Docstoc

Lederskap og lean kultur

Document Sample
Lederskap og lean kultur Powered By Docstoc
					Lederskap og forbedringskultur


  Om å lære og lære ”The Toyota Way”

  Seminar Gardermoen 21.oktober 2009
           Problemstillinger

1.  For å utvikle lean må vi forstå
   fundamentet for lean-kultur
2.  For å få en sterk virkning
   (resultater i særklasse), ligger
   utløsende kvaliteter.
3.  Vi må lære og forstå disse
   utløsende kvalitetene
4.  Vi må lære å se både egne
   kvaliteter og egne svakheter på
   en ærlig måte                  Opplærin
                             gog
                            trening
5.  Og så kommer arbeidet med å
                      IKT
                    e-ressurser
                                 COACHING
   lage en ny sti i skogen
I en klasse for seg


            I en klasse
             for seg
           Markedsleder
           Midt i feltet
             Hva utløste virkningen?


1. Ledelseskvalitet
•  Med høye mål.
•  Langsiktighet
•  Verdiforankring
     2. Utvikling av en
    lærende organisasjon
              Ledelse og lederskap


   Ledelse                 Lederskap
Sette klare mål og
strategier                Være visjonær og sette
                Bygge   langsiktige mål foran alt
Organisere og
strukturere ressurser           Være verdiforankret og
                     samfunnsorientert
Etablere og utvikle
prosesser og team             Være en rollemodell og
               en sterk  inspirator
Kontinuerlig forbedre og
fornye prosesser
                kultur   Være ydmyk og kompromissløs
                     på sak, fremfor ego
        Sakichi Toyoda
Oppfinneren av den automatiske vevstol.
Flytter grenser for industriell produksjon-


              - Jodoka: Automatisering med mennesker
              stopp og fiks det og…              - Gå til rota av problemer
               Fem ganger hvorfor?
Eiji Toyoda Toyoda og Ohno

   - ”Du skal utvikle en produksjonslinje som kan
   konkurrere med Ford production”
    Toyota: 10 % av produktiviteten i Ford
Deming i Japan 1949 - 1990
Fra god til fremragende
    studien
LL 5
   «Femtenivåledere er et studium i dualitet; beskjedne og
      bestemte, ydmyke og fryktløse». (Collins)

•  I alle tilfellene var lederne nærmest fanatisk opptatt av selskapets langsiktige mål og interesser.
  De hadde en «fanatisk driv i seg» og var besatt av å skape resultater.

•  Når de skulle rekruttere etterfølgere, valgte de ledere med den samme langsiktigheten og
  ydmykheten.

•  LL5-lederne var sjelden omtalt i aviser og publikasjoner, og når de fikk søkelyset rettet mot seg
  for fremragende prestasjoner, fremhevet de andre enn seg selv. De hadde alle det Collins kaller
  en «inntagende beskjedenhet».

•  LL5-lederne valgte konsekvent ut folk rundt seg som var dyktigere enn dem selv på viktige
  områder.

•  De er urokkelig innstilt på å gjøre det som er nødvendig for å nå de langsiktige målene.

•  De ser utover når det skal deles ære for resultater, men ser innover når det skal tas ansvar.

•  De har arbeidsmoral og flid.

•  10 av 11 var rekruttert internt.
Hva er lederens dominante behov?


         Livs-
        oppgave

        Behov for
         mening

       Behov for å forstå
    Bekreftelse og tilhørlighet


   Behov for sikkerhet og trygghet


      Behov for å overleve
Norske LL 5 ledere

  ”jeg skal hjem og Bygge Norge”
 «Jeg hadde 11 interessante år som
 generaldirektør. Det er viktig å understreke at
 jeg ikke var alene. En vesentlig oppgave som
 toppsjef er å finne frem til dem som vet bedre
 enn en selv. Slik må det være. Uansett hva jeg
 skulle begi meg inn på, fantes det som regel
 noen innenfor Norsk Hydro som kunne mer og
 visste bedre, enn jeg. Dette må lederen innse,
 være ydmyk og utnytte i selskapets interesse.»
        Johan B. Holthe-konseptet…


          Han så       Finn             Samarbeid    Paris og
         menneskers    personer som            med     internasjonalt
         utviklings-    kan mer           fagbevegelsen   nettverk
         potensial    enn deg selv


             Utløse                   Utvikle et sterkt
            menneskers                   samarbeids
             potensial                    klima

                          Basert på                   For å bygge
 Selskapets
                         selskapets                   samfunns-
langsiktighet
                         verdigrunnlag                   messige
 foran alt
                                                  verdier

                                    Gjennomføre
            Være rollemodell
                                    omstill inger
            og inspirator
                                      i tide


          Beskjeden og    Lev som           Hensynsløs       F&U
          uhøytidelig    du lærer          sannhetssøker      fokus
               Sammenligning…

         Oppsigelser og
         sluttpakker som              Åpen konflikt med
          virkemiddel for              fagbevegelsen
           Kostnads-               og myndigheter
          besparelser

                                            Innløsning av
           Utløse                 Utvikle et sterkt     aksjonærverdier
          menneskers                 samarbeids        og personlige
           potensial                  klima
                                              opsjoner


                     Basert på                    For å bygge
 Selskapets
                    selskapets                    samfunns-
langsiktighet
                    verdigrunnlag                   messige
 foran alt
                                              verdier


                     Verdikampanje      Gjennomføre
Aksjonærverdier  Være rollemodell    uten sporbar      omstillinger
 og personlige   og inspirator    positiv virkning
  opsjoner                              i tide


                                   Omstilt til
          Skylder på sine
                                aksjonærverdier og
          medarbeidere for
                               fjernet et fremragende
             feil
                                  oljeselskap.
                      Før og nå
      Johan B. Holte                 Eivind Reiten
  Selskapets langsiktige interesser og   Innløsning av aksjonærverdier, fusjoneringer og salg
     uavhengighet fremfor alt

  Tydelig verdiforankret rollemodell.     Utydelige personlige grunnverdier. Har store
                        personlige avtaler og legger ansvaret på andre
                              ledere for alvorlige feil

  Utløse andre menneskers potensial     Nedbemanning og sluttpakker som virkemiddel for
                             utvikling og omstilling

   Fokus på selskapets verdigrunnlag           Fokus på aksjonærverdier


Kompromissløst gjennomføre omstillinger           Nedbemanning og salg
         i tide

 Utvikling av et sterkt samarbeidsklima      Åpne konflikter både med fagbevegelsen,
                            myndigheter og myndigheter

  Hovedfokus: Bygge samfunnsmessige          Hovedfokus: Bygge børsverdier.
         verdier
[1] Den  såkalte Libya saken
Denso Group
Mr. Tagahashi

     • Deming prize winner

     • Vice President i
      Toyota Motor Corporation

     • CEO in Denso Group
      ”Buddha har tre øyne..”

              Framtid
             Breakthrough
            Gjennombrudd

  Nåtid
                      Fortid
Kontinuerlig
 forbedring               Standardisering
Denso Group
                Evnen til å lære"Evnen til å lære noe raskere
 enn dine konkurrenter, vil
 kanskje være den eneste
 varige konkurransefaktor"

    Arie De Geus, Shell

                           Opplæringog trening
                      IKT
                    e-ressurser

                                      COACHING
De Tre Store Tapene
              Derfor er
              alt annet
                å
   Å nå de høye     betrakte
 “Mission impossible”   som tap
 målene er faktisk mulig
    Hva er
”De Tre Store Tapene”?
               3)
             Utnyttelses
              TAP             2) Produkt
             relaterte
               TAP             1) Prosess
             relaterte
               TAP
          Hva er
      ”De Tre Store Tapene”?

Tap knyttet til at vi ikke utnytter potensialene menneskene som    3)
                                 Utnyttelses
er eller bør involveres. Og tap knyttet til at man ikke       TAP
handler i samsvar med miljø- og samfunsinteressene

Tap knyttet til at produktene eller tjenestene ikke har de    2) Produkt
kvalitetsegenskapene som møter kundene               relaterte
                                   TAP
eller samfunnets virkelige behov

                                 1) Prosess
Tap er knyttet til selve produksjonsprosessene.          relaterte
Muda – sju ganger sløsing.                      TAP
  Formelen for kompetanse
   Kunnskap  Vilje   EvneKunnskap  X    Vilje   X  Evne
Den blå og den røde linjen


        Den blå linjen
        - Økt læringshastighet
        - Tro på det “umulige”
        - Oppnå
        Gjennombruddsresultater

          Den røde linjen
          - MUDA
          - MIPS
Da man snakket om ledelse uten å knytte det
      til kontinuerlig læring

      ”Den lærende organisasjonen er oppfunnet, men
      ikke innført”      «En lærende organisasjon er et sted der
      menneskene kontinuerlig avdekker hvordan de
      skaper sin egen virkelighet. Og hvordan de kan
      forandre den.»

           Peter Senge, The Fifth Dicipline (2006)
      Det handler med andre ord både om
         ledelse og lederskap

   Ledelse               Lederskap
Sette klare mål og
strategier              Være visjonær og sette
              Bygge   langsiktige mål foran alt
Organisere og
strukturere ressurser         Være verdiforankret og
                   samfunnsorientert
Etablere og utvikle
prosesser og team           Være en rollemodell og
              en sterk  inspirator
Kontinuerlig forbedre og
fornye prosesser
              kultur  Være kompromissløs på sak
                   fremfor egen person
..om å skape kultur og nye vaner…         er som å lage en ny sti i skogen.

         - Vi må bestemme oss for å gå den
         nye mange ganger.

         Og la den gamle gro igjen..
..om å være langsiktig som Veidekke
Ny lærebok

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Toyota
Stats:
views:12
posted:2/28/2010
language:Norwegian
pages:31