Docstoc

Bui ngui

Document Sample
Bui ngui Powered By Docstoc
					Cha g¸nh th¬ ®em b¸n Ng-êi mua ®ä víi tiÒn §ªm vÒ n»m tr¨n trë Nghe tiÕng mÑ thë than Mét g¸nh th¬ ®Çy ch÷ Mang b¸n ch¼ng mÊy xu Nh÷ng bµi th¬ thøc tr¾ng Kh«ng ®æi ®-îc miÕng ¨n Cha g¸nh th¬ ®em b¸n Ng-êi mua ®ä víi tiÒn Mét ®êi cha cÆm côi Nh×n g¸nh th¬ : Bïi ngïi.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:30
posted:11/19/2008
language:Vietnamese
pages:1