Modelo de solicitud de vacaciones

Document Sample
Modelo de solicitud de vacaciones Powered By Docstoc
					               62/,&,78''(9$&$&,21(6

    3RGpLVSHGLUORVGtDVGHYDFDFLRQHVTXHRVGpODJDQD (VPHQWLUDTXHKD\DTXHSHGLUGtDV
FRPRPtQLPRRTXHQRORVSRGiLVFRJHUHQODVILHVWDVGHYXHVWURFLXGDG(VIXQGDPHQWDOSHGLUODV
YDFDFLRQHVSRUHVFULWRSRUTXHDSXQWDUVHDODOLEUHWDQRVLUYHGHQDGDDODKRUDGHUHFODPDU6HJXLG
HVWRVSDVRV

  ,PSULPLGGRVFRSLDVGHODKRMDVLJXLHQWH

  5HOOHQDGODVDPDQRFRQYXHVWURVGDWRV

  3UHVHQWDGODVHQ7HOH3L]]DFRQODVXILFLHQWHDQWHODFLyQ8QDFRSLDRVODTXHGiLVYRVRWURVILU
   PDGDSRUHOHQFDUJDGRRMHIHTXHODUHFLED 6LOHSRQHQHOVHOORGH7HOH3L]]DPHMRUWRGDYtD

  6LQRTXLHUHQILUPDURVYXHVWUDFRSLDYDLVD&RUUHRV\VHODPDQGiLVSRUEXURID[TXHVLUYH
   GHSUXHEDOHJDOGHTXHODKDQUHFLELGR

  3XHGHQQHJDURVODVYDFDFLRQHVSRUHVFULWRORGXGRRYHUEDOPHQWH6LORKDFHQSRUHVFULWR
   SRQHG³UHFLEt\QRFRQIRUPH´DOODGRGHYXHVWUDILUPD\TXHGDRVFRQXQDFRSLD

  6L RV ODV QLHJDQ SRGpLV UHFODPDUODV OHJDOPHQWH PHGLDQWH XQ DERJDGR GH RILFLR HV JUDWLV
   /RVMXLFLRVSRUHVRVFDVRVVDOHQPX\UiSLGR6LORJDQiLV\VHRVSDVyODIHFKDGHODVYDFD
   FLRQHVRVLQGHPQL]DUiQ\DGHPiVWHQGUpLVODVYDFDFLRQHVGHQXHYR
                                             ZZZSDJLQDGHWHOHSL]]D
    'RQ'RxD     BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WUDEDMDGRUDGH7HOH3L]]D6$\RVXVHPSUHVDVIUDQTXLFLDGDVVROLFLWDGLVIUXWDUGHYDFDFLRQHVUHWUL
EXLGDV HQWUH HO GtD BBBBBBBBBBB \ HO BBBBBBBBBBBB DPERV LQFOXVLYH VHJ~Q OR HVWLSXODGR HQ HO
DUWGHOYLJHQWH(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV

   $VLPLVPRHOWUDEDMDGRUSLGHTXHODFRQWHVWDFLyQDHVWDVROLFLWXGVHHIHFW~HSRUHVFULWR\DOD
PD\RUEUHYHGDGSRVLEOH

    (QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBB

  )GR(OWUDEDMDGRUD
  5HFLEt(OHQFDUJDGRVXEHQFDUJDGR'RQ'RxDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  Firma del encargado/subencargado:                 Sello de la Empresa:
                                            ZZZSDJLQDGHWHOHSL]]D