Docstoc

Con Nai

Document Sample
Con Nai Powered By Docstoc
					J.Su®¬rich Ba Lan Con nai Anh nh- con nai ch¹y trèn gi÷a nói ®åi Mang cña em ®i theo c¶ s¾c vµng mïa H¹ Cá ngËm lÖ s-¬ng d-íi ch©n anh nghiªng ng¶ §åi nói mê dÇn trong buån th-¬ng. Giã µo tíi nh- mét ®µn chim ®ãi C-íp nèt ®i nh÷ng giät n¾ng cuèi cïng G-¬ng mÆt hå tan biÕn s¾c vµng trong Giê h»n lªn nh÷ng nÕp nh¨n tuæi t¸c Anh göi th- vÒ, göi cho em nh÷ng ®¸m m©y ¶m ®¹m Nh÷ng trËn giã d÷ d»n gµo thÐt d-íi m¸i hiªn Giã quÊt l¸ vµng x« m·i cöa nhµ em Anh nh- con nai ch¹y trèn gi÷a nói ®åi Mang cña em theo c¶ s¾c vµng mïa H¹... Em bçng sî mang nçi buån b¨ng gi¸ Mét ngay kia anh trë l¹i tim em.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:207
posted:11/19/2008
language:Vietnamese
pages:1