Docstoc

สัญญาเช่าห้องชุด

Document Sample
สัญญาเช่าห้องชุด Powered By Docstoc
					                 หนังสือสัญญาเช่าห้องชุด
          หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้
        ่
ทาขึ้นเมื่อวันที………………………………………..ที่บ้านเลขที่
………………………………………………… ระหว่าง ………………………………………..
       ่
อยู่บ้านเลขที……..หมู่ที่……….ตาบล…..…………..อาเภอ……………….จังหวัด………………………
ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ….…………………………………….
         ่        ี่
ซึ่งอยู่บ้านเลขที………..……หมู่ท…………….ตาบล………………………….อาเภอ…………....จังหวั
ด……………………………..ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียนกว่า           “ผู้ให้เช่าอีกฝ่ายหนึ่ง”
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

                ้                       ่
ข้อ 1. ผู้เช่าตกลงเช่าและผูให้เช่าตกลงให้เช่าห้องชุด……………...…...เลขที….. ห้อง ….ถนน………..
ซอย………….. …เขต….…จังหวัด……. .จานวน…....ห้อง ในวันที่ทาสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป
ในราคาค่าเช่าเดือนละ…………. .บาท (……………….……………………………)
ข้อ    2.       ผู้เช่าตกลงจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าในวันทาสัญญา เป็นเงินจานวน ………….บาท
และตกลงว่าเงินค่าเช่าล่วงหน้านี้ ให้ถือว่าเป็นค่าเช่า ที่จะจ่าย ในเดือนสุดท้าย
ข้อ     3.       ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า ทุกๆ วันที่       ……ของเดือน
  ่
เริมตั้งแต่เดือนที่ตกลงทาสัญญาเช่าฉบับนี้เป็นต้นไป โดยผู้เช่าตกล งเช่ามีกาหนด         …….    ปี
หากครบกาหนดดังกล่าวแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิจะเช่าต่อไปในอัตราค่าเช่าเดิมก็ได้
โดยแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ให้เช่าทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ                                                   4.
ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าใช้สอยทรัพย์สินทุกชนิดที่อยู่ในห้องเช่าและตามรายการทรัพย์สินที่แนบท้ายสัญญา
นี้ โ                        ดยผู้เช่าจะดูแลรักษาเสมือนหนึ่งว่าเป็นทรัพย์สินของตน
หากชารุดบกพร่องใดๆผู้เช่าจะต้องซ่อมแซมให้คงเดิมอยู่เสมอ
ข้อ 5. ผู้เช่าตกลงที่จะดูแลรักษาห้องที่เช่าให้คงสภาพดีดังเดิมทุกประการ และยินยอมให้ผู้ให้เช่า
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้ามาในบ้านที่เช่าได้ตลอดเวลา เพื่อตรวจดูสภาพห้องที่เช่าได้ทุกเวลา
โดยผู้เช่าให้สัญญาว่าจะไม่นาสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในห้องที่เช่า
หากผู้ให้เช่าพบหรือบุคคลอื่นพบสิ่งผิดกฎหมาย ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที
                          (2)

ข้อ 6. การเช่าตามข้อ 1 ให้รวมถึงอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในห้องเช่าด้วย
รายการทรัพย์สินตามรายการแนบท้ายหนังสือสัญญาเช่านี้
ข้อ 7. ผู้เช่าตกลงที่จะเช่าเพื่อเป็นที่พักอาศัยเท่านั้น และให้สัญญาว่าจะไม่นาห้องที่เช่าออกให้ผู้อื่นเช่าช่วง
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า
ข้อ    8.       หากผู้เช่าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที
และยอมชดใช้ค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ตามความเหมาะสมและตามสมควร เท่าที่ผู้ให้เช่าจะเสียหาย
ข้อ 9. หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง โดยไม่มีการต่อสัญญาเช่า หรือผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าตามข้อ 8
ดังกล่าว ผู้เช่ายอมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากบ้านที่เช่าทันทีโดยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง
         คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความดังกล่าวแล้ว ตกลงที่จะทาสัญญาฉบับนี้
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ             ลงชื่อ……………………………………………………………..ผู้เช่า
                 (          )             ลงชื่อ…………………………………………………………….ผู้ให้เช่า
                 (          )             ลงชื่อ…………………………………………………………….พยาน
                 (          )             ลงชื่อ…………………………………………………………….พยาน
                 (          )

				
DOCUMENT INFO
Description: แบบร่างสัญญา แบบฟอร์มสัญญา สัญญาต่าง สัญญาว่าจ้าง สัญญากู้ยืม สัญญากู้ สัญญาฝากขาย สัญญากู้ยืม สัญญาซื้อขาย