Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Document Sample
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Powered By Docstoc
					             Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurari sociale


                       CAPITOLUL I
                      DispoziŃii generale

 Art. 1:
 Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiŃiile prezentei legi, prin
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public.

 Art. 2:
Sistemul public se organizează şi funcŃionează având ca principii de bază:
 a) principiul unicităŃii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public bazat pe
aceleaşi norme de drept;
 b) principiul egalităŃii, care asigură tuturor participanŃilor la sistemul public, contribuabili şi
beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaŃiile prevăzute de
lege;
 c) principiul solidarităŃii sociale, conform căruia participanŃii la sistemul public îşi asumă reciproc
obligaŃii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale
prevăzute de lege;
 d) principiul obligativităŃii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaŃia de
a participa la sistemul public, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea
obligaŃiilor;
 e) principiul contributivităŃii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza
contribuŃiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de
asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuŃiilor de asigurări sociale plătite;
 f) principiul repartiŃiei, pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligaŃiilor ce
revin sistemului public, conform legii;
 g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public, conform
legii.

 Art. 3:
 (1) În baza prezentei legi, în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial
al României, Partea I, se înfiinŃează Casa NaŃională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale,
denumită în continuare, prescurtat, CNPAS.
 (2) În subordinea CNPAS se înfiinŃează case judeŃene de pensii în fiecare municipiu-reşedinŃă de
judeŃ, precum şi Casa de pensii a municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de
pensii.
 (3) CNPAS poate înfiinŃa case locale de pensii, în funcŃie de numărul, complexitatea şi structura
asiguraŃilor, care funcŃionează sub conducerea şi controlul casei judeŃene de pensii şi, respectiv,
Casei de pensii a municipiului Bucureşti.
Art. 4:
 (1) În sistemul public sunt asigurate, în condiŃiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite în
continuare asiguraŃi.
 (2) AsiguraŃii pot fi cetăŃeni români, cetăŃeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au,
conform legii, domiciliul sau reşedinŃa în România.
 (3) AsiguraŃii au obligaŃia să plătească contribuŃii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze
de prestaŃii de asigurări sociale, conform prezentei legi.

  Art. 5:
 (1) În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
  I. persoanele care desfăşoară activităŃi pe bază de contract individual de muncă şi funcŃionarii
publici;
  II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcŃii elective sau care sunt numite în cadrul
autorităŃii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii
cooperatori dintr-o organizaŃie a cooperaŃiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaŃii sunt
asimilate, în condiŃiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I;
  III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se suportă din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, în condiŃiile legii, denumite în continuare şomeri;
  IV. persoanele care realizează un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puŃin 3 salarii
medii brute, şi care se află în una dintre situaŃiile următoare:
  a) asociat unic, asociaŃi, comanditari sau acŃionari;
  b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management;
  c) membri ai asociaŃiei familiale;
  d) persoane autorizate să desfăşoare activităŃi independente;
  e) persoane angajate în instituŃii internaŃionale, dacă nu sunt asiguraŃii acestora;
  f) alte persoane care realizează venituri din activităŃi profesionale;
  V. persoanele care realizează prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel
puŃin 3 salarii medii brute, şi care se regăsesc în două sau mai multe situaŃii prevăzute la pct. IV.
  (2) Se pot asigura în sistemul public, pe bază de contract de asigurare socială, în condiŃiile
prezentei legi, persoanele care nu se regăsesc în situaŃiile prevăzute la alin. (1), cele care nu se
află în plata unor prestaŃii de asigurări sociale în sistemul public, cele care nu se regăsesc în
situaŃiile de la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi cele care nu sunt asigurate în alte sisteme de
asigurări sociale, neintegrate în sistemul public.
  (3) Salariul mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi
aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 * Art. 5 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.

  Art. 6:
 (1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin.
(1) pct. I şi II, denumite în continuare angajatori, precum şi instituŃiile care efectuează plata
drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. III sunt obligate să depună în
fiecare lună, la termenul stabilit de CNPAS, declaraŃia privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a

                                                     2
obligaŃiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. DeclaraŃia se depune la casa teritorială
de pensii în raza căreia se află sediul angajatorului.
 (11) DeclaraŃia privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată către bugetul
asigurărilor sociale de stat constituie titlu de creanŃă şi devine titlu executoriu la data la care creanŃa
bugetară este scadentă conform legii.
 (2) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, care au împlinit vârsta de 18 ani, sunt
obligate să depună declaraŃia de asigurare la casa teritorială de pensii în raza căreia se află
domiciliul asiguratului, în termen de 30 de zile de la încadrarea în situaŃiile menŃionate.
 (3) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraŃiei de asigurare persoanele prevăzute la
art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de
prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaŃiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III.
 (4) Abrogat.
*Art. 6 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare şi O.U.G. nr. 9/2003, cu
modificările ulterioare.

  Art. 7:
(1) În sistemul public prestaŃiile de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea
totală sau parŃială a veniturilor profesionale, ca urmare a bătrâneŃii, invalidităŃii, accidentelor, bolii,
maternităŃii sau decesului, denumite în continuare riscuri asigurate.
  (2) PrestaŃiile de asigurări sociale se acordă sub formă de: pensii, indemnizaŃii, ajutoare, alte
tipuri de prestaŃii prevăzute de lege, corelative cu obligaŃiile privind plata contribuŃiei de asigurări
sociale.
  (3) În sistemul public asiguraŃii nu pot beneficia concomitent de două sau mai multe prestaŃii de
asigurări sociale pentru acelaşi risc asigurat, cu excepŃia celor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi
recuperarea capacităŃii de muncă.
  *Art. 7 a fost modificat prin a O.U.G. nr. 158/2005, conform căreia de la 01 Ianuarie 2006 se
abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaŃia pentru incapacitate temporară de
muncă, concediul şi indemnizaŃiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităŃii de
muncă, concediul şi indemnizaŃia pentru maternitate, concediul şi indemnizaŃia pentru îngrijirea
copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-
138 din Legea nr. 19/2000.

 Art. 8:
 (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care persoanele au plătit contribuŃii de asigurări
sociale în sistemul public din România, precum şi în alte Ńări, în condiŃiile stabilite prin acordurile
sau convenŃiile internaŃionale la care România este parte.
 (2) Drepturile de asigurări sociale cuvenite în sistemul public din România se pot transfera în
Ńările în care asiguraŃii îşi stabilesc domiciliul sau reşedinŃa, în condiŃiile reglementate prin acorduri
şi convenŃii internaŃionale la care România este parte.
 (3) PrestaŃiile de asigurări sociale aferente drepturilor prevăzute la alin. (2) pot fi transferate în
alte Ńări, în condiŃiile reglementate prin acorduri şi convenŃii internaŃionale la care România este
parte, în moneda Ńărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

                                                     3
Art. 9:
 (1) EvidenŃa drepturilor şi obligaŃiilor de asigurări sociale în sistemul public se realizează pe baza
codului personal de asigurări sociale, care este codul numeric personal.
 (2) Verificările în evidenŃa populaŃiei pentru datele de identificare a unor persoane, precum şi
furnizările de date din evidenŃa populaŃiei către CNPAS şi casele teritoriale de pensii sunt exceptate
de la plată.
 * Art. 9 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

  Art. 10:
 În România se pot organiza şi pot funcŃiona societăŃi private de asigurări sociale, reglementate prin
lege specială.

                     CAPITOLUL II
                Bugetul asigurărilor sociale de stat

 Art. 11:
 (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului public.
 (2) Guvernul elaborează anual, pe baza propunerilor CNPAS, proiectul bugetului asigurărilor
sociale de stat, pe care îl supune spre aprobare Parlamentului.
 (3) Dacă legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu cel puŃin 3 zile înainte
de expirarea exerciŃiului bugetar, se aplică în continuare bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul
precedent până la adoptarea noului buget.

Art. 12:
Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuŃii de asigurări sociale, dobânzi,
majorări pentru plata cu întârziere a contribuŃiilor, precum şi din alte venituri, potrivit legii.

Art. 13:
 (1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestaŃiilor de asigurări
sociale din sistemul public, cheltuielile privind organizarea şi funcŃionarea sistemului public,
finanŃarea unor investiŃii proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege.
  (2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual până la 3% pentru
constituirea unui fond de rezervă.
  (3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăşi nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar
respectiv.
  (4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaŃiilor de asigurări sociale în situaŃii
temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat.

 Art. 14:
 (1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate în anul următor,
potrivit destinaŃiilor aprobate prin lege, după restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat.
                                                    4
 (2) Fondul de rezervă se reportează în anul următor şi se completează potrivit prevederilor art. 13
alin. (2) şi (3).
 (3) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din disponibilităŃile
bugetului de asigurări sociale de stat din anii precedenŃi şi, în continuare, din fondul de rezervă.

 Art. 15:
 DisponibilităŃile băneşti ale asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobânzi; nivelul
dobânzilor se stabileşte prin convenŃii încheiate de CNPAS cu trezoreria statului sau cu băncile.

 Art. 16:
 În mod excepŃional, în situaŃii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale
de stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se
completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.

 Art. 17:
 (1) În sistemul public, pe teritoriul României, contribuŃiile şi prestaŃiile de asigurări sociale se
plătesc în lei.
 (2) Pentru drepturile salariale sau pentru veniturile asigurate, stabilite în moneda altor Ńări pe
teritoriul României, contribuŃiile se plătesc în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca
NaŃională a României din data stabilită pentru plata acestor drepturi.
* Art.17 a fost modificat prin*O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

                      CAPITOLUL III
                  ContribuŃia de asigurări sociale

 Art. 18:
 (1) În sistemul public sunt contribuabili, după caz:
 a) asiguraŃii care datorează contribuŃii individuale de asigurări sociale;
 b) angajatorii;
 c) persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. II,
asimilate angajatorului în condiŃiile prezentei legi;
 d) AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă care administrează bugetul asigurărilor
pentru şomaj;
 e) persoanele prevăzute la art. 5 alin. (2) care încheie contract de asigurare socială.
 (2) Cotele de contribuŃii de asigurări sociale sunt diferenŃiate în funcŃie de condiŃiile de muncă
normale, deosebite sau speciale.
 (3) Cotele de contribuŃii de asigurări sociale se aprobă anual prin legea bugetului asigurărilor
sociale de stat.
 *Art.18 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.
                                                      5
 Art. 19:
 (1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiŃii deosebite reprezintă acele locuri care, în
mod permanent sau în anumite perioade, pot afecta esenŃial capacitatea de muncă a asiguraŃilor
datorită gradului mare de expunere la risc.
 (2) Criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiŃii deosebite se stabilesc
prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale şi
a Ministerul SănătăŃii şi Familiei.
 (3) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2) se va adopta în termen de 3 luni de la publicarea
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 (4) Locurile de muncă în condiŃii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau, în
cazul în care nu se încheie contracte colective de muncă, prin decizia organului de conducere legal
constituit, cu respectarea criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute la alin. (2).
 (5) Avizul inspectoratului teritorial de muncă este obligatoriu pentru încadrarea locurilor de muncă
în condiŃii deosebite.

 Art. 20:
 (1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiŃii speciale sunt cele din:
 a) unităŃile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puŃin 50% din
timpul normal de muncă în luna respectivă;
 b) activităŃile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare,
zonele I şi II de expunere la radiaŃii;
 c) aviaŃia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;
 d) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 2.
 (2) Alte locuri de muncă în condiŃii speciale decât cele prevăzute la alin. (1) pot fi stabilite numai
prin lege.
 (3) Metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiŃii speciale se
vor stabili prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii şi
SolidarităŃii Sociale şi a Ministerului SănătăŃii şi Familiei, în urma consultării CNPAS.
 *Art. 20 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 21:
 (1) ContribuŃia de asigurări sociale se datorează din momentul încadrării în una dintre situaŃiile
prevăzute la art. 5 alin. (1) sau de la data încheierii contractului de asigurare socială.
 (2) ContribuŃia individuală de asigurări sociale se datorează de asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin.
(1) pct. I şi II, iar cota contribuŃiei individuale de asigurări sociale se stabileşte prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat.
 (3) ContribuŃia de asigurări sociale datorată de angajatori reprezintă diferenŃa dintre nivelul cotelor
de contribuŃii de asigurări sociale stabilite diferenŃiat, în funcŃie de condiŃiile de muncă, prin legea
anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, şi nivelul cotei contribuŃiei individuale de asigurări
sociale.
 (4) AsiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2) datorează integral cota de
contribuŃie de asigurări sociale corespunzătoare condiŃiilor de muncă în care îşi desfăşoară
activitatea.
                                                     6
 (5) ContribuŃia de asigurări sociale pentru şomeri se suportă integral din bugetul asigurărilor
pentru şomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiŃii normale de muncă, cu excepŃia plăŃilor
compensatorii şi a veniturilor de completare acordate salariaŃilor din industria de apărare, în
perioada de reducere temporară a activităŃii.
 (6) ContribuŃia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăŃi compensatorii se
suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei contribuŃiei individuale de asigurări
sociale.
 (7) Abrogat.
 (8) ContribuŃia de asigurări sociale datorată de contribuabilii prevăzuŃi la art. 18 alin. (1) nu se
impozitează.
 *Art. 21 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.

  Art. 22:
(1) Calculul şi plata contribuŃiei de asigurări sociale datorate de asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1)
pct. I şi II şi de angajatorii acestora se fac lunar de către angajatori.
  (2) Calculul şi plata contribuŃiei de asigurări sociale pentru şomeri se fac lunar de către instituŃia
care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj.
  (3) Plata contribuŃiei de asigurări sociale datorate de asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi
V şi alin. (2) se face lunar de către aceştia, pe baza calculului efectuat şi comunicat de casele
teritoriale de pensii la care sunt asiguraŃi.
  (4) Plata contribuŃiei de asigurări sociale, în cazul asiguraŃilor prevăzuŃi la art. 5 alin. (2), se poate
face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni, calculată de la data la care se face plata. În
aceste situaŃii stagiul de cotizare este corespunzător timpului efectiv parcurs în interiorul perioadei
pentru care s-a efectuat plata.
 *Art. 22 a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.

  Art. 23:
 (1) Baza lunară de calcul a contribuŃiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraŃilor o
constituie:
  a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege
sau prin contractul colectiv de muncă, în cazul asiguraŃilor prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. I, sau
veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1)
pct. II;
  b) venitul lunar asigurat, prevăzut în declaraŃia sau în contractul de asigurare socială, care nu
poate fi mai mic de o pătrime din salariul mediu brut.
  (2) Baza lunară de calcul a contribuŃiei individuale de asigurări sociale pentru personalul român
trimis în misiune permanentă în străinătate de către persoanele juridice din România este salariul
brut lunar în lei, corespunzător funcŃiei în care persoana respectivă este încadrată în Ńară, inclusiv
sporurile şi celelalte adaosuri care se acordă potrivit legii.
  (3) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) şi (2) nu poate depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu
brut.
  (4) Salariul mediu brut este cel prevăzut la art. 5 alin. (3).
 * Art. 23 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.
                                                      7
  Art. 24:
 (1) Baza lunară de calcul, la care angajatorul datorează contribuŃia de asigurări sociale, o
constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. I şi
II.
  (2) Baza lunară de calcul, la care persoana juridică din România datorează contribuŃia de
asigurări sociale pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, o constituie
fondul total de salarii rezultat din însumarea salariilor brute individuale la care s-a calculat
contribuŃia de asigurări sociale, conform prevederilor art. 23 alin. (2).
  (3) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) şi (2) nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul
mediu al asiguraŃilor din luna pentru care se calculează contribuŃia şi valoarea corespunzătoare a 5
salarii medii brute.
  (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.
  (5) În situaŃia depăşirii plafonului prevăzut la alin. (3), în cazul angajatorilor care datorează
contribuŃie asupra unui fond total de salarii realizat în condiŃii diferite de muncă, baza de calcul la
care se datorează contribuŃia de asigurări sociale, corespunzătoare fiecărei condiŃii de muncă, se
stabileşte proporŃional cu ponderea, în fondul total de salarii, a drepturilor salariale realizate în
fiecare dintre condiŃiile de muncă.
* Art. 24 fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare şi O.U.G. nr. 9/2003, cu
modificările ulterioare .

 Art. 25:
Baza lunară de calcul a contribuŃiei de asigurări sociale pentru şomeri o constituie cuantumul
drepturilor băneşti lunare ce se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.
 *Art. 25 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

  Art. 26:
 (1) ContribuŃia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând:
  a) prestaŃii de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile
angajatorului şi care se plătesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;
  b) drepturile plătite potrivit dispoziŃiilor legale, în cazul încetării raporturilor de muncă, încetării
raporturilor de serviciu ale funcŃionarilor publici, încetării mandatului sau a calităŃii de membru
cooperator, altele decât cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;
  c) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaŃiile de delegare, detaşare şi transfer, precum
şi drepturile de autor;
  d) sumele reprezentând participarea salariaŃilor la profit;
  e) premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale.
  (2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuŃia de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1)
lit. b)-e), nu se iau în considerare la stabilirea cuantumului prestaŃiilor de asigurări sociale.
*AtenŃie! Art. 26 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare şi O.U.G. nr.
158/2005.
                                                       8
  Art. 27:
 (1) Sumele reprezentând prestaŃii de asigurări sociale, care se plătesc de angajator asiguraŃilor,
potrivit prevederilor prezentei legi, în contul asigurărilor sociale, se reŃin de acesta din contribuŃiile
de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.
  (2) Sumele reprezentând prestaŃii de asigurări sociale plătite de angajator asiguraŃilor, potrivit
prevederilor prezentei legi, care depăşesc suma contribuŃiilor datorate de acesta în luna respectivă,
se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii în raza căreia se află
sediul acestuia.
 * ATENłIE! Art. 27 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005

  Art. 28:
 (1) ContribuŃia individuală de asigurări sociale, datorată de asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct.
I şi II, se reŃine integral din salariul sau, după caz, din venitul brut lunar al asiguratului şi se virează
lunar de angajator la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acestuia.
  (2) Angajatorul calculează şi virează lunar contribuŃia de asigurări sociale pe care o datorează
bugetului asigurărilor sociale de stat, împreună cu contribuŃiile individuale reŃinute de la asiguraŃi.
  (3) În cazul în care contribuŃia lunară de asigurări sociale achitată de contribuabili este mai mare
decât contribuŃia datorată, suma plătită în plus se regularizează ulterior, conform procedurilor
stabilite de CNPAS.
  *Art. 28 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.

 Art. 29:
 Termenele de plată a contribuŃiei de asigurări sociale sunt:
 a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul angajatorilor care
efectuează plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei
pentru care se datorează plata;
 b) data stabilită pentru plata chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor ce efectuează plata drepturilor
salariale chenzinal, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează
plata;
 c) până la sfârşitul lunii pentru luna în curs, în cazul asiguraŃilor prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. IV
şi V şi alin. (2);
 d) până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor ce se
suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul asiguraŃilor prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. III.
 * Art. 29 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.

 Art. 30:
 (1) Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune în bancă, o dată cu documentaŃia
pentru plata salariilor şi a altor venituri ale asiguraŃilor, şi documentele pentru plata contribuŃiilor
datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, plăŃile efectuându-se simultan, sub control bancar.
 (2) În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuŃiilor datorate bugetului asigurărilor
sociale de stat, casele teritoriale de pensii vor proceda la aplicarea măsurilor de executare silită
pentru încasarea sumelor cuvenite, conform dispoziŃiilor legale privind executarea creanŃelor
bugetare.
                                                      9
 Art. 31:
(1) Neplata contribuŃiei de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 29 generează plata unor
majorări calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate inclusiv.
 (2) Cota majorărilor de întârziere, prevăzută la alin. (1), se stabileşte potrivit reglementărilor
privind executarea creanŃelor bugetare.
 (3) Sumele reprezentând majorările de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de
stat.
 (4) Calculul majorărilor de întârziere, evidenŃierea în contabilitate şi urmărirea plăŃii acestora se
fac de către angajator sau, după caz, de instituŃia care efectuează plata ajutorului de şomaj.
 (5) Calculul majorărilor de întârziere pentru asiguraŃii cu declaraŃie sau contract de asigurare se
efectuează, după caz, de aceştia sau de casele teritoriale de pensii.
 (6) NereŃinerea şi nevărsarea de către angajatori a contribuŃiei individuale de asigurări sociale,
prevăzută la art. 21 alin. (2) şi la art. 22 alin. (1), constituie stopaj la sursă şi generează plata unor
penalităŃi, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
 (7) Sumele reprezentând penalităŃi se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 (8) DispoziŃiile prezentei legi, referitoare la neplata contribuŃiei de asigurări sociale, se
completează cu prevederile legale privind executarea creanŃelor bugetare.
 *Art. 31 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

  Art. 32:
 În cazul lichidării administrative sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta
bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi recuperate conform procedurii prevăzute de lege.

Art. 33:
 Neplata contribuŃiei de asigurări sociale de către asiguraŃii cu declaraŃie sau contract de asigurare
la termenele stabilite atrage neacordarea drepturilor la prestaŃii până la achitarea contribuŃiilor
datorate şi a majorărilor de întârziere aferente.

 Art. 34:
 AsiguraŃii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situaŃiile pentru care asigurarea este
obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, trebuie să depună la casele teritoriale de pensii, în
termen de 30 de zile de la modificarea situaŃiei, formularul-tip de retragere a declaraŃiei de
asigurare.

Art. 35:
 (1) Contractul de asigurare poate fi reziliat la iniŃiativa oricăreia dintre părŃi, conform clauzelor
prevăzute în contract.
 (2) În cazul rezilierii contractului de asigurare, contribuŃiile de asigurări sociale achitate nu se
restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.
 (3) Calitatea de asigurat se redobândeşte după încheierea unui nou contract de asigurare.


                                                    10
 (4) După redobândirea calităŃii de asigurat dreptul la prestaŃii de asigurări sociale, altele decât
pensiile, se reia după realizarea unui nou stagiu de cotizare, prevăzut de lege, pentru aceste
prestaŃii.
 *ATENłIE! Art. 35 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005

 Art. 36:
 (1) Colectarea şi evidenŃa contribuŃiilor de asigurări sociale se asigură prin casele teritoriale de
pensii, pe baza codului personal de asigurări sociale.
 (2) Păstrarea şi evidenŃa datelor privind contribuŃiile de asigurări sociale, pe fiecare asigurat, se
realizează de casele teritoriale de pensii şi de CNPAS.
 (3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi contribuŃiile de asigurări sociale, colectate prin
casele teritoriale de pensii, vor fi alocate lunii pentru care s-a efectuat plata.
 (4) Debitele către bugetul asigurărilor sociale de stat, corespunzătoare perioadelor anterioare
intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi urmărite distinct, potrivit reglementărilor privind executarea
creanŃelor bugetare.

Art. 37:
 (1) În sistemul public stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a
datorat contribuŃia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat sau, după
caz, s-a datorat şi plătit de către asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2).
 (2) Stagiul de cotizare corespunzător contribuŃiei de asigurări sociale datorate în condiŃiile art. 21
alin. (6) se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de
contribuŃie individuală de asigurări sociale şi cota de contribuŃie de asigurări sociale aprobată
pentru locurile de muncă în condiŃii normale.
*Art.37 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare şi O.U.G. nr. 9/2003, cu
modificările ulterioare.

 Art. 38:
 (1) În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în
continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
 a) a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale, cu excepŃia celor prevăzute la art.
40 lit. a)-c) şi e);
 b) a urmat cursurile de zi ale învăŃământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală
a studiilor respective, cu condiŃia absolvirii acestora;
 c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal
stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.
 (2) AsiguraŃii care au absolvit mai multe instituŃii de învăŃământ superior, conform prevederilor
alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la
alegere.
 (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate, dacă în aceste perioade
nu au realizat stagii de cotizare în condiŃiile prezentei legi.
 (4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obŃinerea prestaŃiilor de
asigurări sociale prevăzute de prezenta lege.
                                                    11
 (5) Se exceptează de la prevederile alin. (4) pensia anticipată şi pensia anticipată parŃială, în
cazul cărora nu se valorifică perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), precum şi
perioadele în care s-a beneficiat de pensie de invaliditate.
 *Art.38 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.


 Art. 39:
 (1) Stagiul de cotizare se certifică asiguraŃilor anual, din oficiu, de către CNPAS, prin casele
teritoriale de pensii.
 (2) Stagiul de cotizare se certifică şi la cererea asiguraŃilor, contra cost, oricând în timpul anului.
Tariful serviciului respectiv se stabileşte anual de CNPAS.

                      CAPITOLUL IV
                        Pensii

 Art. 40:
În sistemul public se acordă următoarele categorii de pensii:
 a) pensia pentru limită de vârstă;
 b) pensia anticipată;
 c) pensia anticipată parŃială;
 d) pensia de invaliditate;
 e) pensia de urmaş.

                     SECłIUNEA 1
                  Pensia pentru limită de vârstă

 Art. 41:
 (1) Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraŃilor care îndeplinesc, cumulativ, la data
pensionării, condiŃiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în
sistemul public.
 (2) Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaŃi.
Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru
femei şi de la 62 de ani pentru bărbaŃi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3.
 (3) Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaŃi este de 15 ani. Creşterea
stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării
în vigoare a prezentei legi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3.
 (4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaŃi.
Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la
30 de ani pentru bărbaŃi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3.


                                                   12
 (5) AsiguraŃii care îndeplinesc condiŃiile prevăzute de prezenta lege pentru obŃinerea unei pensii
pentru limită de vârstă, cu excepŃia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parŃiale, îşi pot continua
activitatea numai cu acordul angajatorului.
 (6) În situaŃia asiguraŃilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot
dispune încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a calităŃii de membru cooperator, după
caz, în vederea pensionării, decât după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.
*Art. 41 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001,cu modificările ulterioare.


  Art. 42:
 (1) AsiguraŃii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total
sau parŃial în condiŃii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea
vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.
  TABELUL Nr. 1
 Stagiul de cotizare         Reducerea varstelor standard de pensionare
 in conditii deosebite
de munca (ani impliniti)
(ani impliniti)
     6              1,0
     8              1,5
    10              2,0
    12              2,5
    14              3,0
    16              3,5
    18              4,0
    20              4,5
    22              5,0
    24              5,5
    26              6,0
    28              6,5
    30              7,0
    32              7,5
    35              8,0 (2) Vârstele de pensionare reduse, conform prevederilor alin. (1), nu pot fi mai mici de 50 de ani
pentru femei şi de 55 de ani pentru bărbaŃi.
*Art.42 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
                                                    13
 Art. 43:
 (1) AsiguraŃii care şi-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. a) şi care
au realizat un stagiu de cotizare de cel puŃin 20 de ani în aceste condiŃii beneficiază de pensie
pentru limită de vârstă începând cu vârsta de 45 de ani.
 (2) AsiguraŃii care şi-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. c) şi d)
şi care au realizat un stagiu de cotizare de cel puŃin 25 de ani beneficiază de pensie pentru limită
de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu 15 ani.
 (3) AsiguraŃii care şi-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. b) şi
care au realizat un stagiu de cotizare de cel puŃin 15 ani în zona I de expunere la radiaŃii sau de 17
ani în zona II de expunere la radiaŃii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de
vârstă.
 (4) Criteriile de încadrare a activităŃilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a
materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaŃii se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi SolidarităŃii Sociale şi a Ministerului SănătăŃii şi
Familiei, în urma consultării Comisiei NaŃionale pentru Controlul ActivităŃilor Nucleare, în termen de
3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
*Art. 43 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001 cu modificările ulterioare.

 Art. 44:
 AsiguraŃii prevăzuŃi la art. 20 lit. a), c) şi d), care au realizat stagii de cotizare mai mici decât cele
prevăzute la alin. (1) şi (2) ale art. 43, beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea
proporŃională a vârstelor standard de pensionare, în condiŃiile realizării stagiilor totale de cotizare
necesare, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 4 şi 5.
 *Art. 44 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001 cu modificările ulterioare.

 Art. 45:
 Personalul navigant din aviaŃia civilă beneficiază de prevederile art. 43 alin. (2) şi ale art. 44, în
condiŃiile realizării unui număr minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotărâre
a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi SolidarităŃii Sociale, a Ministerului SănătăŃii şi
Familiei şi a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinŃei, în urma consultării cu
CNPAS. Hotărârea Guvernului va fi adoptată în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
 *Art. 45 a fost modificat prin art. O.U.G. nr. 49/2001 cu modificările ulterioare.

  Art. 46:
 AsiguraŃii care au realizat stagii de cotizare atât în condiŃii deosebite, cât şi în condiŃii speciale de
muncă beneficiază, cumulativ, de reducerea vârstelor standard de pensionare, corespunzătoare
fiecărei situaŃii, fără ca această reducere să depăşească 12 ani.

 Art. 47:
(1) Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în condiŃii de handicap preexistent
calităŃii de asigurat, în funcŃie de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare
şi a vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3, astfel:
                                                    14
 a) cu 15 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puŃin o treime din
stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;
 b) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puŃin două treimi din
stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;
 c) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat stagiul complet de
cotizare, pentru cei cu handicap mediu.
 (2) AsiguraŃii nevăzători beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă
au realizat ca nevăzător cel puŃin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

 Art. 48:
 Beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de
libertate, de deportare în străinătate după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat asiguraŃii cu
stagiul complet de cotizare, cărora li s-au stabilit drepturi privind vechimea în muncă în condiŃiile
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările ulterioare.

 Art. 48(1):
 (1) AsiguraŃii care au realizat stagii de cotizare în una sau mai multe dintre următoarele situaŃii: în
condiŃii de muncă speciale, în condiŃii de muncă deosebite, în condiŃiile prevăzute la art. 47 şi 48,
precum şi în condiŃiile prevăzute de legi speciale, beneficiază cumulativ de reducerea vârstei
standard de pensionare.
  (2) Vârsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi mai mică decât vârstele prevăzute la
art. 42, art. 43 alin. (1) sau decât vârsta rezultată ca urmare a aplicării reducerii maxime prevăzute
la art. 43 alin. (2), art. 46 şi art. 47 alin. (1), respectiv decât a reducerilor maxime de 10 ani
prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, după caz.
  (3) AsiguraŃii care au realizat stagii de cotizare în condiŃii normale de muncă, precum şi în
condiŃiile prevăzute de legi speciale sau, după caz, în condiŃiile prevăzute la art. 48 beneficiază de
reducerea vârstei standard de pensionare până la 50 de ani pentru femei, respectiv până la 55 de
ani pentru bărbaŃi.
 *Art. 48(1) a fost introdus prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

  Art. 48(2):
 (1) Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au născut cel puŃin 3 copii şi i-au
crescut până la vârsta de 10 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare după
cum urmează:
  a) cu un an - pentru 3 copii;
  b) cu doi ani - pentru 4 sau mai mulŃi copii.
  (2) Reducerea vârstei prevăzute la alin. (1) nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de
prezenta lege sau de legile speciale. Vârsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi mai
mică de 55 de ani.
 *Art. 48(2)a fost introdus prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
                                                     15
                     SECłIUNEA a 2-a
                     Pensia anticipată

 Art. 49:
 (1) AsiguraŃii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puŃin 10 ani pot solicita pensia
anticipată cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.
 (2) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au în vedere
perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi perioadele în care asiguratul
a beneficiat de pensie de invaliditate.
 (3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiŃii cu cel al pensiei pentru limită de
vârstă.
 (4) La împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată
devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a
eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.
* Art.49 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

                     SECłIUNEA a 3-a
                   Pensia anticipată parŃială

 Art. 50:
 (1) AsiguraŃii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum şi cei care au depăşit stagiul
complet de cotizare cu până la 10 ani pot solicita pensie anticipată parŃială cu reducerea vârstelor
standard de pensionare cu cel mult 5 ani.
 (11) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parŃiale nu se au în
vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi perioadele în care
asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.
 (2) Cuantumul pensiei anticipate parŃiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de
vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu
care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2.

                      TABELUL Nr. 2
 Stagiul de cotizare realizat peste stagiul  Procentul de diminuare pentru
 standard complet de cotizare prevazut in fiecare luna de anticipare(%)
anexa nr. 3(coloanele 3 si 6)


  pana la 1 an                  0,50
  peste 1 an                   0,45
  peste 2 ani                  0,40
  peste 3 ani                  0,35
  peste 4 ani                  0,30

                                                    16
  peste 5 ani                  0,25
  peste 6 ani                  0,20
  peste 7 ani                  0,15
  peste 8 ani                  0,10
 intre 9 si 10 ani                0,05
*Art. 50 a fost modificat prin . 25 din O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.


 Art. 51:
 (1) AsiguraŃii care au desfăşurat activităŃi în condiŃii deosebite sau în condiŃii speciale de muncă,
dar care nu se pot pensiona cu reducerea vârstei de pensionare pe această bază, pot beneficia de
prevederile art. 50. În aceste cazuri reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare
de 5 ani.
 (2) În situaŃia prevăzută la alin. (1) diminuarea prevăzută la art. 50 alin. (2) nu se aplică pentru
numărul de luni cu care se reduce vârsta standard de pensionare datorită activităŃii desfăşurate în
condiŃii deosebite şi/sau speciale de muncă.
 (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care beneficiază de reducerea vârstelor
standard de pensionare conform art. 48, precum şi de cele prevăzute de legi speciale.
*Art. 51 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 52:
 La împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată
parŃială devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute
la art. 50 alin. (2) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare
realizate în perioada de anticipare.
* Art. 52 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

                      SECłIUNEA a 4-a
                      Pensia de invaliditate

 Art. 53:
 (1) Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraŃii care şi-au pierdut total sau cel puŃin jumătate din
capacitatea de muncă, din cauza:
 a) accidentelor de muncă, conform legii;
 b) bolilor profesionale şi tuberculozei;
 c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.
 (2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiŃiile prevăzute la alin. (1), şi asiguraŃii care
satisfac obligaŃii militare prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c).
 (3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condiŃiile prevăzute la alin. (1) lit. a), şi elevii, ucenicii şi
studenŃii care şi-au pierdut total sau cel puŃin jumătate din capacitatea de muncă datorită
accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.
 (4) Persoanele care şi-au pierdut total sau parŃial capacitatea de muncă şi marii mutilaŃi, ca
urmare a participării la lupta pentru victoria RevoluŃiei din decembrie 1989 ori în legătură cu
                                                       17
evenimentele revoluŃionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări
sociale anterior datei ivirii invalidităŃii din această cauză, au dreptul şi la pensie de invaliditate,
indiferent de vechimea în muncă, pe timpul cât durează invaliditatea, stabilită în aceleaşi condiŃii în
care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

 Art. 54:
 În raport cu cerinŃele locului de muncă şi cu gradul de reducere a capacităŃii de muncă,
invaliditatea este:
  a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităŃii de muncă, a capacităŃii de
autoservire, de autoconducŃie sau de orientare spaŃială, invalidul necesitând îngrijire sau
supraveghere permanentă din partea altei persoane;
  b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităŃii de muncă, cu posibilitatea
invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce şi de a se orienta spaŃial, fără ajutorul altei
persoane;
  c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puŃin jumătate din capacitatea de muncă,
invalidul putând să presteze o activitate profesională.

 Art. 55:
 Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniŃiată de Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale împreună cu
Ministerul SănătăŃii şi Familiei, la propunerea CNPAS, care va fi adoptată până la data intrării în
vigoare a prezentei legi.

 Art. 56:
 (1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul
specializat în expertiză medicală şi recuperarea capacităŃii de muncă, denumit în continuare medic
expert al asigurărilor-sociale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, însoŃită de
documentaŃia necesară.
  (2) Împotriva deciziei emise în condiŃiile alin. (1) se poate face contestaŃie la casa teritorială de
pensii, în termen de 30 de zile de la comunicare.
  (3) La soluŃionarea contestaŃiei casa teritorială de pensii consultă Institutul NaŃional de Expertiză
Medicală şi Recuperare a CapacităŃii de Muncă. Avizul Institutului NaŃional de Expertiză Medicală şi
Recuperare a CapacităŃii de Muncă este obligatoriu şi rămâne definitiv.
  (4) Termenul de rezolvare a contestaŃiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.
  (5) Decizia casei teritoriale de pensii, dată în soluŃionarea contestaŃiei prevăzute la alin. (2), poate
fi contestată la instanŃa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicarea
acesteia.
  (6) Decizia de încadrare sau de neîncadrare într-un grad de invaliditate, necontestată în termen,
este definitivă.
 *Art. 56 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare, şi O.U.G. nr. 9/2003, ,
cu modificările ulterioare.


                                                    18
Art. 57:
 (1) AsiguraŃii care şi-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obişnuite sau unor
accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă îndeplinesc
stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3.

                       TABELUL Nr. 3
Varsta asiguratului in momentul ivirii invaliditatii (ani)       Stagiul de cotizare necesar
 sub 25 ani                               5
  25-31 ani                              8
  31-37 ani                              11
  37-43 ani                              14
  43-49 ani                              18
  49-55 ani                              22
 peste 55 ani                              25

 (2) Beneficiază de pensie de invaliditate şi asiguraŃii care, până la data ivirii invalidităŃii, au realizat
cel puŃin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3.
 (3) AsiguraŃii prevăzuŃi la art. 47 beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat cel puŃin
jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3, în raport cu vârsta avută la data
expertizării.
 (4) Au dreptul la pensie de invaliditate şi persoanele care la data ivirii invalidităŃii nu mai au
calitatea de asigurat, dar îndeplinesc condiŃiile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3).

 Art. 58:
 În cazul în care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale,
a tuberculozei, precum şi în situaŃia în care invaliditatea s-a ivit în timpul şi din cauza îndeplinirii
obligaŃiilor militare prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c), asiguratul poate beneficia de pensie de
invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.

 Art. 59:
 (1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguraŃilor li se acordă un stagiu potenŃial, determinat ca
diferenŃă între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv până la data
încadrării într-un grad de invaliditate.
  (2) În cazul asiguraŃilor care au realizat cel puŃin jumătate din stagiul de cotizare necesar,
prevăzut în tabelul nr. 3, stagiul potenŃial se determină ca diferenŃă între stagiul complet de cotizare
şi stagiul de cotizare necesar.
  (3) Stagiul potenŃial rezultat conform alin. (1) şi (2) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare
pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invalidităŃii până la împlinirea vârstei standard
de pensionare prevăzute în anexa nr. 3, vârstă la care, în condiŃiile prezentei legi, poate solicita o
pensie pentru limită de vârstă.
 *Art.59 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.


                                                      19
 Art. 60:
 (1) AsiguraŃilor care au realizat un stagiu de cotizare în condiŃii de handicap preexistent calităŃii de
asigurat li se acordă un stagiu potenŃial, determinat ca diferenŃă între stagiile de cotizare cerute la
art. 47 şi stagiile de cotizare realizate efectiv.
 (2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 53 alin. (3), stagiul potenŃial luat în calcul la stabilirea
pensiei de invaliditate îl constituie stagiul complet de cotizare, conform prezentei legi.

 Art. 61:
 (1) Pensionarii de invaliditate încadraŃi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o
indemnizaŃie pentru însoŃitor, în cuantum fix.
 (2) Cuantumul indemnizaŃiei pentru însoŃitor se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor
sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe Ńară.
 (3) În timpul execuŃiei bugetare cuantumul indemnizaŃiei pentru însoŃitor se reactualizează prin
hotărâre a Guvernului.
 (4) Suma fixă pentru îngrijire, acordată în baza legislaŃiei anterioare, devine, la data de 1 aprilie
2001, indemnizaŃie pentru însoŃitor în înŃelesul prezentei legi.
 *Art. 61 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 62:
(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, în funcŃie de afecŃiune, la intervale de
6-12 luni, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele
teritoriale de pensii.
 (2) După fiecare revizuire medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei teritoriale de
pensii emite o nouă decizie prin care se stabileşte, după caz:
 a) menŃinerea în acelaşi grad de invaliditate;
 b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
 c) încetarea calităŃii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacităŃii de muncă.
 (3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei
în care s-a emis decizia de revizuire medicală.
 (4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage
suspendarea plăŃii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea
medicală.
 (5) Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăŃii lor s-a
îmbunătăŃit sau, după caz, s-a agravat.
 (6) Decizia emisă după revizuirea medicală se supune aceleiaşi proceduri de contestare şi
soluŃionare, conform art. 56 alin. (2)-(6).
 (7) Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
 a) prezintă invalidităŃi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
 b) au împlinit vârstele prevăzute de prezenta lege pentru obŃinerea pensiei pentru limită de vârstă;
 c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faŃă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile
complete de cotizare, conform prezentei legi.


                                                   20
 Art. 63:
 (1) Pensionarii de invaliditate, cu excepŃia celor prevăzuŃi la art. 62 alin. (7), sunt obligaŃi să urmeze
programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia de
încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrării socioprofesionale în aceeaşi muncă sau în
alta.
 (2) Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligaŃiei prevăzute la alin. (1) atrage
suspendarea plăŃii pensiei începând cu luna următoare constatării.
 (3) Suspendarea plăŃii pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii
programelor recuperatorii.

 Art. 64:
 (1) La împlinirea vârstei standard sau a vârstei standard reduse conform legii pentru obŃinerea
pensiei pentru limită de vârstă, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai
avantajoasă dintre pensii.
 (2) IndemnizaŃia pentru însoŃitor prevăzută la art. 61 se menŃine indiferent de pensia pentru care
*Art. 64 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

                      SECłIUNEA a 5-a
                      Pensia de urmaş

 Art. 65:
 Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soŃul supravieŃuitor, dacă persoana decedată era pensionar
sau îndeplinea condiŃiile pentru obŃinerea unei pensii.

Art. 66:
 Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
 a) până la vârsta de 16 ani;
 b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăŃământ organizată potrivit legii, până la terminarea
acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
 c) pe toată durata invalidităŃii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în
una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a) sau b).
 Art. 67. - (1) SoŃul supravieŃuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieŃii, la împlinirea
vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puŃin 15 ani.
 (2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puŃin 10 ani, cuantumul
pensiei de urmaş cuvenit soŃului supravieŃuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună,
respectiv 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

 Art. 68:
 (1) SoŃul supravieŃuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care
este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puŃin 1 an.
 (2) SoŃul supravieŃuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei,
dacă decesul soŃului susŃinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli
profesionale sau tuberculozei şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională
                                                    21
pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu
brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).
*Art. 68 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001 cu modificările ulterioare.

 Art. 69:
 SoŃul supravieŃuitor care nu îndeplineşte condiŃiile prevăzute la art. 67 şi la art. 68 alin. (1)
beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această
perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este
obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit
conform art. 5 alin. (3).
*Art. 69 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 70:
 SoŃul supravieŃuitor care are în îngrijire la data decesului susŃinătorului unul sau mai mulŃi copii în
vârstă de până la 7 ani beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil
a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională
pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu
brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).
 *Art. 70 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 71:
 (1) Pensia de urmaş se calculează, după caz, din:
 a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiŃiile legii,
susŃinătorul decedat;
 b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susŃinătorului a survenit înaintea
îndeplinirii condiŃiilor pentru obŃinerea pensiei pentru limită de vârstă şi era în plată cu pensie de
invaliditate de orice grad, pensie anticipată, pensie anticipată parŃială sau ar fi avut dreptul, în
condiŃiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie;
 c) pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul în condiŃiile legii susŃinătorul
decedat, dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia pentru limită de vârstă.
 (2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte în condiŃiile art. 76, prin aplicarea unui procent
asupra punctajului mediu anual realizat de susŃinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi
b), în funcŃie de numărul urmaşilor îndreptăŃiŃi, astfel:
 a) pentru un singur urmaş - 50%;
 b) pentru 2 urmaşi - 75%;
 c) pentru 3 sau mai mulŃi urmaşi - 100%.
 (3) În situaŃia prevăzută la alin. (1) lit. c) cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea
procentelor prevăzute la alin. (2), în funcŃie de numărul urmaşilor îndreptăŃiŃi, asupra cuantumului
pensiei de serviciu.
 (4) Partea din pensia de urmaş stabilită în condiŃiile alin. (3), care depăşeşte nivelul pensiei de
urmaş calculate din pensia pentru limită de vârstă cuvenită titularului din sistemul public, se suportă
din bugetul de stat.
 * Articolul a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
                                                   22
 Art. 72:
Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinŃi, reprezintă însumarea drepturilor de
urmaş, calculate după fiecare părinte.

 Art. 73:
 În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziŃiile art.
71 alin. (2).

 Art. 74:
 SoŃul supravieŃuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiŃiile prevăzute de lege
pentru obŃinerea pensiei de urmaş după soŃul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă
pensie.

 Art. 75:
 Beneficiarii pensiei de urmaş prevăzuŃi la art. 66 lit. c) şi la art. 68 alin. (1) sunt expertizaŃi, supuşi
revizuirii medicale şi au obligaŃia de a urma programele recuperatorii conform aceloraşi
reglementări prevăzute pentru pensia de invaliditate.

                      SECłIUNEA a 6-a
                      Calculul pensiilor

 Art. 76:
 (1) Începând cu data înscrierii la pensie cuantumul pensiei se determină prin înmulŃirea punctajului
mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.
 (2) Cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se majorează cu suma corespunzătoare
contribuŃiei pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit legii.
 (3) La determinarea cuantumurilor pensiei conform alin. (1) şi (2) fracŃiunile de leu se întregesc la
un leu în favoarea pensionarilor.
*Art.76 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

  Art. 77:
 (1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determină prin împărŃirea
numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de
cotizare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 3.
  (2) În situaŃia asiguraŃilor prevăzuŃi la art. 43 şi 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform
alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevăzute la aceste articole.
  (3) În situaŃiile prevăzute la art. 44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguraŃilor conform
alin. (1) se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.
  (4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual şi a numărului de puncte realizat în
fiecare lună se utilizează cinci zecimale.
*Art. 77 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

                                                     23
  Art. 78:
(1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărŃirea la 12 a punctajului rezultat în anul
respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună. Numărul de puncte realizat în
fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile şi
adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuŃiei
individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de
Institutul NaŃional de Statistică şi Studii Economice.
  (2) Pentru perioadele în care Comisia NaŃională pentru Statistică a comunicat numai salariul
mediu brut lunar pe economie la nivel anual punctajul anual al asiguratului se determină ca raport
între media lunară din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile şi adaosurile,
sau, după caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuŃiei individuale de
asigurări sociale, şi salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Institutul
NaŃional de Statistică şi Studii Economice.
  (3) Pentru lunile pentru care Institutul NaŃional de Statistică şi Studii Economice nu a comunicat
încă salariul mediu brut lunar pe economie se utilizează (pentru întreaga lună) ultimul salariu mediu
brut lunar pe economie comunicat.
  (4) Punctajul asiguratului, stabilit conform alin. (1) şi (2), nu poate fi mai mare de 5 puncte într-un
an calendaristic.
  (5) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează:
  a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurări sociale obŃinute în perioadele
respective, în cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a);
  b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru cazurile
prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) şi la art. 53 alin. (3).
  (6) Pentru stagiul potenŃial, acordat asiguraŃilor în drept să obŃină o pensie de invaliditate,
punctajul anual al asiguratului este de:
  a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;
  b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;
  c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.
  (7) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit.
a) şi care în aceeaşi perioadă obŃin venituri pentru care se datorează contribuŃia de asigurări
sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, veniturile
asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.
  (8) AsiguraŃii care, după îndeplinirea condiŃiilor de pensionare pentru limită de vârstă,
reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se în
una dintre situaŃiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat în această
perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.
 *Art. 78 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare şi O.U.G. nr. 9/2003, cu
modificările ulterioare, cu modificările ulterioare .

 Art. 781. - (1) Numărul de puncte realizat de şomeri se calculează prin raportarea cuantumului
drepturilor băneşti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de
Institutul NaŃional de Statistică.

                                                    24
 (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiază de plăŃi compensatorii,
pentru care s-a achitat contribuŃia din bugetul asigurărilor pentru şomaj. În aceste cazuri numărul de
puncte se calculează prin raportarea sumei obŃinute în urma aplicării coeficientului rezultat conform
prevederilor art. 37 alin. (2) asupra drepturilor primite, la salariul mediu brut lunar comunicat de
Institutul NaŃional de Statistică pentru luna respectivă.
* Art. 781 a fost introdus prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare şi a fost modificat prin
O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.

 Art. 79:
CNPAS comunică asiguratului, prin casele teritoriale de pensii, punctajul anual şi punctajul cumulat
pentru perioada de cotizare, în condiŃiile art. 39.

 Art. 80:
 (1) Valoarea unui punct de pensie se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Aceasta se determină prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an
cu cel puŃin rata inflaŃiei, prognozată pentru anul bugetar următor de instituŃia cu atribuŃii în
domeniu.
 (2) În raport cu evoluŃia indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare, valoarea punctului
de pensie, stabilită conform prevederilor alin. (1), poate fi majorată prin legile de rectificare a
bugetului asigurărilor sociale de stat.
 (3) Valoarea punctului de pensie, determinată conform prevederilor alin. (1) sau (2), nu poate fi
mai mică de 30% şi mai mare de 50% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat.
*Art. 80 a fost modificat prin O.U.G. nr. 59/2004 şi O.U.G. nr. 46/2006.


                     (SECłIUNEA a 7-a)
         *Titlul secŃiunii a 7-a a fost eliminat prin O.U.G. nr. 41/2000.


 Art. 81:
 Punctajul mediu anual aferent pensiilor din sistemul public se majorează prin măsuri adoptate prin
hotărâri ale Guvernului.
*Art. 81 a fost modificat prin O.U.G. nr. 98/2005, cu modificările ulterioare.


                   SECłIUNEA a 7-a
                 Stabilirea şi plata pensiilor
      * SecŃiunea a 8-a a devenit secŃiunea a 7-a prin art. O.U.G. nr. 41/2000.

 Art. 82:
 (1) Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăŃite, a mandatarului desemnat de aceasta cu
procură specială, a tutorelui sau a curatorului acesteia.
                                                  25
 (2) Cererea de pensionare, împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiŃiilor prevăzute
de prezenta lege se depun la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul asiguratului.

Art. 83:
 (1) Drepturile de pensie pentru limită de vârstă se acordă şi se plătesc de la data îndeplinirii
condiŃiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată.
 (2) Drepturile de pensie anticipată sau pensie anticipată parŃială se acordă şi se plătesc:
 a) de la data îndeplinirii condiŃiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă în termenul
prevăzut la alin. (1), dar nu înainte de data încetării calităŃii de asigurat, în cazul persoanelor
prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III;
 b) de la data îndeplinirii condiŃiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă în termenul
prevăzut la alin. (1), în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V.
 (3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), ale căror cereri au fost depuse în termenul
prevăzut la alin. (1), drepturile de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie
anticipată parŃială se acordă de la data îndeplinirii condiŃiilor de pensionare, dar nu înainte de data
încetării calităŃii de asigurat.
 (4) În cazul persoanelor ale căror cereri de pensionare au fost depuse cu depăşirea termenului
prevăzut la alin. (1), drepturile de pensie se acordă şi se plătesc:
 a) de la data depunerii cererii, în cazul pensiei pentru limită de vârstă;
 b) de la data depunerii cererii, dar nu înainte de data încetării calităŃii de asigurat, în cazul
persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III, care solicită pensie anticipată sau pensie
anticipată parŃială;
 c) de la data depunerii cererii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, care
solicită pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parŃială;
 d) de la data depunerii cererii, dar nu înainte de data încetării calităŃii de asigurat, în cazul
persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), care solicită pensie pentru limită de vârstă, pensie
anticipată sau pensie anticipată parŃială.
*Art. 83 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.

 Art. 84:
 (1) Persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare nu mai pot solicita înscrierea la
pensia de invaliditate.
 (2) Drepturile de pensie de invaliditate se acordă şi se plătesc:
 a) de la data încetării plăŃii indemnizaŃiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a
fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de
invaliditate;
 b) de la data încetării plăŃii indemnizaŃiei pentru incapacitate temporară de muncă, dar nu înainte
de data încetării calităŃii de asigurat, dacă cererea a fost depusă în termenul prevăzut la lit. a), în
cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2);
 c) de la data depunerii cererii, dar nu înainte de data încetării calităŃii de asigurat, în cazul
persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), ale căror cereri au fost depuse cu depăşirea termenului
prevăzut la lit. a);

                                                   26
 d) de la data depunerii cererii, în cazul persoanelor care la data solicitării pensiei de invaliditate
nu mai au calitatea de asigurat.
 *Art. 84 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003 , cu modificările ulterioare.

  Art. 85:
 (1) Drepturile de pensie de urmaş, în cazul persoanelor care îndeplinesc condiŃiile prevăzute de
prezenta lege la data decesului susŃinătorului asigurat, se acordă la cerere:
  a) începând cu luna următoare decesului, în cazul în care susŃinătorul decedat era pensionar,
dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la data decesului;
  b) de la data decesului susŃinătorului, în cazul în care susŃinătorul decedat nu era pensionar la
data decesului, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la această dată;
  c) de la data depunerii cererii, în situaŃiile în care s-au depăşit termenele prevăzute la lit. a) şi b).
  (2) În cazul în care urmaşul îndeplineşte condiŃiile prevăzute de prezenta lege ulterior datei
decesului susŃinătorului asigurat, drepturile de pensie de urmaş se acordă de la data îndeplinirii
condiŃiilor, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiŃiilor.
  (3) În situaŃia în care s-a depăşit termenul prevăzut la alin. (2), drepturile de pensie de urmaş se
acordă de la data depunerii cererii.
  (4) Dacă persoana care solicită pensie de urmaş se regăseşte în situaŃia prevăzută la art. 5 alin.
(2), drepturile de pensie se acordă conform prevederilor alin. (1)-(3), dar nu înaintea încetării
calităŃii de asigurat.
 *Art. 85 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003 , cu modificările ulterioare.

 Art. 86:
 (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială
de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
 (2) Decizia casei teritoriale de pensii va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se
admite sau se respinge cererea de pensionare.
 (3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică în scris persoanei care a solicitat pensionarea,
în termen de 5 zile de la data emiterii.
*Art. 86 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 87:
 Decizia emisă în condiŃiile art. 86 alin. (1) poate fi contestată la instanŃa judecătorească
competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la
comunicare.
 *Art. 87 a fost modificat prin art. O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 88:
Decizia casei teritoriale de pensii, necontestată în termen, este definitivă.
*Art. 88 a fost modificat prin n O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
                                                     27
 Art. 89:
 (1) În situaŃia în care se constată erori în stabilirea şi în plata drepturilor de pensie, se vor opera
revizuirile şi modificările legale, atrăgând, după caz, răspunderea celor vinovaŃi.
 (2) La sfârşitul fiecărui an calendaristic drepturile de pensie se revizuiesc din oficiu, dacă
elementele avute în vedere la calculul iniŃial al pensiei, pentru perioadele de stagiu ulterioare datei
de 1 aprilie 2001, au suferit modificări înscrise şi confirmate în DeclaraŃia privind evidenŃa nominală
a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depusă de angajator
până la data de 31 decembrie a fiecărui an la casa teritorială de pensii.
 (3) Drepturile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (2) se cuvin şi se acordă cu data de
1 ianuarie a anului următor.
 *Art. 89 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.

 Art. 90:
 (1) Plata pensiei se face lunar.
 (2) Pensia se plăteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială
sau reprezentantului legal al acestuia, în funcŃie de opŃiune, prin mandat poştal, cont curent sau
cont de card, în condiŃiile negociate prin convenŃiile încheiate de CNPAS cu Compania NaŃională
«Poşta Română» - S.A., respectiv cu bănci.
 (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul altor drepturi băneşti care se stabilesc şi se plătesc
de către casele teritoriale de pensii, potrivit legii.
 (4) Casele teritoriale de pensii transmit lunar la domiciliul beneficiarilor din România, prin
Compania NaŃională «Poşta Română» - S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la alin. (2)
şi (3), indiferent de modalitatea de plată pentru care s-a optat.
 (5) Cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi
cele pentru transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor din România se suportă din
bugetele din care se finanŃează drepturile respective.
 (6) Cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi
cele pentru transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania
NaŃională «Poşta Română» - S.A., se suportă din bugetele din care se finanŃează drepturile
respective şi se determină după cum urmează:
 a) prin aplicarea unui coeficient negociabil, ce nu poate depăşi 1,3% din valoarea sumelor virate,
în situaŃia în care achitarea drepturilor se efectuează la domiciliul beneficiarilor;
 b) prin plata unor sume care se negociază pe baza tarifelor poştale, în situaŃia beneficiarilor care
au optat pentru efectuarea plăŃilor în cont curent sau cont de card şi cărora li se transmite la
domiciliu numai talonul de plată.
 (7) În situaŃia în care beneficiarii au optat pentru plata drepturilor băneşti în cont curent sau cont
de card, casele teritoriale de pensii efectuează plata acestor drepturi la banca pentru care s-a optat.
 (8) În aplicarea prevederilor alin. (7) se poate achita un comision bancar, negociabil, ce nu poate
depăşi 0,15% din sumele virate şi care se suportă din bugetul din care se finanŃează drepturile
respective.
 (9) Beneficiarii drepturilor băneşti prevăzute la alin. (2) şi/sau la alin. (3), stabilite de casele
teritoriale de pensii, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al
acestor drepturi, în condiŃiile legii.
                                                   28
 (10) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al drepturilor băneşti prevăzute la alin. (2)
şi/sau la alin. (3), inclusiv cele legate de schimbul valutar, se suportă de către beneficiari, cu
excepŃia situaŃiilor în care prevederile instrumentelor juridice cu caracter internaŃional la care
România este parte dispun altfel.
 (11) Cheltuielile prevăzute la alin. (10) se deduc de către bănci din sumele cuvenite titularilor.
 (12) Prevederile alin. (6) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.
 (13) Procedurile referitoare la efectuarea de către casele teritoriale de pensii a plăŃii drepturilor
băneşti se stabilesc prin decizie a preşedintelui CNPAS.
*Art. 90 a fost modificat prin OUG nr. 69/2006.

 Art. 91:
(1) Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care:
 a) beneficiarul a decedat;
 b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiŃiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;
 c) urmaşul a fost condamnat printr-o hotărâre rămasă definitivă pentru infracŃiunea de omor sau
tentativă de omor comisă asupra susŃinătorului.
 (2) InstanŃele judecătoreşti au obligaŃia ca, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a
hotărârii pronunŃate în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), să comunice această situaŃie, în scris,
CNPAS.

 Art. 92:
 (1) Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care:
 a) pensionarul îşi stabileşte domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat convenŃie
de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că pensia se plăteşte de către celălalt stat;
 b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parŃiale se regăseşte în una
dintre situaŃiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I şi II;
 c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală periodică;
 d) beneficiarul unei pensii de urmaş realizează dintr-o activitate profesională venituri brute lunare
mai mari de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3);
 e) copilul urmaş nu mai îndeplineşte condiŃiile prevăzute la art. 66 lit. b) şi c);
 f) soŃul supravieŃuitor, beneficiarul unei pensii de urmaş, se recăsătoreşte.
 (2) Plata indemnizaŃiei de însoŃitor se suspendă pe perioada în care pensionarul de invaliditate
gradul I, cu excepŃia nevăzătorilor, este internat în instituŃii de asistenŃă socială sau în unităŃi
medicale specializate, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanentă.
*Art. 92 a fost modificat O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare si O.U.G. nr. 9/2003, cu
modificările ulterioare.
 "Art. 921. - Plata pensiei se suspendă şi în cazul în care taloanele de plată au fost returnate la casa
teritorială de pensii. Suspendarea operează începând cu luna următoare celei de-a treia luni
consecutive de returnare a taloanelor."
* Art. 921 a fost introdus prin OUG nr. 69/2006
                                                   29
 Art. 93:
 (1) Reluarea în plată a pensiilor suspendate se face la cerere, începând cu luna următoare celei în
care a încetat cauza suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data
încetării cauzei suspendării.
 (2) În situaŃia în care cererea de reluare în plată a fost depusă după expirarea termenului de 30
de zile, plata se face începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.
 (3) Reluarea în plată a pensiei de urmaş suspendate ca urmare a neîndeplinirii condiŃiilor
prevăzute la art. 66 lit. b) şi c) se face de la data începerii anului şcolar sau de la data emiterii
deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate.

 Art. 931 :
 Reluarea în plată a pensiilor suspendate conform art. 921 se efectuează, la cerere, începând cu
luna următoare depunerii acesteia. Odată cu reluarea în plată se achită şi pensiile restante,
cuvenite şi neîncasate, cu respectarea termenului general de prescripŃie.
*Art. 93 1 a fost introdus prin OUG nr. 69/2006.

 Art. 932:
Prevederile art. 921 şi 931 se aplică şi altor drepturi băneşti care se stabilesc şi se plătesc de către
casele teritoriale de pensii, potrivit legii.
 *Art. 93 2 a fost introdus prin OUG nr. 69/2006.

 Art. 94:
 (1) Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul
veniturilor respective:
 a) copiii urmaşi orfani de ambii părinŃi, pe perioada şcolarizării, până la vârstele prevăzute la art.
66 lit. a) şi b);
 b) nevăzătorii;
 c) pensionarii pentru limită de vârstă.
 d) pensionarii de invaliditate de gradul III.
 (2) Beneficiarii pensiei de urmaş pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate
profesională, dacă veniturile brute lunare realizate nu depăşesc o pătrime din salariul mediu brut
lunar pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).
*Art. 94 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

  Art. 95:
 (1) Beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă pot solicita recalcularea pensiei după realizarea
fiecărui stagiu de cotizare de minimum 12 luni.
  (2) Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluŃionarea şi
contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.
  (3) Pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de
recalculare.
 *Art. 95 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

                                                   30
 Art. 96:
 Beneficiarul dreptului de pensie este obligat să comunice casei teritoriale de pensii orice modificare
privind condiŃiile de acordare şi de plată a pensiei, în termen de 15 zile de la apariŃia acesteia.

Art. 97:
(1) Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, reprezentând pensia pe luna în care
a avut loc decesul, şi, după caz, drepturile de pensie cuvenite şi neachitate până la deces se
plătesc soŃului supravieŃuitor, copiilor, părinŃilor sau, în lipsa acestora, celorlalŃi moştenitori, în
condiŃiile dreptului comun.
 (2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripŃie.

                      CAPITOLUL V
                 Alte drepturi de asigurări sociale

 Art. 98:
 (1) AsiguraŃii sistemului public au dreptul, în afară de pensie, la:
 a) concediu şi indemnizaŃie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite
sau de accidente în afara muncii, boli profesionale şi accidente de muncă;
 b) prestaŃii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităŃii de muncă;
 c) concediu şi indemnizaŃie pentru maternitate;
 d) concediu şi indemnizaŃie pentru creşterea copilului;
 e) concediu şi indemnizaŃie pentru îngrijirea copilului bolnav;
 f) ajutor de deces.
 (2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi e) asiguraŃii care, în ultimele 12
luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical, au un
stagiu de cotizare de cel puŃin 6 luni, realizat în condiŃiile art. 37 şi/sau în una sau mai multe dintre
situaŃiile prevăzute la art. 38.
 (3) Persoanele care au dobândit, conform legii, calitatea de asigurat beneficiază de indemnizaŃie
pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiŃii de stagiu de cotizare, în cazul accidentelor
de muncă, bolilor profesionale, urgenŃelor medico-chirurgicale, tuberculozei şi bolilor
infectocontagioase din grupa A. Lista cuprinzând urgenŃele medico-chirurgicale, precum şi bolile
infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului.
 (4) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. d) asiguraŃii sistemului public care au
realizat, în condiŃiile art. 37 şi/sau în una sau mai multe dintre situaŃiile prevăzute la art. 38, un
stagiu de cotizare de cel puŃin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului.
 (5) În situaŃia în care naşterea se produce înainte de termen, stagiul de cotizare necesar
deschiderii dreptului se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data
prezumată a naşterii, certificată de medicul de specialitate.
 (6) Dreptul asiguraŃilor la ajutor de deces nu este condiŃionat de îndeplinirea unui stagiu de
cotizare.
 * Art. 98 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.
* ATENłIE! Articolul a fost modificat si prin O.U.G. nr. 148/2005, conform căreia, de la 01
Ianuarie 2006 se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaŃia pentru creşterea
                                                     31
copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000, dar şi
prin OUG nr. 158/2005

 Art. 99:
 (1) Baza de calcul a indemnizaŃiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) şi
e) se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu
medical înscrise în certificatul de concediu medical, pe baza cărora s-a datorat sau, după caz, s-a
achitat contribuŃia individuală de asigurări sociale în lunile respective, conform prevederilor art. 23,
şi/sau drepturile prevăzute la alin. (9) sau (10), după caz, din cele 12 luni din care s-a constituit
stagiul de cotizare.
 (2) Baza de calcul a indemnizaŃiei de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d) se
determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 10 luni anterioare datei naşterii copilului, pe
baza cărora s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuŃia individuală de asigurări sociale în
lunile respective, conform prevederilor art. 23, şi/sau drepturile prevăzute la alin. (9) sau (10), după
caz, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare.
 (21) Dacă naşterea s-a produs înainte de termen, baza de calcul a indemnizaŃiei de asigurări
sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d) se determină, conform prevederilor alin. (2), pe baza
veniturilor lunare din perioada ce constituie, conform art. 98 alin. (5), stagiul de cotizare necesar
deschiderii dreptului.
 (3) În situaŃia în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguraŃii prevăzuŃi la art.
98 alin. (3) baza de calcul a indemnizaŃiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare
la care s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuŃia de asigurări sociale din lunile respective
sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească
contribuŃia de asigurări sociale.
 (4) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice de
incapacitate temporară de muncă, se plătesc zilele lucrătoare.
 (5) Pentru calculul indemnizaŃiilor de asigurări sociale se iau în considerare numărul de zile
lucrătoare pentru care s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuŃia individuală de asigurări
sociale şi/sau numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din
care se constituie baza de calcul.
 (6) La stabilirea numărului de zile lucrătoare din luna în care se acordă dreptul de asigurări
sociale se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbători legale în care nu se
lucrează.
 (7) În cazul în care baza de calcul a indemnizaŃiilor de asigurări sociale cuprinde şi perioade
anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv perioade de şomaj recunoscute ca
vechime în muncă, la calculul indemnizaŃiilor se iau în considerare pentru aceste perioade, după
caz, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective sau
sumele cu titlu de drepturi băneşti primite în calitate de şomer.
 (8) Pentru perioadele anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, care au constituit
vechime în muncă recunoscută la stabilirea pensiilor, în condiŃiile art. 160, altele decât perioadele
de şomaj, baza de calcul a indemnizaŃiilor de asigurări sociale o constituie salariul minim brut pe
Ńară din perioadele respective.

                                                     32
 (9) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), inclusiv cele realizate
anterior intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizaŃiilor de
asigurări sociale se utilizează salariul minim brut pe Ńară din perioadele respective.
 (10) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), inclusiv cele realizate anterior
intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizaŃiilor de asigurări
sociale se utilizează cuantumul drepturilor de asigurări sociale de care s-a beneficiat în perioadele
respective.
 (11) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit.
a) şi care în aceeaşi perioadă obŃin venituri pentru care se datorează contribuŃia de asigurări
sociale, la calculul indemnizaŃiilor de asigurări sociale ulterioare se iau în considerare, prin
cumulare, veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate, fără a depăşi plafonul a
de 5 ori salariul mediu brut prevăzut la art. (5) alin. (3).
*Art. 99 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.
* ATENłIE! Articolul a fost modificat si prin O.U.G. nr. 148/2005, dar şi prin OUG nr. 158/2005

                     SECłIUNEA 1
           IndemnizaŃia pentru incapacitate temporară de muncă


 Art. 100:
 (1) În sistemul public asiguraŃii beneficiază de concediu medical şi de indemnizaŃie pentru
incapacitate temporară de muncă, dacă dovedesc incapacitatea temporară de muncă printr-un
certificat medical, eliberat conform reglementărilor în vigoare.
 (2) Abrogat.
 (3) Şomerii aflaŃi la cursuri de calificare, recalificare, perfecŃionare sau, după caz, la alte forme de
pregătire profesională, organizate potrivit legii, care, datorită accidentelor survenite în timpul şi din
cauza practicii profesionale, suportă o incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile,
beneficiază de aceleaşi prevederi ca şi ceilalŃi asiguraŃi privind accidentul de muncă.
* Art. 100 a fost modificat prin Legea nr. 346/2002.

  Art. 101:
 IndemnizaŃia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă astfel:
  A. de către angajator, în funcŃie de numărul de angajaŃi avut la data ivirii incapacităŃii temporare
de muncă, astfel:
  a) până la 20 de angajaŃi, din prima zi până în a 7-a zi de incapacitate temporară de muncă;
  b) între 21-100 de angajaŃi, din prima zi până în a 12-a zi de incapacitate temporară de muncă;
  c) peste 100 de angajaŃi, din prima zi până în a 17-a zi de incapacitate temporară de muncă;
  B. din bugetul asigurărilor sociale de stat, începând cu:
  a) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1)
pct. III, IV, V şi alin. (2);
  b) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării incapacităŃii
temporare de muncă sau pensionării.
 * Art. 101 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
                                                    33
* ATENłIE! Articolul a fost modificat si prin O.U.G. nr. 158/2005,

  Art. 102:
 IndemnizaŃia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli profesionale sau accidente
de muncă se suportă din prima zi de incapacitate temporară de muncă şi până la data încetării
acesteia sau pensionării, astfel:
  a) de către angajator, pentru asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II;
  b) de către angajatorul prestator al cursurilor de calificare, recalificare, perfecŃionare sau al altor
forme de pregătire profesională pentru şomeri, organizate potrivit legii, pentru situaŃiile prevăzute la
art. 100 alin. (3);
  c) de bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V;
  d) de bugetul asigurărilor sociale de stat, în cazul asiguraŃilor prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II,
precum şi al celor prevăzuŃi la alin. (1) pct. III, aflaŃi la cursuri de calificare, recalificare,
perfecŃionare sau alte forme de pregătire profesională, organizate potrivit legii, dacă bolile
profesionale sau accidentele de muncă s-au produs din vina acestora.
*Art.102 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003 , cu modificările ulterioare, însă a se vedea şi Legea
nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

  Art. 103:
 (1) Durata de acordare a indemnizaŃiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult
180 de zile în interval de un an, socotit din prima zi de îmbolnăvire.
  (2) Începând cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul
medicului expert al asigurărilor sociale.
  (3) Durata de acordare a indemnizaŃiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în
cazul unor boli speciale şi se diferenŃiază astfel:
  a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare,
stabilite de CNPAS cu acordul Ministerului SănătăŃii şi Familiei şi al Ministerului Muncii şi
SolidarităŃii Sociale;
  b) un an, cu drept de prelungire până la un an şi jumătate de către medicul expert al asigurărilor
sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală,
inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi cancer de orice tip, în funcŃie de stadiul
bolii;
  c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi
osteoarticulară;
  d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru
alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
 * ATENłIE! Articolul a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 104:
De drepturile prevăzute la art. 103 beneficiază toate categoriile de asiguraŃi prevăzuŃi la art. 5.
* Art. 104 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
* ATENłIE! Articolul a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 158/2005.

                                                       34
 Art. 105:
 (1) Medicul curant propune pensionarea de invaliditate, dacă bolnavul nu a fost recuperat la
expirarea duratelor de acordare a indemnizaŃiei pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzute
de prezenta lege.
 (2) În situaŃii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicul curant propune prelungirea
concediului medical peste 180 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate şi menŃinerii
asiguratului în activitate.
 (3) Medicul expert al asigurărilor sociale decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru
continuarea programului recuperator, trecerea temporară în altă muncă, reducerea programului de
lucru, reluarea activităŃii în aceeaşi profesie sau într-o altă profesie ori pensionarea de invaliditate.
 (4) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform
procedurilor stabilite de CNPAS, în raport cu evoluŃia cazului şi cu rezultatele acŃiunilor de
recuperare.
  * ATENłIE! Articolul a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005.

  Art. 106:
 În cazul în care s-a emis avizul de pensionare de către medicul expert al asigurărilor sociale, plata
indemnizaŃiei pentru incapacitate temporară de muncă se acordă până la sfârşitul lunii următoare
celei în care s-a dat avizul, fără a se depăşi durata maximă de acordare a concediului medical,
prevăzută de lege.
  * ATENłIE! Art. 106 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 107:
 (1) AsiguraŃii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă
sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizaŃii pentru incapacitate temporară de muncă,
conform prevederilor art. 101, concediile fiind întrerupte, urmând ca zilele neefectuate să fie
reprogramate.
 (2) Beneficiază de indemnizaŃii pentru incapacitate temporară de muncă, în aceleaşi condiŃii ca şi
ceilalŃi asiguraŃi, pensionarii care, potrivit prezentei legi, realizează venituri dintr-o activitate
profesională pentru care se calculează şi se plăteşte contribuŃia de asigurări sociale.
   * ATENłIE! Art. 107 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005.

  Art. 108:
 (1) Cuantumul indemnizaŃiei pentru incapacitate temporară de muncă se determină prin aplicarea
unui procent de 75% la baza de calcul stabilită conform art. 99 alin. (1).
  (2) Cuantumul indemnizaŃiei pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boală
profesională, accident de muncă sau cazuri asimilate acestuia, tuberculoză, SIDA, cancer de orice
tip, precum şi de boală infectocontagioasă din grupa A şi urgenŃe medico-chirurgicale stabilite în
condiŃiile prevăzute la art. 98 alin. (3) este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 99 alin.
(1) sau (3), după caz.
* Art. 108 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.
 * ATENłIE! Articolul a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 158/2005.

                                                   35
                    SECłIUNEA a 2-a
          PrestaŃii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea
                   capacităŃii de muncă

  Art. 109:
 (1) În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităŃii de muncă, în sistemul public
asiguraŃii pot beneficia de:
  a) indemnizaŃie pentru trecerea temporară în altă muncă;
  b) indemnizaŃie pentru reducerea timpului de muncă;
  c) indemnizaŃie pentru carantină;
  d) ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze şi de alte produse ortopedice, care nu sunt
suportate, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;
  e) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;
  f) reabilitare profesională.
  g) bilete de odihnă pentru asiguraŃii unităŃilor în care nu este reglementată constituirea fondului
social, potrivit legii.
  (2) AsiguraŃii aflaŃi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile,
precum şi pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear şi reabilitare profesională, în
conformitate cu prevederile programului individual de recuperare.
* Art. 109 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
 * ATENłIE! Articolul a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 158/2005.

  Art. 110:
 (1) AsiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, care, datorită unei boli profesionale sau unui
accident de muncă, nu mai pot lucra în condiŃiile de la locul de muncă anterior producerii riscului,
pot trece temporar în altă muncă.
  (2) IndemnizaŃia pentru trecerea temporară în altă muncă se acordă, dacă la noul loc de muncă
asiguratul realizează un venit salarial brut lunar inferior mediei veniturilor lunare din ultimele 6 luni
anterioare riscului, care au constituit baza de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale în lunile
respective.
 * ATENłIE! Art. 110 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 111:
IndemnizaŃia pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală se acordă
asiguraŃilor prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, care, din motive de sănătate, nu mai pot realiza
durata normală de muncă.
* Art.111 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
  * ATENłIE! Art. 111 a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 112:
(1) IndemnizaŃiile prevăzute la art. 110 şi 111 se acordă, la propunerea medicului curant, cu avizul
medicului expert al asigurărilor sociale pentru cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau
mai multe etape.
                                                    36
 Cuantumul lunar al indemnizaŃiilor prevăzute la art. 110 şi 111 este egal cu diferenŃa dintre baza
de calcul stabilită conform art. 99 alin. (1) şi venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de
muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă, fără a depăşi 25% din baza de calcul.
 *Art.112 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003.
 * ATENłIE! Art. 112 a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 113:
 (1) IndemnizaŃia pentru carantină se acordă asiguraŃilor cărora li se interzice continuarea activităŃii
din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de inspectoratul de
sănătate publică.
 (2) Cuantumul lunar al indemnizaŃiei pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită
conform art. 99 alin. (1).
 *Art.113 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003.
   * ATENłIE! Art. 113 a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 158/2005.

  Art. 114:
 IndemnizaŃiile prevăzute la art. 109 alin. (1) lit. a), b) şi c) se suportă integral din bugetul
asigurărilor sociale de stat.
  * ATENłIE! Art. 114 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 115:
 (1) AsiguraŃii şi pensionarii sistemului public pot beneficia de ajutoare şi indemnizaŃii de la bugetul
asigurărilor sociale de stat pentru procurare de proteze, orteze şi de alte produse ortopedice, care
nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate.
 (2) ModalităŃile de stabilire şi de acordare a ajutoarelor şi indemnizaŃiilor pentru procurarea de
proteze, orteze şi de alte produse ortopedice se stabilesc prin lege.
   * ATENłIE! Art. 115 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 116:
 (1) Pentru asiguraŃii prevăzuŃi la art. 109 alin. (2) medicul expert al asigurărilor sociale întocmeşte
programul individual de recuperare, în funcŃie de natura, stadiul şi prognosticul bolii, structurat pe
etape.
 (2) Programul individual de recuperare este obligatoriu şi se realizează de către organele
competente.
 (3) Dreptul la prestaŃii de asigurări sociale se suspendă în cazul în care asiguraŃii nu urmează sau
nu respectă programul individual de recuperare.
 (4) După fiecare etapă prevăzută în programul individual de recuperare asiguraŃii sunt supuşi
reexaminării medicale. În funcŃie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurărilor sociale, după
caz, actualizează programul individual de recuperare, recomandă reluarea activităŃii profesionale
sau propune pensionarea de invaliditate.
 (5) AsiguraŃii care şi-au redobândit capacitatea de muncă total sau parŃial se pot reîncadra în
muncă potrivit recomandărilor medicului expert al asigurărilor sociale, cu sprijinul caselor teritoriale
de pensii şi al agenŃiilor pentru ocupare şi formare profesională judeŃene şi a municipiului Bucureşti.
                                                    37
  * ATENłIE! Art. 116 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 117:
 (1) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear care nu este suportat,
potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate, în funcŃie de tipul bolii.
 (2) Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile şi se stabileşte de medicul expert al
asigurărilor sociale în funcŃie de tipul afecŃiunii şi de natura tratamentului.
 (3) Pentru asiguraŃii prevăzuŃi la art. 109 alin. (2) contravaloarea biletelor pentru tratament balnear
se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.
 (4) Pot beneficia de tratament balnear şi alte categorii de pensionari şi asiguraŃi, în limitele
fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de către beneficiar a unei părŃi din costul
biletului de tratament balnear.
 (5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi nivelul cotei de
participare individuală a asiguraŃilor se aprobă anual de CNPAS.
 (6) Locurile la tratament balnear vor fi asigurate în unităŃile de tratament din proprietatea CNPAS
şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităŃi de profil. La încheierea
contractelor se va Ńine seama de gradul de solicitare al staŃiunii şi de categoria de confort oferită,
precum şi de nivelul maxim al tarifelor, ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat,
stabilit de CNPAS.
 (7) Criteriile pe baza cărora se acordă biletele de odihnă, precum şi nivelul cotei de participare
individuală a asiguraŃilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
 (8) Plata serviciilor aferente biletelor de tratament balnear şi biletelor de odihnă utilizate se
realizează de CNPAS.
  *Art.117 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
  * ATENłIE! Art. 117 a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 158/2005.

                     SECłIUNEA a 3-a
                   IndemnizaŃia de maternitate

 Art. 118:
 (1) Asiguratele au dreptul, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcină
şi lăuzie, perioadă în care beneficiază de indemnizaŃie de maternitate.
 (2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care au încetat plata contribuŃiei de asigurări
sociale, în condiŃiile prezentei legi, dar care nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităŃii de
asigurat.
  * ATENłIE! Art. 118 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 119:
 (1) Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar
concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere.
 (2) Concediile pentru sarcină şi lăuzie se compensează între ele, în funcŃie de recomandarea
medicului şi de opŃiunea persoanei beneficiare.

                                                    38
 (3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină,
începând cu luna a 6-a de sarcină.
 (4) În cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului de lăuzie,
indemnizaŃia de maternitate se acordă pe toată durata acestuia.

Art. 120:
 (1) Cuantumul lunar al indemnizaŃiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilită
conform art. 99 alin. (1).
 (2) IndemnizaŃia de maternitate se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.
  *Art.120 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.
  * ATENłIE! Art. 120 a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 158/2005.


                   SECłIUNEA a 4-a
       IndemnizaŃia pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav

 Art. 121:
 (1) AsiguraŃii au dreptul la:
 a) concediu şi indemnizaŃie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în
cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, oricând până la împlinirea de către
copil a acestor vârste, numai după efectuarea a cel puŃin 42 de zile din concediul de lăuzie.
 b) concediu şi indemnizaŃie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul
copilului cu handicap, pentru afecŃiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
 (2) IndemnizaŃiile prevăzute la alin. (1) se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.
 *Art. 121 a fost modificată prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare şi O.U.G. nr. 9/2003,
cu modificările ulterioare
   * ATENłIE! Art. 121 a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 148/2005 şi O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 122:
 (1) Beneficiază, la cerere, de indemnizaŃia pentru creşterea copilului, opŃional, unul dintre părinŃi,
dacă solicitantul îndeplineşte condiŃiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 98 alin. (4).
 (2) Beneficiază de indemnizaŃia pentru îngrijirea copilului bolnav, opŃional, unul dintre părinŃi, dacă
solicitantul îndeplineşte condiŃiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 98 alin. (2).
 (3) Beneficiază de aceleaşi drepturi, dacă îndeplineşte condiŃiile cerute de lege pentru acordarea
acestora, şi asiguratul care, în condiŃiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredinŃat
copii sau i-au fost daŃi în plasament.
 *Art.122 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.
* ATENłIE! Art. 122 a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 148/2005 şi O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 123:
 (1) IndemnizaŃia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani se acordă, la cerere,
pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere.

                                                     39
  (2) IndemnizaŃia pentru creşterea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani se
acordă, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere, precum şi a
certificatului de persoană cu handicap, emise în condiŃiile legii.
  (3) IndemnizaŃia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau a copilului cu
handicap cu afecŃiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani se acordă pe baza
certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru persoanele
cu handicap emis, în condiŃiile legii, după caz.
 *Art. 123 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
 * ATENłIE! Art. 123 a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 148/2005 şi O.U.G. nr. 158/2005.

  Art. 124:
 Durata de acordare a indemnizaŃiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. b) este de 14 zile
calendaristice pe an pentru un copil, cu excepŃia situaŃiilor în care copilul contractează boli
contagioase, este imobilizat în aparat gipsat sau este supus unor intervenŃii chirurgicale; durata
concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul de familie.
 * ATENłIE! Art. 122 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005.

  Art. 125:
 (1) Cuantumul brut lunar al indemnizaŃiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) şi b) este de 85% din
baza de calcul stabilită conform art. 99.
  (2) Pentru drepturile care se stabilesc după data de 31 decembrie 2003 cuantumul brut lunar al
indemnizaŃiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) este de 85% din salariul mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor
sociale de stat.
 *Art. a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.
 * ATENłIE! Art. 125 a fost modificat şi prin OUG nr. 148/2005 şi O.U.G. nr. 158/2005.

  Art. 1251:
 În vederea acordării concediului şi indemnizaŃiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a), în cazul
asiguratului care a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredinŃat copii sau i-au fost daŃi în
plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare şi bazei de calcul prevăzute de lege se
stabileşte de la data la care, după caz, s-a aprobat adopŃia, s-a instituit tutela sau plasamentul,
conform legii.
 *Art. 125 1 a fost introdus prin n O.U.G. nr. 9/2003,cu modificările ulterioare.
  - * ATENłIE! Art. 125 1 a fost modificat prin O.U.G. nr. 148/2005.

                     SECłIUNEA a 5-a
                     Ajutorul de deces

 Art. 126:
 (1) În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură
persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după

                                                   40
caz, soŃul supravieŃuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiŃiile dreptului
comun, sau, în lipsa acesteia, oricare persoană care face această dovadă.
 (2) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de
stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat şi făcut
public de către CNPAS, conform prevederilor art. 5 alin. (3).
 *Art. 126 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 127:
(1) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de
familie aflat în întreŃinerea sa şi care nu are un drept propriu de asigurări sociale.
 (2) Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi:
 a) soŃul;
 b) copiii proprii, copiii adoptaŃi, copiii aflaŃi în plasament familial sau cei încredinŃaŃi spre creştere
şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea
acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de
vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menŃionate;
 c) părinŃii şi bunicii oricăruia dintre soŃi.
 (3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul
prevăzut la art. 126 alin. (2).
*Art. 127 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 128:
 Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere, pe
baza certificatului de deces.

                       SECłIUNEA a 6-a
             Alte dispoziŃii privind drepturile de asigurări sociale

  Art. 129:
 În cazul în care angajatorul îşi încetează activitatea sau a expirat termenul pentru care a fost
încheiat contractul individual de muncă al asiguratului, drepturile de asigurări sociale prevăzute la
art. 98 alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f) şi la art. 109 alin. (1) lit. c), care s-au născut anterior ivirii acestor
situaŃii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de către casele teritoriale de pensii, urmând
să fie recuperate de la angajator, după caz, conform legii.
*Art. a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.
* ATENłIE! Art. 129 a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 148/2005 şi O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 130:
 Pentru persoana asigurată care se regăseşte în două sau mai multe situaŃii prevăzute la art. 5 şi
care desfăşoară activitate în mai multe unităŃi, în fiecare fiind asigurată conform prezentei legi,
indemnizaŃiile de asigurări sociale se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator sau
de casele teritoriale de pensii, în condiŃiile legii.
*Art. 130 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005
                                                          41
 Art. 131:
 Durata concediilor medicale pentru tuberculoză, sarcină, lăuzie şi îngrijirea copilului bolnav nu
diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecŃiuni.
* ANTENłIE! Art. 131 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005

 Art. 132:
 (1) Concediile medicale acordate cu întrerupere între ele se iau în considerare separat, durata lor
necumulându-se, iar plata se suportă conform art. 101 şi 102.
 (2) În situaŃia în care, în aceeaşi lună, un asigurat are două sau mai multe concedii medicale
pentru afecŃiuni diferite, fără întrerupere între ele, indemnizaŃia pentru incapacitate temporară de
muncă se calculează şi se suportă separat, iar plata se face conform art. 101 şi 102.
  * ATENłIE! Art. 132 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005.

  Art. 133:
(1) Calculul şi plata indemnizaŃiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) şi e)
se fac pe baza certificatului medical eliberat în condiŃiile legii, care constituie ordin de plată, sau,
după caz, pe baza cererii, însoŃită de documente doveditoare, în cazul indemnizaŃiei prevăzute la
art. 98 alin. (1) lit. d).
  (2) Calculul şi plata indemnizaŃiei de asigurări sociale se fac lunar de către:
  a) angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru
asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II;
  b) instituŃia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 3 zile de la data
depunerii certificatului medical sau, după caz, a cererii pentru acordarea indemnizaŃiei pentru
creşterea copilului, în cazul şomerilor;
  c) casa teritorială de pensii, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau a
cererii pentru acordarea indemnizaŃiei pentru creşterea copilului, pentru asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5
alin. (1) pct. IV, V şi alin. (2).
  (3) Cuantumul indemnizaŃiilor de asigurări sociale acordate pe o perioadă mai mare de 90 de zile
se poate indexa o dată cu indexarea valorii punctului de pensie, în condiŃiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului.
 * Art. 133 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.
  * ATENłIE! Art. 133 a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 1331:
 (1) Calculul şi plata indemnizaŃiilor de asigurări sociale se pot face şi de CNPAS sau casele
teritoriale de pensii, pentru sumele care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
 (2) Metodologia de aplicare a alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi solidarităŃii
sociale.
 *Art. 1331 a fost introdus prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
                                                      42
  Art. 134:
 (1) CNPAS, prin intermediul Institutului NaŃional de Expertiză Medicală şi Recuperare a CapacităŃii
de Muncă, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a
capacităŃii de muncă.
  (2) Pe baza normelor metodologice emise, CNPAS efectuează, prin intermediul caselor teritoriale
de pensii, controlul asupra corectitudinii acordării concediilor medicale, respectării programelor
recuperatorii şi oportunităŃii stabilirii acestora.
 * Art. 134 a fost modificat prin O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.
  * ATENłIE! Art. 134 a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 135:
 Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de către:
 a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, respectiv al unui
membru de familie al acestuia;
 b) instituŃia care gestionează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în cazul decesului
şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 c) casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 5
alin. (1) pct. IV, V sau alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
 * Art.135 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001 cu modificările ulterioare şi prin O.U.G. nr.
9/2003, cu modificările ulterioare .

 Art. 136:
 (1) IndemnizaŃiile de asigurări sociale se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau
mandatarului desemnat prin procură specială de către acesta.
 (2) IndemnizaŃiile de asigurări sociale cuvenite pentru luna în curs şi neachitate asiguratului
decedat se plătesc soŃului supravieŃuitor, copiilor, părinŃilor sau, în lipsa acestora, persoanei care
dovedeşte că l-a îngrijit până la data decesului.
  *Art.136 a fost modificat prin O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 137:
 (1) IndemnizaŃiile şi ajutoarele de asigurări sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în
termenul de prescripŃie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.
 (2) Cuantumul indemnizaŃiilor şi ajutoarelor de asigurări sociale solicitate potrivit alin. (1) se achită
la nivelul cuvenit pentru perioada prevăzută în certificatul medical neonorat sau, după caz, la data
decesului, înscrisă în certificatul de deces.
* ATENłIE! Art. 137 a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 158/2005.

 Art. 138:
 (1) Plata indemnizaŃiilor de asigurări sociale încetează începând cu ziua următoare celei în care:
 a) beneficiarul a decedat;
 b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiŃiile legale pentru acordarea indemnizaŃiilor;
 c) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiată
convenŃie de asigurări sociale;
                                                     43
 d) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat convenŃie
de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia s e prevede că indemnizaŃiile se plătesc de către
celălalt stat.
 (2) Plata indemnizaŃiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) se suspendă, la
cererea beneficiarului sau pe perioada în care acesta este decăzut din drepturile părinteşti,
respectiv din dreptul de a fi tutore, sau în cazul în care copilul este abandonat ori internat într-o
instituŃie de ocrotire.
 (3) Reluarea în plată a indemnizaŃiei de asigurări sociale suspendate potrivit alin. (2) se face la
cerere, începând cu ziua următoare celei în care a încetat cauza suspendării.
 (4) Abrogat.
* Art. 138 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
 * ATENłIE! Art. 138 a fost modificat şi prin O.U.G. nr. 148/2005 şi O.U.G. nr. 158/2005.

                    CAPITOLUL VI
         Casa NaŃională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 Art. 139:
 (1) CNPAS este instituŃie publică autonomă de interes naŃional, cu personalitate juridică, care
administrează şi gestionează sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
 (2) Sediul CNPAS este în municipiul Bucureşti.
 (3) Casa de pensii a municipiului Bucureşti şi casele judeŃene de pensii sunt servicii publice,
învestite cu personalitate juridică.

                      SECłIUNEA 1
                     Organizarea CNPAS

 Art. 140:
 (1) Conducerea CNPAS este formată din preşedinte şi consiliul de administraŃie, compus din 19
persoane, dintre care un preşedinte şi 18 membri.
 (2) Preşedintele CNPAS este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului
muncii, solidarităŃii sociale şi familiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. Preşedintele
CNPAS îndeplineşte şi funcŃia de preşedinte al consiliului de administraŃie.
 (21) Preşedintele exercită o funcŃie asimilată funcŃiilor de demnitate publică.
 (22) Preşedintele are rang de secretar de stat şi este salarizat la nivelul prevăzut de lege pentru
această funcŃie.
 (3) Ministrul muncii şi solidarităŃii sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul
asigurărilor sociale de stat şi va delega atribuŃiile prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare pentru
ordonatorul principal de credite bugetare conducătorului executiv al CNPAS.
 (4) Membrii consiliului de administraŃie sunt reprezentanŃi ai Guvernului, patronatului şi
asiguraŃilor, după cum urmează:
 a) 5 reprezentanŃi ai Guvernului, desemnaŃi de ministrul muncii şi solidarităŃii sociale;
 b) 5 reprezentanŃi ai patronatului, desemnaŃi de asociaŃiile patronale reprezentative la nivel
naŃional;
                                                    44
 c) 8 reprezentanŃi ai asiguraŃilor, dintre care:
 - 5 reprezentanŃi ai sindicatelor, desemnaŃi de organizaŃiile sindicale reprezentative la nivel
naŃional;
 - 3 reprezentanŃi ai pensionarilor, desemnaŃi de organizaŃiile naŃionale ale pensionarilor.
 (5) Sunt reprezentative la nivel naŃional asociaŃiile patronale şi organizaŃiile sindicale care
îndeplinesc condiŃiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă,
republicată.
 (6) Membrii consiliului de administraŃie sunt desemnaŃi pe o perioadă de 4 ani.
 (7) Consiliul de administraŃie funcŃionează în mod legal în prezenŃa a cel puŃin 13 dintre membrii
săi.
 (8) Pe durata exercitării mandatului, preşedintele şi membrii consiliului de administraŃie pot fi
revocaŃi de către cei care i-au numit, respectiv desemnat.
 (9) În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului, vor fi numite,
respectiv desemnate, alte persoane până la expirarea duratei mandatului iniŃial.
* Art. 140 a fost modificat prin O.U.G. nr. 294/2000şi OUG nr. 69/2006.

  Art. 141:
 (1) CNPAS îşi elaborează statutul propriu care se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Statutul va cuprinde în mod obligatoriu atribuŃiile consiliului de administraŃie, ale preşedintelui
CNPAS, modul de organizare şi funcŃionare a CNPAS, precum şi atribuŃiile caselor teritoriale de
pensii.
 *Art. 141 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

  Art. 142:
Cheltuielile privind organizarea şi funcŃionarea sistemului public se suportă din bugetul asigurărilor
sociale de stat, în limita unui procent de 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin
legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în
condiŃiile legii.
 *Art. 142 a fost modificat prin art. I pct. 65 din O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 143:
Salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum şi indemnizaŃiile
membrilor consiliului de administraŃie se stabilesc prin lege.
* Art. 143 a fost modificat prin O.U.G. nr. 294/2000.

                     SECłIUNEA a 2-a
                     AtribuŃiile CNPAS

 Art. 144:
În aplicarea prevederilor prezentei legi CNPAS îndeplineşte următoarele atribuŃii:


                                                    45
 a) îndrumă şi controlează modul de aplicare a dispoziŃiilor legale de către casele teritoriale de
pensii, îndrumă şi verifică persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaŃii care decurg
din prezenta lege;
 b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului asigurărilor sociale
de stat;
 c) prezintă Guvernului şi partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a
bugetului asigurărilor sociale de stat;
 d) publică bianual raportul său de activitate;
 e) colectează şi virează contribuŃiile de asigurări sociale şi alte tipuri de contribuŃii, potrivit
dispoziŃiilor legale în vigoare;
 f) urmăreşte încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat; organizează, îndrumă şi
controlează activitatea privind executarea creanŃelor bugetare, potrivit dispoziŃiilor legale în vigoare;
 g) ia măsuri, în condiŃiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului
sistemului public, precum şi pentru asigurarea integrităŃii acestuia;
 h) ia măsuri, în condiŃiile legii, pentru protecŃia fondurilor de asigurări sociale;
 i) asigură evidenŃa la nivel naŃional a tuturor contribuabililor la sistemul public;
 j) asigură evidenŃa drepturilor şi obligaŃiilor de asigurări sociale la nivel naŃional, pe baza codului
personal de asigurări sociale;
 k) certifică anual stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat;
 l) controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităŃii de muncă;
 m) aplică prevederile convenŃiilor internaŃionale de asigurări sociale la care România este parte;
 n) dezvoltă relaŃii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte Ńări, în baza
convenŃiilor încheiate de statul român;
 o) organizează selecŃia, pregătirea şi perfecŃionarea profesională a personalului din domeniul
asigurărilor sociale;
 p) asigură introducerea, extinderea, întreŃinerea şi protecŃia sistemelor automate de calcul şi de
evidenŃă;
 r) asigură reprezentarea în faŃa instanŃelor judecătoreşti în litigiile în care este implicată ca urmare
a aplicării dispoziŃiilor prezentei legi;
 s) îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite prin dispoziŃii legale.
 * Art. 144 a fost modificat O.U.G. nr. 49/2001,cu modificările ulterioare şi prin O.U.G. nr. 9/2003,
cu modificările ulterioare.

 Art. 1441:
Realizarea atribuŃiilor ce revin CNPAS, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Muncii şi
SolidarităŃii Sociale.
 * Art. 144 1 a fost introdus prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
                                                    46
                     CAPITOLUL VII
                    Răspunderea juridică

  Art. 145:
 Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenŃională sau
penală, după caz.

                       SECłIUNEA 1
                       InfracŃiuni

 Art. 146:
 Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri şi nevirarea la bugetul asigurărilor sociale
de stat a contribuŃiei de asigurări sociale, reŃinută de la asigurat, constituie infracŃiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

 Art. 147:
 Completarea formularelor tip privind contribuŃia de asigurări sociale de către funcŃionar cu date
nereale, având ca efect denaturarea evidenŃelor privind asiguraŃii, stagiul de cotizare sau contribuŃia
de asigurări sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurărilor sociale de stat
constituie infracŃiune de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal.

                     SECłIUNEA a 2-a
                      ContravenŃii

 Art. 148:
Constituie contravenŃie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiŃii încât, potrivit
legii penale, să constituie infracŃiuni:
 a) nedepunerea la termen a declaraŃiei prevăzute la art. 6 alin. (1);
 b) nedepunerea la termen a declaraŃiei de asigurare prevăzute la art. 6 alin. (2);
 c) nerespectarea cotelor de contribuŃie de asigurări sociale stabilite conform art. 18 alin. (3) şi art.
21;
 d) nerespectarea metodologiei de încadrare în condiŃii deosebite de muncă, conform art. 19 alin.
(2)-(5);
 e) nerespectarea prevederilor art. 23, 24 şi 25 privind baza de calcul a contribuŃiei de asigurări
sociale;
 f) nerespectarea prevederilor art. 31 privind majorările de întârziere la plata contribuŃiei de
asigurări sociale;
 g) nerespectarea prevederilor art. 96 privind obligaŃia anunŃării modificărilor survenite pentru
acordarea pensiei;
 h) neachitarea de către angajator a indemnizaŃiilor de asigurări sociale care se suportă din fonduri
proprii, conform prevederilor art. 101 şi 102;
 i) calculul şi plata eronată ale indemnizaŃiilor şi ajutoarelor de asigurări sociale de către instituŃia
care efectuează plata conform prevederilor art. 133 şi 135;
                                                    47
 j) nerespectarea prevederilor art. 189;
 k) nevirarea, în condiŃiile legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuŃiei de asigurări
sociale la termenele prevăzute la art. 29;
  k1) nevirarea, în condiŃiile legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuŃiei de asigurări
sociale de stat, timp de 3 luni consecutiv;
 l) refuzul de a pune la dispoziŃie organelor de control ale Ministerului Muncii şi SolidarităŃii
Sociale, ale direcŃiilor teritoriale de muncă şi solidaritate socială şi personalului împuternicit al
CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii documentele justificative şi actele de evidenŃă necesare în
vederea stabilirii obligaŃiilor de asigurări sociale, precum şi în vederea recuperării creanŃelor prin
executare silită;
 m) nerespectarea prevederilor art. 160 alin. (7).
* Art. 148 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001cu modificările ulterioare şi prin Legea nr.
44/2006.

 Art. 149:
 ContravenŃiile prevăzute la art. 148 se sancŃionează după cum urmează:
 a) cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i) şi m), cu amendă de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON);
 b) cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), k) şi l), cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei;
 c) cele prevăzute la lit. k1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
  *Art. 149 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare şi prin Legea nr.
44/2006.

 Art. 150:
Nivelul amenzilor, prevăzut la art. 149, va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 151:
 (1) Constatarea contravenŃiilor prevăzute la art. 148 lit. c), e), f), h), i), k) şi k1) şi aplicarea
amenzilor corespunzătoare se fac de către organele de control ale Ministerului Muncii şi SolidarităŃii
Sociale şi ale direcŃiilor teritoriale de muncă şi solidaritate socială.
  (2) Constatarea contravenŃiilor prevăzute la art. 148 lit. a), b), d), g), i), j) şi l) şi aplicarea
amenzilor corespunzătoare se fac de către personalul împuternicit al CNPAS şi al caselor teritoriale
de pensii desemnat prin decizie a preşedintelui CNPAS.
  (3) Prin reŃinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate şi încasate se constituie un
fond pentru acordarea de stimulente categoriilor de personal prevăzute la alin. (1) şi (2).
 * Art. 151a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 152:
 Amenzile contravenŃionale, aplicate conform prezentei legi, constituie venituri la bugetul
asigurărilor sociale de stat.
                                                    48
 Art. 153:
 (1) DispoziŃiile prezentei legi, referitoare la stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor, se
completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor, cu
modificările ulterioare.
 (2) DispoziŃiile prezentei legi, referitoare la obligaŃiile faŃă de bugetul asigurărilor sociale de stat,
se completează cu prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

                     CAPITOLUL VIII
                  JurisdicŃia asigurărilor sociale

 Art. 154:
 (1) JurisdicŃia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curŃi de apel.
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se organizează secŃii de asigurări sociale sau, după
caz, complete specializate pentru asigurări sociale la nivelul tribunalelor şi curŃilor de apel, cu
respectarea condiŃiilor prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească,
republicată, cu modificările ulterioare.
 (3) Pentru aplicarea dispoziŃiilor alin. (1) şi (2) numărul maxim de posturi de judecători şi personal
de specialitate auxiliar se suplimentează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 155:
Tribunalele soluŃionează în primă instanŃă litigiile privind:
 a) modul de calcul şi de depunere a contribuŃiei de asigurări sociale;
 b) modul de stabilire a majorărilor de întârziere;
 c) înregistrarea, evidenŃa şi certificarea contribuŃiei de asigurări sociale;
 d) deciziile de pensionare;
 e) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale;
 f) modul de stabilire şi de plată a pensiilor, a indemnizaŃiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale;
 g) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenŃii încheiate conform prezentei legi;
 h) contestaŃiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi;
 i) alte drepturi şi obligaŃii de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi.

 Art. 156:
 Cererile îndreptate împotriva CNPAS sau împotriva caselor teritoriale de pensii se adresează
instanŃei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul. Celelalte cereri se
adresează instanŃei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul pârâtul.

 Art. 157:
(1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă.
 (2) Hotărârile curŃilor de apel, precum şi hotărârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen,
sunt definitive şi irevocabile.
                                                     49
Art. 158:
 Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicŃia asigurărilor sociale, se completează cu
dispoziŃiile Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările
ulterioare.

 Art. 159:
 Cererile în faŃa oricăror organe sau instanŃe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu
litigiile, având ca obiect drepturi sau obligaŃii de asigurări sociale, sunt scutite de orice fel de taxă de
timbru.

                      CAPITOLUL IX
                     DispoziŃii tranzitorii

 Art. 160:
 (1) Vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la intrarea în vigoare a
prezentei legi constituie stagiu de cotizare.
 (2) Constituie stagiu de cotizare şi perioadele în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, o
persoană:
 a) s-a aflat în una dintre situaŃiile prevăzute la art. 38;
 b) a beneficiat de prevederile Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare.
 (3) Constituie stagiu de cotizare şi timpul util la pensie realizat de agricultori, în condiŃiile
reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale
agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cel realizat anterior apariŃiei Legii nr.
80/1992.
 (4) Persoanele cărora, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu li s-a calculat timpul util
în baza Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, vor putea solicita caselor teritoriale
de pensii stabilirea timpului util.
 (5) Dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare,
realizată până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul de muncă, carnetul de
asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege, pe baza cărora se poate stabili că s-a achitat
contribuŃia de asigurări sociale.
 (6) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se
realizează de către CNPAS prin casele teritoriale de pensii, pe măsura preluării datelor din actele
doveditoare prevăzute la alin. (5).
 (7) Sunt scutite de orice fel de taxe şi comisioane cererile făcute în scris privitoare la orice acte
prevăzute de lege pentru a face dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru
agricultori şi a stagiului de cotizare, necesare în vederea stabilirii sau completării dosarului de
pensionare. La aceste cereri se va răspunde în scris, în termen de maximum 30 de zile, prin
scrisoare recomandată, în cazul în care acest lucru este cerut prin petiŃia iniŃială.
 * Art. 160 fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare şi prin Legea nr.
44/2006.


                                                     50
 Art. 161:
 (1) În cazul în care în carnetul de muncă, în carnetul de asigurări sociale sau în oricare alt act
prevăzut de lege au fost înregistrate salarii pe oră sau salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula
prin înmulŃirea salariilor orare sau, după caz, zilnice cu numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu
numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respective, astfel:
 a) 25,5 zile (204 ore) pe lună, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
 b) 24,5 zile (196 de ore) pe lună, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;
 c) 23,6 zile (189 de ore) pe lună, pentru perioada 1 martie 1990 - 30 septembrie 1990;
 d) 21,25 zile (170 de ore) pe lună, pentru perioada 1 octombrie 1990 - 1 ianuarie 1997;
 e) 21,16 zile (169,33 de ore) pe lună, pentru anul 1997;
 f) 21,25 zile (170 de ore) pe lună, pentru anul 1998;
 g) 21,50 zile (172 de ore) pe lună, pentru anul 1999;
 h) pentru anul 2000 şi în continuare numărul mediu de zile şi, respectiv, de ore lucrătoare pe luni
se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sărbătoare legală în
care nu se lucrează.
 (2) În condiŃiile în care, pentru o anumită perioadă, în carnetul de muncă nu sunt înregistrate
drepturile salariale, asiguratul poate prezenta acte doveditoare de certificare. În caz contrar
drepturile salariale luate în calcul se consideră egale cu salariul minim brut pe economie, în vigoare
în perioada respectivă.

 Art. 162:
 (1) Pentru persoanele asigurate în alte sisteme de asigurări sociale, integrate în sistemul
asigurărilor sociale de stat până la data intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea
punctajului se ia în calcul, după caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat în
contractul de asigurare la care s-a achitat contribuŃia de asigurări sociale sau salariul, inclusiv
celelalte drepturi, înregistrate în carnetul de muncă.
 (2) Punctajul anual pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor unităŃi agricole cooperatiste,
precum şi pentru fiecare an de contribuŃie realizat de Ńăranii cu gospodărie individuală din zonele
necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările
ulterioare, reprezintă 0,25 puncte.
 (3) Pentru perioadele de contribuŃie realizate conform Legii nr. 80/1992, republicată, cu
modificările ulterioare, şi până la intrarea în vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului
anual se ia în calcul venitul asigurat la care s-a plătit contribuŃia de asigurări sociale.
*Art. 162 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 163:
(1) Pentru perioadele asimilate, care au constituit vechime în muncă utilă la pensie considerată în
condiŃiile legii până la intrarea în vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului anual al
asiguratului se utilizează, după caz, salariul minim pe economie brut sau net, respectiv salariul de
bază minim brut pe Ńară din perioadele respective.
 (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) perioadele recunoscute în condiŃiile Decretului-lege
nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, pentru care la determinarea punctajului anual al

                                                  51
asiguratului se utilizează echivalentul a 1,5 salarii minime pe economie brute sau nete, după caz,
din perioadele respective.
 (3) Prevederile alin. (1), referitoare la stabilirea punctajului anual, se aplică şi în cazul perioadelor
în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, o persoană s-a aflat în una dintre situaŃiile
prevăzute la art. 38.
 *Art. 163 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 164:
(1) La determinarea punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se utilizează
salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul
de muncă, astfel:
 a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;
 b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;
 c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
 (2) La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi
sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaŃiei anterioare şi care sunt
înregistrate în carnetul de muncă.
 (3) La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi
sporurile cu caracter permanent, care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de
calcul a pensiilor conform legislaŃiei anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau
sunt dovedite cu adeverinŃe eliberate de unităŃi, conform legislaŃiei în vigoare. Sporul de vechime
care se utilizează la stabilirea punctajelor anuale este următorul:
 a) perioada 1 martie 1970 - 1 septembrie 1983:
  3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;
  5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;
  7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 de ani;
  10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;
 b) perioada 1 septembrie 1983 - 1 aprilie 1992:
  3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3-5 ani;
  6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;
  9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;
  12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 de ani;
  15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.
 (4) Pentru perioada de după 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor
anuale este cel înregistrat în carnetul de muncă.
 (5) Salariile anuale medii şi minime pe economie, brute sau nete, după caz, până la intrarea în
vigoare a prezentei legi sunt prezentate în anexele nr. 6 şi 7.
 (6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum şi pentru perioada cuprinsă între 1939-1946
inclusiv, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu anual corespunzător
anului 1938.
 (7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se va utiliza salariul minim corespunzător anului
1949.

                                                    52
 (8) Prevederile alin. (2)-(7) se aplică, la cerere, şi persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost
stabilite în perioada 1 aprilie 2001 până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei
ordonanŃe de urgenŃă.
 *Art. 164 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 165:
 (1) AsiguraŃii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%,
beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la
punctajele anuale realizate în aceste perioade, astfel:
 a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
 b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
 c) 14% pentru perioada 1 ianuarie1978-1 iulie 1986;
 d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
 e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
 f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
 g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
 h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
 i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.
 (2) AsiguraŃii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o
creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale
realizate în aceste perioade, astfel:
 a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
 b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.

 Art. 166:
Punctajul anual realizat până la intrarea în vigoare a prezentei legi nu este supus plafonării
prevăzute la art. 78.

Art. 167:
 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data în care stagiile complete de cotizare
cerute sunt de 30 de ani pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaŃi:
 a) persoanele care au desfăşurat activităŃi încadrate prin prezenta lege în condiŃii deosebite de
muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, cu respectarea condiŃiilor
prevăzute la art. 42, în raport cu vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3;
 b) persoanele care au desfăşurat activităŃi încadrate prin prezenta lege în condiŃii speciale de
muncă beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare în condiŃiile prevăzute în
anexele nr. 4 şi 5.
 (2) Pentru perioada aprilie 2001-noiembrie 2014 vârsta standard de pensionare şi stagiul complet
de cotizare, în înŃelesul art. 49 şi 50, sunt cele prevăzute în anexa nr. 3, la care asiguratul ar avea
dreptul la pensie pentru limită de vârstă în raport cu data naşterii.
 *Art.167 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.


                                                    53
  Art. 1671:
 (1) Într-un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele care au
desfăşurat activităŃi încadrate în grupa I de muncă, conform legislaŃiei anterioare, pot solicita pensie
pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.
  TABELUL Nr. 4
Stagiul de cotizare realizat efectiv, conform     Reducerea vârstelor standard de
 legislaŃiei anterioare, in grupa I de munca       pensionare prevăzute in anexa nr. 3
      (ani împliniŃi)                 (ani)           (luni)
        2                        1               2
        4                        2               5
        6                        3               7
        8                        4               10
        10                        6               0
       12                         7               2
       14                         8               5
       16                         9               7
       18                         10              10
       20                         12               0
       22                         13               0
       24                         14               0
       26 si peste                    15               0

 (2) Vârstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.
 (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul asiguraŃilor prevăzuŃi la art. 20, dacă acestea sunt
mai avantajoase decât cele stipulate în anexele nr. 4 şi 5.
 (4) Vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr. 4 sunt
cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în
anexa nr. 3, în condiŃiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii
în care se deschide dreptul de pensie.
 (5) Reducerea vârstelor standard de pensionare în baza tabelului nr. 4 nu poate fi cumulată cu
celelalte reduceri prevăzute de prezenta lege sau de legile cu caracter special.
 * Art. 167 1 a fost introdus prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare, iar conform O.U.G.
nr. 24/2006 aplicarea acestui articol se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2008

 Art. 1672:
 (1) În perioada eşalonării vârstelor standard de pensionare şi a stagiilor de cotizare prevăzute în
anexa nr. 3, cererea de pensionare pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată
parŃială, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant, în termen de 90 de zile de
la data îndeplinirii condiŃiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii în a cărei rază se află
domiciliul acestuia.
 (2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III, cererea de pensionare împreună
cu actele doveditoare se depun de către angajator sau instituŃia care efectuează plata drepturilor de
                                                    54
şomaj, după caz, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiŃiilor de pensionare, la casa
teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul asiguratului.
 (3) Drepturile de pensii se acordă şi se plătesc în condiŃiile prevăzute la art. 83, în raport cu
termenul prevăzut la alin. (1) şi (2).
  *Art.167 2 a fost introdus prin O.U.G. nr. 49/2001cu modificările ulterioare şi a fost modificat prin
O.U.G. nr. 9/2003, cu modificările ulterioare.

 Art. 168:
 (1) Guvernul va lua măsuri de recorelare a tuturor categoriilor de pensii, având în vedere
schimbările produse în baza de calcul a acestora începând cu anul 1991, ca urmare a trecerii la
salarii individuale brute, a luării în considerare a sporurilor cu caracter permanent, precum şi a
majorării salariilor în sectorul bugetar sau negocierii acestora la societăŃi comerciale şi regii
autonome.
 (2) Metodologia de recorelare a pensiilor în condiŃiile prevăzute la alin. (1) va fi stabilită prin
hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
 (3) După intrarea în vigoare a prezentei legi, pe baza analizei rezultatelor recorelării aplicate
conform prevederilor alin. (1) şi (2) Guvernul poate adopta măsuri suplimentare de recorelare a
pensiilor stabilite pe baza legislaŃiei anterioare.
 (4) Programul şi metodologia de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor alin. (3), se stabilesc
prin hotărâri ale Guvernului.
 (5) În cazul pensiilor de asigurări sociale ale agricultorilor, stabilite anterior datei de 29 iulie 1992,
recorelarea pensiilor se face pe baza determinării timpului util conform metodologiei care a fost
folosită la aplicarea prevederilor Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare.
*Art. 168 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 169:
 (1) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea
acesteia.
 (11) Recalcularea, la cerere, prin adăugarea stagiului de cotizare asimilat prevăzut la art. 38 alin.
(1) lit. b) se face şi în cazul pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001.
 (2) Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluŃionarea şi
contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.
 (3) Pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de
recalculare.
 *Art. 169 a fost modificat prin Legea nr. 276/2004.

 Art. 170:
 (1) Pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, în care o persoană a fost
asigurată simultan la două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care au fost integrate în
sistemul asigurărilor sociale de stat, la stabilirea punctajului perioadele respective se iau în calcul o
singură dată.

                                                     55
 (2) Pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, în care o persoană a fost
asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru agricultori şi la sistemul de
asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele
respective.

 Art. 171:
 (1) În cazul modificării numărului de urmaşi după intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru o
pensie stabilită pe baza legislaŃiei anterioare, pensia pentru soŃul supravieŃuitor se recalculează
potrivit prezentei legi, cu îndeplinirea condiŃiilor existente la data deciziei iniŃiale.
 (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislaŃiei
anterioare, la modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate.
 *Art. 171 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 172:
(1) Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanŃelor la data
intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza căreia a fost stabilit dreptul.
 (2) Până la înfiinŃarea secŃiilor de asigurări sociale şi a completelor specializate pentru asigurări
sociale la nivelul tribunalelor şi al curŃilor de apel, cererile privind raporturile de asigurări sociale,
născute în temeiul prezentei legi, se depun la instanŃele competente să le soluŃioneze conform
legislaŃiei anterioare.

 Art. 173:
 (1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României
primul-ministru va numi preşedintele CNPAS.
 (2) În termen de 30 de zile de la numirea preşedintelui CNPAS se constituie consiliul de
administraŃie şi se aprobă statutul CNPAS.

 Art. 174:
(1) În termen de 30 de zile de la data adoptării statutului CNPAS preia activităŃile corespunzătoare
funcŃionării şi organizării sistemului public de la Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale, direcŃiile
generale de muncă şi protecŃie socială judeŃene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de la
Institutul NaŃional de Expertiză Medicală şi Recuperarea CapacităŃii de Muncă şi Oficiul Central de
Plata Pensiilor.
 (11) CNPAS are în subordine Institutul NaŃional de Expertiză Medicală şi Recuperare a CapacităŃii
de Muncă, care este instituŃie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinŃifică. Rolul şi
atribuŃiile Institutului NaŃional de Expertiză Medicală şi Recuperare a CapacităŃii de Muncă vor fi
stabilite prin hotărâre a Guvernului.
 (2) În termenul prevăzut la alin. (1) CNPAS preia:
 a) în administrare - dotările, clădirile, spaŃiile şi terenurile proprietate publică a statului, utilizate
sau aflate în administrarea structurilor prevăzute la alin. (1), conform listei aprobate prin hotărâre a
Guvernului;
 b) în proprietate - casele de odihnă şi tratament balnear ale Ńărănimii, patrimoniul fostei Uniuni
NaŃionale a Cooperativelor Agricole de ProducŃie şi al uniunilor sale judeŃene, patrimoniul fostei
                                                      56
Case de Asigurări Sociale şi Pensii din CooperaŃia Meşteşugărească şi al unităŃilor sale teritoriale,
precum şi elementele de patrimoniu care se află sau care se va dovedi ulterior că s-au aflat în
proprietatea sistemelor de asigurări sociale integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat.
  (3) Casele de odihnă şi tratament balnear ale Ńărănimii, prevăzute la alin. (2) lit. b), se
organizează ca societate comercială cu acŃionar unic CNPAS. UnităŃile din teritoriu vor funcŃiona ca
sucursale care se vor denumi unităŃi de tratament balnear şi recuperare a capacităŃii de muncă.
Actul constitutiv al acestei societăŃi comerciale se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (4) CNPAS şi casele teritoriale de pensii au obligaŃia şi dreptul să revendice bunurile imobile care
au aparŃinut asigurărilor sociale, cele construite sau achiziŃionate din fonduri alocate de la bugetul
asigurărilor sociale de stat şi care au fost trecute în proprietatea statului sau a altor persoane
juridice, astfel:
  a) CNPAS se consideră urmaşul de drept la Casei Centrale a Asigurărilor Sociale;
  b) imobilele care au aparŃinut asigurărilor sociale, aflate în proprietatea statului, vor fi transmise în
proprietatea sau în administrarea CNPAS, prin hotărâre a Guvernului;
  c) acŃiunile în revendicare pentru reîntregirea patrimoniului se pot face atât de CNPAS, cât şi de
casele teritoriale de pensii în a căror rază se află bunurile şi elementele de patrimoniu ce urmează
să fie revendicate;
  d) toate demersurile făcute până în prezent (notificări, somaŃii) de către CNPAS şi casele
teritoriale de pensii se consideră legal şi corect întocmite şi sunt valabile în faŃa instanŃelor
judecătoreşti competente potrivit legii să soluŃioneze respectivele cauze.
  (5) Casele de odihnă şi tratament ale Ńărănimii, organizate în condiŃiile alin. (3), vor respecta
legislaŃia în vigoare privind destinaŃia profitului.
 *Art. 174 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001cu modificările ulterioare şi prin O.U.G. nr.
9/2003, cu modificările ulterioare.

 Art. 175:
 (1) De la data constituirii consiliului de administraŃie şi până la intrarea în vigoare a prezentei legi
CNPAS organizează casele teritoriale de pensii.
 (2) În termen de 30 de zile de la data adoptării statutului CNPAS preia de la Ministerul Muncii şi
SolidarităŃii Sociale, pe bază de protocol şi bilanŃ contabil, bugetul asigurărilor sociale de stat,
precum şi indicatorii aferenŃi cheltuielilor de personal, în raport cu numărul personalului preluat.
 (3) Personalul care va fi preluat de CNPAS şi de casele sale teritoriale de pensii va fi transferat în
interesul serviciului de la Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale, şi unităŃile sale subordonate.

 Art. 176:
 Până la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul, autorităŃile publice locale, cu sprijinul
prefecturilor, vor pune la dispoziŃie CNPAS localurile necesare în vederea funcŃionării caselor
teritoriale de pensii organizate potrivit prezentei legi.

 Art. 177:
 (1) Până la intrarea în vigoare a legii salarizării prevăzute la art. 143 salarizarea personalului
CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum şi indemnizaŃia membrilor consiliului de
administraŃie se stabilesc după cum urmează:
                                                     57
  a) salariile, precum şi veniturile sub forma altor drepturi salariale pentru personalul CNPAS, al
unităŃilor din subordinea acesteia şi al caselor teritoriale de pensii se stabilesc pe baza
reglementărilor în vigoare aprobate pentru aparatul propriu al Ministerul Muncii şi SolidarităŃii
Sociale, sau, după caz, pentru unităŃile din subordinea sau din administrarea acestuia;
  b) indemnizaŃia de şedinŃă pentru membrii consiliului de administraŃie este egală cu 10% din
indemnizaŃia lunară a unui secretar de stat; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de
administraŃie ca urmare a participării la şedinŃe nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaŃia
lunară a unui secretar de stat.
  (2) Personalul prevăzut la art. 175 alin. (3) îşi va păstra salariul de bază şi celelalte drepturi
salariale avute anterior, dacă va ocupa aceleaşi funcŃii, grade sau trepte profesionale.
  (3) Cheltuielile privind salarizarea personalului CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii, precum şi
indemnizaŃiile membrilor consiliului de administraŃie se suportă din bugetul asigurărilor sociale de
stat.
 * Art. 177 a fost modificat prin O.U.G. nr. 294/2000.

 Art. 178:
Abrogat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 179:
 Modelul declaraŃiei privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată către bugetul
asigurărilor sociale de stat, al declaraŃiei de asigurare, al contractului de asigurare, precum şi
modelele celorlalte documente necesare în vederea evidenŃei drepturilor şi obligaŃiilor de asigurări
sociale se stabilesc de CNPAS şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data
intrării în vigoare a prezentei legi.

 Art. 180:
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile
suplimentare, pensiile de asigurări sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislaŃiei anterioare,
precum şi ajutoarele sociale stabilite potrivit legislaŃiei de pensii devin pensii în înŃelesul prezentei
legi.
 (2) CNPAS va lua măsurile necesare astfel încât la data intrării în vigoare a prezentei legi să
determine punctajul mediu anual al fiecărui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor
cuvenite conform legislaŃiei anterioare, pe categoriile de pensii prevăzute la art. 40, din care s-a
dedus contribuŃia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată conform legii, la valoarea unui
punct de pensie, stabilită în condiŃiile art. 80.
 (3) Pensionarilor de asigurări sociale de stat ale căror drepturi stabilite în perioada 1 ianuarie
1998 - 31 martie 2001 sunt mai mari decât un punctaj mediu estimat pentru persoanele ce se vor
pensiona în condiŃiile prezentei legi, pe lângă punctajul mediu anual determinat conform
prevederilor alin. (2), li se atribuie şi acest punctaj mediu estimat, care se are în vedere la
operaŃiunile de indexare şi recorelare.
 (31) Se exceptează de la prevederile alin. (3) pensionarii de asigurări sociale de stat ale căror
drepturi de pensie s-au stabilit pe baza salariilor din ultimii 5 ani de activitate sau pe baza salariilor
de până la data de 1 aprilie 1992. Acestor categorii de persoane li se aplică prevederile alin. (2).
                                                    58
 (4) Punctajul mediu estimat, prevăzut la alin. (3), se calculează de CNPAS.
 (5) Punctajul mediu anual şi punctajul mediu estimat se pot corecta corespunzător recorelării
prevăzute la art. 168 alin. (3)-(5).
 (51) După definitivarea procesului de recorelare, punctajul mediu anual al pensiilor cuvenite
persoanelor prevăzute la alin. (31) nu poate fi mai mic decât cel calculat la data de 1 aprilie 2001.
 (6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art. 76, luându-se în considerare
punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin. (2), (3),
(5) şi (51).
 (7) În situaŃia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decât cel stabilit
în baza legislaŃiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos.
 *Art. 180 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare şi prin O.U.G. nr.
9/2003, cu modificările ulterioare.

 Art. 1801:
 (1) De prevederile art. 180 beneficiază şi magistraŃii pensionaŃi în baza Legii nr. 92/1992 pentru
organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru partea din
pensia de serviciu care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru pensia
suplimentară.
 (2) Punctajul mediu al magistraŃilor pensionari se determină şi se evidenŃiază distinct pentru
pensia de asigurări sociale de stat, respectiv pentru pensia suplimentară.
 (3) În situaŃiile reglementate la alin. (1) şi (2) se păstrează în plată drepturile stabilite în baza
legislaŃiei anterioare intrării în vigoare a prezentei legi.
 *Art. 180 1 a fost introdus prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 181:
Abrogat. prin art. I pct. 751 din O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 182:
Până la data intrării în vigoare a prezentei legi CNPAS comunică conturile în care se virează
sumele reprezentând contribuŃia de asigurări sociale.

 Art. 183:
 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi contribuŃia de asigurări sociale, suportată de asiguraŃii
prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI, nu va diminua venitul net al acestora.
 (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) pentru asiguraŃii prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI se
realizează prin majorarea drepturilor salariale şi a veniturilor asigurate corespunzător cotei de
contribuŃie de asigurări sociale suportate de aceştia conform prezentei legi.
 (3) Pentru asiguraŃii care realizează venituri salariale lunare mai mari decât plafonul stabilit la 3
salarii medii brute pe economie majorarea prevăzută la alin. (2) se aplică la acest plafon.
 (4) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contribuŃiei de asigurări sociale, respectiv
la majorarea drepturilor salariale şi a veniturilor asigurate, astfel încât contribuŃia de asigurări
sociale suportată de asiguraŃi să nu conducă la diminuarea venitului net al acestora, se va face pe
baza normelor metodologice aprobate de Guvern.
                                                    59
  Art. 184:
 (1) Reluarea în plată a pensiilor stabilite conform legislaŃiei anterioare, suspendate în momentul
intrării în vigoare a prezentei legi, se face în cuantumul determinat conform art. 180, cu respectarea
condiŃiilor legale existente la data stabilirii iniŃiale a pensiei.
  (2) Pensiile stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată devin
pensii pentru limită de vârstă la împlinirea vârstelor de 62 de ani bărbaŃii şi de 57 de ani femeile şi
se recalculează pe baza metodologiei prevăzute la art. 180, prin eliminarea diminuării aplicate
cuantumului la data stabilirii iniŃiale şi prin adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în
perioada de anticipare.
 * Art. 184 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 185:
 (1) Cererile înregistrate şi nesoluŃionate până la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor soluŃiona
conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de asigurări sociale şi pensii.
 (2) Drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi se achită
pe duratele şi în procentele prevăzute de prezenta lege, dacă acestea sunt în avantajul
beneficiarilor. Procentele vor fi aplicate la baza de calcul stabilită iniŃial pentru deschiderea acestor
drepturi.
 (3) În caz contrar se menŃin drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare
a prezentei legi.
 *Art. 185 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 186:
 Cheltuielile privind organizarea şi funcŃionarea sistemului public, prevăzute la art. 142, vor fi
stabilite în valori de 5% pentru primul an de funcŃionare a CNPAS, 4,5% pentru cel de-al doilea an
şi, respectiv, 4% pentru cel de-al treilea an.

 Art. 1861:
 Pentru anul 2001 salariul mediu brut pe economie în baza art. 5 alin. (3) reprezintă salariul mediu
brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001.
 *Art. 186 1 a fost introdus prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

                      CAPITOLUL X
                      DispoziŃii finale

 Art. 187:
 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaŃii de asigurări sociale se recuperează de la
beneficiari în termenul de prescripŃie de 3 ani.
 (2) În cazul prestaŃiilor de asigurări sociale, altele decât pensiile, recuperarea sumelor prevăzute
la alin. (1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de instituŃia care efectuează plata
drepturilor de asigurări sociale.
 (3) Casele teritoriale de pensii recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuŃi la
alin. (2).
                                                     60
 (4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recuperează de la
beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu. Sumele rămase
nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaŃi nu se mai urmăresc.
*Art. 187 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

 Art. 188:
(1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de prestaŃii de asigurări sociale, ca urmare a unei infracŃiuni
săvârşite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăŃi a sumelor necuvenite,
plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.
 (2) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1), rămase nerecuperate de la asiguraŃii decedaŃi, se
recuperează de la moştenitori, în condiŃiile dreptului comun.
 (3) Debitele provenite din drepturi de asigurări sociale se recuperează prin executorii proprii ai
CNPAS şi constituie venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 189:
 Angajatorii, persoane fizice şi juridice, sunt obligaŃi să pună la dispoziŃie CNPAS şi caselor
teritoriale de pensii datele şi documentele necesare pentru atribuirea codului personal şi întocmirea
evidenŃelor privind stagiul de cotizare, conform unei metodologii elaborate de CNPAS şi publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Art. 190:
În aplicarea prezentei legi CNPAS poate emite norme care vor fi publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

 Art. 191:
 Baza de date privind asiguraŃii sistemului public este proprietatea CNPAS şi are caracter
confidenŃial.

Art. 192:
Stabilirea şi plata unor drepturi finanŃate din bugetul de stat se efectuează în continuare prin
CNPAS şi prin casele teritoriale de pensii.

 Art. 1921:
 (1) În cazul pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem de asigurări sociale al
agricultorilor, cuantumul pensiei aferente punctajelor medii anuale obŃinute prin aplicarea
prevederilor art. 180 alin. (1) şi (2), precum şi partea din cuantumul pensiei rezultată prin aplicarea
prevederilor art. 168 alin. (5) se suportă de la bugetul de stat.
 (2) Se suportă, de asemenea, de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aferente
punctajelor medii anuale obŃinute prin valorificarea, după data de 1 aprilie 2001, a fiecărui an util
realizat în cadrul fostelor unităŃi agricole cooperatiste, a fiecărui an de contribuŃie realizat de Ńăranii
cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr.
80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări ale agricultorilor, precum şi a perioadelor de

                                                    61
contribuŃie realizate, conform acestei legi, după data de 29 iulie 1992 şi până la data de 1 aprilie
2001.
 (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.
 *Art. 192 1 a fost introdus prin Legea nr. 352/2004.

  Art. 193:
 (1) La efectuarea oricăror operaŃiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor
drepturi de asigurări sociale de către CNPAS şi de casele teritoriale de pensii se percep tarife sau
comisioane procentuale de până la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operaŃiunii
financiare. OperaŃiunile pentru care se plătesc tarife sau se percep comisioane, precum şi nivelul
acestora se stabilesc prin decizie a preşedintelui CNPAS.
  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) operaŃiunile legate de stabilirea şi plata prestaŃiilor
sociale, finanŃate din bugetul de stat şi din bugetele fondurilor speciale, pentru care CNPAS
percepe contravaloarea cheltuielilor materiale şi a manoperei aferente serviciilor efectuate.
  (3) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) şi (2) constituie venituri ale
bugetului asigurărilor sociale de stat.
 *Art. 193 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare şi prin OUG nr.
69/2006.

  Art. 194:
 (1) Între sistemul public şi celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, neintegrate până la data
intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile
de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii
drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate şi de urmaş, precum şi a altor drepturi de
asigurări sociale prevăzute de prezenta lege.
  (21) La acordarea indemnizaŃiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a)-e), baza
de calcul se constituie conform art. 99 alin. (1), (2) sau (3), după caz, numai din veniturile realizate
în lunile în care persoana a fost asigurată în sistemul public de pensii.
  (3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), care
constituie şi vechime în muncă sau în serviciu în sistemul pensiilor militare şi în celelalte sisteme
proprii de asigurări sociale neintegrate, se iau în calcul, opŃional, în unul dintre sisteme.
  (4) Decontarea între sistemul public şi celelalte sisteme de asigurări sociale neintegrate încetează
începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă.
  (5) În situaŃiile prevăzute la alin. (4) prevederile art. 180 se vor aplica doar pentru cuantumul
pensiilor stabilit pe baza vechimii în muncă realizate în sectorul asigurărilor sociale de stat.
 *Art. 194 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare şi prin O.U.G. nr.
9/2003, cu modificările ulterioare.

  Art. 195:
 Sumele ce urmează să fie achitate beneficiarilor de drepturi stabilite potrivit prevederilor prezentei
legi se întregesc la o mie de lei în favoarea acestora, după deducerea eventualelor obligaŃii.
 *Art. 195 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.

                                                   62
 Art. 196:
 Prezenta lege intră în vigoare în termen de un an de la data publicării ei în Monitorul Oficial al
României, Partea I, cu excepŃia prevederilor art. 3, 140, 141, 143, 168, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, ale art. 180 alin. (2)-(4), ale art. 182 şi 186, care intră în vigoare la data publicării acesteia
în Monitorul Oficial al României.

 Art. 197:
Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta lege.

  Art. 198:
 La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
  - prevederile referitoare la stabilirea vechimii în muncă pentru drepturi de asigurări sociale din
Decretul nr. 112/1965 privind acordarea unor drepturi personalului muncitor trimis să lucreze în Ńări
cu climă greu de suportat, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 10 din 22 martie 1965, cu
modificările ulterioare;
  - H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale de
stat, publicată în ColecŃia de hotărâri şi dispoziŃii a Consiliului de Miniştri nr. 33 din 21 august 1965,
cu modificările ulterioare;
  - Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuŃia pentru asigurările sociale de stat, publicat în
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 112 din 18 octombrie 1972, cu modificările ulterioare;
  - art. 10 şi prevederile referitoare la fişa de pensie din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de
muncă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976;
  - Decretul nr. 217/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a
comisiilor de pensii şi asigurări sociale şi a comisiilor de expertiză medicală şi recuperare a
capacităŃii de muncă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 16 iulie 1977;
  - Decretul nr. 216/1977 privind criteriile şi normele de încadrare în gradele de invaliditate, publicat
în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 16 iulie 1977;
  - Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenŃa socială, publicată în
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 august 1977, cu modificările ulterioare;
  - Decretul nr. 232/1986 pentru modificarea unor dispoziŃii legale cu privire la pensia suplimentară,
cu excepŃia articolului II, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 40 din 30 iunie 1986;
  - Decretul-lege nr. 70/1990 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la
pensii, asigurări sociale şi ocrotiri sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24
din 9 februarie 1990, cu modificările ulterioare;
  - Decretul-lege nr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soŃiei salariate care îşi urmează soŃul
trimis în misiune permanentă în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
20 din 6 februarie 1990;
  - Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, a activităŃilor şi categoriilor
profesionale cu condiŃii deosebite, care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea
pensionării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 20 martie 1990;
  - Ordinul nr. 100/1990 privind completarea Ordinului 50/1990;
                                                     63
  - Ordinul nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităŃilor şi categoriilor
profesionale cu condiŃii deosebite, care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea
pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990;
  - art. 10 şi 11 din Decretul-lege nr. 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din
transporturile pe calea ferată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 20 martie
1990;
  - Decretul-lege nr. 114/1990 privind încadrarea unor categorii de salariaŃi în grupele I şi II de
muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 2 aprilie 1990;
  - Legea nr. 73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurări sociale, precum şi de modificare şi
completare a unor reglementări din legislaŃia de asigurări sociale şi pensii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 decembrie 1991;
  - Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaŃia de
asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 26 mai 1992;
  - Hotărârea Guvernului nr. 723/1992 privind preluarea în plată, prin Ministerul Muncii şi
SolidarităŃii Sociale, a ajutoarelor acordate emigranŃilor politici greci prin societatea de Cruce Roşie
din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 4 decembrie 1992;
  - Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 9 februarie 1994, cu modificările
ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 89/1993 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale şi pensiilor
scriitorilor în sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 50 din 5 martie 1993;
  - Hotărârea Guvernului nr. 326/1993 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale şi pensiilor
compozitorilor şi muzicologilor în sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 170 din 21 iulie 1993;
  - Legea nr. 34/1993 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al cooperaŃiei
meşteşugăreşti în sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 128 din 15 iunie 1993;
  - Legea nr. 52/1993 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii
Ortodoxe Române în sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 157 din 12 iulie 1993;
  - Legea nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 5 din 13 ianuarie 1995;
  - Legea nr. 117/1995 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale pentru cultele armeano-
gregorian, creştin de rit vechi şi musulman în sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 8 decembrie 1995;
  - Legea nr. 127/1995 privind integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale membrilor
Uniunii Artiştilor Plastici din România în sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995;
  - Legea nr. 42/1996 privind integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale cineaştilor în
sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din
29 mai 1996;

                                                   64
 - Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea măsurilor de protecŃie socială a pensiilor de
asigurări sociale de stat şi militare, stabilite şi recalculate după data de 1 august 1996, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996, cu modificările ulterioare;
 - Legea nr. 49/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de
asigurări sociale de stat şi asistenŃa socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
58 din 8 aprilie 1997;
 - Legea nr. 120/1997 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997;
 - Legea nr. 86/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de
asigurări sociale de stat şi asistenŃa socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
107 din 30 mai 1997;
 - Legea nr. 203/1997 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din
România în sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 350 din 10 decembrie 1997;
 - Legea nr. 167/1998 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii
Române Unite cu Roma Greco-catolică în sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 1 octombrie 1998;
 - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale
bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraŃilor
din unităŃile cu atribuŃii în domeniul apărării naŃionale, ordinii publice şi siguranŃei naŃionale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 5 noiembrie 1998 (aprobată prin
Legea nr. 128/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 20 iulie 1999);
 - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr.
389/1972 cu privire la contribuŃia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin
Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaŃia de asigurări
sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 1 februarie 1999, aprobată
prin Legea nr. 72/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 19 martie
2001;
 - orice alte dispoziŃii contrare prezentei legi.
* Art. 198 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
                                                   65
                                                  ANEXA Nr. 1


                             LISTA
                  cuprinzând personalul navigant din aviaŃia civilă,
               ale cărui locuri de muncă se încadrează în condiŃii speciale


1. Personal navigant pe:
a) avioane turboreactoare şi turbopropulsoare de transport;
b) avioane clasice de transport public;
c) avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate;
d) elicoptere şi avioane utilitare;
e) aeronave prototipuri la încercare în zbor.
2. Echipaje de recepŃie în zbor a aeronavelor, instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi, pe:
a) avioane clasice;
b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.
3. Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi, de serie
4. Personal navigant de control în zbor
5. Personal tehnic care execută recepŃia şi controlul tehnic în zbor al aeronavelor
6. Instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi de zbor fără motor
7. Personal de paraşutism profesionist care execută:
a) salturi din aeronavă în procesul de instrucŃie, antrenament sau salturi speciale;
b) salturi pentru recepŃia paraşutelor;
c) salturi din turnul de paraşutism;
d) instructor de paraşutism la bordul aeronavei din care se execută salturi cu paraşuta.
8. ÎnsoŃitori de bord
                                                      ANEXA Nr. 2


                             LISTA
                   cuprinzând profesiile din activitatea artistică
               ale căror locuri de muncă se încadrează în condiŃii speciale


 1. Balerin
 2. Dansator
 3. Acrobat
 4. Jongler
 5. Clovn
 6. CălăreŃ de circ
 7. Dresor de animale sălbatice
 8. Solist vocal de operă şi de operetă
 9. Instrumentist la instrumente de suflat
 10. Cascador


                                                      ANEXA Nr. 3


      VARSTELE STANDARD DE PENSIONARE SI STAGIILE MINIME SI COMPLETE DE COTIZARE
         pentru femei si barbati, pe ani si pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015
       PERIOADA              FEMEI               BARBATI
                 Varsta      Stagiul     Stagiul  Varsta     Stagiul     Stagiul
                 asiguratei    complet     minim de  asiguratului  complet     minim
                 la iesirea la   de       cotizare  la iesirea   de cotizare   de cotizare
                 pensie      cotizare    ani/luni  la pensie    ani/luni    ani/luni
                 ani/luni     ani/luni
      1            2         3       4     5        6      7
aprilie 2001 - martie 2002   57          25    10       62       30      10
aprilie 2002 - septembrie  57/1   25/1   10/1  62/1  30/1  10/1
2002
octombrie 2002 - martie   57/2   25/2    10/2  62/2  30/2  10/2
2003
aprilie 2003 - septembrie  57/3   25/3    10/3  62/3  30/3  10/3
2003
octombrie 2003 - martie   57/4   25/4    10/4  62/4  30/4  10/4
2004
aprilie 2004 - septembrie  57/5   25/5    10/5  62/5  30/5  10/5
2004
octombrie 2004 - martie   57/6   25/6    10/6  62/6  30/6  10/6
2005
aprilie 2005 - iulie 2005  57/7   25/7    10/7  62/7  30/7  10/7
august 2005 - noiembrie   57/8   25/8    10/8  62/8  30/8  10/8
2005
decembrie 2005 - martie   57/9   25/9   10/9  62/9  30/9  10/9
2006
aprilie 2006 - iulie 2006  57/10   25/10 10/10   62/10  30/10  10/10
august 2006 - noiembrie   57/11   25/11 10/11    62/11  30/11  10/11
2006
decembrie 2006 - martie   58      26  11   63   31   11
2007
aprilie 2007 - iulie 2007  58/1     26/2  11/2  63/1  31/2  11/2
august 2007 - noiembrie   58/2     26/4  11/4  63/2  31/4  11/4
2007
decembrie 2007 - martie   58/3   26/6   11/6  63/3  31/6  11/6
2008
aprilie 2008 - iulie 2008  58/4  26/8    11/8  63/4  31/8  11/8
august 2008 - noiembrie   58/5  26/10    11/10  63/5  31/10  11/10
2008
decembrie 2008 - martie   58/6  27     12   63/6  32   12
2009
aprilie 2009 - iulie 2009  58/7  27/2   12/2  63/7  32/2  12/2
august 2009 - noiembrie   58/8   27/4  12/4  63/8  32/4  12/4
2009
decembrie 2009 - martie   58/9   27/6  12/6  63/9  32/6  12/6
2010
aprilie 2010 - iulie 2010  58/10   27/8  12/8  63/10  32/8  12/8
august 2010 - noiembrie   58/11  27/10  12/10  63/11  32/10  12/10
2010
decembrie 2010 - martie   59   28    13   64   33   13
2011
aprilie 2011 - iulie 2011  59/1  28/2   13/2  64/1  33/2  13/2
august 2011 - noiembrie   59/2  28/4   13/4  64/2  33/4  13/4
2011
decembrie 2011 - martie   59/3  28/6   13/6  64/3  33/6  13/6
2012
aprilie 2012 - iulie 2012  59/4  28/8   13/8  64/4  33/8  13/8
august 2012 - noiembrie   59/5   28/10  13/10  64/5  33/10  13/10
2012
decembrie 2012 - martie   59/6   29   14   64/6  34   14
2013
aprilie 2013 - iulie 2013   59/7  29/2   14/2  64/7  34/2  14/2
august 2013 - noiembrie   59/8   29/4   14/4  64/8  34/4  14/4
2013
decembrie 2013 - martie   59/9   29/6   14/6  64/9  34/6  14/6
2014
aprilie 2014 - iulie 2014  59/10  29/8   14/8  64/10  34/8  14/8
august 2014 - noiembrie   59/11  29/10  14/10  64/11  34/10  14/10
2014
decembrie 2014 - martie   60    30    15   65   35   15
2015
                                                      ANEXA Nr. 4


                      BARBATI
               REDUCEREA VARSTELOR STANDARD DE PENSIONARE
          in functie de stagiul de cotizare realizat in conditii speciale de munca
             1. Stagiul complet de cotizare intre 30 si 31 de ani
               (perioada aprilie 2001 - noiembrie 2006)

Reducerea varstei de Stagiul  de   cotizare   Stagiul de cotizare de Stagiul total de cotizare
pensionare cu:    realizat            realizat in alte conditii de necesar
            in conditii speciale     munca
    (ani)     (ani)     (luni)     (ani)      (luni)   (ani)   (luni)

     10       20       -         -     -      20      -
     9       18       -       3       -      21      -
     8       16       -        6      -      22      -
     7       14       -       9       -      23      -
     6       12       -       12      -      24      -
     5       10       -       15       -      25      -
     4       8        -       18       -      26      -
     3       6        -       21      -      27      -
     2       4        -      24       -      28      -
     1       2        -       27         -    29      -

             2. Stagiul complet de cotizare intre 31 si 32 de ani
              (perioada decembrie 2006 - noiembrie 2008)

Reducerea   varstei  de Stagiul de cotizare realizat  Stagiul de cotizare de   Stagiul total de
pensionare cu:         in conditii speciale    realizat in alte conditii  cotizare necesar
                              de munca
     (ani)         (ani)         (luni) (ani)     (luni)    (ani)  (luni)
     10           20       -      -     -      20    -
     9           18        -       3    -      21    -
     8           16        -      6     -      22    -
     7          14        -       9    -      23    -
     6           12        -      12     -      24    -
     5          10        -      15     -      25    -
     4           8        -      18     -      26    -
     3            6       -      21     -      27    -
     2          4         -      24    -      28    -
     1          2          -      27   -      29    -
* Punctele 1 si 2 au fost modificate prin Rectificarea din 27/04/2000.

          3. Stagiul complet de cotizare intre 32 si 33 de ani
            (perioada: decembrie 2008 - noiembrie 2010)
           Stagiul de cotizare     Stagiul de cotizare de      Stagiul total de
Reducerea varstei de realizat          realizat             cotizare necesar
pensionare cu:     in conditii speciale  in alte conditii de
                        munca
    (ani)    (ani)     (luni) (ani)       (luni)    (ani)      (luni)
     10     22       -     -          -   22        -
     9     19       9     3          3    23         -
     8     17       7    6           5    24         -
     7     15       4    9          8     25         -
     6     13       2    12         10     26         -
     5     11       -    16          -    27        -
     4     8       10   19          2    28          -
     3     6       7    22          5     29           -
     2     4       5    25          7    30         -
     1     2       3    28          9    31         -
                 4. Stagiul complet de cotizare intre 33 si 34 de ani
                  (perioada: decembrie 2010 - noiembrie 2012)

Reducerea   varstei  de Stagiul de cotizare     Stagiul de cotizare de    Stagiul total de
pensionare cu:       realizat          realizat in alte conditii  cotizare necesar
               in conditii        de munca
               speciale

     (ani)        (ani)   (luni)    (ani)     (luni)      (ani)     (luni)
     10         23     -           -   -        23       -
     9         20     9          3   3        24       -
     8         18     6        6     6        25       -
     7         16     2        9      10        26       -
     6         13     11       13     1        27       -
     5         11     7       16      5        28       -
     4         9     3        19     9        29       -
     3         6     11       23      1        30       -
     2         4     8       26      4        31       -
     1         2     4       29      8        32       -

             5. Stagiul complet de cotizare intre 34 si 35 de ani
              (perioada: decembrie 2012 - noiembrie 2014)

Reducerea varstei Stagiul de cotizare    Stagiul de cotizare de     Stagiul total de
de pensionare cu: realizat in conditii    realizat in alte conditii    cotizare necesar
         speciale          de munca
     (ani)    (ani)   (luni)        (ani) (luni)      (ani)  (luni)
     10   24     -        -        -        24    -
     9    21     8        3        4        25    -
     8    19     3        6        9        26    -
     7    16     10       10       2        27    -
     6    14     5        13       7        28    -
     5     12     -       17       -      29    -
     4     9      8       20       4      30    -
     3     7      3       23       9      31    -
     2     4      10      27       2      32    -
     1     2      5       30       7      33    -

               6. Stagiul complet de cotizare de 35 de ani
                 (incepand cu luna decembrie 2014)
Reducerea varstei   Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare de Stagiul total de
de pensionare cu:   realizat in conditii realizat          cotizare necesar
           speciale        in alte conditii de munca

     (ani)    (ani)    (luni)    (ani)        (luni)  (ani)  (luni)
     10     24     -      -          -    24   -
     9     22     6      3          6    26   -
     8     20     -      7          -    27   -
     7     17     6      10         6    28   -
     6     15     -      14         -    29   -
     5     12     6      17         6    30   -
     4     10     -      21         -    31   -
     3     7      6      24         6    32   -
     2     5      -      28         -    33   -
     1     2      6      31         6    34   -

 *Punctul 6 din anexa nr. 4 a fost modificat prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
                                               ANEXA Nr. 5


                     FEMEI
              REDUCEREA VARSTELOR STANDARD DE PENSIONARE
         in functie de stagiul de cotizare realizat in conditii speciale de munca

        1. Stagiul complet de cotizare intre 25 si 26 de ani
          (perioada: aprilie 2001 - noiembrie 2006)
Reducerea varstei    Stagiul de   Stagiul de cotizare Stagiul total de
de pensionare cu: cotizare realizat     de realizat    cotizare necesar
            in conditii     in alte conditii
             speciale       de munca

   (ani)       (ani)  (luni)  (ani)   (luni)  (ani)  (luni)
    10        15     -    -     -    15     -
    9        13     6    2    6     16     -
    8        12     -    5     -    17     -
    7        10     6    7    6     18     -
    6         9     -   10     -    19     -
    5         7     6   12    6     20     -
    4         6     -   15     -    21     -
    3         4     6   17    6     22     -
    2         3     -   20     -    23     -
    1         1     6   22    6     24     -
         2. Stagiul complet de cotizare intre 26 si 27 de ani
           (perioada: decembrie 2006 - noiembrie 2008)

Reducerea varstei   Stagiul     de     Stagiul   de Stagiul total de
de pensionare cu:   cotizare realizat     cotizare   de cotizare
            in    conditii    realizat in alte necesar
            speciale         conditii   de
                         munca

    (ani)    (ani)      (luni)    (ani)   (luni)     (ani)  (luni)
     10     16       -      -     -       16    -
     9     14       5      2     7       17    -
     8     12       10      5     2       18    -
     7     11       3      7     9       19    -
     6     9        8      10     4       20    -
     5     8        -      13     -       21    -
     4     6        5      15     7       22    -
     3     4        10      18     2       23    -
     2     3        3      20     9       24    -
     1     1        8      23     4       25    -

     3. Stagiul complet de cotizare intre 27 si 28 de ani
       (perioada: decembrie 2008 - noiembrie 2010)
Reducerea varstei de Stagiul         de Stagiul de cotizare Stagiul total de
pensionare cu:       cotizare realizat  de realizat in alte cotizare necesar
              in conditii speciale conditii de munca

    (ani)        (ani)    (luni)      (ani)      (luni)  (ani)   (luni)
     10         17     -        -        -     17     -
     9         15     3        2        9    18     -
     8         13     7        5        5    19     -
     7         11     11        8      1       20     -
              6        10    2      10   10   21      -
              5        8     6      13    6   22      -
              4        6     10      16    2   23      -
              3        5     1      18   11   24      -
              2        3     6      21    6   25      -
              1        1     9      24    3   26      -
*Pct. 3 din Anexa 5 a fost modificat prin Rectificarea din 27/04/2000.

             4. Stagiul complet de cotizare intre 28 si 29 de ani
              (perioada: decembrie 2010 - noiembrie 2012)
     Reducerea varstei de Stagiul      de Stagiul     de Stagiul total    de
     pensionare cu:      cotizare realizat cotizare    de cotizare
                  in    conditii realizat in alte necesar
                  speciale     conditii    de
                           munca

          (ani)       (ani)    (luni)  (ani)  (luni)  (ani)  (luni)
          10        18     -    -    -    18   -
          9        16     1    2    11    19   -
          8        14     4    5    8    20   -
          7        12     6    8    6    21   -
          6        10     9    11   3    22   -
          5        8      11    14   1    23   -
          4        7      2    16   10    24   -
          3        5      5    19   7    25   -
          2        3      7    22   5    26   -
          1        1      10    25   2    27   -
           5. Stagiul complet de cotizare intre 29 si 30 de ani
            (perioada: decembrie 2012 - noiembrie 2014)

Reducerea   Stagiul de      Stagiul de cotizare Stagiul  total   de
varstei   de cotizare realizat   de realizat in alte cotizare necesar
pensionare cu: in conditii      conditii de munca
        speciale

     (ani)  (ani)   (luni)  (ani)   (luni)  (ani)       (luni)
     10   19     -    -     -    19          -
     9   17     2    2     10    20          -
     8   15     3    5     9    21          -
     7   13     4    8     8    22          -
     6   11     5    11     7    23          -
     5   9     6    14     6    24          -
     4   7     8    16     4    25          -
     3   5     8    20     4    26          -
     2   3     10    23     2    27          -
     1   1     11    26     1    28          -

             6. Stagiul complet de cotizare de 30 de ani
              (incepand cu luna decembrie 2014)

  Reducerea   Stagiul de     Stagiul   de  Stagiul total de
  varstei   de cotizare realizat cotizare    de  cotizare necesar
  pensionare cu: in conditii peciale realizat in alte
                   conditii   de
                   munca
  (ani)     (ani)   (luni)  (ani) (luni)    (ani)  (luni)
  10      20    -     -    -     20   -
   9      18    -     3     -    21   -
     8        16    -     6     -   22    -
    7        14    -     9     -   23    -
    6         12    -     12   -     24    -
    5         10    -     15   -     25    -
    4        8    -     18   -     26    -
    3        6    -     21   -     27    -
    2        4    -     24   -     28    -
     1        2    -     27   -     29    -                                                      ANEXA Nr. 6


                        SALARIUL MEDIU ANUAL
          * Anexa nr. 6 a fost modificată prin O.U.G. nr. 49/2001, cu modificările ulterioare.
Anul           SALARIUL    MEDIU
             ANUAL (lei)
        brut   net
1938     168    -
1947     261    -
1948     293    -
1949     335    -
1950     366    337
1951     397    365
1952     403    370
1953     447    410
1954     487    456
1955     536    499
1956     593    549
1957     671    619
1958     747    684
1959  784    726
1960  854   802
1961  898   833
1962  947   880
1963  1.005  932
1964  1.046  965
1965  1.115  1.028
1966  1.179  1.083
1967  1.210  1.107
1968  1.248  1.139
1969  1.297  1.180
1970  1.434  1.289
1971  1.471  1.318
1972  1.498  1.339
1973  1.563  1.391
1974  1.663  1.471
1975  1.813  1.595
1976  1.964  1.712
1977  2.102  1.818
1978  2.344  2.011
1979   2.457  2.108
1980  2.602  2.238
1981  2.721  2.340
1982  2.936  2.525
1983  3.024  2.601
1984  3.224  2.773
1985  3.285  2.827
1986   3.317  2.855
1987   3.337  2.872
1988  3.422  2.946
1989  3.538  3.063
 1990    4.010   3.381
 1991-    Salariul mediu brut  lunar pe
1999     economie comunicat de Institutul
       National de Statistica si Studii
       Economice
 NOTĂ:
 Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale transmite către CNPAS datele pentru completarea anexei nr. 6.
 SURSA: Institutul NaŃional de Statistică şi Studii Economice.


                                                       ANEXA Nr. 7


                        SALARIUL MINIM PE łARĂ
Anul        Incepand cu ziua..... Salariul  minim Actul normativ prin care s-a stabilit
              luna.....  (lei)
 0         1            2          3
1949                    166
1950                    166
1951                    166
1952                    166
1953                    166
1954                    166
1955                    220
1956                    220
1957                    220
1957        1 mai          350
1958                    350
1959                    350
1959        1 august        400
1960                    400
 1961         400
1961  1 decembrie  475
1962          475
1963          475
1964          475
1965          475
1965  1 septembrie  550
1966          550
1967          550
1967  1 august    700
1968          700
1969          700
1970          700
1970  1 martie    750
1970  1 mai     800
1971          800
1972          800
197 2  1 septembrie  1.000
1973          1.000
1974          1.000
1974  1 august    1.140
1975          1.140
1975  1 iulie    1.200
1976          1.200
1977          1.200
1978          1.200
1979          1.200
1979  1 august    1.425
1980          1.425
1981          1.425
1982          1.425
1983          1.425
1983  1 septembrie  1.500
1984          1.500
1985          1.500
1986          1.500
1987          1.500
1988          1.500
1988  1 iulie    2.000
1989          2.000
1990          2.000
1991          2.000
1991  1 martie    3.150  H.G. nr. 133 din 25 februarie 1991
1991  1 aprilie   4.675  H.G. nr. 219 din 27 martie 1991
1991  1 mai     5.975  H.G. nr. 219 din 27 martie 1991
1991  1 septembrie  6.775  H.G. nr. 579 din 27 august 1991
1991  1 noiembrie  7.000  H.G. nr. 780 din 16 noiembrie 1991
1992  1 ianuarie   8.500  H.G. nr. 19 din 18 ianuarie 1992
1992  1 martie    9.150  H.G. nr. 149 din 27 martie 1992
 1992  1 mai     11.200  H.G. nr. 218 din 30 aprilie 1992
1992  1 septembrie  12.920  H.G. nr. 499 din 28 august 1992
1992  1 noiembrie  15.215  H.G. nr. 774 din 27 noiembrie 1992
1993  1 ianuarie   16.600  H.G. nr. 94 din 4 martie 1993
1993  1 martie    17.600  H.G. nr. 124 din 6 aprilie 1993
1993  1 mai     30.000  H.G. nr. 208 din 17 mai 1993
1993  1 octombrie  40.200  H.G. nr. 586 din 2 noiembrie 1993
1993  1 decembrie  45.000  H.G. nr. 683 din 29 noiembrie 1993
1994          45.000
1994  15 martie   60.000  H.G. nr. 90 din 11 martie 1994
1994  1 iulie    65.000  H.G. nr. 353 din 27 iunie 1994
1995          65.000
199 5  1 aprilie   75.000  H.G. nr. 184 din 31 martie 1995
1996                    75.000
1996      1 august          97.000           H.G. nr. 594 din 22 iulie 1996
1997                    97.000
1997      1 februarie        150.000             H.G. nr. 27 din 21 februarie 1997
1997      1 august          225.000             H.G. nr. 468 din 25 august 1997
1997      1 octombrie        250.000
1998      1 aprilie         350.000           H.G. nr. 208 din 31 martie 1998
1999      1 mai           450.000              H.G. nr. 296 din 15 aprilie 1999

 NOTĂ:
 Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale transmite către CNPAS datele pentru completarea anexei nr. 7.
 SURSA: Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:140
posted:2/27/2010
language:Romanian
pages:83