Tri nho

Document Sample
Tri nho Powered By Docstoc
					Amrita Pritam Ên §é TrÝ nhí Ng«i sao s«ng trêi LÆn vµo ®¸y n-íc ¸nh s¸ng th¼m s©u Lµm t«i thao thøc L¹i nghÜ vÒ anh! S©u h¬n cuéc ®êi Dµi h¬n cuéc ®êi ChØ cßn trÝ nhí! §ªm dµi tr¨n trë S¾p r¹ng s¸ng råi VÖt n©u lµ ®Êt VÖt xanh lµ trêi Ai nãi cïng t«i HÕt ®iÒu bÝ Èn Trong cuéc ®êi anh! Hai sõng tr¨ng non B÷a nay qu¸ nhän T-ëng chõng xuyªn thñng Bê ch¾n tim t«i! TrÝ nhí nãng nùc §èt ch¸y trong lßng KØ niÖm cßn ®ã, Bèn bÒ löa nung!


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:139
posted:11/19/2008
language:Vietnamese
pages:1