; 10206
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

10206

VIEWS: 7 PAGES: 8

 • pg 1
									   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
 Lý luận của lê nin về Chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ
  quá độ lên Chủ nghĩa xã hội & sự vận dụng lý luận đó ở Việt
                       Nam hiện nay
                    Mã số đề tài: 10206
 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
Đề tài:

 Lý luận của lê nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên
     chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng lý luận đó ở việt nam hiện nay                      A. phần mở đầu

V.I.Lênin là người Mac-Xit đầu tiên đã có công nghiên cứu sâu sắc vấn đề Chủ
nghĩa tư bản Nhà nước trong rất nhiều tác phẩm của mình, xay dựng nên những
nền tảng lý luận về Chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong điều kiện chuyên chính vô
sản. Và đã áp dụng lý luận này vào nước Nga sau thời kỳ cộng sản thời chiến.

Sau khi thấy rõ sự thất bại trong cái ý định dùng phương pháp “xung phong”,
nghĩa là dùng con đường ngắn nhất, nhanh nhất, trực tiếp nhất để thực hiện việc
sản xuất và phân phối theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, cùng với tình hình
chính trị lúc đó Lênin nhận thấy cần phải rút lui về vị trí của chủ nghĩa tư bản
Nhà nước, cần phải chuyển từ “xung phong” sang “bao vây”. Sự chuyển đổi ấy
được đánh dấu bằng chính sách kinh tế mới (N.E.P).

Khi chuyển sang NEP, Lênin đã thẳng thắn thừa nhận “Toàn bộ quan điểm chủ
chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về cơ bản”. Lênin nhấn mạnh rằng, chủ
nghĩa tư bản Nhà nước ở trong một nước mà chính quyền thuộc về tư bản, và
chủ nghĩa tư bản Nhà nước ở trong một Nhà nước mô sản, đó là hai khái niệm
khác nhau. Lênin còn chỉ rõ chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong điều kiện Nhà
nước vô sản không những là một hiện tượng mới mà còn là “Một điều hết sức
bất ngờ”, “Không ai dự kiến”. Người nói : “Trong một nước tiểu nông, trước hết
các đồng chí phải bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc, đi xuyên qua chủ nghĩa
tư bản Nhà nước tiến lên chủ nghĩa xã hội”, đây là một bước lìu chiến lược,
đúng hơn là trở lại con đường phát triển hợp kinh tế. Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
Bằng nhiều luận cuả Lênin đi tới sự khẳng định rằng chủ nghĩa tư bản Nhà nước
dưới chính quyền Xô viết Nga thời ấy là điều cần thiết và có lợi, chẳng những
“Không đáng sợ, mà đáng mong đợi” đến mức nếu không nói đến nó thì “Đó
không phải vì chúng ta mạnh và thông minh, mà vì chúng ta kém và dốt”.

Lý luận về chủ nghĩa tư bản Nhà nước của Lênin không phải được hình thành
ngay một lúc. Lý luận đó ra đời “Căn cứ vào điều kiện thực tế và sự tất yếu do
hoàn cảnh thực tế đề ra”, cho nên lý luận này được hình thành trong một quá
trình trải qua thực tiễn, rút kinh nghiệm hoặc là phát triển dầu, hoặc là sửa đổi
những quan niệm ban đầu.

ở nước ta hiện nay chưa có đủ điều kiện để trực tiếp đi lên chủ nghĩa xã hội,
chúng ta còn phải trải qua một thời kỳ quá độ để đi lên chủ nghĩa xã hội. Con
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội không thể nào khác ngoài con đường phát
triển kinh tế hàng hoá, dung nạp, du nhập chủ nghĩa tư bản và hướng nó vào chủ
nghĩa tư bản Nhà nước. Tư tưởng của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong
hệ thống chính sách kinh tế mới là một trong những di sản quý báu nhất mà
Người để lại cho chúng ta. Việc nghiên cứu sâu sắc tư tưởng đó của Lênin về
chủ nghĩa thiết thực đối với chúng ta. Khi vận dụng tư tưởng của Lênin về chủ
nghĩa tư bản Nhà nước cần xem xét vận dụng nó vừa như là một sách lược kinh
tế của Nhà nước vô sản, vừa như một thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ,
một kiểu tổ chức kinh tế.

Thành tựu của công cuộc xây dựng đất nước theo đường lối phát triển nền kinh
tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của
Nhà nước, định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang tạo ra thế và lực mới cho đất
nước tiến bước trên con đường công nghiệp hoá hiện, hiện đại hoá vì mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Vậy, chủ nghĩa tư bản Nhà
nước có vị trí, vai trò như thế nào trong quan hệ với các thành phần kinh tế khác
để phát huy có hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh đất nước theo những mục tiêu
đã hoạch định. Bài viết này góp phần làm rõ vấn đề đã nêu trên.
 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
Bài viết này không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Em rất mong nhận ý
kiến phê bình góp ý của thầy cô để tiếp tục hoàn thiện môn học và vận dụng tốt
hơn những kiến thức về kinh tế chính trị vào những môn học khác.
 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
A. phần mở đầu ............................................................................................ 1
B. phần nội dung........................................................................................... 3
A.    Lý luận của lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước tRONG thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. ................................................................. 3
1. Những tư tưởng của Lênin về chủa nghĩa tư bản Nhà nước trong hệ
thống chính sách kinh tế mới (N.E.P). ...................................................... 3
2. Vai trò của chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội. .................................................................................................. 5
3. Các hình thức của Chủ nghĩa Tư bản Nhà nước............................... 7
3.1. Tô Nhượng :........................................................................................... 8
3.2. Các Hợp tác xã (HTX) cũng là một hình thức của CNTB Nhà nước..... 9
3.3. Hình thức đại lý uỷ thác. ...................................................................... 9
3.4. Cho tư bản trong nước thuê xí nghiệp, vùng mỏ, rừng, đất. ......... 9
3.5. Cho nông dân thuê những hầm mỏ nhỏ. .......................................... 9
3.6. Công ty Hợp doanh. ........................................................................... 10
4. Kết quả thực hiện CNTB Nhà nước. .................................................. 10
B.   Sự vận dụng lý luận của lênin về chủ nghĩa                            tư bản
nhà nước ở việt nam.................................................................................. 11
1. Sự cần thiết và khả năng sử dụng kinh tế TBNN ở nước ta. ......... 11
2. Những hình thức cụ thể của chủ nghĩa tư bản Nhà nước đang được
vận dụng ở nước ta. .................................................................................. 13
2.1. Hình thức liên doanh, liên kết giữa Nhà nước với các chủ sở hữu
ngoài quốc doanh ở trong nước hoặc với các chủ sở hữu ử các nước
tư bản chủ nghĩa. ........................................................................................ 13
2.2. Công ty cổ phần với tính cách là hình thức kinh tế tư bản Nhà
nước và cổ phần hoá xí nghiệp để thành lập xí nghiệp tư bản Nhà
nước. ............................................................................................................. 14

 Hệ thống Website :            Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com         Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com           Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com          Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com           Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
2.3. Đặc khu kinh tế. .................................................................................. 15
2.4 Khu công nghệ chế biến xuất khẩu (khu chế xuất) ........................ 15
2.5. Cho tư bản trong và ngoài nước, cho nông dân thuê các cơ sở sản
xuất Kinh doanh và các tư liệu sản xuất thuộc sở hữu toàn dân. ...... 16
2.6. Các Tổ chức hợp tác liên doanh với tính cách là các hình thức
kinh tế tư bản Nhà nước. ........................................................................... 16
3. Những hạn chế khi áp dụng CNTBNN vào nước ta. ....................... 17
C.   Phương hướng để vận dụng thành công kinh tế                            tư bản
nhà nước ở nước ta hiện nay. ................................................................. 19
1. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng của các thành phần kinh tế. ............ 19
2. Phải biết học chủ nghĩa tư bản. ........................................................... 20
3. Xác định bước đi có hiệu quả. ............................................................. 21
C. kết luận .................................................................................................... 22
Tài liệu tham khảo ...................................................................................... 24
 Hệ thống Website :            Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com        Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com          Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com          Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com          Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
   Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo
Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ tài liệu toàn văn.
Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập website thư viện để biết thêm chi tiết : http://thuvienluanvan.com
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.
Thông tin liên hệ:
 Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) - 0979.170.170 (Mr. Huy)
 Điện thoại: 043.9911.302
Địa chỉ Email liên hệ:
 Timluanvan@gmail.com
 Thuvienluanvan@gmail.com
 Luanvanviet@gmail.com
 Choluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:
 http://thuvienluanvan.com
 http://timluanvan.com
 http://luanvanviet.com
 http://choluanvan.com
  ………………
 Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com         Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com
● http://choluanvan.com         Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn

								
To top