; Fisa postului educatoare, invatator, profesor
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Fisa postului educatoare, invatator, profesor

VIEWS: 40,681 PAGES: 14

 • pg 1
									                 FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI

                        -EDUCATOARE-

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ________________________________

    În temeiul legii şi al contractului de muncă încheiat între _________________________,
înregistrat la _________________ cu nr.____________ la care subsemnata ader, obligându-mă să
respect prevederile art. _______ din contractul colectiv de muncă, se încheie azi ________
prezenta fişă individuală a postului.

    Postul ____________________________________
    Poziţia (numele) ____________________________
    Compartimentul ____________________________
    Cerinţe:
        studii superioare ______________________
        specifice postului______________________

    Relaţii:
      a) ierarhice_____________________________
      b) funcţionale___________________________
      c) de colaborare_________________________

    Doamna _______________________________________, posesor al contractului individual de
muncă, înregistrat în registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la nr. ______,negociază
în condiţiile art. __________ din contractul colectiv de muncă următoarele atribuţii şi sarcini,
structurate pe următoarele capitole:

    Capitolul I – Sarcini de serviciu obligatorii, reprezentând_________ norma de bază
corespunzătoare unei părţi de _________ din salariul de bază, stabilite la data de _________________.

    1. COMUNICARE – Competenţe comunicaţionale

    1a. Comunicarea educatoare-copil
    1b. Comunicarea între cadre didactice
    1c. Comunicarea cu părinţii.

1a. Comunicarea educatoare-copil
   Detalierea                      Indicatori de performanţă
  competenţei de
   comunicare
Selectează      Selectarea modalităţilor de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei, perticularităţile de
modalităţi de     vârstă şi individuale ale copiilor, respectarea diversităţii culturale a acestora.
comunicare
adecvate
Transmite       Accesibilizarea informaţiilor cu caracter instructiv-educativ, şi respectarea obiectivelor de referinţă
informaţii cu     din programa preşcolară.
caracter instructiv
educativ
Utilizează feed-   Selectarea unor situaţii de lucru adecvate în scopul comparării mesajului transmis cu cel receptat de
back-ul în      copil.
comunicare
Facilitează      Stabilirea unor situaţii de comunicare care să faciliteze schimbul de informaţii educatoare-copil,
comunicarea cu    copil-copil, cooperarea şi interacţionarea eficientă.
copiii
1b. Comunicarea între cadrele didactice

   Detalierea                       Indicatori de performanţă
  competenţei de
  comunicare
Identifică domenii   Colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru asigurarea continuităţii grădiniţă-şcoală
de colaborare
Se informează      Comunicarea permanentă cu colega de grupă sau cu alte cadre didactice care desfăşoară activităţi la
despre copii      aceeaşi grupă (opţionale, extracurriculare) pentru a obţine informaţii relevante despre evoluţia
            copiilor, prelucrarea şi corelarea informaţiilor obţinute pentru a determina o apreciere obiectivă a
            copiilor.
Abordează aspecte    Comunicarea permanentă cu celelalte cadre didactice pentru a identifica cele mai potrivite metode
metodice şi       în vederea eficientizării demersului didactic.
pedagogice ale
activităţii didactice

1.c. Comunicarea cu părinţii

   Detalierea                       Indicatori de performanţă
  competenţei de
  comunicare
Informează familia   Informarea periodic, a familiei copilului cu privire la progresul acestuia, comportamentul social etc.
copilului
Solicită informaţii   Solicitarea unor date suplimentare despre comportamentul copilului în familie, atitudinea faţă de
            învăţare, alte informaţii, pentru o cunoaştere a copilului din perspective diferite
Consiliază  familia  Descoperirea cauzelor unor comportamente şi identificarea modalităţilor de soluţionare a acestora.
copilului        Îndrumarea familiei către persoane/instituţii specializate şi autorizate pentru consiliere şi
            desfăşurarea unor cursuri cu părinţii (în calitate de instructor autorizat)     2. PROIECTARE – Competenţe proiective

     2a. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative
     2b. Planificare şi proiectarea curriculumului opţional
     2c. Planificarea şi proiectarea activităţilor extraşcolare

2a. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative

   Detalierea                       Indicatori de performanţă
   competenţei
Analizează planul    Cunoaşterea , respectarea şi aplicarea personalizată a curiculumului naţional, corespunzător
de învăţământ şi    specificului grupei de copii
curriculumul
corespunzător
Alege materialele    Selectarea materialelor auxiliare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi utilizarea lor conform
auxiliare        capacităţilor de învăţare ale copiilor
Întocmeşte       Stabilirea şi ordonarea, coerentă şi corespunzătoare colectivului de copii, a activităţilor; estimarea
planificarea      atentă şi revizuirea periodică a bugetului de timp alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcţie de
calendaristică     interesul manifestat de copii pentru aceasta şi de capacităţile lor de învăţare
anuală şi
săptămânală
Întocmeşte proiecte   Elaborarea proiectelor didactice pentru activităţile desfăşurate cu copiii, ţinând cont de următoarele
de activitate      repere: rigoare ştiinţifică, strategii activ-participative şi obiective operaţionale corect formulate.
didactică/schiţe de
proiect*
2b. Planificarea şi proiectarea curriculumului opţional

   Detalierea                       Indicatori de performanţă
  competenţei
Stabileşte oferta de  Analizează resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa, precum şi a intereselor copiilor
curriculum opţional  în vederea stabilirii ofertei de curriculum opţonal
Proiectează      Corelarea obiectivelor cu conţinuturile, respectând interesel copiilor
curriculum opţional
Dezvoltă        Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite
curriculumul      Selectarea activităţilor de învăţare cu un caracter formativ
opţional

2c. Planificarea activităţilor extraşcolare

   Detalierea                       Indicatori de performanţă
   competenţei
Stabileşte oferta de  Analizează resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa, precum şi a intereselor copiilor
activităţi       din grupă în vederea stabilirii ofertei de activităţi extraşcolare
extraşcolare
Proiectează      Corelarea obiectivelor cu conţinuturile şi respectarea intereselor copiilor
curriculumul
pentru activităţile
extraşcolare
Dezvoltă        Identificarea resurselor umane şi informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite
curriculumul      Selectarea activităţilor de învăţarecu un caracter formativ
pentru activităţi
extraşcolare

     3. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – Competenţe manageriale

     3a. Asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor
     didactice
     3b. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional
     3c. Conducerea procesului didactic

3a. Asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice

   Detalierea                       Indicatori de performanţă
  competenţei
Identifică necesarul  Identificarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi, eventual, a auxiliarelor didactice
de material didactic  adecvate particularităţilor de vârstă ale copiilor, nivelului de dezvoltare intelectuală şi conţinuturilor
            activităţilor planificate
Elaborează /      Elaborarea / confecţionarea / achiziţionarea de material didactic, mijloace de învăţământ şi auxiliare
confecţionează /    didactice, având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească
achiziţionează
material didactic,
mijloace de
învăţământ
auxiliare didactice
necesare
3b. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional

   Detalierea                        Indicatori de performanţă
  competenţei
Organizează spaţiul   Amenajarea mediului educaţional în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată (activitate în
educaţional       perechi, învăţarea prin cooperare etc.), astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare
             eficientă a activităţilor
             Amenajarea ariilor de stimulare/colţuri/zone/cente de interes în sala de grupă, în vederea unei
             învăţări stimulative şi eficiente
Încurajează       Valorizarea eforturilor tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor realizate, prin amenajarea colţului
imlicarea copiilor în  tematic al grupei atunci când se trece la o nouă temă, prin marcarea diferitelor evenimente (trecerea
amenajarea        anotimpurilor, evenimente istorice, religioase etc. de importanţă naţională)
mediului
educaţional
Implică părinţii     Implicarea părinţilor în luarea deciziilor privind amenajarea spaţiului educaţional în beneficiul
copiilor în       copiilor
amenajarea
mediului
educaţional al
grupei

3c. Conducerea procesului didactic

   Detalierea                        Indicatori de performanţă
   competenţei
Desfăşoară metodic    Conducerea activităţilor desfăşurate cu copiii în conformitate cu proiectul/schiţa de proiect stabilit
activităţile cu copiii  Găsirea de căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor, respectând principiile
             didactice;
             Crearea unor situaţii noi în vederea aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite de copii
Implică activ copiii   Stimularea copiilor în vederea perticipării acestora la propria lor formare şi dezvoltare
în procesul       Individualizarea activităţii cu copiii
instructiv-educativ
Asigură securitatea   Verificarea permanentă a stării spaţiului grupei (mobilier, echipamente etc.), a materialelor puse la
copiilor în timpul    dispoziţia copiilor cu prilejul activităţilor instructiv-educative planificate, în vederea prevenirii unor
desfăşurării       accidente sau evenimente neprevăzute.
activităţilor

     4. EVALUAREA – Competenţe evaluative

     4a. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare
     4b. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor


4a. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare

   Detalierea                        Indicatori de performanţă
   competenţei
Elaborează        Elaborarea unor instrumente alternative de evaluare, adecvate atât conţinutului, cât şi obiectivelor
instrumente de      propuse
evaluare
Aplică instrumente    Aplicarea unor probe de evaluare, în diferite momente ale procesului didactic, în funcţie de
de evaluare       obiectivele evaluării
4b. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor

   Detalierea                        Indicatori de performanţă
  competenţei
Completează caietul   Înregistrează, periodic, în caietul de observaţii asupra copiilor, a aprecierii juste a performanţelor
de observaţii asupra   acestora
copiilor
Completează fişa de   Consemnarea în fişa psihopedagogică a copilului, cu responsabilitate, a unor date relevante despre
evaluare a copilului   dezvoltarea acestuia la sfârşitul preşcolarităţii, pentru a oferi familiei şi învăţătorului informaţiile
             necesare
Valorifică        Revizuirea, periodic, a planificării calendaristice sau săptămânale şi ajustarea lor ţinând cont de
rezultatele       rezultatele evaluărilor iniţiale, continue sau sumative;
             Identificarea măsurilor ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învăţare şi a măsurilor de
             dezvoltare pentru copiii cu performanţe

     5. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ – Competenţe de dezvoltare

     5a. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice
     5b. Participare la propria formare şi valorificarea achiziţiilor

5a. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice

   Detalierea                        Indicatori de performanţă
  competenţei
Identifică nevoile    Identificarea necesarului propriu de formare în funcţie de dinamica informaţiei din domeniu
proprii de formare    Manifestarea unei atitudini obiective în autoevaluare
Planifică activităţile  Planificarea activităţii metodice zilnic, ţinând cont de nevoile proprii identificate, de activităţile
metodice         metodice şi de perfecţionare comunicate la nivel naţional, la nivel de judeţ/sector sau la nivel de
             unitate

5b. Participare la propria formare şi valorificarea achiziţiilor

   Detalierea                        Indicatori de performanţă
  competenţei
Participarea la     Manifestarea unui interes constant pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare, atât în plan
propria formare şi    profesional, cât şi în plan personal
dezvoltare
personală şi
profesională
Valorifică        Aplicarea, în activitatea didactică, a informaţiilor obţinute în cadrul întâlnirilor metodice, a
informaţiile       cursurilor de formare sau prin studiu individual
achiziţionate   Capitolul II – Obligaţii/atribuţii profesionale suplimentare, reprezentând _________norma de
bază (ore suplimentare), corespunzătoare unui spor de ________ din salariul de bază, conform
reglementărilor în vigoare, stabilite la început de an şcolar ____________________.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
    Capitolul III – Activităţi suplimentare neprevăzute în încadrarea pe post, efectuate prin ordin
de serviciu etc. şi care se vor plăti prin ore suplimentare, premii lunare, zile libere etc. (activitatea,
data, recompensa):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

    Capitolul IV – Activităţi suplimentare deosebite, efectuate cu înalt profesionalism şi cu
rezultate deosebite, ce constituie argumentele pentru acordarea salariului de merit sau a premiilor
lunare, în conformitate cu HG nr. 281/1993, cu modificările ulterioare (activitatea, data, recompensa):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

   Capitolul V – Sancţiuni primite de angajat (motivul, data, sancţiunea):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
    DIRECTOR,                            SALARIAT,
    DATA:__________________
Unitatea de învăţământ ____________________________
Localitatea/ adresa ________________________________              FIŞA OPERAŢIONALIZATĂ A POSTULUI NR. ________


DENUMIREA POSTULUI: Învăţător la _______________________________________________
GRAD PROFESIONAL AL OCUPAŢIEI POSTULUI – Învăţământ primar
  I.     DESCRIEREA POSTULUI
       1. Studii ______________________________________________________________
       2. Studii specifice postului ________________________________________________
       3. Vechime _______________________
       4. Grad didactic ___________________
       5. Relaţii:
          a). de subordonare: ___________________________________________________
         b). de colaborare _____________________________________________________
  II.    OBIECTIV GENERAL
     Instruirea şi educarea copiilor cu vârsta între 6 şi 18 ani în conformitate cu cerinţele Legii
Învăţământului
  III.    OBIECTIVE SPECIFICE
  1. Învăţătorul instruieşte şi educă prin tipuri de activităţi specifice, urmărind obiective cognitive, de limbaj,
     psihomotorii, afective, estetice, ale educaţiei pentru societate, astfel încât, după terminarea studiilor, pe
     tot parcursul vieţii , să fie toleranţi faţă de opinii diferite.
  2. învăţătorul permite fiecărui elev să –şi urmeze drumul personal de evoluţie, oferindu-i modelul de
     comportament civilizat, etic, de limbaj şi echilibru emoţional şi prin exemplul preocupării pentru
     dezvoltare şi menţinere la curent cu cercetare psihologică contemporană în general şi în domeniul său,
     în particular.
  SARCINI DE SERVICIU
  I.   Comunicare
 1 Comunicarea          alegerea/selectarea metodelor de comunicare adecvate
   interpersonală       unor situaţii diverse;modul de transmitere al informaţiilor şi calitatea acestora
   învăţător/elev       în raport cu obiectivele propuse;
                 construirea unor situaţii de comunicare care să faciliteze
                 comunicarea elev-elev.
 2    Comunicarea între cadre utilizarea limbajului specific unor domenii conexe,
     didactice        în vederea colaborării cu colegii pentru realizarea interdisciplinarităţii şi,
                 după caz, a transcurricularităţii; comunicarea/colaborarea cu alte cadre
                 didactice pentru a identifica cele mai potrivite strategii în vederea
                 eficientizării demersului didactic.
II.   Relaţia familie-şcoală-societate
 1 Menţinerea relaţiei       Oferă familiei informaţii periodice, relevante, despre progresul şcolar,
   familie-şcoală         comportamentul social şi stilul de învăţare al elevilor;
                  Descoperă unor comportamente/fenomene şi identificarea modalităţilor
                   de soluţionare;
                  Îndrumă familia către surse specializate pentru consiliere.
 2 Implicarea familiei în     Informaţii reciproce periodice;
   activităţile formativ-    Selectarea unor opinii formulate de familie pentru o strategie educativă
   educative            adecvată;
                  Capacitatea de a implica într-un demers formativ-educativ coerent, care
                   să sprijine dezvoltarea elevului.
 3 Coordonarea           Proiectarea şi realizarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare în
   activităţilor          concordanţă cu obiectivele educaţionale stabilite;
   extracurriculare şi      Valorificarea activităţilor extraşcolare în cadrul activităţilor didactice.
   extraşcolare
III.  Curriculm
 1 Programarea           Cunoaşterea curriculum-ului şcolar şi selectarea activităţilor de învăţare
   activităţilor de        conforme cu acesta;
   învăţare           Analizarea şi selectarea din oferta de manuale/mijloace auxiliare,
                   conform cu capacităţile de învăţare ale elevilor, în condiţiile respectării
                   cerinţelor legislative în vigoare;
                  Conceperea planificărilor calendaristice în funcţie de durata semestrelor
                   şi de curba de efort a elevilor;
                  Asigurarea unei instruiri eficiente prin tipurile de lecţii şi strategiile
                   interactive şi participative;
                  Formarea capacităţii de lucru în echipă;
                  Compararea periodică a conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi
                   replanificarea acestora conform situaţiei reale.
 2 Dezvoltarea de         Capacitatea de selectare a conţinuturilor pentru curriculum opţional,
   curriculum opţional       astfel încât să răspundă obiectivelor propuse şi nevoilor elevului;
   NOTĂ: În cazul în       Elaborarea programei pentru CDS;
   care învăţătorul nu      Creativitate în selectarea activităţilor şi situaţiilor de lucru.
   predă opţionalul,
   punctajul se
   redistribuie la ceilalţi
   indicatori
 3 Elaborarea schiţei/a      Stabilirea obiectivelor operaţionale şi a conţinuturilor activităţii în
   proiectului didactic      concordanţă cu programa şi respectând particularităţile de vârstă ale
                   elevilor;
                  Utilizarea strategiilor interactive, participative;
                  Realizarea schiţei/proiectului didactic şi adaptarea demersului la
                   situaţiile concrete create.
 4 Asigurarea cu          Identifică necesarul de material didactic adecvat;
   material didactic       Foloseşte materialul didactic.
 5 Dezvoltarea condiţiei      Capacitatea de a forma şi dezvolta priceperi şi deprinderi motrice cu
   fizice             aplicabilitate în contexte de viaţă diferite;
                  Evaluarea continuă a deprinderilor motrice pentru a ameliora
                   deficienţele de execuţie şi viciile de atitudine.
 6 Dezvoltarea simţului      Formarea şi dezvoltarea deprinderilor specifice;
   artistic           Dezvoltarea capacităţii de descifrarea şi înţelegere a mesajului artistic;
                  Dezvoltarea creativităţii prin activităţi specifice.
 7 Formarea            Capacitatea de a selecta şi folosi mijloace de instruire, tehnici de lucru şi
   deprinderilor practice     metode în funcţie de necesităţi şi posibilităţi;
                  Folosirea de metode şi procedee care să contribuie la creşterea gradului
                   de originalitate şi independenţă în rezolvarea sarcinilor de lucru.
IV.  Formarea elevilor
 1 Organizarea şi           Identifică necesităţile de amenajare a spaţiului şcolar în funcţie de
  amenajarea spaţiului        disciplina, de forma de organizare a instruirii, de particularităţile de vârstă
  de lucru              ale elevilor şi evoluţia lor;
                   Amenajarea spaţiului de lucru conform condiţiilor de igienă;
2  Dezvoltarea           Capacitatea de a explica regulile sociale, de a evalua obiectiv
   comportamentului         comportamentul social al elevului;
   social              Motivarea şi corectarea comportamentului elevului prin aplicarea
                    recompenselor şi sancţiunilor;
                   Promovarea valorilor de interculturalitate.
3  Formarea             Formarea şi consolidarea deprinderilor de citit-scris;
   instrumentelor          Formarea şi dezvoltarea capacităţii de dezvoltare orală şi scrisă prin
   fundamentale şi a         procedee şi metode specifice.
   aptitudinilor de
   comunicare
4  Dezvoltarea           Formarea deprinderilor de studiu individual prin metode şi tehnici
   capacităţii de învăţare      eficiente;
                   Formarea deprinderilor de autocontrol prin aplicarea unor operaţii de
                    verificare adaptate fiecărei discipline.
5  Dezvoltarea           Formarea capacităţii de calcul matematic;
   capacităţilor de         Formarea noţiunilor şi conceptelor fundamentale prin utilizarea
   gândire exactă prin        permanentă a terminologiei specifice, prin crearea situaţiilor de învăţare
   instruirea în ştiinţe       care să asigure încadrarea acestora în sisteme coerente şi logice.
   generale
V.   Evaluarea
1  Evaluarea rezultatelor      Selectarea şi aplicarea tehnicilor/instrumentelor alternative de evaluare,
   şcolare              adecvate obiectivelor curriculare şi conţinuturilor;
                   Utilizarea celor trei tipuri de evaluare.
2  Aprecierea            Elaborarea de descriptori de performanţă pentru unităţi de conţinut
   rezultatelor şcolare       restrânse, astfel încât să răspundă standardelor curriculare de performanţă;
                   Aprecierea rezultatelor să conducă la măsuri de ameliorare sau dezvoltare;
                   Prezentarea şi comunicarea rezultatelor şcolare în format descriptiv pentru
                    motivarea fiecărui calificativ acordat, în termeni accesibili pentru elevi şi
                    părinţi.
3  Înregistrarea          Consemnarea ritmică a rezultatelor în caietul personal al învăţătorului şi în
   rezultatelor şcolare       catalog;
                   Completarea „Caietului de evaluare” al elevului oferind familiei
                    informaţiile necesare pentru aplicarea măsurilor ce se impun.
VI.  Dezvoltarea profesională
1 Autoevaluare            Identificarea propriilor nevoi de formare în urma autoevaluării obiective;
  Participare la          Participare la activităţile de perfecţionare organizate de şcoală,
  activităţi de formare       municipiu/judeţ;
                   Participarea la acţiuni de formare continuă organizate de organismele
                   abilitate.

    În temeiul legii şi al contractului colectiv de muncă încheiat între MECT. şi Federaţiile Sindicale
reprezentative din învăţământ, cu nr. ..........., la care subsemnatul ader, obligându-mă să respect prevederile din
contractul colectiv de muncă, se încheie prezenta fişă individuală a postului.


Numele şi prenumele titularului:
Semnătura: ________________________
                                      Director.
Data:
                                  _______________________
Unitatea de învăţământ ____________________________
Localitatea/ adresa ________________________________             FIŞA OPERAŢIONALIZATĂ A POSTULUI NR. ________


DENUMIREA POSTULUI: PROFESOR la _______________________________________________
GRAD PROFESIONAL AL OCUPAŢIEI POSTULUI – Învăţământ gimnayial şi liceal
   II.    DESCRIEREA POSTULUI
        1. Studii ______________________________________________________________
        2. Studii specifice postului ________________________________________________
        3. Vechime _______________________
        4. Grad didactic ___________________
        5. Relaţii:
           a). de subordonare: ___________________________________________________
          b). de colaborare _____________________________________________________
   II.   OBIECTIV GENERAL
       Instruirea şi educarea copiilor cu vârsta între 6 şi 18 ani în conformitate cu cerinţele Legii
Învăţământului
   III.   OBIECTIVE SPECIFICE
    3. Profesorul instruieşte şi educă prin tipuri de activităţi specifice, urmărind obiective cognitive, de
       limbaj, psihomotorii, afective, estetice, ale educaţiei pentru societate, astfel încât, după terminarea
       studiilor, pe tot parcursul vieţii , să fie toleranţi faţă de opinii diferite.
    4. Profesorul permite fiecărui elev să –şi urmeze drumul personal de evoluţie, oferindu-i modelul de
       comportament civilizat, etic, de limbaj şi echilibru emoţional şi prin exemplul preocupării pentru
       dezvoltare şi menţinere la curent cu cercetare psihologică contemporană în general şi în domeniul
       său, în particular.ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

1. Programarea activităţii de învăţare
Nr.     Elemente de competenţă                 Indicatori de performanţă
crt.
                         Identificarea aspectelor interdisciplinare în cadrul ariei
                         curriculare respective.
      Analizează planul
 1.                       Corelarea conţinutului disciplinei de învăţământ şi a activităţilor
      cadru de învăţământ
                         de învăţare cu obiectivele urmărite, prevederile programei şi
                         timpul de învăţare
                         Analiza şi selecţia din oferta de manuale /materiale auxiliare a
      Alege manualele adecvate şi     manualelor / materialelor adecvate posibilităţilor de înţelegere
 2.
      materialele auxiliare        ale elevilor, în condiţiile respectării cerinţelor legislative în
                         vigoare.
                       Corelarea timpilor de lecţii cu curba de efort a elevilor i sarcinile
      Întocmeşte             de învăţare, stabilind strategia didactică optimă în vederea
   3.   proiectări anuale şi pe      asigurării unei instruiri eficiente.
      unităţi de învăţare        Programarea în timp, pe semestre, a activităţilor de învăţare,
                       asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse
                       Compararea permanentă a situaţiei reale cu cea proiectată, din
      Revizuieşte proiectările
                       punctul de vedere al realizării planificării, adaptând şi
   4.  anuale şi unităţile de
                       reactualizând secvenţele lecţiilor în conformitate cu situaţia reală
      învăţare
                       şi situaţiile de învăţare existente.

2.   Elaborarea proiectării unităţilor de învăţare
   Nr.   Elemente de competenţă               Indicatori de performanţă
   crt.
                       Formularea obiectivelor operaţionale în termeni de performanţă
                       şi adecvat scopului urmărit
      Stabileşte obiectivele
                       Obiectivele sunt realizate în proporţie de 75% de elevi
   1.  operaţionale ale unităţilor de
      învăţare              Stabilirea obiectivelor operaţionale, astfel încât să existe
                       echilibru între dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi, în
                       conformitate cu timpul de instruire afectat
      Stabileşte conţinutul       Identificarea şi corelarea elementelor de conţinut cu programa
   2.
      activităţiilor de învăţare     şcolară şi manualele
                       Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ,
                       formativ, care transformă elevul într-un actor activ al propriei
   3.  Alege strategii didactice     formări
                       Construirea situaţiilor de învăţare care solicită participarea
                       creativă a cât mai multor elevi
                       Conducerea lecţiei conform proiectului deja stabilit şi
                       monitorizarea activităţii elevilor, astfel încât să se obţină
      Adaptează informaţia la
                       maximul de eficienţă a lecţiilor
   4.  posibilităţile de învăţare şi
                       Selectarea informaţiei pe criterii de esenţialitate, corelând
      nivelul de pregătire a elevilor
                       detaliile informaţionale cu particularităţile şi gradul de interes
                       manifestat de elevi

 3.Organizarea activităţii de învăţare
 Nr.  Elemente de competenţă               Indicatori de performanţă
 crt.
    Organizează procesul de      Modul de organizare a cunoştinţelor de transmis şi forma de
  1.
    transmitere de informaţii     transmitere
                     Creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor
                     (material vizual relevant în cantitate suficientă)
  2. Transmite cunoştinţe
                     Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se
                     gradat, într-o succesiune logică
                     Capacitatea de organizare a procesului de instruire în forme şi
                     prin situaţii de învăţare adecvate tipului de deprinderi ce trebuie
    Formează şi dezvoltă       formate
  3.
    deprinderi            Selectarea situaţiilor de învăţare care să stimuleze gândirea
                     elevului, să-i formeze deprinderile de muncă şi studiu necesare
                     instruirii de durata întregii vieţi

     4.Organizarea activităţilor aplicative complementare procesului de transmitere de cunoştinţe
   Nr.   Elemente de competenţă              Indicatori de performanţă
   crt.
      Stabileşte obiectivele      Corelarea experimentului conceput cu teoria avută în vedere
   1.
      activităţii de laborator     Selectarea tipului de experiment adecvat obiectivelor lecţiei

   2.  Pregăteşte activitatea       Planificarea derulării activităţii în funcţie de tipul de experiment
     experimentală            .
                       Asigurarea echipamentelor şi materialelor necesare atingerii
                       obiectivelor instruirii în condiţii de securitate
     Îndrumă şi supraveghează      Coordonează secvenţele de instruire, instrucţiunile de lucru
3.    elevii în activitatea de      fiind date pas cu pas, pentru a asigura desfăşurarea controlată a
     laborator              experimentului

  5.Utilizarea materialelor didactice
Nr.   Elemente de competenţă                 Indicatori de performanţă
crt.
    Identifică situaţiile în care     Analiza situaţiilor de învăţare şi identificare necesarului de
 1.  este nevoie de materiale        materiale didactice
    didactice
                       Corelarea materialelor didactice complementare cu conţinuturile
    Selectează materialele
 2.                     de învăţare, astfel încât acestea să constituie un suport în
    didactice necesare
                       procesul instructiv-educativ
                       Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor
     Utilizează materialele
3.                      didactice, adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea
     didactice
                       unei instruiri eficiente

  6.Elaborarea instrumentelor de evaluare
Nr.   Elemente de competenţă              Indicatori de performanţă
crt.
                    Selectarea conţinuturilor ce urmează a fi evaluate în funcţie de
    Stabileşte obiectivele      obiectivele evaluării
 1.
    evaluării            Corelarea tipurilor de itemi cu natura obiectivelor şi
                    conţinuturilor
                    Creativitate în privinţa formatului ales, respectând
                    particularităţile de vârstă ale elevilor, obiectivele şi conţinuturile
    Elaborează instrumentele de
 2.                  evaluării
    evaluare
                    Decide asupra baremului şi a condiţiilor de evaluare, astfel încât
                    să obţină o evaluare cât mai obiectivă

  7.Evaluarea cunoştinţelor elevilor
Nr.   Elemente de competenţă              Indicatori de performanţă
crt.
                    Asigurarea condiţiilor materiale necesare aplicării instrumentelor
    Administrează instrumentele
 1.                   de evaluare, în vederea obţinerii unei evaluări obiective, unitare
    de evaluare
                    a tuturor elevilor
    Apreciază cantitativ şi     Analiza ierarhică pe colectivul de elevi şi procentul de itemi, a
 2.
    calitativ rezultatele elevilor  rezultatelor evaluării elevilor
                    Valorificarea, după caz a rezultatelor elevilor în scopul
                    diagnozei sau selecţiei elevilor
    Valorifică rezultatele
 3.
    evaluării            Stabilirea strategiilor didactice adecvate în scopul remedierii
                    deficienţelor procesului educaţional, în funcţie de rezultatele
                    înregistrate la evaluare

    8.Evaluarea parametrilor psiho-pedagogici
Nr.    Elemente de competenţă                Indicatori de performanţă
crt.
     Estimează posibilităţile de     Capacitatea de analiză în vederea identificării (în urma
1.
     învăţare ale elevilor        observării în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev


     Valorifică evaluarea        Flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate în construirea lecţiilor,
2.
     posibilităţilor de învăţare ale   astfel încât să fie valorificate toate situaţiile de învăţare existente
    elevilor             într-un colectiv de elevi
                     Selectarea celor mai eficiente tehnici în vederea facilitării
                     învăţării şi reglării procesului instructiv-educativ în funcţie de
                     posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit

  9.Dezvoltarea comportamentului social
Nr.   Elemente de competenţă             Indicatori de performanţă
crt.
                    Selectarea de modele sociale relevante pentru sistemul de valori
    Mediază procesul de
                    al societăţii
 1.  interiorizare a sistemului de
                    Analiza situaţiilor în care apar astfel de modele pentru crearea
    valori al societăţii
                    unui sistem propriu de valori al elevului
    Asigură cunoaşterea,      Capacitatea de a exprima şi analiza încontinuu cu elevii regulile
 2.  înţelegerea şi însuşirea    sociale (corelat cu particularităţile de vârstă), de a evalua
    regulilor sociale        obiectiv comportamentul social al acestora
                    Capacitatea de a motiva şi corecta comportamentul elevului prin
    Promovează un
                    aplicarea recompenselor şi sancţiunilor, ca urmare a evaluării
 3.  comportament social
                    comportamentelor prin prisma regulilor existente în familie,
    dezirabil
                    şcoală şi societate

   10.Comunicare cadru didactic-elev
Nr.    Elemente de competenţă             Indicatori de performanţă
crt.
                    Corelarea modalităţilor de comunicare cu conţinutul informaţiei,
                    particularităţile de vârstă şi individuale ale membrilor grupului
    Alege modalităţi de      instruit
1.
    comunicare           Eficienţa modalităţii de comunicare
                    Identificarea modalităţilor de comunicare adecvate situaţiilor
                    concrete, în vederea realizării scopului educaţional
                    Limbajul utilizat favorizează atingerea obiectivelor propuse
    Transmite informaţii cu
2.                   Modul de transmitere a informaţiilor şi cantitatea acestora
    caracter instructiv-educativ
                    corespund obiectivelor propuse
                    Analiza acurateţei şi integrităţii mesajului receptat de elev, prin
    Utilizează feed-back-ul în   comparare cu mesajul transmis, în vederea stabilirii
3.
    comunicare           disfuncţionalităţilor canalului de comunicare
                    Înlăturarea perturbaţiilor care afectează comunicarea
                    Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în
    Facilitează comunicarea ele-
4.                   vederea facilitării schimbului de informaţii elev-elev şi cadru
    elev
                    didactic-elev

    11.Comunicarea dintre cadre didactice
Nr.    Elemente de competenţă              Indicatori de performanţă
crt.
    Identifică posibile domenii   Capacitatea ridicat de utiliza limbajul specific unor domenii
 1.
    conexe de colaborare       conexe
                     Capacitatea cadrului didactic de a culege şi structura informaţii
 2.   Se informează despre elevi
                     despre dezvoltarea şi evoluţia elevilor
                     Apelarea la tehnici de comunicare adecvate pentru redarea unor
    Discută aspecte metodice şi
                     aspecte metodice şi pedagogice
 3.   pedagogice ale activităţii
    didactice            Analiza şi aprofundarea aspectelor metodice şi pedagogice ale
                     activităţii didactice


   12.Implicarea familiei în activităţile formativ-educative
Nr.   Elemente de competenţă              Indicatori de performanţă
crt.
     Realizează unitatea de      Capacitatea de analiză a opţiunilor familiei şi de selectare a
 1.
     cerinţe şcoală-familie      unora dintre ele, pentru o strategie didactică adecvată elevului
     Determină implicarea       Capacitatea de a implica familia într-un demers formativ-
 2.
     familiei             educativ coerent care să sprijine dezvoltarea elevului

    13.Menţinerea relaţiei familie-unitate şcolară
Nr.    Elemente de competenţă               Indicatori de performanţă
crt.
                      Calitatea şi periodicitatea legăturii cu familia, în funcţie de
 1.   Informează familia
                      obiectivul educativ urmărit şi de problemele apărute
                      Capacitatea de a obţine informaţii relevante pentru familie,
 2.   Solicită informaţii
                      respectiv demersul didactic
     Consiliază familia elevului,   Capacitatea de a descoperi cauza unui fenomen (comportament)
 3.
     propune soluţii            şi de a propune soluţii pertinente

    14.Dezvoltarea curriculum-ului opţional
Nr.    Elemente de competenţă               Indicatori de performanţă
crt.
                      Capacitatea de analiză a resurselor existente în şcoală, în
     Stabileşte curriculum
 1.                     vederea corelării acestora cu curriculum-ul opţional şi
     opţional
                      necesităţile elevilor
                      Discernământ în selectarea conţinutului curriculum-ului
     Stabileşte conţinutul pentru
 2.                     opţional, astfel încât acesta să răspundă obiectivelor propuse,
     curriculum opţional
                      nevoilor şi timpului disponibil al elevilor
                      Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinutului
     Dezvoltă curriculum-ul      stabilit
 3.
     opţional             Creativitate în selectarea activităţilor, situaţiilor de lucru, astfel
                      încât acestea să capete un caracter antrenant.

   15.Dezvoltarea profesională
Nr.   Elemente de competenţă                Indicatori de performanţă
crt.
   Identifică nevoile proprii de    Obiectivitatea în autoevaluare şi identificarea necesarului de
 1.
   dezvoltare              autoinstruire, în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu
                      Identificarea surselor de informare, programarea studiului
                      individual, astfel încât să acopere nevoile de dezvoltare
 2.   Dezvoltă cunoştinţe proprii    personale şi ale sistemului
                      Manifestă interes pentru nou şi consecvenţă în procesul de
                      autoinstruire
                      Exersarea deprinderilor în vederea desfăşurării activităţii la
 3.   Dezvoltă deprinderi proprii
                      nivelul de calitate propus

    În temeiul legii şi al contractului colectiv de muncă încheiat între MECT. şi Federaţiile Sindicale
reprezentative din învăţământ, cu nr. ..........., la care subsemnatul ader, obligându-mă să respect prevederile din
contractul colectiv de muncă, se încheie prezenta fişă individuală a postului.


Numele şi prenumele titularului:
Semnătura: ________________________
                                      Director.
Data:
                                  _______________________

								
To top