Thua ay by sagace99

VIEWS: 15 PAGES: 1

									Thña Êy em hiÒn nh- s-¬ng sím Th¬ ng©y nh×n ®êi ®«i m¾t nai Tr¸i tim nh¸nh lóa th× con g¸i LÆng lÏ chê mong chót mÆt trêi. Thña Êy hån anh nh- l¸ máng Run rÈy ªm ®Òm trong giã ngoan Nô c-êi chÊp chíi bªn song cöa §ñ gäi méng vÒ th¬m gèi ch¨n. Th-¬ng qu¸ lµ th-¬ng thêi míi lín M×nh thËt thµ nh- g· ch¨n chiªn Nh×n ®©u còng thÊy loang mÇu tÝm Cuéc ®êi cø ngì giÊc m¬ ªm. B©y giê mÖt nhoµi theo c¬m ¸o LÆng lÏ bªn ®êi ®ãn b·o gi«ng §«i khi l¹c b-íc trong hoµi niÖm Nçi nhí nµo nghe mÒm nh- nhung.


								
To top