Penulisan Laporan Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 3 by kxf18264

VIEWS: 621 PAGES: 4

									Penulisan : Laporan

Mata Pelajaran    :  Bahasa Melayu
Tingkatan       :  3
Masa         :  80 minit
Tajuk         :  Penulisan
Topik         :  Laporan
Hasil Pembelajaran  :  Pada akhir pelajaran-pembelajaran, diberi kertas edaran,
(Objektif)        para pelajar dapat mengumpulkan isi-isi penting berkaitan
             tajuk laporan dengan cara melengkapkan lembaran
             pengurusan grafik dan menulis karangan berbentuk
             laporan dalam masa yang 45 minit tanpa rujuk.

Strategi Pengajaran  :  Direktif – Penerangan
Kemahiran Generik
KBKK         :  i.   Mengenal Pasti
             ii.  Menghubung Kait
             iii.  Menganalisis
             iv.  Membuat Penilaian
             v.   Mengeluarkan Idea
             vi   Membuat Peta Konsep
             vii.  Mengaplikasi

Kecerdasan      :  i.   Berbahasa
Pelbagai         ii.  Intrapersonal
             iii.  Imaginasi/Ruang

Media Pengajaran   :  i.   Gambar
             ii.  Nota Edaran
             iii.  Lembaran Pengurusan Grafik

Pengetahuan Sedia   :  Para pelajar telah pun mempelajari cara-cara menulis
Ada            laporan semasa di Tingkatan 1 dan 2 serta pernah terlibat
             dengan pelbagai kegiatan di sekolah.
Langkah/Masa                   Aktiviti P & P
                                             Media     Kemahiran
 (Peristiwa     Isi
                     Guru            Pelajar      Pengajaran    Generik
 Pengajaran)

 Set Induksi  Pelbagai   1. Guru menunjukkan       1. Pelajar meilhat    Gambar     KBKK:
        Kegiatan di   beberapa keping         gambar yang      (Lampiran 1)  Mengenal pasti
  (5 minit)  Sekolah     gambar tentang         ditunjukkan oleh           Menghubung kait
                 kegiatan di sekolah.      guru.
  (Menarik                                              Kecerdasan
 Perhatian)         2. Guru mengaitkannya      2. Pelajar               Pelbagai:
                 dengan topik          menghubungkaitka           Berbahasa
(Menyampaikan          pembelajaran pada hari     n gambar-gambar           Intrapersonal
  Objektif)           ini, iaitu menulis laporan   itu dengan topik           Imaginasi/Ruang
                 tentang kegiatan yang      pembelajaran.
(Mengimbau            dijalankan di sekolah.
Pengetahuan
 Sedia Ada)

 Langkah 1   Format    1. Guru mengedarkan       1. Pelajar menerima   Nota Edaran  Kecerdasan
        Laporan     nota tentang format       dan membaca      (Lampiran 2)  Pelbagai:
 (15 minit)           laporan kepada para       nota yang              Berbahasa
                 pelajar.            diberikan oleh            Intrapersonal
                                 guru.
(Menyediakan         2. Guru menerangkan
 Bimbingan)           secara ringkas tentang    2. Pelajar mendengar
                 format laporan.         penerangan dan
                                 tip-tip yang
               3. Guru memberikan tip-tip     diberikan oleh
                 penting untuk          guru dengan teliti.
                 menghasilkan laporan
                 yang baik.
 Langkah 2   Membina  1. Guru mengedarkan    1. Pelajar menerima   Lembaran    KBKK:
        Rangka    lembaran pengurusan    bahan edaran     Pengurusan   Menganalisis
 (15 minit)  Karangan   grafik kepada setiap    yang diberikan    Grafik     Membuat
        Laporan    pelajar.          oleh guru.      (Lampiran 3)  Penilaian
(Menyediakan                                         Mengeluarkan
  Bahan          2. Guru meminta pelajar  2. Pelajar memilih           Idea
Rangsangan)          membina rangka       tajuk laporan yang         Membuat Peta
               karangan yang       ingin ditulis.           Konsep
(Memberikan          mengandungi
Maklum Balas)         pendahuluan, isi-isi  3. Pelajar
               penting dan penutup.    melengkapkan            Kecerdasan
                             lembaran              Pelbagai:
              4. Tajuk laporan adalah    pengurusan grafik          Berbahasa
               bebas tetapi mestilah   dalam masa yang           Intrapersonal
               berkaitan dengan      ditetapkan.             Imaginasi/Ruang
               kegiatan di sekolah.
              Contoh: Laporan Hari    4. Pelajar bertanya
               Sukan Sekolah       kepada guru jika
                             menghadapi
              5. Guru memberikan      masalah.
               bimbingan kepada
               pelajar-pelajar yang
               menghadapi masalah.
 Langkah 3   Menulis  1. Berdasarkan rangka   1. Pelajar menulis  KBKK:
        Laporan   karangan yang dibina,   laporan      Mengeluarkan
 (45 minit)        guru menyuruh pelajar   berpandukan    Idea
              menulis suatu laporan   rangka karangan  Mengaplikasi
(Pengukuhan)        dalam masa 45 minit.    yang dibina.
                                     Kecerdasan
                                     Pelbagai:
                                     Berbahasa
                                     Interpersonal

                                     Alat Berfikir:
                                     Soalan dan
                                     Penyoalan

								
To top