CONCEPT-PLAN VAN AANPAK

Document Sample
CONCEPT-PLAN VAN AANPAK Powered By Docstoc
					 CONCEPT-PLAN VAN AANPAK

UNIFORME OBJECT- EN VERWIJSBORDEN


  GEMEENTE HOF VAN TWENTE
                  1
Hof van Twente, maart 2009

Marieke van der Aa, Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Bedrijfscontacten
Henk Nikkels, Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Recreatie en Toerisme
Henk Bor, Afdeling Openbare Werken, Rayonmanager

Inhoud                                      Blz.


      Inhoudsopgave                             2

I      Aanleiding                              3


II     Omvang bordenplan                           3

III     categorieën verwijzings- en aanduidingsporten             4

    a.  Evenementenportaalborden                        4
    b.  bewegwijzering op industrieterreinen                  5
    c.  (object) verwijzing naar instellingen en algemene verwijzingen     5
    d.  recreatief/toeristische bewegwijzering                5/6
    e.  buurtschapsporten                           7

IV     Inventarisatie                            7

V      Bordkeuze                               7

VI     Criteria voor deelname                        8

VII     Randvoorwaarden voor bewegwijzeringplan               8/9

VIII    Uitzonderingen                            9

IX     Overeenkomstensysteem                         9

X      Verantwoordelijkheden en bevoegdheden                9/10

XI     Onderhoud bebording                         10

XII     Financieel/eigen bijdrage                     10/11

XIII    Communicatie                           ……...11

XIV     Resultaat                               11

XV     Planning/taakverdeling                        11
                                             2
                  I    Aanleiding

In de detailhandelsnota, vastgesteld door het college in april 2004, is als actiepunt
opgenomen de verbetering van de uitstraling van de verschillende kernen in Hof van Twente.
De verbetering kan onder andere worden gerealiseerd door aanschaf van uniforme
portaalborden en bewegwijzering op industrieterreinen.
In de nota recreatie en toerisme is ten aanzien van de toeristische bewegwijzering op blz. 4
een passage opgenomen dat monumenten, cultuurhistorische, belangrijke locaties en
buurtschappen worden geëtaleerd door een (bescheiden en eenduidig) systeem van
bebording en beschrijving. Gelet op de vele buurtschappen in onze gemeente en het
daarmee samenhangend kostenaspect heeft enige discussie plaatsgevonden over de wens
en noodzaak van dit onderdeel. Tijdens de dit voorjaar gehouden buurtschapavonden is de
wens tot buurtschapaanduiding echter regelmatig door de bewoners geuit, zodat in dit plan
van aanpak deze optie nadrukkelijk wordt uitgewerkt.
Bij besluit van 22 januari 2008 heeft het college van Burgemeester en wethouders de
Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling de opdracht gegeven een bordenplan op
te stellen.

In het kader van de vaststelling van de programmabegroting 2007, heeft de gemeenteraad
Voor 2008 € 100.000,00 beschikbaar gesteld ten behoeve uniforme bewegwijzering.
Daarnaast heeft het Provincie Overijssel (zie subsidiebeschikking d.d. 4 juni 2008, kenmerk
2008/0064973) in het kader van het provinciaal Meerjarenprogramma 2008 (pMJP) een
bijdrage van € 53.000,00 toegekend ten behoeve van een eenduidige toeristische
bewegwijzering en bijbehorende informatiepanelen.

In dit plan van aanpak wordt het pad geschetst om ervoor te zorgen dat in 2009 tot aanschaf
van de borden over kan worden gegaan.

               II    Omvang bordenplan
Dit plan behelst de realisering van een uniforme bebording, zowel binnen als buiten de
bebouwde kom, met inachtneming van de uitzondering op het gebied van grootte bij de
bebording in het buitengebied, en kleur met betrekking tot toeristisch recreatieve
verwijzingen.

Uit overleg met de diverse belangengroeperingen is naar voren gekomen dat er behoefte is
aan de volgende borden: evenementenportaalborden, bewegwijzering industrieterreinen,
(object) verwijzing naar instellingen (bibliotheek, politiebureau, gemeentehuis, VVV etc),
verwijsborden toeristische/recreatieve bedrijven en buurtschapborden.

De kernportaalborden die aan de invalswegen naar elke kern staan, veelal op de grens van
de bebouwde kom, zijn kwalitatief nog in zeer goede staat en vrijwel identiek in elke kern.
Deze borden worden in dit plan dan ook buiten beschouwing gelaten.

De bestaande informatiekasten met stadsplattegronden zijn voor enkele jaren terug geheel
vernieuwd en worden eveneens in dit plan van aanpak buiten beschouwing gelaten.

Vooruitlopend op invoering van een uniform bewegwijzeringsysteem heeft het college van
burgemeester en wethouders in nauw overleg met de buurtverenigingen in het voorjaar 2008
besloten om de buurtschapbebording met voorrang uit te voeren. Buurtschapborden
markeren het gemeenschapsgevoel.
Alle borden zullen worden uitgevoerd in de blauw witte kleur binnen een groen portaalbord.
Omdat de investering ten laste van de ten behoeve van dit project beschikbare budgetten
gaat, maakt dit onderdeel onder XI Financieel deel uit van dit plan.
Ook wordt de omvang van dit bordenplan beperkt tot die locaties, waarvan de gemeente
eigenaar is, of waarover de gemeente zeggenschap heeft / of op wegen waarvan de


                                               3
gemeente wegbeheerder is. Met andere woorden: De bewegwijzering langs rijks- en
provinciale wegen valt buiten de kaders van dit plan.

Uitgangspunt is het geleiden van weggebruikers om via de meest geschikte route het
gewenste einddoel te bereiken. Door een spectaculaire ontwikkeling van digitale
routeplanners, digitale routebeschrijvingen op websites van ondernemers en geavanceerde
navigatiesystemen zal steeds terughoudender met traditionele bewegwijzeringsystemen
kunnen worden omgegaan.

Uitgangspunt zal tevens zijn dat toeristisch-recreatieve bewegwijzering en lokale
bewegwijzering, waar mogelijk gecombineerd zullen worden. Afhankelijk van aanwezige
ruimte kan gekozen worden voor smalle portaalborden of van verzamelpalen.

Voor objecten die buiten de bebouwde kom gelegen zijn worden geen borden binnen de
bebouwde kom geplaatst met uitzondering van (object) verwijzing naar instellingen en
algemene verwijzingen.

       III CATEGORIEEN VERWIJZINGS- en AANDUIDINGSBORDEN


  a. Evenementenportaalborden

Aan de invalswegen naar elke kern staan, veelal op de grens van de bebouwde kom,
kernportaalborden.
In de detailhandelsnota is de wens geuit om langs de invalswegen van alle kernen (digitale)
evenementenborden te realiseren. Het uitgangspunt is hierbij de uniformiteit.
Het primaire doel van de evenementenportaalborden is om aan niet-commerciële
organisaties een goed alternatief te bieden om langs de openbare weg reclame te maken
voor de door hen georganiseerde activiteiten/evenementen. Denk hierbij aan koopzondagen,
braderieën, zomerfeesten, sportevenementen enz.
Bij de verdere uitwerking van dit onderdeel zullen beide opties, traditioneel en digitaal, ter
beoordeling worden voorgelegd.
Afstemming zal eveneens dienen plaats te vinden met het in voorbereiding zijnde
Reclamebeleid.

Daarnaast beschikken alleen de kernen Goor en Markelo op dit moment over
evenementenportaalborden. Aan de invalswegen van Goor staan er vijf en in Markelo vier
stuks. De borden in Goor zijn in eigendom bij de gemeente en in Markelo is de
ondernemersvereniging eigenaar. Uit oogpunt van uniformiteit van zowel bebording als
eigendomssituatie wordt voorgesteld Goor als voorbeeld te nemen.
Om elke kern op deze wijze van evenementenportaalborden te voorzien betekent dit een
investering van plm. € 20.000,00.
Bij een keuze voor “digitale” evenementenportaalborden in elke kern zal de investering plm.
€ 100.000,00 bedragen, waarbij daarnaast jaarlijks aan telefoon- en stroomkosten ongeveer
€ 2.000,00 betaald dient te worden.
Zeker bij de overweging om “digitale” evenementenborden te plaatsen zal men om financiële
redenen niet ontkomen aan commerciële reclame-uitingen op de borden.
                                               4
  b. Bewegwijzering op industrieterreinen

De bewegwijzering op industrieterreinen zijn deels verouderd en niet uniform in Hof van
Twente. In de detailhandelsnota is de wens geuit om de bewegwijzering op de
industrieterreinen te verbeteren. Het uitgangspunt is uniformiteit.
Het doel van bewegwijzering op industrieterreinen is om de verwijzing naar bedrijven goed
en helder te maken. Ook hier is het uitgangspunt uniformiteit en de borden zullen worden
uitgevoerd in zwarte teksten en symbolen in een wit veld op een blauwe achtergrond.
De gemeente Hof van Twente beschikt veelal over kleinschalige bedrijventerreinen in de
diverse kernen die hoofdzakelijk via één hoofdroute zijn te bereiken. Bewegwijzering kan
hierdoor meestal geclusterd worden door kleine smalle uniforme portalen te plaatsen,
waarbinnen via strokenbebording meerdere bedrijven worden verwezen.De kosten van de
portalen komen ten laste van de gemeente. De individuele bedrijfsverwijzingen ten laste van
de ondernemer.

  c.  (object) verwijzing naar instellingen en algemene verwijzingen

De (object) bewegwijzering die hoofdzakelijk plaatsvindt in de kernen, is deels verouderd en
niet uniform in Hof van Twente. Ook bij verwijzing naar openbare instellingen/gebouwen,
maar ook algemene verwijzingen naar bijv. parkeerterreinen, centrum enz. dient het
uitgangspunt uniformiteit te zijn.
In de Richtlijn bewegwijzering van CROW van juli 2005 is aangegeven dat lokale
objectbewegwijzering wordt uitgevoerd in zwarte teksten en symbolen in een wit veld op een
blauwe achtergrond.
Een eerste inventarisatie van de huidige objectverwijzing in de verschillende kernen geeft
een benodigd aantal borden te zien van bijna 270 stuks.
In tegenstelling tot toeristisch-recreatieve verwijzingen kan niet op voorhand een maximum
aantal borden per object worden vastgesteld. Naast een goede geleiding van weggebruikers
kan het uit het oogpunt van algemeen belang (bijv. volksgezondheid en verkeersveiligheid)
noodzakelijk zijn dat het aantal verwijzingen meer bedraagt dan 4.
Echter, door gedetailleerde informatie via stadsplattegronden, websites en het gebruik van
navigatiesystemen wordt hier in principe een maximum van 5 verwijzingen per object
voldoende geacht.
Zowel de investeringskosten als de onderhouds- en vervangingskosten van objectverwijzing
naar instellingen en algemene verwijzingen komen ten laste van de gemeente.
Ook musea, molens, landgoederen/kastelen, theater, monumenten en religieuze objecten
worden toegevoegd aan de lijst algemene verwijzingen.


  d. Toeristisch-recreatieve bewegwijzering

Zowel in de Beleidsnota Recreatie en Toerisme, als tijdens informatiebijeenkomsten met het
toeristisch bedrijfsleven is de wens tot uniforme bewegwijzering genoemd. De belangrijkste
redenen voor realisering van uniforme bewegwijzering zijn:
  • Het verhoogt de duidelijkheid en daarmee het nut van de bewegwijzering;
  • Sterker positioneren van recreatieve en toeristische bedrijven en objecten;
  • Een goede bewegwijzering straalt gastvrijheid uit.

Ondanks de enorme ontwikkeling van routeplanning via internet of navigatiesysteem is de
fysieke bewegwijzering nog niet weg te denken in het straatbeeld. Het belangrijkste
uitgangspunt bij het verwijzen naar toeristisch-recreatieve objecten is dat de gebruiker zo
lang mogelijk de verwijzingen volgt naar de naam van de vestigingsplaats of de plaats
waarmee de toeristische accommodatie wordt geassocieerd.
Pas op het punt waar de route naar het object hiervan gaat afwijken, start de speciale en als
zodanig herkenbare toeristische bewegwijzering.


                                              5
De volgende objecten kunnen onderdeel zijn van deze nieuwe bewegwijzering:
  • Recreatieobjecten, zoals zwembaden, sportvelden, dorpshuizen,
    dagrecreatieterreinen;
  • Overnachtingaccommodaties zoals campings, hotels, pensions, bed & breakfast;
  • Restaurants

Als standaard wordt voor zowel verblijfs- als dagrecreatieve bedrijven in het buitengebied
een maximum aantal verwijzingen aangehouden van 4. Bedrijven met een ligging direct aan
een provinciale weg kunnen met maximaal 2 borden bewegwijzerd worden. Hetzelfde geldt
voor verblijfs- en dagrecreatieve bedrijven binnen de bebouwde kom.
In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Om te kunnen deelnemen dienen dagrecreatieve objecten minimaal in het toeristisch
seizoen op 3 dagen per week voor publiek geopend zijn.

Dag- en verblijfsrecreatievoorzieningen
Ieder hotel met minimaal 8 slaapplaatsen, ieder bed- en breakfast (B&B) met meer dan 4
slaapplaatsen, iedere camping of kleinschalige camping (minicamping) met minimaal 15
standplaatsen, ieder zomerhuisjesterrein met minimaal 20 recreatiewoningen en iedere
groepsaccommodatie komt in aanmerking voor verwijzing.
Voor gecombineerde voorzieningen, verblijfsaccommodaties met een horecafunctie, geldt
voor verwijzing bovendien een ondergrens van 8 slaapplaatsen.
Voorgesteld wordt om zeer kleinschalige verblijfsrecreatieve bedrijven (B & B maximaal 4
bedden, maximaal 2 kamers) en bijv.. 1 solitaire vakantiewoning niet te verwijzen. Dit om een
overdaad aan bebording tegen te gaan en de zeer geringe meerwaarde voor de
ondernemer.
Horeca
Cafés en cafetaria’s komen niet in aanmerking voor verwijzing.
Restaurants, eetcafés, bistro’s komen in aanmerking voor verwijzing indien zij plaats bieden
aan meer dan 25 gasten.
Dancings en horecagelegenheden met zaalverhuur voor bruiloften en partijen van minimaal
100 personen komt, mits deze aan de wettelijke voorschriften voldoen in aanmerking voor
verwijzing.
Voor verwijzingen naar restaurants, dancings en horecagelegenheden met zaalverhuur
binnen de bebouwde kom kunnen aanvullende criteria worden opgesteld, indien mocht
blijken dat toewijzing van alle aanvragen zal leiden tot een overdaad van borden (wildgroei)
of mocht blijken dat het budget noopt tot beperking.
Monumenten, landgoederen, musea, molens, religieuze objecten
Zie onder (object) verwijzing naar instellingen en algemene verwijzingen.
Deze objecten of delen daarvan dienen wel toegankelijk te zijn voor derden en (enige)
recreatieve waarde te hebben.
Bezienswaardigheden en attracties
Alleen bezienswaardigheden en attracties, gericht op de toerist en/of recreant, komen in
aanmerking voor verwijzing.
Galeries en ateliers vallen buiten dit bewegwijzeringplan.
Boerderijwinkels/streekproducten vallen eveneens buiten dit bewegwijzeringplan, met
uitzondering van die objecten die een duidelijke meerwaarde voor het toeristisch product
betekenen (bijv. door proeverijen/rondleidingen/arrangementen enz.)
                                               6
    e.   Buurtschapborden

Vooruitlopend op invoering van een uniform bewegwijzeringsysteem heeft het college van
burgemeester en wethouders in nauw overleg met de buurtverenigingen in het voorjaar 2008
besloten om de buurtschapbebording met voorrang uit te voeren. Buurtschapborden
markeren het gemeenschapsgevoel.
Een projectplan ligt inmiddels voor, een bordenkeuze is gemaakt, offertes zijn aangevraagd.
14 officiële buurtschappen hebben aangegeven gebruik te willen maken van dit aanbod. Ook
hebben zij hierbij het aantal gewenste borden en de locaties aangegeven. Alle borden zullen
worden uitgevoerd in de blauw witte kleur binnen een groen portaalbord.
De totale kosten zullen plm. € 25.000,00 bedragen.

                  IV INVENTARISATIE
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de huidige bebording in de diverse kernen.
Hiervan is een fotoboek samengesteld. Bovendien zijn in exelbestanden, zoveel mogelijk alle
locaties aangegeven op het gebied van toeristische dag- en verblijfsrecreatieve bedrijven en
algemene verwijzingen. Deze lijsten geven het aantal objecten aan die in principe voor
bewegwijzering in aanmerking komen.

                   V Bordkeuze
Binnen de Regio Twente is in het verleden gezamenlijk afgesproken om voor de
objectbewegwijzering te kiezen voor het zogenaamde ANWB-systeem. Daardoor zou in de
hele regio een uniform systeem van bewegwijzering ontstaan en de herkenbaarheid hierdoor
vergroot. Het ANWB-systeem houdt in dat blauwwitte borden worden toegepast met zwarte
letters en pictogrammen.
Bij noodzakelijke vervanging van bewegwijzering, enkele jaren geleden, in de kern Markelo
is ook reeds gekozen voor dit systeem. Ook ondernemers kregen de afgelopen tijd alleen
toestemming tot plaatsen, indien gekozen werd voor ANWB systeem.

Sinds 1 juli 2008 zijn de door het CROW opgestelde nieuwe Richtlijnen Bewegwijzering naar
toeristisch-recreatieve objecten van kracht en aangeboden aan de staatssecretaris
Economische Zaken. Deze Richtlijn is een aanvulling op de Richtlijn bewegwijzering, die
CROW in juli 2005 heeft uitgebracht, en betrekking heeft op eisen van “algemene”
bewegwijzering.
De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en
Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Tegenwoordig
staat de naam voor kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Om toeristische bestemmingen duidelijker over te brengen op de weggebruiker is in de
Richtlijn gekozen voor een ander type bewegwijzeringbord dan de standaard blauwwitte
borden. De toeristische borden zijn in bruin uitgevoerd met witte tekst en vallen hierdoor
extra op tussen de standaard blauwe verkeersborden. Dit bevordert de bereikbaarheid en
naamsbekendheid van toeristische bestemmingen en sluit aan bij de bruinwitte Europese lijn.
Onder andere in Frankrijk, België en in sommige delen van Nederland Limburg en Zeeuws
Vlaanderen wordt deze nieuwe richtlijn al gehanteerd.

De door de CROW opgestelde richtlijnen hebben géén wettelijke status, maar zijn alleen
adviserend.
Welk systeem ook wordt gekozen, voor de goede orde wordt vermeld dat de borden niet
alleen door de ANWB geleverd worden, maar ook van andere firma’s kunnen worden
betrokken.                                             7
Zowel door het Rijk als de Provincies worden echter de nieuwe richtlijnen al gehanteerd, en
zal bij vervanging of vernieuwing van toeristische bewegwijzering gekozen worden voor de
bruinwitte variant. Ook het ambtelijk overleg toerisme en recreatie van de Regio Twente
adviseert bij nieuw beleid de nieuwe richtlijnen (CROW juli 2008) te hanteren.

                VI Criteria voor deelname
De doelstelling voor een goede objectbewegwijzering is het geleiden van weggebruikers
naar een vooraf gekozen adres met behulp van een bewegwijzeringsysteem met als
afgeleide doelstelling weggebruikers te attenderen op de recreatiemogelijkheden in de
directe omgeving.

Bij de invalswegen van onze gemeente zijn plattegrondborden opgesteld, waar mensen die
niet bekend zijn binnen de gemeente zich kunnen oriënteren.
In principe zouden dus slechts die “objecten” verwezen moeten worden die een relatief groot
aantal, met de situatie ter plekke onbekende, bestuurders aantrekken. Onderscheid zal
gemaakt moeten worden tussen objecten binnen en buiten de bebouwde kom.
Voor bewegwijzering langs provinciale wegen gelden provinciale richtlijnen en is vergunning
van de provincie noodzakelijk.

Binnen de bebouwde kom moeten slechts die objecten in aanmerking komen die relatief veel
onbekend verkeer aantrekken, omdat anders het gevaar van wildgroei optreedt.
Objecten die in principe zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente behoeven vanuit
bewegwijzeringtechnisch oogpunt niet verwezen te worden.
Om het vast te stellen beleid meer concreet te kunnen benoemen wordt een lijst aangemaakt
met een indeling van objecten in verschillende categorieën.

verblijfsrecreatie
Voorgesteld wordt om zeer kleinschalige verblijfsrecreatieve bedrijven (maximaal 4 bedden,
maximaal 2 kamers) in principe niet te verwijzen. Dit om een overdaad aan bebording tegen
te gaan en de zeer geringe meerwaarde voor de ondernemer.
Voor zeer kleinschalige verblijfsrecreatieve bedrijven in het buitengebied kan in uitzonderlijke
gevallen toestemming worden verleend voor plaatsing van maximaal 2 borden.
Als standaard wordt voor zowel verblijfs- als dagrecreatieve bedrijven een maximum aantal
verwijzingen aangehouden van 4.
In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.
dagrecreatie
Alleen bezienswaardigheden en attracties, gericht op de toerist en/of recreant, komen in
aanmerking voor verwijzing.
Galeries en ateliers vallen buiten dit bewegwijzeringplan.
Boerderijwinkels/streekproducten vallen eveneens buiten dit bewegwijzeringplan, met
uitzondering van die objecten die een duidelijke meerwaarde voor het toeristisch product
betekenen (bijv. door proeverijen/rondleidingen/arrangementen enz.

          VII Randvoorwaarden voor bewegwijzeringplan
Als vervolg op de voorwaarden die Onder III Categorieën verwijzings- en aanduidingsborden
zijn genoemd, worden de volgende randvoorwaarden gehanteerd worden bij het opstellen
van een bewegwijzeringplan. Dit ter voorkoming van een overvloed en wildgroei van de
borden.
1. Voor commerciële objecten die buiten de bebouwde kom gelegen zijn, in principe geen
borden binnen de bebouwde kom plaatsen. En uitzondering geldt voor instellingen en
algemene verwijzingen (bijv. zorginstelling, sportvelden, zwembad, begraafplaats, religieuze
objecten)
2. Objecten kunnen vanaf maximaal 2 invalswegen (provinciale wegen, doorgaande routes
door gemeente) verwezen worden, dit zijn met name wegen die een ANWB hoofdroute
bewegwijzering hebben.


                                                8
3. Indien ook over hoofdwegen verwezen kan worden dan zal niet over secundaire wegen
bewegwijzerd worden. Dit om onnodig verkeer over de secundaire wegen te beperken.
4. Per object kunnen maximaal 4 borden geplaatst worden, met uitzondering van zeer
kleinschalige verblijfsrecreatieve bedrijven.
5. Dagrecreatieve objecten dienen minimaal 3 dagen per week voor publiek geopend zijn,
om te kunnen deelnemen.
6. Iedereen die meedoet aan het nieuwe systeem verplicht zich dat de oude bebording wordt
verwijderd. Met andere woorden het kan niet zo zijn dat via deelname aan het nieuwe
systeem een uitbreiding van het aantal verwijzingen naar een bepaald object zal
plaatsvinden.
Objecten die op dit moment nog zijn bewegwijzerd op grond van verschillende verouderde
regelgeving, veelal nog van voor de fusie van de gemeenten, vallen onder het
overgangsrecht. Past het object niet binnen de kaders van het voorliggende concept Plan
van Aanpak betekent dit, dat deze verwijzingen binnen een termijn van vijf jaar na
vaststelling van het plan verwijderd dienen te zijn.

Toepassing van de Richtlijn bewegwijzering (CROW, juli 2005) en van de Richtlijn
Toeristische bewegwijzering (CROW, juli 2008) wordt als voorwaarde gesteld bij het
uitbrengen van een offerte, alsmede bij het ontwerpen van een bewegwijzeringplan.

                  VIII Uitzonderingen
Bij de invoering van het systeem van uniforme objectbewegwijzering moeten alle oude
afwijkende borden verwijderd worden. Echter, het zou kapitaalvernietiging zijn, als onlangs
geplaatste verwijzingen naar bijv. nieuwe attracties, terstond vervangen moeten worden.
Door de CROW wordt aanbevolen om alle toeristisch-recreatieve objectbewegwijzering oude
stijl (wit op blauw) binnen een termijn van acht jaar te vervangen.
Voorgesteld wordt om zowel voor de gemeente zelf als voor ondernemers eveneens een
overgangstermijn aan te houden. In afwijking van de door de CROW aanbevolen termijn
wordt hierbij een termijn van maximaal vijf jaar echter als zeer redelijk aangemerkt.

Voor andere oude afwijkende verwijzingen geldt deze termijn van vijf jaar eveneens, ook als
een eigenaar/beheerder van een object na die termijn niet wil deelnemen aan het nieuwe
systeem.
Praktisch betekent dit dat oude, afwijkende verwijzingen uiterlijk eind 2013 zijn of worden
verwijderd.

                 IX Overeenkomstensysteem
Met elk bedrijf c.q. onderneming zal een overeenkomst inzake deelname aan
objectbewegwijzering worden gesloten.
Deelname zal in beginsel voor onbepaalde tijd geschieden.
De netto-inkoopprijzen per bord zullen worden doorberekend aan de objecten, met
uitzondering van die borden die binnen deze regeling vallen. Dit betreft de verwijzingen naar
instellingen en algemene verwijzingen; 2 borden per commerciële dag- en/of
verblijfsrecreatieve voorziening en de buurtschapborden.
Daarnaast wordt jaarlijks door de gemeente een bedrag per geplaatst bord in rekening
gebracht bij de eigenaar/beheerder van het object.
Dit bedrag is een vergoeding voor het jaarlijks onderhoud, inclusief herstel/vernieuwing en
2 x per jaar schoonmaken en wordt per bord per jaar p.m. geraamd. Cijfers zullen door
Openbare Werken via kengetallen en ervaringscijfers biinenkort bekend zijn, maar zal
grofweg liggen tussen de € 25,00 en € 35,00 per bord per jaar.

           X Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Om ten aanzien van de verantwoordelijkheden en eigendomssituatie geen onduidelijkheden
te laten bestaan wordt hiervoor het volgende vastgelegd:                                               9
De gemeente is als wegbeheerder bevoegd om toestemming te verlenen en te weigeren
voor het plaatsen van bebording. Om dit op een objectieve manier te kunnen uitvoeren zal
door de gemeente een beleid opgesteld moeten worden waaraan de aanvragen getoetst
kunnen worden. Hieraan is voor de toeristische bewegwijzering middels dit plan
vormgegeven. Daarnaast is de gemeente als wegbeheerder het eerste aanspreekpunt voor
het onderhoud (schoonmaken) van de bebording.
Ten aanzien van de eigendomssituatie wordt voorgesteld dat borden in eigendom blijven van
de gemeente. De gemeente houdt daarbij de volledige zeggenschap over de borden.

                XI Onderhoud bebording
Bovenstaand (onder IX) wordt aangegeven dat het schoonhouden van borden door de
gemeente geregeld wordt.
Ambtelijk is door de Afdeling Openbare Werken aangegeven dat het de voorkeur geniet het
schoonmaken in eigen beheer uit te voeren. Ook voor herstel/vernieuwing fungeert de
gemeente als eerste aanspreekpunt.
Voor herstel/vernieuwing wordt een aanname gehanteerd van het aantal te vervangen
borden per jaar. Dit aantal wordt gekapitaliseerd en het dan verkregen bedrag maakt
onderdeel uit van de bijdrage die jaarlijks in rekening wordt gebracht bij de
eigenaar/beheerder van de objecten.
Vernieuwing/vervanging van verwijzingsborden naar instellingen en algemene verwijzingen
komen altijd ten laste van de gemeente.
Samenvattend wordt voorgesteld, zowel de schoonmaakkosten, de onderhoudskosten als de
schade/vervangingskosten middels een eigen bijdrage per jaar in rekening te brengen bij de
eigenaar/beheerder van het bewegwijzerde object, met uitzondering van de verwijzingen
naar instellingen en algemene verwijzingen.
Ook voor verwijzingen naar zeer kleinschalige niet-commerciële (bijv. onder een stichting
vallende en vaak gesubsidieerde toeristische objecten, zoals sommige musea, molens enz.)
geldt deze uitzondering. Te denken valt aan objecten waar jaarlijks maximaal 1000
bezoekers komen.

                    XII Financieel
Door openbare werken heeft inmiddels een inventarisatie plaatsgevonden, waarna een lijst
incl. foto’s is opgesteld van aanwezige bewegwijzeringsborden.
In onderstaande financiële opzet worden de gemeentelijke investeringskosten
gespecificeerd.

  A. Evenementenportaalborden (traditioneel)*             €  20.000,00*
  B. bewegwijzering op industrieterreinen (portaalborden)       €  20.000,00
  C. (object) verwijzing naar instellingen en algemene verwijzingen
    (sportvelden, VVV, apotheek, gemeentehuis, bibliotheek enz.
    incl. molens en musea plm. 270 borden a 175,00         €  47.250,00
  D. campings, kleinschalig kamperen, hotels, restaurants
    boerderijkamers, B & B meer dan 4 kamers
    groepsaccommodatie enz. totaal 65 x 2 borden a 175,00      € 22.750,00
  E. commerciële dagrecreatieve bedrijven, 55 x 2 borden a 175,00   € 19.250,00
  F. Buurtschapborden                         € 25.000,00
                                    ------------------
  raming (op basis van maximale deelname               € 154.250,00

* Wordt gekozen voor digitale evenementenportaalborden in de kernen wordt de investering
op basis van mondeling geoffreerde prijsindicatie geraamd op € 100.000,00.
(zie ook onder III a.)
In bovengenoemd voorstel wordt ervan uitgegaan dat per recreatief/toeristisch bedrijf
2 borden om niet ter beschikking worden gesteld aan de eigenaar/beheerder van een object,
waarbij de € 175,00 per bord een raming betreft.


                                              10
Recreatief/toeristische bedrijven die onlangs zelf zijn overgegaan op aanschaf van uniforme
blauw/witte verwijzingsborden kunnen ook kiezen voor deelname. Eveneens worden dan
maximaal 2 borden (bruin/wit) ter beschikking gesteld, onder voorwaarde dat het totaal
aantal “oude” borden wordt verwijderd.

De provinciale bijdrage ad. € 53.000,00 is uitsluitend beschikbaar gesteld ten behoeve van
uniforme toeristische bewegwijzering (kwaliteitsimpuls), vandaar dat per toeristisch object
een beperkt aantal borden om niet ter beschikking kunnen worden gesteld.

Aangezien de deelnemers (uitgezonderd niet-commerciële bedrijven en buurtschappen) ook
een (commercieel) belang hebben bij de bewegwijzering, wordt voorgesteld een eigen
bijdrage te vragen van de deelnemers. Ook is het geheel gratis aanbieden van de
bewegwijzering niet reëel ten opzichte van die bedrijven die al geheel voor eigen rekening
deze bewegwijzering geplaatst hebben. Naast de aanschafkosten zal een eigen bijdrage in
de vorm van een onderhoud- en beschadigings/vervangingsbijdrage jaarlijks per bord geïnd
worden.
                 XIII   Communicatie
Zodra het conceptplan van aanpak is voorgelegd aan het college van Burgemeester en
Wethouders en het college heeft ingestemd met terinzagelegging en voor inspraak vrijgeven
van het concept, het plan middels een publicatie kenbaar maken en ter inzage leggen
Het houden van minimaal 1 voorlichtingsavond voor alle belangstellenden maakt onderdeel
uit van het communicatietraject.
Daarnaast zal het plan in ieder geval ter bespreking worden voorgelegd aan de
ondernemersverenigingen, het Platform Toerisme & Recreatie.
Kortheidshalve wordt verwezen naar de als bijlage bijgevoegde Communicatiekalender.

                   XIV   Resultaat
Concreet voorstel per onderdeel met financiële onderbouwing voor de bewegwijzering in de
kernen en in het buitengebied, incl. (eventuele) beheerskosten.

                XV Planning/taakverdeling

De voortgang van de bewegwijzering gemeentebreed heeft enige vertraging opgelopen,
maar de onderstaande planning zal nu gevolgd worden:

  -  De inventarisatie van de huidige bebording heeft binnen de gemeente
    plaatsgevonden. Het concept bebordingsplan is gereed eind februari 2008.
  -  Het concept wordt aan het college van B & W voorgelegd voor richtinggevende
    besluitvorming, begin maart 2009
  -  Het concept Plan van Aanpak zal middels publicatie kenbaar worden gemaakt en te
    inzage gelegd
  -  Het concept wordt ter bespreking voorgelegd aan de belanghebbenden, zijnde o.a.
    het ondernemersplatfom/ ondernemersverenigingen.
  -  Er zal minimaal 1 voorlichtingsavond voor belangstellenden/belanghebbenden
    worden gepland medio april 2009.
  -  De resultaten van gesprekken, voorlichtingsavond en ingekomen reacties worden
    verwerkt en medio mei 2009 zal een definitief bebordingsplan aan het college van
    B&W worden voorgelegd ter besluitvorming.
  -  Offertes opvragen bij een drietal firma’s voor het ontwerpen van een
    bewegwijzeringplan Programma van eisen (aanschrijven deelnemers, plaats bepalen
    voor de borden, opschrift op de borden, leveren beheersdocumentatie etc.) en het
    leveren en plaatsen van de borden).
  -  Uitvoer van het bebordingsplan kan plaatsvinden vanaf 2e halfjaar 2009.
                                               11