“ IPO ”

Document Sample
“ IPO ” Powered By Docstoc
					             “จะจองซื้อหุ้น IPO ได้อย่างไร”

หากสนใจจะจองซื้อหุ้น IPO  จะต้องทาอย่างไร?
คาถามนี้เป็นคาถามยอดฮิตคาถามหนึ่งเลยทีเดียว ก่อนจะไปตอบคาถามดังกล่าว
คุณควรรู้จักและเข้าใจในความหมายของคาว่า IPO กันก่อน

IPO หรือ Initial Public Offering คือ
การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกของบริษัทที่ต้องการระดมเงินทุน
เพื่อนาไปใช้ในการประกอบธุรกิจหรือขยายขอบเขตการทาธุรกิจของบริษัท

กว่าจะมาเป็นหุ้น IPO
หลังจากที่บริษัทตัดสินใจที่จะระดมทุนจากประชาชนทั่วไปโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
แล้ว ก็ต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการเพื่อการขออนุญาตจาก ก.ล.ต.
โดยหากบริษัทยังมีสถานะเป็นบริษัทจากัดอยู่ก็จะต้องดาเนินการแปลงสภาพบริษัทให้เป็นบริษั
ทมหาชนก่อน หลังจากนั้นก็จะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ก.ล.ต. เพื่อร่วมจัดทาแบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing)
และร่างหนังสือชี้ชวน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.
กาหนดและเมื่อจัดเตรียมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถนามายื่นขอความเห็นชอบได้ โดย
ก.ล.ต. จะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 45 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารจากบริษัทครบถ้วน

หนังสือชี้ชวนนั้น..สาคัญไฉน
หลายคนคงจะคุ้นหูกับประโยคที่ว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ”
ซึ่งประโยคนี้จะปรากฏอยู่บนหนังสือชี้ชวนทุกฉบับ
เพราะข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนั้นจะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์
เพื่อให้ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อจองซื้อได้
โดยบริษัทมีหน้าที่ดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

แล้วจะจองซื้อได้อย่างไร ?
การจองซื้อหุ้น IPO จะต้องทาผ่านตัวแทนการจัดจาหน่าย
โดยรายชื่อของผู้จัดจาหน่ายจะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ซึ่งผู้จัดจาหน่ายอาจจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ที่มีใบอนุญาตในการเป็นตัวแ
ทนจาหน่ายหลักทรัพย์
หลังจากที่คุณศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนแล้ว
คุณก็จะทราบว่ากาหนดในการจองซื้อหุ้นนั้นคือวันที่เท่าไร
คุณก็สามารถไปขอจองซื้อได้ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้
แต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะให้ความสนใจอีกสักนิดก็คือ
วันเวลาที่เปิดให้จองซื้อสาหรับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มนั้นอาจจะกาหนดวันเวลา
และสถานที่ไม่เหมือนกัน เช่น ผู้จองซื้อรายย่อยให้จองซื้อได้ในวันที่ 8 มิถุนายน
แต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัทให้จองซื้อได้ในวันที่ 9-
11มิถุนายน เป็นต้น
และในกรณีที่หลักทรัพย์ตัวนั้นได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลามทาให้มีการจองซื้อสูง
กว่าจานวนหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายบริษัทก็จะต้องใช้วิธีการจัดสรรตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ช
วน เช่น ใช่วิธีการสุ่มคัดเลือกผู้จองซื้อที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรร (random)
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะใช้วิธีการจัดสรรวิธีการใดผู้จองซื้อจะมีสิทธิได้รับการจัดสรรก็ต่อเมื่อได้ชาระเงิน
การจองซื้อครบถ้วนแล้ว

โดยปกติเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อนั้นก็จะประกอบด้วย ใบจองซื้อ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และบัญชีเงินฝากที่จะใช้ในการซื้อขาย
เมื่อคุณทาการจองซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คุณจะสามารถติดตามผลการจัดสรรได้จากตัวแทนจาหน่ายหรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
แต่หากคุณไม่ได้รับการจัดสรร
ตัวแทนการจัดจาหน่ายที่คุณไปจองซื้อหลักทรัพย์ไว้ก็จะคืนเงินค่าจองซื้อให้กับคุณ เช่น
อาจจะส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ เป็นต้น

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:203
posted:2/25/2010
language:Thai
pages:2