Docstoc

Nhung bai tho the Tanka

Document Sample
Nhung bai tho the Tanka Powered By Docstoc
					Axi®a Takak« NhËt B¶n Nh÷ng bµi th¬ thÓ Tanka (*) Anh b¶o em h«m nµo: H·y nh×n c©y khuynh diÖp T¸n lµ vên trªn cao C©y khuynh diÖp ngän v¬n cao ngÊt Nhng tay sµ xuèng ®Êt * * * LÏ th-êng ta vÜnh biÖt nhau Khi t×nh ®· chÕt ChØ cßn nh¸nh anh ®µo VÉn n»m tr¬ xanh biÕc Trªn cöa sæ nh- cßn th¾m thiÕt * * * T«i Che Anh T«i H·y chôm hai bµn tay que diªm khái t¾t võa bËt, giã bay ®©u biªt t¬ng lai xa l¾c gi÷ lÊy t×nh yªu tr-íc m¾t

----------------------------------(*) Tanka: thÓ th¬ cæ ®iÓn cña NhËt B¶n, mçi bµi chØ gåm 31 ©m tiÕt ®äc liÒn mét h¬i. Mïa thu ¬i! L¸ thu vµng rùc T«i rung cµnh cho l¸ thu r¬i

T«i thu mí l¸ vµng, gi÷ chÆt E cuéc sèng óa vµng, hÐo h¾t


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:902
posted:11/19/2008
language:Vietnamese
pages:2