Plan cadru I-VIII by rs63

VIEWS: 3,766 PAGES: 3

									   ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educa iei, Cercet rii i Tineretului nr. 4686/ 05. 08.2003,
      privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt pentru clasele I – a II-a
      PLANUL-CADRU DE ÎNV          MÂNT PENTRU CLASELE I – a II-a

           ARIA CURRICULAR / DISCIPLINA                 I    II
     I. Limb i comunicare                           7-8   7-8
      1. Limba i literatura român                      7-8   7-8
     II. Matematic i tiin e ale naturii                    4-5   4-5
      1. Matematic                             3-4   3-4
      2. Cunoa terea mediului                        1    1
     III. Om i societate                            1    1
      1. Religie                               1    1
     IV. Arte                                 2-3   2-3
      1. Educa ie muzical                          1-2   1-2
      2. Educa ie plastic                          1-2   1-2
     V. Educa ie fizic i sport                        2-3   2-3
      1. Educa ie fizic                           2-3   2-3
     VI. Tehnologii                              1-2   1-2
      1. Abilit i practice                         1-2   1-2
     VII. Consiliere i orientare                       0-1   0-1
     NUM R TOTAL DE ORE ALOCATE PENTRU TRUNCHIUL COMUN            17    17
     DISCIPLINE OP IONALE                          1-3   1-3
     NUM R MINIM DE ORE PE S PT MÂN                     18    18
     NUM R MAXIM DE ORE PE S PT MÂN                     20    20
  NOTA: În colile sau clasele cu predare în limba român , elevii apar inând minorit ilor
  na ionale pot studia, în condi iile legii, disciplina Limba i literatura matern . Num rul de ore
  afectat acestei discipline este de 3-4 ore pe s pt mân , în fiecare an de studiu. Aceste ore intr în
  trunchiul comun i sunt incluse în schemele orare ale colilor respective. În aceste condi ii,
  num rul total de ore pe s pt mân poate dep i, pentru ace ti elevi, num rul maxim prev zut în
  tabelul de mai sus.
                         3
_____________________________________________________________________________
Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucure ti-70738, Tel. (+40 1) 313.33.15; Fax: (+40 1) 312.47.19
ANEXA 1.1. la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5198 / 01.11.2004

     PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE a III-a – a IV-a
               pentru învăţământul în limba română

                                         CLASA
         ARIA CURRICULARĂ/ Disciplina
                                    a III-a    a IV-a
    LIMBĂ ŞI COMUNICARE                       7-9      7-9
      Limba şi literatura română                  5-7       5-7
      Limba modernă 1                       2-3       2-3
    MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII                4-6       4-6
      Matematică                          3-4       3-4
      Ştiinţe ale naturii                     1-2       1-2
    OM ŞI SOCIETATE                         2-3       4-6
      Educaţie civică                       1-2       1-2
      Istorie                            -        1-2
      Geografie                           -        1-2
      Religie*                           1        1
    ARTE                               2-3       2-3
      Educaţie muzicală                      1-2       1-2
      Educaţie plastică                      1-2       1-2
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT                     2-3       2-3
      Educaţie fizică                       2-3       2-3
    TEHNOLOGII                            1-2       1-2
      Educaţie tehnologică                     1-2       1-2
    CONSILIERE ŞI ORIENTARE                     0-1       0-1
    NUMĂR TOTAL DE ORE ÎN TRUNCHIUL COMUN               18       20
    CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII                   1-4       1-4
    Număr minim de ore pe săptămână                  19       21
    Număr maxim de ore pe săptămână                  22       24

   NOTĂ:
   În şcolile cu predare în limba română, elevii aparţinând minorităţilor naţionale pot studia, în
   condiţiile legii, disciplina Limba şi literatura maternă. Numărul de ore afectat acestei
   discipline este de 3-4 ore pe săptămână, în fiecare an de studiu. Aceste ore intră în trunchiul
   comun şi sunt incluse în schemele orare ale şcolilor respective. În aceste condiţii, numărul
   total de ore pe săptămână poate depăşi, pentru aceşti elevi, numărul maxim de ore pe
   săptămână specificat în tabelul de mai sus.
ANEXA 1   Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001

     PLANUL-CADRU DE ÎNV        MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a
                valabil în anul colar 2001-2002


 Aria curricular /disciplina   I   II    III  IV   V   VI  VII  VIII
 I. Limb i comunicare      7-8  7-8    7-9  7-9  9-10  8-9  8-9  9-10
  Limba i literatura român   7-8  7-8    5-7  5-7   5   4   4   4
  Limba modern          -   -    2-3  2-3  2-3  2-3  2-3  2-3
  Limba modern 2         -   -     -   -   2   2   2   2
  Limba latin          -   -     -   -   -   -   -
 II. Matematic i tiin e ale   3-4  3-4    4-6  4-6  5-6  8  10  9-10
 naturii
 Matematic           3-4  3-4    3-4  3-4  4   4   4   4
  tiin e ale naturii      -   -     -2   -2  -   -   -   -
 Fizic              -   -     -   -   -   2   2   2
 Chimie                            -   -   2   2
 Biologie                           -2   2   2   -2
 III. Om i societate       1   1    2-3  3-5  3-5  3-5  4-5  6-7
 Educa ie civic         -   -     -2   -2  -   -   -   -
 Cultur civic          -   -     -   -  0-   0-   -2  -2
 Istorie             -   -     -      -2   -2  -2  2
 Geografie            -   -     -  } -2  -2   -2  -2  2
  Religie*
 IV. Arte            2-3  2-3    2-3  2-3  2-3  2-3  2-3  1-2
  Educa ie plastic        -2   -2    -2   -2  -2   -2  -2
  Educa ie muzical        -2   -2    -2   -2  -2   -2  -2  } -2
 V. Educa ie fizic i sport    2-3  2-3    2-3  2-3  2-3  2-3  2-3  1-2
 VI. Tehnologii         1-2  1-2    1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2
  Abilit i practice       -2   -2    -2   -2  -   -   -   -
  Educa ie tehnologic      -   -     -   -   -2   -2  -2  -2
 VII. Consiliere i orientare   0-1  0-1    0-1  0-1  1   1   1   1
 Num r total de ore alocate   16   16    18   19  23   25  28  28
 pentru trunchiul comun
 Discipline op ionale      1-4  1-4    1-4  1-4  1-3  1-3  1-2  1-2
 Nr. minim de ore         8   8    20   2   24   26  29  29
 pe s pt mân
 Nr. maxim de ore         20  20    22   23  26   28  30   30
 pe s pt mân
                       4

								
To top