Docstoc

สัญญาเงินกู้

Document Sample
สัญญาเงินกู้ Powered By Docstoc
					                                   สัญญาเงินกู้

       สัญญานี้ทาเมื่อวันที่...........................................................ณ.............................................................
....................................ระหว่าง....................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
 “ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ...........................................................................................มีภูมิลาเนา/สาเนางาน
อยู่เลขที่.........................ซอย.............................ถนน...........................ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต......................จังหวัด.....................................ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ............................
......................ออกให้ ณ....................................................เมื่อวันที่................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองตกลงทาสัญญานี้ขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่า
       ข้อ 1. ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้ และผู้กู้ตกลงกู้เงินเป็นต้นจานวน...........................................................บาท
(.............................................................)
ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินดังกล่าวไปจากผู้ให้กู้ถูต้องครบถ้วนแล้วในขณะทาสัญญานี้
       ข้อ 2. ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยของเงินต้นในข้อ 1. ให้แก่ผู้ให้ก็ ในอัตราร้อยละ...............................ต่อปี
โดยกาหนดส่งดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละ..........................บาท (................................................................)
โดยกาหนดส่างดอกเบี้ยทั้งหมดในวันที่ชาระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ ให้กู้
       ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงชาระหนี้เงินต้นให้ข้อ 1. คืนในแก่ผู้ให้ก็ภายในวันที่...................................................
ในกรณีที่ผู้กู้ชาระหนี้เงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ในข้อนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่า
การคิดดอกเบี้ยให้คิดเพียงแค่วันที่ชาระหนี้เงินต้นกันเท่านั้น
       ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ ผู้กู้ขอให้ ...............................................................................
เป็นผู้ค้าประกันสัญญานี้ต่อผู้ให้กู้ โดยทาหนังสือค้าประกันต่างหาก ให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เป็นประกั น หรือ
ผู้กู้ได้จดทะเบียนจานองเครื่องจักร/ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดที่ถือไว้เป็นประกัน
จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชาระหนี้เงินต้นตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง
       ข้อ 5. ผู้กู้ตกลงว่า หากผู้กู้ผิดนัดผิดสัญญานี้เมื่อใด
ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้บังคับชาระหนี้ได้ทันทีสัญญานี้ทาขึ้นใว้เป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน
คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอดดีแล้ว
เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาแห่งตนทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.......................................................ผู้ให้กู้         ลงชื่อ.......................................................ผู้กู้
   (........................................................)               (........................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน           ลงชื่อ.......................................................พยาน
   (.......................................................)               (.......................................................)

				
DOCUMENT INFO
Description: แบบร่างสัญญา แบบฟอร์มสัญญา สัญญาต่าง สัญญาว่าจ้าง สัญญากู้ยืม สัญญากู้ สัญญาฝากขาย สัญญากู้ยืม สัญญาซื้อขาย