moral by eeeda8994

VIEWS: 11,891 PAGES: 33

									                                   HBME 3103
                           PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Pengenalan

    Pendidikan adalah merupakan salah satu kompenen yang penting dalam
melahirkan masyarakat Malaysia yang berintergriti, bermoral, etika, futuristik, fleksibel
dan dinamik. Pendidikan diharapkan mampu melahirkan modal insan yang berkemahiran,
berilmu, berpengetahuan dan mampu menyambung kebaikan kepada dunia. Para pelajar
merupakan aset kepada pembangunan negara.
    Bagi melahirkan insan yang bermoral, guru pendidikan moral haruslah
mengembangkan dimensi moral pelajar-pelajarnya iaitu merujuk kepada penaakulan
moral, emosi moral dan perlakuan moral.
    Penaakulan moral adalah sebagai kemahiran berfikir logikal yang melibatkan
proses induksi dan deduksi. Kemahiran berfikir bagi induksi merupakan penggunaan
perkara-perkara khusus kepada yang lebih umum. Manakala kemahiran berfikir deduksi
merupakan penggunaan perkara yang lebih umum kepada yang lebih khusus. Penaakulan
moral akan membolehkan seseorang berupaya untuk membuat kesimpulan atau
keputusan berdasarkan nilai-nilai murni dalam melaksanakan sesuatu tindakan.
Penaakulan moral menjadi asas bagaimana seseorang individu menterjemah dalam
amalan nilai-nilai murni di dalam kehidupannya. Melalui penghayatan dan amalan nilai-
nilai murni yang diperolehi dalam Pendidikan Moral sama ada secara langsung atau tidak
langsung akan mewujudkan satu masyarakat yang bermoral tinggi.
    Perasaan moral atau emosi moral merujuk kepada emosi moral yang
menunjukkan kehalusan perasaan individu yang mengandungi sentimen, simpati, empati,
murah hati motivasi dan sebagainya. Dalam amalan harian, emosi moral melibatkan
kepentingan harga diri, kepentingan kepedulian, kawalan diri, menyayangi dan disayangi
yang melibatkan hati nurani. Perasaan moral akan menjadikan diri individu bertindak
secara positif dan dapat mengawal emosi yang negatif.
    Perlakuan moral ialah tingkah laku atau tindakan seseorang individu terhadap
tindakan dan keputusan yang ditunjukkan dengan rasa penuh tanggungjawab berdasarkan
kepada penaakulan dan emosi moral. Tingkah laku moral adalah dimensi moral yang
menterjemahkan penaakulan dan emosi moral. Tingkah laku yang baik atau buruk adalah
hasil daripada bagaimana seseorang itu menaakul dan menggunakan emosi moral dalam
tingkah lakunya.


                       1
                                  HBME 3103
                          PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
    Guru merupakan agen utama dalam melahirkan insan bermoral dan berakhlak
mulia. Guru bukan hanya menyampaikan pengetahuan tetapi membentuk insan yang
berguna kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara.   Antara peranan guru dalam
melahirkan insan bermoral ialah menyampaikan ilmu(mu’allim), menjayakan proses
pendidikan (murabbi), memperkembangkan kemahiran(mudarris),mendidik adab dan
budi pekerti (mu,addib) serta melahirkan pemimpin generasi akan datang (mursyid).
    Bagi mengembangkan dimensi moral dengan seimbang, guru Pendidikan Moral
seharusnya memberi peluang kepada pelajar menguasai kemahiran-kemahiran tertentu
seperti kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran
menyelesaikan masalah dan kemahiran sosial. Mengajar pelajar kemahiran-kemahiran ini
boleh dianggap sebagai satu cara memupuk dan menggalakkan perkembangan moral
mereka. Guru perlu mengajar pelajar cara menggunakan kemahiran berfikir kritikal
supaya pelajar dapat menilai sesuatu tindakan itu betul atau salah. Kemahiran pemikiran
kritikal ini juga dapat membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan yang lebih baik dan seterusnya berjaya dalam kehidupan. Kebolehan berfikir
secara kreatif pula membantu pelajar dalam mencari penyelesaian dan alternatif yang
lebih baik dalam kehidupan. Dalam menghadapi alaf baru, penguasaan kemahiran
menentang rakan sebaya amat penting dalam pendidikan nilai dan moral, kerana
kemahiran ini dapat digunakan dalam mempertahankan nilai moral sendiri. Pendidikan
Moral juga memupuk kemahiran mengkaji masa depan di kalangan pelajar yang
membolehkan pelajar menyedari tentang isu atau permasalahan yang berlaku pada masa
yang lampau, masa kini dan masa depan. Ini akan membantu pelajar membuat ramalan,
menjangka akibat serta bersedia menyesuaikan diri terhadap perubahan yang berlaku.
    Penguasaan kemahiran-kemahiran yang disebutkan ini akan membolehkan
pelajar menghadapi dunia ledakan maklumat dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan
sikap bertanggungjawab sosial dan moral.    Penguasaan kemahiran ini juga dapat
membantu pembinaan daya tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan cabaran
hidup di kalangan pelajar dan dengan itu dapat melahirkan modal insan yang berkualiti.
    Dalam mengembangkan dimensi moral yang seimbang, guru juga mesti
mengaplikasikan teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan Moral supaya guru dapat
                      2
                                  HBME 3103
                          PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
menerapkan nilai-nilai murni dengan lebih berkesan. Justeru itu sudah pastilah dapat
melahirkan modal insan yang berkualiti dan memenuhi kehendak aspirasi negara.


1.0   RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Tarikh            :9 .10.2009
Masa             :8.40 pagi- 9.40 pagi (60 minit)
Kelas             :4 Mawar
Bilangan pelajar       :8 orang
Mata Pelajara         :Pendidikan Moral
Tajuk Pengajaran       :Pilihlah Makanan Berkhasiat
Bidang Pembelajaran      : Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri
Nilai             : 1.6 Kasih sayang
Kandungan Akademik      : Sayangi diri kesihatan terjamin
                Amalan yang sihat tanda sayangkan diri
                -Penjagaan diri untuk kesihatan tubuh badan
                -Tabiat makan yang baik


Pengetahuan Sedia Ada:
   1. Murid sedar bahawa makanan adalah keperluan setiap manusia.
   2. Murid mengenali berbagai jenis makanan.
   3. Murid biasa makan sarapan pagi.


Hasil Pembelajaran      :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
  1. Menyatakan makanan yang berkhasiat untuk sarapan pagi.
  2. Menyenaraikan kebaikan makanan berkhasiat dan keburukan makanan tidak
     berkhasiat.
  3. Mengenalpasti makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.
  4. Mengamalkan pengambilan pemakanan yang betul.
                      3
                                  HBME 3103
                          PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Pendekatan     :Pembelajaran Aktif, Pembelajaran Konstektual, Pembelajaran
          Koperatif.


Teknik       : Nyanyian, Perbincangan, Sumbang saran.


Bahan Bantu Mengajar     :-Carta lagu (ICT)
               -Bahan maujud
               -Gambar Tayang Kaku (ICT)
                -kertas lukisan
                -lembaran kerja
Langkah/masa Isi kandungan       Aktiviti P&P            Catatan


Induksi Set  -Lagu ‘Bangau Oh     -Guru menayangkan senikata lagu
(5 minit)   Bangau’          yang bertemakan makanan iaitu
       -Akibat tidak       bertajuk ‘Bangau Oh Bangau’.
       mengambil sarapan:    -Guru menyanyi bersama-sama
       i)sakit perut       murid, lagu yang ditunjukkan.
       ii)sakit kepala      -Guru mengaitkan nyanyian
       iii)tidak dapat      dengan tajuk pelajaran pada hari
       menumpukan        itu dengan menerangkan akibat
       perhatian pada      jika tidak makan terutama jika
       pelajaran         tidak mengambil sarapan pagi.
                       4
                                 HBME 3103
                         PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4


Langkah 1  Jenis-jenis makanan -Guru menayangkan gambar       Pendekatan:
(10 minit)  Contoh: -nasi lemak tayang kaku yang menunjukkan     Pembelajaran
           -mee     berbagai jenis makanan.      aktif,
           -ais krim   -Murid menyenaraikan makanan    pembelajaran
           -roti canai  yang ada dalam gambar.       kontekstual
           -capati    -Guru memilih murid secara
           -keropok   rawak untuk menulis senarai    Teori:
           -susu     nama makanan di papan tulis.    -Pembelajaran
           -pisang    -Guru memberi peneguhan      Humanistik
           -burger    kepada murid yang menulis     -Perkembangan
                  dengan betul.           Moral Kognitif


Langkah 2  Menu sarapan pagi   -Guru membahagikan murid      Teori :
(20 minit)  yang sihat.      kepada beberapa kumpulan.     -Pembelajaran
                  -Dalam kumpulan, murid       Humanistik
       Contoh: -susu     menyediakan menu sarapan pagi   -Perkembangan
           -sandwich   yang sihat.            Moral Kogniif
           -pisang    -Setiap kumpulan melukis pilihan
                  makanan mereka pada kertas     Teknik :
                  lukisan.              -perbincangan
                  -Murid berbincang untuk
                  memberi alasan mengapa mereka   Pendekatan:
                  memilih menu tersebut.       Pembelajaran
                  -Guru bergerak dari satu      Koperatif
                  kumpulan ke satu kumpulan
                  untuk memberi bimbingan.
                  -Setiap kumpulan
                  membentangkan hasil
                  perbincangan dan kerja tangan
                  mereka.                    5
                                 HBME 3103
                         PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
                  -Guru menerapkan nilai
                  kerjasama kepada murid.
Langkah 3  Kebaikan makanan    -Guru membahagikan ruang
(10 minit)  berkhasiat dan     papan tulis kepada dua bahagian.
       keburukan makanan        Kebaikan memilih
       yang tidak           makanan berkhasiat.     Teori:
       berkhasiat.           Keburukan memilih      -Perkembangan
                       makanan tidak berkhasiat.  Moral Kognitif.
       Kebaikan:       -Guru menjalankan aktiviti      -Pembelajaran
       -hidup lebih sihat.  sumbang saran.            Humanistik
       -elakkan serangan   - Dengan berpandukan gambar di
       penyakit.       dalam buku teks, murid
       -dapat membesar    menyatakan jawapan pada mana-    Kaedah:
       dengan sempurna.    mana bahagian dan guru menulis    sumbang saran
       -mudah menerima    di papan tulis.
       pelajaran.       -Guru menjelaskan kepada murid
       -dapat melakukan    makanan yang mana berkhasiat
       kerja harian dengan  dan tidak berkhasiat.
       sempurna.


       Keburukan:
       -sering sakit perut.
       -mudah mendapat
       penyakit.
       -tidak dapat
       membesar dengan
       sempurna.
       -sukar menerima
       pelajaran.                     6
                                  HBME 3103
                          PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Penilaian     makanan      -Guru mengedarkan lembaran
(10 minit)    berkhasiat dan   kerja dan meminta murid
         makanan tidak    mengkelaskan makanan yang
         berkhasiat.     berkhasiat dan tidak berkhasiat.
Penutup     Contoh menu     -Guru menghidangkan contoh
(5 minit)    sarapan pagi yang  menu sarapan pagi yang sihat di
         sihat:       hadapan kelas.
         -susu        -Guru menekankan kepada murid
         -roti canai     kepentingan menyayangi diri
         -epal        dengan mengambil makanan
                   berkhasiat.
                   -Guru berharap murid dapat
                   memilih makanan yang betul
                   dalam kehidupan harian.
                   -Guru dan murid membuat
                   rumusan tentang pelajaran pada
                   hari itu.
Refleksi:
    Proses pengajaran dan pembelajaran yang berjalan dapat memberi kesan yang
mendalam kepada murid. Objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. Dimensi
moral murid dapat dikembangkan dengan baik dimana murid menunjukkan tingkah laku
yang positif dan ceria.
                     7
                                  HBME 3103
                          PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
2.0  TEORI   YANG   DIAPLIKASIKAN      DALAM    PENGAJARAN     DAN
PEMBELAJARAN


    Sebagai guru Pendidikan Moral, kita perlu mengetahui dan memahami Teori
Perkembangan Moral Kanak-Kanak dan Teori Perkembangan Personaliti seperti Teori
Perkembangan Kognitif, Teori Pembelajaran Tingkah Laku serta Teori Pembelajaran
Sosial dan Humanistik. Antara kepentingan teori-teori tersebut kepada kita ialah ia dapat
membantu kita meramal dan memahami tingkah laku moral seseorang individu. Kita
juga dapat dapat memahami personaliti dan konsep kendiri individu. Di samping itu juga
kita akan dapat memahami emosi kanak-kanak. Kita juga dapat memahami perbezaan
keperluan nilai moral dengan tingkah laku individu. Yang paling penting sebagai guru,
teori-teori ini dapat membantu proses pengajaran dan pembajaran kanak-kanak.
    Di dalam Rancangan Pengajaran Harian yang telah disediakan, Teori Kognitif dan
Teori Pembelajaran Humanistik telah di aplikasikan. Teori Kognitif merupakan proses
pemikiran atau mental seperti mengingat, memprosess maklumat dan membuat keputusan.
Teori kognitif juga berkaitan cara manusia membuat pengadaptasian secara biologi
terhadap ransangan persekitaran serta mempelajari, memahami dan membuat
pengubahsuaian terhadap ransangan tersebut. Dalam konteks ini manusia berkembang
sejak lahir dalam menyusun secara kognitif semua ransangan yang ditemui.      Teori
perkembangan moral kognitif yang terkenal ialah Teori Perkembangan Kognitif oleh Jean
Piaget dan juga Teori Perkembangan Kognitif oleh Lawrence Kohlberg.
    Manakala Teori Pembelajaran Humanistik ialah teori yang diperkenalkan untuk
membantu pelajar ke arah perkembangan individu secara keseluruhan. Perkembangan ini
termasuklah fizikal, mental, emosi dan juga moral. Matlamat utamanya ialah supaya
pelajar dapat mengetahui kehendak utama mereka dan meningkatkan potensi mereka
sebagai individu yang berguna.    Objektif teori ini bukanlah semata-mata untuk
menghasilkan individu atau pekerja yang baik tetapi untuk menghasilkan manusia yang
berguna dan boleh menyumbang kepada dunia dan persekitaran.
                      8
                                     HBME 3103
                             PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
2.1  Teori Perkembangan Moral Kognitif Piaget


    Menurut Jean Piaget(1932,1965) respon kanak-kanak terhadap masalah moral
boleh dibahagikan kepada dua peringkat berdasarkan satu prinsip iaitu ‘internalization’
yang bermaksud sumber kawalan yang mengawal pemikiran dan perlakuan kanak-kanak.
Pada peringkat pertama iaitu moraliti luaran, kanak-kanak melihat peraturan sebagai
sesuatu yang telah ditetapkan dan dikawal oleh pihak yang lebih berkuasa. Keadaan ini
berlanjutan sehingga berumur 10 tahun.       Pada peringkat kedua pula iaitu moraliti
autonomous, kanak-kanak akan mereka idea-idea rasional tentang kesamaan dan melihat
keadilan sebagai proses berbalik dalam kehidupan mereka. Di sini mereka
memperlakukan orang lain sebagaimana mereka mahu diperlakukan.        Mereka mula
menitik beratkan diri sendiri daripada membenarkan orang lain menekankan perlakuan
moral tertentu.
    Perkembangan     moral  kanak-kanak    menurut  Piaget  melibatkan  proses
perkembangan intelek yang melalui beberapa peringkat secara berturutan. Piaget
berpendapat kanak-kanak adalah aktif dalam membina dunianya sendiri. Ia berinteraksi
secara aktif dengan persekitarannya dalam menghasilkan struktur mental dan intelek. Ia
termasuklah struktur perkembangan moralnya. Piaget mempercayai pengetahuan tidak
disalurkan kepada pemerhati secara pasif, tetapi pengetahuan realiti mesti diterokai dan
dibina melalui aktiviti yang dilakukan oleh kanak-kanak.       Perkara penting yang
ditekankan ialah keupayaan kognitif kanak-kanak pada mana-mana tahap kehidupannya.
    Piaget membahagikan empat peringkat perkembangan intelek yang dilalui oleh
kanak-kanak iaitu:
         Peringkat sensorimotor (daripada lahir hingga 1 ½ tahun)
         Peringkat pra operasi (1 ½ -7 tahun)
         Peringkat operasi konkrit (7- 11 tahun)
         Peringkat operasi formal (11 ke atas)


    Pada Peringkat Sensorimotor, tingkah laku kanak-kanak adalah tingkahlaku
motor. Mereka memanipulasikan fizikal di persekitaran bagi mendapatkan pengetahuan
dunia dan juga untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran.        Mereka bersikap


                        9
                                   HBME 3103
                           PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
egosentrik. Kesedaran moral adalah minimum dan tahap kanak-kanak ini adalah pra
moral.
     Pada peringkat Pra-Operasi, mereka masih mengambilkira sensorimotor dalam
membuat pertimbangan moral. Mereka mempunyai sikap ingin tahu yang kuat. Kanak-
kanak ini masih mudah dipengaruhi oleh orang lain khasnya autoriti seperti ibubapa dan
guru. Mereka melihat sesuatu dengan keadaan sedia ada. Pandangan mereka adalah
sempit kerana wujudnya kekangan intelek.      Disebabkan masih bersikap egosentrik,
mereka sukar untuk bekerjasama dan menerima pandangan orang lain.
     Pada peringkat Operasi Konkrit, kanak-kanak sudah menunjukkan keupayaan
berfikir dengan logik dan mempunyai pemikiran yang stabil. Sebelum mencapai umur 10
tahun, tahap kemoralan mereka masih di tahap heteronomous. Mereka menerima dan
faham akan sesuatu peraturan serta perlunya bekerjasama.     Namun begitu peraturan
masih diikut bulat-bulat.  Pada peringkat ini juga mereka sudah boleh berbincang
mengenai prinsip serta prosedur permainan apabila timbulnya perselisihan. Mereka juga
menyedari bahawa adanya variasi kepada peraturan pengaruh kerjasama.       Sikap
ogosentrik juga semakin beransur-ansur hilang dalam diri mereka. Peraturan moral bagi
kanak-kanak ini adalah peraturan rasional iaitu saling hormat-menghormati serta boleh
memahami, berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain.
     Pada peringkat Operasi Formal ia merupakan tahap yang paling tinggi dalam
perkembangan kognitif kerana pada tahap ini kanak-kanak sudah mencapai
keseimbangan yang sempurna dalam pertimbangan moralnya. Kemoralan bagi mereka
adalah bersifat autonomous di mana mereka tidak terikat dengan autoriti dalam membuat
pertimbangan moral. Mereka mempunyai pandangan dan idea sendiri tentang tingkah
laku mereka. Sifat egosentrik telah hilang dalam diri mereka. Interaksi dengan orang
lain terutama dengan rakan sebaya ditunjukkan. Mereka boleh bersikap adil dan saksama
dan berupaya menguasai peraturan permainan. Peraturan moral mereka adalah bersifat
rasional hasil dari interaksi bebas serta persetujuan individu.   Pada peringkat ini,
peraturan boleh diubah dan tidak lagi suci.
                       10
                                   HBME 3103
                           PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
2.2  Teori Perkembangan Kognitif Lawrence Kolhberg
       Lawrence Kolhberg memperkenalkan Teori Perkembangan Kognitif yang
mengkhususkan kepada pembentukan gender kanak-kanak. Apabila lahir saja ke dunia,
manusia berkembang dari segi fizikal dan mentalnya dan mempunyai susunan yang
teratur dalam perkembangannya.
    Menurut Lawrence Kolhberg lagi, pertimbangan moral boleh dikategorikan
kepada tiga tahap yang mempunyai enam peringkat seperti berikut:
       Tahap Pra-Konvensional
       Peringkat 1: Oreintasi dendaan dan kepatuhan
       Peringkat 2: Oreintasi instrumental relativis


       Tahap Konvensional
       Peringkat 3: Oreintasi persetujuan antara individu atau good boy-nice girl.
       Peringkat 4: Oreintasi undang-undang dan peraturan.


       Tahap Poskonvensional
       Peringkat 5: Oreintasi contract-legalistic.
       Peringkat 6: Oreintasi prinsip etika sejagat
    Pada tahap pra-konvensional, ia tertumpu kepada konsep denda dan ganjaran
yang melibatkan dua peringkat. Pada peringkat pertama, individu akan mengelak diri
daripada didenda lalu mematuhi setiap arahan yang dibuat oleh pihak berkuasa. Pada
peringkat kedua pula, individu sudah mulai sedar tentang ‘faham pembalasan’ dan setiap
denda atau ganjaran yang diterima hendaklah setimpal dengan apa yang dilakukan.
Kohlberg merumuskan bahawa individu sudah mula berpegang kepada sikap ‘kalau anda
melakukan sesuatu kepada saya, saya juga akan melakukan sesuatu kepada awak’.
    Pada tahap konvensional, peraturan sosial adalah penting dan ianya melibatkan
peringkat ketiga dan keempat. Pada peringkat ketiga, perlakuan-perlakuan yang baik
dan pengesahan terhadap perlakuan itu oleh orang lain dipandang sangat bernilai serta
dianggap sesuatu yang baik oleh seseorang individu. Pada peringkat keempat pula,


                      11
                                   HBME 3103
                           PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
perlakuan-perlakuan moral seseorang individu dirujuk kepada tanggungjawabnya
terhadap masyarakat, sikap hormat dan kepatuhan kepada autoriti yang lahir atas dasar
sukarela kerana ingin mengekalkan peraturan sosial dalam masyarakat dan bukannya
atasa dasar takut atau paksaan.
    Pada tahap pos-konvensional, Kolhberg menganggap bahawa seseorang itu
sudah mencapai sesuatu yang bersifat autonomous atau prinsip dalam perkembangan
moralnya. Tahap ini mempunyai dua peringkat iaitu peringkat kelima dan keenam. Pada
peringkt kelima, tindakan-tindakan yang benar dirujuk kepada persetujuan masyarakat
kepada syarat-syarat hak standard yang diadakan kajian yang mendalam dan kritikal.
Pada peringkat keenam adalah peringkat tertinggi dan amat sukar dicapai, dimana
kebenaran didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip etika
yang dipilih seperti keadilan, faham pembalasan, kesamaaan dan hormat terhadap maruah
kemanusiaan.


2.3  Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers
    Teori Carl Rogers adalah bersifat klinikal, berdasarkan pengalamannya selama
bertahun-tahun dalam menyelesaikan masalah klien-kliennya. Rogers melihat manusia
sebagai sihat atau berguna. Beliau juga mengenalkan kecenderungan kepada kesedaran,
di mana ia adalah motivasi dalaman yang sedia ada dalam setiap benda hidup untuk
meningkatkan potensi ke tahap yang tertinggi. Beliau juga telah mengenalkan ciri-ciri
orang yang ‘berfungsi secara keseluruhan’ sebagai:
        Keterbukaan kepada pengalaman
        Merupakan persepsi yang tepat tentang pengalaman seseorang di dunia
        termasuk perasaan seseorang untuk menerima realiti. Perasaan adalah
        elemen penting dalam keterbukaan kerana ia menunjukkan penilaian
        organismik. Sekiranya seseorang tidak dapat membuka perasaannya, dia
        tidak akan boleh membuka kepada kesedaran.


        Kehidupan yang wujud
        Ini merupakan di sini dan sekarang. Rogers menegaskan bahawa kita
        tidak hidup di masa lepas atau masa depan. Masa sekarang adalah realiti.


                     12
                                    HBME 3103
                            PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
       Kita hanya perlu mengenalpasti beberapa perkara, seperti memori dan
       impian, di mana kita sedang alami sekarang.


       Kepercayaan organinismik
       Kita haruslah membiarkan diri kita supaya diarahkan oleh proses penilaian
       organismik.     Kita harus mempercayai diri kita, membuat apa yang
       dirasakan benar dan apa yang terjadi dengan semulajadi. Ini bermaksud
       kita sedang berhubung dengan kebenaran.


       Kebebasan
       Adalah    tidak  relevan  menyatakan  bahawa  manusia  benar-benar
       mempunyai kebebasan yang mutlak. Kita merasakan bahawa kita adalah
       bebas.    Menurut Rogers, orang yang berfungsi secara keseluruhan
       mengetahui tentang perasaan kebebasan, dan bertanggungjawab atas
       segala pilihannya.


       Kreativiti
       Sekiranya anda berasa bebas dan bertanggungjawab, anda akan sentiasa
       bertindak sepatutnya, dan mengambil bahagian dalam aktiviti duniawi.
       Seseorang yang berfungsi secara keseluruhan, dengan mempunyai
       kesedaran, akan berasa bertanggungjawab untuk menyumbang kepada
       kesedaran orang lain.      Ini boleh dilakukan melalui kreativiti atau
       melakukan yang terbaik dalam sesuatu kerja.


   Carl Rogers telah mengenalpasti dua jenis kualiti di dalam pembelajaran iaitu,
pertama ialah kognitif yang merupakan pengetahuan dan kedua ialah pengalaman yang
mana pembelajaran melalui pengalaman adalah lebih berkesan, tambahan lagi sekiranya
ia adalah kehendak pelajar tersebut.      Kualiti pembelajaran melalui pengalaman
termasuklah penglibatan sendiri, usaha sendiri, dinilai sendiri oleh pelajar dan
mempunyai kesan mendalam terhadap pelajar tersebut.
                        13
                                  HBME 3103
                          PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Carl Rogers menekankan objekktf-objektif berikut dalam teorinya:
        Meningkatkan kecenderungan individu
        Membantu pelajar agar lebih bertanggungjawab ntu menentukan erkara
        yang ingin mereka pelajari
        Meningkatkan kreativiti dan daya cipta pelajar
        Mengembangkan minat dan kerjaya pelajar
        Meningkatkan naluri ingin tahu pelajar
2.4  Aktiviti Yang Mengaplikasikan Teori Perkembangan Moral Kognitif


    Antara aktiviti-aktiviti yang mengaplikasi Teori Kognitif di dalam Rancangan
Pengajaran Harian yang dibina ialah aktiviti perbincangan yang melibatkan murid untuk
memberi pandangan ataupun pendapat. Dalam aktiviti perbincangan juga menunjukkan
bahawa pandangan yang diberi oleh orang lain sangat bernilai dan diterima baik oleh
seseorang individu, ini bertepatan dengan teori Kolhberg pada tahap konvensional.
    Aktiviti Sumbang saran juga merupakan aplikasi daripada teori kognitif di mana
pelajar perlu menggunakan proses mental untuk berfikir secara kreatif dan kritis bagi
memberi jawapan yang logik dan rasional. Dalam aktiviti kumpulan yang dijalankan,
murid faham akan peraturan dan perlunya kerjasama sesama mereka. Sikap kerjasama
yang ditonjolkan menunjukkan sifat egosentrik mula hilang dalam diri mereka dan ini
jelas sepadan dengan peringkat operasi konkrit yang dinyatakan oleh Piaget.
    Dalam aktiviti penilaian yang dijalankan juga jelas menunjukkan penggunaan
proses mental di mana murid perlu membuat keputusan dengan menggunakan keupayaan
berfikir logik dan rasional.
    Aktiviti-aktiviti yang dijalankan memerlukan murid membuat penaakulan moral
yang menjadi asas kepada mereka bagaimana untuk menterjemahkan ke dalam nilai-nilai
murni di dalam kehidupan seharian. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan juga menjadikan
murid-murid sedar siapa mereka dan tahu apa yang baik dan buruk untuk diri mereka.
Sesungguhnya nilai murni itu wujud melalui pengetahuan.
                      14
                                  HBME 3103
                          PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4


2.5   Aktiviti Yang Mengaplikasikan Teori Pembelajaran Humanistik


     Dalam mengaplikasikan teori ini dalam pembelajaran, peranan guru adalah
sebagai fasilitator.    Guru haruslah meningkatkan kematangan pelajar dalam
mengenalpasti identiti diri mereka.   Contohnya dalam aktiviti perbincangan dan
sumbangsaran, pelajar diberi peluang untuk memberi idea atau pendapat serta berbahasa
secara bebas, dengan ini akan menyokong perkembangan serta meningkatkan keyakinan
diri pelajar. Keterbukaan kepada pengalaman dan kepercayaan terhadap diri sendiri akan
menjadikan pelajar memberi pendapat atau bertindak mengikut apa yang dirasakan benar.
Aktiviti-aktiviti seperti ini juga akan membantu menyerapkan nilai-nilai moral di
samping memudahkan pelajar untuk memahami kemampuan         diri yang sebenar.
Penghargaan dan penghormatan terhadap idea, bahasa dan budaya pelajar akan
menjadikan pelajar lebih terbuka dan berterus terang, dengan ini akan memudahkan sifat
bekerjasama dan perkongsian pendapat sesama pelajar.
     Aktiviti gerak kerja seperti menghasilkan menu sarapan pagi yang dinyatakan,
akan meningkatkan kreativiti dan daya cipta pelajar. Ini bersesuaian dengan ‘sifat orang
berfungsi keseluruhan’ yang mana keterbukaan kepada pengalaman dan kepercayaan
kepada   diri  sendiri  akan  mendorong  seseorang  memiliki  kreativiti  yang
memberansangkan.
     Penglibatan sendiri murid dalam aktiviti yang dijalankan, memberikan
pengalaman dan pembelajaran yang lebih bermakna kepada pelajar maka dengan ini akan
berlakulah perubahan dan peningkatan diri pelajar dalam jangka masa yang panjang.
Penglibatan aktif pelajar juga akan membantu menstabilkan emosi dan sosial pelajar,
maka dengan sendirinya pencapaian pembelajaran akan lebih meningkat. Pelajar juga
akan berasa bebas dan tidak terikat serta percaya bahawa masa depan adalah bergantung
kepada dirinya sendiri.
                     15
                                 HBME 3103
                         PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
3.0  SUMBER PENGAJARAN DAN BAHAN BANTU MENGAJAR


    Sumber pengajaran dan bahan bantu mengajar merupakan sebarang bahan yang
digunakan bagi membantu atau menyokong guru dan membantu pembelajaran murid.
Guru bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi merancang untuk menyampaikan ilmu
dengan lebih berkesan. Pengajaran dan pembelajaran akan hambar dan kosong jika tidak
berkesan. Sumber atau bahan bantu mengajar mestilah berpotensi untuk melaksana serta
membantu mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan. Sumber
dan bahan bantu mengajar semestinya dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran
lebih berkesan. Perkongsian maklumat boleh berlaku dengan cepat dan mudah dengan
adanya sumber dan bahan bantu mengajar.


    Objektif menggunakan sumber dan bahan bantu mengajar ialah:
       i)    Menambahkan lagi keberkesanan pengajaran yang disampaikan.
       ii)   Mencetuskan minat murid terhadap pengajaran guru dengan gaya
           persembahan yang menarik.
       iii)  Mengekalkan perhatian dan tumpuan murid terhadap pelajaran.
       iv)  Memudahkan murid memahami pengajaran guru terhadap sesuatu
           konsep atau istilah.
    Kriteria yang perlu dipertimbangkan semasa menyedia dan menggunakan sumber
dan bahan bantu mengajar pula ialah:
       Selaras dengan falsafah pendidikan negara.
       Tidak bercanggah dengan nilai masyarakat.
       Relevan dengan kurikulum.
       Selaras dengan prinsip pedagogi.
       Memberi maklumat terkini.
       Harga yang berpatutan.
       Mudah.
       Pelbagai ransangan.
       Dapat diguna berulang kali.
       Fleksibel.


                      16
                                    HBME 3103
                            PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
    Terdapat tiga kategori utama sumber dan bahan bantu mengajar iaitu:
         Bahan rujukan seperti sukatan pelajaran, buku panduan mengajar dan juga
         buku sumber.
         Bahan pengajaran iaitu bahan bantu mengajar yang diguna oleh guru
         semasa mengajar.
         Bahan pembelajaran iaitu bahan yang digunakan oleh murid untuk
         menjalankan aktiviti pembelajaran.


3.1 Bahan Rujukan
    Guru semestinya mengajar dengan menggunakan sukatan pelajaran,
buku panduan dan juga buku sumber yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan
Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia supaya murid dapat memperolehi
pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara
bagi membantu perkembangan murid secara menyeluruh. Bahan sumber ini juga akan
membantu guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan
tidak tersasar dari tujuan sebenar.


3.2 Bahan pengajaran
    Dalam Rancangan Pengajaran Harian yang dibina, bahan yang digunakan oleh
guru ialah:
    Carta lagu
    Carta lagu dipaparkan pada skrin dengan menggunakan teknologi ICT.
    Penggunaan ICT akan memudahkan guru serta pelajar untuk melihat dengan jelas.
    Senikata lagu yang dipaparkan juga akan dapat menarik perhatian murid. Set
    induksi yang menarik dapat memberi motivasi kepada murid. Apabila murid
    memberi perhatian maka proses pengajaran dan pembelajaran dapat dimulakan
    dengan lancar dan selesa. Kaedah nyanyian yang digunakan akan memberi
    keseronokan kepada murid untuk memulakan pembelajaran, dengan ini dapat
    mengembangkan emosi murid untuk meneruskan pembelajaran iaitu menerima
    pembelajaran baru dan menggalakkan pembelajaran mereka.
                       17
                                HBME 3103
                        PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
  Gambar tayang kaku
  Gambar tayang kaku ialah gambar yang ditunjukkan pada skrin tanpa ada
  pergerakan pada gambar tersebut. Gambar-gambarr makanan yang ditayangkan
  akan dapat menarik minat murid untuk mengetahui apa yang mereka pelajari pada
  hari tersebut. Gambar yang ditayangkan sudah pasti jelas untuk dilihat, mudah
  untuk difahami dan ditafsirkan oleh murid dan membantu memfokuskan perhatian
  kepada maksud yang terdapat dalam visual. Gambar yang ditayangkan akan
  menimbulkan perasaan seolah-olah gambar tersebut hidup.     Gambar yang
  berwarna warni akan memberi perasaan harmoni dan tenang serta selesa kepada
  murid dengan ini membantu membangunkan dimensi moral murid iaitu
  penaakulan moral, perasaan moral dan juga tingkah laku moral. Sudah pastilah
  murid dapat belajar dengan berkesan.


  Bahan maujud
  Bahan maujud ialah bahan yang sebenar yang ditunjukkan kepada murid sama
  ada di dalam kelas ataupun di luar kelas. Contoh bahan maujud yang digunakan
  dalam aktiviti yang dirancang dalam RPH yang dibina ialah menggunakan
  makanan yang sebenar. Penggunaan bahan maujud akan memberikan kesan yang
  lebih mendalam kepada murid kerana ia lebih jelas dan nyata. Penggunaan bahan
  maujud memberi kesan pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid kerana
  ia ada hubungan dengan kehidupan harian individu yang mana ia merupakan
  pembelajaran konstekstual. Penggunaan bahan maujud akan memudahkan murid
  menghubungkaitkan antara benda yang konkrit dengan bahan abstrak dan ini
  membantu mengukuhkan ingatan mereka kerana murid boleh mengingati sesuatu
  yang berbentuk konkrit lebih lama daripada bahan berbentuk abstrak.
                    18
                                  HBME 3103
                          PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
3.3 Bahan pembelajaran
    Bahan pembelajaran yang digunakan oleh murid dalam Rancangan Pengajaran
harian yang disediakan ialah:


    Kertas Lukisan
  Penggunaan kertas lukisan oleh murid untuk melukis dan membina
  menu sarapan adalah lebih mudah, menggunakan kos yang rendah serta murid juga
  boleh menggunakan kreativiti tersendiri untuk mengembangkan potensi diri.


    Buku Teks
    Selaras dengan perkembangan dunia pendidikan abad ini, Kementerian Pelajaran
    Malaysia berusaha memperakui buku teks yang berkualiti serta bertaraf dunia dan
    diharap dapat melahirkan generasi muda yang dinamik, produktif, berketrampilan
    dan bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan Negara. Penggunaan buku teks
    adalah sesuatu yang fleksibel kerana pada masa kini semua pelajar dibekalkan
    dengan buku teks.    Penggunaan buku teks sudah pasti  menjadikan aktiviti
    pengajaran dan pembelajaran akan mengikut landasan yang betul yang mana
    kandungan pelajarannya tepat dan berkait dengan pelajaran yang diajar serta
    sesuai dengan murid..   Dengan menggunakan buku teks, konsep yang hendak
    disampaikan juga menjadi lebih mudah, cepat dan tepat serta lebih kekal dalam
    ingatan.


    Lembaran Kerja
    Lembaran kerja yang digunakan akan membantu pelajar berasa lebih seronok
    untuk menulis dan tidak berasa tertekan. Lembaran kerja memudahkan guru
    untuk menilai pencapaian murid serta menguji keberkesanan pengajaran dan
    pembelajaran pada hari itu.   Lembaran kerja juga akan membolehkan guru
    mengenalpasti aktiviti pengayaan dan juga pemulihan.
                      19
                                HBME 3103
                        PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
4.0 PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN YANG DIRANCANG.
Bagi memulakan pengajaran hari itu,bagi menarik perhatian murid , guru menggunakan
teknik nyanyian dalam aktiviti set induksi. Guru dan murid menyanyi bersama-sama
lagu ‘Bangau Oh Bangau’ yang dipaparkan pada skrin. Murid seronok dan memberi
tumpuan kepada guru. Justeru itu proses pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan
dengan lancar. Tumpuan murid memudahkan guru untuk mengaitkan nyanyian dengan
pelajaran hari itu.
                    20
                              HBME 3103
                      PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Paparan senikata lagu pada skrin memudahkan murid menyanyi bersama-sama guru.
Murid menyanyi dengan riang dan gembira.
                    21
                                HBME 3103
                        PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Dalam langkah 1, guru mulakan pengajaran -dan pembelajaran dengan memaparkan
gambar makanan pada skrin. Pelabagai jenis makanan dengan warna yang menarik
dapat meransang pelajar uuk memberiehatian terhadap apa yang disampaikan oleh guru.
Murid kelihatan sangat berminat dengan gambar yang ditayangkan. Pelbagai jenis
makanan  yang ditunjukkan memberi peluang kepada murid untuk mengenali lebih
banyak makanan.
                    22
                                HBME 3103
                        PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Murid di ransang untuk datang ke hadapan bagi    menulis nama makanan   yang
dipaparkan pada skrin. Berdasarkan gambar tayang kaku   yang ditunjukkan, murid
menyenaraikan nama makanan yang terdapat di dalam gambar. Aktivti ini mewujudkan
penglibatan dan pembelajaran aktif murid. Peneguhan yang guru berikan kepada murid
memberi motivasi yang tinggi kepada murid-murid..
                    23
                              HBME 3103
                      PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Dalam langkah 2. guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan secara
berpasangan. Murid dikehendaki membina menu sarapan pagi yang berkhasiat
dan memberi alasan kenapa mereka memilih makanan tersebut.
                  24
                             HBME 3103
                     PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Guru memantau   aktiviti yang dijalankan di dalam kumpulan dan memberi
bimbingan kepada murid-murid supaya mereka dapat menjalankan tugasan yang
diberi dengan tepat dan berkesan.
                  25
                             HBME 3103
                     PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Murid membentangkan hasil kerja kumpulan yang telah dijalankan. Di
dapati murid dapat menyempurnakan tugasan yang diberi dengan baik
dan memuaskan.  Guru memberi peneguhan dan juga teguran yang
membina supaya murid dapat meneruskan pembelajaran dengan penuh
minat.
                 26
                             HBME 3103
                     PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Dalam langkah tiga pula, murid dikehendaki menggunakan buku teks sebagai
panduan untuk menjalankan aktiviti sumbang saran iaitu memberi pendapat
mengenai kebaikan makan berkhasiat dan keburukan makanan tidak
berkhasiat.
                 27
                               HBME 3103
                       PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4

                        Murid menggunakan buku teks sebagai
                        panduan mereka untuk memberi idea yang
                        bernas . Penglibatan aktif pelajar
                        menjadikan suasana pengajaran dan
                        pembelajaran  menarik  dan   tidak
                        membosankan.
Guru mencatatkan pendapat yang telah
diberikan oleh setiap murid di papan
tulis.  Murid-murid berasa seronok
apabila dapat memberikan idea yang
bernas. Aktiviti ini akan menambahkan
keyakinan dalam diri murid.
                    28
                             HBME 3103
                     PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Bagi menilai pencapaian murid , murid-murid diberikan lembaran kerja untuk
menguji kefahaman mereka terhadap pelajaran hari itu. Murid-murid membuat
latihan yang di beri dengan tekun.
                   29
                               HBME 3103
                       PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
 Rujukan
Bagi menutup pengajaran dan pembelajaran pada hari itu, guru menggunakan
makanan sebenar untuk menunjukkan contoh sarapan pagi yang sihat. Guru juga
menekankan kepada murid-murid supaya menyayangi diri dengan memilih atau
mengambil makanan yang betul dalam kehidupan seharian. Penggunaan bahan
maujud ini menjadikan murid lebih jelas dan faham serta seronok.
                   30
                                 HBME 3103
                         PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4


    Penutup


    Selaras dengan matlamat Pendidikan Moral untuk membentuk individu yang
berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan
kestabilan negara serta masyarakat global, guru seharusnya memainkan peranan yang
penting dalam mendidik pelajar-pelajarnya. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya
membantu murid memahami nilai-nilai moral, menerima, dan menunjukkan komitmen
terhadapnya.
    Guru seharusnya mengadakan proses pengajaran yang berkualiti dan bermakna.
Guru Pendidikan Moral juga harus menguasai kesemua maksud nilai-nilai murni yang
dinyatakan di dalam sukatan pelajaran. Guru yang berkualiti mampu memaksimumkan
peluang-peluang pembelajaran melalui formulasi objektif dan sukatan pembelajaran
secara efisien, aktiviti-aktiviti dalam bilik darjah, penggunaan cara penilaian yang
bersesuaian serta tindakbalas kepada pelajar. Guru mestilah memastikan perkembangan
moral para pelajarnya dengan membantu membentuk satu pandangan moral yang relevan
sama ada di sekolah ataupun di rumah.
    Bagi merealisasikan aspirasi negara, pelajar sendiri seharusnya bertanggungjawab
terhadap pembelajaran mereka. Pelajar perlu mempunyai inisiatif untuk mengubah diri
kepada yang lebih baik. Pelajar seharusnya mempunyai motivasi intrinsik dan sedar arah
tuju kehidupan mereka untuk memantapkan kehidupan yang berkualiti.
    Sekiranya semua orang sedar akan kepentingan nilai moral dalam diri mereka,
maka matlamat pendidikan negara akan dapat di capai.
                     31
                                 HBME 3103
                         PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Rujukan


Lam Sook Seng, Hasnita Hasasan Basari ,etc,(2005) Buku Panduan Guru
    Pendidikan Moral, Dewan Bahasa Dan Pustaka,Kuala Lumpur


Lam Sook Seng, Hasnita Hasasan Basari ,etc,(2005) Buku Teks Pendidikan Moral,
    Dewan Bahasa Dan Pustaka,Kuala Lumpur


Kementerian Pelajaran Malaysia, sukatan Pendidikan Moral tahun 4,

Rahmad Shukor (2007), HBME 1103 Pengenalan Pendidikan Moral, Universiti Terbuka
    Malaysia: Kuala Lumpur.


Rahmad Shukor (2007), HBME 2203 Pendidikan Moral 3 , Universiti Terbuka
    Malaysia: Kuala Lumpur.


Rohani Abdul Hamid. (1998). Keperluan Pendidikan Abad ke-21: Projek Sekolah
    Bestari. Proseding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara. Universiti
    Kebangsaan Malaysia.


Saharudin Suhaidi (2009), HBME 3103 Pendidikan Moral 4 , Universiti Terbuka
    Malaysia: Kuala Lumpur.
                    32
            HBME 3103
    PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 4
Lampiran
  33

								
To top