PowerPoint Template by moneu

VIEWS: 0 PAGES: 61

									Contents

  1  ปัญหาระดับประเทศ
  2  ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
  3  คุณสมบัติหลักของ Insight English
  4  ภาษาอังกฤษ 1 ปี เรียนรู้ใน 30 ชั่วโมง
  5  ความสาเร็จของ Insight English
Contents
  6  คายืนยันจากผู้ปกครองและผู้เรียน
  7  ผลสัมฤทธิ์ของ Insight English
  8  ความคุ้มค่าและจุดเด่นของ Insight
  9  ระบบ Insight และตัวอย่างการใช้งาน
 10  หลักการในการออกแบบ Insight
ปัญหาระดับประเทศ
  คะแนน O-Net ภาษาอังกฤษเฉลี่ยทั่วประเทศ 30 คะแนน
  เต็มร้อย
    ถ้าเดาหมดควรจะได้ 25 เต็มร้อย คะแนนเฉลี่ยแสดง
     ให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ทาข้อสอบแทบไม่ได้เลย
  ขาดแคลนอาจารย์ภาษาอังกฤษจานวนมาก
    บางครั้งครูที่จบพละ จาเป็นต้องสอนภาษาอังกฤษ
  ผู้เรียนไม่มีโอกาสฝึกฝนนอกห้องเรียน
การพัฒนา Insight English
  ทีมงานพัฒนาระดับโลก ทั้งด้านคอมพิวเตอร์และด้าน
  การสอนภาษาอังกฤษ
  พัฒนาขึ้นโดยใช้ผลการวิจัยจากประเทศอังกฤษและ
  สหรัฐอเมริกา
  ออกแบบสาหรับผู้เรียนชาวเอเชียโดยเฉพาะ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
 นภดล กมลวิลาศเสถียร ทุน Fulbright อันดับหนึ่งประเทศไทย ปริญญาโท
 ด้านปัญญาประดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยระดับ Top 10 ด้านคอมพิวเตอร์ของ
 โลก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการเรียนรู้ที่มีผลงานตีพิมพ์หลายเล่ม
 Carole Hiver ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษหลายสิบปีในประเทศไทย
 ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย
 Forrest Akers ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษที่ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไทย
 ตั้งแต่ระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย
 Andrew Davison ปริญญาเอกจาก Imperial College มหาวิทยาลัย
 ชั้นนาของประเทศอังกฤษ ผู้เขียนตาราด้านคอมพิวเตอร์ติดอันดับขายดีระดับ
 โลกหลายเล่ม
ผลงานส่วนหนึงของทีมงาน Insight
      ่
        ความสาเร็จของ
       Insight Englishผู้ ป กครองที่ เ ป็ น นั ก ธุ ร กิ จ แพทย์ แ ละอาจารย์
มหาวิทยาลัย เลือกให้ลูกเรียนกับระบบซอฟต์แวร์
Insight โดยยินดีจ่ายค่าเล่าเรียนเท่ากับคอร์สที่
สอนโดยอาจารย์ฝรั่ง
    คอร์สละ 3,200 ถึง 4,000 บาท
คายืนยันจากผู้ปกครองและผู้เรียน
                      คุณสมถวิล เกียรติวัชรชัย
                      และเขมจิรา เกียรติวัชรชัย
                      บุตรสาวนายแพทย์เจริญ เกียรติวัชรชัย
                        ้
 “รู้สึกว่าประหยัดเวลา เรียนไม่กี่เดือนก็ได้เนือหามาก เหมือนเรียนทั่วไปเป็นปีค่ะ”
        “มีคาศัพท์และไวยากรณ์ครอบคลุมทุกระดับ”
คายืนยันจากผู้ปกครองและผู้เรียน
                     คุณสุพร ศิริพูนทรัพย์
                     นักธุรกิจ เจ้าของบริษัทส่งออก
                     และศิวกร ศิริพูนทรัพย์
                     อยู่ ป.4 หลักสูตรธรรมดา
                     สอบเข้า ม.1 หลักสูตรสองภาษา
                     ของโรงเรียนชั้นนาได้

             ่
       “สะดวกตรงทีสามารถเรียนที่บ้านได้ค่ะ”
  “Insight ช่วยได้มาก ทาให้เด็กได้คาศัพท์ และรูปแบบการแต่งประโยค
           ซึ่งจะซึมซับไปโดยอัตโนมัต” ิ
คายืนยันจากผู้ปกครองและผู้เรียน
                คุณรติมา อภิวิกรัย
                และพริสตินา อภิวิกรัย
                บุตรสาวนายแพทย์ศิริศักดิ์ อภิวิกรัย
    “คะแนนที่โรงเรียนเพิ่มขึ้นจาก 90% เป็น 98%”
     “น้องเขารู้สึกว่า ข้อสอบที่โรงเรียนง่ายลง”
คายืนยันจากผู้ปกครองและผู้เรียน
                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา เฉิดโฉม
                          รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“ชอบที่ Insight ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับ ผู้เรียนแต่ละคนโดยอัตโนมัติ เหมือนมีครูสอนตัวต่อตัว”
       “ที่เห็นชัด คือ ลูกๆ ดูทีวีเป็นภาษาอังกฤษ ได้เข้าใจดีขึ้น”
คายืนยันจากผู้บริหาร
                    อ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก
                    ผู้อานวยการซอฟต์แวร์ปาร์ค
                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                             ุ
  “ทางเราเลือกใช้ Insight เพื่อฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้บคลากร”
 “ผมกาหนดให้แต่ละคนต้องทา post-test ของ Insight และใช้ผลลัพธ์มาพิจารณา
  ปรับเงินเดือนพนักงาน เป้าหมายคือ ให้ทุกคนทดสอบได้ระดับ 20 ครับ”
           คุณชยัน สมนิยาม ผู้แทนการค้า
           ศูนย์ปลอดภาษีฯ ประเทศสาธารณรัฐ
           ประชาชนจีน ประจาประเทศไทย

           ในยุคโลกไร้พรมแดนภาษาอังกฤษจาเป็น
           มาก Insight English เชือมโลกไว้ใน
                         ่
           มือคุณ สามารถเรียนอย่างสนุกสนาน
           จดจารับรู้รวดเร็ว รองรับทั้งการฝึกฟัง พูด
           อ่าน เขียน อย่างเป็นธรรมชาติ


            ้
 “เหมาะสาหรับทุกท่าน ทังคนที่เรียนเก่ง
และคนที่เคยล้มเหลวในการเรียนภาษาอังกฤษ”
ตัวอย่างองค์กรที่นาไปเผยแพร่และใช้งาน
  Lions Clubs International
      สโมสรไลออนส์สากล
ตัวอย่างองค์กรที่นาไปเผยแพร่และใช้งาน


ผศ.วรลาภ แสงวัฒนะชัย ผู้อานวยการสถาบันภาษา
“Insight เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ค่ะ แม้ทางเราจะมีอยู่หลาย
โปรแกรมแล้ว แต่ทางเราก็ตัดสินใจนา Insight มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษากลุ่มหลักของมหาวิทยาลัย”
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ผูอานวยการสานักนวัตกรรมการเรียนการสอน
             ้
“มีคนนามาเสนอผมหลายโปรแกรมครับ เหตุผลหนึ่งที่ทางเราเลือก
Insight เพราะจัดการการใช้งานได้ดีกว่าระบบอื่น ลดภาระของ
มหาวิทยาลัยได้มาก”
 ตัวอย่างองค์กรที่นาไปเผยแพร่และใช้งาน
บริษัทชั้นนา Top 10 ของไทย มูลค่าตลาดกว่า 1 แสนล้านบาท
       ติดอันดับของ Forbes Global 2000
คุณสมบัติหลักของ Insight English
    1


  ปรับตาม     มีระบบปัญญาประดิษฐ์
             จดจาประวัติ
   ผู้เรียน      และปรับเนื้อหา
 แบบตัวต่อตัว   ตามผู้เรียนแบบตัวต่อตัว
คุณสมบัติหลักของ Insight English
    2
           โดยอ้างอิงฐานข้อมูล
   เรียนรู้  ภาษาอังกฤษ 100 ล้านคาจาก
 เนื้อหาเรียง  การวิจัยของอังกฤษและอเมริกา
  ตามลาดับ
 ความสาคัญ    เช่น excellent, certain,
          stuff สาคัญกว่า arrow,
          carpenter, wolf เป็นต้น
คุณสมบัติหลักของ Insight English
    3
         ใน 1 ชั่วโมง ผู้เรียนได้ทา
  300 ข้อ   แบบฝึกหัดอย่างเพลิดเพลิน
            ถึง 300 ข้อ
 ใน 1 ชั่วโมง
         (มากกว่าในห้องเรียนทั่วไป
            หลายเท่า)
ภาษาอังกฤษ 1 ปี เรียนรู้ใน 30 ชั่วโมง
ใน 1 ปีของการเรียนทั่วไป ผู้เรียนจะได้คาศัพท์สาคัญ 200-
 300 คา (จากดัชนีท้ายเล่มของตาราเรียนมาตรฐาน)
เมื่อเรียนไป 12 ปีจบ ม.6 นักเรียนที่ดีทั่วไป จะได้ศัพท์สาคัญ
 ประมาณ 3,000 คา ซึ่งไม่เพียงพอกับการใช้งานจริง และการ
 สอบเข้ามหาวิทยาลัย
Insight ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจศัพท์เพิ่มขึ้น 400 คา
 ภายใน 30 ชั่วโมง และพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน อย่าง
 รอบด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของ Insight English

              ได้ผลเร็วเป็น 4 เท่า
               ของการเรียน
              ในห้องเรียนทั่วไป
             (จากการทดสอบ pre-test และ post-test)
มีผลทดสอบชัดเจนว่า ใช้ได้ผลกับผู้เรียนชาวไทย

        ผู้เรียนพัฒนาขึ้น 1.5 เกรด
       ในเวลาน้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
        เช่น จากเกรด 2 เป็น 3.5
      (ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ pre-test และ post-test)
ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
เมื่อโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยซื้อไปใช้ นักเรียนนักศึกษาจะ
                            ่
 ได้รับสิทธิในการนาไปใช้ที่บ้านฟรี ทาให้คิดเป็นราคาเฉลีย
 ไม่ถึง 1 บาทต่อคนต่อเนื้อหา 1 ชั่วโมงเรียน
การเรียนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ ต้องจ่ายค่าเรียน 100 ถึง
 500 บาทต่อชั่วโมง
การใช้งาน Insight ซึ่งได้ผลเทียบเท่ากัน ประหยัดกว่ากัน
 100 เท่าหรือมากกว่า
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
  Rosetta Stone
   วิธีการนาเสนอหลักๆ มีแบบเดียว ผู้เรียนส่วนใหญ่เบื่อภายใน 2-3 สัปดาห์ (บาง
   คนเบื่อภายในครั้งเดียว)
   Insight มีรูปแบบการนาเสนอและมีเนื้อหาที่หลากหลายกว่ามาก
  Tell Me More
    มี Features ที่หลากหลาย
            ิ
    แต่ขาดคุณสมบัตที่สร้างแรงจูงใจด้านสังคม
    เกมของ Insight มีความน่าสนใจและเล่นโดยไม่เบื่อได้นานกว่า
    License สาหรับใช้งานที่บ้าน ไม่ได้รวมเข้ากับการซี้อของโรงเรียน หาก
    ผู้เรียนต้องการใช้ที่บ้าน จะต้องจ่ายค่า license fee ในราคาแพงตั้งแต่หลาย
    พันถึงหลักหมื่น.
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 Quartet และ Q Kids
   ความเร็วในการเรียนรู้น้อยกว่า Insight มาก
    • Insight ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาได้เร็วเป็น 2.5 เท่า
   Insight มีคาถามมากเป็น 5 ถึง 9 เท่าของ Quartet
   Quartet และ Q Kids ไม่อนุญาตให้ผู้เรียนนากลับไปใช้ที่บ้าน
 Wallstreet Institute
  จับกลุ่มตลาดบนที่มีกาลังซื้อสูงถึงสูงมาก (ค่าเรียนเริ่มต้นกว่า 3 หมื่นบาท)
  ไม่ได้ออกแบบมาสาหรับนักเรียนประถมและมัธยมต้น (รับนักเรียนตั้งแต่อายุ
  16 ปีขึ้นไป)
  คุณสมบัติบางประการ เช่น เกมบางเกม ไม่ได้รับการออกแบบตามหลักการ
  เรียนรู้ที่ดี (ให้พิมพ์ตามโดยไม่ต้องคิด)
           ระบบ Insight
A  ดูพัฒนาการของผู้เรียนได้ทุกวัน ผ่านระบบ LMS
   (Learning Management System)
   - ระบบรายงานผลสาหรับอาจารย์ ผู้เรียน และผู้ปกครอง
B  เพิ่มการใช้งานจริง 3-5 เท่า โดยให้สิทธิ์ผู้เรียนไปใช้งานที่บ้านได้
   - ซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยซื้อแทบทั้งหมด
                       ุ้
     จะไม่ให้สิทธิ์นี้ ทาให้ใช้งานได้ไม่คมค่า
C
  มีเนื้อหาตั้งแต่ระดับประถม 1 ถึงมหาวิทยาลัย

D  ครอบคลุมทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน คาศัพท์
  และไวยากรณ์
จุดเด่นของ Insight
การเรียนรู้ผ่านการแปล ร่วมกับ วิธีการเรียนรู้ผ่านบริบท
 (context-based)
 เรียนรู้ได้เร็วเป็นหลายเท่าของการใช้วิธเี รียนรู้ผ่านบริบทแต่เพียงอย่างเดียว

เรียนรู้คาศัพท์แยกกลุ่มความหมาย
 แยกแยะระหว่าง argue [disagree] กับ argue [reason]
 ช่วยไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกสับสน

แรงจูงใจทางสังคม
 การจัดอันดับ, สถิติ, ผลตอบกลับอย่างละเอียด (detailed
 feedback), แจ้งผลทางอีเมล์เป็นประจา
จุดเด่นของ Insight
ออกแบบสาหรับผู้เรียนชาวเอเชีย
 เพิ่มคะแนนผลการทดสอบอย่างรวดเร็ว (ไปพร้อมกับความสามารถของ
                        ั
 ผู้เรียน) ซึ่งช่วยสร้างแรงจูงใจอย่างเต็มที่แก่นกเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง
 ครูอาจารย์ และผู้บริหารสถาบัน

ทางานได้กบทุกระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Mac
     ั
 ทาให้สามารถทางานได้บนระบบปฏิบัติการใดๆ
 รวมไปถึง Linux ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ระบบปฏิบติการ
                             ั
 (OS) ให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างมาก
จุดเด่นของ Insight
ประหยัดต้นทุนในการนาไปใช้งานอย่างชัดเจน
  Insight ได้รับการออกแบบตังแต่ต้นให้ใช้งานง่าย และประหยัด
                  ้
  ต้นทุนในการนาออกใช้จริง
  โรงเรียน มหาวิทยาลัย และผู้เรียนไม่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
  server เพิ่มเติม
   • ต้นทุนในการบารุงรักษาต่า
  ต้นทุนในการฝึกอบรมต่าหรือแทบไม่มี
   • เนื่องจากระบบใช้งานง่าย การอบรมผ่านสื่อผสม (multimedia)
    ก็เพียงพอแล้ว
จุดเด่นของ Insight
License สาหรับใช้งานที่บ้าน
  เราให้ license สาหรับใช้งานที่บ้าน เพิ่มให้กับ license
  สาหรับสถาบัน
  จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้งานของผู้เรียนได้หลายเท่า (3 ถึง 5 เท่า
  เทียบกับการใช้งานที่สถาบันการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว), ทาให้เพิ่ม
  ประสิทธิผลในการเรียนรู้ได้หลายเท่า
  มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
ส่วน Interactive Reading
         ฝึกอ่านอย่างใช้ความคิด
ส่วน Image Description
  เรียนรู้โดยฝึกบรรยายภาพสนุกๆ เชื่อมโยงภาษากับภาพโดยไม่แปล
ส่วน Speaking Time
     ฝึกพูดพร้อมอัดเสียงเปรียบเทียบกับเจ้าของภาษา
ส่วน Word-Translation Pairing
                              ้
    จับคู่คาศัพท์กับคาแปล ทาให้เข้าใจศัพท์ใหม่ได้เร็วขึน
ส่วน Word-Image Pairing
   จับคู่คาศัพท์กับรูปภาพ เพื่อซึมซับความหมายโดยไม่ต้องแปล
เกม Millionaire เศรษฐีเงินล้าน
        ฝึกใช้คาที่เรียนไปในประโยคจริง
เกม Card-Pairing
   จับคู่คาศัพท์กับคาแปลหรือภาพ ท้าทายตนเองภายใต้เวลาจากัด
เกม Aviarium ส่วนฝึกการเขียน (Writing)
    สร้างประโยคอย่างเหมาะสม พร้อมเลี้ยงนกสีสันสดใส
สรุปผลการเรียนในแต่ละบท เห็นผลทันที
 ที่เรียนจบบท
ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS — สรุปผลการเรียนคุณพ่อ คุณแม่ และครู
อาจารย์ ดูพัฒนาการ
ของผู้เรียนได้ทุกวัน
ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS — สรุปเรื่องที่ศึกษาไปแล้ว
ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS — จัดอันดับผลการเรียนเพื่อนกระตุ้นกัน
นาไปสู่พัฒนาการ
ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ตัวอย่างการนาไปใช้งานส่วนหนึ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
   พัฒนาทักษะของนักเรียนนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้าน
   การอ่าน การฟัง และคาศัพท์ ซึ่งสาคัญในการต่อยอดเพิ่มเติม และ
   การศึกษาวิชาอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ
   ลดความเหนื่อยล้าของอาจารย์ในการสอนนักเรียนนักศึกษาที่มี
   พื้นฐานไม่เพียงพอ
ตัวอย่างการนาไปใช้งานส่วนหนึ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนที่เก่งพัฒนาไปได้ไกลขึ้น
   ส่งเสริมให้พัฒนาความสามารถไปได้เต็มที่
ช่วยปรับพื้นฐานให้นักเรียนนักศึกษาที่อ่อน
       ่
   ลดเวลาทีใช้ในการติวและตอบคาถามเฉพาะคน
ให้เป็นการบ้านแทนแบบฝึกหัดส่วนหนึ่ง และลดภาระงานตรวจ
   นาเวลาที่ใช้ตรวจงานมาใช้เตรียมสอนเพิ่มเติมได้
   สามารถดูผลการเรียนได้สะดวกทางอีเมล์และอินเตอร์เน็ต
หลักการในการออกแบบ Insight
 Insight English ออกแบบขึ้นโดยใช้ผลการวิจัยระดับโลกในหลาย
 สาขาวิชา รวมไปถึง
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ
  (ESL/EFL Pedagogy)
  ภาษาศาสตร์เชิงคานวณ (Computational Linguistics)
  ภาษาศาสตร์เชิงสมอง (Neurolinguistics)
  จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)
  การเรียนรู้ผ่านสมอง (Brain-based Learning)
  จิตวิทยาความสุข (Positive Psychology)
การเรียนรู้ภาษาเป็นการรับเอา pattern เข้าไป
เปรียบเทียบ
   เด็กอายุ 6 ขวบที่เป็นเจ้าของภาษาใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้องกว่า
                      ั
   90% ของประโยคที่พูดขึ้นอย่างทันทีทนใด (spontaneous
   sentences)
   นักศึกษาปริญญาเอกที่เริ่มเรียนภาษาใหม่ในวัยผู้ใหญ่พูดผิด
   ไวยากรณ์มากกว่านั้น
การเรียนรู้ภาษาเป็นการรับเอา pattern เข้าไป
เป็นเพราะเหตุใด?
   สมองของเราไม่สามารถเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อฝึกโดย
   ผ่านการจากฎเกณฑ์ต่างๆ เพียงอย่างเดียว
   สมองรับเอา patterns ไปโดยการใช้งานและการพบเห็นซ้าๆ แล้วจึง
   ประยุกต์ใช้รูปแบบเหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ

 ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก: Stephen Pinker. The Language Instinct.
การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา
คนเราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่อพวกเขาคิดและแก้ปัญหา
Insight กระตุ้นให้นักเรียนแก้ปัญหา 300 ข้อต่อชั่วโมง
  โดยผ่านเกมส์และการปฏิสัมพันธ์ที่ออกแบบมาอย่างดี นักเรียนจะ
  ไม่รู้สึกกดดัน แต่กลับเพลิดเพลิน
ในห้องเรียนทั่วไป นักเรียนตอบคาถามเพียง 20 ถึง 50 ข้อต่อชั่วโมง

         นักเรียนที่ใช้ Insight
   คิดแก้ปัญหาอย่างน้อย 6 เท่าของการเรียนในห้องทั่วไป
 เศรษฐศาสตร์ความคิด (Cognitive Economy)
การเรียนรู้สิ่งใหม่จะต้องลงทุนในทางความคิด
สิ่งที่ได้รับจะต้องมากกว่าสิ่งที่เสียไป
   ได้รับ: ความสนุกในการแก้ปัญหาที่น่าสนใจ, การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
   เสีย: ความเสี่ยงที่จะล้มเหลว, ความพยายามในการแก้ปัญหา
ทาอย่างไร จึงจะมั่นใจว่า สิ่งที่นักเรียนได้รบมากกว่าสิ่งทีเ่ ขาเสียไป?
                       ั
   Insight แสดงถึงสถานะของความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้น
   ความพยายาม
   ลดความเสี่ยงและบทลงโทษจากความผิดพลาด ยกเว้นในกรณีที่บทลงโทษ
   เป็นส่วนหนึ่งของเกมที่มีความสนุกในตัวอยู่แล้ว
 ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก: David Perkins. Smart Schools.
การทบทวนความจาอย่างเหมาะสม
 สมองจะต้องพบกับคาใหม่ 5-16 ครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่
 จะจดจาคานั้นในระบบความจาระยะยาว (long-term memory)
 เมื่อไม่ทบทวน:

Memory
Strength
 ความ
แม่นยา
 ของ
ความจา            Time เวลา
การทบทวนความจาอย่างเหมาะสม
 การทบทวนควรจะกาหนดระยะเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Insight จัดตารางการทบทวนโดยอัตโนมัติ
 ตามแบบจาลองระบบความจา ตามผลการวิจัยของ Cognitive
 Psychology group แห่งมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon
 เมื่อมีการทบทวนอย่างเหมาะสม:
                            เก็บไว้ใน
Memory                          ระบบ
Strength                         ความจา
 ความ                         ระยะยาว
 แม่นยา
 ของ
ความจา


               Time
จิตวิทยาความสุข
Positive Psychology

ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับความสุขเฉพาะหน้ามากกว่า
 ความสุขในระยะยาว
   ประโยชน์ในระยะยาวแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทาให้ผู้เรียน
   สนใจอย่างต่อเนื่อง
   เป็นเรื่องสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนมีความสุขจากการเรียนรู้ในขณะปัจจุบน
                                   ั

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก: หนังสือโดย Martin Seligman
ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์
Hierarchy of Needs

ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์
   ความต้องการทางสังคมมาก่อนความต้องการพัฒนาความคิด
   การปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม จึงควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนรู้ทุก
   ระบบ
   Insight มีระบบจัดอันดับพัฒนาการ และการทางานกันเป็นทีม ช่วยให้เกิด
   แรงจูงใจทางสังคม
 ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก: หนังสือโดย Abraham Maslow
สภาวะ Flow
Flow เป็นศัพท์เฉพาะในทางจิตวิทยาที่หมายถึง สถานะที่คนเราจดจ่ออย่างสมบูรณ์
 อยู่ในกิจกรรมหรืองานใดงานหนึ่ง สถานะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในด้านต่างๆ
 ของมนุษย์
 การเรียนรู้ที่ดี ควรเหนี่ยวนาให้ผู้เรียนอยู่ในสถานะ Flow
   เป็นการเพิ่มสมาธิของผู้เรียน
   ผู้เรียนจะจดจาความรู้เป็นสุขจากการเรียนได้
 Insight ช่วยให้ผู้เรียนเกิด Flow ได้อย่างไร?
   กิจกรรมมีเป้าหมายและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน
   ให้คาถามที่มีความท้าทายที่เหมาะสม มีระดับสูงกว่าระดับปัจจุบันของผู้เรียน
   เล็กน้อย
   ให้ผลตอบสนองโดยตรง (direct feedback) ทันที
 ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก: Mihaly Csikszentmihalyi. Flow.
เรียนรู้โดยเรียงตามลาดับความสาคัญ
Prioritized Learning of Language Elements

คาต่างๆ ในแต่ละภาษามีความถี่ในการใช้งานที่แตกต่างกันมาก
คาอย่างเช่น ‘hen’ หรือ ‘mat’ มักบรรจุเป็นคาแรกๆ ในหลักสูตร
 ทั่วไป แต่ใช้งานน้อยมากในชีวิตจริง
ขณะที่ผู้เรียนมักจะได้ศึกษาคาสาคัญอย่างเช่น ‘stuff’, ‘assume’
 หรือ ‘argue’ เมื่ออยู่ในระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ที่จริง
 เจ้าของภาษาใช้คาเหล่านี้บ่อยมากในชีวิตประจาวัน
เรียนรู้โดยเรียงตามลาดับความสาคัญ
หลักสูตรของ Insight ช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนภาษาโดยเรียง
 ตามลาดับความสาคัญในการใช้งาน
   มีพื้นฐานจากฐานข้อมูลการวิจัยด้าน computational
   linguistics กว่า 100 ล้านคาจากประเทศอังกฤษและ
   อเมริกา
   ปรับให้เหมาะสมขึ้นโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน
   ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาติ (EFL) และหลักสูตรของไทย
เรียนรู้โดยเรียงตามลาดับความสาคัญ
คาที่มความถี่ในการใช้งานสูงสุด 4,000 คา  ระบบความจา
    ี
 ระยะยาว
   คาศัพท์เหล่านี้ครอบคลุมกว่า 80% ของข้อความภาษาอังกฤษที่พบในหนังสือ
   ทั่วไป และกว่า 90% ของศัพท์ในภาษาพูดในชีวิตประจาวัน
   เมื่อเรียนรู้ศัพท์เหล่านี้จนเข้าใจ ผู้เรียนจะสามารถศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้
   ด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น โดยผ่านการอ่านหนังสือที่เจ้าของภาษาอ่าน
   (และเปิดพจนานุกรมเพิ่มเติม)

 Ref: Paul Nation and Robert Waring. (1997) Vocabulary Size, Text
 Coverage and Word Lists.
สรุปหลักการออกแบบ
 การเรียนรู้ภาษาเป็นการรับเอา pattern เข้าไป
  Language Learning as Pattern Acquisition
 การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา
  Learning through Problem Solving
 เศรษฐศาสตร์ความคิด
  Cognitive Economy
 การทบทวนความจาอย่างเหมาะสม
  Optimal Memory Reinforcement
 จิตวิทยาความสุขและลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์
  Positive Psychology and Hierarchy of Needs
 สภาวะ Flow
  The State of Flow
 เรียนรูโดยเรียงตามลาดับความสาคัญ
     ้
  Prioritized Learning of Language Elements
 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
และทดสอบภาษาอังกฤษได้ที่

เว็บไซต์ Insight English
ข้อมูลเพิ่มเติม: คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในประเทศไทย
 ราคาและคุณสมบัติของโน้ตบุ๊ค EEE PC โดย Asustek
   ราคา: 7,000 ถึง 10,900 บาท
   การใช้งาน: พร้อมรองรับอินเตอร์เน็ตและสื่อผสมมัลติมีเดีย
   คุณสมบัติ: จอขนาด 7 นิ้ว หนัก 0.9 กิโลกรัม ฮาร์ดไดร์ฟ 2-8 จิกะไบต์
   หน่วยความจา 512-1024 เมกะไบต์
 คาดการณ์ยอดขายโน้ตบุ๊คในประเทศไทย
   1 ล้านเครื่องในปี 2008
 อ้างอิง: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, 21 มีนาคม 2551
   การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้จะแพร่หลายยิ่งขึ้นอีกมากอย่างรวดเร็ว

								
To top