1 Matriks Mata Pelajaran Matematik Tambahan Tingkatan 5 Topik by act50979

VIEWS: 319 PAGES: 3

									Matriks
Mata Pelajaran    : Matematik Tambahan

Tingkatan       : 5

Topik         : Matriks

Hasil Pembelajaran   Pada akhir pengajaran, pelajar boleh:
(Objektif)       i.  Mengetahui sejarah matriks
            ii.  Menguasai cara penambahan dan
               penolakan matriks serta hasil darab
               matriks dengan nombor.
            iii. Mengetahui tentang pendaraban dua
               matriks.

Penerapan Nilai     i.   Bekerjasama
            ii.  Sistematik

Penyerapan Ilmu     Matematik

Kemahiran Generik
KBKK          i.   Mengumpul maklumat
            ii.  Menyusun maklumat

Alat Berfikir      Soalan dan penyoalan

Kecerdasan Pelbagai   Kecerdasan intrapersonal

Strategi Pengajaran   i.    Kecerdasan logikal
            ii.    Kecerdasan bahasa
            iii.   Kecerdasan interpersonal
            iv.    Kecerdasan intrapersonal




                                  1
            Rancangan Mengajar
            Aktiviti Hari Ke Hari


 Hari   Aktiviti                  Respons
Pertama  Pengenalan                 Dalam kegiatan harian
     Jelaskan mengapa belajar topik ini.    manusia, data-data
     Di manakah dalam kehidupan harian topik  sentiasa sahaja
     ini digunakan dalam penyelesaian      menjadi rujukan
     masalah?                  manusia. Bagaimana
                           data ini
     Siapa yang menggunakan topik ini.     dipersembahkan?
     Jelaskan kemahiran yang hendak dicapai.
                           Pelajar memberikan
     Pelajar diminta membaca teks secara    maklum balas.
     berkumpulan dan berbincang jika tidak
     memahami. Guru akan membantu        Guru jelaskan maksud
     kemudiannya.                susunan data dalam
                           bentuk baris dan
                           lajur.

Kedua   Guru ulangi bertanya berkaitan data yang  Pelajar menjawab di
     manusia uruskan setiap hari. Bagaimana   papan hitam.
     ia dipersembahkan.
                           Pelajar lain
     Guru mulakan dengan konsep matriks.    menjelaskannya.
     Perkukuhkan pengetahuan pelajar
     mengenai bentuk matriks dan sifat-sifat  Pelajar menjawab
     unsur matriks.               latihan yang ada.

     Jelaskan maksud dua matriks yang sama.   Pelajar menjawab
     Berkan contoh dan bukan contoh yang    soalan untuk
     sesuai agar pelajar lebih memahami.    mengesahkan
                           pengetahuan mereka.
     Kembangkan pengetahuan pelajar
     mengenai peringkat matriks. Ulangi     Pelajar mencari nilai
     supaya konsep ini difahami dan diingati.  unsur dalam matriks

                           Pelajar jawab soalan
                           untuk memahami
                           konsep peringkat.

Ketiga  Hasil tambah/Hasil tolak matriks.     Pelajar menjawab di
     Lakukan pada unsur sepadan.        papan hitam.
     Dapatkan nilai anu.
                           Pelajar jawab 5
     Jelaskan hasildarab skalar dengan     soalan.
     matriks.
                           Pelajar lihat contoh
                           dan jawab


                                    2
Hasil darab dua matriks. Ingatkan pelajar  Gunakan pelbagai
mengenai peringkat matriks. Jelas konsep   peringkat matiks yang
hasil darab agar mematuhi m x n . n x p =  asas agar pelajar
mxp                     sentiasa sedar.
                       Pelajar mencuba
Tunjukkan hasil darab matriks ialah hasil  darab dan tambah.
darab baris matriks A dengan lajur matriks
B. Ulangi dengan perigkat berbeza.




                               3

								
To top