Docstoc

Nu sinh

Document Sample
Nu sinh Powered By Docstoc
					NÛÄ SINH                                              1
                    MUÅC LUÅC

   Chûúng 1 ......................................................................................2
   Chûúng 2 ....................................................................................11
   Chûúng 3 ....................................................................................20
   Chûúng 4 ....................................................................................29
   Chûúng 5 ....................................................................................36
   Chûúng 6 ....................................................................................45
   Chûúng 7 ....................................................................................51
   Chûúng 8 ....................................................................................59
   Chûúng 9 ....................................................................................67
   Chûúng 10 ..................................................................................77
   Chûúng 11 ..................................................................................86
   Chûúng 12 ..................................................................................94
   Chûúng 13 ................................................................................101
   Chûúng 14 ................................................................................108
http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            2               CHÛÚNG 1

   Quaán nùçm húi chïëch vúái cöíng trûúâng vïì meá phaãi, caách möåt
con àûúâng heåp vûâa àuã hai xe ö-tö ài loåt.
    ÚÃ àêy, ngûúâi ta coá baán caâ phï nhûng chñnh laâ baán caác loaåi
cheâ, xi-rö vaâ kem. Ngaây höm àêìu tiïn àùåt chên vaâo quaán, anh àaä
nhêån thêëy àiïìu àoá. Cuäng chùèng coá gò laå búãi khaách thûúâng xuyïn
cuãa quaán laâ àaám hoåc sinh cuãa ngöi trûúâng cêëp ba àöëi diïån. Trûúác
vaâ nhêët laâ sau giúâ hoåc, tûâng nhoám hoåc sinh keáo nhau vaâo quaán ùn
cheâ, uöëng nûúác vaâ àêëu laáo. Tröëng vûâa àaánh thuâng thuâng, hoåc sinh
àaä uâa ra khoãi cöíng trûúâng, vöåi vaä bùng qua àûúâng vaâ keáo vaâo àêìy
quaán. Nhûäng luác êëy, chuã quaán phaãi kï thïm chiïëc ghïë trûúác hiïn,
dûúái boáng cêy sûá xum xuï àùçng trûúác.
   Cheâ úã àêy ngon, thêåm chñ khaá ngon. Ùn thûã möåt ly, anh biïët.
Nhûng khaách àïën khöng chó àïí ùn cheâ maâ coân àïí ngöìi troâ chuyïån,
thûúâng laâ chuyïån têìm phaâo, caâ kï dï ngöîng. Cuäng coá khi khaách
baân chuyïån hoåc têåp. Thêåm chñ, coá möåt lêìn, anh bùæt gùåp möåt hoåc
sinh ngöìi ön baâi núi goác quaán.
   Chuã quaán laâ möåt phuå nûä àêîy àaâ, khoaãng nùm mûúi tuöíi, tñnh
tònh vui veã, xuïì xoâa, coi chuyïån hoåc sinh vaâo quaán ngöìi taán laáo
hùçng giúâ hay ön baâi caã buöíi laâ chuyïån bònh thûúâng. Hai cö con gaái
giuáp viïåc cuäng àöëi xûã vúái khaách theo möåt phong caách cúãi múã khöng
keám. Têët caã nhûäng àiïìu àoá khiïën anh coá caãm giaác núi àêy giöëng
möåt cêu laåc böå hún laâ quaán nûúác.
    Anh thûúâng àïën quaán vaâo saáng súám, luác giúâ hoåc chûa bùæt
àêìu. Anh choån möåt chöî ngöìi kñn àaáo nhûng khöng àïën nöîi khuêët
töëi lùæm àïí coá thïí nhòn thêëy ngöi trûúâng bïn kia àûúâng vaâ lùæng
nghe nhûäng tiïëng rò rêìm tûâ caác lúáp hoåc voång laåi. Sau àoá, anh kïu
möåt ly caâ phï àen, vûâa nhêm nhi nhòn ngùæm caác khaách haâng öm
cùåp vaâo quaán vaâ lùæng nghe hoå troâ chuyïån. Nhûäng luác êëy, anh
thûúâng móm cûúâi vêín vú vaâ lùång leä theo àuöíi nhûäng yá nghô cuãa
riïng mònh.
   Àïën ngaây thûá ba thò Xuyïën nhêån ra sûå khaác thûúâng. Noá
khïìu Cuác Hûúng, gioång bñ mêåt:
   - Coá hiïån tûúång laå, maây biïët chûa?

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 3

   Cuác Hûúng ruåt cöí:
   - Gò maâ ghï gúám vêåy? Àuöi sao chöíi sùæp queát truáng trûúâng
mònh haã?
   Xuyïën nhùn mùåt:
   - Maây luác naâo cuäng tïëu àûúåc! Tao noái nghiïm chónh maâ!
   Cuác Hûúng nheo mùæt:
    - Nhûng maâ chuyïån gò noái àaåi ra cho röìi! Maây luác naâo cuäng
laâm böå bñ mêåt. Theo doäi neát mùåt maây coân mïåt hún theo doäi söë phêån
nö tyâ Isaura.
   Xuyïën nghiïm gioång:
   - Coá möåt anh chaâng...
   -... Tûâ trïn trúâi rúi xuöëng? - Cuác Hûng chïm tiïëp.
   - Cuäng coá thïí! Khöng biïët úã àêu rúi xuöëng ngay trûúác cöíng
trûúâng mònh. Ba ngaây nay röìi.
   - Anh chaâng baán keåo keáo chûá gò?
   Xuyïën phúát lúâ sûå pha troâ cuãa Cuác Hûúng. Noá cöë giûä veã mùåt
nghiïm nghõ:
   - Anh chaâng ngöìi bïn quaán cêy Sûá.
   Cuác Hûúng chúáp mùæt:
   - Tao biïët röìi. Chên ài sùngàdan. AÁo sú mi boã vö thuâng.
   - Ngay choác!
   Xuyïën reo lïn. Àöåt nhiïn noá nhòn sûäng Cuác Hûúng:
   - Chaâ, maây àïí yá kyä quaá heán!
   Cuác Hûúng cûúâi:
   - Thêëy ngûúâi laå mùåt mònh phaãi caãnh giaác chûá!
   Xuyïën haå gioång:
   - Nhûng maây coá nghi gò khöng?
   - Nghi gò?
   - Anh chaâng àoá.
   - Giaán àiïåp chûá gò!


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                          4

   - Hûâm! Tao àoaán anh chaâng àang "tröìng cêy si" möåt àûáa naâo
trong trûúâng mònh.
   - Àûáa naâo àoá chùæc laâ maây.
   Xuyïën phaát vaâo vai Cuác Hûúng:
   - Tao noái thêåt maâ maây cûá giúän hoaâi!
   Àuáng luác àoá, Thuåc trúâ túái.
   Cuác Hûúng nhaáy mùæt vúái Thuåc:
   - Coá möåt ngûúâi àang tòm maây.
   Thuåc troân mùæt:
   - Thêåt khöng?
   - Thêåt. Tòm ba ngaây nay röìi.
   Thuåc baán tñn baán nghi:
   - Ai vêåy?
   - Möåt anh chaâng rêët baãnh trai. Tûâ trïn trúâi rúi xuöëng.
   Thuåc cûúâi:
   - Maây luác naâo cuäng pha troâ àûúåc.
   Cuác Hûúng chó tay qua bïn kia àûúâng:
   - Tao àuâa maây laâm gò! Anh chaâng àang ngöìi àúåi bïn quaán cêy
Sûá kia kòa!
   Thuåc nhòn theo tay chó cuãa baån:
   - Àêu?
   - Àoá! Anh chaâng àang ngöìi tuöët bïn trong àoá!
   Thuåc nhuán vai:
   - Tao khöng thêëy gò hïët!
   Xuyïën chen vaâo:
   - Maây muöën thêëy thò qua bïn àoá vúái tuåi tao.
   Noái xong Xuyïën cêìm tay Thuåc keáo ài. Thuåc nñu laåi:
   - Thöi, tao khöng ài àêu!
   - Sao laåi khöng ài?
   Thuåc nhùn mùåt:

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   5

    - Khöng ài laâ khöng ài chûá sao! Maây vúái con Cuác Hûúng chó
gioãi bõa!
   Cuác Hûúng hùæng gioång:
   - Bõa àêu maâ bõa! Qua bïn àoá, maây khöng hoãi thò tuåi tao hoãi
giuâm cho.
   Vûâa noái, Cuác Hûúng vûâa àêíy Thuåc túái trûúác. Khöng biïët laâm
sao, Thuåc àaânh phaãi bûúác theo hai baån.
    Anh àang ngöìi thò thêëy ba cö gaái bûúác vaâo quaán vaâ xùm xùm
ài laåi phña mònh. Cö ài trûúác coá veã baåo daån, cö ài giûäa khoan thai
hún coân cö ài sau cuâng thò löå veã ruåt reâ. Trong möåt thoaáng, anh
nhêån ra ba cö gaái naây laâ khaách thûúâng xuyïn cuãa quaán. Nhûng
moåi höm, ba cö thûúâng ngöìi úã chiïëc baân bïn traái, saát cûãa ra vaâo,
khöng hiïíu sao höm nay hoå laåi keáo vao phña trong vaâ laåi coá veã nhû
muöën ngöìi chung baân vúái anh.
    Anh chûa kõp suy nghô thò caác cö gaái àaä ngöìi xuöëng nhûäng
chiïëc ghïë tröëng bïn caånh. Tûå nhiïn anh coá caãm giaác mònh bõ bao
vêy. YÁ nghô àoá bêët giaác khiïën anh bêåt cûúâi. Anh cöë neán maâ khöng
àûúåc.
   Nghe tiïëng anh cûúâi kheä, Xuyïn quay sang Cuác Hûúng:
   - Mùåt tao coá dñnh loå nöìi khöng?
   - Khöng! - Cuác Hûúng huâa theo.
   - Xuyïën laâm mùåt tónh:
   - Khöng sao coá ngûúâi cûúâi?
   Cuác Hûúng nhuán vai:
    - Khi khöng maâ cûúâi múái gioãi chûá! Coân thoåt leát múái cûúâi thò ai
cûúâi chaã àûúåc!
   Biïët gùåp thûá dûä, anh vöåi vaâng nghiïm mùåt vaâ àûa mùæt nhòn
ra àûúâng, ra veã nhû khöng quan têm àïën nhûäng võ khaách ngöìi
cuâng baân.
   Thêëy anh ngoá lú, Xuyïën khïìu Thuåc:
   - Maây hoãi ài!
   - Hoãi gò?
   - Hoãi anh tòm töi coá chuyïån gò khöng?


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                             6

   Thuåc ruåt cöí:
   - Thöi ài! Tuåi maây chuyïn mön phaá ngûúâi ta khöng haâ!
   Xuyïën trûâng mùæt:
   - Maây khöng hoãi tao hoãi aâ !
   Thuåc cûúâi:
   - Maây ngon thò hoãi ài!
   - Àûâng coá thaách!
   Noái xong, Xuyïën àùçng hùæng möåt tiïëng thêåt to. Thêëy anh vêîn
khöng àöång tônh, noái goåi giêåt:
   - Naây, anh... baån!
   Anh quay mùåt laåi:
   - Cö goåi töi?
   Xuyïën chun muäi:
   - Khöng goåi anh thò goåi ai!
   Anh hoãi, gioång caãnh giaác:
   - Cö goåi töi coá chuyïån gò khöng?
   Xuyïën chó Thuåc:
   - Noá àêy neâ!
    Anh ngú ngaác nhòn Thuåc. Nhûng Thuåc àaä cuái mùåt xuöëng,
anh chó thêëy caái "àuöi gaâ" vùæt trïn vai noá. Maäi möåt luác sau, anh
múái êëp uáng hoãi laåi:
   - Laâ sao? Töi khöng hiïíu.
   Xuyïn nheo mùæt:
   - Anh khöng hiïíu thêåt aâ?
   - Thêåt.
   Xuyïën nhuán vai:
   - Thêåt thò thöi! - Röìi noá giaã vúâ cheáp miïång - Vêåy maâ töi tûúãng
anh tòm noá.
   Anh nhòn vïì phña Thuåc:
   - Tòm cö naây haã?


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 7

   Xuyïën "sûãa lûng" anh liïìn:
   - Anh àûâng goåi noá laâ cö naây! Noá tïn Thuåc.
   Anh àoã mùåt:
   - Xin löîi! Taåi töi khöng biïët tïn caác cö.
   Xuyïën cûúâi:
   - Tïn tuåi naây rêët àeåp vaâ dïî nhúá lùæm. Noá laâ Thuåc. Töi tïn
Xuyïën. Coân con nhoã naây tïn Cuác Hûúng.
   Anh gêåt guâ:
   - ÛÂ, tïn ai cuäng àeåp.
    - Coân anh? - Cuác Hûúng im lùång tûâ naäy àïën giúâ, àöåt ngöåt lïn
tiïëng hoãi.
   - Töi sao?
   - Tïn anh laâ gò?
   - AÂ, töi tïn Gia.
   - Gia hay Da?
   - Gia.
   Cuác Hûúng guåc gùåc àêìu:
   - Tïn anh cuäng àeåp. Nhûng khöng àeåp bùçng tïn tuåi naây.
   Anh cûúâi:
   - Töi cuäng nghô vêåy.
   - Anh nghô vêåy thêåt aâ?
   - Thêåt. Töi khöng biïët noái döëi.
   Xuyïën reo lïn:
    - Thïë thò hay quaá! Anh khai thêåt ài! Anh "kïët möàen" cö naâo
úã trûúâng naây?
   - Àêu coá! - Anh àaáp, gioång böëi röëi.
   Thêëy anh àoã mùåt, Cuác Hûúng àöång viïn:
   - Anh cûá noái thêåt ài! Coá gò tuåi naây höî trúå cho!
   Xuyïën huâa theo:http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                               8

   - ÛÂ, töi seä laâm "chuá beá liïn laåc" cho anh. Àaãm baão khöng àoåc
tröåm thû!
    Anh nhùn nhoá:
    - Caác cö àoaán trêåt röìi. Khöng hïì coá chuyïån àoá úã àêy!
    Xuyïën quùæc mùæt:
    - Coá hïì! Anh àûâng chöëi!
    - Töi khöng chöëi! - Anh thúã daâi, veã khöí súã.
    Thêëy vêåy Thuåc lïn tiïëng:
    - Ngûúâi ta àaä baão khöng coá, sao tuåi bêy cûá bùæt eáp hoaâi vêåy!
    Xuyïën naåt Thuåc:
    - Maây sao ngêy thú quaá! Khöng coá gò sao ngaây naâo cuäng àïën
àêy.
    Anh rïn ró:
    - Töi àïën uöëng caâ phï.
    - Uöëng caâ phï maâ ngöìi tûâ saáng àïën trûa. Anh noái döëi!
    - Töi àaä noái röìi! Töi khöng biïët noái döëi.
    Thêëy anh khùng khùng, Xuyïën haå gioång nhoã nheå:
    - Khöng noái döëi thò anh khai thêåt ài!
    Anh chúáp mùæt:
    - Khai gò bêy giúâ?
    Xuyïën tiïëp tuåc duå döî:
    - Khai taåi sao anh ngöìi uöëng caâ phï caã buöíi vêåy.
    Anh tùåc lûúäi:
    - Taåi töi khöng biïët ài àêu.
    Thuåc chen vaâo:
    - Böå anh khöng ài laâm haã?
    - Khöng.
    - Vêåy laâ anh thêët nghiïåp?
    - ÛÂ, thêët nghiïåp.
    Cuác Hûúng nhòn anh bùçng aánh mùæt nghi ngúâ:

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  9

   - Thêët nghiïåp sao maâ quêìn aáo laáng cooáng vêåy?
   Anh nhuán vai:
    - Caác cö khöng biïët gò hïët! Phaãi ùn mùåc àaâng hoaâng thò múái
dïî xin viïåc laâm.
   Thêëy khöng thïí khai thaác gò thïm àûúåc úã àöëi tûúång khaã nghi
naây, Xuyïën hùæng gioång tuyïn böë:
    - Thöi àûúåc röìi, taåm thúâi tuåi naây tin anh! Nhûng töi khöng
hiïíu...
   Àang noái tûå nhiïn Xuyïn ngûâng laåi. Anh nhòn noá, höìi höåp:
   - Khöng hiïíu chuyïån gò?
   Xuyïën nhaáy mùæt:
   - Anh baão thêët nghiïåp sao laåi coá tiïìn uöëng caâ phï?
   Anh cûúâi:
   - Tûúãng gò! Tiïìn caâ phï àêu coá bao nhiïu!
   Xuyïën hoãi bùçng gioång tinh quaái:
   - Vêåy tiïìn cheâ coá "bao nhiïu" khöng?
   Anh ngúá ngûúâi ra:
   - Cö noái gò töi khöng hiïíu.
   Cuác Hûúng cûúâi cûúâi giaãi thñch:
   - Anh chêåm hiïíu quaá! YÁ noá muöën hoãi laâ anh coá thïí traã tiïìn ba
ly cheâ cuãa tuåi naây khöng.
   Anh cuäng cûúâi:
   - Àûúåc thöi! Àïí àoá töi traã cho!
   Thêëy anh àöìng yá ngay nhû vêåy, Xuyïën nhêån xeát:
    - Anh chó mùæc töåi chêåm hiïíu thöi. Nhûng khi hiïíu ra, anh traã
lúâi khöng àïën nöîi chêåm lùæm!
   YÁ noá khen anh laâ con ngûúâi mau mùæn. Vaâ anh khöng biïët
mònh coá nïn vui vúái lúâi khen àoá hay khöng.
    Trûúác khi ba cö gaái keáo ra khoãi quaán, Cuác Hûúng coân quay
laåi buöng thoäng möåt cêu:http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           10

   - Tûâ trûúác àïën nay chûa coá ai àûúåc vinh dûå traã tiïìn cho boån
naây nhû anh àêu!
   Nhòn ba cö gaái vûâa ài vûâa àêëm vai nhau vaâ trong thoaáng mùæt
mêët huát sau cöíng trûúâng, anh bêng khuêng tûå hoãi khöng biïët caái
"vinh dûå" maâ Cuác Hûúng gaán cho anh seä coân lùåp laåi bao nhiïu lêìn
nûäa. Nghô àïën tònh caãnh vûâa röìi, anh thêëy mònh giöëng hïåt nhû
möåt bõ caáo ra trûúác vaânh moáng ngûåa, phaãi traã lúâi nhûäng cêu chêët
vêën ngûúåc ngaåo cuãa caác quan toâa, bêët giaác anh móm cûúâi.
http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                11
                CHÛÚNG 2

   Ngaây höm sau anh khöng àïën quaán.
   Ngaây höm sau nûäa cuäng vêåy.
   Cuác Hûúng ngoá Xuyïën:
   - Maây bùæt naåt dûä quaá, anh chaâng chaåy mêët röìi.
   Xuyïën cûúâi:
   - Khöng phaãi àêu! Chùæc anh chaâng àang "tröìng cêy si" con
nhoã naâo, bõ tuåi mònh laâm löå bñ mêåt nïn anh ta tröën luön.
   Thuåc caäi:
   - Anh ta àaä baão laâ khöng phaãi kia maâ!
   Xuyïën nhuán vai:
   - Biïët àêu àûúåc!
   Cuác Hûúng laâm ra veã trêìm ngêm:
   - Tao laåi nghô khaác.
   - Nghô sao? - Xuyïën toâ moâ hoãi.
    - Tao nghô laâ anh chaâng àang thêët nghiïåp laåi bõ eáp traã tiïìn
cheâ, súå quaá anh ta khöng daám beán maãng túái quaán nûäa.
   Lyá do Cuác Hûúng àûa ra khiïën caã ba cûúâi khuác khñch. Tûå
nhiïn Thuåc noái:
   - Tao nghô laâ anh chaâng seä trúã laåi.
   Xuyïën nhòn Thuåc, mùæt nheo nheo:
   - A, anh chaâng coá heån vúái maây phaãi khöng?
   Thuåc àoã mùåt:
   - Bêåy!
   - Chûá sao maây biïët anh ta seä trúã laåi?
   Thuåc êëp uáng:
   - Tao àoaán vêåy thöi.


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                             12

     - Maây àoaán trêåt lêë t! Tao caã quyïët anh chaâng ài luön.
    Xuyïën noái nhû àinh àoáng cöåt. Thoaåt àêìu, Thuåc tñnh caäi
nhûng röìi noá laâm thinh. Thêåt ra cuäng chùèng coá dêëu hiïåu gò chûáng
toã anh chaâng tïn Gia kia ài luön hay seä quay trúã laåi. Nhûng khöng
hiïíu sao, Thuåc vêîn tin rùçng anh seä xuêët hiïån trûúác cöíng trûúâng
vaâo möåt ngaây bêët chúåt naâo àoá. Vïì lyá do biïën mêët cuãa anh, Thuåc
cuäng khöng nghô nhû Cuác Hûúng vaâ Xuyïën. Thuåc tin rùçng hai
ngaây nay anh khöng àïën quaán cêy Sûá, chùæc laâ anh àang lang
thang tòm viïåc laâm úã àêu àoá. Coá thïí khöng núi naâo nhêån anh vaâ
anh tiïëp tuåc goâ lûng trïn xe àaåp chaåy tûâ àêìu noå àïën àêìu kia thaânh
phöë. Vaâ nïëu anh tòm àûúåc viïåc laâm, chùæc anh cuäng chûa ài laâm
ngay. Anh phaãi coá thúâi gian àïí chuêín bõ. Àùçng naâo anh cuäng coá
thúâi giúâ àïí gheá quaán vaâ ngöìi vaâo chöî quen thuöåc cuãa mònh. Thuåc
nghô nhû vêåy nhûng khöng noái ra. Xuyïën phaát vaâ lûng Cuác Hûúng:
     - Höm trûúác tao quïn hoãi anh chaâng mêëy tuöíi.
     Cuác Hûúng nhùn mùåt:
     - Ai laåi con gaái ài hoãi tuöíi con trai!
     Xuyïën khoaát tay:
   - Nhùçm nhoân gò! Tao hoãi tuöët! Lêìn sau nïëu gùåp mùåt anh
chaâng maây nhúá nhùæc tao!
     Cuác Hûúng nhòn trúâi:
   - Anh chaâng höm trûúác khoaãng hùm hai, hùm ba tuöíi. Hún
tuåi mònh böën, nùm tuöíi gò àoá.
     Xuyïën xoâe mêëy ngoán tay tñnh nhêím möåt höìi röìi tuyïn böë:
     - Nhû vêåy anh ta tuöíi con ngûåa hay con dï gò àoá.
     - Biïët àêu anh ta tuöíi con khó! - Thuåc noái.
     Xuyïën lùæc àêìu:
     - Anh chaâng naây ngoá böå hiïìn khö, khöng thïí tuöíi con khó
àûúåc.
     Ngûâng möåt laát, Xuyïën tiïëp tuåc nhêån xeát:
     - Anh ta cuäng khöng coá veã gò laâ tuöíi con dï.
     Cuác Hûúng liïëc Xuyïën:
     - Sao maây biïët?


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  13

    Xuyïën cûúâi hò hò:
   - Tao doâm qua möåt caái laâ biïët liïìn. Anh chaâng naây tröng rêët
nhaát gaái. Khaác hùèn Huâng quùn cuãa maây.
    Cuác Hûúng giaäy naãy:
    - Maây noái bêåy khöng haâ! Huâng quùn sao laåi cuãa tao!
    - Chûá gò nûäa! Noá chùèng viïët thû toã tònh vúái maây laâ gò!
    - Kïå noá chûá! Viïët thû laâ chuyïån cuãa noá chûá àêu phaãi chuyïån
cuãa tao!
    Xuyïën vêîn khöng tha:
    - Sao maây laåi nhêån?
    Cuác Hûúng nhùn nhoá:
   - Tao àêu coá nhêån. Noá len leán boã thû vö ngùn baân tao luác naâo
khöng hay.
    - Nhûng ai baão maây múã ra àoåc? - Xuyïën tiïëp tuåc "truy".
    - Ngu gò khöng àoåc! - Cuác Hûúng vïnh mùåt.
    Xuyïën reo lïn:
    - Vêåy laâ maây chõu Huâng quùn röìi heán?
    Cuác Hûúng nhuán vai:
    - Chõu caái möëc xò! Maây cuäng àoåc thû cuãa noá vêåy!
    - Nhûng tao àoåc laâ àoåc keá cuãa maây. Àêu phaãi thû noá gúãi cho
tao.
    Cuác Hûúng khoaát tay:
   - Thû laâ thû chung. Nïëu Huâng quùn cuãa tao thò cuäng laâ cuãa
maây vúái con Thuåc luön.
    Nghe àïën tïn mònh, Thuåc giêåt thoát:
    - Thöi, thöi, cho tao ruát tïn ài! Àûâng coá maâ gaán gheáp bêåy baå!
    Xuyïën cûúâi khò:
    - Tao cuäng ruát tïn luön! Traã noá cho con Cuác Hûúng!
    Cuác Hûúng tùåc lûúäi:
   - Tuåi maây traã noá cho tao thò tao traã noá vïì cho... ba maá noá. Tao
khöng nhêån.

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            14

   Thuåc nhòn Cuác Hûúng:
   - Noá maâ nghe maây noái vêåy chùæc noá khoãi nhòn mùåt maây luön.
    - Cho noá khoãi nhòn mùåt! - Cuác Hûúng hêët àêìu - Hoåc khöng lo
hoåc, baây àùåt yïu vúái àûúng!
   Thuåc cûúâi hñ hñ:
   - Maây noái y hïåt mêëy baâ giaâ.
   Cuác Hûúng àaáp tónh:
   - Cêu àoá tao "thuöíng" cuãa maá tao.
   Àöåt ngöåt Xuyïën noái, gioång trêìm ngêm:
   - Nhû vêåy laâ anh chaâng tuöíi con ngûåa.
   Cuác Hûúng tröë mùæt:
   - Anh chaâng naâo?
   - Anh chaâng Gia chûá anh chaâng naâo.
   Cuác Hûúng "hûâ" gioång:
   - Chûa thêëy ai vö duyïn nhû maây! Àang noái chuyïån Huâng
quùn tûå nhiïn chuyïín qua anh chaâng Gia!
   Xuyïën noái, gioång dûát khoaát:
    - "Söë phêån" cuãa Huâng quùn coi nhû giaãi quyïët xong röìi. Tao
trúã laåi àïì taâi cuä.
   Cuác Hûúng khõt muäi:
   - Trúã laåi laâm gò nûäa. Anh chaâng àaä "tïëch" mêët tiïu röìi.
   - ÛÂ heán! - Noái xong, Xuyïën thúã daâi - Tao noái anh chaâng tuöíi
con ngûåa àêu coá sai. Húã ra möåt chuát laâ chaåy mêët. Chó tiïëc laâ...
   - Tiïëc laâ sao? - Thuåc toâ moâ.
   Xuyïën toã veã rêìu rô:
    - Tiïëc laâ tûâ raây vïì sau möîi khi ùn cheâ tuåi mònh phaãi tûå traã
tiïìn lêëy. Tiïëc àûát ruöåt!
    Nhûng anh khöng muöën àïí Xuyïën phaãi "tiïëc àûát ruöåt". Ngaây
kïë tiïëp anh laåi xuêët hiïån.
http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 15

   Cuäng giöëng nhû moåi lêìn, anh àïën quaán vaâo luác saáng súám,
dûång xe bïn göëc sûá vaâ tiïën vaâo phña trong vúái möåt daáng àiïåu khöng
thay àöíi.
   Lêìn naây, ngûúâi àêìu tiïn nhòn thêëy anh cuäng laâ Xuyïën. Noá
bêëm kheä Cuác Hûúng:
   - Con Thuåc noái àuáng maây aå. Anh chaâng laåi xuêët hiïån.
   Cuác Hûúng àûa mùæt nhòn vaâo quaán vaâ noá nhanh choáng nhêån
ra daáng ngöìi lùång leä cuãa anh. Anh àang nhòn lú àaäng ài àêu àoá bïn
ngoaâi cûãa söí, nhûäng laân khoái thuöëc bay chêåp chúân trûúác mùåt.
   Xuyïën giêåt tay Cuác Hûúng:
   - Tuåi mònh vaâo ài!
   - Chúâ con Thuåc vúái!
   Khi Thuåc túái, noá ngaåc nhiïn khi thêëy Xuyïën vaâ Cuác Hûúng
àang àûáng loáng ngoáng trûúác cöíng trûúâng.
   - Sao chûa vaâo lúáp? - Thuåc hoãi:
   Xuyïën cûúâi:
   - Chúâ maây.
   Thuåc nghi ngúâ:
   - Tuåi maây xaåo! Khi khöng laåi chúâ tao trûúác cöíng!
   - Sao laåi khi khöng? - Xuyïën laâm ra veã quan troång - Coá
chuyïån tuåi tao múái chúâ chûá!
   - Chuyïån gò? Bùæt tao dêîn ài ùn baánh cuöën chûá gò!
   - Khöng phaãi! Baánh cuöën cuäng hêëp dêîn nhûng khöng hêëp
dêîn bùçng chuyïån naây!
   Thuåc söët ruöåt:
    - Noái hoaâi maâ maây khöng boã caái têåt ûa laâm ra böå bñ mêåt. Cûá
uáp uáp múã múã hoaâi! - Röìi Thuåc quay sang Cuác Hûúng - Chuyïån gò
vêåy Cuác Hûúng?
   Cuác Hûúng nheo mùæt:
   - Chuyïån cuãa maây.
   - Chuyïån cuãa tao?
   - Thuåc troân mùæt.

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                             16

   Cuác Hûúng gêåt guâ:
   - ÛÂ chuyïån cuãa maây. Anh chaâng höm trûúác laåi àïën. Thuåc àoã
mùåt. Noá àêëm thuâm thuåp vaâo lûng Cuác Hûúng:
   - Deåp tuåi maây ài! Tuåi maây cûá gaán gheáp têìm bêåy khöng haâ!
   Tuy phaãn àöëi, Thuåc vêîn höìi höåp nhòn qua quaán cêy Sûá
nhûng noá khöng thêëy gò hïët. Anh ngöìi úã möåt chöî naâo àoá, khuêët lêëp.
Duâ vêåy, Thuåc vêîn coá caãm giaác vïì sûå hiïån diïån cuãa anh. Roä raâng,
àuáng nhû noá nghô, anh àaä trúã laåi.
   Xuyïën giuåc:
   - Bêy giúâ thò mònh keáo vaâo "quêåy" anh chaâng chûá?
   - Nhêët àõnh röìi!
    Cuác Hûúng hûúãng ûáng bùçng möåt gioång huâng höí nhû ngûúâi
lñnh hö "xung phong" trûúác khi xöng lïn àaánh giaáp laá caâ. Vûâa "hö"
noá vûâa cêìm tay Thuåc keáo ài.
    Lêìn naây, anh khöng coân ngaåc nhiïn trûúác sûå xuêët hiïån àöåt
ngöåt cuãa ba cö gaái. Trêåt tûå haânh quên vêîn khöng thay àöíi: Xuyïën
ài trûúác, Cuác Hûúng ài giûäa vaâ Thuåc ài sau cuâng. Nhûng höm nay
anh khöng coân höët hoaãng trûúác nhûäng bûúác chên hùm húã cuãa
Xuyïën. Thêåm chñ anh coân àoán hoå bùçng möåt nuå cûúâi thên thiïån.
Vûâa ngöìi xuöëng ghïë, Xuyïën àaä khen anh:
   - Höm nay tröng anh coá veã biïët àiïìu hún höm trûúác.
   - Biïët àiïìu gò àêu? - Anh deâ dùåt hoãi laåi.
   - Nhû vûâa röìi àoá! Anh biïët cûúâi.
   Anh cùæn möi:
   - Höm trûúác töi cuäng cûúâi vêåy!
   Xuyïën nhuán vai:
   - Höm trûúác anh cûúâi kiïíu khaác. Cûúâi khi dïí.
   Anh vöåi vaâng thanh minh:
   - Àêu coá! Laâm sao töi daám khi dïí caác cö.
   Xuyïën laâm mùåt laånh luâng:
   - Biïët àêu àûúåc!
   Veã mùåt cuãa Xuyïën khiïën anh böëi röëi. Anh êëp uáng:


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   17

     - Chùæc Xuyïën nghô sao àoá chûá! Töi àêu coá yá khi dïí ai!
     Xuyïën reo lïn, noá quïn ngay chuyïån "hoãi töåi" àöëi phûúng:
     - A, teá ra anh coân nhúá tïn töi! Hay quaá heán!
     Anh móm cûúâi:
     - Caác cö chùèng baão tïn caác cö vûâa àeåp vûâa dïî nhúá laâ gò!
     Xuyïën chó Thuåc:
     - Vêåy anh coá nhúá tïn con nhoã naây khöng?
     Anh gêåt àêìu:
     - Nhúá. Àoá laâ Thuåc. Coân àêy laâ Cuác Hûúng.
     Cuác Hûúng guåc gùåc àêìu:
    - Trñ nhúá cuãa anh àuáng laâ tuyïåt vúâi. Vêåy anh coá nhúá sau khi
tuåi naây ùn cheâ xong, anh phaãi laâm gò khöng?
     Thoaåt àêìu, anh ngúá ngûúâi ra. Nhûng röìi anh chúåt hiïíu:
     - Töi laåi phaãi traã tiïìn cho mêëy cö chûá gò? - Anh vûâa noái vûâa
cûúâi.
     Cuác Hûúng nhùn nhoá:
   - Saåi laåi "laåi phaãi"! Phaãi noái laâ "laåi vinh dûå traã tiïìn" múái
àuáng!
     - ÛÂ thò "laåi vinh dûå"!
     - Vêåy laâ anh àöìng yá röìi heán?
     Anh tùåc lûúäi:
     - Àûúåc thöi! Chuyïån àoá àêu coá khoá gò!
   - Töët lùæm! - Cuác Hûúng khen - Hoáa ra anh laâ möåt con ngûúâi
duäng caãm. Thïë maâ tuåi naây tûúãng anh chaåy tröën luön röìi!
     Anh tröë mùæt:
     - Chaåy tröën ai?
     - Thò chaåy tröën tuåi naây chûá chaåy tröën ai!
     Anh ài tûâ ngaåc nhiïn naây àïën ngaåc nhiïn khaác:
     - Taåi sao töi phaãi chaåy tröën caác cö?
     Cuác Hûúng cûúâi:


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            18

   - Taåi vò anh súå... traã tiïìn cheâ.
   Anh bêåt cûúâi. Nhûng lêìn naây anh khöng àaáp. Thêëy anh ngöìi
im lùång, Thuåc hoãi:
   - Hai ngaây vûâa röìi anh ài tòm viïåc laâm phaãi khöng?
   Bõ hoãi thònh lònh, anh ngú ngaác:
   - Viïåc laâm gò?
   - Thò viïåc laâm chûá viïåc laâm gò! Anh thêët nghiïåp maâ!
   - ÖÌ... ûâ... Töi ài tòm viïåc laâm.
   Khöng àïí yá àïën sûå luáng tuáng cuãa anh, Thuåc hoãi tiïëp:
   - Anh tòm àûúåc chûa?
   Anh gêåt àêìu:
   - Àûúåc röìi.
   - Chûâng naâo anh ài laâm?
   - Khoaãng möåt thaáng nûäa. Sau tïët dûúng lõch.
   - Anh laâm úã àêu?
   - Töi chûa biïët.
    - Sao kyâ vêåy? Möåt thaáng nûäa ài laâm maâ bêy giúâ vêîn chûa biïët
laâm úã àêu?
   - ÛÂ. Chûa biïët.
   Xuyïën àùçng hùæng möåt tiïëng, noái:
   - Anh rùæc röëi quaá! Nhûng àiïìu naây thò anh biïët chûá?
   - Àiïìu gò?
   - Sùæp túái giúâ vö hoåc röìi.
   - Thò sao?
   - Thò tuåi naây boã anh ngöìi laåi möåt mònh chûá sao?
   Anh móm cûúâi:
   - ÛÂ, caác cö ài ài! Àïí tiïìn cheâ töi traã cho.
   Cuác Hûúng nhaáy mùæt:
http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  19

   - Noái vêåy chûá anh àïí tuåi naây traã. Anh chó traã tiïìn caâ phï cuãa
anh thöi. Höm naâo tuåi naây hïët tiïìn thò anh traã luön tiïìn cheâ. Àöìng
yá khöng?
   Anh chûa kõp traã lúâi thò Xuyïën àaä lïn tiïëng, gioång àêìy quyïìn
uy:
  - Coân mai möët anh muöën vùæng mùåt thò phaãi xin pheáp tuåi naây.
Khöng àûúåc tûå yá ài lung tung nhû mêëy ngaây vûâa röìi. Nhúá chûa?
   Trûúác nhûäng mïånh lïånh àanh theáp vaâ döìn dêåp nhû vêåy, anh
khöng kõp nghô ra cêu traã lúâi, àaânh gêåt àêìu àaåi. Tûå nhiïn anh nhúá
àïën cêu "nhêët quyã, nhò ma, thûá ba hoåc troâ" vaâ anh nghô leä ra phaãi
xïëp hoåc troâ lïn haâng thûá nhêët múái àuáng.
http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           20                CHÛÚNG 3

   Mùåc duâ Xuyïën àaä "ra lïånh" cho anh nhû vêåy nhûng anh cuäng
chó àïën quaán vaâi ba ngaây röìi laåi böîng nhiïn biïën mêët. Xuyïën tûác
àiïn lïn:
    - Anh chaâng naây vö kyã luêåt quaá! Vùæng mùåt khöng coá pheáp tùæc
gò hïët!
   Thuåc toã veã lo lùæng:
   - Biïët àêu anh ta gùåp chuyïån gò!
   Xuyïën "hûâ" möåt tiïëng:
   - Chuyïån gò thò chuyïån chûá! Ta àaä dùån röìi. Muöën ài àêu phaãi
xin pheáp, khöng coá tûå yá nhû vêåy àûúåc!
   Thuåc nhùn mùåt:
   - Maây laâm nhû anh ta laâ hoåc troâ cuãa maây khöng bùçng!
   Cuác Hûúng lïn tiïëng:
   - Con Thuåc noái vêåy khöng àûúåc. Höm trûúác anh ta àaä àöìng yá
nhû vêåy röìi. Bêy giúâ anh ta phaåm "nöåi qui", phaãi phaåt!
   Xuyïën reo lïn:
   - Àuáng röìi, phaãi phaåt! - Röìi Xuyïën ngoá Cuác Hûúng - Nhûng
phaåt gò bêy giúâ?
   Cuác Hûúng cùæn möi:
   - Àïí tao nghô coi!
   Cuác Hûúng nghô lêu thêåt lêu. Nhûng noá vêîn chûa tòm ra
hònh phaåt thñch húåp àöëi vúái anh chaâng "vö kyã luêåt" naây.
   Xuyïën giuåc:
   - Nghô ra chûa?
   - Chûa.
   - Sao lêu quaá vêåy?
   - Khoá quaá! Chúâ tao chuát xñu nûäa ài!


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  21

    Thïm chuát xñu nûäa, Cuác Hûúng vêîn tùæc tõ. Thêëy vêåy, Xuyïën
noái:
    - Thöi ài ùn cheâ ài! Vûâa ùn cheâ vûâa nghô.
    Caã boån keáo qua quaán cêy Sûá.
   Nhûng möîi ngûúâi ùn hïët hai ly cheâ maâ hònh phaåt daânh cho
anh vêîn chûa nghô ra.
    Thuåc cheáp miïång:
    - Hay laâ... tha cho anh ta ài!
    Xuyïën quùæc mùæt:
   - Tha sao àûúåc maâ tha! Maây thò luác naâo cuäng bïnh anh chaâng
chùçm chùåp!
    Thuåc phaãn ûáng:
    - Bïnh àêu maâ bïnh! Taåi tuåi maây nghô hoaâi khöng ra thò tao
noái vêåy thöi.
    Xuyïën khoaát tay:
    - Khöng tha gò hïët! Trûúác khi vö lúáp phaãi nghô cho ra! - Àang
noái, àöåt ngöåt Xuyïën cûúâi toe, mùåt noá tûúi hún húán - A, coá caách röìi!
    Thuåc toâ moâ:
    - Caách gò?
    Xuyïën laâm böå quan troång:
    - Bêy giúâ tuåi mònh vaâo lúáp.
    Thuåc ngú ngaác:
    - Thò ùn cheâ xong phaãi vaâo lúáp chûá sao!
    - Thò vêåy.
    - Vêåy thò noái laâm gò!
    - Nhûng tuåi mònh khoãi traã tiïìn cheâ.
    - Mònh khöng traã thò ai traã?
    - Anh chaâng Gia.
    - Anh ta úã àêu àêy maâ traã?
    Xuyïën nhuán vai:


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                             22

   - Lo gò! Khi naâo anh ta túái anh ta traã. Àoá laâ hònh phaåt thñch
húåp nhêët.
   Cuác Hûúng phên vên:
   - Chùæc gò baâ chuã quaán chõu?
   - Chõu chûá sao khöng! Àïí tao noái!
    Noái xong, Xuyïën bûúác laåi chöî quêìy thu tiïìn, thò thêìm gò àoá
vúái baâ chuã quaán. Thuåc thêëy baâ ta gêåt àêìu lia lõa, miïång cûúâi cûúâi.
Möåt laát, Xuyïën ài ra, mùåt maây tûúi tónh, tuyïn böë:
   - Xong röìi!
     Höm nay, anh laåi xuêët hiïån úã quaán cêy Sûá, cuäng àöåt ngöåt
nhû khi anh biïën mêët. Nhûng lêìn naây, anh àïën húi trïî so vúái
thûúâng lïå. Luác àoá, khoaãng mûúâi giúâ, caác lúáp àang vaâo hoåc, cöíng
trûúâng àoáng im óm. Trong quaán laác àaác caác hoåc sinh nghó hai tiïët
sau. Khi anh ngöìi vaâo ghïë, mùåt trúâi àaä lïn khaá cao, khöng khñ bùæt
àêìu noáng bûác vaâ trûúác hiïn cêy sûá àang thu boáng laåi. Theo thoái
quen, anh kïu möåt ly caâ phï mùåc duâ saáng nay anh àaä uöëng caâ phï
vúái mêëy ngûúâi baån quen trûúác àêy cuâng hoåc chung möåt lúáp. Baâ chuã
quaán àñch thên mang caâ phï ra cho anh. Àùåt ly caâ phï xuöëng baân,
baâ chòa ra trûúác mùåt anh möåt maãnh giêëy nhoã. Anh cêìm lêëy vaâ àoåc
thêëy trong àoá daäy söë tiïìn, bïn caånh laâ möåt haâng chûä trong ngoùåc
àún chûâng àïí chuá thñch. Haâng chûä ghi: "Tiïìn saáu ly cheâ". Anh lêåt
túái lêåt lui têëm giêëy röìi àûa mùæt nhòn baâ chuã quaán:
   - Giêëy gò àêy baác?
   - Tiïìn cheâ cuãa mêëy cö àoá! - Baâ chuã quaán giaãi thñch.
   - Mêëy cö naâo?
   - Ba cö hay ngöìi chung vúái cêåu àoá. Hoå noái hoå laâ baån cuãa cêåu.
   Anh àoaán ra ngay Xuyïën, Thuåc vaâ Cuác Hûúng. Nhûng anh
cuäng chûa hiïíu hoå àõnh giúã troâ gò vúái anh. Anh laåi hoãi:
   - Nhûng baác àûa têëm giêëy naây cho töi laâm gò?
    - Àêy laâ tiïìn saáu ly cheâ mêëy cö ùn höm qua. Hoå baão àïí anh
túái traã tiïìn.
    Tònh huöëng bêët ngúâ khiïën anh dúã cûúâi dúã khoác. Anh moác tuái
traã tiïìn, buång khöng biïët caái "vinh dûå" naây coân àeo àuöíi anh àïën
bao giúâ.


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                23

    Buöíi trûa, trûúâng tan hoåc. Trong àaám hoåc sinh àang chen
chuác nhau ra cöíng, anh nhòn thêëy ba cö gaái. Boån hoå àang cûúâi noái
rñu rñt, hònh nhû khöng ai thêëy anh. Khi ài ngang qua quaán, bêët
giaác Thuåc quay àêìu nhòn vaâo. Phaát hiïån ra anh, noá vöåi vaä quay ài
vaâ lêëy tay khïìu Xuyïën vaâ Cuác Hûúng. Trong thoaáng mùæt, caã ba êåp
vaâo quaán. Nhû thûúâng lïå, Xuyïën ài àêìu, huâng huâng höí höí. Lêìn
naây chûa kõp ngöìi xuöëng ghïë, Xuyïën àaä bö bö:
   - Chaâo öng anh! Maånh khoeã chûá?
   Anh móm cûúâi:
   - Cuäng bònh thûúâng.
   Xuyïën hûâ muäi:
   - Vêåy haã? Vêåy maâ tuåi naây tûúãng öng anh chùèng bònh thûúâng
chuát naâo!
  Gioång lûúäi khiïu khñch cuãa Xuyïën khiïën anh ngaåc nhiïn.
Nhûng anh chûa kõp nghô ngúåi, noá àaä "àöëp" luön:
   - Öng anh biïët khuyïët àiïím cuãa mònh röìi chûá?
   Anh ngêín ngûúâi ra:
   - Khuyïët àiïím gò?
   Xuyïën khöng traã lúâi. Noá quay qua Cuác Hûúng, cheáp miïång:
   - Hoáa ra öng anh cuãa mònh quïn saåch moåi thûá röìi!
   Cuác Hûúng nhuán vai:
   - Möåt trñ nhúá khuãng khiïëp!
   Xuyïën böìi thïm:
   - Möåt tinh thêìn vö kyã luêåt...
   -... Trong möåt böå quêìn aáo laáng cooáng! - Cuác Hûúng tiïëp.
   Xuyïën vaâ Cuác Hûúng cûá keã tung ngûúâi hûáng khiïën anh
chùèng hiïíu àêìu cua tai nheo ra laâm sao. Trong ba cö gaái, anh thêëy
Thuåc coá veã dõu daâng, khaác hùèn Xuyïën vaâ Cuác Hûúng. Thuåc khöng
bao giúâ nghõch phaá anh, noá chó im lùång theo doäi troâ àuâa cuãa hai
baån. Vò vêåy, anh nhòn Thuåc, hoãi:
   - Chuyïån gò vêåy, Thuåc?
   Thuåc cûúâi:


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                             24

   - Chuyïån anh khöng túái quaán àoá. Anh khöng túái quaán maâ
khöng xin pheáp.
   Anh vêîn khöng hiïíu:
   - Xin pheáp ai?
   Xuyïën hùæng gioång:
    - Xin pheáp tuåi naây chûá xin pheáp ai! Höm trûúác töi noái chuyïån
àoá, anh àaä gêåt àêìu àöìng yá röìi. Bêy giúâ anh laåi giaã böå quïn.
   Bêy giúâ anh múái chúåt nhúá ra vaâ anh caãm thêëy mònh àang rúi
vaâo möåt tònh thïë khoá khùn, hïåt nhû con chim mùæc bêîy. Tuy vêåy
anh vêîn gêåt guâ thûâa nhêån:
   - Àuáng röìi! Töi nhúá röìi!
   Cuác Hûúng ngoá anh chùm chùm:
   - Chûá khöng phaãi anh cöë tònh quïn haã?
   - Àêu coá! Töi quïn thêåt.
   Xuyïën khoaát tay:
   - Nïëu quïn thêåt thò thöi! Nhûng nhû vêåy laâ anh thûâa nhêån
mònh coá khuyïët àiïím röìi chûá?
   Anh tùåc lûúäi:
   - ÛÂ, thûâa nhêån.
   Xuyïën "cêåt vêën" tiïëp:
   - Coá khuyïët àiïím thò phaãi laâm sao?
   - Phaãi sûãa chûäa! Anh àaáp nhû caái maáy.
   Xuyïën guåc gùåc àêìu:
   - Àuáng röìi! Phaãi sûãa chûäa! - Noá ngûâng möåt chuát röìi noái tiïëp,
gioång chêåm raäi - Nhûng trûúác khi sûãa chûäa thò phaãi kyã luêåt.
   Anh giêåt thoát:
   - Kyã luêåt?
   Xuyïën nhûúáng mùæt:
    - Chûá gò nûäa! Coá khuyïët àiïím thò phaãi kyã luêåt. Ai maâ chùèng
vêåy. Anh àöìng yá khöng?
   - Nhûng kyã luêåt gò múái àûúåc chûá?


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   25

   Cuác Hûúng lïn tiïëng, gioång bñ mêåt:
   - Gùåp baâ chuã quaán anh seä biïët.
   Nghe vêåy, anh thúã phaâo:
   - Nïëu vêåy thò töi biïët röìi!
   Vûâa noái anh vûâa cêìm túâ giêëy ghi tiïìn cheâ trïn baân vaâ àûa
cho Cuác Hûúng. Xuyïën vaâ Thuåc cuâng chuåm àêìu vaâo xem. Àoåc xong
nöåi dung ghi trong têëm giêëy, Thuåc cûúâi khuác khñch. Coân Cuác
Hûúng thò xuyát xoa:
    - Túâ "quyïët àõnh kyã luêåt" naây cêìn àûúåc lûu giûä cho àúâi sau
hoåc têåp!
   Xuyïën thûåc tïë hún. Noá nhòn anh bùçng aánh mùæt ranh maänh:
   - Nhûng maâ anh àaä thi haânh kyã luêåt chûa?
   Anh cûúâi:
   - Röìi! Ngay tûâ khi nhêån àûúåc "quyïët àõnh"!
    Noái xong, anh giêåt mònh nhêån ra anh àaä nhiïîm phaãi löëi ùn
noái tïëu tïëu cuãa Cuác Hûúng.
   Xuyïën khen anh:
   - Nhanh nheån nhû vêåy laâ töët! Nhûng àoá múái chó laâ phêìn möåt.
Coân phêìn hai...
    Cêu noái lêëp lûãng cuãa Xuyïën laâm anh toaát möì höi. Tûúãng àêu
thoaát naån, ai deâ múái hïët têåp möåt. Khöng biïët caái troâ kyã luêåt trúâi úi
naây coân keáo daâi bao nhiïu têåp nûäa. Thêåt ra, ngay caã Thuåc vaâ Cuác
Hûúng cuäng ngú ngaác khöng biïët Xuyïën àõnh dêîn dùæt troâ chúi naây
àïën àêu. Caái vuå têåp möåt, têåp hai naây laâ do Xuyïën bõa ra chûá khöng
coá trong kïë hoaåch chung cuãa caã boån.
   - Gò nûäa àêy? Anh nhùn nhoá hoãi.
   Xuyïën tónh bú:
   - Sùæp túái tuåi naây than gia biïíu diïîn vùn nghïå trong trûúâng.
   - Chuyïån àoá liïn quan gò àïën töi?
   - Coá chûá sao khöng! Tuåi naây biïîu diïîn tiïët muåc muáa "Baâi ca
trïn soáng".
   - Thò sao? - Anh vêîn chûa hiïíu Xuyïën àõnh giúã troâ gò. Nhûng
Xuyïën vêîn khöng traã lúâi thùèng cêu hoãi cuãa anh. Noá cûá noái voâng vo:

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            26

   - Trong tiïët muåc àoá, con Cuác Hûúng vaâ con Thuåc àoáng vai
ngûúâi caá, coân töi laâ anh chaâng lñnh thuãy.
   Anh söët ruöåt:
   - Chùæc Xuyïën àõnh nhúâ töi àoáng vai lñnh thuãy thïë cho Xuyïën
phaãi khöng?
   - Xuyïën lûúâm anh:
   - Tûúáng anh laâ tûúáng hoåc troâ, àoáng vai lñnh thuãy sao nöíi.
   - Vêåy thò chuyïån lñnh thuãy dñnh daáng gò úã àêy?
  - Dñnh daáng chûá sao khöng! Búãi vò töi àoáng vai lñnh thuãy
nhûng khöng thïí naâo tòm ra möåt böå àöì lñnh thuãy.
   Anh nhòn noá:
   - Xuyïën àõnh nhúâ töi kiïëm giuâm chûá gò?
   Xuyïën gêåt àêìu, miïång noá cûúâi toe.
   - Vêåy thò noái ngay tûâ àêìu cho röìi. Xuyïën cûá noái voâng voâng,
nghe phaát mïåt!
   Cuác Hûúng noái:
   - Anh thöng caãm cho noá ài! Têåt cuãa noá trûúác nay laâ vêåy. Tuåi
naây can hoaâi maâ noá höíng chõu boã, cûá giûä laâm cuãa.
   Xuyïën cûúâi hò hò:
   - Ngu sao boã!
   Röìi noá quay sang anh:
   - Nhû vêåy laâ anh chõu röìi heán?
   Anh êëp uáng:
   - Töi khöng thïí hûáa chùæc. Nhûng töi seä cöë gùæng.
   Nghe anh traã lúâi vêåy, Xuyïën nghinh mùåt:
   - Töi khöng cêìn anh cöë gùæng. Töi chó cêìn anh hûáa chùæc thöi.
   Thuåc liïëc Xuyïën:
   - Ai laåi noái nhû maây!
   Xuyïën nhûúáng mùæt:
   - Kïå tao!
   Anh vuöët toác:

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   27

    - Chuyïån àoá khoá àêëy!
    Tûå nhiïn Cuác Hûúng thêëy töåi nghiïåp anh. Noá noái:
    - Àuáng laâ khoá thêåt! Trong chuyïån naây con Xuyïën húi xûã eáp.
    Xuyïën nguyát Cuác Hûúng:
   - ÖÌ, maây huâa theo con Thuåc heán! Nïëu ngon, sao maây khöng
nhúâ Huâng quùn kiïëm giuâm ài!
    Cuác Hûúng nhùn mùåt:
    - Deåp chuyïån Huâng quùn ài! Maây laäng xeåt!
    Anh can:
    - Thöi caác cö àûâng caäi nhau nûäa! Àïí töi nghô coi!
    - ÛÂ, anh nghô ài! - Xuyïën noái, veã khoaái chñ.
    Trêìm ngêm möåt höìi, anh noái, gioång khöng àûúåc tûå tin cho
lùæm:
    - Chó coá caách àïën Böå Tû lïånh Haãi quên hoãi mûúån.
    Xuyïën reo lïn:
    - Vêåy anh àïën àoá ài!
    Anh tùåc lûúäi:
    - Dïî gò maâ àïën àoá! Phaãi coá giêëy giúái thiïåu!
    - Thò anh laâm giêëy giúái thiïåu.
    - Giêëy giúái thiïåu úã àêu maâ laâm.
    Xuyïën lo lùæng:
    - Phaãi tòm ra caách gò chûá? Chùèng leä anh chõu thua?
    Anh cuái àêìu suy nghô:
    - Àïí töi tñnh caách khaác! - Chúåt anh ngêíng lïn, mùæt long lanh
- ÖÌ, àûúåc röìi! Töi seä àïën àoaân ca nhaåc Hûúng Miïìn Nam.
    - Àoaân Hûúng Miïìn Nam? - Xuyïën tröë mùæt.
    - ÛÂ. Caách àêy mêëy nùm, àoaân naây coá möåt tiïët muåc muáa vïì
biïín. Töi nhúá hoå coá mùåc àöì lñnh thuãy.
    - Anh quen hoå haã? - Cuác Hûúng hoãi.
    Anh lùæc àêìu:


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            28

   - Khöng quen. Nhûng töi cûá àïën hoãi àaåi. Biïët àêu hoå cho
mûúån.
   Xuyïën gêåt àêìu:
   - ÛÂ, saáng kiïën hay àêëy! Chiïìu nay anh àïën àoá ài!
    - Töëi nay múái gùåp hoå àûúåc. Chiïìu töi coân phaãi ài tòm túâ baáo
àoåc xem töëi nay hoå diïîn úã raåp naâo. Coá vêåy múái biïët àûúâng maâ tòm.
   - Vêåy chûâng naâo anh àem àöì lñnh thuãy àïën cho tuåi naây?
   Anh nhñu maây:
   - Gêëp khöng?
   - Rêët gêëp.
   - Khoaãng ba ngaây nûäa àûúåc khöng?
   - Ba ngaây thò àûúåc! Nhûng anh nhúá àuáng heån nghen!
   - ÛÂ, àuáng heån!
    Tuy noái nhû vêåy, thêåt buång anh khöng tin vaâo kïët quaã cöng
viïåc bao nhiïu.
http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  29
                CHÛÚNG 4

   Heån vúái Xuyïën ba ngaây nhûng múái àïën ngaây thûá hai, anh àaä
coá mùåt úã quaán.
   Xuyïën hoãi:
   - Àöì lñnh thuãy àêu ?
   Nhòn gûúng mùåt raång rúä hy voång cuãa noá, anh aáy naáy kinh
khuãng. Sau möåt thoaáng ngêåp ngûâng, anh noái, gioång böëi röëi:
   - Khöng mûúån àûúåc.
   Gioång Xuyïën xòu hùèn ài:
   - Sao vêåy ? Anh coá àïën àoaân Hûúng Miïìn Nam khöng ?
   Anh gêåt àêìu:
   - Coá. Nhûng hoå baão tiïët muåc àoá lêu röìi khöng biïíu diïîn.
Nhûäng böå àöì lñnh thuãy cuä hïët röìi.
   Xuyïën traách:
   - Anh thêåt cuâ lêìn. Cuä cuâng mûúån. Tuåi naây àêu coá cêìn àöì múái.
   - Nhûng àöì àoá cuä quaá, hoå àem laâm gieã lau hïët röìi.
   Xuyïën thúã daâi:
   - Vêåy thò thöi.
   Cuác Hûúng vaâ Thuåc ngöìi bïn caånh cuäng buöìn xo. Anh cuäng
buöìn. Khöng hiïíu sao anh coá caãm giaác moåi chuyïån àïìu do löîi cuãa
mònh. Anh liïìn lêëy mêëy têëm giêëy maâu xanh cùæt sùén trong tuái xaách
ra, deâ dùåt noái:
   - Töi cùæt mêëy têëm giêëy naây...
   - Gò vêåy ? - Xuyïën hoãi.
   - Giêëy maâu .
   Xuyïën ngaåc nhiïn:
    - Anh cùæt giêëy maâu laâm gò ? Tuåi naây lúán röìi, àêu coá hoåc mön
thuã cöng.


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            30

   - Khöng phaãi! Caái naây àïí laâm àöì lñnh thuãy.
   Trong khi Xuyïën àang tröë mùæt thò Cuác Hûúng reo lïn:
   - Töi hiïíu röìi. Anh àõnh daán nhûäng àûúâng soåc xanh lïn aáo
trùæng chûá gò ?
   - ÛÂ . Chó coá caách laâm nhû vêåy.
    Xuyïën hiïíu ra vaâ noá nhòn anh bùçng aánh mùæt tròu mïën. Lêìn
àêìu tiïn noá nhòn anh nhû vêåy. Vaâ noá khen:
   - Anh thêåt thöng minh.
   Ngêåp ngûâng möåt chuát, noá noái thïm:
   - Vaâ thêåt töët.
   Lúâi khen cuãa Xuyïën laâm anh ngûúång àoã caã mùåt.
   Cuác Hûúng cûúâi cûúâi nhòn anh:
   - Vêåy laâ may cho anh àoá. Nïëu khöng coá mêëy têëm giêëy naây
"cûáu maång", con Xuyïën noá àaä kyã luêåt anh röìi.
   Xuyïën naåt Cuác Hûúng:
   - Maây àûâng coá noái oan cho tao ! Kyã luêåt cuäng tuây chuyïån chûá!
   Nghe Xuyïën noái, anh buöìn cûúâi nhûng cöë neán. Noá laâm nhû
anh laâ hoåc troâ cuãa noá, muöën phaåt luác naâo thò phaåt.
   Cuác Hûúng hoãi anh:
   - Töëi möët, anh coá muöën àïën xem tuåi naây biïíu diïîn vùn nghïå
khöng?
   Anh chûa kõp traã lúâi thò Thuåc can:
   - Thöi, anh àûâng ài! Tuåi naây muáa xêëu hoùæc aâ!
   Cuác Hûúng lûúâm Thuåc:
   - Xêëu àêu maâ xêëu! Maây àûâng coá khiïm töën maâ mêët uy tñnh
cuãa caã boån. Tao thêëy tuåi mònh muáa khöng thua gò chûúng trònh ca
nhaåc nûúác ngoaâi trïn ti-vi.
   Xuyïën khõt muäi:
   - Coân hún nûäa êëy chûá!
   Xuyïën noái xong, caã boån cûúâi khuác khñch. Anh cuäng caãm thêëy
vui lêy niïìm vui höìn nhiïn vaâ nhñ nhaãnh cuãa caác cö gaái.


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   31

     Cuác Hûúng laåi hoãi:
     - Sao ? Anh ài khöng?
     Anh ngêåp ngûâng:
     - Töi chûa thïí noái trûúác.
     Cuác Hûúng nheo mùæt:
     - Anh ngaåi phaãi khöng?
     - Khöng. Töi coá ngaåi gò àêu. Nhûng töëi möët coá thïí töi bêån.
   - Thöi, bêy giúâ nhû thïë naây. Töëi möët, nïëu anh raãnh thò anh
àïën trûúác cöíng trûúâng luác baãy giúâ, tuåi naây seä àûa anh vaâo. Àûúåc
khöng ?
     - Coân nïëu trïî thò töi vaâo möåt mònh ?
     Cuác Hûúng nhuán vai:
   - Súå ài möåt mònh anh khöng vaâo àûúåc. Öng baão vïå seä àuöíi
anh ra liïìn. Phaãi coá tuåi naây baão laänh múái àûúåc. Nhúá nghen, luác baãy
giúâ.
     Anh gêåt àêìu.
   Nhûng vaâo buöíi töëi liïn hoan vùn nghïå, Xuyïën, Cuác Hûúng
vaâ Thuåc chúâ moãi con mùæt vêîn khöng thêëy anh túái. Àïën baãy giúâ, caã
ba àaânh phaãi keáo vaâo höåi trûúâng.
     Mêëy höm sau, gùåp anh, Xuyïën hoãi:
     - Baãy giúâ töëi bûäa àoá sao anh khöng túái ?
     - Töi keåt.
     Cuác Hûúng traách:
     - Tuåi naây chúâ anh àïën daâi caã cöí luön!
     Anh àuâa:
     - Töi thêëy cöí cuãa mêëy cö àêu coá daâi.
     - Daâi chûá! Höm àoá daâi lùæm. Bûäa nay thuåt laåi röìi.
     Xuyïën toã veã tiïëc reã:
     - Tuåi naây muáa àeåp quaá trúâi maâ anh khöng àûúåc xem, uöíng
thêåt!
     Thuåc chúáp mùæt:


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           32

    - Caái aáo lñnh thuãy tröng giöëng lùæm!
    Anh gêåt àêìu:
    - ÛÂ, tröng rêët giöëng. Nhûng mêëy cö daán khöng kyä, Xuyïën
muáa nûãa chûâng, möåt àûúâng viïìn bõ bong ra. Tröng nhû caái àuöi
diïìu.
    Xuyïën tröë mùæt:
    - UÃa, sao anh biïët?
    Röìi noá quay sang Thuåc:
    - Maây len leán maây kïí phaãi khöng?
    Thuåc nhùn mùåt:
    - Hoãi vö duyïn!
    Anh cûúâi:
    - Khöng phaãi Thuåc kïí àêu! Höm àoá töi coá xem!
    Cuác Hûúng baán tñn baán nghi:
    - Anh coá xem?
    - ÛÂ.
    - Anh túái höìi naâo ?
    - Khoaãng taám giúâ. Töi túái trïî.
    - Laâm sao anh vö àûúåc?
    - Töi... ài vö.
    - Nhûng maâ ai cho anh vö ?
    - Thò baác baão vïå.
    Cuác Hûúng nghi ngúâ:
    - Baác baão vïå maâ àïí yïn cho anh vö ? Baác ta àuöíi anh ra àêëy
chûá!
   - Baác ta khöng àuöíi. Töi noái: baác cho chaáu vaâo xem vùn nghïå.
Baác ta baão: vaâo ài! Chó coá thïë thöi!
    Cuác Hûúng khõt muäi:
    - Chó coá thïë thöi! Thêåt khoá tin!
    Xuyïën cuäng àöìng yá vúái Cuác Hûúng. Noá noái:


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 33

   - Quaã laâ khoá tin! Baác baão vïå cuãa tuåi naây rêët khoá tñnh. Khöng
bao giúâ baác ta cho keã laå mùåt vaâo trûúâng xem vùn nghïå. Töi nghi laâ
anh leo haâng raâo!
   Thuåc phaãn àöëi:
   - Haâng raâo trûúâng mònh toaân keäm gai laâm sao leo àûúåc?
   Xuyïën hùæng gioång:
   - Biïët àêu àûúåc! Nïëu khöng thò chùæc anh nùn nó ó öi vúái baác
baão vïå. Khöng chûâng anh höëi löå baác ta nûäa!
   Anh nhuán vai:
   - Töi chùèng nùn nó cuäng chùèng höëi löå. Mêëy cö khöng tin thò
thöi! Baác ta chó noái: vaâo ài! Thïë laâ töi vaâo!
    Kyâ cöng cuãa anh khiïën ba cö gaái àïìu ngaåc nhiïn. Nhûng chó
coá Xuyïën laâ nghi hoùåc. Cuác Hûúng cûúâi cûúâi nhûng noá tin laâ anh
noái thêåt. Coân Thuåc thò ngay tûâ àêìu àaä chùèng nghi ngúâ gò. Nhûng
noá chùèng hiïíu anh laâm caách naâo maâ loåt qua àûúåc baác baão vïå vöën
nöíi tiïëng laâ baão thuã nhêët trûúâng. Höm sau, anh coân laâm ba cö gaái
ngaåc nhiïn hún nûäa khi anh àöåt nhiïn hoãi Thuåc:
   - Thuåc gioãi vùn nhêët lúáp phaãi khöng?
   Thuåc giêåt mònh êëp uáng:
   - Àêu coá!
   Anh cûúâi:
   - Thuåc àûâng chöëi. Töi biïët hïët. Coân Cuác Hûúng thò gioãi toaán.
Àuáng khöng?
    Cuác Hûúng ngêín ngûúâi ra nhûng noá chûa kõp traã lúâi, Xuyïën
àaä voåt miïång:
   - Coân töi thò sao ? Anh coá biïët gò vïì töi khöng?
    - Xuyïën haã ? Xuyïën thò gioãi àïìu caác mön. Ngoaâi ra, Xuyïën
coân laâ lúáp trûúãng!
   Xuyïën theâ lûúäi:
   - Cha meå úi! Thïë naây thò anh nhêët àõnh laâ cöng an röìi!
   - Khöng phaãi cöng an. Maâ laâ thaám tûã! - Cuác Hûúng nhêån xeát.
Vaâ noá doâm anh, noái - Anh khai thêåt ài! Anh khöng phaãi tïn Gia.
Anh laâ Maigret hay Sherlock Holmes?


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                              34

   Anh troân mùæt nhòn Cuác Hûúng:
   - Chaâ, Cuác Hûúng raânh chuyïån trinh thaám quaá heán!
   Cuác Hûúng vïnh mùåt:
   - Phaãi àoåc truyïån trinh thaám àïí caãnh giaác nhûäng keã khaã
nghi chûá! - Röìi noá cûúâi tuãm tóm, noái - Nhû anh chùèng haån.
   - Nhû töi ?
   - ÛÂ, nhû anh. Nhûng maâ töi nhúá ra röìi . Anh khöng phaãi laâ
Maigret hay Sherlock Holmes. Anh laâ Arseâne Lupin.
   Anh gêåt guâ:
   - Töi biïët röìi. Àoá laâ nhê vêåt cuãa Maurice Leblanc. Nhûng taåi
sao Cuác Hûúng baão töi laâ Arseâne Lupin?
   Cuác Hûúng noái maâ mùæt nhòn lïn trêìn nhaâ:
    - Búãi vò Arseâne Lupin cuäng treã nhû anh. Cuäng... àeåp trai nhû
anh. Luác naâo cuäng ùn mùåc laáng cooáng. Ngoaâi ra, Arseâne Lupin laåi
rêët laáu caá vaâ rêët khoaái "tröìng cêy si" caác cö gaái.
   - Neâ, neâ, Cuác Hûúng àûâng coá noái bêåy! Töi laáu caá höìi naâo ?
   - Thò anh khöng laáu caá.
   - Töi cuäng chùèng "tröìng cêy si" ai hïët. Töi àaä noái röìi. Töi àïën
àêy chó àïí uöëng caâ phï.
   - Thò anh khöng "tröìng cêy si" nhûng maâ cêy si tröìng anh.
   Anh cau mùåt:
   - Nïëu mêëy cö coân nghô nhû vêåy thò töi seä khöng àïën àêy nûäa.
    Thêëy anh coá veã giêån thêåt sûå, caã boån phaát hoaãng. Thuåc giaãng
hoâa, veã lo lùæng:
   - Con Cuác Hûúng noái àuâa, anh giêån laâm chi!
   Cuác Hûúng cuäng nhên nhûúång:
   - Vêåy thöi, töi ruát lúâi laåi. Anh khöng laáu caá, cuäng khöng
"tröìng cêy si". Chó coân möîi khoaãn treã vaâ àeåp trai thöi. Anh àöìng yá
chûa ?
   Àang bûåc mònh nhûng nghe gioång lûúäi cuãa Cuác Hûúng, anh
cuäng phaãi phò cûúâi:
   - Khöng àöìng yá. Chó treã thöi. Nhûng khöng àeåp trai.

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   35

    Cuác Hûúng cheáp miïång:
    - Àeåp thêåt maâ. Y chang thêìn Apollon trong thêìn thoaåi Hy
Laåp.
    Xuyïën gêåt àêìu vaâ noái bùçng gioång tónh khö:
   - Con Cuác Hûúng noái àuáng àoá. Tûâ khi cha sinh meå àeã àïën giúâ,
töi chûa tûâng thêëy möåt ngûúâi naâo àeåp trai maâ laåi quñ phaái, sang
troång nhû anh.
    - Thöi ài mêëy cö ! - Anh xua tay - Mêëy cö àûâng coá choåc quï
töi!
    Xuyïën laâm ra veã thêåt thaâ:
   - Choåc quï gò àêu! Khöng tin, anh hoãi con Thuåc coi! - Röìi noá
quay sang Thuåc, hoãi - Phaãi khöng Thuåc?
    Anh nhòn Thuåc. Nhûng Thuåc àaä ngoá lú chöî khaác.
    Xuyïën huâng höìn:
    - Àoá, anh thêëy chûa! Con Thuåc ngoá lú tûác laâ noá àöìng yá röìi àoá!
    Trûúác löëi diïîn giaãi ngang pheâ cuãa Xuyïën, anh chó biïët móm
cûúâi. Anh biïët coá caäi nhau vúái Xuyïën cuäng vö ñch, Xuyïën seä aát
gioång anh. Vaã laåi, cuäng khöng nïn laâm nhû vêåy. Cö naây maâ laâm
lúáp trûúãng thò àaáo àïí phaãi biïët! Caã lúáp nghe lúâi cûá laâ rùm rùæp! -
Anh nghô thêìm vaâ kheä ngûúác nhòn ba cö gaái àang ngöìi rñu rñt trûúác
mùåt bùçng aánh mùæt tròu mïën. Hoå àïìu laâ nhûäng hoåc sinh ûu tuá. Chó
coá möîi caái töåi nghõch phaá, trúâi cuäng súå! Vaâ khöng hiïíu ma xui quó
khiïën thïë naâo maâ anh laåi ngêîu nhiïn trúã thaânh naån nhên khöën
khöí cuãa hoå.
    Höm àoá, anh khöng phaãi traã tiïìn caâ phï. Khi anh kïu tñnh
tiïìn, baâ chuã quaán baão Xuyïën àaä traã röìi. Anh àoaán rùçng àoá laâ caách
hoå caãm ún anh vïì chuyïån chiïëc aáo lñnh thuãy.
http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                             36                  CHÛÚNG 5

   Mùåc duâ rêët caãm kñch vïì chiïëc aáo lñnh thuãy, Xuyïën vêîn caãm
thêëy êëm ûác vïì anh, nhêët laâ vïì caái "thên thïë vaâ sûå nghiïåp" mú höì
cuãa anh. Cho àïën nay, Xuyïën, Thuåc vaâ Cuác Hûúng chó múái biïët àoá
laâ möåt anh chaâng àeåp trai (choåc quï), tuöíi con ngûåa (àoaán moâ) vaâ
thêët nghiïåp (do anh chaâng tûå khai nhûng chùæc gò àaä àuáng!) Coân
ngoaâi ra, khöng àûáa naâo biïët gò thïm vïì anh caã.
   Trong khi àoá, chùèng biïët anh àiïìu tra bùçng con àûúâng bñ mêåt
naâo maâ laåi biïët khaá roä vïì boån hoå. Caâng nghô, Xuyïën caâng thùæc mùæc.
Thùæc mùæc nhûng khöng giaãi àaáp àûúåc, Xuyïën àêm ra tûác mònh.
    Xuyïën noái vúái Thuåc, gioång êëm ûác:
    - Vêåy laâ boån mònh àaä thua 0-1.
    Thuåc khöng hiïíu:
    - Laâm gò maâ thua ? Maâ thua ai ?
    - Thua anh chaâng Gia chûá thua ai !
    Thuåc ngêy thú:
    - Sao laåi thua anh ta ? Thua caái gò ?
    Cuác Hûúng nhaåy hún Thuåc. Noá hiïíu liïìn:
   - Anh ta biïët raânh vïì tuåi mònh, trong khi tuåi mònh muâ tõt vïì
anh ta, vêåy laâ thua chûá laâ gò nûäa !
    - ÛÂa heán ! - Thuåc gêåt guâ.
    Xuyïën liïëc xeáo Thuåc:
    - Maây luác naâo cuäng ngú ngú ngaác ngaác, cûá nhû àang úã trïn
mêy !
    Thuåc vuâng vùçng:
   - Thò tao úã trïn mêy, coân maây vúái con Cuác Hûúng úã dûúái àêët.
Tuåi maây muöën laâm gò thò laâm !
    Cuác Hûúng giaãng hoâa:
   - Thöi, àûâng caäi nhau nûäa ! Nhiïåm vuå haâng àêìu cuãa tuåi mònh
bêy giúâ laâ phaãi xaác àõnh xem anh chaâng...

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  37

   Thuåc ngoá Cuác Hûúng:
   - Xaác àõnh sao ?
   Cuác Hûúng cûúâi hò hò:
   - Xaác àõnh xem anh chaâng àaä coá... vúå chûa !
   - Deåp maây ài ! Giúän hoaâi !
   Cuác Hûúng hñt vaâo möåt húi daâi. Noá lêëy böå nghiïm chónh:
    - Nhiïåm vuå haâng àêìu cuãa tuåi mònh laâ xaác àõnh xem anh
chaâng laâ ngûúâi thïë naâo, hoåc haânh ra sao, biïët àoåc biïët viïët hay muâ
chûä...
    Trong khi Cuác Hûúng àang hoa chên muáa tay "thuyïët minh"
vïì "nhiïåm vuå" thò Thuåc öm buång cûúâi. Bao giúâ cuäng vêåy, hïî Cuác
Hûúng pha troâ laâ Thuåc khöng nhõn àûúåc cûúâi. Chó coá Xuyïën vêîn
giûä àûúåc veã mùåt nghiïm nghõ. Noá coi nhûäng àiïìu Cuác Hûúng àûa
ra laâ hoaân toaân àûáng àùæn mùåc duâ chùèng bao giúâ Cuác Hûúng noái vïì
nhûäng àiïìu àûáng àùæn bùçng phong caách àûáng àùæn thêåt sûå.
   Àúåi Cuác Hûúng noái xong, Xuyïën phaát biïíu:
   - Àuáng laâ phaãi kiïím tra trònh àöå hoåc vêën cuãa anh chaâng, xem
anh ta coá phaãi laâ ngûúâi hoåc haânh àaâng hoaâng khöng. Nhûng laâm
thïë naâo àïí kiïím tra àiïìu àoá.
   Cuác Hûúng nhuán vai:
   - Dïî úåt !
   Anh vêîn khöng hay biïët gò vïì toan tñnh cuãa ba cö nûä sinh
tinh nghõch. Anh àang ngöìi trong quaán thò Xuyïën, Thuåc vaâ Cuác
Hûúng keáo vaâo nhû thûúâng lïå. Anh móm cûúâi chaâo hoå vúái veã thên
mêåt nhû moåi ngaây. AÁnh mùæt laáu lónh cuãa Xuyïën vaâ Cuác Hûúng
khöng coân khiïën anh phaãi caãnh giaác. Bêy giúâ, phêìn naâo anh àaä
laâm quen vúái tñnh caách nghõch ngúåm cuãa hai cö.
    Nhû àaä baân tñnh, sau nhûäng cêu chuyïån troâ vúá vêín, Xuyïën
àöåt ngöåt hoãi anh:
   - Anh biïët laâm toaán khöng?
   Anh giêåt mònh:
   - Toaán gò ?
    - Thò toaán chûá toaán gò ! Toaán tuåi naây àang hoåc àoá ! Coá möåt
baâi toaán khoá quaá, tuåi naây àõnh nhúâ anh giaãi giuâm.

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            38

   Anh nhòn Xuyïën bùçng aánh mùæt nghi hoùåc:
    - Chùæc caác cö laâm böå chûá caã Xuyïën lêîn Cuác Hûúng àïìu gioãi
toaán, leä naâo laâm khöng ra !
   Cuác Hûúng cheáp miïång:
   - Tuåi naây bñ thêåt maâ ! Anh giaãi giuâm ài ! Hay laâ anh cuäng bñ !
   Anh tùåc lûúäi:
  - Töi cuäng khöng biïë t nûäa ! Coá thïí töi cuäng giaãi khöng ra.
Nhûng thöi, caác cö cûá àûa àêy töi xem thûã !
    Chó àúåi coá vêåy, Xuyïën ruát cuöën têåp trong cùåp ra àùåt lïn baân.
Noá lêåt lêåt vaâi trang röìi chó vaâo baâi toaán "tuåi naây àang bñ".
   Anh nhòn vaâo cuöën têåp vaâ bêët giaác buöåc miïång khen:
   - Àeåp quaá !
   Xuyïën tröë mùæt:
   - Toaán maâ àeåp?
   Anh àñnh chñnh:
   - Khöng phaãi ! Töi khöng noái baâi toaán !
   - Chûá anh baão caái gò àeåp?
   Cuác Hûúng voåt miïång traã lúâi thay:
   - Anh Gia khen baân tay cuãa maây àeåp àoá !
   Cuác Hûúng vûâa noái, Xuyïën àaä vöåi vaä ruåt tay vïì.
   Anh cûúâi:
    - Cuác Hûúng chó gioãi xuyïn taåc. Töi khen laâ khen chûä viïët.
Chûä con gaái maâ viïët àeåp, àïìu vaâ maånh meä khöng thua gò chûä con
trai !
   Cuác Hûúng liïëc Xuyïën:
   - Thñch nheá ! Con gaái maâ nhû con trai !
   Anh nhòn Cuác Hûúng:
   - Cö laåi xuyïn taåc nûäa röìi !
   Cuác Hûúng súå anh nöíi giêån nhû bûäa trûúác, liïìn theâ lûúäi:
    - Thöi, thöi, töi khöng "phuå àïì viïåt ngûä" nûäa àêu! Anh laâm
toaán ài !

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   39

    Anh laåi cuái nhòn vaâo baâi têåp. Baâi toaán Xuyïën àûa chó laâ möåt
baâi toaán vïì àaåi söë veáctú. Baâi toaán khöng coá gò laâ phûác taåp lùæm. Anh
lêëy cêy viïët trong tuái aáo ra vaâ giaãi nhoaáng möåt caái laâ xong.
   Giaãi xong, àêíy cuöën têåp vïì phña Xuyïën, anh noái:
    - Chùæc caác cö êm mûu chuyïån gò chûá baâi toaán naây caác cö thûâa
sûác giaãi.
   Xuyïën cêìm cuöën têåp lïn laâm böå sùm soi, noái:
   - Tuåi naây bñ thêåt maâ !
   Thuåc nhòn anh bùçng aánh mùæt long lanh:
    - Anh giaãi leå ghï ! Anh maâ xin vö hoåc chung lúáp vúái tuåi naây,
chùæc laâ anh seä àûáng nhêët.
   Cuác Hûúng huâa vö:
   - Vaâ tuåi naây seä coáp -pi baâi cuãa anh tha höì.
   Anh xua tay:
   - Thöi, thöi, caác cö àûâng coá maâ böëc töi lïn mêy !
   Cuác Hûúng nheo mùæt:
    - Böå anh khöng thñch lïn mêy haã ? Lïn mêy, anh seä àûúåc úã
vúái con Thuåc !
   - Sao laåi úã vúái Thuåc ?
    - Búãi vò khi naäy con Xuyïën baão con Thuåc luác naâo cuäng ngú
ngú ngaác ngaác, y nhû àang söëng úã trïn mêy. Anh lïn àoá laâ gùåp noá
liïìn.
   Nhòn Thuåc àang ngöìi sûúång suâng, anh traách Cuác Hûúng:
   - Cö thò luác naâo cuäng àuâa àûúåc !
   - Thöi, töi seä khöng àuâa nûäa ! - Cuác Hûúng ruåt cöí.
   Àöåt nhiïn, Xuyïën lïn tiïëng:
   - Coân möåt baâi nûäa !
   Anh quay nhòn Xuyïën:
   - Xuyïën noái sao ?
   Xuyïën ruát möåt cuöën têåp khaác trong cùåp ra, noái:
   - Coân möåt baâi toaán khoá nûäa ! Anh giaãi giuâm ài !


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                             40

    Anh giú hai tay lïn trúâi:
    - Trúâi úi, cö laâm nhû töi laâ maáy tñnh khöng bùçng !
    Xuyïën cûúâi:
   - Anh coân gioãi hún maáy tñnh nûäa êëy chûá ! Baâi naây khoá lùæm,
maáy tñnh chûa chùæc àaä giaãi ra !
    Anh nheo mùæt:
    - Khoá bùçng baâi khi naäy chûá gò !
    - Khoá hún nhiïìu !
    Vûâa noái Xuyïën vûâa àêíy cuöën têåp túái trûúác mùåt anh.
   Anh nhòn cuöën têåp nhû nhòn möåt caái bêîy, khöng hiïíu trong
àoá chûáa nhûäng thaách àöë gò. Thêëy vêåy, Xuyïën noái:
    - Laâm gò anh doâm lom lom vêåy ! Khöng coá gò nguy hiïím àêu !
    - Nguy hiïím hay khöng coá trúâi maâ biïët !
    Noái vêåy nhûng anh vêîn keáo cuöën têåp laåi gêìn, chùm chuá àoåc.
Quaã thêåt, àuáng nhû Xuyïën àaä caãnh caáo trûúác, baâi toaán lêìn naây laâ
möåt baâi giaãi tñch khaá rùæc röëi. Anh nhñu maây, cöë nhúá laåi nhûäng kiïën
thûác vïì haâm söë anh àaä hoåc qua trûúác àêy. Anh löi tûâ trong quaá
khûá àêìy buåi ra nhûäng sin, arcsin, cos, arccos vaâ tòm caách hïå thöëng
laåi möåt caách vêët vaã àïí cöë vûúåt qua cuöåc kiïím tra khöng àûúåc baáo
trûúác. Nhûäng àûúâng àöì thõ chaåy ngoùçn ngoeâo trong oác anh nhû
nhûäng tia chúáp. Anh hoåc mön vùn laâ chuã yïëu, tûâ lêu khöng coân
àuång àïën nhûäng con söë röëi rùæm naây nïn phaãi mêët möåt thúâi gian
khaá lêu anh múái giaãi xong baâi toaán.
    Anh thúã phaâo, àûa traã cuöën têåp cho Xuyïën vaâ noái:
    - Xuyïën xem laåi ài ! Khöng biïët töi giaãi coá sai chöî naâo khöng.
    Caã ba cö gaái chêu àêìu doâm vö cuöën têåp.
    Thuåc reo lïn:
    - Àuáng röìi !
    Xuyïën gêåt guâ:
    - Àuáng laâ möåt "em" hoåc sinh xuêët sùæc !
    Coân Cuác Hûúng thò nhòn anh, khen:
    - Anh coá thïí lïn thùèng lúáp mûúâi hai àûúåc röìi. Khoãi phaãi lûu
ban !

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                41

   Nghe khen, anh chùèng caãm thêëy sung sûúáng möåt chuát naâoå
Anh nhòn ba cö gaái vúái veã bùn khoùn:
     - Caác cö àõnh thûã töi chûá gò ?
     Xuyïën laâm mùåt tónh:
     - Thûã gò àêu! Tuåi naây laâm khöng ra, nhúâ anh giaãi giuâm vêåy
thöi !
     Anh thúã daâi:
     - Töi khöng chuyïn vïì toaán. May maâ töi chûa quïn hïët moåi
thûá.
     - Chûá anh chuyïn mön gò ? - Thuåc hoãi.
     - Töi hoåc vùn.
     Cuác Hûúng nhûúáng mùæt:
     - Vêåy laâ anh húåp vúái con Thuåc röìi .
     Phúát lúâ cêu chêm choåc cuãa Cuác Hûúng, anh noái:
     - Xuyïën vaâ Cuác Hûúng cuäng àêu coá keám mön vùn.
     Xuyïën nhuán vai:
     - Töi vúái con Cuác Hûúng hoåc dúã eåc!
     - Àoá laâ Xuyïën noái vêåy thöi!
     Xuyïën guåc gùåc àêìu:
   - Con Xuyïën noái thêåt àoá. Tuåi töi hoåc vùn thua xa con Thuåc.
Hoåc truyïån Kiïìu caã thaáng trúâi maâ töi chó nhúá coá möîi möåt cêu.
     Anh toâ moâ:
     - Cêu gò?
   - "Maây rêu nhùén nhuåi, aáo quêìn baãnh bao". Nhúâ gùåp anh töi
múái nhúá, chûá nïëu khöng töi àaä quïn tuöët röìi!
   Cêu Kiïìu maâ Cuác Hûúng àoåc laâ cêu Nguyïîn Du taã Maä Giaám
Sinh, möåt nhên vêåt bõp búåm. YÁ noá muöën choåc anh. Nhûng anh
khöng giêån Cuác Hûúng, anh chó beã laåi:
   - Nhûng Maä Giaám Sinh trïn böën chuåc tuöíi kia maâ! Nguyïîn
Du àaä viïët laâ: "Quaá niïn traåc ngoaåi tûá tuêìn".
   - Anh nhúá löån röìi! - Cuác Hûúng caäi - Nguyïîn Du viïët laâ "Quaá
niïn traåc ngoaåi tûá tuêìn... chia hai"!

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                             42

   Noái xong, noá cûúâi hñch hñch.
    Sau lêìn "kiïím tra" trònh àöå vùn hoaá cuãa anh, ba cö gaái àaä
khöng coân thùæc mùæc vïì "hoåc lûåc" cuãa anh nûäa. Caã ba àïìu thöëng
nhêët yá kiïën: anh khöng muâ chûä, hoåc haânh àaâng hoaâng, ñt nhêët
cuäng hoåc hïët bêåc phöí thöng trung hoåc (mùåc duâ coá thïí sau àoá àaä thi
rúát àaåi hoåc vaâ lêm vaâo tònh traång thêët nghiïåp).
   Nhûäng lêìn gùåp gúä sau àoá, hoå khöng coân nhúâ anh giaãi "thûã"
nûäa maâ giaãi "thêåt" nhûäng baâi laâm khoá, nhêët laâ chùèng coân mêëy
ngaây nûäa hoå phaãi thi kiïím tra hoåc kyâ möåt. Thêåt ra, vïì caác mön
khoa hoåc tûå nhiïn, Xuyïën, Thuåc vaâ Cuác Hûúng khöng hïì ngaán.
Duy chó coá mön vùn, phên tñch túái, phên tñch lui rùæc röëi, ba cö húi
ngaâi ngaåi. Ngay caã Thuåc, gioãi vùn nhêët lúáp, cuäng luön phaãi deâ
chûâng caác baâi nghõ luêån. Phên tñch möåt àoaån vùn hay möåt àoaån
thú, Thuåc thûâa sûác laâm. Nhûng khi ài vaâo giaãi thñch vaâ chûáng
minh caác nhêån àõnh vùn hoåc, Thuåc thûúâng caãm thêëy luáng tuáng.
Khöng phaãi bao giúâ Thuåc cuäng tòm ra nhûäng lêåp luêån thuyïët phuåc
nhêët. Àoá laâ vêën àïì cuãa Thuåc, cuãa Xuyïën, cuãa Cuác Hûúng. Vaâ caã
cuãa anh, khi ba cö gaái tin cêåy hoãi:
   - Vêåy ta phaãi laâm sao ?
   Anh cûúâi:
    - Àïí giaãi quyïët vêën àïì naây, trûúác tiïn caác cö phaãi giaânh lêëy
caái "vinh dûå" cuãa töi.
    Maäi chuá têm vö baâi hoåc, khöng ngûúâi naâo trong ba cö gaái nhúá
laåi nhûäng troâ chúi quó quaái cuãa mònh. Ba àöi mùæt àïìu giûúng troân
nhòn anh, ngú ngaác. Cuác Hûúng hoãi:
   - Vinh dûå gò?
   - Vinh dûå traã tiïìn caâ phï chûá vinh dûå gò!
   Cuác Hûúng chun muäi:
   - Chaâ, anh thuâ dai quaá heán!
   Anh àùçng hùæng:
    - Àêy khöng phaãi laâ thuâ dai. Töi chó lêåp laåi nhûäng gò caác cö
àaä laâm.
   Xuyïën bònh luêån:
   - Caái àoá ngûúâi ta goåi laâ höëi löå.


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 43

   Anh lùæc àêìu:
   - Chûä höëi löå úã àêy khöng chñnh xaác. Goåi laâ böìi dûúäng thò thñch
húåp hún.
   Xuyïën khõt muäi:
   - Thöi, anh muöën goåi laâ höëi löå hay böìi dûúäng gò kïå anh. Tuåi
naây àöìng yá têët. Miïîn laâ anh chó cho tuåi naây möåt vaâi "bñ quyïët" àïí
laâm baâi nghõ luêån.
   Anh móm cûúâi:
   - Töi noái àuâa thöi chûá chùèng bùæt caác cö traã tiïìn caâ phï àêu
maâ súå. Coân vïì loaåi vùn giaãi thñch vaâ chûáng minh caác nhêån àõnh
vùn hoåc thûåc ra chùèng coá bñ quyïët gò ghï gúám, caái chñnh laâ phaãi
nùæm àûúåc nhûäng yá tûúãng chuã chöët trong nhêån àõnh, thöng qua
nhûäng khaái niïåm chñnh trong cêu. Sau àoá, thiïët lêåp möëi tûúng
quan giûäa nöåi dung nhêån àõnh vaâ nöåi dung taác phêím...
   Sau àoá, anh bùæt àêìu hûúáng dêîn cho caác cö gaái caách tiïën haânh
möåt baâi nghõ luêån vùn hoåc nhû thïë naâo cho khoa hoåc, roä raâng, xuêët
phaát tûâ nhûäng àiïím chuá yá àûúåc xaác àõnh trûúác. Anh giaãng giaãi têån
tònh, dïî hiïíu, vaâ vúái nhûäng cö gaái thöng minh nhû Xuyïën, Thuåc vaâ
Cuác Hûúng thò sûå tiïëp thu khöng gùåp phaãi khoá khùn naâo.
   Khi anh giaãng xong, Xuyïën gêåt guâ:
   - Trònh baây khuác chiïët, maåch laåc, coá àêìu coá àuäa, xûáng àaáng
àûúåc àiïím mûúâi.
   Thuåc khen:
   - Anh thi vaâo trûúâng sû phaåm coi böå húåp lùæm!
   Cuác Hûúng thò choåc:
    - YÁ kiïën con Thuåc hay àêëy! Anh raáng chúâ möåt, hai nùm nûäa,
tuåi naây töët nghiïåp phöí thöng xong, seä ruã anh ài thi àaåi hoåc chung
cho vui.
   Ba cö gaái thi nhau noái, coân anh thò ngöìi ngùæm hoå. Nhûäng
gûúng mùåt höìn nhiïn, nghõch ngúåm vaâ ham hoåc kia bao giúâ cuäng
àem laåi cho anh nhûäng yá nghô vaâ nhûäng xuác caãm töët àeåp.
   Cuác Hûúng cûá xuyát xoa luön miïång:
   - Chaâ, chaâ, coá möåt öng anh nhû anh kïí cuäng thuá võ thêåt!
   Xuyïën "kï" Cuác Hûúng:

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           44

   - Múái höm trûúác maây coân baão anh Gia laáu caá nhû thùçng cha
Areseâne Lupin gò àoá, bûäa nay maây laåi tröí taâi nõnh röìõ Cuác Hûúng
chùèng hïì böëi röëi, noá cûúâi hò hò:
   - Thò con ngûúâi ta phaãi biïët phuåc thiïån chûá! Tao àêu coá
ngoan cöë nhû maây!
   Xuyïën cûå nûå:
   - Tao laâm gò maâ ngoan cöë?
   Cuác Hûúng nghinh mùåt:
   - Chûá gò nûäa! Anh Gia giaãng toaát möì höi, maây khöng nõnh
àûúåc möåt cêu maâ coân baây àùåt bùæt beã tao.
   Xuyïën bôu möi:
   - Tao khöng quen nõnh! Tao haânh àöång thûåc tïë hún!
   Cuác Hûúng ngaåc nhiïn:
   - Maây àõnh laâm gò?
   - Tao ài traã tiïìn caâ phï.
   Vûâa àaáp, Xuyïën vûâa àûáng lïn khoãi ghïë. Anh höët hoaãng:
   - Thöi, thöi, Xuyïën àûâng laâm vêåy! Kyâ lùæm!
   - Coá gò àêu maâ kyâ! Höm trûúác anh traã tiïìn cheâ cho tuåi naây thò
bêy giúâ tuåi naây traã tiïìn caâ phï cho anh. Coi nhû huïì! Noái xong,
khöng àïí anh kõp ngùn caãn, Xuyïën vöåi vaä ài laåi chöî quêìy thu tiïìn.
   Anh chó biïët nhòn theo, lùæc àêìu.
http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   45
                 CHÛÚNG 6

    Coá möåt àiïìu maâ Xuyïën, Thuåc vaâ Cuác Hûúng lêëy laâm laå laâ cho
àïën höm nay, sau gêìn möåt thaáng trúâi quen biïët, anh chûa möåt lêìn
múã miïång ruã chuáng noá ài chúi, duâ laâ ài xem phim, xem diïîn kõch
hoùåc xem ca nghe ca nhaåc. Anh chó gùåp gúä vaâ troâ chuyïån vúái caác cö
gaái úã möåt àõa àiïím bêët di bêët dõch laâ quaán cêy Sûá. Vaâ trong nhûäng
lêìn gùåp gúä àoá, anh luön luön àöëi xûã vúái hoå möåt caách àaâng hoaâng, tûã
tïë, têët nhiïn möîi ngaây möåt thên mêåt hún, nhûng vêîn giûä möåt
khoaãng caách nhêët àõnh. Àiïìu àoá khiïën ba cö gaái ngaây caâng quñ
mïën vaâ tin cêåy anh hún. Trong boån, Thuåc laâ àûáa àa caãm vaâ kñn àaáo
nhêët nïn Xuyïën vaâ Cuác Hûúng khöng hïì biïët noá thûúâng nghô ngúåi
vêín vú vïì anh, mùåc duâ thûúâng ngaây Xuyïën vaâ Cuác Hûúng vêîn hay
gaán gheáp anh vaâ Thuåc àïí àuâa cúåt. Thêëy anh khöng bao giúâ noái àïën
chuyïån ài chúi, Xuyïën kïët luêån:
     - Àêy laâ möåt anh chaâng cuâ lêìn!
     Cuác Hûúng lùæc àêìu:
     - Chûa chùæc!
     Xuyïën vêîn khùng khùng:
     - Chûá gò nûäa! Chùèng bao giúâ anh ta ruã boån mònh ài xem vùn
nghïå!
     Cuác Hûúng nhuán vai:
   - Anh ta khöng ruã thò mònh ruã. Biïët àêu anh ta cuäng thñch ruã
boån mònh ài chúi nhûng coân ngaåi nïn chûa daám múã miïång.
     Xuyïën trêìm ngêm:
     - Nhûng ài chúi vúái anh ta, tuåi mònh phaãi àïì cao caãnh giaác.
     Cuác Hûúng cûúâi:
   - Maây kheáo lo! Anh chaâng naây khöng coá veã gò nguy hiïím àêu!
Chñnh maây chùèng nhêån xeát anh ta nhaát gaái laâ gò!
     Xuyïën tùåc lûúäi:
http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                          46

    - ÛÂ thò tao coá baão vêåy. Nhûng úã àúâi chñnh nhûäng ngûúâi bïì
ngoaâi khöng coá veã gò nguy hiïím múái laâ nhûäng ngûúâi nguy hiïím
thêåt sûå.
   Thuåc cûúâi khuác khñch:
   - Maây noái cûá nhû laâ loäi àúâi lùæm vêåy!
   Cuác Hûúng phêíy tay:
   - ÖËi, boån mònh ba àûáa maâ súå gò! Öng baâ ta àaä daåy röìi! Ba
ngûúâi àaánh möåt khöng chöåt cuäng queâ!
   Thuåc leâ lûúäi:
   - Tuåi maây hung hùng quaá heán! Daám àe doåa tñnh maång anh ta
möåt caách trùæng trúån!
   Xuyïën liïëc Thuåc:
   - Maây húã ra laâ bïnh anh chaâng!
   Baân àõnh xong, ba cö gaái ài gùåp anh.
   Vûâa giaáp mùåt anh, Xuyïën àïì nghõ thùèng:
   - Töëi nay anh ài xem vùn nghïå vúái tuåi naây khöng?
   - Xem gò vêåy ?
   - Ca nhaåc.
   - ÚÃ àêu ?
   - ÚÃ Nhaâ vùn hoáa quêån ba. Hay lùæm!
   Anh lùæc àêìu:
    - Töi khöng thñch xem ca nhaåc úã caác tuå àiïím. Töëi nay úã nhaâ
haát thaânh phöë coá àoaân ca muáa nhaåc trung ûúng biïíu diïîn, sao caác
cö khöng àïën àoá xem?
   Xuyïën nhùn mùåt:
   - ÚÃ àoá khoá mua veá thêëy möì! Àêu phaãi muöën ài xem luác naâo
cuäng àûúåc nhû anh tûúãng!
   - Nïëu caác cö muöën ài, töi mua veá giuâm cho.
   Ba cö gaái cuâng reo lïn:
   - Thêåt khöng?
   Cuác Hûúng hoãi:


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  47

   - Anh quen cö vúái cö naâo trong àoaân ca nhaåc phaãi khöng?
    - Khöng. Nhûng töi coá möåt anh baån lam úã Cöng ty töí chûác
biïíu diïîn. Töi seä nhúâ anh ta mua giuâm.
   Thuåc bùn khoùn:
   - Bêy giúâ chûa mua veá, laâm sao töëi nay ài coi kõp?
   - Kõp chûá! Laát nûäa töi ài lêëy veá.
   - Nhûng laâm sao anh àûa veá cho tuåi naây ? Àûa vaâo luác naâo ? -
Xuyïën hoãi.
   - Chiïìu nay àûaå
   - Àûa úã àêuã
   - ÚÃ àêyå
   Xuyïën tùåc lûúäi:
   - Buöíi chiïìu tuåi naây àêu coá ài hoåc.
    - Vêåy thò... vêåy thò... - Anh lûúäng lûå noái - Möåt ai àoá trong caác
cö àïën àêy. Töi seä àúåi.
   - Mêëy giúâ ?
   - Khoaãng ba giúâ.
    - Àûúåc röìi! Khoaãng ba giúâ, con Thuåc seä àïën gùåp anh! - Vûâa
noái, Xuyïën vûâa liïëc Thuåc.
   Trûúác khi chia tay, Cuác Hûúng coân "dùån":
   - Anh raáng àûâng àïí lùåp laåi chuyïån chiïëc aáo lñnh thuãy nghen!
Coi chûâng con Xuyïën noá seä "kyã luêåt" anh àêëy!

                    *
                  *    *
   Àuáng ba giúâ, Xuyïën, Thuåc vaâ Cuác Hûúng àïën quaán àaä thêëy
anh ngöìi àúåi úã àêëy. Thêëy ba cö gaái cuâng xuêët hiïån, anh ngaåc nhiïn
hoãi:
   - Sao laåi àïën àöng àuã thïë naây ?
   Xuyïën nhe rùng cûúâi:
   - Tuåi naây tñnh àïí con Thuåc ài, nhûng laåi súå anh bùæt naåt noá
nïn phaãi ài theo baão vïå.

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            48

     - Hûâm! Caác cö laâm nhû töi laâ... laâ...
     Anh chûa tòm ra tûâ thñch húåp thò Xuyïën àaä cûúáp lúâi:
     -... laâ Huâng quùn khöng bùçng!
    Xuyïën noái vûâa dûát cêu, Cuác Hûúng àaä nhanh tay cêëu noá möåt
caái àau àiïëng khiïën noá la lïn oai oaái.
     Anh nhòn Cuác Hûúng:
     - Huâng quùn naâo vêåy ?
     Cuác Hûúng nhuán vai:
   - ÖËi, húi àêu anh nghe lúâi con Xuyïën! Noá chuyïn mön noái bêåy
khöng haâ!
   Röìi nhû àïí cho anh khöng kõp "chêët vêën" tiïëp chuyïån Huâng
quùn, Cuác Hûúng chòa tay ra:
     - Veá àêu ?
    Anh ruát mêëy chiïëc veá trong tuái aáo ra àûa cho Cuác Hûúng. Noá
lêåt túái lêåt lui mêëy têëm veá röìi àöåt ngöåt kïu lïn:
     - UÃa, sao chó coá ba veá ?
     - Thò ba veá chûá mêëyã Caác cö chó coá ba ngûúâi kia maâ!
     - Coân anh nûäa chi !
     - Khöng, töi khöng ài. Töi xem àoaân naây röìi.
     Cuác Hûúng thúã daâi thêët voång:
     - Vêåy maâ tuåi naây tûúãng coá anh cuâng ài chûá !
   Caã Xuyïën vaâ Thuåc cuäng nhòn anh vúái veã thùæc mùæc. Nhûng
khöng àïí cho caác cö gaái kõp "haåch hoãi", anh vöåi vaä caáo tûâ vaâ lïn xe
phoáng ài.
     Xuyïën nheo mùæt nhòn Cuác Hûúng, kïët luêån:
     - Maây noái àuáng. Àöëi vúái anh chaâng naây, khöng cêìn phaãi caãnh
giaác!
     Cuác Hûúng gêåt guâ, gioång thaãn nhiïn:
    - Coân maây thò noái sai ! Anh ta khöng phaãi tuöíi con ngûåa maâ
laâ tuöíi con... thoã.
     Thuåc khöng noái gò. Noá chó thúã daâi möåt caách kñn àaáo.


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   49

                     *
                   *    *

    Nhûäng lêìn sau cuäng vêåy. Anh thûúâng mua giuâm veá cho ba cö
gaái ài xem caác chûúng trònh vùn nghïå nhûng chùèng bao giúâ anh ài
cuâng. Mùåc cho Xuyïën vaâ Cuác Hûúng giúã àuã moåi lyá leä, anh vêîn möåt
mûåc thoaái thaác.
    Xuyïën laâm mùåt giêån:
    - Anh khi dïí tuåi naây phaãi khöng?
    Anh nhùn nhoá:
    - Àêu coá! Xuyïën àûâng coá noái oan cho töi !
    - Chûá taåi sao anh khöng chõu ài xem vùn nghïå vúái tuåi naây ?
    - Töi bêån.
    - Anh noái xaåo. Bêån gò maâ bêån hoaâi vêåy ?
    Anh chûa kõp traã lúâi, Cuác Hûúng àaä hùçm heâ tuyïn böë:
    - Nïëu anh coân "laâm cao", tuåi naây khöng nhúâ anh mua veá nûäa
àêu !
    Anh gaäi àêìu:
    - Xuyïën vaâ Cuác Hûúng kyâ quaá! Töi àaä noái töi bêån maâ!
    Thuåc hoãi:
    - Anh chûa ài laâm sao bêån dûä vêåy ?
    Cuác Hûúng reo lïn:
    - Àuáng röìi ! Thêët nghiïåp maâ bêån ! Anh xaåo !
    Anh cûúâi khöí súã:
    - Töi àaä noái röìi . Caác cö khöng tin thò thöi.
    Xuyïën hùæng gioång:
    - Thöi àûúåc röìi, tuåi naây tin anh. Nhûng vúái möåt àiïìu kiïån.
    Anh thêëp thoãm:
    - Àiïìu kiïån gò ?
    Xuyïën nheo mùæt:
   - Tuåi naây àïën nhaâ anh kiïím tra xem coá àuáng laâ anh bêån
khöng.

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           50

    Anh lùæc àêìu ngêìy nguêåy:
    - Khöng àûúåc àêu !
    Xuyïën nghinh mùåt:
    - Sao khöng àûúåc?
    Anh cheáp miïång:
    - Nhaâ töi xa lùæm.
    - Xa thò xa! Tuåi naây khöng ngaåi thò thöi chûá mùæc múá gò àïën
anh!
    Cuác Hûúng "xò" möåt tiïëng:
   - Anh noái sao maâ khoá tin quaá! Nïëu nhaâ xa sao anh khöng ài
uöëng caâ phï úã quaán naâo gêìn àoá laåi chaåy tuöët àïën àêy ngöìi ?
    Lyá leä Cuác Hûúng àûa ra khiïën anh àúá lûúäi, khöng biïët caách
naâo traã lúâi. Maäi möåt luác, anh múái tòm ra caách giaãi thñch:
    - Taåi töi thñch quan naây. Caâ phï úã àêy ngon.
    Xuyïën "hûâ" muäi:
    - Noái nhû anh, con nñt cuäng khöng tin nûäa laâ tuåi naây !
    Nhûng mùåc cho Xuyïën vaâ Cuác Hûúng khñch baác, anh cûá ngöìi
cûúâi trûâ. Ba cö gaái thêëy chùèng lay chuyïín anh àûúåc, liïìn giêån döîi
boã ài.
http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  51
                CHÛÚNG 7

    Huâng quùn laåi tiïëp tuåc gúãi thû cho Cuác Hûúng. Saáng súám
vûâa vaâo lúáp, thoâ tay vaâo ngùn baân, Cuác Hûúng àaä thêëy möåt phong
thû àùåt sùén úã àoá röìi. Thû khöng ghi tïn ngûúâi gûãi, chó àïì tïn ngûúâi
nhêån nhûng chó nhòn thoaáng qua neát chûä, Cuác Hûúng àaä biïët ngay
"thuã phaåm" laâ Huâng quùn.
    Huâng quùn àuáng laâ keã si tònh lò lúåm. Nhûäng laá thû cuãa noá
trûúác àêy khöng nhûäng khöng àûúåc Cuác Hûúng traã lúâi lêëy möåt chûä,
laåi coân bõ Xuyïën thónh thoaãng àem ra choåc quï, thïë maâ noá vêîn tiïëp
tuåc "theo" Cuác Hûúng àïën cuâng.
    Thûåc ra, Huâng quùn khöng phaãi laâ hoåc sinh keám. Nhûäng
nùm lúáp dûúái, noá thuöåc loaåi hoåc sinh xuêët sùæc. Lïn lúáp mûúâi möåt,
ngay tûâ àêìu nùm hoåc, noá hoåc cuäng rêët khaá. Vaâ noá cuäng chùèng hïì
yïu iïëc gò löi thöi. Chùèng hiïíu sao hai, ba thaáng trúã laåi àêy, Huâng
quùn hoåc haânh lú laâ hùèn ài, laåi sinh ra caái têåt la caâ, phaá phaách. Vaâ
cuöëi cuâng, Huâng quùn quyïët àõnh chuyïín muåc tiïu cuöåc söëng tûâ
hoåc têåp qua laänh vûåc... yïu àûúng. "Naån nhên" àêìu tiïn cuãa noá,
khöí thay, laåi laâ Cuác Hûúng.
   Cuác Hûúng tûâ lêu àaä chaán ngêëy caái troâ toã tònh cuãa Huâng
quùn nïn saáng nay thêëy bûác thû cuãa Huâng quùn trong ngùn baân,
noá khöng theâm àuång túái.
    Àïën giúâ ra chúi, Cuác Hûúng cêìm laá thû bûúác ra sên àõnh neám
vaâo soåt raác. Khöng ngúâ Xuyïën vaâ Thuåc nhòn thêëy, hoãi:
   - Maây cêìm caái gò trïn tay vêåy ?
   Cuác Hûúng nhùn mùåt:
   - Laåi noá nûäa !
   Xuyïën tröë mùæt:
   - Noá laâ caái gò ?
   - "Taác phêím" cuãa Huâng quùn.
   - Maây àem ài àêu àoá ?
   - Neám soåt raác.


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           52

   Xuyïën chòa tay ra:
   - Neâ, àûâng coá maâ laäng phñ nhû vêåy ! Nïëu laâ "taác phêím" cuãa
Huâng quùn thò maây àûa tao "phên tñch" thûã coi !
   Thuåc cuäng huâa vö:
   - Àuáng röìi àoá ! Múã ra xem ài !
   Sau möåt thoaáng lûúäng lûå, Cuác Hûúng àûa laá thû cho Xuyïën.
   Xuyïën lêåt àêåt xeá phong bò, ruát laá thû ra. Caã ba cö gaái chuåm
àêìu vö xem.
   Vûâa xem, Xuyïën vûâa bònh luêån:
   - Laá thû naây ûúát aát hún mêëy laá thû trûúác nhiïìu !
   - Cuác Hûúng khõt muäi:
   - Chùæc noá "thuöíng" trong cuöën "Nhûäng bûác thû tònh".
   Thònh lònh Thuåc la lïn:
   - Trúâi úi, noá doåa kòa !
   Xuyïën vaâ Cuác Hûúng tröë mùæt:
   - Àêu ? Chöî naâo àêu ?
   Thuåc àûa tay chó vaâo nhûäng doâng chûä cuöëi thû:
   - Àêy neâ ! Noá noái laâ nïëu Cuác Hûúng khöng höìi êm, noá seä ài
theo Cuác Hûúng to toâ àïën têån... chên trúâi goác biïín.
   Cuác Hûúng cau mùåt:
   - Àöì vö duyïn !
   Xuyïën ngoá Cuác Hûúng, choåc:
   - Chùæc noá àõnh ruã maây ài hoáng gioá úã Vuäng Taâu.
   Cuác Hûúng trúån mùæt:
   - Maây àûâng coá noái bêåy !
   Xuyïën cûúâi hñ hñ:
   - Tao noái bêåy höìi naâo! Àêy laâ tao "phên tñch taác phêím". Noá
baão noá theo maây àïën "goác biïín", vêåy khöng phaãi noá àõnh ruã maây ài
Vuäng Taâu laâ gò !
   Cuác Hûúng gùæt:
   - Deåp maây ài !

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                53

   Xuyïën tónh bú:
   - Maây muöën deåp thò deåp Huâng quùn chûá sao laåi deåp tao !
   Àöåt nhiïn, Thuåc laåi goåi giêåt:
   - Tuåi maây xem mêëy doâng taái buát cuãa noá neâ !
    Xuyïën vaâ Cuác Hûúng lêåp tûác thöi àêëu khêíu, caã hai nhòn vaâo
laá thû. Phêìn taái buát, Huâng quùn viïët: "Töi seä chúâ Cuác Hûúng thïm
möåt tuêìn nûäa. Nïëu sau thúâi haån àoá, Cuác Hûúng khöng traã lúâi, Cuác
Hûúng seä ên hêån". Phña dûúái laâ möåt chûä kyá daâi thooâng, loùn quùn.
    Nhûäng lúâi leä haâm yá àe doåa naây khiïën Cuác Hûúng vûâa lo vûâa
tûác. Noá lêìm bêìm:
   - Àöì mafia oùæt con !
   Thuåc lo lùæng ra mùåt:
   - Phaãi laâm sao bêy giúâ ?
   Cuác Hûúng nöíi caáu:
   - Chaã laâm sao sêët ! Kïå noá !
   Thuåc vêîn khöng yïn têm:
   - Sao kïå àûúåc ? Noá noái sao nghe úán quaá !
   Cuác Hûúng bôu möi:
   - Noá chùèng daám laâm gò àêu ! Noá chó gioãi taâi doåa thöi !
   Xuyïën giú hai tay lïn trúâi:
    - Thêåt tao chûa thêëy ai nhû Huâng quùn. Noá yïu ngûúâi ta maâ
cûá nhû boån gùng-tú: "Giú tay lïn ! Choån möåt trong hai: yïu hay laâ
chïët !".
   Röìi noá liïëc Cuác Hûúng noái tiïëp:
   - Thïë laâ maây toi àúâi röìi nheá ! Möåt tuêìn nûäa maâ maây khöng
phuác àaáp, thïë laâ "àoaâng" !
   Cuác Hûúng khõt muäi:
   - Cho noá "àoaâng", àöì du cön ! Tao coác súå !
   Noái xong, noá mñm möi voâ laá thû cuãa Huâng quùn vaâ cûúng
quyïët neám vaâo gioã raác treo úã goác cêy bïn caånh.
   Huâng quùn khöng biïët chuyïån àoá. Hoùåc cuäng coá thïí noá biïët
chuyïån nhûng laâm lú. Noá chó lùång leä vaâ lêìm lò thûåc hiïån phûúng

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            54

chêm "ài toâ toâ theo Cuác Hûúng àïën têån chên trúâi goác biïín" möåt
caách kiïn trò.
   Liïn tiïëp ba ngaây liïìn, Huâng quùn àeo dñnh Cuác Hûúng nhû
möåt caái àuöi trïn àûúâng ài hoåc cuäng nhû trïn àûúâng vïì nhaâ. Coân
trong giúâ chúi, Cuác Hûúng ài àêu Huâng quùn ài àoá. Thuåc ài bïn
caånh Cuác Hûúng, thónh thoaãng quay àêìu doâm laåi phña sau vúái têm
traång phêåp phöìng. Coân Xuyïën thò che miïång cûúâi khuác khñch.
   Tiïëng cûúâi cuãa Xuyïën khiïën Cuác Hûúng nöíi quaåu:
   - Vui veã gò maâ cûúâi !
   Xuyïën ngoeåo cöí:
   - Vui chûá sao khöng vui ! Tûå nhiïn laåi coá möåt chaâng vïå sô luác
naâo cuäng ài theo sau lûng cuãa tuåi mònh àïí baão vïå maâ khöng khoaái
sao àûúåc !
   Cuác Hûúng thúã daâi:
    - Tao khöng hiïíu sao maây coân giúän àûúåc ! Thuá thêåt tao ngaán
têån cöí caái troâ naây röìi !
   Xuyïën nhuán vai:
   - Thò maây viïët thû tûâ chöëi thùèng.
   Thuåc can:
    - Khöng àûúåc àêu! Nïëu con Cuác Hûúng tûâ chöëi thùèng, noá tûå
aái noá laâm bêåy thò khöën !
   Xuyïën cheáp miïång:
   - Thò mònh viïët thïë naâo cho kheáo kheáo.
   Cuác Hûúng chúáp mùæt:
   - Viïët kheáo kheáo laâ viïët nhû thïë naâo ?
    Xuyïën vaâ Thuåc böîng ngúá ngûúâi ra. Khöng àûáa naâo biïët phaãi
traã lúâi möåt laá thû toã tònh nhû thïë naâo cho àuáng "qui caách". Àoá quaã
thêåt laâ chuyïån múái meã vaâ khoá khùn vö cuâng. Nghô ngúåi möåt höìi,
Thuåc buöåt miïång noái:
   - Hay laâ mònh...
   Thêëy noá ngêåp ngûâng, Cuác Hûúng hoãi:
   - Mònh sao ?
   - Mònh hoãi yá kiïën anh Gia.

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 55

     Cuác Hûúng reo lïn:
     - ÛÂa heán ! Thïë maâ naäy giúâ mònh khöng nghô túái.
     Böîng noá tùåc lûúäi, do dûå:
   - Nhûng hoãi yá kiïën anh ta vïì chuyïån naây tao thêëy noá kyâ kyâ
thïë naâo !
     Xuyïën "xò" möåt tiïëng:
     - Coá gò àêu maâ kyâ !
     - Kyâ chûá !
     Thuåc thuyïët phuåc:
   - Àêy khöng phaãi laâ chuyïån tònh caãm cuãa maây. Trong chuyïån
naây, maây chó laâ "naån nhên" cuãa ngûúâi khaác thöi !
     Xuyïën guåc gùåc àêìu:
   - Àuáng röìi ! Maây chó laâ "naån nhên" cuãa möåt "möëi tònh tûúáng
cûúáp" thöi !
     Cuác Hûúng nheo mùæt ngoá Xuyïën:
     - Chùæc maây vûâa xem vúã caãi lûúng "Tònh yïu vaâ tûúáng cûúáp" ?
     Phúát lúâ sûå chïë giïîu cuãa Cuác Hûúng, Xuyïën nghiïm mùåt noái
tiïëp:
   - Coá thïí coi àêy nhû möåt tai naån. Vaâ anh chaâng Gia seä àoáng
vai Quan Êm böì taát cûáu khöí cûáu naån cho maây !
   Khöng coân caách naâo hún, cuöëi cuâng Cuác Hûúng àöìng yá vúái
Xuyïën vaâ Thuåc ài cêìu cûáu anh Giaå

                       *
                     *    *
   Thêëy ba cö gaái keáo nhau vaâo quaán vúái veã khaác thûúâng, mùåt
ngûúâi naâo ngûúâi nêëy löå veã nghiïm troång, anh lo lùæng hoãi:
     - Coá chuyïån gò vêåy ?
     - Con Cuác Hûúng bõ coåp rûúåt ! - Xuyïën noái.
     - Coåp úã àêu ?
     - ÚÃ trong trûúâng.
     Anh nhòn Thuåc:

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            56

   - Coåp naâo vêåy, Thuåc ?
   Thuåc chúáp mùæt:
   - Huâng quùn àoá.
   Anh gêåt guâ:
   - AÂ, thò ra laâ anh chaâng àoá.
   Thuåc tröë mùæt:
   - Anh biïët Huâng quùn haã ?
   - Khöng biïët! Nhûng höm trûúác töi coá nghe caác cö nhùæc àïën
tïn naây möåt lêìn. Nhûng coá chuyïån gò vêåy ?
   Xuyïën voåt miïång:
   - Noá viïët thû cho Cuác Hûúng hùm doåa "xin tñ huyïët".
   Thuåc ngoá Xuyïën:
   - Maây àûâng coá bõa thïm. Laâm gò coá chuyïån "xin tñ huyïët".
   Xuyïën cûúâi cûúâi:
   - Thò cuäng gêìn nhû vêåy.
   Cuác Hûúng hùæng gioång:
   - Thöi tuåi maây àûâng coá noá lung tung nûäa . Àïí tao kïí àêìu àuöi
cho anh Gia nghe.
    Noái xong, Cuác Hûúng bùæt àêìu "tûúâng thuêåt" laåi quaá trònh
diïîn tiïën möëi tònh àún phûúng cuãa Huâng quùn vaâ caã nhûäng doâng
taái buát mang tñnh chêët "hùm doåa" cuãa noá trong laá thû múái nhêët.
   Anh lùång leä ngöìi nghe, khöng ngùæt lúâi cuäng khöng hoãi laåi.
Gioång kïí cuãa Cuác Hûúng àïìu àïìu hïåt nhû lúâi thuá töåi trong nhaâ thúâ
gêy cho anh möåt caãm giaác buöìn cûúâi.
   Cuác Hûúng noái xong, anh àùçng hùæng:
   - Vêåy bêy giúâ Cuác Hûúng àõnh laâm thïë naâo ?
   Cuác Hûúng chûa kõp àaáp thò Xuyïën àaä lïn tiïëng:
   - Nïëu biïët laâm thïë naâo thò tuåi naây àêu coá àïën gùåp anh laâm gò
!
   Thuåc giaãi thñch:http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  57

   - Con Cuác Hûúng àõnh viïët thû tûâ chöëi dûát khoaát nhûng súå
Huâng quùn nöíi khuâng !
   Xuyïën "thuyïët minh" thïm:
   - Do àoá tuåi naây múái ài cêìu anh laâm quên sû. Giöëng nhû Lûu
Bõ ngaây trûúác cêìu Gia Caát Lûúång vêåy.
   Anh cûúâi:
   - Thöi, Xuyïën àûâng coá cho töi ài "taâu bay giêëy" !
   Cuác Hûúng thêëp thoãm hoãi:
   - Sao ? Theo anh, töi coá nïn viïët thû khöng?
   Anh ngêîm nghô möåt höìi röìi tùåc lûúäi noái:
   - Huâng quùn àaä viïët nhû vêåy thò Cuác Hûúng nïn traã lúâi .
   - Traã lúâi nhû thïë naâo ?
   - Thò cûá traã lúâi thùèng!
   - Traã lúâi thùèng?
   - Chûá sao! Nöåi dung phaãi roä raâng, dûát khoaát àïí khi àoåc,
ngûúâi ta hiïíu yá mònh liïìn nhûng vïì hònh thûác phaãi diïîn àaåt thêåt tïë
nhõ, kheáo leáo àïí ngûúâi ta khoãi tûå aái.
   Xuyïën "àña" vö:
    - Cuäng giöëng nhû phên tñch möåt àoaån vùn vêåy. Chia laâm hai
cöåt: nöåi dung vaâ hònh thûác!
   Cuác Hûúng cheáp miïång:
   - Phêìn nöåi dung thò roä röìi . Töi seä tûâ chöëi. Nhûng vïì hònh thûác
thò phaãi viïët nhû thïë naâo múái goåi laâ tïë nhõ ?
   - Thò... thò Cuác Hûúng cûá àûa ra möåt lyá do chñnh àaáng naâo àoá
àïí giaãi thñch viïåc tûâ chöëi cuãa mònh. Cöët àïí cho Huâng quùn hiïíu
rùçng khöng phaãi taåi baãn thên anh ta maâ taåi möåt nguyïn nhên naâo
àoá khiïën Cuác Hûúng khöng thïí chêëp nhêån tònh caãm cuãa anh ta.
   Khi "àïì xuêët" caách giaãi quyïët naây, thêåt tònh anh cuäng chûa
kõp nghô höå cho Cuác Hûúng möåt lyá do cuå thïí, do àoá anh chó coá thïí
"tham mûu" möåt caách chung chung nhû vêåy. Nhûng Cuác Hûúng
dûúâng nhû haâi loâng vúái sûå gúåi yá cuãa anh. Noá khöng hoãi maâ chó gêåt
àêìu:
   - Àûúåc röìi! Töi seä vïì nghô thïm!

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            58

   Anh nhòn ba cö gaái keáo nhau ra vïì maâ buång khöng khoãi cûúâi
thêìm mònh. Tûå nhiïn anh laåi trúã thaânh chuyïn gia "gúä röëi tú loâng"
àêìy uy tñn. Vaâ anh cuäng tûå hoãi khöng biïët Cuác Hûúng coá seä tòm ra
möåt lyá do thñch húåp cho viïåc tûâ chöëi... tònh yïu cuãa Huâng quùn hay
khöng. Caái lûáa tuöíi naây thêåt röëi rùæm! - Anh thêìm nhuã. Cho túái luác
àoá anh khöng bao giúâ nghô rùçng Cuác Hûúng laåi bao gan àûa ra lyá
do "töi àaä coá ngûúâi yïu röìi" àïí mong chêëm dûát sûå têën cöng khöng
mïåt moãi cuãa Huâng quùn. Àoá cuäng laâ nguyïn nhên cuãa sûå rùæc röëi
khöng àûúåc baáo trûúác.
http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 59
                CHÛÚNG 8

   Chûâng hai höm sau thò xaãy ra cuöåc gùåp gúä "àõnh mïånh" àoá.
    Anh àang chuêín bõ ra vïì thò Huâng quùn bûúác vaâo quaán.
Bùçng trûåc giaác, anh nhêån ra noá ngay. Àoá laâ möåt chaâng trai múái
lúán, ria meáp luán phuán, nhûäng nöët muån tröí raãi raác trïn mùåt, maái
toác xoùn tñt eáp saát vaâo da àêìu. Caách ùn mùåc cuãa Huâng quùn tröng
coá veã buåi àúâi, quêìn aáo nhïëch nhaác, cöí khöng caâi khuy.
   Noá bûúác thùèng laåi chöî anh ngöìi, mùåt maây laånh leäo.
   Khöng àúåi múâi, noá keáo ghïë ngöìi àöëi diïån vúái anh vaâ nhêåp àïì
ngay, khöng uáp múã:
   - Töi muöën noái chuyïån vúái anh.
    Anh nhòn thùèng vaâo gûúng mùåt ûãng àoã cuãa Huâng quùn vaâ
chúåt nhúá ra mònh àaä gùåp gûúng mùåt naây möåt vaâi lêìn trong quaán
nhûng luác àoá anh chûa biïët Huâng quùn laâ aõ Anh noái, gioång bònh
thaãn:
   - Anh cûá noái.
   Huâng quùn nhïëch meáp:
   - Anh laâm gò úã àêy ?
   Caái kiïíu chêët vêën xêëc xûúåc cuãa Huâng quùn khiïën anh caãm
thêëy khoá chõu. Anh cöë traã lúâi bùçng gioång kiïìm chïë:
   - Nhû anh thêëy àêëy, töi àïën àêy uöëng caâ phï.
   Huâng quùn nhuán vai:
   - Uöëng caâ phï chó laâ bïì ngoaâi . Töi muöën biïët thûåc chêët àùçng
sau chuyïån caâ phï caâ phaáo àoá! Àïën àêy, anh bùæt àêìu hiïíu ra Huâng
quùn gùåp anh vúái muåc àñch gò vaâ anh cuäng lúâ múâ àoaán ra moåi
chuyïån coá leä bùæt nguöìn tûâ laá thû tûâ chöëi cuãa Cuác Hûúng. Anh
khöng biïët Cuác Hûúng àaä diïîn àaåt caái "yá àõnh dûát khoaát" cuãa mònh
bùçng nhûäng "lúâi leä tïë nhõ" nhû thïë naâo àïí àïën nöîi Huâng quùn phaãi
"chôa muäi duâi" vaâo anh.
   Anh lùæc àêìu:


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            60

   - Chùèng coá gò bñ mêåt úã àêy hïët. Töi àaä noái röìi . Töi àïën àêy
àún giaãn laâ àïí uöëng caâ phï.
   Huâng quùn gùçn gioång:
   - Khöng àuáng! Anh noái döëi!
   Anh quùæt mùæt:
   - Vêåy theo anh, töi àïën àêy àïí laâm gò?
   Huâng quùn "àöëp" ngay:
   - Àïí taán gaái!
    Mùåt anh lêåp tûác sa sêìm xuöëng vaâ anh àõnh phaãn ûáng laåi
bùçng möåt thaái àöå giêån dûä. Nhûng anh chúåt nhúá laåi trûúác àêy,
Xuyïën, Thuåc vaâ Cuác Hûúng cuäng tûâng coá yá nghô anh àïën àêy laâ àïí
"tröìng cêy si" möåt cö naâo, vò vêåy böîng nhiïn anh móm cûúâi, haå
gioång:
    - Anh lêìm röìi! Möåt ngûúâi àaân öng àïën uöëng caâ phï trûúác möåt
cöíng trûúâng khöng nhêët thiïët laâ àïí theo àuöíi möåt ngûúâi con gaái.
    Nhûäng lúâi anh noái khöng thuyïët phuåc àûúåc Huâng quùn. Noá
vêîn tiïëp tuåc theo àuöíi nhûäng yá nghô cuãa mònh:
    - Töi khöng tin. Töi thêëy anh thûúâng xuyïn gùåp gúä caác cö gaái
úã trûúâng naây.
   - Àoá laâ chuyïån bònh thûúâng. Hoå laâ baån cuãa töi.
   - Hûâ, baån! - Hònh nhû coá möåt chuát lûúäng lûå thoaáng qua trong
mùæt Huâng quùn, nhûng sau àoá noá quyïët àõnh hoãi thùèng - Anh vaâ
Cuác Hûúng quan hïå vúái nhau nhû thïë naâo ?
    Anh biïët Huâng quùn àaä ài vaâo muåc tiïu chñnh cuãa cuöåc
"viïëng thùm". Nhûng löëi ùn noái söî saâng vaâ thaái àöå höîn laáo cuãa noá
khiïën anh khöng kiïìm àûúåc nöîi bûåc doåc. Anh nhòn thùèng vaâo mùåt
Huâng quùn bùçng aánh mùæt nghiïm khùæc:
   - Anh lêëy quyïìn gò maâ tra hoãi töi àiïìu àoá?
   - Quyïìn gò haã ? Quyïìn ... quyïìn...
    Huâng quùn löå roä veã luáng tuáng. Bêët thêìn noá chöìm ngûúâi túái
trûúác, hai tay toám chùåt cöí aáo anh, siïët maånh, gêìm gheâ:
   - Quyïìn naây neâ!http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 61

     Hai khuön mùåt gêìn saát vaâo nhau vaâ anh thêëy roä sûå hung
haän êín hiïån trong mùæt keã àöëi diïån. Anh vöåi vaâng àûa tay lïn boáp
chùåt hai cöí tay cuãa Huâng quùn. Hai tay anh nhû hai goång kïìm sùæt.
Anh thêëy Huâng quùn kheä nhùn mùåt vò àau. Nhûng anh khöng àïí yá
àïën àiïìu àoá, anh cöë nhòn sêu vaâo àaáy mùæt cuãa noá, trong möåt têm
traång baâng hoaâng, cöë tòm hiïíu xem àiïìu gò àaä khiïën möåt hoåc sinh
coá möåt haânh àöång cön àöì nhû vêåy. Tònh yïu chùng? Leä naâo möåt
tònh yïu vêín vú cuãa tuöíi hoåc troâ laåi coá thïí dêîn àïën möåt phaãn ûáng
töìi tïå nhû anh àang chûáng kiïën? Hay coân coá möåt nguyïn nhên naâo
khaác maâ anh khöng biïët roä ? Cuöëi cuâng, anh trêìm gioång noái:
    - Haânh àöång cuãa anh laâ möåt sai lêìm àaáng traách. Thûá nhêët,
àoá laâ möåt haânh vi vö vùn hoáa. Thûá hai, khöng ai laåi giaãi quyïët vêën
àïì tònh caãm bùçng vuä lûåc. Thûá ba, quan hïå giûäa töi vaâ Cuác Hûúng,
cuäng nhû vúái Xuyïën vaâ Thuåc, laâ hoaân toaân trong saáng. Vò vêåy, töi
mong anh haäy xûã sûå bònh tônh hún.
   Noái xong, anh buöng tay Huâng quùn ra.
   Biïët khöng thïí laâm gò anh nöíi, Huâng quùn lêìm luäi boã ài.
Trûúác khi ra khoãi quaán, noá coân quay laåi nhòn anh bùçng àöi mùæt
long lanh phêîn nöå vaâ noái rñt qua keä rùng:
   - Maây khöng àûúåc beán maãng àïën caái quaán naây nûäa! Nïëu
khöng, maây seä biïët tay tao!
   Roä raâng nhûäng àiïìu anh noái vúái Huâng quùn khöng coá möåt taác
duång gò. Khöng nhûäng khöng tiïëp thu, Huâng quùn laåi caãm thêëy bõ
haå nhuåc, vò vêåy àêm ra cùm giêån anh hún. Caách xûng hö chuyïín
"töng" thaânh "maây, tao" àaä baáo hiïåu àiïìu àoá.
    Lúâi àe doåa cuãa Huâng quùn khöng khiïën anh súå haäi hay lo êu.
Ngûúåc laåi, noá laâm anh buöìn baä suöët ngaây höm àoá. Anh chó thêìm
mong meå con baâ chuã quaán khöng kõp nhòn thêëy nhûäng troâ löë lùng
diïîn ra giûäa anh vaâ Huâng quùn trong khoaãnh khùæc àaáng tiïëc àoá.
Noái chung, anh khöng muöën Xuyïën, Thuåc vaâ Cuác Hûúng hay biïët
chuyïån vûâa xaãy ra.

                   *
                 *    *
    Àuáng nhû anh mong moãi, khöng ai nhòn thêëy diïîn tiïën cuãa
"trêån chiïën" thêìm lùång vaâ chúáp nhoaáng àoá.


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           62

   Saáng höm sau, ba cö gaái uâa vaâo quaán vúái sûå öìn aâo vö tû nhû
thûúâng nhêåt.
   Vûâa thêëy mùåt anh, Xuyïën àaä cûúâi toe toeát, khoe:
   - Thaânh cöng myä maän! Con Cuác Hûúng "chùåt àeåp", caái àuöi
cuãa noá àûát lòa, khöng kïu möåt tiïëng.
   - Chùåt caách sao ?
   - Thò nhû anh baây àoá! Noá viïët thû cho Huâng quùn baão "Ài chöî
khaác chúi". Huâng quùn ài liïìn!
   Anh nhòn Cuác Hûúng:
   - Cuác Hûúng nïu lyá do gò àïí tûâ chöëi ?
   Cuác Hûúng cûúâi: - Töi noái laâ "töi àaä coá ngûúâi yïu röìi".
   Bêët giaác anh buöåc miïång:
   - Heân chi!
   Cuác Hûúng ngaåc nhiïn:
   - Heân chi sao ?
   Anh giêåt mònh noái traánh:
   - Heân chi... Huâng quùn ruát lui liïìn!
   Cuác Hûúng "hûá" möåt tiïëng:
   - Noái vêåy maâ cuäng noái!
   Anh cûúâi hoãi:
   - Cuác Hûúng àûa thû cho Huâng quùn bùçng caách naâo ?
   - Töi nhúâ con Xuyïën àûa.
   Xuyïën noái:
   - Khi nhêån thû cuãa con Cuác Hûúng, mùåt anh chaâng tûúi hún
húán. Àoåc xong, anh chaâng múái bêåt ngûãa.
   - Huâng quùn coá noái gò khöng? - Anh laåi hoãi.
   Xuyïën lùæc àêìu:
   - Khöng! Tûâ bûäa êëy àïën nay, anh chaâng lùån luön, khöng baám
theo tuåi naây nûäa.
   - Thïë giúâ ra chúi, Huâng quùn laâm gò?
   Xuyïën nhuán vai:

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 63

   - Mêëy höm nay, Huâng quùn khöng àïën lúáp.
   Tûå nhiïn anh àêm ra lo lùæng:
   - Anh ta àõnh boã hoåc luön aâ?
   - Khöng coá àêu! - Cuác Hûúng cheáp miïång - Thi cûã xong röìi,
boån con trai hay "chuöìn" ài chúi lùæm!
    Nghe vêåy, anh thúã ra möåt húi daâi nheå nhoäm. Anh khöng súå
nhûäng lúâi hùm doåa cuãa Huâng quùn maâ anh chó súå nhûäng lúâi leä
trong thû cuãa Cuác Hûúng seä khiïën cho Huâng quùn chaán naãn dêîn
àïën boã hoåc. Nïëu vêåy, anh seä vö cuâng aáy naáy búãi vò duâ muöën duâ
khöng anh cuäng àoáng möåt vai trong vúã bi haâi kõch naây, dêîu àoá chó
laâ möåt vai phuå, ngêîu nhiïn vaâ chó laâm möîi möåt nhiïåm vuå laâ... nhùæc
tuöìng. Anh trêìm ngêm möåt höìi röìi hoãi laäng sang chuyïån khaác:
   - Thi hoåc kyâ möåt vûâa röìi, mêëy cö laâm baâi àûúåc khöng?
   Xuyïën giú möåt ngoán tay lïn:
   - Hïët sêíy!
   Thuåc cûúâi:
   - Nhúâ anh àoá!
   Anh tröë mùæt:
   - Nhúâ töi ?
    - ÛÂ, - Thuåc àaáp, mùæt long lanh - Àïì têåp laâm vùn kyâ naây bùæt
phaãi giaãi thñch vaâ chûáng minh möåt nhêån àõnh cuãa saách vùn hoåc lúáp
11 vïì nöåi dung Truyïån Kiïìu. Nhúâ anh giaãng höm trûúác nïn tuåi naây
laâm ngon laânh.
   Xuyïën liïëc anh:
   - Töi thêëy anh coá thïí múã lúáp daåy keâm àûúåc àoá!
   Thêëy anh cûúâi khöng àaáp, Xuyïën noái tiïëp:
   - Nïëu anh múã lúáp, tuåi naây kiïëm hoåc troâ giuâm cho!
   Anh vöåi vaä xua tay:
   - Thöi, thöi, caác cö àûâng coá xuái töi!
   Cuác Hûúng "hûâ" möåt tiïëng:
    - Tuåi naây xuái khön chûá coá xuái daåi àêu maâ anh súå! Trong khi
àang thêët nghiïåp, múã lúáp daåy keâm dïí kiïëm tiïìn sinh söëng vaâ... traã
tiïìn cheâ cho tuåi naây laâ thûúång saách röìi chûá coân gò nûäa!

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                               64

    Thuåc lûúâm Cuác Hûúng:
    - Maây luác naâo cuäng nghô àïën chuyïån "trêën löå t" ngûúâi khaác!
    Cuác Hûúng cûúâi hò hò:
   - Tao phaãi noái vêåy àïí anh Gia thêëy àûúåc "traách nhiïåm" cuãa
mònh maâ lo kiïëm cöng ùn viïåc laâm chûá!
    Thêëy Cuác Hûúng lïn gioång "cha, chuá", anh cûúâi noái:
    - Chuyïån àoá thò Cuác Hûúng khoãi lo.
    Xuyïën xen vaâo:
   - Anh cûá "lïu löíng" caâ phï caâ phaáo hoaâi baão tuåi naây khöng lo
sao àûúåc!
    Anh nhùæc:
    - Töi àaä noái sau Tïët dûúng lõch töi ài laâm, caác cö khöng nhúá
sao ?
    Xuyïët ruåt cöí:
    - ÛÂ heán! Vêåy maâ tuåi naây quïn mêët!
    Thuåc hoãi:
    - Anh biïët àûúåc chöî laâm chûa ?
    - Biïët röìi.
    - ÚÃ àêu vêåy ?
    - Gêìn àêy thöi!
    Cuác Hûúng bôu möi:
    - Laâm gò maâ anh giêëu giêëu giïëm giïëm vêåy ?
   Anh chûa kõp àaáp thò chúåt nhòn thêëy Huâng quùn bûúác vaâo
quaán. Anh liïìn haå gioång, noái kheä:
    - Anh ta àïën àoá.
    Caã ba cö gaái àïìu quay laåi nhòn.
   Huâng quùn keáo ghïë ngöìi saát cûãa. Noá nhòn chùm chùm laåi
phña baân cuãa anh, mùåt lêìm lò.
    Xuyïën liïëc xeáo Cuác Hûúng, noái:
    - Tñnh maång cuãa maây nguy túái núi röìi!
    Cuác Hûúng nhuán vai:

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  65

   - Tao coác ngaán.
   Thuåc lo lùæng ra mùåt:
   - Giúâ phaãi tñnh sao chûá?
   Anh cûúâi. Trong boån, chó coá anh biïët nhûäng aánh mùæt cùm tûác
kia cuãa Huâng quùn khöng phaãi daânh cho Cuác Hûúng maâ chñnh laâ
daânh cho anh. Anh baão Thuåc:
   - Khöng coá gò phaãi lo! Huâng quùn khöng laâm gò caác cö àêu!
   Thuåc vêîn chûa hïët súå haäi:
   - Sao noá nhòn thêëy ghï quaá!
   Anh tùåc lûúäi:
   - Anh ta chó nhòn vêåy thöi!
   Xuyïën cheáp miïång:
   - Tûúãng àûát caái àuöi röìi, ai ngúâ noá laåi thònh lònh moåc ra.
   Cuác Hûúng lûúâm Xuyïën:
   - Taåi maây hïët àoá!
   Xuyïën trúån mùæt:
   - Sao laåi taåi tao ?
    - Chûá gò nûäa! Maây laâm lúáp trûúãng maâ khöng biïët "quaãn lyá",
àïí xaãy ra àuã chuyïån rùæc röëi!
   Xuyïën hûâ muäi:
   - Maây noái laå! Tao chó "quaãn lyá" chuyïån hoåc têåp thöi chûá ba caái
chuyïån tònh caãm laâm sao tao "quaãn lyá" nöíi. May maâ noá toã tònh vúái
maây chûá noá toã tònh vúái tao, tao cuäng chõu chïët chûá biïët laâm sao!
  Àang trong tònh huöëng gêy cêën nhûng nghe Xuyïën noái, Cuác
Hûúng vaâ Thuåc cuäng khöng nhõn àûúåc cûúâi.
    Tiïëng cûúâi khuác khñch cuãa Thuåc vaâ Cuác Hûúng coá leä laâm
Huâng quùn khoá chõu. Chùæc noá tûúãng noá àang bõ àem ra laâm troâ
cûúâi. Anh thêëy mùåt noá tñm laåi, àaä lêìm lò laåi tröng caâng dûä túån hún.
Thêëy vêåy, anh khoaát tay, noái:
   - Thöi, caác cö vïì ài! Ngöìi àêy lêu súå xaãy ra àiïìu khöng hay!
   Thuåc nhòn anh:
   - Coân anh thò sao ?

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           66

   Anh móm cûúâi:
   - Töi ngöìi àêy, laát vïì. Töi thò coá liïn can gò àïën anh ta!
   Khi ba cö gaái àaä ra vïì, Huâng quùn vêîn tiïëp tuåc ngöìi laåi. Anh
thaãn nhiïn ra veã nhû khöng chuá yá àïën noá. Anh àöët möåt àiïëu thuöëc,
nhòn ra ngoaâi trúâi, chêåm raäi nhaã khoái.
    Anh nghô chùæc Huâng quùn seä bûúác laåi "noái chuyïån" vúái anh
nhûng àiïìu àoá khöng xaãy ra. Àïën khi anh quyïët àõnh ra vïì, liïëc laåi
chöî Huâng quùn, anh ngaåc nhiïn thêëy noá khöng coân ngöìi úã àoá nûäa.
Vûâa dùæt xe àaåp ra, anh vûâa tûå dùån mònh ngaây mai phaãi tòm caách
bùæt chuyïån vúái Huâng quùn vaâ cöë giuáp noá vûúåt qua cuá "söëc" tònh
caãm vûâa röìi. Tuy nhiïn, anh khöng biïët liïåu nhûäng àiïìu anh seä noái
vúái noá coá thêåt sûå àem laåi kïët quaã naâo khöng.
http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  67
                CHÛÚNG 9

    Thúâi coân ài hoåc, anh cuäng vêåy. Cuäng yïu vêín vú möåt cö baån
gaái xinh àeåp cuâng lúáp, cuäng leán boã thû vaâo trong ngùn baân, coá khi
coân taáo baåo hún, nhên giúâ ra chúi, leán múã cùåp cuãa cö ta nheát thû
vaâo trong àoá. Röìi höìi höåp àúåi chúâ. Röìi tha höì tûúãng tûúång. Àïën khi
cö baån noái tiïëng "khöng" laånh luâng vaâ kïnh kiïåu, anh cuäng thêëy
têm höìn "tan naát", cuäng vïì nhaâ nùçm "öëm tûúng tû". "ÖËm tûúng tû"
nhûng maâ khöng boã hoåc. Anh vêîn öm cùåp àïën lúáp, ngûúång nguâng,
mùæc cúä traánh nhòn mùåt "àöëi phûúng" trong suöët möåt thúâi gian daâi.
Tònh cúâ böën mùæt gùåp nhau, anh caãm thêëy "quï quï", mùåt àoã túái
mang tai...
    Nhûng moåi chuyïån chó àïën thïë thöi. Röìi anh laåi "yïu" möåt cö
gaái khaác, laåi coá dõp leán múã cùåp cö ta vaâ àúåi àïën khi cö ta thöët lïn
tiïëng "khöng" tai hoåa kia thò laåi vïì nhaâ nùm "öëm tûúng tû" tiïëp
tuåc...
    Vêng, chó thïë thöi. Chùèng coá chuyïån àeo dai nhû àóa. Chùèng
coá chuyïån taái buát trong thû "röìi nhaâ ngûúi seä ên hêån". Chùèng coá
chuyïån boã hoåc. Chùèng coá chuyïån tòm àïën möåt keã thûá ba àïí hùm he
"maây khöng àûúåc àïën quaán naây nûäa"... Vò vêåy, anh caãm thêëy böëi
röëi trûúác nhûäng biïíu hiïån cuãa Huâng quùn. Anh caãm thêëy buöìn
loâng vò khöng hiïíu àûúåc noá. Vaâ noá, noá cuäng khöng hiïíu àûúåc anh.
Hiïån nay, Huâng quùn vêîn coi anh laâ nguyïn nhên cuãa viïåc Cuác
Hûúng tûâ chöëi tònh caãm cuãa noá.
   Têët nhiïn röìi anh seä gùåp noá... Khi naäy úã trong quaán, anh
àõnh noái chuyïån vúái noá thò noá àaä lónh àêu mêët.
    Anh vûâa àaåp xe vûâa nghô ngúåi. Trúâi caâng vïì trûa caâng noáng
bûác, anh nhû nghe nhûäng gioåt möì höi lêëm têëm trïn traán mònh. Ài
ngang qua möåt con heãm nhoã, thònh lònh möåt hoân àaá bay vuâ ra, lao
thùèng vaâ mùåt anh.
   Anh chó kõp nhòn thêëy möåt boáng ngûúâi thêëp thoaáng trong
heãm thò hoân àaá àaä àêåp maånh vaâo traán anh laâm anh teá sêëp xuöëng
àûúâng, maáu loang àêìy mùåt.
   Nhûäng ngûúâi ài àûúâng la lïn vaâ xuám laåi àúä anh dêåy. Hoå dòu
anh vaâo traåm y tïë gêìn àoá.

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                               68

   - Ai choåi àaá vö mùåt anh phaãi khöng? - Möåt ngûúâi naâo àoá hoãi .
   Anh uïí oaãi lùæc àêìu:
    - Àêu coá! Töi àang àaåp xe, tûå nhiïn vêëp phaãi cuåc àaá, thïë laâ
töi teá xuöëng. Chùèng may àêìu laåi va phaãi àaá.
   Ngûúâi kia vêîn nùçng nùåc:
   - Töi thêëy coá àûáa choåi àaá roä raâng maâ! Àïí töi ài baáo cöng an!
   Anh lùæc àêìu:
   - Khoãi! Thùçng em töi àoá! ÚÃ nhaâ töi àaánh noá, noá tûác mònh
chaåy ra àêy choåi àaá töi. Thïë thöi!
   Thêëy anh muöën boã qua, khöng ai noái gò nûäa.
    Vïët thûúng trïn traán anh raách möåt àûúâng daâi. Sau khi xûác
thuöëc, ngûúâi ta may laåi cho anh, àau muöën thêëu xûúng. Anh nùçm
cùæn rùng chõu àûång, khöng kïu möåt tiïëng, trong àêìu thêëp thoaáng
khuön mùåt lêìm lò cuãa Huâng quùn. Huâng quùn höm trûúác doåa anh
"maây seä biïët tay tao", tûúãng noá laâm gò, khöng deâ noá giúã troâ neám àaá
y nhû treã con. Anh vûâa giêån vûâa buöìn cûúâi. Nhûng anh khöng cûúâi
àûúåc. Nhûäng muäi kim trïn traán cûá laâm anh nhoái tûâng cún.
   Sau khi bùng boá xong xuöi, anh àûúåc vïì nhaâ. Àïm àoá, anh
lïn cún söët.

                   *
                 *    *
   Hai höm liïìn, anh khöng àïën quaán.
   Cuác Hûúng noái vúái Xuyïën vaâ Thuåc:
   - Chùèng hiïíu sao anh chaâng Gia laåi biïën mêët!
   Xuyïën nhñu maây:
   - Chùæc anh ta súå.
   - Súå gò?
   - Súå Huâng quùn. Höm trûúác Huâng quùn vö quaán ngöìi nhòn
trûâng trûâng, chùæc anh ta "reát", súå bõ vaå lêy nïn khöng daám beán
maãng túái àêy nûäa.
   Thuåc lûúâm Xuyïën:
   - Anh ta àêu coá tïå àïën vêåy! Maây noái quaá!

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                69

   Xuyïën nghinh mùåt:
   - Chûá theo maây, taåi sao hai bûäa nay anh ta khöng xuêët hiïån?
   Thuåc êëp uáng:
   - Tao khöng biïët! Nhûng chùæc chùæn khöng phaãi vò súå Huâng
quùn!
  Nhû chùèng àïí yá àïën Xuyïën vaâ Thuåc, Cuác Hûúng noái, gioång
mú maâng:
   - Coân mêëy bûäa nûäa túái tïët röìi, khöng gùåp àûúåc anh ta kïí
cuäng tiïëc!
   Xuyïën hùæng gioång:
   - Tïët têy maâ maây laâm nhû Tïët ta khöng bùçng!
   Cuác Hûúng cheáp miïång:
   - Tïët naâo cuäng laâ tïët! Leä ra khi bûúác qua nùm múái, tuåi mònh
phaãi chuác anh ta àiïìu gò àoá. Trong thúâi gian qua, anh ta toã ra laâ
möåt ngûúâi baån töët.
    Nghe Cuác Hûúng noái, tûå dûng Thuåc caãm thêëy buâi nguâi. Noá
nhòn bêng quú ra sên trûúâng. Nhûäng tia nùæng rûåc rúä àang nhaãy
muáa lêëp laánh trïn haâng hiïn vaâ trïn nhûäng böìn hoa traáng men.
Nùæng àoã thùæm, nùæng traân àêìy, nhû muöën noái "muâa xuên sùæp àïën
röìi". Thuåc nhû nghe nhûäng tiïëng reo túã múã vang voång trong khöng
gian chung quanh Thuåc. Vêåy maâ anh laåi biïën mêët giûäa luác naây.
Thêåt laâ laå. Thuåc thêëy buöìn vúái yá nghô àoá.
   Àöåt nhiïn Xuyïën noái:
   - Thò tuåi mònh ài tòm anh ta!
   Cuác Hûúng toã veã nghi ngúâ:
   - Biïët anh ta úã àêu maâ tòm!
   Xuyïën noái, gioång thaãn nhiïn:
   - Àïën nhaâ.
   Cuác Hûúng nheo mùæt:
   - Noái nghe dïî! Maây biïët nhaâ anh ta khöng?
   - Khöng! Nhûng tuåi mònh seä ài hoãi.
   - Hoãi ai ?


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                             70

     Xuyïën hùæng gioång:
   - Maây khöng nhúá gò hïët! Höm trûúác anh ta baão anh ta coá
quen vúái möåt ngûúâi laâm úã Cöng ty töí chûác biïíu diïîn. Vaâ anh ta
thûúâng xuyïn nhúâ ngûúâi naây mua veá haát cho tuåi mònh. Bêy giúâ tuåi
mònh àïën àoá hoãi .
     Thuåc múã to mùæt:
     - Nhûng tuåi mònh àêu coá biïët tïn ngûúâi àoá?
     Xuyïën khoaát tay:
     - Thò mònh hoãi hïët ngûúâi naây àïën ngûúâi khaác. Àùçng naâo cuäng
gùåp.
     Cuác Hûúng lêím bêím:
     - Sao tao thêëy chuyïån naây giöëng àaáy bïí moâ kim quaá!
     Xuyïën cûúâi hò hò, lïn lúáp:
   - Thò moâ kim chûá sao! Nhûng tuåc ngûä coá cêu "coá cöng maâi sùæt
coá ngaây nïn kim". Maây cûá yïn chñ laâm theo kïë hoaåch cuãa tao.
     Cuác Hûúng cuäng cûúâi:
   - Tao súå maâi sùæt moãi tay khöng nïn kim maâ nïn... duâi àuåc thò
phñ cöng!
     Tuy vêåy, ba cö gaái vêîn chûa ài tòm anh ngay. Hoå coá yá àúåi.
   Cho àïën ngaây höm sau, suöët buöíi saáng vêîn khöng thêëy anh
àïën quaán; trûa, Xuyïën noái vúái Thuåc vaâ Cuác Hûúng:
     - Nhû vêåy laâ chiïìu nay tuåi mònh àïën Cöng ty töí chûác biïíu
diïîn.
     Thuåc hoãi:
     - Maây biïët cöng ty àoá nùçm úã àêu khöng?
     - Khöng.
     Thuåc löå veã thêët voång:
     - Vêåy maâ cuäng noái!
     Xuyïën cûúâi, vöî vai Thuåc:
   - Mònh àïën Höåi sên khêëu hoãi . Chöî bûäa trûúác anh Gia mua veá
cho tuåi mònh túái xem vúã kõch "Dû luêån quêìn chuáng" àoá.
     - ÚÃ àoá hoå biïët khöng?

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 71

    - Coá thïí biïët. Höåi sên khêëu vúái Cöng ty töí chûác biïíu diïîn
chùæc laâ coá liïn quan vúái nhau.
   Ùn cúm trûa xong, ba cö gaái heån nhau àaåp xe àïën Höåi sên
khêëu.
    Möåt giúâ trûa, Höåi sên khêëu coân àoáng cûãa, böën bïì vùæng ngùæt.
Ba cö gaái gheá vaâo caái quaán trûúác cöíng ngöìi uöëng nûúác möåt höìi röìi
ài loâng voâng xem caác têëm pa-nö quaãng caáo caác vúã diïîn múái treo doåc
trïn bûác tûúâng àùçng trûúác.
   Gêìn hai giúâ, Höåi sên khêëu múã cûãa.
   Xuyïën phên cöng Cuác Hûúng vaâo hoãi. Laát sau, noá chaåy ra,
mùåt maây húán húã:
    - Ngûúâi ta baão Cöng ty töí chûác biïíu diïîn nùçm sau lûng nhaâ
haát thaânh phöë.
   Ba cö gaái laåi lïn xe luåc tuåc àaåp xuöëng nhaâ haát thaânh phöë.
Àïën trûúác cöíng cöng ty, caã ba xuöëng xe. Thuåc nhòn Xuyïën:
   - Bêy giúâ sao ?
   - Vaâo hoãi chûá sao!
   - Ai vaâo ?
   - Maây chûá ai!
   Thuåc giaäy naãy:
   - Thöi, thöi, tao khöng vaâo àêu! Tao ngaåi lùæm!
   Xuyïën lûâ mùæt nhòn Thuåc.
   - Àöì chïët nhaát!
   Thêëy vêåy, Cuác Hûúng dùæt xe laåi chöî Thuåc:
   - Maây giûä xe giuâm ài! Àïí tao vaâo hoãi cho!
    Nhûng Cuác Hûúng vûâa àùåt chên qua khoãi cöíng, ngûúâi baão vïå
àaä goåi giêåt:
   - Neâ, cö kia ài àêu àoá?
    Cuác Hûúng, vaâ caã Xuyïën lêîn Thuåc àang àûáng bïn ngoaâi, àïìu
giêåt mònh. Cuác Hûúng lñu rñu bûúác laåi chöî ngûúâi baão vïå, gioång böëi
röëi:
   - Daå, töi ài tòm... tòm...


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                             72

    Thêëy noá ngùæc ngûá, ngûúâi baão vïå söët ruöåt:
    - Tòm ai ?
    Cuác Hûúng nuöët nûúác boåt:
    - Daå, tòm... möåt ngûúâi baån.
    Ngûúâi baão vïå laåi hoãi:
    - Baån cö tïn gò?
    Cuác Hûúng luáng tuáng:
    - Töi... töi... khöng biïët tïn.
    Ngûúâi baão vïå trúån mùæt:
    - Böå cö tñnh giúän mùåt vúái töi haã ! Baån cö maâ cö khöng biïët
tïn?
    Cuác Hûúng gêåt àêìu, miïång cûúâi gûúång gaåo: - Daå, töi khöng
biïët thêåt maâ!
   Ngûúâi baão vïå àûa mùæt quan saát Cuác Hûúng tûâ àêìu xuöëng
chên röìi... tûâ chên lïn àêìu:
    - Cö naây noái laå! Khöng biïët laâm sao cö tòm?
   Cuác Hûúng àûáng nhû chön chên taåi chöî, mùåt noá àoã rêìn túái
mang tai. Noá loay hoay khöng biïët nïn ài ra hay ài vaâo, àiïåu böå
tröng khöí súã.
    Thêëy vêåy, Xuyïën vöåi vaâng bûúác laåi chöî ngûúâ i baão vïå "cûáu
böì". Noá kïu:
    - Anh úi, anh!
    Ngûúâi baão vïå quay nhòn Xuyïën:
    - Cö laâ baån cuãa cö naây haã ?
    Xuyïën cûúâi cêìu taâi:
   - Daå, tuåi naây ài chung vúái nhau. Anh cho baån töi vö tòm ngûúâi
quen ài!
    Ngûúâi baão vïå möåt mûåc lùæc àêìu:
   - Caác cö àûâng coá löån xöån! Ngûúâi quen gò maâ caác cö khöng biïët
tïn ngûúâi ta!
   Túái phiïn Xuyïën böëi röëi. Noá êëp uáng möåt höìi röìi thêëy khöng coá
caách naâo hún laâ phaãi thuá thêåt:

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                73

   - Noái thêåt vúái anh laâ tuåi töi coá möåt anh baån thên, nhûng tuåi
töi khöng biïët nhaâ. Mêëy höm nay khöng gùåp anh ta, tuåi töi súå anh
ta àang gùåp phaãi chuyïån bêët trùæc gò àoá. Maâ anh ta laåi coá möåt anh
baån cöng taác úã àêy, do àoá tuåi töi àïën hoãi thùm...
   Sau khi nhêîn naåi ngöìi nghe xong "têm sûå" cuãa Xuyïën, ngûúâi
baão vïå gêåt guâ:
   - Hoáa ra laâ vêåy ! Sao caác cö khöng noái ngay tûâ àêìu ?
   Röìi anh ta khoaát tay, baão Cuác Hûúng:
   - Thöi, cö vaâo ài !
   Nhû chim söí loâng, Cuác Hûúng hêëp têëp bûúác ài.
   Xuyïën vaâ Thuåc àúåi lêu thêåt lêu. Chûâng nûãa tiïëng àöìng höì,
Cuác Hûúng thêët thïíu quay ra, mùåt maây buöìn xo.
   Thuåc höìi höåp hoãi:
   - Kïët quaã sao ?
   Cuác Hûúng thúã daâi:
   - Chùèng ai biïët anh Gia hïët!
   Xuyïën khõt muäi:
   - Vêåy laâ cöng cöëc!
   Thuåc cheáp miïång:
   - Laå thêåt! Chñnh anh Gia baão coá ngûúâi baån laâm úã àêy maâ!
Hay laâ höm nay anh ta khöng ài laâm?
   Cuác Hûúng tùåc lûúäi:
   - Coá trúâi maâ biïët!
   Xuyïën ngoá Cuác Hûúng:
   - Giúâ tñnh sao ?
   Cuác Hûúng nhuán vai:
   - Thò vïì chûá sao.
   Ba cö gaái khöng noái khöng rùçng, buöìn baä dùæt xe ài.
   Àuáng luác àoá, möåt anh thanh niïn mùåt maây tröng saáng suãa
khöng biïët úã àêu chaåy àïën. Anh ta dûâng xe trûúác cöíng, tùæt maáy vaâ
sûãa soaån dùæt xe vaâo.


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                              74

   Xuyïën liïëc Cuác Hûúng:
   - Hay laâ maây laåi hoãi anh chaâng naây xem!
   Cuác Hûúng chaán naãn:
   - Mêëy chuåc ngûúâi trong kia coân khöng biïët, anh chaâng naây
thò ùn thua gò!
   Noái vêåy nhûng Cuác Hûúng vêîn bûúác laåi chöî anh thanh niïn
múái àïën. Anh ta chûa kõp dùæt xe qua khoãi cöíng àaä nghe thêëy tiïëng
kïu:
   - Anh úi, cho tuåi töi hoãi thùm caái naây chuát xñu!
   Quay laåi, nhòn thêëy Cuác Hûúng, anh ta coá veã ngaåc nhiïn:
   - Cö hoãi töi ?
   Cuác Hûúng ruåt reâ:
   - Daå, anh cho hoãi anh coá phaãi laâ baån cuãa anh Gia khöng aå!
   Anh thanh niïn nhñu maây:
   - Gia naâo ?
    Bõ hoãi àöåt ngöåt, laåi khöng chuêín bõ sùén cêu traã lúâi, Cuác
Hûúng àûáng ngêín ngûúâi ra. Khöí nöîi, trong boån khöng ai biïët möåt
tñ gò vïì anh àïí coá thïí traã lúâi àoá laâ "Gia naâo"! Cuöëi cuâng, Cuác Hûúng
àaânh phaãi mö taã vïì. .. ngoaåi hònh cuãa àöëi tûúång:
   - Anh Gia maâ... hay boã aáo vö quêìn, chên ài sùngàdan...
   Mùæt anh thanh niïn saáng lïn:
   - A, töi biïët röìi!
   Cuác Hûúng reo lïn:
   - Anh biïët haã ? Vêåy anh coá biïët àõa chó cuãa anh Gia khöng?
   Anh thanh niïn gêåt àêìu:
   - Biïët.
   Röìi anh nhòn Cuác Hûúng vúái veã toâ moâ:
   - Cö vaâ caác cö kia laâ gò cuãa anh Gia ?
   - Tuåi töi laâ baån.
   Anh ta thùæc mùæc:
   - Baån maâ khöng biïët nhaâ!

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 75

   Cuác Hûúng húi àoã mùåt:
   - Tuåi töi chûa bao giúâ àïën nhaâ anh Gia caã.
   Anh thanh niïn khöng hoãi nûäa. Anh ta ruát söí tay trong tuái,
xeá möåt túâ giêëy vaâ ghi àõa chó àûa cho Cuác Hûúng.
   Àang àõnh quay ài, chúåt Cuác Hûúng dûâng laåi hoãi:
   - Anh coá biïët anh Gia hiïån coá úã nhaâ khöng?
   - Coá àêëy. Mêëy höm nay anh ta öëm nùçm liïåt giûúâng.
   - Trúâi úi! Sao vêåy ? - Cuác Hûúng höët hoaãng kïu lïn.
   - Hònh nhû coá ai àoá haânh hung anh ta. Anh ta bõ neám àaá vúä
àêìu vaâ lïn cún söët.
   Khöng hoãi thïm, cuäng khöng kõp caám ún anh thanh niïn,
Cuác Hûúng vöåi vaä quay laåi chöî Xuyïën vaâ Thuåc:
   - Ài ngay! Tao coá àõa chó àêy röìi!
   Xuyïën nhùn mùåt:
   - Tûâ tûâ àaä! Maây laâm gò nhû ùn cûúáp vêåy!
   Cuác Hûúng phoáng lïn xe, noá vûâa àaåp vûâa höín hïín noái:
   - Anh Gia bõ ngûúâi ta neám àaá vúä àêìu, àang nùçm öëm úã nhaâ!
   - Trúâi àêët úi! Sao coá chuyïån kyâ cuåc vêåy ?
   Caã Xuyïën vaâ Thuåc àïìu kïu lïn.
   Cuác Hûúng noái, noá cùæm cuái àaåp xe khöng ngoaãnh àêìu laåi:
   - Khöng biïët! Nhûng tao nghi chuyïån naây chùæc do Huâng quùn
gêy ra!
   Thuåc höìi höåp:
   - Chùæc gò laâ Huâng quùn?
   - Chùæc noá! - Cuác Hûúng cheáp miïång - Noá tûúãng anh Gia laâ
"ngûúâi yïu" tao viïët trong thû!
   Thuåc nhû hiïíu ra, noá gêåt guâ:
   - ÛÂ, daám lùæm! Heân gò höm trûúác trong quaán tao thêëy cùåp mùæt
cuãa Huâng quùn dûä dûä thïë naâo!
   Noái xong, Thuåc lùång leä àaåp xe ài. Noá khöng daám nghô tiïëp.
Bêy giúâ noá chó lo khöng biïët tònh traång cuãa anh nhû thïë naâo vaâ


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           76

böîng nhiïn noá caãm thêëy xoát xa trong loâng vaâ cay cay núi soáng muäi.
Hònh nhû coá möåt haåt buåi naâo àoá vûâa rúi vaâo mùæt noá thò phaãi!
http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                77
               CHÛÚNG 10

   Àaä böën giúâ chiïìu nhûng trúâi vêîn coân noáng. Cùn gaác anh troå
phúi mònh vïì hûúáng têy nïn bûác tûúâng cuä kyä hêëp thuå toaân böå caái
nùæng buöíi chiïìu àïí khöng ngûâng toãa nhiïåt tûâ àoá àïën gêìn nûãa àïm.
Trong nhiïìu nùm nay, kïí tûâ khi bûúác chên vaâo àaåi hoåc, anh àaä
quen vúái bêìu khöng khñ oi bûác naây vaâ khöng coân caãm thêëy khoá
chõu nûäa.
   Tuy vêåy, trong nhûäng lêìn öëm söët nhû lêìn naây, caái khöng khñ
trong phoâng luön khiïën anh khöí súã. Vïët thûúng trïn traán àaä búát
nhûác nhûng ngûúâi anh cûá noáng hêìm hêåp. Anh laåi khöng daám múã
cûãa vò súå gioá àöåc. Ban ngaây anh nguã mï mïåt. Ban àïm söët cao, anh
nùçm chêåp chúân vaâ mú nhûäng giêëc mú quaái dõ.
    Anh thêëy mònh àang búi thuyïìn trïn möåt doâng söng trùæng
nhû sûäa. Trong nhûäng giêëc mú cuãa anh bao giúâ cuäng coá möåt doâng
söng, chuáng khöng ngûâng àöíi maâu, khi thò xanh thêîm, khi thò
trùæng ngaâ, luác laåi aánh lïn maâu höí phaách. Nhûng duâ chuáng maâu gò,
khi dong thuyïìn ra söng trong nhûäng giêëc mú, anh luön caãm thêëy
caái noáng nhû àöåt ngöåt dõu ài vaâ àêìu anh tûå dûng nheå hêîng.
   Àang búi, con thuyïìn thònh lònh khûång laåi duâ anh cöë sûác
vung maånh maái cheâo. Trong luác anh àang loay hoay tòm caách àûa
con thuyïìn tiïën lïn thò úã trûúác mùåt, tûâ dûúái söng nhö lïn ba naâng
tiïn caá. Ba naâng tiïn caá vûâa lïn khoãi mùåt nûúác àaä che miïång cûúâi
khuác khñch vaâ anh lêåp tûác nhêån ra ngay àoá laâ Xuyïën, Thuåc vaâ Cuác
Hûúng.
   Anh nhòn Xuyïën:
   - Caác cö laâm gò maâ caãn àûúâng töi thïë naây ?
   Xuyïën khöng traã lúâi anh maâ nheo mùæt hoãi:
   - Mêëy höm nay anh tröën ài àêu maâ khöng àïën quaán?
   Anh vuöët toác:
   - Töi àêu coá ài àêu. Töi úã nhaâ.
   - Anh úã nhaâ chi vêåy ? - Xuyïën laåi hoãi.
   - Chùèng laâm gò caã. Töi bõnh.

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                          78

   Xuyïën nheo mùæt:
   - Anh noái döëi. Tûúáng anh maâ bõnh.
   Anh gêåt àêìu:
   - Töi bõnh thêåt maâ. Àïën nay cuäng chûa khoãi .
   - Tûå nhiïn anh bõnh chúi vêåy haã ?
  Thoaåt àêìu, anh àõnh noái nguyïn nhên dêîn àïën cún söët cuãa
mònh nhûng sau möåt thoaáng àùæn ào, anh quyïët àõnh giêëu nheåm.
Anh móm cûúâi:
   - ÛÂ, tûå nhiïn bõnh. Chùæc taåi truáng gioá.
   Cuác Hûúng lïn tiïëng hoãi:
   - Gioá úã àêu maâ truáng?
   - ÚÃ nhaâ töi chûá àêu!
   - Böå nhaâ anh nhiïìu gioá lùæm haã ?
  - ÛÂ, nhiïìu lùæm! - Àöåt nhiïn, anh hùæng gioång - Maâ neâ, Cuác
Hûúng!
   - Anh baão gò ? - Cuác Hûúng nhòn anh doâ hoãi.
   Anh khõt muäi:
   - Töi muöën hoãi Cuác Hûúng laâ chùèng leä Cuác Hûúng khöng
nghô ra àûúåc möåt lyá do naâo hay hún àaä viïët trong thû àïí tûâ chöëi
tònh caãm cuãa Huâng quùn hay sao.
   Cuác Hûúng toã veã ngaåc nhiïn:
   - Taåi sao anh hoãi nhû vêåy ? Anh chùèng àaä khuyïn töi àûa ra
möåt lyá do giaán tiïëp àïí tûâ chöëi kheáo leáo Huâng quùn àoá sao ?
   Anh nuöët nûúác boåt:
   - Nhûng coá thiïëu gò loaåi lyá do ?
   Cuác Hûúng nhuán vai:
   - Têët nhiïn! Nhûng lyá do töi àûa ra laâ lyá do xaác àaáng vaâ coá
hiïåu quaã nhêët. Bùçng chûáng laâ tûâ àoá àïën nay, Huâng quùn àaä thöi
quêëy rêìy tuåi naây. Maâ anh hoãi nhûäng àiïìu àoá àïí laâm gò vêåy ?
   Anh thúã daâi:
   - Hoãi chúi vêåy thöi!


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  79

    Vûâa àaáp anh vûâa ngaán ngêím cuái xuöëng cêìm lêëy maái cheâo.
Khi anh ngêín lïn thò ba naâng tiïn caá àaä búi tuöët ra xa, möîi luác
möåt khuêët dêìn sau laân khoái soáng, chó coân voång laåi nhûäng tiïëng
cûúâi lanh laãnh khöng dûát, möîi luác möåt lan röång lïn khùæp mùåt söng.
   Nhûng anh chûa kõp búi thuyïìn ài thò trïn búâ söng xuêët hiïån
möåt gaä khöíng löì. Gaä cao lúán, sûâng sûäng, toác xoùn tñt. Gaä noái vúái
anh bùçng gioång cuãa Huâng quùn:
    - Tao baão maây khöng àûúåc àïën quaán naây nûäa sao maây vêîn
àïën?
    Anh nhòn lïn búâ:
    - Àêy àêu phaãi laâ quaán cêy Sûá! Àêy laâ doâng söng!
    Gaä rñt lïn:
    - Maây àûâng coá xaåo! Àêy laâ quaán cheâ trûúác cöíng trûúâng. Khi
naäy, tao thêëy maây noái chuyïån vúái Cuác Hûúng roä raâng.
    Anh lùæc àêìu:
    - Anh nhêìm röìi. Boån hoå khöng coân nhû cuä. Hoå thaânh tiïn caã
röìi. Hoå búi trong nûúác.
   Gaä khöíng löì khöng theâm nghe lúâi giaãi thñch cuãa anh. Gaä cuái
xuöëng nhùåt möåt nùæm àaá, hoân naâo hoân nêëy to bùçng baánh xe ö tö.
Röìi gaä neám túái têëp vaâo mùåt anh, vûâa neám vûâa röëng lïn:
    - Nïëu Cuác Hûúng thaânh tiïn thò tao cho maây thaânh quó luön!
   Nhûäng hoân àaá to cûá nhùçm mùåt anh maâ lao túái. Chuáng kïu vuâ
vuâ nhû möåt bêìy ong. Anh nhaãy nhoát traánh neá khiïën chiïëc thuyïìn
choâng chaânh, nghiïng ngûãa trïn mùåt nûúác. Vaâ böîng nhiïn noá
nghiïng hùèn vïì möåt phña, hêët nhaâo anh xuöëng söng.
   Anh theát lïn möåt tiïëng vaâ múã mùæt ra. Nhûäng luác nhû vêåy,
anh caãm thêëy cöí khö àùæng vaâ àêìu noáng hûâng hûåc. Anh nhoãm
ngûúâi dêåy, vúái lêëy ly nûúác àïí trïn baân nhoã kïë àêìu giûúâng, uöëng vaâi
nguåm. Vûâa uöëng anh vûâa nhúá laåi nhûäng chi tiïët kyâ quùåc trong giêëc
mú vaâ bêët giaác bêåt cûúâi thaânh tiïëng.
   Nhûäng giêëc mú laå luâng nhû vêåy khöng phaãi chó xuêët hiïån
möåt lêìn. Chuáng cûá trúã ài trúã laåi trong giêëc nguã cuãa anh nhû möåt
cuöën phim cuä kyä, möîi lêìn thay àöíi möåt chi tiïët, biïën àöíi möåt vaâi
gam maâu nhûng nhên vêåt thò vêîn thïë, thoaåt àêìu laâ Xuyïën, Thuåc,
Cuác Hûúng vaâ sau àoá laâ Huâng quùn. Vaâ cuäng khöng thay àöíi doâng

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            80

söng quen thuöåc cuãa anh. Noá chaãy xuyïn suöët qua nhûäng cún aác
möång.

                   *
                 *    *
    Chiïìu ngaây thûá ba, cún söët dûúâng nhû àaä luâi xa àûúåc möåt
chuát. Anh àang nùçm trïn giûúâng chúâ giêëc nguã thò coá tiïëng goä cûãa:
   - Vaâo ài! - Anh mïåt moãi noái, khöng nhoãm ngûúâi dêåy.
   Caánh cûãa tûâ tûâ heá ra vaâ Cuác Hûúng nheå nhaâng bûúác vaâo, tiïëp
theo laâ Xuyïën vaâ Thuåc. Lêìn naây khöng cö naâo coá àuöi caá hay mang
àöi caánh trïn vai.
   Anh nhùn mùåt hoãi, gioång uïí oaãi vaâ mú maâng:
   - Caác cö laâm gò maâ caãn àûúâng töi thïë naây ?
   Nghe anh hoãi, nuå cûúâi trïn möi Cuác Hûúng vuåt tùæt. Mùåt noá löå
veã ngaåc nhiïn pha lêîn böëi röëi:
   - Anh noái gò laå vêåy ? Tuåi naây caãn àûúâng anh höìi naâo ? Tuåi
naây túái thùm anh àêy maâ.
   Tiïëng guöëc deáp di àöång lõch kõch trïn saân nhaâ khiïën anh sûåc
tónh. Anh ngêín ngûúâi vaâ vöåi vaä ngöìi dêåy:
   - UÃa, caác cö àïën thùm töi àoá haã ?
   Röìi anh chó vaâo nhûäng chiïëc ghïë kï caånh baân:
   - Caác cö ngöìi chúi ài!
   Nhûng phoâng anh chó coá hai chiïëc ghïë, anh àaânh phaãi ngöìi
nhñch qua möåt bïn, ngûúång nguâng noái:
   - Xuyïën vaâ Thuåc ngöìi ghïë ài. Coân Cuác Hûúng thò ngöìi taåm
trïn giûúâng vêåy.
   Vûâa ngöìi xuöëng, Cuác Hûúng vûâa hoãi:
   - Anh bõnh haã ?
   - ÛÂ, bõnh qua loa thöi! UÃa, maâ sao caác cö biïët töi úã àêy ?
   Xuyïën cûúâi bñ mêåt:
   - Tuåi naây coá tònh baáo riïng maâ !http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                81

   Biïët khöng thïí "khai thaác" àûúåc gò úã Xuyïën vaâ Cuác Hûúng,
anh quay sang Thuåc:
   - Laâm sao tòm àûúåc túái àêy vêåy Thuåc?
   - Tuåi naây hoãi thùm.
   Anh nhñu maây:
   - Hoãi thùm ai ?
   - Hoãi thùm baån anh.
   Anh söët ruöåt:
   - Nhûng baån töi laâ ai ?
   - Tuåi naây àêu coá biïët tïn.
   Anh nhùn mùåt:
   - Thuåc cûá noái giúän hoaâi!
   - Thêåt maâ, tuåi naây quïn hoãi tïn anh ta. Anh ta laâm úã Cöng ty
Töí chûác biïíu diïîn.
    - AÂ, thïë thò töi hiïíu röìi! - Anh móm cûúâi - Teá ra caác cö taâi
thêåt! Ngay tûâ bêy giúâ caác cö coá thïí múã vùn phoâng thaám tûã tû àûúåc
àêëy!
   Khöng àïí yá àïën lúâi noái àuâa cuãa anh, Thuåc nhòn vaâo vïët
thûúng trïn traán anh, hoãi bùçng möåt gioång cöë laâm ra veã thaãn nhiïn:
   - Traán anh bõ sao vêåy ?
   Cêu hoãi àöåt ngöåt kiïën anh giêåt mònh, búãi tûâ naäy àïën giúâ anh
àaä quïn bùéng mêët tònh traång cuãa mònh. Anh àûa tay xoa nheå vïët
thûúng, móm cûúâi àaáp:
   - ÖÌ, caái vïët thûúng xoaâng naây àêëy maâ !
   Xuyïën khõt muäi:
   - Nhûng taåi sao anh laåi bõ thûúng chöî àoá ?
   Anh cheáp miïång:
   - AÂ, töi bõ teá.
   - Teá úã àêu maâ ghï vêåy ?
   - Thò... teá úã ngoaâi àûúâng. Àêìu àêåp phaãi cuåc àaá nhoån.http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            82

   Anh khöng biïët caác cö àaä biïët chuyïån. Vò vêåy anh vö cuâng
sûãng söët khi nghe Cuác Hûúng tùåc lûúäi hoãi:
   - Chûá khöng phaãi anh bõ ai choåi àaá truáng aâ ?
   Sau möåt thoaáng baâng hoaâng, anh êëp uáng noái:
   - Àêu coá! Ai baão Cuác Hûúng vêåy ?
   - Thöi, anh àûâng giêëu nûäa! Baån anh noái chûá ai!
   Nghe vêåy, ngay lêåp tûác anh ngöìi nñn lùång.
   Möåt höìi lêu, Cuác Hûúng laåi hoãi:
   - Ai choåi àaá anh vêåy ?
   Anh cûúâi khöí súã:
   - Laâm sao töi biïët àûúåc! Tuåi treã con chúi choåi àaá ngoaâi àûúâng,
töi chaåy ngang qua vö tònh truáng phaãi thïë thöi!
   Cuác Hûúng khõt muäi:
   - Anh laåi noái döëi röìi. Huâng quùn choåi àaá anh phaãi khöng?
   Anh giêåt thoát:
   - Ai baão cö vêåy ?
   - Cêìn gò ai baão! Töi chó àoaán thïë thöi!
   Anh ngoá lú chöî khaác:
   - Cuác Hûúng chó àoaán moâ.
   Cuác Hûúng vêîn thaãn nhiïn:
   - Àoaán moâ nhûng maâ àuáng thò sao ?
   Anh möåt mûåc lùæc àêìu:
   - Cuác Hûúng àoaán sai röìi. Khöng phaãi Huâng quùn àêu!
   - Sao anh biïët khöng phaãi ?
   - Chùèng coá lyá do gò àïí anh ta laâm chuyïån àoá caã.
   Cuác Hûúng móm cûúâi:
    - Hoáa ra trònh àöå suy xeát cuãa anh thêåt laâ dúã! Huâng quùn gêy
sûå vúái anh àún giaãn vò noá tûúãng giûäa töi vaâ anh "coá chuyïån" vúái
nhau.
   Xuyïën chen vaâo, gioång ngêy thú:


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  83

   - "Coá chuyïån" laâ coá chuyïån gò ?
   Cuác Hûúng lûúâm Xuyïën:
   - Deåp maây ài!
   Anh thúã daâi noái:
   - Thöi, àûâng noái chuyïån àoá nûäa! Cuäng khöng coá gò chñnh xaác
àêu! Ta noái qua chuyïån khaác ài!
   Thêëy anh muöën lúâ àïì taâi "Huâng quùn", ba cö gaái cuäng khöng
nhùæc túái nûäa. Thuåc dõu daâng hoãi:
   - Anh bõnh nay àúä chûa ?
   - Àúä nhiïìu röìi.
   Xuyïën cheáp miïång:
   - Cuöëi nùm maâ bïånh hoaån xui quaá.
   Anh cûúâi:
   - Ùn nhùçm gò ! Chó ñt bûäa nûäa laâ töi dêåy àûúåc röìi!
   Xuyïën nheo mùæt:
   - Giúâ naây coân chûa khoãi bïånh, laâm sao anh ài chúi tïët àûúåc?
   Anh nhuán vai:
   - Thò töi úã nhaâ. Tïët dûúng lõch maâ nhùçm nhoâ gò!
   Cuác Hûúng àïì nghõ:
   - Vêåy ñt bûäa nûäa nghó hoåc, tuåi naây àïën chúi vúái anh nghen?
Tuåi naây seä mang quaâ têët niïn àïën cho anh!
   Anh vöåi xua tay:
   - Àûâng, àûâng.
   - Sao vêåy ?
   - Laâm vêåy kyâ lùæm! Vúái laåi höm àoá töi khöng coá úã àêy àêu!
   Thuåc ngaåc nhiïn:
   - Khöng úã àêy thò anh úã àêu ?
   - Töi vïì quï ùn giöî. Quï töi úã dûúái miïìn Têy.
   Xuyïën böåp chöåp:http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                               84

    - Vêåy khi naâo úã dûúái quï lïn, anh nhúá mang quaâ cho tuåi naây
heán!
    - ÛÂ.
    - Nhiïìu nhiïìu nghen!
    - ÛÂ. Töi seä àem lïn cho mêëy cö chuåc àoân baánh.
    - Traái cêy nûäa!
    - ÛÂ, traái cêy.
    Thuåc cûúâi:
   - Tuåi maây àûâng coá maâ àoâi hoãi nhiïìu quaá vêåy! Laâm sao anh
Gia mang ài nöíi.
    - Sao laåi khöng nöíi! - Xuyïën nguyát Thuåc, röìi noá quay sang
anh "duå khõ" - Coá bao nhiïu baánh traái, anh cûá mang hïët lïn ài. Tuåi
naây traã tiïìn chuyïn chúã cho.
    Anh cûúâi, khöng àaáp. Thuåc laåi hoãi:
    - Vêåy laâ vïì quï lïn, anh ài laâm röìi heán?
    - ÛÂ.
    - Anh laâm úã àêu ?
    Anh nhaáy mùæt:
    - Röìi Thuåc seä biïët!
    Cuác Hûúng bôu möi:
    - Coá caái chuyïån coãn con vêåy maâ anh cûá baây àùåt bñ mêåt hoaâi!
    Anh khöng traã lúâi Cuác Hûúng maâ hoãi laåi:
    - Tïët dûúng lõch caác cö nghó coá möåt ngaây phaãi khöng?
    - ÛÂ, nghó möåt ngaây röìi ài hoåc laåi liïìn!
    Anh gêåt guâ:
   - Vêåy túái ngaây caác cö ài hoåc laåi, töi seä baáo cho caác cö biïët chöî
laâm cuãa töi.
    Xuyïën "hûâ" möåt tiïëng:
   - Anh cûá laâm nhû xöí söë kiïën thiïët, phaãi àúåi àuáng ngaây múái
cöng böë kïët quaã àûúåc.
    Anh giaã laã:

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  85

   - Thò töi cuäng túái ngaây àoá múái biïët àñch xaác àûúåc chuyïån naây.
   Ngöìi troâ chuyïån möåt laát, ba cö caáo tûâ ra vïì.
   Anh tiïîn khaách ra têån cûãa, vêîy tay:
   - Sang nùm múái gùåp laåi nheá!
   Cuác Hûúng chun muäi:
   - Khöng coá nùm múái gò hïët! Hai ngaây nûäa tuåi naây seä gheá
thùm anh.
   Nhûng hai ngaây sau, ba cö gheá laåi thò cûãa phoâng anh àaä khoáa
kñn, bïn ngoaâi luãng lùèng möåt öí khoáa bùçng àöìng to tûúáng.
   Xuyïën hùæng gioång:
   - Thïë laâ anh chaâng àaä laåi chuöìn mêët!
   Thuåc lêím bêím nhû tûå noái vúái mònh:
   - Khöng biïët anh ta àaä khoãi hùèn bõnh chûa maâ ài súám thïë!
   Ba cö leäo àeäo àaåp xe vïì, buöìn thiu.
http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                             86               CHÛÚNG 11

    Ngaây möåt thaáng möåt àêìu nùm, hoåc sinh àûúåc nghó hùèn möåt
ngaây. Theo thöng lïå haâng nùm, àoá laâ ngaây lang thang vui veã cuãa
boån Thuåc. Nùm nay, cuäng rong chúi cuâng Xuyïën vaâ Cuác Hûúng
suöët tûâ saáng súám nhûng Thuåc khöng àûúåc vui lùæm. Khöng hiïíu sao
noá luön nhúá àïën anh. Nhêët laâ khi ài xem vùn nghïå, chen nhau
mua veá àïën toaát möì höi, Xuyïën vaâ Cuác Hûúng thûúâng xuyát xoa:
   - Phaãi chi anh chaâng Gia coân úã àêy, nhúâ anh ta mua veá cho
tuåi mònh àúä khöí!
   Luác êëy Thuåc caãm thêëy loâng mònh bêng khuêng khoá taã. Röìi
khöng biïët laâm gò cho khuêy khoãa, Thuåc àuâa:
    - Sao maây khöng nhúâ Huâng quùn. Chó cêìn maây noái möåt tiïëng,
noá seä sùén saâng nhaãy vaâo lûãa chûá àûâng noái laâ mua veá!
   Cuác Hûúng cûúâi hò hò:
   - Chûa chùæc! Coá khi noá laåi lêëy àaá neám tao vúä àêìu nûäa khöng
chûâng!
    Thuåc àuâa, nhûng àïën khi Cuác Hûúng àuâa laåi, noá laåi àêm
buöìn xo. Cêu noái cuãa Cuác Hûúng khiïën Thuåc böìi höìi nhúá àïën vïët
thûúng trïn traán anh, vïët thûúng khiïën anh phaát söët gêìn möåt
tuêìn lïî. Tûå dûng Thuåc thêëy töåi nghiïåp anh vaâ thûúng anh dïî súå.
Caái tai naån xui xeão maâ anh gùåp phaãi àuáng laâ oan uöíng. Chó vò ba
àûáa Thuåc keáo àïën laâm baån vúái anh maâ anh laänh möåt "viïn àaån laåc"
trïn "chiïën trûúâng tònh caãm" cuãa Huâng quùn vaâ Cuác Hûúng. maâ
anh thò laåi thêåt töët. Anh chùèng hïì oaán traách gò boån Thuåc. Àaä vêåy,
anh coân àöëi xûã vúái boån Thuåc thêåt tûã tïë, hïët loâng. Anh laåi coân àïí
cho hai con quó Xuyïën vaâ Cuác Hûúng tha höì "haânh haå", "boác löåt",
luác naâo cuäng chó cûúâi cûúâi, khiïën nhiïìu luác Thuåc phaãi bûåc mònh
giuâm anh.
   Thêëy mùåt Thuåc daâu daâu, Xuyïën hoãi:
   - Laâm gò buöìn thiu vêåy ?
   Thuåc chöëi:
   - Coá buöìn gò àêu!

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 87

   Xuyïën nheo mùæt:
   - Maây àûâng coá qua mùåt tao! Nhúá anh chaâng röìi phaãi khöng?
   Thuåc àoã mùåt:
   - Àêu coá!
   Xuyïën tiïëp tuåc trïu:
   - Coá thò noái, tuåi tao giuáp àúä cho, chuyïån gò phaãi giêëu!
   Thuåc cêëu Xuyïën möåt caái thêåt àau:
   - Noái bêåy neâ!
   Xuyïën cûúâi hñ hñ:
   - Khöng coá sao maây laåi àoã mùåt?
    Thuåc giêåt mònh. Noá khöng theâm phên bua nûäa maâ quay mùåt
ngoá lú chöî khaác. Thêëy vêåy, Cuác Hûúng can thiïåp:
   - Thöi, àûâng choåc noá nûäa! Noá khoác bêy giúâ!
   Xuyïën ruåt cöí:
   - Tao coá choåc noá gò àêu! Anh chaâng Gia chúi thên vúái tuåi
mònh, khi anh ta ài xa thò tuåi mònh coá "traách nhiïåm" phaãi nhúá. Caái
àoá àêu phaãi laâ àöåc quyïìn cuãa con Thuåc! Àuáng khöng naâo ?
    Cuác Hûúng chûa kõp traã lúâi thò böîng thêëy Huâng quùn tûâ xa ài
laåi, miïång phò pheâo thuöëc laá. Noá kïu lïn:
   - Huâng quùn kòa!
   Xuyïën vaâ Thuåc giêåt mònh. Caã hai nhûúáng mùæt nhòn theo tay
chó cuãa Cuác Hûúng.
   Àang ài túái, chúåt thêëy ba cö gaái, Huâng quùn vöåi vaâng bùng
qua lïì àûúâng bïn kia. Roä raâng noá muöën traánh boån Thuåc.
   Xuyïën hoãi:
   - Noá ài àêu vêåy ?
   - Ai biïët! - Cuác Hûúng àaáp, mùæt vêîn quan saát Huâng quùn.
   - Qua chêån àûúâng noá ài! - Xuyïën àïì nghõ.
   - Chi vêåy ?
   - Hoãi töåi noá.
   - Töåi choåi àaá haã ?

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            88

    - ÛÂ.
    Cuác Hûúng ruân vai:
    - Tao thêëy ún úán thïë naâo!
    Xuyïën ngoá Thuåc:
    - Ài khöng Thuåc?
    Khöng hiïíu sao tûå dûng Thuåc thêëy mònh can àaãm hùèn lïn,
traái hùèn tñnh nhuát nhaát thûúâng ngaây. Noá gêåt àêìu liïìn:
    - Ài!
    Ba cö gaái liïìn bùng qua àûúâng.
    Thêëy Xuyïën dêîn Thuåc vaâ Cuác Hûúng tiïën laåi, Huâng quùn húi
löå veã luáng tuáng. Sau khi àaä choåi "àõch thuã" bïí àêìu àïí... rûãa hêån,
bao nhiïu huâng khñ trong ngûúâi noá bay biïën àêu hïët. Khi ba cö gaái
àïën gêìn, Huâng quùn nhe rùng cûúâi gûúång:
    - Caác baån ài chúi haã ?
    Xuyïën nhêåp àïì thùèng:
    - Tuåi töi ài tòm anh neâ!
    Huâng quùn giêåt thoát:
    - Tòm töi ?
    - ÛÂ, tòm anh.
    - Tòm töi chi vêåy ? - Gioång Huâng quùn coá veã bêët an.
    Xuyïën nghiïm mùåt:
    - Tuåi töi tòm anh hoãi xem taåi sao anh haânh hung baån cuãa tuåi
töi.
    Huâng quùn laâm böå ngaåc nhiïn:
    - Trúâi úi, töi haânh hung ai höìi naâo àêu ?
    Xuyïën gùçn gioång:
    - Choåi àaá bïí àêìu ngûúâi ta maâ khöng phaãi laâ haânh hung haã ?
   Biïët khöng thïí chöëi àûúåc, Huâng quùn laâm thinh. Thêëy vêåy,
Xuyïën laâm túái:
    - Àuáng khöng?
    Huâng quùn liïëm möi:

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   89

   - Anh ta noái vúái caác baån nhû vêåy haã ?
   - Anh ta khöng noái, nhûng tuåi naây biïët. Thiïëu gò ngûúâi thêëy!
   Huâng quùn laåi àûáng im, veã böëi röëi.
   - Taåi sao anh laâm vêåy ? - Xuyïën chêët vêën.
    Huâng quùn tùåc lûúäi. Noá khöng traã lúâi thùèng vaâo cêu hoãi maâ
laåi noái, gioång trêìm xuöëng:
    - Töi àaä caãnh caáo trûúác anh ta röìi . Töi baão anh ta khöng àûúåc
àùåt chên àïën quaán cêy Sûá nûäa. Ai baão anh ta khöng nghe!
   Thuåc àûáng bïn caånh naäy giúâ, böîng voåt miïång:
   - Anh lêëy quyïìn gò maâ cêëm ngûúâi ta ?
   Huâng quùn nhúá trûúác àêy anh chaâng Gia cuäng hoãi möåt cêu
tûúng tûå, vaâ noá àaä traã lúâi bùçng caách thöåp cöí aáo anh ta. Bêy giúâ tònh
huöëng àaä thay àöíi. Noá khöng thïí traã lúâi cêu hoãi àoá àûúåc, cuäng
khöng thïí thöåp cöí aáo Thuåc, beân sêìm mùåt boã ài.
   Xuyïën nhòn theo doåa:
   - Ngaây mai ài hoåc laåi, tuåi naây seä baáo vúái ban giaám hiïåu
chuyïån anh choåi àaá cho coi.
   Huâng quùn nhöí nûúác boåt, thaách thûác:
   - Cho caác baån baáo! Thùçng naây coác súå! Bõ àuöíi thò nghó chûá lo
gò!
   Huâng quùn àaáp maâ khöng quay àêìu laåi. Noá thoåc hai tay vaâo
tuái quêìn, vöåi vaä raão bûúác, loâng caãm thêëy xoát xa. Trûúác sau, noá
khöng daám liïëc Cuác Hûúng lêëy möåt caái.
   Khi Huâng quùn àaä ài xa, Thuåc hoãi Xuyïën:
   - Böå maây àõnh baáo vúái ban giaám hiïåu thêåt haã ?
   Xuyïën cûúâi:
   - Huâ noá chúi vêåy thöi!
   Röìi Xuyïën ngoá Cuác Hûúng:
   - Chuyïån cuãa maây sao maây im re vêåy ?
   Cuác Hûúng tùåc lûúäi:
   - Tao biïët noái gò bêy giúâ? Maây giaânh maây noái hïët röìi!
   Xuyïën lûâ mùæt:

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                               90

   - Leä ra maây phaãi têën cöng noá!
   - Têën cöng?
   - ÛÂ, maây phaãi töë caáo "töåi aác" cuãa noá. Vaâ noái cho noá biïët laâ anh
Gia khöng coá liïn quan gò àïën chuyïån naây.
   - Sao luác naäy maây khöng noái ?
   Xuyïën böëi röëi:
   - Tao haã ? Taåi luác naäy tao... quïn.
  Cuác Hûúng laâm thinh. Noá khöng buöìn caäi nhau vúái Xuyïën.
Khöng khñ tûå nhiïn trêìm hùèn ài. Thuåc cheáp miïång:
   - Àêìu nùm nhû vêåy laâ mêët vui!
   Cuác Hûúng an uãi Thuåc:
   - Ngaây mai anh Gia laåi vïì thaânh phöë röìi . Anh ta coân noái laâ seä
àïën gùåp vaâ baáo cho tuåi mònh biïët chöî laâm cuãa anh ta kia maâ!
   Thuåc cûúâi. ÛÂ nhó, anh ta àêu coá ài luön. Anh àaä baão vúái boån
Thuåc laâ anh seä trúã laåi. Chó coân höm nay nûäa thöi, Thuåc seä gùåp laåi
anh. Luác àoá, vïët thûúng trïn traán anh chùæc cuäng àaä laânh.

                    *
                  *    *
    Saáng nay hoåc sinh luåc tuåc vaâo trûúâng. Sau möåt ngaây lïî rong
chúi, khöng khñ bao giúâ cuäng öìn aâo, vui nhöån. Tûâng àaám hoåc sinh
cûá xuám xñt nhau vaâ naáo nûác troâ chuyïån, bêët chêëp lúâi nhùæc nhúã cuãa
ban giaám hiïåu vang lïn tûâng chùåp trïn loa phoáng thanh.
   Thúâi tiïët êëm aáp vaâ dïî chõu. Nùæng tûúi tùæn, nhêëp nhaáy trïn
nhûäng taân cêy vaâ nhûäng maái ngoái. Nùæng cuäng àêìy ùæp sên trûúâng.
   Sau lïî chaâo cúâ, ban giaám hiïåu ài vaâo phêìn dùån doâ thûúâng lïå.
   Thuåc chùèng quan têm àïën chiïëc loa phong thanh lùæm, noá
khïìu Cuác Hûúng:
   - Neâ, höìi saáng maây coá nhòn vö quaán khöng?
   - Coá.
   Thuåc höìi höåp:
   - Maây coá thêëy anh ta khöng?


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                91

   - Khöng.
   Thuåc cheáp miïång:
   - Tao cuäng nhòn maâ khöng thêëy. Hay laâ anh ta ngöìi khuêët úã
möåt chöî naâo àoá?
   Cuác Hûúng lùæc àêìu:
   - Tao cuäng chùèng biïët! Hoãi con Xuyïën coi!
    Nhûng Xuyïën cuäng baão laâ khöng thêëy. Noá noái laâ noá nhòn rêët
kyä, khöng soát möåt ngoác ngaách naâo, roä raâng laâ anh chaâng Gia khöng
túái.
   Thuåc noái, gioång traách moác:
   - Vêåy maâ anh ta baão höm nay anh ta seä àïën gùåp tuåi mònh!
   Cuác Hûúng nhêån àõnh:
    - Höm nay khöng coá nghôa laâ saáng súám. Coá thïí anh ta túái vaâo
giúâ ra chúi cuäng nïn.
   Xuyïën tuyïn böë:
   - Nïëu giúâ ra chúi maâ anh ta khöng àïën thò trûa nay tuåi mònh
àïën nhaâ anh ta.
   Cuác Hûúng liïëc Xuyïën:
   - Laâm gò gêëp vêåy ?
   Xuyïën cûúâi hò hò:
   - Phaãi gêëp chûá! Àïí lêu baánh traái hû hïët sao!
   Thuåc nguyát Xuyïën:
   - Maây luác naâo cuän g lo ùn!
   Xuyïën traã àuäa:
   - Coân maây thò luác naâo cuäng lo... yïu!
   Thuåc àoã mùåt. Noá chûa kõp tòm ra cêu traã lúâi thò Cuác Hûúng
àaä quay laåi vaâ àûa möåt ngoán tay lïn miïång:
   - Suyåt! Tuåi maây nghe gò khöng? Cö Lan khöng coân laâm chuã
nhiïåm lúáp mònh nûäa!
   Xuyïën vaâ Thuåc giêåt mònh:
   - Thêåt khöng? Ai noái vêåy ?


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           92

   - Ban giaám hiïåu múái àoåc trïn loa àoá.
   - Cö Lan ài àêu vêåy ?
   - Sûác khoãe cö daåo naây yïëu nïn àûúåc chuyïín lïn laâm trïn vùn
phoâng.
   Cö Lan laâ giaáo viïn daåy vùn àöìng thúâi laâ chuã nhiïåm lúáp
Thuåc. Tñnh tònh cö hoâa nhaä, dõu daâng nïn hoåc sinh rêët mïën.
   Thuåc cheáp miïång:
   - Cö Lan ài, buöìn quaá heán?
    Nhûng Xuyïën vaâ Cuác Hûúng khöng ai nghe lúâi caãm thaán cuãa
Thuåc. Caã hai àang höìi höåp lùæng nghe ban giaám hiïåu coá seä thöng
baáo giaáo viïn naâo thay thïë cö Lan khöng. Hay laâ laát nûäa, ban giaám
hiïåu seä dêîn giaáo viïn múái àïën giúái thiïåu vúái lúáp Thuåc theo kiïíu
caách trûúác àêy.
   Duâ sao thò hoåc sinh lúáp Thuåc vêîn muöën nhanh choáng nhòn
thêëy têån mùæt thêy cö múái cuãa mònh àïí sau khi "diïån kiïën tön
nhan" röìi thò caã àaám seä tiïëp tuåc bònh phêím, àoaán non àoaán giaâ
xem thêìy dïî hay thêìy khoá, cö hiïìn hay cö dûä.
   Dûúâng nhû hiïíu têm traång nön nao cuãa hoåc sinh, thêìy hiïåu
trûúãng nhòn thùèng xuöëng phña boån Thuåc àang àûáng, noái:
   - Thêìy xin giúái thiïåu vúái caác em, thêìy Buâi Hoaâng Gia seä vïì
daåy vùn àöìng thúâi laâm chuã nhiïåm lúáp 11A3 thay cho cö Lan...
   Noái xong, thêìy àûa tay giúái thiïåu thêìy Gia luác naây àang tûâ
vùn phoâng bûúác ra...
   Xuyïën kheä kïu lïn:
   - Chïët röìi! Anh ta tuåi maây úi!
   Thuåc vaâ Cuác Hûúng cuäng vûâa kõp nhêån ra ngûúâi giaáo viïn
chuã nhiïåm múái cuãa mònh laâ anh. Chñnh anh. Anh àang àûáng àoá,
móm cûúâi nhòn xuöëng lúáp 11A3. Chùæc chùæn laâ anh àaä tröng thêëy
boån Thuåc.
   Cuác Hûúng vêîn chûa hïët thaãng thöët:
   - Sao laåi laâ anh ta àûúåc?
   Xuyïën khöng daám nhòn vïì phña anh. Noá ngoá xuöëng àêët, cheáp
miïång:


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   93

   - Àuáng laâ anh ta röìi! Heân gò maâ anh ta baão àúåi àïën ngaây
nhêåp hoåc, anh ta seä cho tuåi mònh biïët chöî laâm cuãa anh ta!
   Cuác Hûúng theâ lûúäi:
   - Thïë naây thò chïët tuåi mònh röìi! Trong thúâi gian qua, tuåi
mònh "haânh haå" anh ta dûä quaá!
   Xuyïën ruåt cöí:
   - Taåi tuåi mònh àêu coá biïët anh ta laâ... thêìy!
    Trong khi Xuyïën vaâ Cuác Hûúng thò thêìm noái chuyïån, Thuåc
lùång im theo àuöíi nhûäng yá nghô cuãa mònh, nhûäng yá nghô möîi luác
caâng nhû muöën àûát rúâi ra, thêåt khoá maâ chùæp nöëi vaâ sùæp xïëp laåi
nhû yá muöën. Thuåc khöng ngúâ laåi gùåp anh trong hoaân caãnh trúá trïu
nhû thïë naây vaâ àiïìu àoá khiïën Thuåc vö cuâng baâng hoaâng. Noá úã
trong têm traång vui khöng ra vui, buöìn cuäng chùèng ra buöìn. Thuåc
caãm thêëy nhû mònh vûâa àaánh mêët möåt caái gò. Caái gò àoá nhû böng
hoa vûâa chúám núã vaâ leä àêu laåi súám luåi taân? Thuåc böìi höìi vúái nöîi aám
aãnh àoá suöët caã buöíi saáng.
   Vaâ caã nhûäng ngaây höm sau.
http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            94               CHÛÚNG 12

    Vêng, khi vûâa xuêët hiïån trûúác sên cúâ anh àaä tröng thêëy ba cö
hoåc troâ cuãa anh. Vaâ hoå, hoå cuäng ngay lêåp tûác nhêån ra anh vaâ anh
nhòn thêëy veã kinh ngaåc sûäng súâ hiïån roä trïn khuön mùåt tûâng
ngûúâi. Anh vöåi vaä móm cûúâi vúái caác cö gaái, cöë taåo ra möåt daáng veã
bònh thûúâng nhûng sûå cöë gùæng cuãa anh hònh nhû khöng àaåt àûúåc
kïët quaã. Ba cö gaái àïìu cöë traánh nhòn vïì phña anh, hoå ngoá lú chöî
khaác, kïí caã Xuyïën, cö lúáp trûúãng tinh quaái vaâ ngang ngaånh. Coá leä
hoå aáy naáy vïì nhûäng troâ nghõch ngúåm cuãa hoå àöëi vúái anh. Nhûng,
anh nghô, duâ sao moåi chuyïån cuäng seä nhanh choáng tröi qua vaâ möëi
quan hïå giûäa anh vaâ caác cö gaái seä trúã nïn töët àeåp hún.
   Anh cuäng khöng nghô mònh seä àûúåc phên cöng laâm chuã
nhiïåm lúáp cuãa Xuyïën, Thuåc vaâ Cuác Hûúng. Àöëi vúái anh, àiïìu àoá
quaã thêåt bêët ngúâ. Nùm ngoaái, sau khi ra trûúâng, hêìu hïët baån beâ
cuâng lúáp anh àïìu àûúåc phên cöng ài caác tónh. Chó coá hai ngûúâi,
trong àoá coá anh, nhêån nhiïåm súã taåi thaânh phöë. Nhûng thúâi gian
àiïìu àöång, böë trñ cöng taác khöng hiïíu sao mêët rêët nhiïìu thúâi giúâ.
Àïën khi anh xuöëng túái trûúâng, hoåc kyâ möåt àaä sùæp kïët thuác. Anh
àaânh phaãi chúâ nhêån lúáp vaâ àêìu hoåc kyâ hai.
   Trong thúâi gian àoá, buöíi chiïìu anh vaâo trûúâng àïí giuáp àúä böå
phêån vùn phoâng sùæp xïëp söí saách àöìng thúâi laâm quen vúái möi
trûúâng múái. Buöíi saáng, anh àûúåc nghó. Nhûng laâ möåt sinh viïn treã
múái ra trûúâng, trong loâng àêìy ùæp nhiïåt tònh vaâ hoaâi baäo, anh muöën
têån duång caác buöíi saáng raãnh röîi àïí tiïëp xuác vaâ tòm hiïíu hoåc troâ
theo caách riïng cuãa mònh. Vò vêåy maâ anh thûúâng àïën quaán cêy Sûá.
Chñnh úã àoá, anh àaä gùåp boån Thuåc.
   Moåi chuyïån lêìn lûúåt hiïån ra trong àêìu anh nhû möåt cuöën
phim quay chêåm. Vaâ anh khöng khoãi móm cûúâi khi nhúá laåi nhûäng
lêìn Xuyïën "bùæt naåt" anh, hïåt nhû möåt cö giaáo bùæt naåt hoåc troâ.
   Sau khi ban giaám hiïåu dùån doâ xong, hoåc sinh luåc tuåc xïëp
haâng keáo nhau vaâo lúáp.
   Saáng nay, anh khöng coá giúâ daåy úã lúáp 11A3. Àïën giúâ ra chúi,
anh cho goåi Xuyïën lïn vùn phoâng.


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   95

    Anh ngöìi àúåi möåt laát thò Xuyïën ruåt reâ bûúác vaâo. Sûå ruåt reâ cöë
yá naây hoaân toaân khöng húåp vúái tñnh caách cuãa Xuyïën nïn tröng rêët
buöìn cûúâi.
    Xuyïën gêåt àêìu chaâo anh, gioång lñ nhñ:
    - Chaâo ... thêìy aå.
   Xuyïën thöët tiïëng "thêìy" möåt caách ngûúång ngêåp. Noá chûa kõp
laâm quen vúái caách xûng hö múái. Anh cuäng caãm thêëy àiïìu àoá.
Nhûng biïët laâm sao àûúåc! Anh chó chiïëc ghïë:
    - Xuyïën ngöìi ài!
   Xuyïën ngöìi xuöëng vaâ àûa mùæt nhòn nhûäng cêu khêíu hiïåu
treo trïn tûúâng, laâm nhû tûâ trûúác àïën nay noá chûa tröng thêëy
chuáng lêìn naâo vêåy.
    Anh móm cûúâi, hoãi:
    - Xuyïën coá biïët töi goåi Xuyïën lïn àêy laâm gò khöng?
    Xuyïën gaäi àêìu:
    - Chùæc thêìy àõnh hoãi thùm tònh hònh lúáp?
    Anh lùæc àêìu:
    - Chuyïån àoá tûâ tûâ tñnh sau. Töi muöën noái chuyïån khaác kia!
    Xuyïën giêåt mònh. Noá hoãi, gioång höìi höåp, mùæt vêîn khöng nhòn
anh:
    - Em khöng biïët! Chuyïån gò vêåy, thêìy ?
    Anh nheo mùæt:
    - Xuyïën khöng biïët thêåt haã?
    Xuyïën chúáp mùæt:
    - Daå khöng aå.
    Anh thúã daâi:
    - Vêåy laâ Xuyïën quïn röìi!
    Xuyïën cheáp miïång:
    - Chuyïån gò vêåy thêìy ? Thêìy laâm em súå quaá!
    Anh bêåt cûúâi:
    - Cö maâ súå?


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            96

   Xuyïën gêåt àêìu:
   - Daå em súå thêåt maâ!
   Noá noái súå nhûng gioång noá tónh khö. Anh khõt muäi:
   - Trûa nay, caác cö gheá nhaâ töi nhêån quaâ.
   Xuyïën reo lïn:
   - A! Vêåy maâ tuåi em quïn mêët!
   Anh lêím bêím:
   - Laå thêåt! Cö maâ quïn chuyïån "ùn uöëng"?
   Xuyïën nhùn nhoá:
   - Em quïn thêåt maâ! Tûâ khi phaát hiïån ra thêìy laâ... thêìy, tuåi
em quyánh caã lïn, quïn hïët moåi thûá!
   Anh kheä nhuán vai:
   - Laâm gò maâ quyánh?
   - Daå, quyánh chûá aå. Taåi bêët ngúâ quaá. Con Cuác Hûúng noá
nhêånxeát vïì thêìy àuáng thêåt.
   - Nhêån xeát sao ?
   Xuyïën àaáp, gioång thaãn nhiïn:
   - Thêìy cuäng biïët röìi àoá, noá baão thêìy laâ Areseâne Lupin.
   Anh "hûâ" möåt tiïëng:
   - Cö thêåt laâ möìm meáp. Vêåy maâ cö baão laâ cö súå töi.
   Xuyïën cûúâi:
    - Em súå thêåt chûá aå. Nhûng chó súå luác àêìu thöi. Bêy giúâ thò
hïët röìi.
   Anh cuäng cûúâi:
   - Vêåy thò töët. Thöi bêy giúâ cö vïì lúáp ài. Trûa nhúá gheá.
   Ra àïën cûãa, Xuyïën coân quay laåi hoãi:
   - Tuåi em coá phaãi àem theo gioã khöng aå?
   - Khoãi. Khöng nhiïìu quaâ lùæm àêu!
   - Thûa thêìy, em vïì.http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  97

   Noái xong, Xuyïën raão bûúác. Noá ài nhanh nhû chaåy. Anh nhòn
theo, lùæc àêìu.
     Xuyïën vûâa bûúác vö lúáp, Thuåc vaâ Cuác Hûúng höìi höåp hoãi:
     - Thêìy Gia kïu maây lïn coá chuyïån gò vêåy ?
     Xuyïën nghiïm mùåt:
     - Thêìy "giuäa" tuåi mònh te tua!
     - "Giuäa" chuyïån gò?
     - Chuyïån trûúác nay tuåi mònh giúän mùåt vúái thêìy.
     Thuåc thêëp thoãm:
     - Thêìy noái sao ?
     Xuyïën tùåc lûúäi:
   - Thêìy baão tuåi mònh vö lïî. Hoåc troâ maâ daám bùæt naåt thêìy. Röìi
thêìy baão tuåi mònh möîi àûáa phaãi laâm möåt túâ tûå kiïím nöåp cho thêìy.
     Thuåc höët hoaãng:
     - Thêåt khöng?
     Xuyïën gêåt àêìu:
     - Thêåt.
     Cuác Hûúng nhùn mùåt:
     - Maây chó bõa. Laâm gò coá chuyïån àoá.
     Xuyïën trúån mùæt:
     - Khöng tin thò maây ài hoãi ài. Thêìy coân úã trïn vùn phoâng àoá.
     Cuác Hûúng vêîn khùng khùng:
     - Tao khöng tin.
     Xuyïën khõt muäi:
     - Khöng tin thò kïå maây. Thêìy dùån trûa nay tuåi mònh gheá nhaâ
thêìy.
     Thuåc ngú ngaác:
     - Chi vêåy ?
     - Thò nöåp baãn tûå kiïím chúá chi!
     Cuác Hûúng böîng reo lïn:


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            98

  - Thöi, tao biïët röìi! Thêìy kïu túái nhaâ lêëy quaâ phaãi khöng?
Höm trûúác thêìy coá hûáa maâ tao quïn mêët.
   Xuyïën cûúâi hò hò:
   - ÛÂ, túái lêëy quaâ vaâ nöåp tûå kiïím luön!
   Cuác Hûúng "xò" möåt tiïëng:
   - Lêëy quaâ laâ chuyïån cuãa tao vúái con Thuåc, coân laâm tûå kiïím laâ
chuyïån cuãa maây. Trong boån, chó coá maây laâ phaá thêìy nhiïìu nhêët.
    Mùåc duâ biïët Xuyïën noái àuâa nhûng Thuåc vêîn caãm thêëy lo
lùæng. Chuyïån laâm tûå kiïím chùæc laâ khöng coá nhûng noá súå thêìy Gia
seä rêìy tuåi noá vïì töåi nghõch ngúåm. Thêìy seä baão tuåi noá con gaái maâ
phaá nhû quó sûá. Thêìy seä nhùæc chuyïån Huâng quùn. Vò tuåi noá maâ
thêìy bõ liïn luåy. Saáng nay, vïët thûúng trïn traán thêìy vêîn chûa
laânh hùèn. Tûâ xa, Thuåc tröng thêëy noá ûãng àoã, chùæc laâ àang keáo da
non. Vò vêåy, buöíi trûa, Thuåc theo Xuyïën vaâ Cuác Hûúng túái nhaâ
thêìy trong möåt têm traång núm núáp.
   Nhûng thêìy Gia chùèng nhùæc gò vïì chuyïån cuä. Thêìy àoán tiïëp
boån Thuåc möåt caách vui veã vaâ thên mêåt. Thêìy doån baánh cho boån
Thuåc ùn. Vûâa ùn, thêìy vûâa hoãi chuyïån sinh hoaåt vaâ hoåc têåp trong
lúáp.
   Xuyïën àaä noái chuyïån vúái thêìy möåt lêìn nïn toã ra daån dô hún
Thuåc. Cuác Hûúng luác àêìu coân ruåt reâ, ñt noái nhûng möåt laát sau,
quen dêìn, noá bùæt àêìu ba hoa vung vñt. Chó coá Thuåc laâ vêîn luáng
tuáng trûúác möëi quan hïå múái. Noá goåi anh bùçng "thêìy" möåt caách
ngûúång ngêåp, khoá khùn vaâ noá caãm thêëy khöí súã vúái sûå loáng ngoáng
cuãa mònh.
   Cho àïën khi ra vïì, Thuåc vêîn caãm thêëy mònh chûa laâm quen
àûúåc vúái hoaân caãnh múái nhû hai baån. Vúái noá, tûâ khi anh laâ thêìy,
anh trúã nïn xa vúâi nhû nhûäng àaám mêy trùæng noän trïn cao. Maâ tûâ
chöî Thuåc àûáng vúái nhûäng àaám mêy kia bao giúâ cuäng coá möåt
khoaãng caách gêìn nhû khöng thïí vûúåt qua.
    Höm ài hoåc laåi, Huâng quùn coá àïën lúáp. Nhûng khi biïët anh laâ
giaáo viïn chuã nhiïåm lúáp noá, Huâng quùn úã nhaâ luön. Xuyïën baáo vúái
anh nhû vêåy. Chùæc noá súå anh "traã thuâ", anh nhuã buång. Vaâ tûå nhiïn
anh caãm thêëy aáy naáy nhû chñnh anh coá löîi trong viïåc Huâng quùn
boã hoåc.http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   99

    Anh tra söí, tòm àõa chó Huâng quùn vaâ höm sau anh àïën nhaâ
noá.
   Tiïëp anh laâ möåt ngûúâi àaân öng traåc böën mûúi lùm tuöíi, mùåt
àoã gay vò rûúåu. Anh lïî pheáp hoãi:
    - Thûa baác, chaáu Huâng coá nhaâ khöng aå?
    Ngûúâi àaân öng lûâ mùæt nhòn anh:
    - Cêåu laâ ai maâ ài tòm noá?
   - Daå chaáu laâ giaáo viïn chuã nhiïåm cuãa Huâng aå. Mêëy höm nay
Huâng nghó hoåc nïn chaáu àïën hoãi thùm.
    Ngûúâi àaân öng vùæt chên chûä nguä, rung àuâi:
    - Ra vêåy! Thùçng àoá lïu loãng suöët ngaây. Noá maâ hoåc haânh gò!
    Anh àoaán ngûúâi naây laâ ba Huâng quùn. Nhûng öng ta ùn noái
kiïíu àoá thò khoá maâ hoãi túái. Anh ngêìn ngûâ möåt laát röìi laåi hoãi:
    - Chaáu Huâng giúâ naây chùæc khöng coá nhaâ haã baác?
    Ngûúâi àaân öng tùçng hùæng:
    - Mêëy thaáng nay noá àêu coá úã àêy nûäa! Noá boã nhaâ ài luön röìi!
   Nhûäng àiïìu nghe àûúåc khiïën anh kinh ngaåc. Anh haá höëc
miïång:
    - Huâng ài àêu vêåy baác?
    - Laâm sao töi biïët àûúåc!
   Ngûúâi àaân öng coá veã nhû khöng muöën tiïëp chuyïån anh. Öng
ta traã lúâi nhaát gûâng vaâ mùæt nhòn àêu àêu.
    Biïët khöng hoãi gò thïm àûúåc, anh caáo tûâ, loâng nùång trôu.
   Anh khöng vïì nhaâ ngay maâ gheá laåi truå súã phûúâng. ÚÃ àoá, anh
àûúåc biïët khaá roä vïì hoaân caãnh cuãa Huâng quùn.
    Hoáa ra ba meå Huâng quùn àaä thöi söëng chung gêìn hai nùm
nay. Ba noá theo ngûúâi vúå sau xuöëng an cû laåc nghiïåp dûúái Bïën Tre.
Huâng quùn söëng vúái meå. Chuyïån cuäng khöng truåc trùåc gò. Nhûng
nûãa nùm nay, meå noá taái giaá. Ngûúâi chöìng sau naát rûúåu, gêy göî vúái
meå con Huâng quùn töëi ngaây. Chõu khöng nöíi, Huâng quùn boã nhaâ
ài, söëng nhúâ baån beâ möîi àûáa dùm ba bûäa. Bêy giúâ anh múái biïët
ngûúâi àaân öng anh gùåp trong nhaâ khöng phaãi laâ ba noá maâ laâ ngûúâi
dûúång gheã. Vaâ anh cuäng bùæt àêìu hiïíu ra nguyïn nhên àûa àêíy


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           100

Huâng quùn àïën cuöåc söëng lang thang, sûå chaán hoåc vaâ nhûäng haânh
vi àiïn röì cuãa noá.
   Sau khi troâ chuyïån, ngûúâi caán böå lêåt söí vaâ àoåc àõa chó cuãa ba
Huâng quùn cho anh ghi. Anh ta coân cho biïët caã àõa chó nhûäng
ngûúâi baån maâ Huâng quùn thûúâng lui túái nûúng naáu, hêìu hïët àïìu úã
trong phûúâng.
   Khi bûúác ra khoãi truå súã phûúâng, loâng anh àaä thêëy nheå nhoäm
hún nhiïìu. Vaâ anh caãm thêëy thûúng Huâng quùn vö cuâng.
http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                   101
                 CHÛÚNG 13

     Xuyïën noái vúái Cuác Hûúng:
   - Bêy giúâ tao múái biïët taåi sao trûúác nay thêìy Gia khöng ài
xem vùn nghïå chung vúái tuåi mònh.
     Cuác Hûúng gêåt guâ:
     - ÛÂ, ngay höìi àoá tao cuäng àaä nghi thêìy laâ ... thêìy röìi !
     - Xaåo ài maây !
     - Thò xaåo chûá sao !
     Xuyïën hûâ muäi:
   - Deåp maây ài ! Bêy giúâ tao àöë maây nïëu tuåi mònh nhúâ mua veá
xem vùn nghïå nûäa, thêìy Gia coá mua khöng?
     Cuác Hûúng ngêîm nghô möåt laát röìi àaáp:
     - Tao khöng biïët. Theo maây thò sao ?
     - Theo tao thò thêìy khöng mua.
     - Taåi sao ?
   - Thò taåi höìi àoá khaác bêy giúâ khaác chûá sao! Höìi àoá laâ baån beâ,
coân bêy giúâ laâ thêìy troâ. Troâ thò àêu coá àûúåc quyïìn sai thêìy!
     Thuåc ngöìi nghe naäy giúâ, buöåt miïång noái:
     - Chûa chùæc !
     Xuyïën ngoá Thuåc:
     - Sao maây biïët?
     Thuåc nghinh mùåt:
     - Chûá sao maây biïët khöng mua ?
     Cuác Hûúng giaãng hoâa:
     - Thöi, àûâng caäi nûäa! Bêy giúâ lïn gùåp thêìy nhúâ mua veá laâ biïët
liïìn!
     Anh àang ngöìi chêëm baâi böîng thêëy ba cö gaái laåi gêìn.
     - Thûa thêìy... - Xuyïën ngêåp ngûâng.

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           102

    Anh ngûâng tay, hoãi:
    - Gò àoá, Xuyïën?
    Xuyïën cûúâi cêìu taâi:
    - Daå tuåi em nhúâ thêìy mua giuâm... mêëy veá haát aå.
    - Caác cö àõnh xem caái gò àoá ?
    - Daå, xem àoaân kõch noái Haâ Nöåi aå .
    Cuác Hûúng hoãi xen vaâo:
    - Àûúåc khöng thêìy ?
    - Àûúåc caái gò ?
    Cuác Hûúng êëp uáng:
    - Thêìy coá àõnh... mua giuâm cho tuåi em khöng?
    Anh bêåt cûúâi:
    - Sao laåi khöng mua ?
    Cuác Hûúng thúã phaâo:
    - Vêåy maâ...
    Thêëy Cuác Hûúng ngûng bùåt, anh hoãi:
    - Vêåy maâ sao ?
   Cuác Hûúng liïëc Xuyïën, thêëy noá trúån mùæt nïn khöng daám múã
miïång, chó cûúâi giaã laã. Nhòn böå tõch cuãa caác cö gaái, anh biïët ngay:
    - Vêåy maâ caác cö tûúãng töi khöng mua giuâm veá cho caác cö chûá
gò !
    Ba cö gaái àûáng im, mùåt àoã bûâng.
    Anh cheáp miïång:
    - Khöng nhûäng mua giuâm cho caác cö maâ caác cö hoãi trong lúáp
coá ai àõnh ài xem khöng, töi mua giuâm luön cho.
    Thuåc ngêåp ngûâng hoãi:
    - Thêìy coá ài chung vúái tuåi em khöng aå ?
    - Àïí xem. Coá thïí töi seä ài.
   Anh noái vêåy vaâ lêìn àoá anh cuâng vúái Xuyïën, Thuåc vaâ Cuác
Hûúng ài xem kõch. Noái chñnh xaác, cuâng ài vúái anh höm àoá coá
khoaãng mûúâi hai hoåc sinh. Tûâ àoá vïì sau, möîi lêìn coá chûúng trònh

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 103

vùn nghïå naâo lyá thuá, anh thûúâng töí chûác cho caã lúáp ài xem. Nhûäng
lêìn nhû vêåy, anh caãm thêëy têm höìn mònh höåi nhêåp thoaãi maái vúái
caác em vaâ caâng ngaây giûäa anh vaâ hoåc troâ nhû caâng àûúåc gùæn boá búãi
möåt súåi dêy thên thiïët vö hònh. Vaâ anh cûá muöën noá bïìn chùåt maäi
maäi.
     Huâng quùn nùçm lyâ úã nhaâ Sún suán.
    Sún suán cuâng hoåc chung trûúâng vúái Huâng quùn nhûng khaác
lúáp. Vaâ cuäng nhû Huâng quùn, noá ài hoåc bûäa àûåc bûäa caái.
   Mêëy höm nay, thêëy Huâng quùn nghó hoåc liïìn tuâ tò, Sún suán
ngaåc nhiïn hoãi:
     - Böå tñnh boã hoåc luön haã ?
     Huâng quùn khöng traã lúâi thùèng cêu hoãi cuãa baån. Noá chó nhuán
vai:
     - Chaán quaá!
     Sún suán cûúâi hò hò:
     - Thêët tònh chûá gò?
     - Bêåy!
     - Àûâng coá giêëu tao! Maây bõ con Cuác Hûúng àaá, ai maâ khöng
biïët!
     Huâng quùn phêíy tay:
   - Chuyïån àoá tao coi nhû raác! Con Cuác Hûúng chùèng aãnh
hûúãng àïën tao.
     Sún suán toâ moâ:
     - Chûá maây chaán chuyïån gò?
     Huâng quùn thúã daâi:
     - Thò chuyïån gia àònh.
     Sún suán phun nûúác boåt:
    - Deåp meå chuyïån gia àònh ài! Coi nhû khöng coá! Huâng quùn
ngöìi im. Laát sau, noá buöìn baä noái:
     - Tao àõnh vïì quï úã vúái ba tao!
   - Sûác mêëy ba maây chõu! Ba maây muöën maây ài hoåc úã thaânh
phöë kia maâ!


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           104

   Huâng quùn tùåc lûúäi:
   - Nhûng chuyïån hoåc haânh cuãa ta bõ keåt röìi.
   Sún suán nhñu maây:
   - Maây noái gò tao khöng hiïíu. Sao keåt?
   Huâng quùn êåm ûâ:
   - Keåt... thùçng cha giaáo viïn chuã nhiïåm lúáp tao.
   - Öng thêìy múái vïì thïë cö Lan àoá haã ?
   - ÛÂ.
   - Öng naây múái àöíi vïì àêu coá biïët maây ?
   - Biïët. Höm trûúác thùçng cha bõ tao neám bïí àêìu chñnh laâ ... öng
thêìy naây.
   Sún suán la hoaãng:
   - Vêåy thò chïët meå!
   Huâng quùn chaán ngaán:
   - Thò chïët chûá sao!
   Sún suán mñm möi:
   - ÖÍng laâm gò maây röìi ?
   - Chûa laâm gò hïët. Nghe noái öíng laâm chuã nhiïåm lúáp tao laâ tao
chuöìn liïìn.
   Sún suán nhòn thùèng vö mùåt Huâng quùn:
   - Giúâ maây tñnh sao ?
   Huâng quùn nhùn nhoá:
   - Tñnh quaái gò nûäa! Tao nghó hoåc luön!
    - Khöng àûúåc! Ngu gò boã hoåc! Àïí tao gùåp öíng noái chuyïån phaãi
traái! Tao seä laâm aáp lûåc vúái öíng!
   Huâng quùn lùæc àêìu:
   - Khöng ùn thua gò àêu maây úi!
   Sún suán phêíy tay:
   - Maây cûá àïí tao!
   Noái xong, Sún suán hùm húã bûúác ra khoãi nhaâ.


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  105

    Huâng quùn nhòn theo baån, loâng hoang mang vö cuâng. Noá
khöng biïët khi gùåp thêìy Gia, Sún seä ùn noái thïë naâo vaâ coá xaãy ra
àiïìu gò àaáng tiïëc khöng. Noá nhúá laåi chuyïån choåi àaá cuãa mònh höm
trûúác, loâng cûá day dûát maäi. Suy cho cuâng, haânh àöång sai lêìm àoá
chùèng giaãi quyïët àûúåc gò, traái laåi caâng laâm cho noá caãm thêëy bïë tùæc
hún.
   Ngöìi nghô ngúåi miïn man, Huâng quùn khöng nhòn thêëy möåt
ngûúâi àaân öng vûâa bûúác vaâo nhaâ.
   Öng ta àûáng lùång nhòn Huâng quùn mêëy giêy röìi kïu kheä:
   - Huâng!
    Huâng quùn giêåt mònh ngoá lïn vaâ vöåi vaâng phoáng laåi öm chêìm
ngûúâi múái àïën. Noá kïu lïn bùçng möåt gioång mûâng rúä pha lêîn xuác
àöång:
   - Ba! Ba lïn höìi naâo vêåy ?
   Ba noá ngöìi xuöëng ghïë, thúã ra:
   - Ba múái lïn tûác thò vaâ ài thùèng laåi àêy ngay.
   - Sao ba biïët con úã àêy ?
   - Thêìy Gia cho ba àõa chó.
   Huâng quùn ngaåc nhiïn:
   - Ba gùåp thêìy Gia úã àêu ?
   - Thêìy xuöëng Bïën Tre tòm ba! - Ba noá thúã daâi - Thêìy coá noái
cho con biïët tònh caãnh hiïån nay cuãa con.
    Huâng quùn tûå dûng caãm thêëy muãi loâng. Noá nhòn xuöëng àêët,
cöë kiïìm chïë nhûäng gioåt nûúác mùæt.
   Ba noá buâi nguâi hoãi:
   - Con khöng àõnh vïì nhaâ sao ?
   - Khöng! - Huâng quùn àaáp bùçng möåt gioång buöìn baä nhûng
khöng keám phêìn cûúng quyïët - Con khöng vïì àoá nûäa àêu!
   Ba noá im lùång möåt laát röìi dõu gioång:
   - Thöi, àûúåc röìi! Con seä vïì úã vúái ba.
   Huâng quùn chó àúåi coá vêåy. Mêëy thaáng nay, noá luön mong
thoaát khoãi caãnh söëng hiïån nay. Noá ngûúác nhòn ba bùçng aánh mùæt
long lanh. Chúåt nhúá àïën Sún suán, noá vöåi vaâng hoãi:

http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            106

    - Thêìy Gia vïì thaânh phöë tûâ höìi naâo, ba ?
    - Thêìy múái lïn cuâng vúái ba.
    Huâng quùn thúã phaâo. Nhû vêåy Sún suán seä khöng gùåp àûúåc
thêìy. Thêåt may! Noá laåi hoãi, gioång ngêåp ngûâng:
    - Thêìy coá noái gò vïì con khöng?
    - Thò thêìy noái laâ hiïån nay con söëng úã nhaâ baån beâ.
    - Chó vêåy thöi ?
    - ÛÂ, chó vêåy thöi! Maâ sao con laåi hoãi nhû vêåy ?
    Huâng quùn böëi röëi:
    - Daå khöng coá gò àêu ba.
    Nhû vêåy laâ thêìy àaä boã qua haânh àöång caân rúä cuãa noá. Khöng
nhûäng thêìy khöng "haåi" noá maâ coân tòm hiïíu hoaân caãnh cuãa noá vaâ
cêët cöng xuöëng têån dûúái quï àïí kïu ba noá lïn.
   Thêìy thêåt töët. Chó tiïëc laâ noá chûa hoåc thêìy àûúåc möåt ngaây
naâo. Vaâ sùæp sûãa noá phaãi chia tay thêìy àïí vïì Bïën Treå Huâng quùn
caâng nghô caâng buöìn.
    Höm sau, ba Huâng quùn dùæt noá àïën trûúâng.
   Anh àang ngöìi trong vùn phoâng chúâ tröëng vö lúáp thò thêëy hai
cha con bûúác vaâo.
    Ba Huâng quùn chûa kõp chaâo anh àaä hoãi:
    - Höm nay em Huâng ài hoå c laåi haã baác?
   - Daå khöng aå. Höm nay töi túái xin thêìy cho em noá ruát höì sú
vïì dûúái quï hoåc.
    Anh tröë mùæt:
    - UÃa, sao baác khöng cho em úã laåi àêy hoåc tiïëp?
    Ba Huâng quùn tùåc lûúäi:
    - Daå, töi tñnh àem noá vïì dûúái vúái töi. Hoåc trïn naây thò biïët úã
àêu.
    - Chûá baác khöng coá baâ con hoå haâng gò trïn naây sao ?
   - Daå, khöng. Baâ con töi úã hïët dûúái quï. Höìi trûúác töi lïn àêy
möåt mònh lêåp nghiïåp.http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                  107

    Anh nhòn Huâng quùn. Tûâ naäy àïën giúâ noá ngöìi thu lu möåt goác,
mùæt nhòn vêín vú bïn ngoaâi cûãa söí. Khuön mùåt noá àaä mêët hùèn veã
dûä túån, thay vaâo àoá laâ möåt sûå àùm chiïu lùång leä. Caách ùn mùåc cuãa
noá tröng cuäng goån gaâng hún nhûäng lêìn anh gùåp trûúác àêy. Anh
muöën bùæt chuyïån vúái noá nhûng súå noá ngûúång, beân thöi.
   Sau möåt luác àùæn ào, anh noái vúái ba Huâng quùn:
   - Hay laâ... nhû thïë naây. Töi àïì nghõ baác àïí cho em Huâng úã
àêy vúái töi. Àem vïì dûúái quï súå viïåc hoåc têåp cuãa em bõ dúã dang.
Àúåi àïën kïët thuác nùm hoåc, baác hùéng àoán em vïì.
   Ba Huâng quùn giaäy naãy:
    - ÊËy chïët! Noá úã vúái thêìy laâm sao àûúåc! Thêìy coân coá gia àònh,
laåi coân daåy hoåc daåy haânh!
   Anh móm cûúâi:
   - Khöng sao àêu! Baác àûâng lo! Töi hiïån nay söëng möåt mònh.
Thïm em Huâng laåi caâng vui. Coân chuyïån daåy hoåc thò àêu coá sao! ÚÃ
chung, töi coân coá dõp keâm thïm cho em. Töi àaä nghô kyä röìi.
   Ba Huâng quùn coá veã xiïu loâng. Öng ta quay sang Huâng quùn:
   - Thêìy noái vêåy, con thêëy sao ?
   Huâng quùn böëi röëi:
   - Daå, con khöng daám aå . Vaã laåi trûúác àêy con lúä...
   Biïët Huâng quùn àõnh nhùæc chuyïån cuä, anh vöåi vaâng xua tay:
   - Thöi, chuyïån cuä em nhùæc laåi laâm gò! Ai laåi chùèng coá lêìn
nöng nöíi...
   Huâng quùn àõnh noái gò àoá nhûng bêët giaác noá caãm thêëy nhû bõ
möåt cuåc gò cheån ngang cöí hoång. Noá êëp uáng möåt höìi röìi lñ nhñ noái:
   - Em xin löîi thêìy!
   Tiïëng noái cuãa noá nghe nhû nhûäng tiïëng nûác núã khiïën ba noá
àûáng nhòn sûäng, khöng hiïíu àêìu cua tai nheo ra laâm sao
http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                           108               CHÛÚNG 14

   Möåt höm anh àang ngöìi nhaâ soaån giaáo aán thò Xuyïën, Thuåc vaâ
Cuác Hûúng keáo túái.
   Thêëy anh àang hñ hoaáy viïët, Xuyïën noái:
   - Thöi tuåi em vïì àïí thêìy laâm viïåc.
   Anh xïëp têåp laåi, móm cûúâi:
   - Caác cö ngöìi chúi ài! Àûâng coá laâm böå!
   Thêëy anh cêìm lïn bònh nûúác, Cuác Hûúng kïu:
   - Thêìy àïí em roát nûúác múâi "khaách" cho!
   - Thöi, àïí töi!
   Vûâa roát nûúác anh vûâa hoãi:
   - Caác cö gheá chúi hay laâ coá chuyïån gò ?
   Xuyïën hùæng gioång:
   - Daå, thûá nhêët laâ gheá thùm thêìy . Thûá hai laâ hoãi mûúån thêìy
hai cuöën "Ngûúâi meå cêìm suáng" vaâ "Hoân àêët".
   - Sao caác cö khöng tòm trong thû viïån?
   Xuyïën nhùn mùåt:
   - Daå, trong thû viïån hònh nhû coá möåt cuöën nhûng khöng biïët
ai mûúån mêët röìi.
   - Caác cö àúåi töi möåt chuát.
   Noái xong, anh bûúác laåi kïå saách luåc loåi möåt höìi röìi àem hai
cuöën saách àûa cho Xuyïën:
   - Àoåc nhúá giûä kyä nghen!
   Xuyïën cûúâi:
    - Thêìy yïn chñ! Tuåi em giûä kyä àïën nöîi coá ai àoâi cuäng khöng
traã àêu!
   Àang luác àoá, Cuác Hûúng thònh lònh kïu lïn:
   - Öi, thêìy múái cûúái vúå haã thêìy ?

http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                109

   Anh ngaåc nhiïn:
   - Ai baão vúái Cuác Hûúng vêåy ?
   Cuác Hûúng liïën thoùæng:
   - Cêìn gò ai baão! Nhòn chiïëc giûúâng cuãa thêìy höm nay tûå
nhiïn coá hai caái göëi laâ em biïët liïìn.
   Xuyïën toã veã rêìu rô:
   - Thöi röìi! Vêåy laâ àau khöí cho con Thuåc röìi!
   Noái xong, Xuyïën giêåt mònh, liïìn im bùåt, mùåt maây sûúång
suâng. Trong möåt thoaáng vui veã, noá quïn bùéng mêët võ trñ hiïån nay
cuãa anh nïn laåi giúã caái gioång búän cúåt trûúác àêy.
   Cuác Hûúng cuäng nhêån ra sûå lúä trúán cuãa Xuyïën, beân hoãi àïí
khoãa lêëp:
   - Phaãi vêåy khöng thêìy ?
   - Khöng phaãi àêu!
     Traã lúâi Cuác Hûúng nhûng anh laåi nhòn Thuåc. Vaâ anh vö cuâng
kinh ngaåc khi thêëy gûúng mùåt cuãa Thuåc taái meát coân àöi mùæt thò
hoe hoe àoã. Bêët giaác anh chúåt hiïíu ra vaâ böîng nhiïn caãm thêëy böëi
röëi laå luâng.
   Thúâi gian trûúác àêy, trong nhûäng lêìn gùåp gúä caác cö gaái, thónh
thoaãng anh vêîn nghe Xuyïën vaâ Cuác Hûúng "gaán gheáp" Thuåc vúái
anh. Nhûng nhûäng luác àoá anh khöng àïí yá. Anh chó cûúâi cûúâi, nghô
rùçng hai cö baån tinh quaái tòm caách trïu Thuåc. Hoáa ra "löång giaã
thaânh chên". Höm nay, thaái àöå cuãa Thuåc àaä noái lïn têët caã. Àiïìu àoá
khöng khoãi khiïën anh baâng hoaâng.
   Khöng khñ trong phoâng tûå nhiïn nhû ngûng àoång laåi vaâ
khöng ai, kïí caã anh, kõp nghô ra caách phaá vúä noá. May thay luác êëy
Huâng quùn bûúác vaâo.
   Thêëy Huâng quùn xuêët hiïån àöåt ngöåt, Xuyïën giêåt mònh:
   - Anh ài àêu àêy ?
    Huâng quùn cuäng bêët ngúâ trûúác sûå hiïån diïån cuãa caác cö gaái.
Noá êëp uáng:
   - Töi... töi...
   Xuyïën doâm Huâng quùn tûâ àêìu àïën chên, lêåp laåi cêu hoãi:


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                            110

     - Anh àïën àêy laâm gò vêåy ?
    Trûúác thaái àöå caãnh giaác cuãa caác cö gaái, Huâng quùn caâng luáng
tuáng. Noá cûá àûáng àûåc ra trûúác cûãa, tiïën thoaái lûúäng nan.
     Thêëy àiïåu böå cuãa Huâng quùn, Xuyïën caâng thïm nghi. Noá ra
lïånh:
     - Anh xoâe tay ra coi!
     Huâng quùn xoâe tay ra nhû möåt caái maáy. Xuyïën gêåt guâ:
     - Töët! Töi cûá súå anh cêìm theo "vuä khñ".
   Kiïíu ùn noái thùèng thûâng cuãa Xuyïën khiïën Huâng quùn sûúång
àoã mùåt.
     Anh liïìn giaãi vêy cho noá:
     - Xuyïën àûâng hiïíu lêìm! Hiïån nay Huâng úã chung vúái töi.
     Xuyïën tröë mùæt:
     - ÚÃ chung vúái thêìy ?
     Anh gêåt àêìu:
   - ÛÂ, Huâng seä úã vúái töi cho àïën hïët nùm hoåc. Sau àoá Huâng seä
chuyïín trûúâng vïì Bïën Tre.
     Xuyïën thúã phaâo:
     - Hoáa ra laâ vêåy!
     Cuác Hûúng cheáp miïång:
     - Heân gò maâ coá túái hai caái göëi!
   Thuåc khöng noái gò nhûng mùåt maây noá tröng tûúi tónh hùèn
lïn. Anh nhêån ra ngay àiïìu àoá vò vêåy aánh mùæt cuãa anh khöng daám
ngûâng lêu trïn gûúng mùåt Thuåc.
     Xuyïën laåi noái:
    - Biïët Huâng quùn úã àêy, con Cuác Hûúng seä gheá thùm thêìy
hoaâi cho coi!
     Cuác Hûúng trúån mùæt:
     - Thöi, àuã röìi nghen!
     Anh cuäng vöåi vaâng gaåt ài:
     - Xuyïën àûâng coá àuâa nhû vêåy!


http://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                                 111

   Xuyïën cûúâi hò hò:
    - Vêåy thöi, em khöng àuâa nûäa ! Nhûng maâ em baáo cho thêìy
biïët hiïån nay trong lúáp coá mêëy cùåp "àïí yá" nhau àoá nghen!
   Anh móm cûúâi:
   - Chuyïån àoá bònh thûúâng thöi! Àùçng naâo caác em cuäng àaä bùæt
àêìu àïën tuöíi trûúãng thaânh. Miïîn àoá laâ nhûäng tònh caãm trong saáng
vaâ nhêët laâ àûâng àïí aãnh hûúãng àïën chuyïån hoåc têåp!
   Xuyïën gêåt àêìu, leám lónh:
    - Em cuäng nghô àuáng y nhû thêìy! Chûá yïu maâ bõ tûâ chöëi röìi
boã hoåc thò...
   Àang noái, bùæt gùåp caái trûâng mùæt cuãa anh, Xuyïën hoaãng höìn
ngûng bùåt. Noá ruåt cöí nhòn sang Huâng quùn luác naây àang ngöìi hiïìn
laânh nhû möåt öng buåt trïn giûúâng.
   Cuác Hûúng hoãi laãng sang chuyïån khaác:
   - Chuã nhêåt naây lúáp mònh vêîn ài cùæm traåi chûá thêìy ?
   - Ài chûá! Kïë hoaåch khöng coá gò thay àöíi! - Anh quay sang
Xuyïën - Xuyïën àaä dùån doâ vaâ phên cöng caác baån xong caã chûa ?
   Xuyïën tûúi tónh:
    - Daå, xong hïët röìi aå. Trong boån em thò con Thuåc chúã theo caái
nöìi, coân Cuác Hûúng coá nhiïåm vuå ài mua àêåu, àûúâng...
   Anh nheo mùæt:
   - Thïë coân Xuyïën?
   - Daå, em thò... chó huy aå!
   Xuyïën cûúâi hò hò röìi noái tiïëp:
   - Nhûng lêìn naây tuåi em trñch quyä lúáp nêëu cheâ chûá khöng
nhûúâng "vinh dûå" cho thêìy nûäa àêu aå!
    - Vêåy laâ töët! - Anh tùåc lûúäi - Töi cuäng ngaán caái "vinh dûå" maâ
caác cö daânh cho töi lùæm röìi!
   Nghe anh noái, Cuác Hûúng vaâ Thuåc che miïång cûúâi khuác
khñch. Tûå nhiïn chuáng thêëy anh thêåt laâ gêìn guäi.
   Thuåc hoãi:
   - Coân töëi thûá nùm thò sao thêìy ?


http://ebooks.vdcmedia.com
Nguyïîn Nhêåt AÁnh                          112

   - Sao laâ sao ?
   - Caái vuå mua veá cho caã lúáp ài xem phim "Hoân àêët" àoá!
   Anh sûåc nhúá ra:
    - AÂ, höm qua töi àaä liïn hïå vúái ban chuã nhiïåm raåp Lao Àöång
röìi. Laát nûäa caác cö cêìm giêëy giúái thiïåu qua àoá lêëy veá.
   Cuác Hûúng hoãi:
   - Phim naây hay khöng thêìy ?
   - Töi chûa xem. Nhûng àaä àoåc truyïån "Hoân àêët", caác cö nïn
xem qua phim naây cho biïët.
   Xuyïën khõt muäi:
   - Phim "Hoân àêët" chùæc dúã hún phim "Hoân àaá"!
   Huâng quùn àang ngöìi yïn böîng "hûâ" lïn möåt tiïëng. Xuyïën vöåi
vaâng àûáng dêåy, ruåt cöí:
   - Thöi, ài lêëy veá tuåi maây úi! Ngöìi àêy möåt laát, tao noái lung
tung, sinh chuyïån bêy giúâ!
    Thuåc vaâ Cuác Hûúng cuäng àûáng dêåy. Anh àûa túâ giêëy giúái
thiïåu cho Xuyïën, dùån:
  - Lêëy veá xong, Xuyïën cûá giûä nguyïn àoá, àúåi àïën saáng thûá
nùm haäy phaát ra.
   Khi caác cö gaái chuêín bõ caáo tûâ, anh quay sang Huâng quùn:
   - Huâng ài lêëy veá vúái caác baån ài!
   Thoaåt àêìu, Huâng quùn húi lûúäng lûå nhûng röìi noá thaãn nhiïn
cêìm muä bûúác theo caác cö gaái.
   Huâng quùn khöng coá xe. Noá chúã Thuåc.
    Trong cùn phoâng oi bûác, bêy giúâ chó coân möåt mònh anh.
Nhûng anh chûa vöåi quay vaâo nhaâ. Anh àûáng chön chên trûúác cûãa
nhòn theo caác hoåc troâ cuãa mònh. Ba chiïëc xe chay song song bïn
nhau nhû nhûäng chuá ngûåa non vui veã vaâ tinh nghõch, cûá chöëc chöëc
laåi nhñch laåi gêìn röìi daåt ra xa röìi laåi nhñch laåi gêìn.
   Thónh thoaãng Huâng quùn laåi quay qua troâ chuyïån vúái Cuác
Hûúng. Caã Xuyïën cuäng haâo hûáng goáp chuyïån. Khöng hiïíu chuáng
noái vúái nhau nhûäng gò maâ anh nghe tûâ xa voång laåi nhûäng chuöîihttp://ebooks.vdcmedia.com
NÛÄ SINH                               113

cûúâi gioân daä. Anh caãm thêëy vui lêy niïìm vui höìn nhiïn cuãa caác
baån treã.
   Nhûäng vïåt mêy u aám dûúâng nhû àaä thûåc sûå tröi qua àïí
nhûúâng laåi bêìu trúâi trong laânh, quang àaäng cho tuöíi hoåc troâ àêìy
yïu thûúng vaâ mú möång.
    Nhûäng chiïëc xe àaä chaåy thêåt xa nhûng anh vêîn àûáng nhòn
theo. Chiïëc aáo Thuåc mùåc bêy giúâ chó coân laâ möåt chêëm trùæng nhoã,
hïåt nhû ngöi sao ban chiïìu. Haäy giûä gòn cho ngöi sao àûâng tùæt vaâ
cho chiïëc aáo hoåc troâ trùæng maäi nheá, Thuåc úi! Anh noái thêìm vúái
chñnh mònh vaâ khöng hiïíu Thuåc coá thïí nghe thêëy nhûäng lúâi anh
noái hay khöng.
http://ebooks.vdcmedia.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:70
posted:2/28/2010
language:Vietnamese
pages:113