 10 sang 2      128
128  64  32  16  8  4   2  1  64
 1   1  1  0  0  1   1  1  32
                      0
                      0
Bật/tắt các bit tương ứng sao
                      4
 cho tich vô hướng 2 vector
  cho giá trị = số đã cho         2
                      1
                     231
 31
 Chƣơng 2_Sơ lƣợc phần cứng
1/ Mục tiêu
Trang bị một số kiến thức cơ bản về phần cứng
Biết liệt kê các thanh phần cơ bản tạo nên máy tinh
Đọc hiểu bảng báo giá hay phiếu bảo hành
2/ Yêu cầu
Nắm được các thanh phần và tên gọi thiết bị
Hiểu sự hoat động của máy tinh và sự đồng bộ
Mỗi SV cần tìm một bảng báo giá máy bộ
 32
     Mục tiêu&yêu cầu
1/ Mục tiêu
Trang bị một số kiến thức cơ bản về phần cứng
Biết liệt kê các thanh phần cơ bản tạo nên máy tinh
Đọc hiểu bảng báo giá hay phiếu bảo hành
2/ Yêu cầu
Nắm được các thanh phần và tên gọi thiết bị
Hiểu sự hoat động của máy tinh và sự đồng bộ
Mỗi SV cần tìm một bảng báo giá máy bộ
 33
    Công dụng&đặc trƣng
1/ Máy vi tính
Máy vi tính là thiết bị điện tử dùng xử lý
 thông tin
2/ Đặc trƣng
Xử lý thông tin nhanh, tự động
Phổ thông
Ngày càng dể dung


 34
II/ Các giai đoạn phát triễn của máy tính
  Thế hệ thứ nhất (1945-1955) máy tính
 dùng đèn điện tử: Máy tính đầu tiên có tên
 ENIAC (Electronic Numerical Integrator and
 Computer) nặng khoảng 30 tấn (1946) ở Mỹ.
  Thế hệ thứ hai (1955-1965) máy tính
 dúng thiết bị bán dẫn: Dùng linh kiện mới
 là Transistor (được phòng thí nghiệm Bell
 phát triển năm 1948). Bộ nhớ máy tính
 được tăng lên đáng kể và trở nên nhỏ gọn
 hơn.

 35
 II/ Các giai đoạn phát triễn của máy tính (tt)
 Thế hệ thứ ba (1965-1980) dùng mạch hợp tích
 hợp IC: Công nghệ điện tử giờ đã phát triển rất nhanh
 cho phép đặt hàng chục Transistor vào một vỏ chung
 gọi là con chip Thế hệ thứ tƣ (1980-199x) sử dụng
 công nghệ (VLSI): Vào những năm 80 công nghệ
 (VLSI Very Large Scale Integrator) ra đời cho phép
 tích hợp trong một con chip hàng triệu Transitor khiến
 cho máy tính trở nên nhỏ hơn, nhanh hơn với tốc độ
 hàng triệu phép tính một giây là nền tảng cho chiếc
 máy tính PC (Personal Computer) ngày nay.
 Năm 1981, IBM giới thiệu máy tính cá nhân PC
 (Personal Computer) đầu tiên.
 36
IV/ Cấu trúc cơ bản của máy tính
Hệ thống máy tính bao gồm hai hệ thống con:
1/ Phần cứng: Bao gồm toàn bộ máy và các thiết bị
  ngoại vi là các thiết bị điện tử được kết hợp với
  nhau. Nó thực hiện chức năng xử lý thông tin ở mức
  thấp nhất tức là các tín hiệu nhị phân.
2/ Phần mềm: Là các chương trình (Programs) do
  người sử dụng tạo ra điều khiển các hoạt động phần
  cứng của máy tính để thực hiện các nhiệm vụ phức
  tạp theo yêu cầu của người sử dụng. Phần mềm
  của máy tính được phân làm 2 loại: Phần mềm hệ
  thống (System Software) và phần mềm ứng dụng
  (Applications Software).
 37
    V/ Các loại máy tính
1/ Máy tính lớn (Mainframe): Là loại máy tính có kích
  thước vật lý lớn, mạnh, phục vụ tính toán phức tạp.
 38
  V/ Các loại máy tính (tt)
2/ Siêu máy tính (Super Computer): Là một hệ thống
gồm nhiều máy lớn ghép song song có tốc độ tính toán
cực kỳ lớn và thường dùng trong các lĩnh vực đặc biệt,
chủ yếu trong quân sự và vũ trụ. Siêu máy tính Deep
Blue là một trong những chiếc thuộc loại này.
 39
  V/ Các loại máy tính (tt)
3/ Máy tính cá nhân PC ( Personal Computer): Còn
gọi là máy tính để bàn (Desktop). Hầu hết các máy tính
được sử dụng trong các văn phòng, gia đình.
 40
  V/ Các loại máy tính (tt)
4/ Máy tính xách tay (Laptop): Máy tính Laptop là tên
của một loại máy tính nhỏ, gọn có thể mang đi theo
                     khác
người, có thể chạy bằng pin. Một tên gọi S1
“Notebooks” chỉ một Laptop nhỏ.
                    S5 41
  V/ Các loại máy tính (tt)
5/ Máy tính bỏ túi (Pocket PC): Hiện nay, thiết bị kỹ
thuật số cá nhân (PDA) có chức năng rất phong phú,
như kiểm tra e-mail, ghi chú ngắn gọn, xem phim, lướt
                     S1
Internet, nghe nhạc hay soạn tài liệu văn phòng… nhiều
máy hiện nay được tích hợp chức năng điện thoại di
động.
                    S5 42
   Mô hình cấu trúc máy tính
43
     Sơ đồ khối m¸y tÝnh
          Bé xö lÝ
         trung t©m
          CPU
C¸c thiÕt bÞ            C¸c thiÕt
  NhËp    Bé nhí trong    bÞ xuÊt
        Main memory
        RAM+ROM        Bé nhí ngoµi
        Auxiliary storage

44
   S¬ ®å khèi m¸y tÝnh (2)
      Address Bus     TuyÕn ®Þa chØ


            Bé nhí trong    M¹ch
   CPU        RAM/ROM      Vµo/Ra


      Control Bus   TuyÕn ®iÒu khiÓn

      Data Bus       TuyÕn d÷ liÖu45
      VI/ Các thành phần cấu tạo PC
Máy PC thiết kế dạng Modul, tất cả đều lắp
 trên một mạch chính (mainboard), giao tiếp
 qua các kênh (bus) nhƣ Data bus, address
 bus, control bus..)
Bao gồm ( cả mainboard và..)
 1/ CPU Bộ vi xử lý
 2/ Bộ nhớ chính (ROM và RAM)
 3/ Thiết bị lƣu trữ ngoài (HDD, CD, DVD)
 4/Card màn hình (onboard hay rời)
 5/ Màn hình (CRT, LCD, PLASMA, OLED)
 6/ Keyboard, mouse, Joytick

 46
   Thùng máy và các thành phần
47
Thành phần
48
Bộ xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit) 1

 Khối xử lý trung tâm là bộ não của máy
 tính, điều khiển mọi Hoạt động của máy
 tính bao gồm 4 thành phần chính:
  Khối điểu khiển (Control Unit): Xác định và
  sắp xếp các lệnh theo thứ tự điều khiển
  trong bộ nhớ.
  Khối tính toán (Arthmetic Logical Unit): Là
  nơi thực hiện hầu hết các thao tác tính toán
  của toàn bộ hệ thống như: +, -, *, /, >, <…


 49
Bộ xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit _2)
  Đồng hồ (Clock): Không mang theo nghĩa
  đồng hồ thông thường, mà là bộ phận phát
  xung nhịp nhằm đồng bộ hoá sự Hoạt động
  của CPU.
  Thanh ghi (Register): Là nơi lưu giữ tạm
  thời các chỉ thị từ bộ nhớ trong khi chúng
  được xử lý. Tốc độ truy xuất thông tin nơi
  đây là nhanh nhất.
 CPU là một bộ phận quan trọng nhất
 trong máy tính, quy định tốc độ của máy
 tính.
 50
Bộ xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit _3)
1/ Các bộ vi xử lý thông dụng: Intel
 51
Bộ xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit _3)
1/ Các bộ vi xử lý thông dụng: Intel Core
  http://www.phphuoc.com/hotnews/100109_intel_launch_core_i3_cores_2010.htm
 52
   Các dòng Athlon
53
   Các dòng Athlon (bụng)
54
Bộ xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit _3)
1/ Các bộ vi xử lý thông dụng: Intel, AMD, VIA…
 55
             VI/ Bộ nhớ
 Bộ nhớ trong: bao gồm ROM và RAM
 ROM (Read Only Memory): Bộ nhớ chỉ đọc (ROM) là một
  loại chíp nhớ đặc biệt được thiết lập từ khi sản xuất máy, nó
  lưu trữ các phần mềm có thể đọc nhưng không thể viết lên
  được. Thông tin không bị mất khi tắt máy.
 56
          Bộ nhớ: Ram

RAM (Random Access Memory): Hay Bộ
 nhớ truy cập ngẫu nhiên: Là thiết bị lưu
 trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình máy
 tính làm việc, dữ liệu sẽ bị mất vĩnh viễn
 khi không còn nguồn điện cung cấp.
  Máy tính sẽ chạy nhanh hơn nếu RAM có dung
 lƣợng mới
  57
          Bộ nhớ ngoài
3. Bộ nhớ ngoài: Là các thiết bị lưu trữ gắn gián tiếp
  vào bo mạch chủ thông qua dây cáp dữ liệu, các
  khe cắm mở rộng
 Bộ nhớ ngoài là nơi lưu trữ hệ điều hành, phần mềm
  ứng dụng, dữ liệu của máy tính.
 Bộ nhớ ngoài bao gồm ổ cứng, đĩa mềm, CD, ổ
  cứng USB, đĩa cứng cầm tay…
 58
          Thiết bị nhập
4/ Thiết bị nhập: Là thiết bị có nhiệm vụ đưa thông tin
  vào máy tính để xử lý.
 Các thiết bị nhập thông dụng: Chuột, bàn phím, máy
  quét, webcame.
 59
         Thiết bị xuất

 Thiếtbị xuất: dùng để hiển thị kết quả xử
lý của máy tính. Một số thiết bị tiêu biểu bao
gồm: Màn hình, máy in, máy chiếu, loa…
 60
          Cổng giao tiếp
PC giao tiếp các thiết bị thành khác qua cổng giao tiếp nhƣ:
USB, 1394 port, HDMI, E-SATA (nối ổ cứng cầm tay..)
  61
   Bộ máy hoàn chỉnh
62
   Chương 3_ Hệ điều hành
               
        Máy tính không tự
        khởi động được
        Phải nhờ tác nhân
        ngòai tác động vào,
        đó là OS63
    OS_Hệ điều hành
Các chức năng cơ bản của HĐH:
  Điều khiển việc \hoạt động của máy tính và
 điều khiển vào ra các thiết bị ngoại vi.
  Tổ chức cấp phát và thu hồi vùng nhớ.
  Điều khiển việc thực thi chưong trình.
  Quản lý việc truy xuất thông tin
 Giải quyết tranh chấp
 Bảo mật
 64
       Hệ điều hành

   Quan hệ giữa người và máy
         User

     OS (Operting system)

        Hardware


65
       Hệ điều hành_3
Quan hệ giữa người và máy
         User

      Soft(Applications)

     OS (Operting system)

        Hardware
 66
        Phân loại OS

 Đơn nhiệm        Một người dùng             Một người dùng
   Đa nhiệm
            Nhiều người dùng67
 Các thƣơng hiệu Hệ điều hành
Đơn nhiệm
   MSDOS-PCDOS-IBMDOS
                 Lỗi thờiĐa nhiệm
      WinXP, Windows Sever


       Unix,Linux,…

68
  1/ Chi tiết OS của Microsoft
 MS DOS: Hệ điều hành đơn nhiệm, làm việc
 với giao diện dòng lệnh (không còn sử dụng)
 Các phiên bản của hệ điều hành Windows:
  Windows 3.x, Windows 95, Windows 98,
  Windows Me.
  Windows 2000 Pro, Windows XP, Windows
  Vista, Win7
  Windows 2000 Server, Windows 2003 Server,
  Windows Server 2008 : dành riêng cho máy
  chủ - hệ điều hành mạng.
 Ngoài ra còn có các hệ điều hành: Linux,
 69
 Unix, OS/2 và Chrome
   HỆ ĐIỀU HÀNH Mạng

• Máy đơn có HDH riêng phục vụ cho máy
 đơn: WinXP..
• Hệ thống mạng có HDH (network OS)
 riêng như : Novel Netware, Windows
 Server, Linux, Unix
70
  2/ Phần mềm ứng dụng
 Phần mềm ứng dụng: Là các chương trình
được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng
của con người để có thể hoàn thành một hay
nhiều công việc nào đó.
MS office (Microsoft), Kingsofts (china)
Open Office, Windows Media Player
ACD See, Game Online
WinZip, WinRar
Photoshop
 71
      3 Virus máy tính
1/Virus máy tính là gì? Virus máy tính là
 một chương trình phần mềm, và chương
 trình này được thiết kế để có thể tự mình
 làm những việc mà người viết ra nó đã
 định trước. Đặc điểm đặc trưng của
 Virus là khả năng tự nhân bản.
 Virus có khả năng phá hỏng phần mềm,
 xóa sạch dữ liệu, ăn cắp mật khẩu…
 (Có tìm hiểu chi tiết ở chương sau)
   72
   4/ Phòng chống Virus
 Cài phần mềm diệt Virus BKAV, Norton
 Anti Virus, Symatec, NOD32, AVG,
 AntiVir, Kaspersky, Avast, Panda,
 Quét Virus trước khi sử dụng USB.
 Sao lưu dữ liệu thường xuyên.
 73

								
To top