STL Standard Template Library 2 STL od źrdeł czyli

Document Sample
STL Standard Template Library 2 STL od źrdeł czyli Powered By Docstoc
					  STL - Standard Template Library 2
(STL od źródeł, czyli specyfikacja biblioteki)
 Autor: Błażej Chodarcewicz
 rainbow.mimuw.edu.pl/~bc189380/STL/
Standard C++ (STL)
 Organizacja pracująca nad standardem
 http://anubis.dkuug.dk/jtc1/sc22/wg21/
 Wersja Draft 1996 r.
 ISO-IEC 14882 Programming.Language.C++ (1998)
 ISO/IEC 14882:2003
Jak to działa?
Iteratory
 Uogólnienie wstaźników
 Umożliwiają pracę z kontenerami w ujednolicony sposób
 Biblioteka formalizuje interfejs, semantykę oraz założenia
 złożonościowe
 Semantyka iteratorów jest uogólnieniem semantyki wskaźników
 Wyrażenie *i – wartością jest obiekt pewnej klasy, enumeracja lub
 typ wbudowany T, zwany value type of iterator
 Wszystkie iteratory i, dla których (*i).m jest zdefiniowane, wspierają
 także wyrażenie i->m
 Dla każdego iteratora typu X, dla którego zdefiniowana jest
 równość, jest dostępny typ difference type iteratora
Rodzaje iteratorów

input iterators
output iterators
forward iterators
bidirectional iterators
random access iterators
Relacje pomiędzy iteratorami

       Input   Output


        Forward


       Bidirectional


       Random Access
Iteratory zmienialne i niezmienialne

mutable, constant iterators
*i jako referencja lub referencja do stałej
Iteratory stałe nie spełniają wymagań output
 iterators
past-the-end value

 Dla każdego iteratora istnieje wartość wskazująca na element
 za ostatnim elementem kolekcji, z którą związany jest iterator
 dereferencable values
 Biblioteka nigdy nie zakłada, że past-the-end value jest
 dereferencable
Kilka definicji
 Iterator i jest reachable z iteratora i wtw., gdy istnieje skończona
 sekwencja aplikacji wyrażenia ++i, po której mamy i == j.
 Jeśłi i jest reachable z j, to i i j odnoszą się do tej samej kolekcji
 Range – para iteratorów, które określają początek i koniec obliczeń
 Range [i, i) – empty range
 W ogólności range [i, j) odnosi się do elementów struktury danych
 zaczynających się od elementu wskazywanego przez i, kończących
 się na elemencie wskazywanym przez j bez tego elementu
 Range [i, j) jest prawidłowe wtw., gdy j jest reachable z i. Aplikacja
 algorytmu dla nieprawidłowego Range jest nieokreślona
Kilka założeń

Złożoność (zamortyzowana) wszystkich operacji
 wymaganych dla danej kategorii iteratora jest
 stała
Na następnych slajdach występują:
 a, b oznaczają wartości iteratora X, n oznacza
 wartość typu difference type Distance; u, tmp i
 m oznaczają identyfikatory, r oznacza wartość
 X&, t oznacza wartość typu wartości iteratora -
 T.
Input iterator - wymagania
 Operacja   Typ           Semantyka, założenia
 X u(a);    X             post: u jest kopią a
               Destruktor musi być zdefiniowany i dostępny.
 u = a;    X                 wynik: u
                      post: u jest kopią a
 a == b  convertible   == jest relacją równości (w matematycznym sensie)
       to bool      zdefiniowaną na dziedzinie wartości iteratora
 a != b  convertible     bool(a==b) != bool(a!=b) dla dziedziny ==
       to bool
  *a     T            pre: a jest dereferenceable
             Jeśli a==b i (a,b) należy do dziedziny relacji ==, wtedy
                     *a jest takie samo jak *b.
  a->m              pre: (*a).m jest dobrze zdefiniowane
                 Semantyka jest taka sama jak (*a).m
Input iterator – wymagania c.d.
 Operacja   Typ         Semantyka, założenia
  ++r    X&           pre: r jest dereferenceable
          post: r jest dereferenceable lub r jest wartością past-the-
                         end
          post: każda kopia poprzednij wartości r nie musi już być
             ani dereferenceable, ani nawet nie musi być w
                       dziedzinie ==
 (void)r++             taka sama jak (void)++r

  *r++    T         { T tmp = *r; ++r; return tmp; }
Input iterator – uwagi

a == b nie implikuje ++a == ++b
Algorytmy nigdy nie powinny próbować
 przechodzi po tym samym iteratorze dwa razy
Typ wartości T nie musi być typem lvalue
 (Przykład istream_iterator)
Output iterator - wymagania
 Operacja  Zwracany         Semantyka, założenia
       typ
  X(a)     X       a = t jest takie samo jak X(a) = t
               Zakłada się obecność destruktora
 X u(a);           SGI: pre: a musi być zainicjalizowane
 X u = a;           post: *a = t jest takie samo jak *u = t

 *a = t  nieużywany      SGI: pre: a jest dereferencable
              po poprzednim przypisaniu było wykonane
                     zwiększenie a
  ++r     X&             &r == &++r
  r++   konwertowalny  { X tmp = r; const X& ++r; return tmp; }
       do const X&

 *r++ = t  nieużywany
Output iterator - uwagi

operator * może zostać użyty jedynie po lewej
 stronie wyrażenia przypisania
przypisanie poprzez wartość iteratora odbywa
 się tylko raz
nigdy nie należy przechodzić po tych samych
 wartościach iteratora więcej niż raz
== i != mogą być niezdefiniowane
Forward iterator - wymagania
 Operacja    Typ          Semantyka, założenia
  X u;          u może być niezainicjowane, zakładane jest istnienie
                        destruktora
 X u(a);    X           równoważne: X u; u = a;
 X u = a;                  post: u == a
  X(a)     X               X(a) == a

 a == b   convertible  == jest relacją równości (w matematycznym sensie)
        to bool    zdefiniowaną na dziedzinie wartości iteratora
  a != b  convertible            !(a==b)
        to bool
  r=a     X&               post: r == a
Forward iterator – wymagania c.d.
 Operacja    Typ           Semantyka, założenia
  *a      T&            pre: a jest dereferenceable
                      Jeśli a == b, to *a == *b
                Jeśli X jest typem mutowalnym, to *a = t jest
                          poprawne
  a->m               pre: (*a).m jest dobrze zdefiniowane
                  Semantyka jest taka sama jak (*a).m
  ++r     X&             pre: r jest dereferenceable
              post: r jest dereferenceable lub r jest wartością past-
                           the-end
               Jeśli r == s i r jest dereferencable, to ++r == ++s.
                          &r == &++r
  r++   konwertowalny       { X tmp = r; ++r; return tmp; }
       do const X&
  *r++     T&
Bidirectional iterator – dodatkowe wymagania
 Operacja    Typ      Semantyka, założenia
   --r     X&     pre: istnieje s takie, że r == ++s.
                post: r jest dereferenceable.
                 Jeśli –r == --s, to r == s.
                     &r == &--r.
                     --(++r) = r.
   r--   konwertowalny  { X tmp = r; --r; return tmp; }
       do const X&
  *r--   konwertowalny
         do T
Random access iterator - wymagania
 Operacja  Typ         Semantyka, założenia
 r += n   X&            { Distance m = n;
            if (m >= 0) while (m--) ++r; else while (m++) --r;
                      return r; }
  a+n     X             { X tmp = a;
  n+a                 return tmp += n; }
                  założenie: a + n == n + a
  r -= n   X&             return r += -n;

  a–n     X             { X tmp = a;
                    return tmp -= n; }
  b–a   Distance   pre: Istnieje wartość n typu Distance taka, że
                      a + n == b.
                     b == a + (b – a).
              (a < b) ? distance(a, b) : -distance(b, a).
Random access iterator – wymagania c.d.
 Operacja    Typ      Semantyka, założenia
  a[n]   konwertowalny        *(a + n)
        do T
  a<b   konwertowalny    true wtw., gdy b – a > 0.
        do bool   > jest relacją porządku liniowego.
  a>b   konwertowaln      równoważne z b < a.
       y do bool   > jest relacją porządku liniowego
 a <= b  konwertowaln     takie samo jak: !(a > b)
       y do bool
 a >= b  konwertowaln     takie samo jak: !(a < b)
       y do bool
Przykłady
 int main(){
     int array [1000], *i;
     int n = 0;
     i = array;
     while (cin >> *i) ++i;
     ++i;
     sort (array, i);
     for (j = array; i != j; j++) cout << *j << "\n";
 }
Przykład
int main () {
    vector<int> v;
    int input;
    while (cin >> input) v.push_back (input);
    sort(v.begin(), v.end());
    for (vector<int>::iterator i = v.begin(); i != v.end(); i++)
        cout << *i << "\n";
}
Obiekty funkcyjne

 Obiekty funkcyjne to obiekty, które mają zdefiniowany
 operator ()
 Są ważną częścią biblioteki STL, zapewniają one efektywność
 Wszędzie tam, gdzie szablony algorytmów oczekują
 wskaźników do funkcji, można stosować obiekty funkcyjne
 Używanie obiektów funkcyjnych razem z szablonami funkcji
 zwiększa siłę wyrazu biblioteki, a także zwiększa efektywność
 kodu
Obiekty funkcyjne – przykłady

dodanie elementów dwóch wektorów
 (double) a, b do siebie

 transform(a.begin(), a.end(), b.begin(), a.begin(), plus<double>());


zanegowanie wszystkich elementów a:

 transform(a.begin(), a.end(), a.begin(), negate<double>());
Obiekty funkcyjne

 template <class Arg, class Result> struct
 unary_function {
    typedef Arg argument_type;
    typedef Result result_type;
 };

 template <class Arg1, class Arg2, class Result>
 struct binary_function {
     typedef Arg1 first_argument_type;
     typedef Arg2 second_argument_type;
     typedef Result result_type;
 };
Obiekty funkcyjne – przykłady
 template <class T> struct plus : binary_function<T,T,T> {
   T operator()(const T& x, const T& y) const;
 };

  Obiekt funkcyjny obliczający x + y.

 template <class T> struct negate : unary_function<T,T> {
   T operator()(const T& x) const;
 };

  Obiekt funkcyjny obliczający –x.
 Obiekty funkcyjne – przykłady
 template <class Operation> class binder1st
 : public unary_function<Operation::second_argument_type,
 Operation::result_type> {
 protected:
    Operation op;
    Operation::first_argument_type value;
 public:
    binder1st(const Operation& x, const
 Operation::first_argument_type& y);
    result_type operator()(const argument_type& x) const;
 };
 Konstruktor inicjalizuje op na x, value na y
 Operator () zwraca op(value, x)
 template <class Operation, class T>
 binder1st<Operation> bind1st(const Operation& op, const T& x);
EqualityComparable

 Typ T jest EqualityComparable jeśli ma
 zdefiniowany operator ==, którego wynik jest
 konwertowalny do bool oraz
== jest relacją równości spełniającą założenia:
 - Dla każdego a: a == a
 - Jeśli a == b, to b == a
 - Jeśli a == b i b == c, to a == c
  Algorytmy Non-mutating
 template <class InputIterator, class UnaryFunction>
 UnaryFunction for_each(InputIterator first, InputIterator last,
 UnaryFunction f);

 Efekt: Zaaplikowanie f do wyników dereferencii kolejnych wartości
 iteratora w przedziale [first, last), zaczynając od first i kontynuując aż do
 last - 1.
 Wymagania: f nie powinno wywoływać żadnych funkcji, które nie są
 zadeklarowane jako stałe dla wartości iteratora.
 Zwraca: f.
 Złożoność: f jest wywoływana dokładnie last - first razy.
 Uwaga: Jeśli f zwraca jakąś wartość wynik jest ignorwany.
 template <class InputIterator, class EqualityComparable>
 iterator_traits<InputIterator>::difference_type count(InputIterator first,
 InputIterator last, const EqualityComparable& value);

  Wymagania: Typ T jest EqualityComparable.
  Efekt: Zwraca liczbę iteratorów i z przedziału [first, last), dla których
Algorytmy Non-mutating
 template<class InputIterator, class EqualityComparable>
 InputIterator find(InputIterator first, InputIterator last, const
 EqualityComparable& value)
 Wymagania: Typ T is EqualityComparable.
 Wynik: Pierwszy iterator i z przedziału [first, last), dla którego
 prawdziwy jest warunek: *i == value. Jeśli żaden iterator z tego
 przedziału nie spełnia tego warunku zwracany jest last.
 template<class InputIterator, class OutputIterator>
 OutputIterator copy(InputIterator first, InputIterator last, OutputIterator
 result);
 Efekt: kopiuje elementy z przedziału [first, last) do [result, result+(last-
 first)) zaczynając od first i kontynuując aż do last.
 Dla każdej nieujemnej liczby n < (last-first), wykonuje *(result+n) =
 *(first+n).
 Wynik: result + (last - first).
 Wymagania: result nie powinien być z przedziału [first, last).
 Złożoność: dokładnie last - first przypisań.
Przykład:
   template<class T> struct print : public unary_function<T, void>{
   print(ostream& out) : os(out), count(0) {}
   void operator() (T x) { os << x << ' '; ++count; }
   ostream& os;
   int count;
   };

   int main(){
   int A[] = {1, 4, 2, 8, 5, 7};
   const int N = sizeof(A) / sizeof(int);

     print<int> P = for_each(A, A + N, print<int>(cout));
     cout << endl << P.count << " objects printed." << endl;
   }
   Gdzie szukać informacji?

Musser Saini, STL Tutorial and Reference
 Lippman, "Istota jezyka C++„
N.M.Josuttis, C++ bibliotek standardowa
 podrecznik programisty
www-d0.fnal.gov/~dladams/cxx_standard.pdf
http://anubis.dkuug.dk/jtc1/sc22/open/n2356/
    Gdzie szukać informacji?

 http://www.sgi.com/tech/stl/ - implementacja STL firmy Silicon
 Graphics, Inc. (SGI)
 http://www.informatik.hs-bremen.de/~brey/stlbe.html - książka
 "Designing Components with the C++ STL"
 http://www.xraylith.wisc.edu/~khan/software/stl/STL.newbie.html
 - strona o STL z 1995 roku
 http://www.cs.brown.edu/people/jak/proglang/cpp/stltut/tut.html -
 prosty tutorial
 http://www.cs.rpi.edu/~wiseb/xrds/ovp2-3b.html - krótki opis STL'a
 http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~kremer/STL/1024x768/index.html -
 strona o STL'u
Dziękuję za uwagę!