Hot and Cold Holding, Vietnamese by bnummer

VIEWS: 3 PAGES: 1

RFSC, Foreign Language Signs, English, Laotian, Russian, Spanish, Vietnamese, Chinese Simple, Dishwashing, Handwashing, Hot and Cold Holding, No Smoking/Eating/Drinking, Three Compartment Sink

More Info
									           Luôn ghi nh§
      Gi» thÙc æn nóng ÇÜ®c nóng!
                        140°F)
                     60°C (140
       Gi» thÙc æn nóng ª nhiŒt Ƕ 60 C (140 F) hay nóng hÖn
                      54°C (130°F)  Gi» thÙc æn lånh ÇÜ®c lånh!
                      41°F)
                   5°C (41
     Gi» thÙc æn lånh ª nhiŒt Ƕ 5 C (41 F) hay lånh hÖn

                                    ñ‹ có thêm chi ti‰t,
ñoån 3-501.16, 1999 Quy luÆt vŠ th¿c phÄm         hãy liên låc Sª Y T‰ ÇÎa phÜÖng

								
To top