Variationson the Black-Scholes Model by scz11423

VIEWS: 0 PAGES: 9

									                       Kohde-etuus maksaa
 Variations on the             osinkoja
  Black-Scholes               Tavoitteena on tarkastella
                       tilanteita, joissa B&S yhtälö ei
    Model                 ole riittävä sellaisenaan (esim.
                       option kohde-etuus maksaa
                       osinkoja)
 Sovelletun matematiikan           Tarkastellaan ainoastaan
  jatko-opintoseminaari           deterministisiä osinkoja;
      26.9               osinkojen suuruus ja
                       irtoamishetki ovat tunnettuja
                       option elinkaaren alusta asti
Kohde-etuus maksaa              Vakiosuhteinen ja jatkuva
osinkoja                   osinkotuotto
 Option arvon määritystä           Oletetaan, että aikana dt
 tarkastellaan kahdessa eri          kohde-etuus maksaa osingon
 tapauksessa:                 D0Sdt, jossa D0 on vakio. Näin
  Kohde-etuus maksaa vakiona         ollen osinkotuotto on
  pysyvää jatkuvaa osinkotuottoa       määritelty osuutena kohde-
   Esimerkiksi: indeksin (iso määrä     etuuden arvosta aikayksikköä
   erilaisia osakkeita) maksamat osingot
   ovat niin tiheät, että saattaa olla   kohti.
   parasta pitää osinkomaksuja
   jatkuvana useiden erillisten
                       Koska arbitraasiehdon mukaan
   osinkomaksujen sijaan          kohde-etuuden hinnan pitää
  Osingon maksu on kertaluonteista      pienentyä osingon verran
   Yritykset maksavat osan voitoistaan   osingonmaksun yhteydessä,
   osinkoina omistajilleen. Yritykset    kohde-etuuden hinnan
   maksavat osinkoa yleensä yhdestä
   neljään kertaan vuodessa.        stokastinen yhtälö muuttuu
   Useat yritykset pyrkivät pitämään    muotoon:
   omistajiensa osinkotuoton vakiona
   vuodesta toiseen
                       dS = σSdX + ( µ − D0 ) Sdt
                                         1
Vakiosuhteinen ja jatkuva                      Vakiosuhteinen ja jatkuva
osinkotuotto                             osinkotuotto
 Näin ollen suojattuun portfolioon                  Kaksi ensimmäistä rajaehtoa
 tulee osinko tuottoja -∆D0Sdt verran                 kolmesta säilyy:
 d ∏ = dV − ∆dS − D0 S∆dt                        1. C(S,T)=max(S(T)-E,0)
 Sijoittamalla                              2. S=0, niin C(0,t)=0
                                     3. kun S->∞, niin C(S,t)~Se-D(T-t)
  dV (ito’s lemma)                             Option arvo lähenee kohde-etuuden
  dS (edelliseltä sivulta)                         arvoa ilman osinkoa.
                 ∂V                 Oletetaan, että S*(t) on S(t):n
  Poistamalla satunnaisuus ∆ = ∂S
                                   osinkopuhdistettu hinta. Eli S*(t) ei
  Jonka jälkeen dΠ:n on riskitön ja                 maksa osinkoa ja se on yhtä suuri
  voidaan kirjoittaa muotoon rΠdt                  kuin S(t) osingon maksun jälkeen,
  arbitraasiehtoon vedoten                     joten:
  lopuksi sijoitetaan
      ∂V   ja                           S * (t ) = S (t )e − D0 (T −t )
   ∆=          ∏ = V − ∆S − ∆D0 S
      ∂S                             Option haltijan näkökulmasta on
                                   aivan sama kumman kohde-
 Lopputulokseksi saadaan:                       etuuden option hän ostaa, koska
 ∂V 1 2 2 ∂ 2V        ∂V                   option haltija ei hyödy osingoista
  + σ S    + (r − D0 ) S  − rV = 0               mitenkään.
 ∂t 2   ∂S 2
               ∂S
Vakiosuhteinen ja jatkuva
osinkotuotto                             Diskreetti osingon maksu
 Näin ollen C(S*(t),t)= C(S(t),t)
 C(S*(t),t) voidaan ratkaista B&S
                                   Oletetaan että kohde-etuus
 yhtälön avulla ja ratkaisuhan on                   maksaa yhden osingon dyS
 tunnettu. Sijoittamalla ratkaisuun:                 ajanhetkellä td ennen option
 S * (t ) = S (t )e − D0 (T −t )                   lunastamista. dy on osinkotuot-
                                   to.
 Saamme:
                                   Kohde-etuuden hinta muuttuu
                                   näin ollen osingon verran
 C ( S , t ) = e − D0 (T −t ) SN (d10 ) − Ee − r (T −t ) N (d 20 )
                                   osingon maksuhetkellä…
                1
    log( S / E ) + (r − D0 + σ 2 )(T − t )               +     −       −     −
 d10 =             2                   S (t d ) = S (td ) − d y S (t d ) = S (td )(1 − d y )
           σ T −t
 d 20 = d1 − σ T − t                         Mikä vaikutus kohde-etuuden
                                   epäjatkuvalla hinnalla on
                                   option hintaan?
                                                               2
Diskreetti osingon maksu               Diskreetti osingon maksu
 Option arvon pitää olla jatkuva            Miten option hinta lasketaan
 osingonmaksuajankohdan yli. Jos            käytännössä, kun kohde-etuus
 option arvo muuttuisi osingon-             maksaa kertaalleen osinkoa?
 irtoamishetkellä, voisi ostamalla ja          Arvon määrittäminen aloitetaan
 myymällä optioita tehdä riskittö-           lunastushetkestä taaksepäin
 mästi rahaa. Kyseessä olisi A-tyypin          (backward parabolic)
 arbitraasi. Eli:                    1.  Aluksi ratkaistaan B&S yhtälö
     −   −       +   +             osingonirtoamishetkeen asti
 V ( S (td ), td ) = V ( S (td ), td )         2.  Tämän jälkeen käytetään uusia
                               muuttujan arvoja, joiden yhteys löytyy
 Huom! Osingon maksu pienentää                hyppyehdosta:
 arvoa koko option elinajan ajalta                   −            +
                               V ( S , td ) = V ( S (1 − d y ), td )
 Edellistä kaavaa kutsutaan ”hyppy-
 ehdoksi”.                       3.  Ratkaistaan B&S yhtälö haluttuun
                               ajanhetkeen asti uusilla muuttujan
 Edellinen kaava pätee myös muille              arvoilla
 epäjatkuville muuttujille
Diskreetti osingon maksu               Termiinit
 Esimerkkinä eurooppalainen osto-           Termiinit ovat kahden
 optio                         osapuolen välisiä sopimuksia,
   Kohdassa 1. voidaan käyttää
 1.
   normaalisti eurooppalaisen osto-option
                            joissa toinen osapuoli sitoutuu
   analyyttistä ratkaisua (osinkoa ei        ostamaan toiselta kohde-
   makseta):                    etuuden sovittuun hintaan
                    +
   Cd ( S , t ) = C ( S , t ; E ), t d ≤ t ≤ T   (forward price) sovittuna
 2.  Kohta 2.
                            ajankohtana (maturity date)
         −             +
   Cd ( S , t d ) = Cd ( S (1 − d y ), t d ; E )
                            Eroja optioihin:
                               Kummankin osapuolen on pakko
 Delta muuttuu osingonirtoa-
                               ”lunastaa” termiini
 mishetkellä, joten tämä pitää
 huomioida suojauksessa                   Termiinin preemio on nolla

       ∂V
    ∆=
       ∂S
                                                   3
Futuurit                Futuurit ja termiinit
 Futuurit ovat perusominaisuuk-      Huolimatta futuurien ja
 siltaan termiinien kaltaisia       termiinien eroista niiden
                      hinnat ovat lähes samat
 Erot termiineihin             On olemassa useita tapoja
  Futuureja välittävät johdannais-    johtaa lunastushinta (forward
  pörssit, jotka ovat standardoineet
  tiettyjä futuurien ominaisuuksia,    price)
  kuten maturiteettihetken ja
  kohde-etuuksien määrän
  Futuurien arvo lasketaan
                    1. Arbitraasi
  päivittäin ja arvon muutos         Lyhyt positio eli velvollisuus
  hyvitetään välittömästi toiselle      myydä kohde-etuus
  osapuolelle. Termiinien voitto       maturiteettihetkellä
  /tappio puolestaan realisoituu       Otetaan riskitöntä lainaa
  maturiteettihetkenä
                       pankista ja ostetaan sillä heti
                       kohde-etuus
Futuurit ja termiinit          Futuurit ja termiinit
 Hinnaksi F on tultava         2. Put-Call Pariteetti
 riskittömän pankkilainan          Termiinin pitkä positio
 aiheuttamat kustannukset,          (ostovelvollisuus) vastaa
 koska em. järjestely ei aiheuta       eurooppalaisen osto-option pitkää
                       positiota ja myyntioption lyhyttä
 riskiä tekijälleen ja koska
                       positiota, joilla on sama
 muuten kyseessä olisi A-          maturiteetti ja lunastushinta
 tyypin arbitraasi
                     Tuotto
  F = S (t )e r (T −t )                Termiini   Osto-optio


 Jos kohde-etuus maksaa                       myyntioptio

 jatkuvaa vakio-osinkoa D0                 F ja E  Kohde-
 Tällöin hinnaksi F saadaan:                    etuuden hinta


  F = S (t )e ( r − D0 )(T −t )
                                          4
Futuurit ja termiinit             Futuurit ja termiinit
  S + P − C = Ee − r (T −t )         Termiinin arvo muuttuu koko
                        ajan, sillä kohde-etuuden hinta
 Koska termiinin arvo sopimuksen        muuttuu. Termiinisopimuksen
 solmimishetkellä on nolla ja koska E      osapuoli voi koska tahansa (t’)
 =F, niin
                        ”lukita” voittonsa tai tappionsa
  S − Ee − r (T −t ) = 0           tekemällä vastaavan sopimuk-
                        sen ottamalla vastakkaisen
  ⇒ F = S (t )e r (T −t )           position. Tällöin voitoksi/tap-
3. Black and scholesin ratkaisu         pioksi muodostuu:
 Koska termiinin (pitkä positio)
 payoff on hetkellä T, S-F, on
 helppo päätellä, että ratkaisu
                         V ( S , t ' ) = S (t ' ) − Fe − r (T −t ')
 aiemmille ajankohdille on:

  S (t ) − Fe − r (T −t )
Futuurioptiot                 Futuurioptiot
 Voimme johtaa B&S yhtälöstä          Eurooppalaisen osto-option arvon
 futuurioption arvon V(F,t)           kaava on täten helppo tehdä
 muuttujan vaihtosääntöön vedoten.       sijoittamalla D0=r:
 Korvaamme S:n:
   S ⇔ Fe − r (T −t )             C ( F , t ) = e − r (T −t ) (( FN (d1 ) − EN (d 2 ))
 Ja:  ∂   ∂F ∂            ∂
     ⇔        = e r (T −t )
   ∂S   ∂S ∂F           ∂F
    ∂   ∂ ∂F ∂         ∂   ∂
     ⇔ +          = − rF
   ∂t  ∂t ∂t ∂F ∂t          ∂F
 Tulokseksi saamme:
 ∂V 1 2 2 ∂ 2V
  + σ F    − rV = 0
 ∂t 2   ∂F 2
 Tulos on identtinen jatkuvaa
 osinkoa maksavan kohde-etuuden
 B&S yhtälön kanssa, kun kohde-
 etuus maksaa osinkoa r:n verran
                                                    5
Aikariippuvat parametrit         Aikariippuvat parametrit
B&S yhtälössä              B&S yhtälössä
 Tarkoituksena on sisällyttää       Korko r voidaan korvata:
 B&S analyysiin ajasta riippuva       1 T
                      T − t ∫t
 korko r(t) ja volatiliteetti σ(t).         r (τ )dτ
 Näitä on pidetty tätä ennen
 vakioina.                Volatiliteetti σ voidaan korvata:
 Tulokset ovat merkittäviä
                       1 T 2
                      T − t ∫t
 niille, joilla on vahva näkemys           σ (τ )dτ
 mihin suuntaan korko ja
 volatiliteetti kehittyvät
 Lopputulos: Voimme korvata
 B&S yhtälön ratkaisuista vakio-
 koron r ja -volatiliteetin σ
 seuraavilla keskiarvoilla
Eksoottiset optiot            Barrier options
 Kaikki ne optiot, joiden payoff     Barrier optioille on ominaista
 lasketaan eri tavalla kuin vanilja-   ennalta määrätty kohde-etuuden
                     rajahinta, joka joko mitätöi option
 optioiden payoff:it, ovat eksoottisia  arvon tai aktivoi option
 optioita. Eli poikkeavat:        Tällainen ehto voidaan lisätä
                     käytännössä millaiseen tahansa
 PEuropeanCall = max(S − E ,0)      optioon
                     Barrieroptioita on neljää eri
 PEuropeanPut = max( E − S ,0)      päätyyppiä:
                       Down-and-out
 Path-dependent options             Option payoff on nolla, mikäli kohde-
                         etuuden hinta käy asetetun Barrier
  Option payoff riippuu lunastus- tai      hinnan alapuolella option elinkaaren
  maturiteettihetkellä kohde-etuuden      aikana
  aikaisemmasta hintahistoriasta      Down-and-in
  Asian, lookbacks, Barrier, American      Option payoff on nolla, mikäli kohde-
                         etuuden hinta EI käy asetetun Barrier
  options                    hinnan alapuolella option elinkaaren
                         aikana
                       Up-and-in
                       Up-and-out
                                             6
Barrier options             Barrier options
 Yksi syy ko. optioiden suosiolle on,  Muita käytössä olevia ehtoja:
 että ne ovat halvempia kuin esimer-    Double barrier: kohde-etuuden hinnan
 kiksi vastaavat eurooppalaiset       vaihtelulle on asetettu sekä ylä- että
 optiot                   alaraja. Rajat voivat olla in tai out -
                      tyyppisiä
 Ne ovat halvempia, koska payoff:in
                      Partial barrier: raja on asetettu vain
 saaminen on lisä-ehdon takia        rajoitetuksi ajaksi
 epävarmempaa                Parisian: rajan ylitykselle on asetettu
 Toisiaan vastaavien in ja out -      etukäteen aikavaatimus
 optioiden arvoilla on yhteys:
   in + out = european
 B&S yhtälön analyyttinen ratkaisu
 on ratkaistavissa sekä
 eurooppalaisen myynti- että osto-
 option arvolle millä tahansa barrier
 ehdolla
Asian options              Asian options
 Aasialaisten optioiden payoff      Osto-option, jonka lunastus-hinta
 on riippuvainen kohde-etuuden      on vakio, payoff:
 hintahistoriasta (path-
                                       T
                                      1
                                      T∫
                     PAverage Pr iceAsianCall = max(    S (τ )dτ − E ,0)
 dependent). Hintahistorian                          0
 avulla lasketaan keskiarvo.
                     Osto-option, jonka lunastus-hinta
 Keskiarvo voidaan laskea
                     on keskiarvo, payoff:
  Aritmeettisesti/geometrisesti                          T
                                         1
                                         T∫
  Painotettuna/ei painotettuna     PAverageStrikeAsianCall = max(S (T ) −    S (τ )dτ ,0)
  Jatkuva/diskreetti otos                             0

 Aasialaisten optioiden arvoille
 löytyy B&S yhtälön analyytti-
 nen ratkaisu vain tietyissä
 tapauksissa
                                                   7
Lookback options                         Compound options
 Lookback option payoff riippuu joko               Compound option eli option optio
 kohde-etuuden hinnan maksimi- tai                Esimerkkinä eurooppalainen osto-
 minimiarvosta.                          optio eurooppalaiselle osto-optiolle
 Lunastushinta on joko kiinteä (E)                (”call-on-call”).
 tai ”kelluva”. Kelluvalla lunastushin-              Compound optio voidaan lunastaa
 nalla tarkoitetaan kohde-etuuden                 ajanhetkellä T1 lunastushinnalla E1.
 hintaa lunastushetkellä S(T)                   Kohde-etuus optio voidaan lunastaa
 Osto-optioiden payoffit:                     puolestaan ajanhetkellä T2
                                 lunastushinnalla E2. Kohde-etuus
 PKi int eä = max(S max − E ,0)                 option arvo on oman kohde-
 PKelluva = max(S max − S (T ),0)                etuuden hinnan S ja ajan funktio t
                                 C(S,t)
 Jos optiolla on ”kelluva”                    Compound option payoff määräytyy
 lunastushinta, optio kannattaa                  siis seuraavasti:
 lunastaa aina
                                  PCall −on −call = max(C ( S , T1 ) − E1 ,0)
Chooser options                         Bermudan option
 Regular chooser option haltijalla on oikeus           Bermudan optio eroaa ainoastaan
 ostaa ajankohtana T1 lunastushinnalla E1             yhdellä tavalla vastaavasta
 osto- TAI myyntioptio, jonka lunastushinta
 on E2 ajankohtana T2. Kohde-etuus
                                 amerikkalaisesta optiosta.
 optioiden arvot ovat niiden omien kohde-             Amerikkalaisen option voi lunastaa
 etuuksien hinnan S ja ajan t funktioita             minä hetkenä hyvänsä option
 P(S,t) ja C(S,t).                        elinkaaren aikana [0,T]. Bermudan
 Chooser option haltija valitsee                 option voi lunastaa puolestaan
 luonnollisesti sen option, kumman arvo on            ainoastaan etukäteen määritettyinä
 suurempi ajanhetkellä T1, mikäli suurempi
 arvo on suurempi kuin E1
                                 päivinä
 Oletetaan taas, että kaikki optiot ovat             Bermudan option arvolle ei ole
 eurooppalaisia. Tällöin regular chooser             olemassa analyyttistä ratkaisua
 option payoffiksi muodostuu
 PC −on −c or p = max(C ( S , T1 ) − E1 , P( S , T1 ) − E1 ,0)

 Jos kohde-etuus optioilla on eri
 lunastushinta tai maturiteettihetki, optiota
 kutsutaan monimutkaiseksi chooser
 optioksi
                                                         8
Shout options
 Yksinkertaisin ”huuto-optio” sallii
 option haltijan ”huutaa” kerran
 aikavälillä [0,T]. Osto-option payoff
 määräytyy seuraavasti:

   Max(S(T) - E, S(τ ) - E)
   Jos option haltija on " huutanut"
   ajankohtana τ

   max(S(T) - E,0)
   Jos option haltija ei ole " huutanut"


 ”Huudon” ideana on lukita payoff
       τ
 vähintään S( )-E:n suuruiseksi.
 ”Huuto-option” arvolle ei ole
 olemassa valmista kaavaa
                       9

								
To top