Docstoc

pencerapan guru oleh pentabir pendidikan

Document Sample
pencerapan guru oleh pentabir pendidikan Powered By Docstoc
					   KURSUS ISU-ISUPENDIDIKAN
PENCERAPAN PENGAJARAN GURU OLEH
  PENTABIR SEKOLAH: ISU DAN
     PENYELESAIANYA


   WAODE NURMUHAEMIN
       P51212
   PENTABIRAN PENDIDIKAN
PENGENALAN
  PENTABIR DI SEKOLAH
      PENGETUA  PENOLONG     PENOLONG
  KANAN 1      KANAN(HEM)
       DEFENISI
       Pencerapan adalah suatu usaha untuk
PENCERAPAN  mendorong, menyelaras dan membimbing
       guru dalam hal pengajaran supaya mereka
       berupaya melakukan semua fungsi berkaitan
       pengajaran. (Douglas dan betn dalam AL
       Ramaiah, 1999)


        Salah satu fase dalam proses pentabiran
PENCERAPAN
       sekolah yang menekankan kepada pencapaian
       matlamat pengajaran. ( Eye, netzer dan Krey
                    1971)
        DEFENISI
PENTABIRAN:
 Cambell, Bridgess and Nystrad berpendapat
 bahawa pentabiran pendidikan ialah suatu
 proses untuk menyelaraskan usaha dikalangan
 berbagai-bagai anggota bagi memenuhi
 matlamat yang berkaitan dengan pengajaran
 dan pembelajaran. ( dalam Robiah sidin, 2003)
  MODEL PENCERAPAN
   PENGAJARAN GURU
    DIMALAYSIA
Surat pekeliling khas bil 3/8 berkenaan pencerapan
Pengajaran pembelajaran di dalam kelas oleh peng
tua atau guru besar sekolah, bekas ketua pengarah
Pendidikan Malaysia Tan Sri Datuk Wira Abdul
Rahman menegaskan “ Tanggung jawab seorang
Pengetua dan guru besar ialah penyeliaan atau
Atau pencerapan pengajaran dan pembelajaran
Terhadap guru di dalam kelas sepatutnya menjadi
Perkara yang di utamakan dalam senarai tugas dan
   MODEL PENCERAPAN
   PENGAJARAN GURU DI
     MALAYSIA
  Dalam buku kepemimpinan pendidikan oleh
  A, ramaiah dikatakan bahawa tidak terdapat
  tradisi di mana pencerapan guru dibuat secara
  resmi atau formal. Walaupun beberapa aspek
  kerja dan proses penilaian guru diamalkan dari
  semasa ke semasa oleh pengetua.
  Namun demikian, pihak jawatan perkhidmatan
  awam mengadakan satu sistem laporan prestasi
  tahunan dimana pengetua dan penolong kanan
  sebagai pelapor dikehendaki mengisi borang
  penilaian prestasi untuk tindakan pihak atasan
   MODEL PENCERAPAN
   PENGAJARAN GURU DI
     MALAYSIA
Dalam surat pekeliling khas bil 3/87 pencerapan,
Pengajaran pembelajaran dilaksanakan dalam bilik
Darjah. Meliputi penilaian formatif dan sumatif.
Penilaian formatif untuk kemajuan dan sumatif
Untuk membuat keputusan terakhir.
           ISU
  Dalam thesis Zuhana binti Zailah yang berjudul
  Hubung kait kesibukan pengetua dengan tahap
  Kepemimpinan pengajaran yang diamalkan di
  sek . Men. Di Zon Bandar Muar dalam kajian –
  kajian terdahulu, Mohamad dan Azman ( 2001)
  mendapati kesibukan tugas pengetua dalam
  pelbagai kegiatan pengurusan sekolah
  menyebabkan pemantauan, pencerapan dan
  penyeliaan guru diserahkan kepada guru lain.
           ISU
Kajian yang di jalankan oleh Soseela Malakalontu
dan Noazian Malek yang bertajuk Sistem penilaia
an prestasi guru, realiti dan cabaran didapati dika
kan bahawa para guru merasa bahawa tujuan dan
proses penilaian prestasi agak kabur dimana
masih terjadi ketidakpuasan hati, pilih kasih dan
menyebabkan konflik disekolah.
  PENYELESAIAN
  Pengetua hendaknya tidak mengabaikan tugas
  pencerapan terhadap pengajaran guru di sekolah.
  Bagaimanapun, pengetua atau guru besar mem
  Punyai sebelas fungsi dalam kepemimpinan
  pendidikan. Salah satunya adalah mencerap dan
  Menilai guru. Disamping itu, seorang guru akan
  merasa lebih dihargai jika dicerap langsung oleh
  pengetua dibandingkan oleh guru lainya.
PENYELESAIAN
Dalam Penilaian Prestasi, telah dikenalkan Sistem Saraan Malay
sia( SSM) yang dikenalkan pada november 2002 yang mengganti
kan sistem saraan baru(SSB) dimana guru dinilai dari segi pening
katan kebolehan bukan hanya dari laporan tahunan. Namun
demikian, untuk menghindari ketidakpuasan dan konflik di sekol
 lah hendaknya setelah penilaian pencapaian guru dimaklumkan
 sehingga mereka mengetahui bahawa penialian yang dilakukan ada
 lah objektif dan berdasarkan prestasi kerja mereka.
PENYELESAIAIN
Langkah-langkah lain adalah:
   Hendaknya pihak kementrian dapat membuat laporan
   yang berimej baru yang khusus untuk guru. Dengan
   aspek kriteria penilaian yang lebih menjurus kepada
   tugasan guru. Hal ini sesuai dengan pekeliling
   perkhidmatan bilangan 4 tahun 2002.
   Meningkatkan kompetensi pengetua dalam bidang
   penilaian sumatif dan formatif.
   Memandangkan kesibukan pengetua dan guru
   penolong kanan yang semakin banyak maka di
   cadangkan agar agar guru pakar dilantik untuk
   menjaga penialian formatif dan pembangunan guru
   secara berterusan.
PENUTUP
Pencerapan pengajaran guru oleh pentabir pendidikan hendaknya
Dapat meningkatkan profesionalisme keguruan dengan memaksi
Munkan potensi guru, dan memberi tumpuan yang lebih kepada
Penambah baikan kemampuan guru baik dalam hal belajar dan
Mengajar di dalam bilik darjah mahupun peningkatan perstasi
Guru. Hendaknya pengetua atau guru besar dapat memberikan
Penilaian yang adil dan memberi masukan yang membangun dan
Menambahbaikan prestasi guru.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1671
posted:2/28/2010
language:Malay
pages:13