Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Disabled Peoples' International_1_

VIEWS: 203 PAGES: 27

									             O projektu: Internet stranice HUPT-a
Iako već postoje ĉak dvije godine - od lipnja 1999 - web stranice naše udruge doţivjele su veliku
promijenu ove veljaĉe.

Naime, zbog kroniĉnog i frustrirajuĉeg nedostatka aţurnih informacija, javila se ideja o web siteu koji bi
nudio što je više moguće podataka vezanih za probleme s kojima se susrećemo. Tako bi malo-pomalo
naše stranice prerasle u tkz. web-portal, koji bi bio uvijek dostupan referalni hrvatski internet centar za
osobe s paraplegijom i tetraplegijom. I moţda još i korak više - zamišljeno je da postoji mogućnost
izravnog kontaktiranja s lijeĉnicima i drugim struĉnjacima putem elektroniĉke pošte. Za taj projekt
dobili smo poĉetkom godine i 70.000 kn. od CARNeta, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo.

Dakle, na stranicama HUPT-a moţete naći za nas iznimno vaţnu i uvijek najnoviju verziju Pravilnika o
ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a, pregledati neke proizvode koje nude dobavljaĉi invalidske
opreme, a koja je dostupna preko doznaka (naţalost koji put uz doplatu). TakoĊer, moţete vidjeti koji
su turistiĉki objekti u Hrvatskoj - hoteli, apartmani i kampovi - pristupaĉni i koji imaju uvjete za boravak
invalidnih osoba. Trudit ćemo se ne zanemarivati i kulturne sadrţaje, pa je tako već sad dostupna
zbirka pjesama Tihomira Perhata "Sivi tigar", koju je HUPT izdao ove godine.

Nadamo se kako ste zadovoljni uĉinjenim do sada. Ipak, mnogo je još posla za napraviti, no tek smo
na poĉetku jednog velikog posla. Ţeljeli bi da Vama vaţnih informacija bude sve više, a neispravnih
linkova što manje. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da pridonesu toĉnosti naših stranica, tako
da nas upozore na pogreške, ali i da nam pošalju materijale i informacije za koje drţe kako bi bili od
koristi svima nama.

Našim stranicama moţete pristupiti na adresama: http://www.hupt.hr ili http://hupt.tripod.com (mirror u
SAD-u).

                                              Vaš web-team.

U Zagrebu, 22. lipnja 2001.
               Disabled Peoples' International

                Deklaracija iz Sappora
                      Listopad 2002
Na Prvom svjetskom kongresu u Singapuru 1981. godine, mi, osobe s invaliditetom, shvatile smo kako
se moramo ujediniti i boriti za svoja prava. Danas, u 2002. godini, ujedinjeni smo i zajedno kao nikad
prije. Imamo nacionalna vijeća u otprilike 135 zemalja, na svim kontinentima. Spremni smo se boriti za
svoja prava!

U Sapporu, na našem najvećem skupu do sada, gdje je više od tri tisuće ljudi iz 109 drţava slušalo
predavanja i sudjelovalo u raspravama, shvatili smo kako se mnogo postiglo od naših poĉetaka 1981.
godine. TakoĊer, shvaćamo kako je još mnogo toga ostalo za uĉiniti. Prema statistici Ujedinjenih
naroda u svijetu ţivi 600 milijuna ljudi s invaliditetom, od toga 82% u zemljama u razvoju. Za razliku od
ostalih graĊana u svojim društvima, osobe s invaliditetom ţive u najbijednijim uvjetima, izolirani i
iskljuĉeni iz svojih zajednicâ zbog barijera politici, okolišu i stavovima. Zbog tih razloga, borimo se
protiv ratova, siromaštva i za iskorjenjivanje svih oblika diskriminacijâ, posebno prema ljudima s
invaliditetom. Osobe s invaliditetom su bez sumnje najveća i najdiskriminiranija manjinska grupa na
svijetu, ĉija se ljudska prava sustavno krše. Te povrede prava koje se ĉine nad najslabijima od slabih
rezultiraju pogoršavanjem ţivotnih uvjeta, degradacijom u postupku prema ĉovjeku, nedostatku
odgovarajućeg stambenog rješenja, zdravstvene zaštite, obrazovanja, zaposlenja, ukljuĉenja u
društvo, i ĉesto su uzrokom smrti. Naša prava koja imamo prema postojećim konvencijama
Ujedinjenih Naroda u postupcima monitoringa se uglavnom ignoriraju ili marginaliziraju. Zato:

    Traţimo donošenje posebne MeĎunarodne konvencije o ljudskim pravima koja će
    odraţavati puni opseg civilnih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, i
    koja će uključivati snaţan mehanizam kontrole provedbe Konvencije, a koji mora biti
    dobro upućen u specifičnosti osobâ s invaliditetom, kako bi se osigurala
    vjerodostojnost, zakonitost i djelotvornost Konvencije.
    Osobe s invaliditetom traţe da budu uključene u postupak donošenja ovog
    instrumenta. Mi trebamo biti konzultirani na svim razinama i u svim stvarima koje se
    nas tiču.
    Zahtjevamo od Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda da nastavi pruţati sve usluge i
    sredstva potrebne za donošenje MeĎunarodne konvencije o ljudskim pravima za osobe
    s invaliditetom, te da doznači sredstva kojima će se podrţati rad Programa za
    invaliditete Ujedinjenih Naroda.
    Snaţno potičemo sve drţave članice Ujedinjenih naroda da podrţe nastajanje i
    usvajanje ove Konvencije, kao i da ustanove Dobrovoljni fond kojim bi se poticalo
    sudjelovanje osoba s invaliditetom, naročito onih iz zemalja u razvoju.
    Potičemo sve osobe s invaliditetom i njihove organizacije da educiraju javnost i
    političke predstavnike o potrebama i koristima koje proizlaze iz te Konvencije.

U dodatku:

    Traţimo od svake drţave usvajanje i provoĎenje antidiskriminacijskog zakonodavstva i
    provoĎenje takve politike koja će osigurati ujednačenje mogućnosti za osobe s
    invaliditetom.

Usvojeno od Svjetske skupštine i dopunjeno od Svjetskog vijeća.
Ovu Deklaraciju treba razmatrati zajedno s Platformom iz Sappora i rezolucijama radionicâ iz
Sappora. Svi ovi dokumenti ĉine Akcijski plan 2002.-2006. Disabled Peoples' Internationala.
         Ţelite li postati volonterka/volonter?
Hrvatska udruga paraplegiĉara i tetraplegiĉara (HUPT) je samostalna nevladina neprofitna udruga
osoba s paraplegijom i tetraplegijom. Okuplja prvenstveno same paraplegiĉara i tetraplegiĉare i
njihove bliske srodnike, ali i osobe koje su profesionalno i moralno okrenute istim ciljevima i zadacima.

Ţelite li postati volonterka/volonter ili na drugi naĉin suraĊivati s nama pošaljite nam E-mail ili nas
doĊite k nama na adresu:

    Hrvatska udruga paraplegiĉara i tetraplegiĉara
    Crveni kriţ Trešnjevka
    Park prijateljstva 1
    Jarun
    10000 Zagreb
    tel. (0)1/38-31-195
Naši ciljevi
    Izraţavanje zajedniĉkih interesa i specifiĉnih potreba osoba s paraplegijom i tetraplegijom
    (oteţanost kretanja, inkontinencija, spolni ţivot, briga za potomstvo, osjetljivost koţe, problemi
    vezani uz mokraćni sustav i dr.).
    Pomaţemo osobama sa spinalnim ozljedama u ranoj fazi rehabilitacije hrabreći ih da razviju
    svijest o sebi kao ravnopravnim osobama u svom okruţenju.
    Zalaţemo se za formiranje Spinalnog centra, u cilju uspješnije i sveobuhvatnije rehabilitacije i
    praćenja najnovijih medicinskih i ostalih postignuća na podruĉju spinalnih ozljeda.
    Senzibiliziramo javnostza potrebe rješavanja specifiĉnih potreba osoba s paraplegijom i
    tetraplegijom.
    SuraĊujemo na nacionalnim i regionalnim programima i projektima od zajedniĉkog interesa za
    osobe koje se kreću u invalidskim kolicima.
    Zalaţemo se za isticanje posebnosti potreba osoba s paraplegijom i tetraplegijom u odnosu
    na ostale osobe s posebnim potrebama.

O čemu mora razmišljati svaki potencijalni volonter ili volonterka?
    O vlastitim iskustvima s bolešću u obitelji.
    Moţe li prihvatiti bol, patnju i ţalost kao prirodni, sastavni dio ljudskog ţivota?
    Je li osjetljiv/osjetljiva za nevolje druge osobe?
    Je li spreman/spremna suoĉiti se u sebi s ĉinjenicom kako ono što ĉini nije iskljuĉivo
    motivirano ţeljom da se uĉini dobro djelo?
    Je li otvoren/otvorena za daljnje uĉenje?
    Je li njegova/njezina vrlina pouzdanost i sposobnost za suradnju?
    Stoji li uporno pri svom vrednovanju dogaĊaja i ljudi?
    Moţe li se lako prilagoditi?
    Zna li za osobne izvore snage?
    Je li njegova/njezina obitelj suglasna s njegovim/njezinim volonterskim radom?
    Je li mu/joj vaţna udaljenost od mjesta stanovanja i mjesta volonterskog rada? Je li
    spreman/spremna obvezati se na suradnju od tri mjeseca na više?
               Porezne olakšice i ostala prava
Povećanje neoporezivog dijela u obračunavanju poreza na dohodak
Na temelju Pravilnika o porezu na dohodak i Upute o poreznoj prijavi neoporeziva osnovica kod osoba
s invaliditetom povećava se za 30%. Poreznoj prijavi treba priloţiti rješenje o tjelesnom oštećenju.

Plaćanje PDV-a po stopi od 0% na ortopedska i druga pomagala
Na temelju ĉlanka 10a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost porez na dodanu vrijednost od 1.
studenog 1999. plaća se po stopi od 0% na implantate i ostale medicinske proizvode za
nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka navedene u Pravilniku o ortopedskim i drugim
pomagalima Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje.

OsloboĎenje od plaćanja carine
Pravo na povlaštene carine imaju pravne i fiziĉke osobe pri uvozu robe odreĊene namjene, koja
zadovoljava ljudske potrebe, kao što su: hrana, odjeća i higijenske potrepštine ili pak specifiĉna
oprema te instrumenti i rezervni dijelovi, a koji se ne proizvode u nas. Krug korisnika, naĉin i postupak
ostvarivanja prava povlaštene carinske stope opisane su u ĉlanku 187. Carinskog zakona, kao i
ĉlanka 640. Uredbe o provedbi Carinskog zakona.
OsloboĎenje od plaćanja boravišne pristojbe
Na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi, slijepe i gluhe osobe, te osobe s tjelesnim invaliditetom ne
plaćaju boravišnu pristojbu ako borave izvan mjesta stanovanja.


                     Pomagala
Preko doznaka koje se dobivaju preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogu se dobiti
razna pomagala. Na ovoj stranici moţete naći više podataka o proizvoĊaĉima i njihovim proizvodima,
te distributerima u Hrvatskoj.

Svakako proĉitajte i o invalidskim kolicima i stvarima koje idu uz njih!

    Coloplast
    Comšped
    Medicus Matea
    Nova ortopedija
    Otto Bock Adria
    Radl
    Revita - Medifarm Velebit
    Stoma medical
    ZILA prom

                  Mirovinsko osiguranje
Profesionalna rehabilitacija, invalidska mirovina i naknada zbog tjelesnog oštećenja
Pravo na profesionalnu rehabilitaciju (na teret Zavoda za mirovinsko osiguranje) ima zaposlenik-
osiguranik kod kojega je nastala invalidnost i kod kojeg postoji preostala radna sposobnost. Ako je
invalidnost s preostalom radnom sposobnošću nastala zbog ozljede izvan rada ili bolesti, osiguranik
ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju ako ispunjava uvjete mirovinskog staţa za stjecanje prava na
invalidsku mirovinu. Ako je invalidnost s preostalom sposobnošću nastala zbog ozljede na radu ili
profesionalne bolesti, osiguranik ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju bez obzira na duţinu
mirovinskog staţa.

Pravo na invalidsku mirovinu ima zaposlenik-osiguranik ako je invalidnost nastala kao poslijediica
povrede na radu, profesionalne bolesti, povrede izvan rada, ili bolesti prije navršenih 65 godina ţivota
bez obzira na duţinu mirovinskog staţa. Pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja stjeĉe osiguranik
kod kojega tjelesno oštećenje od najmanje 30% nastane kao posljedica ozljede na radu ili
profesionalne bolesti.

Staţ mirovinskog osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani radni staţ)
Na temelju Zakona o staţu osiguranja s povećanim trajanjem (NN br. 71/99.) osiguranicima invalidima
zaposlenim s punim radnim vremenom za svakih 12 mjeseci staţa osiguranja raĉuna se kao 15, i to:
slijepim osobama, osobama oboljelim od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti,
paraplegijama, cerebralnoj i djeĉjoj paralizi, multiploj sklerozi, reumatoidnom artritisu, gluhim osobama
te osobama koje se ne mogu samostalno kretati bez invalidskih kolica. Beneficirani radni staţ raĉuna
se osiguranicima ako su zaposleni s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom, koje
se prema Zakonu i kolektivnom ugovoru smatra kao zaposlenje s punim radnim vremenom.
Osiguranicima-invalidima se sniţava dobna granica za stjecanje prava na starosnu imovinu po jednu
godinu za svakih pet godina provedenih u osiguranju koje se raĉuna 12 mjeseci kao 15 mjeseci.

   Povlastice koje osobe s onesposobljenjem ostvaruju na temelju
              članstva u Udruzi
1. Popust na telefonsku pretplatu od 50% i 100 besplatnih impulsa mjesečno
Ovaj se popust ostvaruje pod uvjetom da prikljuĉak glasi na ime osoba s onesposobljenjem ili na ime
nekoga od ĉlanova njihove uţe obitelji. Povlaštene TK usluge odobrava HT-TKC Zagreb, (Lazinska
41, tel. 3658-860, fax 3698-500) po zahtjevima udruge invalida koji sadrţe podatke o pretplatnicima i
potvrĊuju ĉlanstvo u udruzi.

Popust od oko 50% na mjesečnu pretplatu za jedan TV prijamnik
Na temelju odluke Upravnog odbora HRT-a od 22. kolovoza 1995., ĉlanovi udruga invalida s
odgovarajućim dijagnozama bolesti imaju pravo na povlaštenu tarifu TV pretplate. Rješenje o
povlaštenoj tarifi donosi HRT, Odjel pretplata, Deţmanova 6, Zagreb.

Besplatna godišnja karta ZET-a
Povlastica vrijedi za sve kategorije invalida s najmanje 70 % tjelesnog oštećenja, ako nisu u stalnom
radnom odnosu. Ovjereni obrazac zamolbe za godišnju kartu ZET-a izdaje udruga invalida. Osobe
starije od 65 godina ostvaruju besplatan prijevoz na temelju osobne iskaznice.

Prijevoz po pozivu na principu "od vrata na vrata" u organizaciji sluţbe ZET-a
Usluge besplatnog prijevoza mogu ostvariti osobe koje se kreću iskljuĉivo pomoću invalidskih kolica.
Rezervacije se ostvaruju telefonskim pozivom Centru za organizaciju i upravljanje prometom ZET-a,
na tel. 66-00-443, jedan dan unaprijed u radne dane od 7:45 do 14:00 sati - a petkom za subotu,
nedjelju i ponedjeljak.

                Prava na osnovi invalidnosti
UtvrĎivanje tjelesnog oštećenja
UtvrĊeno tjelesno oštećenje je osnova za stjecanje prava na novĉanu naknadu, reguliranu u sustavu
mirovinskog osiguranja, i to u sluĉajevima kada je tjelesno oštećenje nastalo kao posljedica povreda
na radu ili profesionalne bolesti. Postupak za utvrĊivanje prava na novĉanu naknadu pokreće se na
osobni zahtjev ili na zahtjev ljeĉnika primarne zdravstvene zaštite, koji se podnosi podruĉnom uredu
Hrvatskog Zavoda za Mirovinsko osiguranje prema mjestu trajnog nastanjenja. Tjelesno oštećenje,
kao i druga prava iz zakona o MO, u pokrenutom postupku vještaĉi nadleţni vještak Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje.

Osobe koje su izvan osiguranja (koje nisu u statusu zaposlenika ) - djeca, mladeţ i ostali, bez obzira
na starosnu dob - prava na osnovi invalidnosti mogu ostvariti temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, NN
73/97, osim u sluĉajevima kada se pokreće postupak za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu s
trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, a ĉije je oštećnje ili bolest nastalo prije navršene
18.godine ţivota. Zahtjev se podnosi nadleţnom centru za socijalnu skrb prema mjestu trajnog
nastanjenja. U postupku za ostvarivanje prava iz podruĉja socijalne skrbi vještaĉi prvostupanjsko tijelo
vještaĉenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi.

                Radni odnos i zapošljavanje
Zaštita zaposlenika s invaliditetom
Na osnovi ĉlanka 2. Zakona o radu (NN, br.38/95) osoba koja traţi zaposlenje, kao i zaposlenik, ne
smije biti stavljena u nepovoljniji poloţaj od drugih osoba, primjerice - na temelju, izmeĊu ostalog,
tjelesnih i duševnih poteškoća. Na temelju ĉlanka 78. istog Zakona poslodavac ne moţe otkazati
ugovor o radu zaposleniku kod kojega postoji smanjena radna sposobnost, ako za to ne postoji
suglasnost zaposleniĉkog vijeća, odnosno pribavljene suglasnosti Zavoda za zapošljavanje o
programu zbrinjvanja viška zaposlenika uvjetovanim gospodarskim i drugim okolnostima, a radi
moţebitne mogućnosti ostvarivanja prava iz podruĉja mirovinskog sustava na osnovi invalidnosti,
odnosno steĉenih prava.

Mjere aktivne politike zapošljavanja
U skladu s provedbom Nacionalne politike zapošljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje je objavio
Prvi program mjera aktivne politike u zapošljavanju, a odnosi se na : MJERU 1. Sufinanciranje
zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva s evidencije Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje; Mjeru 2: Sufinanciranje uvoĊenja u posao ili osposobljavanja; MJERU 3. Struĉno
osposobljavanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija za poznatog i nepoznatog poslodavca; MJERU 4.
Sufinanciranje zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja te nezaposlene djece i supruţnika
poginulih i nestalih.
Dopust i skraćeno radno vrijeme roditelja djeteta s teţim smetnjama u razvoju
Pravo na plaćeni dopust do sedme godine ţivota djeteta s teţim smetnjama u razvoji ili pravo na rad s
polovicom punog radnog vremena moţe ostvariti jedan od roditelja pod uvjetom da su oba roditelja u
radnom odnosu te da nisu u statusu poslodavca s punim radnim vremenom te roditelj koji sam brine i
njeguje dijete s teţim smetnjama u razvoju. Ovo pravo se ostvaruje u sustavu socijalne skrbi i proizlazi
iz radnog odnosa, odnosno rada - i to je pravo roditelja, a ne djeteta.

                     Socijalna skrb
Pomoć za uzdrţavanje, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i sl.
Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.73/97) samac ili obitelj imaju pravo na: savjetovanje,
pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća, pomoć za uzdrţavanje, pomoć za podmirenje troškova
stanovanja, jednokratnu pomoć, doplatak za pomoć i njegu u kući, osobnu invalidninu,
osposobljavanje za samostalan ţivot i rad, skrb izvan vlastite obitelji i druge pomoći. Zahtjev za pomoć
podnosi se podruţnom uredu centra za socijalnu skrb.

Pravo na pomoć za uzdržavanje moţe ostvariti samac ili obitelj koji nemaju sredstva za uzdrţavanje u
visini osnovice koju utvrĊuje Vlada Republike Hrvatske, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom
ili prihodima od imovine ili na drugi naĉin. Visina pomoći za uzdrţavanje utvrĊuje se u postotku od
osnovice i iznosi za: samca i dijete od 7 do 15 godina 100% osnovice, dijete od 7 do 15 godina 90 %
osnovice, odraslu osobu u obitelji i dijete do 7 godina 80% osnovice. Visina pomoći povećava se od
25% do 50% za radno nesposobnu osobu (stariji od 65 godina, dijete do navršene 15. godine ţivota,
osoba ĉija je nesposobnost za rad utvrĊena prema općim propisima).

Doplatak za pomoć i njegu moţe se odobriti osobi: kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili
trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe ako doplatak za
pomoć i njegu ne moţe ostvariti po drugoj osnovi, ako prihod po ĉlanu obitelji ne prijelazi iznos 200%
osnovice ili ako prihod samca ne prelazi 250% osnovice u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u
kojem je podnesen zahtjev.

Iznimno, osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti ili teţe tjelesno ili mentalno oštećena osoba ima
pravo na doplatak za pomoć i njegu iako je prihod po ĉlanu obitelji ili prihod samca veći od utvrĊenih
dohodovnih cenzusa. Osoba kojoj je osiguran stalni ili tjedni smještaj ne moţe ostvariti pravo na
doplatak za pomoć i njegu. Korisniku kojem je odobren doplatak za pomoć i njegu iznimno se moţe
osigurati i pomoć i njega u kući za zadovoljavanje pojedine potrebe koju mu ne mogu pruţiti ĉlanovi
obitelji.

Pravo na osobnu invalidninu ima osoba s teţim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili osoba s trajnim
promjenama u zdravstvenom stanju, a ĉije je oštećenje ili bolest nastala prije navršene 18. godine
ţivota, ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Pravo na doplatak za djecu
Na temelju zakona o doplatku za djecu (NN br. 77/99 i 145/99) pravo na doplatak za djecu stjeĉe
korisnik (roditelj ili skrbnik) za djecu do 15. godine ţivota i duţe ako se nalaze na redovitom školovanju
ili studiju ili za djecu nesposobnu za samostalan ţivot i rad za sve vrijeme trajanja nesposobnosti, pod
uvjetom da mu ukupni dohodak po ĉlanu kućanstva mjeseĉno ne prelazi niţi ili viši dohodovni cenzus i
da ţivi u zajedniĉkom kućanstvu s djetetom. Pod ukupnim dohotkom ĉlana kućanstva podrazumijevaju
se sva primanja, izuzev onih primanja koja se ne smatraju dohotkom prema propisima o porezu na
dohodak, umanjena za iznos poreza i prireza. Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu
podnosi se ţupanijskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Trg Stjepana Radića 1, tel. 6111-
111, odnosno ţupanijskom uredu nadleţnom za poslove zdravstva, rada i socijalne skrbi.

                  Zdravstveno osiguranje
Zdravstvena zaštita
Osobe s prebivalištem u RH ostvaruje pravo na primarnu, specijalistiĉko-konzilijarnu i bolniĉku
zdravstvenu zaštitu na temelju odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (proĉišćeni tekst NN br.1/97.) te Pravilnika o pravima, uvjetima i naĉinu ostvarivanja prava iz
obveznog zdravstvenog osiguranja (NN br. 43/99.).

OslobaĎanje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite-participacije
Pravo na oslobaĊanje od plaćanja participacije, osim iznimnih sluĉajeva, imaju osiguranici: osobe koje
su zbog trajnog tjelesnog oštećenja nepokretne ili za kretanje koriste odgovarajuća pomagala, a
njihova mjeseĉna primanja iz radnog odnosa ne prelaze od 1.700,00 kn do 2.500, 00 kn i zaposlene
osobe s prihodom do 1.275,00 kn. Zahtjev za oslobaĊanje od plaćanja participacije s prilozima
(porezno uvjerenje, katastarsko uvjerenje, odrezak prethodne mirovine ili potvrda o prosjeku plaće)
podnosi se podruţnom uredu HZZO (u Zagrebu: Klovićeva 1, Gradišćanska 6 ili Remetineĉki gaj 14).

Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući
Osigurana osoba ostvaruje pravo na bolniĉko lijeĉenje medicinskom rehabilitacijom na osnovi bolesti,
bolesnih stanja i posljedica ozljeda navedenih u popisu Pravilnika. Osigurana osoba moţe iznimno
ostvariti pravo na provoĊenje fizikalne terapije u kući u sluĉaju kada je potpuno nepokretna, odnosno
teško pokretna zbog: neuroloških bolesti, reumatskih bolesti, politraume i traume, kompliciranih
kirurških i ortopedskih zahvata, ostalih stanja za koja za svaki sluĉaj posebice navedeno pravo
utvrĊuje lijeĉniĉko povjerenstvo HZZO. Prijedlog za odrţavajuću medicinsku rehabilitaciju ili za
provoĊenje fizikalne terapije u kući daje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite na osnovi
mišljenja i nalaza doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti, a suglasnost daje kontrolor HZZO.

Prava na ortopedska i druga pomagala
Osigurane osobe, na teret sredstava Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, ostvaraju pravo
na: pomagala (ortopedska, oĉna, tiflotehniĉka, slušna, surdotehniĉka, za omogućavanje glasnog
govora, stomatološka, te druga pomagala), za popravak pomagala, na rezervne dijelove i potrošni
materijal te na izradu pomagala odreĊene kakvoće. Pomagalo propisuje doktor medicine odreĊene
specijalnosti (ortoped, fizijatar, urolog, internist, okulist, ORL i sl.), doktor stomatologije, doktor opće
medicine, odnosno ugovorni isporuĉitelj, kako je to navedeno u Popisu pomagala. Suglasnost za
nabavku pomagala, ovisno o vrijednosti pomagala, daje: kontrolor HZZO, nadleţno povjerenstvo
podruţnog ureda HZZO-a (Zagreb, Klovićeva 1; Split, Obala kneza Branimira 14; Rijeka, Slogin kula
bb; Osijek, Kralja Zvonimira 1) i Povjerenstvo direkcije HZZO-a (Zagreb, Margaretska 3).

Kako lokalne vlast mogu ostvariti Standardna pravila UN-a stvarajući planove za politiku prema
               osobama s dodatnim potrebama


               Standardna pravila UN-a
U prosincu 1993. Generalna skupština Ujedinjenih naroda je usvojila meĊunarodna pravila za osobe s
dodatnim potrebama - "Standardna pravila za izjednaĉavanje mogućnosti za osobe s dodatnim
potrebama". Standardna pravila UN-a su politiĉki i moralni vodiĉ koji su zemlje ĉlanice UN-a pristale
slijediti.

Cilj je osigurati svim osobama s dodatnim potrebama prava na iste mogućnosti kao i za ostale
graĊane.

Standardna pravila su podijeljena u tri područja

Preduvijeti za jednako sudjelovanje

1. Rast svijesti
2. Medicinska njega
3. Rehabilitacija
4. Servis za potporu

Ciljana područja za jednaku participaciju
5. Pristupaĉnost
6. Obrazovanje
7. Zapošljavanje
8. Raspolaganje prihodima i socijalna sigurnost
9. Obiteljski ţivot i osobni integritet
10. Kultura
11. Rekreacija i sport
12. Religija

Mjere za primjenu

13. Informiranje i istraţivanje
14. Stvaranje politike i planiranje
15. Zakonodavstvo
16. Gospodarska politika
17. Koordinacija rada
18. Organizacije osoba s dodatnim potrebama
19. Obrazovanje osoblja
20. Nadziranje i ocijenjivanje programa za osobe s dodatnim potrebama u provoĊenju Pravila na nivou
drţave
21. Tehniĉka i gospodarska suradnja
22. MeĊunarodna suradnja

Standardna pravila UN-a opisuju u kojim podruĉjima društvo treba poduzeti mjere kako bi se osobama
s dodatnim potrebama garantirala jednaka mogućnost. Tako Standardna Pravila UN-a mogu sluţiti
kao temeljna struktura za planiranje politike prema osobama s dodatnim potrebama.

Kako doći do Standardnih pravila UN-a?

Pravila se mogu downloadati s internet stranica UN-a: http://www.un.org

Za daljnje obavijesti kontaktirajte:
Disabled Persons Unit, Department for Policy Coordination and Sustainable Development
Room DC2-1302
United Nations
New York
NY 10017
USA

Tel: (1-212) 963-3897/6765
Fax: (1-212) 963-3062

Što je Agenda 22?
Agenda 22 je strategija koja se koristi dok se izraĊuju planovi politike prema osobama s dodatnim
potrebama. Strategija je bazirana na Standardnim pravilima UN-a i sastoji se od tri dijela:
karakteristike dobrog plana politike prema osobama s dodatnim potrebama, metode rada i
organizacije.

Značajke dobrog plana

Neki karakeristiĉni primjeri dobrog plana politike za osobe s dodatnim potrebama u lokalnoj zajednici:

    temeljen je na Standardnim pravilima UN-a
    naĉinjen je u suradnji s udrugama osoba s dodatnim potrebama
    ima specifiĉne ciljeve
    sadrţi specifiĉne mjere - opis onoga što treba uĉiniti i kad, odgovorne vlasti i naĉine
    financiranja

Metode rada

    Popis aktivnosti lokaknih vlasti u relaciji sa Standardnim pravilima UN-a
    Popis socijalnih servisa koje trebaju osobe s dodatnim potrebama
    Kompilacije, analize, prioriteti i radna verzija plana politike za osobe s dodatnim potrebama
    Usvajanje plana od strane najviše razine politiĉkog odluĉivanja lokalnih vlasti

Organizacija

    Odgovornost za stvaranje plana politike za osobe s dodatnim potrebama treba biti na
    Izvršnom odboru u sklopu lokalne vlasti
    Mišljenje udruga osoba s dodatnim potrebama se treba smatrati struĉnim, te udruge moraju
    biti uljuĉene na jednakopravnoj osnovi u rad kroz cijeli proces
    Kako bi se omogućilo aktivno sudjelovanje kroz rad, predstavnike pokreta osoba s dodatnim
    potrebama moţe se novĉano honorirati.

Agenda 22 je korisna
Mnoge lokalne zajednice u Švedskoj saĉinjavaju svoj vlastiti plan politike za osobe s dodatnim
potrebama. Neke rabe kao inspiraciju i izvor znanja Agendu 22. Neke su zajednice odluĉile koristiti
samo neke dijelove strategije, druge su implementirale velike dijelove metode. Švedski savez lokalnih
zajednica je aktivno potpomagao rad pokreta osoba s dodatnim potrebama koji su saĉinili Agendu 22,
te je takoĊer participirao u procesu informiranja lokalnih zajednica.

Upute za planiranje
"Upute lokalnim vlastima o planiranju politike za osobe s dodatnim potrebama" je radni materijal, koji
opisuje što je to Agenda 22 i kako ona djeluje kao metoda dok se stvaraju planovi politike za osobe s
dodatnim potrebama. Na kraju materijala su pitanja povezana sa svakim od paragrafa Standardnih
pravila UN-a. Pitanja se mogu koristiti i kad se ocijenjuje kako društvo provodi Standardna pravila UN-
a.

Naručivanje uputa

Cijena "Uputa lokalnim vlastima o planiranju politike za osobe s dodatnim potrebama" je za pokret
osoba s dodatnim potrebama 25 SEK i 50 SEK ostale. Poštarina će biti dodana. Materijal je takoĊer
moguće dobiti i na cassettama i na diskettama. Pošaljite narudţbu faxom, E-mailom ili putem pošte.

Više informacija
Više informacija o Agendi 22 moţe se naći na internet stranicama HSO-a: http://www.hso.se


       Švedsko koopertativno tijelo organizacija osoba s
       dodatnim potrebama (HSO)

       sastoji se od 36 švedskih udruţenja osoba s dodatnim potrebama s
       ukupno od gotovo pola milijuna individualnih ĉlanova. Udruge suraĊuju
       kroz HSO sa ciljem stvaranja društva za sve: društva obiljeţenog
       solidarnošću, jednakošću i sudjelovanjem. HSO sluţi kao jedan glas osoba
       s dodatnim potrebama u komuniciranju s vladom, parlamentom i drţavnim
       vlastima.
Planiranje politike za osobe s dodatnim potrebama je nuţnost u povećanju mogućnosti za ljude s
funkcionalnim nedostatkom da sudjeluju u društvu na jednakoj bazi. Agenda 22 je strategija koja
sadrţi specifiĉne sugestije o tome kako lokalne vlast mogu saĉiniti planove o politici za osobe s
dodatnim potrebama. Metoda je temeljena na "Standardnim pravilima za izjednaĉavanje mogućnosti
za osobe s dodatnim potrebama", a razvio ju je Švedski pokret osoba s dodatnim potrebama.
                  The Swedish Co-operative Body
                 of Organisations of Disabled People
                Box 1386 - 172 27 Sundbyberg - Sweden
              Tel: +46 8 546 40 400 - Texftel: +46 8 546 40 450
               Fax: +46 8 546 40 444 - E-mail: hso@hso.se
                    Internet: http://www.hso.se
    Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a (.pdf file 237 KB)
    Usporedni prikaz vaţećeg Pravilnika HZZO-a i nacrta novog Pravilnika
    Primjedbe na nacrt Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a (7. II 2002.)
    Nacrt Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a (11. III 2002.) (.pdf file 173
    KB)
    Primjedbe na nacrt Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a (29. III 2002.)
    Upitnik o ortopedskim pomagalima
    Analiza odgovora iz Upitnika o ortopedskim pomagalima
Da, ti to moţeš!                        SADRŢAJ

Ovaj priruĉnik je prijevod originala  Da, Ti to moţeš!
"Yes, You Can" u izdanju
Paralyzed Veterans of America.
                    1. Općenito o anatomiji i fiziologiji ţivĉanog sustava
                    2. Njega koţe
                    3. Cirkulacija (cirkulacijski sustav)
                    4. Sustav za disanje (respiratorni sustav)
                    5. Opseg kretnji i razgibavanje
                    6. Kontrola mokraćnog mjehura
                    7. Kontrola debelog crijeva
 Paralyzed Veterans of America    8. Ishrana
                    9. Lijekovi
                    10. Ţivci, mišići i kosti
                    11. Autonomna disrefleksija
                    12. Dekubitusi (rane od pritiska)
 Hrvatska udruga paraplegiĉara i
     tetraplegiĉara        13. Psihološka prilagodba
                    14. Spolnost (seksualnost)
Bilješka: Nekim stranicama treba    15. Profesionalna rehabilitacija
oko 2 minute za uĉitavanje, ako    16. Rekreacija (razonoda)
se koristi modem od 28,800 bita    17. Auto-škola
na sekundu.              18. Suradnja i poslovni odnos s pratiteljem
                   19. Prilagodbe u kući - uĉiniti kuću/stan
Sve fotografije i crteţe u tekstu  pristupaĉnima
moţete vidjeti i u povećanju, ako
kliknete na njih.
                   20. Vrijeme otpusta


                   Impresum
                  On-Line časopisi
Forum - das Online-Magazin für Behinderte
New Mobility Magazine
Ragged Edge Magazine Online
Reach Out Magazine - Bringing People With disAbilities Together Online
Spinal Cord Injury: The Worlds Wheelchair Culture from Paralinks
WeMedia
         Otklanjanje barijera i pristupačnost
The Access Board - A Federal Agency Commited to Accessible Design
  ADA Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities (ADAAG)
Accessibility and Modifications to Living Space
Barrier Info
Behindertengerechtes Bauen
Centre for Accessible Environments
Concrete Change
Disability Resource Center - Barrier_Free_Construction-Home_Construction
Home Design, Homebuilding and Home Plans
Homes and Communities - U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)
  Homes and Communities - U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) - People
With Disabilities
Accessibility for the Disabled
Wheelchair Accessible Homes Clearinghouse
You Too          Paraplegija i tetraplegija u svijetu
MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE
Anti-discrimination, Fundamental Social Rights and Civil Society (EU)
Canadian & American Spinal Research Organization
Disabled Peoples' International
Disability Issues (EU)
European Disability Forum
International Federation of Persons with Physical Disability (FIMITIC)
Madrid Declaration
AUSTRALIA
The Australian Quadriplegic Association
The Circle of FriendsFINSKA
Abilis - support for organisations of disabled people

HRVATSKA
Društvo distrofiĉara, invalida cerebralne i djeĉje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaţdina
Hrvatski sabor
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Krila - udruga za terapijsko jahanje
Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske
Narodne novine
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
Predsjednik Republike Hrvatske
Savez društava tjelesnih invalida Istarske ţupanije
Udruga za svekoliku pomoć invalidima Hrvatske
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Vlada Republike Hrvatske
ZAMIRNET - Servis nevladinih udruga u Republici Hrvatskoj

INDIJA
A World of Wheelchairs

JUŢNOAFRIČKA REPUBLIKA
Quadriplegic Association of South Africa

KANADA
Canadian Paraplegic Association

NJEMAČKA
BM-Online Behinderte Menschen im Internet
Bundes Organisationsstelle Behinderte Frauen (Informacije za ţene s invaliditetom, Njemaĉka)
Flirt-mit-Handicap.de
handicap-life.de (Pretraţivaĉ)
Kein-Handicap! Job, Arbeit, Freelancing für Behinderte und chronisch kranke Menschen
Metareha - die Datenbank für Rolli's!
orthoPoint!
Rolli-Moden (Modni katalog)
Startrampe (On-line zajednica)
Wheel-It (Pretraţivaĉ)

SINGAPUR
Disabled People's Association of Singapore (Pretraţivaĉ)
SJEDINJENE AMERIČKE DRŢAVE
Access Center for Independent Living
American Spinal Injury Association (Udruga zdravstvenih djelatnika za spinalno ozlijeĊene)
Center for Independent Living Berkley, CA
Christopher Reeve Paralysis Foundation
dateable.org
Disability Cool
disABILITY Information and Resources (Linkovi)
dizABLED - Wheelchair Stuntman Cartoons
Foundation for Spinal Cord Injury Prevention, Care & Cure
The INtegrated SPinal REhabilitation Foundation
Mobility International USA (MeĊunarodna udruga mladih s invaliditetom)
National Spinal Cord Injury Association
Paralyzed Veterans of America
Parents with Disabilities Online
The Quad Link (Upoznajte sliĉne sebi)
Semo Alliance for Disability Independence
Spinal Cord Injury (SCI) Resources (Linkovi)
UW Dept. of Rehabilitation Medicine
wheelchairsfortheworld.org
WheelchairNet
Wheelweb
World Wheelchair Culture
World Institute on Disability
University of Illinois at Urbana-Champaign - Division of Rehabilitation-Education Services
Yahoo! Clubs The PARA LINK (Upoznajte sliĉne sebi)
Yahoo! - Society and Culture: Disabilities

SLOVENIJA
Zveza paraplegikov Slovenije - Association of paraplegics of Slovenija

ŠVICARSKA
Handicap-Net
wheel-life.ch - Der Treffpunkt für Frauen im Rollstuhl

UJEDINJENO KRALJEVSTVO
The UK Disability Forum for European Affairs - Women's Committee
Youreable.com | Information, products and services for disabled people
                        Sport
Wheelchair Adventures (Kolica nisu razlog da se ne upustite u nove avanture?!)
British Wheelchair Sports Foundation
Canadian Paralympic Committee
Canadian Wheelchair Basketball Association
Deutscher Rollstuhl-Sportverband e.V.
The European Zone of the International Wheelchair Basketball Federation
The Great Britain Wheelchair Basketball Association
International Paralympic Committee
International Wheelchair Basketball Federation
London Wheelchair Basketball Association
National Wheelchair Basketball Association
                       Zdravlje
Advances in Fertility Technology for the Physical Medicine and Rehabilitation Patient
Diagnostic Ultrasound
Disability and Sexuality
Disabilitysex.com
DS Medical
GimpGirl Community Sex and Disability
Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata
Introduction to International Spinal Cord Regeneration Center
Medizin & MedTech - Verlag: Informationen für den medizinischen Bereich
The Myelin Project
Northeast Rehabilitation Health Network
Rehabilitacija Utemeljena u Zajednici
The Sexual Health Network (Informacije o zdravom seksualnom ţivotu)
Sexuality and Spinal Cord Injury
Sexuality in Spinal Cord Injury
Spinal Cord Injured Male
Spinal Cord - Sexual Function for Men with Spinal Cord Injury
Spinal Cord Injury and Paralysis Information for Quadriplegics by Dangerwood!
                  Pomoć ţivotinja
Lions Foundations of Canada - Dog Guides (Psi)
C.O.P.E. (Psi)
Helping Hands-Monkey Helpers for the Disabled (Majmuni)
                     Putovanje
RAZNO

Access-Able Travel Source
Access for the Disabled to Airport Facilities
Accessible Journeys - Wheelchair Travels and AccessibleTourism
Accessible Travel
Accessible Vacation Home Exchange
Alternative Leisure Company & Trips Unlimited
amadeus.net
Connie George Travel Associates
Emerging Horizons - Accessible Travel News
FMG Verlag
Global Access - Disabled Travel Network
INFOTEC-TRAVEL
The International Deaf Pilots Association
Locals in the Know
MossRehab ResourceNet - Accessible Travel
Travel, Services and Resources for the Blind and Visually Impaired

AFRIKA

Accessible Tours in Southern Africa


JUŢNA AMERIKA

Buenos Aires accesible

SJEVERNA AMERIKA

Accessible Alaskan Adventures
Apartments for Rent - Wheelchair Accessible - Miami Beach
eTravelplan.com
Las Vegas Disability Info
Los Angeles Tourist Accessibility Guide
Project ACTION Accessible Traveler's Database
ScootAround Inc.
World Travel Care Companions

AZIJA

Asia's Internet Hotel Guide

EUROPA

Accessible Rotterdam
Accessible Travel - Europe for Visitors
Access Travel
Canary Islands - Bungalow and complex wheelchair friendly
The Disabled Holiday Directory
Mietauto AG Carrental (Switzerland)
Roma Accessibile
Turism för alla i Sverige - Travel and accessibility site for disabled people
Wheelchair Travel
Wheeling Around The Algarve
www.sncf.com - Travel on the main lines in France in Europe

OCEANIJA

Accommodation with Access for People with Disabilities - Bed and Breakfast
SeeMore Scenic TOURS
WeCare Tours & Travel
Wheelabout - Accessible Van Rentals and Sales
Wheel Chair Tours Australia
                   ProizvoĎači
Alber Antriebstechnik
All Terrain Wheelchairs
Beach Wheelchair by Deming Design
Better Made Wheelchair Company
ETAC
Invacare Küschall
Levo
Melrose Kiwi Concept Wheelchairs
MEYRA Online
Mosswood - Barrierefreies Wohnen
Multicept
New Halls Wheels
Ortopedia
Otto Bock Firmengruppe
Petri + Lehr
RGK
Rural Pursuit Vehicle
Sportaid - Wheelchairs and Urological Supplies
SportsChairs.com - Sport Wheelchairs
Swiss-Trac
TiLite
                     Iz medija

    S Matulom i paraplegiĉari
    Krokodilske suze, dodatne potrebe, desert
    Nepokretnima treba odobriti stalnu pomoć i njegu u kući
    Nevjerojatno!
    PronaĊena je injekcija protiv uzetosti
    O nama uvijek s nama
    Invalidi s nestrpljenjem oĉekuju prilaz na Dolac
    Znamenitosti pribliţiti invalidima
    Jarun idealan za rehabilitaciju invalida
    Pristupaĉnost u turistiĉkoj ponudi
    Poglavarstvo o osobama s invaliditetom
    Muzeji i kazališta za slijepe i gluhe
    Reeve lobira za kloniranje u terapeutske svrhe
    Invalidnost i turizam
    Zajedniĉka akcija Hrvatskih šuma, VIP-neta i Parka prirode Medvednica
    Medvenica bliţa invalidima
    Uobiĉajene zablude i stereotipi o invaliditetu
    Spoj u soku od brusnica pomaţe u borbi protiv infekcije mokraćnog sustava
    Bonton za kolica...
    Nova predstava skupine hendikepiranih
    Christopher Reeve moţe micati prste
    Naĉela univerzalnog dizajna
    Stvarne ĉinjenice o invaliditetu i "kvaliteti ţivota"
    Molekula cAMP popravlja oštećeni ţivac
    Paraplegiĉari umiru od dekubitusa i sepse
    Ako sam invalidna osoba, nisam bolesna
    Seks u kolicima
                   Glasilo HUPT-a

Prosinac 2002, god. II, br. 6
  

    Pismo predsjednice

  

    Interview

  

    Šijavica

  

    Zbivanja u HUPT-u

  

    Nagovještaj promjena u ostvarivanju prava na ortopedska i duga pomagala

  

    Nacionalna strategija

  

    Lijeĉenje i rehabilitacija

  

    Zlatno pravilo
  

    Studenti punom parom

  

    Prva konferencija studenata STI

  

    Zablude i stereotipi

  

    O soku od brusnice

  

    Seminar o osobama s invaliditetom

  

    Obrazovna politika ukljuĉivanja

  

    Bonton

  

    Osnovano društvo za protetiku i ortotiku

  

    PSON-ova konferencija

  

    Nagrada za ţivotno djelo

Rujan 2002, god. II, br. 5


  Rijeĉ urednika



  Filip Filpović: Razgovor s direktoricom Parka prirode Medvednica



  tim: Promocija "Da, Ti to moţeš"



  mit: Novi projekti



  mit: Godišnja skupština HUPT-a



  tim: Susret veterana



  mit: Primjeri dobre prakse



  Manda Kneţević: Zašto?



  Ivo Bukovac: Pisma iz Rima



  Naĉela univerzalnog dizajna



  Stvarne ĉinjenice



  Prof. dr. Gruden: Psihijatrijski poremećaji u populaciji invalidnih osoba i kako se nositi s
  invaliditetom



  tim: Razmišljanja
  

    Protest obješenih paraplegiĉara

  

    Marijeta: "Jobova" putovanja (Oglas)

  

    t: SP u Francuskoj

  

    Tihomir Perhat: Skromno molitveno iskustvo

  

    Manda Kneţević: Predstavljanje HUPT-a

Oţujak 2002, god. II, br. 4
  

    Rijeĉ urednika

  

    Uskrsna ĉestitka

  

    tiho: Sportašica za sva vremena

  

    Kratke obavijesti

  

    Manda Kneţević: Ususret Europskoj godini osoba s invaliditetom


  Manda Kneţević: Podzakonski akti



  dr. med. Renata Ćop: Znaĉajnosti u prehrani kod ljudi s ozljedom kralješniĉne moţdine - 1.
  opći dio



  Manda Kneţević: U pripremi novi Zakon o graĊenju



  Ana Slonjšak i Manda Kneţević: Staza nade



  Ana Slonjšak i Janko Ehrlich Zdvořák: Analiza odgovora iz Upitnika o ortopedskim
  pomagalima



  Ana Slonjšak: Zanimljivosti s interneta: što je WheelchairNet?



  Mirjana Ţiher: Socijalna nota - Pismo



  mit: Tragom ĉlanka iz predhodnog broja G-HUPT-a



  Zakljuĉci Savjetovanja "Osobe s invaliditetom - danas i sutra"



  Boţićnonovogodišnji susret ĉlanova HUPT-a



  mr. sc. dr. Josip Šimiĉić: Duhovna misao



  Ivana Klepo: Iz terapeutskog pera: radna terapija


    tim: Sjećanje na našeg Branka

Prosinac 2001, god. I, br. 3
  

    Rijeĉ urednika

  

    Boţićnonovogodišnje ĉestitke

  

    Ĉestitka Boţani

  

    tiho: Razgovor s dr. Jelićem

  

    tiho: U posjeti kod prijatelja Ţeljka

  

    tim: Pripreme putovanja u Rim

  

    tim: Barijere naše svagdašnje

  

    tim: Komentar na dopis HZZO-a

  

    Ana Slonjšak: Anketa pri radnom vikendu

  
    Ana Slonjšak: Majmun pomagaĉ

  

    tiho: Majmun ili robot - neupitna upitost

  

    Bukovac: Radni vikend u Selcu

  

    Manda Kneţević: Kratke vijesti

  

    Dr. Mirka Jakšić: Bol u ramenu

  

    Radovi slikarske radionice

  

    Janko Ehrlich Zdvořák: Prezentacija HUPT-ovih web stranica

  

    Manda Kneţević: Vaţne obavijesti za ĉlanove

  

    tiho: Okrutnost, glupost ili neinformiranost

Srpanj 2001, god. I, br. 2
  

    Rijeĉ urednika

  
  Ususret MeĊunarodnoj godini volontera



  2001. MeĊunarodna godina volontera



  Budimpeštanska deklaracija



  Pravo na ţivot i razliĉitost



  Intervju: Manda Kneţević



  Muškarci i fertilitet kod ozljeda kraljeţniĉne moţdine



  Predstavljanje knjige poezije Tihomira Perhata



  Okrugli stol o ortopedskim i drugim pomagalima



  Prilagodba ţivotnog i radnog prostora



  Akcija Zelenih



  Prijedlog izmjena i dopuna zakonskih propisa u socijali



  Drţavna prvenstva HSUSUK-a



  Prvi javni prosvjed para/tetraplegiĉara


    Povlastice koje osobe s onesposobljenjem ostvaruju na temelju ĉlanstva u Udruzi

  

    Inicijativa za izmjene i dopune pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Siječanj 2001, god. I, br. 1
  

    Rijeĉ urednika

  

    Intervju s prof. dr. Anom Bobinac Georgievski

  

    Okrugli stol o spinalnom centru

  

    Edukacijski teĉaj o neovisnom ţivljenju

  

    Sluţba prijevoza – luksuz ili potreba

  

    Radni vikend u Topuskom

  

    Moţebitna pomoć i pripomoć psihologa

  

    Stepenice, stepenice

  
  Zdravo partnerstvo za narodno zdravlje



  Prijam kod premijera



  Projekti



  V simpozij u Makarskoj



  Korisne informacije



  Obavijesti



  Komentar



  Paraolimpijske igre u Sydneyju



  Sport za sve



  MeĊunarodna godina dobrovoljaca



  Pravo na ţivot i na razliĉitost



  Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata



  Prava na osnovi invalidnosti
         Zanimljivosti s interneta: što je WheelchairNet?
WheelchairNet je virtualna zajednica ljudi sa zajedniĉkim interesima (ili sa zajedniĉkim hobijem) u
pogledu razvoja i uspješne primjene tehnologija vezanih uz "invalidska kolica". Organizirana je kao u
stvarnom gradu: nastanjena je, posjećivana i upravljana od ljudi koji koriste invalidska kolica i koji
razmatraju kako i na koji naĉin kolica mogu najbolje sluţiti svojim korisnicima. Svi podaci su
meĊusobno povezani i lako dostupni.

Mnogobrojni resursi poput ĉlanaka, baze podataka, mogućnosti aktivne diskusije (chat), sastavni su
dio ovog "grada". Svrha WheelchairNeta je posluţivanje potrebnih informacija bilo kog zainteresiranog
za mobilnost u kolicima. MeĊutim, njegov primarni korisnik je osoba u invalidskim kolicima.

Jedna lijepa osobina WheelchairNeta su besplatni servisi i informacije - nema poreza na komunalije,
nekretnine... Drugi veliki plus WheelchairNeta je da od svojih voĊa volontera ne prikuplja isplatne liste
- prema tome bez poreza na dohodak! Kako i na koji naĉin će funkcionirati WheelchairNet, ovisi o
osobama koje ga nastanjuju i posjećuju.

WheelchairNet sluţbeno je osnovan 1. I 1999. kao rezultat petogodišnje zahvale darovan Sveuĉilištu u
Pittsburghu.

U WheelchairNetu ljudi mogu...

    Postavljati pitanja o selekciji kolica i njihovom korištenju.
    Dobiti i dati odgovore.
    Sresti jedni druge.
    Uĉiti jedni druge.
    Saznati informacije o vrstama kolica i usluga.
    Povezivanje s drugim resursima.
    Uĉiti o i sudjelovati u istraţivaĉkim projektima.
    Doprinositi vodstvu zajednice.
    Glasati o vaţnim pitanjima zajednice.
    PohaĊati Sveuĉilište za invalidska kolica.

Tko moţe razmišljati o sudjelovanju u ovoj zajednici?

Potrošaĉi - ljudi koji koriste kolica.
Ĉlanovi obitelji i drugi savjetnici - ljudi koji su osobno svakodnevno ukljuĉeni u ţivote korisnika
invalidskih kolica.
Medicinari - ljudi koji propisuju i osiguravaju invalidska kolica.
Istraţivaĉi - ljudi koji su ukljuĉeni u poboljšanje tehnologije kolica.
ProizvoĊaĉi - ljudi koji proizvode kolica i opremu za kolica.
Osiguranja - ljudi koji odobravaju plaćanja invalidskih kolica.
Pravnici - ljudi koji prave zakone koji direktno ili indirektno utjeĉu na ţivote osoba koje koriste kolica.
Prijevoznici - ljudi koji su odgovorni za siguran transport ljudi koji koriste kolica.

Ako pronaĊete nešto što treba biti popravljeno, ako mislite na nešto što ţelite vidjeti, ili ako vidite naĉin
na koji se moţete ukljuĉiti ili ţelite znati više - samo pošaljite poruku.
Odgovor stiţe vrlo brzo!

POZIVAMO VAS DA SE UKLJUČITE!!!
Adresa je: http://www.wheelchairnet.org

								
To top