Docstoc

TH5592

Document Sample
TH5592 Powered By Docstoc
					   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tây Hà Nội
                   Mã số đề tài: TH5592
 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
                       LỜI NÓI ĐẦU
    Vốn là một vấn đề vô cùng quan trọng để phát triển kinh tế . Có vốn mới
có thể đầu tư vào việc đổi mới công nghệ, mua sắm trang thiết bị, máy móc,
nguyên vật liệu sản xuất, đầu tư cho việc đào tạo cán bộ chuyên gia Kinh tế-Kỹ
thuật, đầu tư nghiên cứu các đề tài khoa học có giá trị thực tiễn ... Ngoài ra vốn
là yêu cầu bắt buộc cho sự khởi đầu của bất kỳ một cuộc đầu tư nào. Tuy nhiên
có vốn chưa đủ mà vốn phải được mọi cá nhân, mọi tổ chức kinh tế, xã hội sử
dựng hợp lý để đạt được hiệu quả cao nhất.
    Với viêc sử dụng vốn một cách có hiệu quả vào hoạt động kinh tế-xã hội
.Trong những năm gần đây nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong
việc tăng trưởng và phát triển kinh tế của nước nhà thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy
mạnh Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đất nước, từng bước đưa đất nước hội
nhập với khu vực và thế giới, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam ngày càng
giàu đẹp, phồn vinh.
    Ngành Ngân hàng là một trong những ngành quan trọng góp phần vào
việc tăng trưởng kinh tế xã hội của nước ta. Là một ngành không thể thiếu trong
công cuộc CNH-HĐH đất nước.Vì Ngân hàng chính là nơi cung cấp vốn cho cá
nhân, tổ chức kinh tế làm kinh tế giúp nền kinh tế đất nước phát triển. Vì thế
ngành ngân hàng có nhiệm vụ to lớn trong việc phát triẻn kinh tế nước nhà.
Muốn làm được điều này ngành Ngân hàng cần phải: Tăng cường hiệu quả hoạt
động kinh doanh, làm tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình để tạo điều kiện
thuận lợi cho mọi ngành, mọi cấp, mọi mặt hoạt động của nền kinh tế trước vận
hội mới.
    Đặc biệt đối với các Ngân hàng thương mại thì vấn đề chất lượng hoạt
động tín dụng đã và đang là vấn đề nổi bật cần phải giải quyết. Bởi vì hoạt động
tín dụng luôn là một nghiệp vụ quan trọng nhất, nó mang lại khoảng 90% toàn
bộ lợi nhuận kinh doanh của Ngân hàng thương mại. Trong tình hình hiện nay
khi mà cơ chế thị trường vẫn không ngừng gây tác động đối với mọi mặt của đời


 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
sống, kinh tế-xã hội, thì những kẽ hở của pháp luật, là sự biến tướng của những
thủ đoạn lừa đảo tinh vi khiến cho không ít khách hàng gặp phải khó khăn, làm
ăn thua lỗ trong kinh doanh,dẫn đến nợ nần, phá sản và không trả được nợ cho
ngân hàng.Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của ngân hàng.
    Chính vì vậy, việc đưa ra các cảnh báo, các giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng tín dụng và hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro tín dụng, đảm bảo an
toàn cho hoạt động ngân hàng luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu không thể
thiếu trong mọi hoạt động của các ngân hàng.Qua thời gian thực tập tại chi
nhánh NHNo&PTNT chi nhánh Tây Hà Nội em đã thấy được những thành tựu
cũng như những một số hạn chế của chi nhánh trong hoạt động tín dụng. Nên em
đã chọn đề tài nghiên cứu : "Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi
nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tây Hà
Nội."
    Dựa trên lý luận về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại và các
nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng, chuyên đề tập trung phân tích và
đánh giá thực trạng công tác tín dụng của Chi nhánh NHNo & PTNT chi nhánh
Tây Hà Nội. Qua phân tích và so sánh kết quả hoạt động tín dụng, chuyên đề đề
xuất một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Chi
nhánh NHNo & PTNT chi nhánh Tây Hà Nội.
    Vì thời gian và điều kiện hạn chế nên Đề tài chỉ nghiên cứu một số vấn
đề liên quan đến công tác tín dụng của Ngân hàng thương mại nói chung và đi
sâu nghiên cứu chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT chi nhánh
Tây Hà Nội nói riêng trên cơ sở số liệu ngân hàng trong hai năm 2004 và 2005.
Cho nên không tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý
của các thầy cô và các bạn
    NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ GỒM 3 CHƢƠNG :
    Chƣơng 1 : Chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại trong nền
kinh tế thị trường.


 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
     Chƣơng 2 : Thực trạng chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNO &
                  PTNT chi nhánh Tây Hà Nội.
  Chương 3 : Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh
               NHNO & PTNT chi nhánh Tây Hà Nội.
 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
                       MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU ......................................................................................... 1
CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG .............................................. 4
  1. 1 NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI                   4
   1.1.1 Khái niệm...................................................................................... 4
   1.1.2 Chức năng của ngân hàng thƣơng mại: ............................. 4
   1.1.3 Các hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng
   thƣơng mại : .......................................................................................... 7
      1.1.3.1 Tạo lập nguồn vốn. ............................................................. 7
      1.1.3.2 Sử dụng và khai thác các nguồn vốn:.............................. 8
      1.1.3.3 Các hoạt động dịch vụ ngân hàng:................................. 10
  1.2- CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NHTM                         10
   1.2.1- Khái niệm chất lƣợng tín dụng . ......................................... 10
      1.2.2.2 Các chỉ tiêu phản ảnh chất lượng tín dụng ngân
      hàng. ................................................................................................. 13
      1.2.2.3 - Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. .... 18
      1.2.2.4-Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng tín dụng
      đối với NHTM trong nền kinh tế thị trường. ................................ 25
CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI ........................................ 28
  2.1. TỔNG QUAN VỀ NHNo & PTNT CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI
    28
   2.1.1.Tổng quan về NHNo&PTNT chi nhánh Tây Hà Nội. ........ 28
   2.1.2 Hoạt động huy động vốn ....................................................... 29


 Hệ thống Website :            Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com        Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com          Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com          Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
   2.1.3. Hoạt động tín dụng ................................................................. 32
   2.1.4 Hoạt động thanh toán – ngân quỹ ....................................... 33
  2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƢỢNG
  TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT CHI NHÁNH TÂY HÀ
  NỘI      34
   2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh
   NHNo&PTNT Chi nhánh Tây Hà Nội............................................. 34
      2.2.1.1 . Doanh số cho vay. .......................................................... 35
      2.2.1.2 Doanh số thu nợ. ............................................................... 37
      2.2.1.3. Dư nợ cho vay . ................................................................ 38
   2.2.2. Thực trạng chất lƣợng Tín Dụng tại chi nhánh NHNo&
   PTNT chi nhánh Tây Hà Nội. ........................................................... 41
      2.2.2.1. Dư nợ quá hạn .................................................................. 41
      2.2.2.2 Vòng quay vốn tín dụng .................................................. 46
      2.2.2.3 Lợi nhuận ngân hàng....................................................... 47
  2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NHNo &
  PTNT CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA 47
   2.3.1. Kết quả đạt đƣợc .................................................................... 47
   2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ..................................................... 49
      2.3.2.1. Hạn chế .............................................................................. 49
      2.3.2.2 Nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng...... 50
      - Nguyên nhân khách quan ........................................................... 50
CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG
TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI............... 53
  3.1- PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
  NHNo&PTNT CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI
    53

 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
   3.2- MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG
   TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI........................... 55

   3.2.1 Mở rộng đối tƣợng cho vay kết hợp với lựa chọn khách
   hàng tốt. ............................................................................................................ 55
   3.2.2. Nâng cao chất lƣợng thẩm định cho vay ......................... 56
   3.2.3.Thực hiện công tác thu nợ có hiệu quả. ........................... 57
   3.2.4.Xây dựng chiến lƣợc con ngƣời và sử dụng nguồn
   nhân lực ................................................................................................ 58
   3.2.5.Chiến lƣợc khách hàng :........................................................ 60
   3.2.6. Chính sách quảng cáo: ......................................................... 61
   3.2.7. Giải pháp hỗ trợ ...................................................................... 62
      3.2.7.1. Chính sách huy động vốn: .............................................. 62
      3.2.7.2.Biện pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro: ....................... 65
  3.3 KIẾN NGHỊ            68
   3.3.1.Kiến nghị đối với Nhà Nƣớc ................................................ 68
   3.3.2.Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát
   triển nông thôn Việt Nam. ................................................................ 69
KẾT LUẬN ............................................................................................ 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................... 73
 Hệ thống Website :             Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com          Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com            Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com           Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com            Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
                         DANH MỤC BẢNG        Biểu 1: Tình hình huy động vốn .................................................. 31
        Biểu 2: Doanh số cho vay. ........................................................... 35
        Biểu 3 : Doanh số thu nợ. ............................................................. 37
        Biểu 4: Cơ cấu dư nợ.................................................................... 39
        Biểu 5: Dư nợ quá hạn................................................................. 41
        Biểu 6: Dư nợ quá hạn phân theo thời gian. ................................ 44
        Biểu 7: NQH đã được xử lý bằng quĩ dự phòng rủi ro. ............... 45
        Biểu 8: Vòng quay vốn tín dụng .................................................. 46
        Biểu 9: Lợi nhuận ngân hàng ....................................................... 47
 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
                DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
NHN0&PTNT              : Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

NHTM                : Ngân hàng thương mại

NHNN                : Ngân hàng Nhà nước

NQH                 : Nợ quá hạn

TPKT                : Thành phần kinh tế

KBNN                : Kho bạc Nhà nước

SXKD                : Sản xuất kinh doanh

TNHH                : Trách nhiệm hữu hạn

CBTD                : Cán bộ tín dụng

CNH - HĐH              : Công nghiệp hoá - hiện đại hoá

BQ                 : Bình quân

DNNN                : Doanh nghiệp nhà nước

DNNQD                : Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

NHCSXH               : Ngân hàng chính sách xã hội

DSTN                : Doanh số thu nợ

TCKT                : Tổ chức kinh tế

TCTD                : Tổ chức tín dụng


 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
PGĐ                 : Phòng giao dịch
 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
  Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ tài liệu toàn văn.
Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập website thư viện để biết thêm chi tiết : http://thuvienluanvan.com
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.
Thông tin liên hệ:
 Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) - 0979.170.170 (Mr. Huy)
 Điện thoại: 043.9911.302
Địa chỉ Email liên hệ:
 Timluanvan@gmail.com
 Thuvienluanvan@gmail.com
 Luanvanviet@gmail.com
 Choluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:
 http://thuvienluanvan.com
 http://timluanvan.com
 http://luanvanviet.com
 http://choluanvan.com
  ………………
 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:180
posted:2/28/2010
language:Vietnamese
pages:11