Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Kaj je družbena odgovornost in zakaj jo podjetja potrebujejo Finance – “Okoljsko srečanje” Ljubljana 24 november 2005 Mojca Drevenšek PR‟P Odnosi z javnostmi e naslov mojca dr by moneu

VIEWS: 88 PAGES: 30

									Kaj je družbena odgovornost in
zakaj jo podjetja potrebujejo?

  Finance – “Okoljsko srečanje”
  Ljubljana, 24. november 2005

Mojca Drevenšek, PR‟P Odnosi z javnostmi,
 e-naslov: mojca.drevensek@prp-dd.si
Definicija družbene
odgovornosti (ena od mnogih)

 »Družbena odgovornost pomeni nenehno
 zavezanost podjetja k etičnemu vedenju,
 ekonomskemu razvoju, izboljševanju
 kakovosti življenja zaposlenih, njihovih
 družin, lokalne skupnosti in družbe
 nasploh.«

(World Business Council for Sustainable Development,
  www.wbcsd.ch)
Temeljna načela družbene
odgovornosti
 pošteno in enakopravno obravnavanje
 zaposlenih,
 etično poslovanje,
 spoštovanje temeljnih človekovih pravic,
 odgovorno ravnanje z okoljem in
 skrbnost v odnosu do lokalnih skupnosti in
 širšega družbenega okolja, v katerem podjetje
 deluje oziroma nanj vpliva.
  Širok nabor tem
Del. mesto     Trg      Lok./reg.    Okolje     Vodenje
                  skupnost

Zdravje,      Pravice    Partnerski   Izpolnjev.   Transparentno
varnost       porabnikov   projekti    zakonskih   poslovanje
                          zahtev
Družinam      Poštena    Prostovoljno  Ravnanje z   Spoštovanje
prijazni pristopi  cenovna    delo      odpadki    zakonskih obvez
          politika
Izobraževanje,   Celovito    Sodelovanje   Učinkovita   Upravljanje s
usposabljanje    označevanje  pri odločanju  raba      tveganji
          izdelkov            energije
Sodelovanje pri   Najemanje   Sponzorstva,  Zmanjšev.   Družbeno
odločanju      lokalnih    donacije    emisij     odgovorne
          virov                     naložbe
Plačni sistemi,   Odnos do    Upravljanje   Recikliranje  Vključevanje
nagrajevanje    dobaviteljev  javnih tem           déležnikov
„Družbeno odgovorne‟ teme –
pregled po ciljnih javnostih

      Družbena odgovornost - pregled po javnostih


               Javnosti


Zaposleni  Porabniki    Tekmeci     Odločevalci  Lok. skupnosti
„Družbeno odgovorne‟ teme –
pregled po funkcijah v podjetju

       Družbena odgovornost - pregled po funkcijah


                Funkcija


 Finance  Računovodstvo    Nabava       R&R    Trženje
Koga želimo „osvojiti‟?
(vir: Echo research, 2004)


  90
  80
  70
  60
  50
  40
  30
  20
  10
   0
       Sk.       Lok.  Deln.  Kupci  Zap.
       prit.      sk.
Stanje v SLO
 Raziskava EPF, Univerza v Mariboru, 2002
  vzorec: 1.153 m. in sr. velikih podjetij
  66,7 % podjetij je vključenih v razne oblike
  družbene odgovornosti
  koristi: lojalnost kupcev, izboljšanje odnosov s
  poslovnimi partnerji
  ključne aktivnosti: donacije in sponzorstva
  (ne./den.)
  ključna področja: šport, kultura, izobraževanje
  pretežno ad hoc projekti, nepovezani s
  strategijo podjetja
Ključna vprašanja

 Katera tema je za naše podjetje
 najustreznejša?
 Kako načrtovati družbeno
 odgovornost?
 Kje pravzaprav začeti?
„Spozna(va)j samega sebe!‟
 Ključni koraki pri načrtovanju
 družbene odgovornosti:

  Kaj (mi, naša dejavnost) predstavljamo
  za okolje?
  Kakšno je okolje, v katerem delujemo?
  Kako lahko prispevamo k razvoju
  skupnosti (in kako nam lahko to koristi)?
Pogosti pristopi v praksi…
Vključevanje deležnikov –
zares ali le na papirju?        (vir: KPMG, 2005)60

50

40

30

20

10

 0
   omen.  dial.  feedb.  odziv  ident.   merj.
Zakaj vključevanje deležnikov?
     motivacija in     družbena
   lojalnost zaposlenih  odgovornost

                       -finančni rezultati
                        -ugled direktorja
                          -inovacije
                         -kakovost itd.
     kakovost dela
               UGLED PODJETJA
                uspešno
                 trženje   dobri odnosi
     pridobivanje            z vlagatelji,
       novih              odločevalci
       kadrov                Itd.
Učenje organizacij skozi
vključevanje deležnikov
(vir: AA1000 Stakeholder Engagement Standard, www.accountability.org.uk)
- „snovnost‟
- celovitost
- odzivnost
Ogrodje za načrtovanje
družbene odgovornosti
(vir: AA1000 Stakeholder Engagement Standard, www.accountability.org.uk)
AA1000 – 3 faze


 1. faza: Razmišljanje in
 načrtovanje
 2. faza: Priprava in vključevanje
 3. faza: Odzivanje in merjenje
1. faza: Razmišljanje in
     načrtovanje
 Identifikacija déležnikov
 Začetna identifikacija „materialnih‟
 (snovnih) potreb
 Opredelitev strategije, namena in
 obsega vključevanja déležnikov
 Priprava akcijskega načrta
AA1000 – 3 faze


 1. faza: Razmišljanje in načrtovanje
 2. faza: Priprava in vključevanje
 3. faza: Odzivanje in merjenje
2. faza: Priprava in
     vključevanje

 Vzpostavitev ustreznih poti za
 vključevanje déležnikov
 Vzpostavitev in okrepitev „kapacitet‟
 Vključevanje déležnikov, ki krepi
 razumevanje, učenje in izboljševanje
AA1000 – 3 faze


 1. faza: Razmišljanje in načrtovanje
 2. faza: Priprava in vključevanje
 3. faza: Odzivanje in merjenje
3. faza: Odzivanje in merjenje

 Operacionalizacija, internalizacija in
 komunikacija
 Merjenje učinkov participatornih
 procesov
 Izboljševanje identifikacije déležnikov
 (re-map) in prilagajanje strategij (re-
 define)
„Mapiranje‟ moči in vpliva
deležnikov (fiktivni primer)

         kritiki    delničarji
 percepcija                         naročniki
 skrbnosti
 podjetja                        zaposleni

       zavezniki     dobavitelji
          pomen skupine za podjetje
Študija primera PlastikaSLO
d.o.o. – komunikacijske teme
Pester nabor komunikacijskih izzivov za
 PlastikoSLO d.o.o.:

  okoljsko komuniciranje,
  odnosi z lokalno skupnostjo,
  odnosi z mediji,
  organizacija dogodkov itd.

Predvsem pa PROAKTIVNOST in IZVIRNOST.
Fokus: družbena odgovornost
 Status quo - slabosti:

  Ustaljena praksa razdeljevanja sredstev.
  Osredotočenost (izključno) na donacije,
  morda še sponzorstva.
  Nepremagljivo zmagovalni temi: šport in
  kultura.
  “Pravičnost” financiranja.
Kako najti odgovore na ključna
vprašanja:

 Katera tema je za naše podjetje
 najustreznejša?
 Kako načrtovati družbeno
 odgovornost?
 Kje pravzaprav začeti?
Korak za korakom…


  Kaj (mi, naša dejavnost) predstavljamo
  za okolje?
  Kakšno je okolje, v katerem delujemo?
  Kako lahko prispevamo k razvoju
  skupnosti (in kako nam lahko to koristi)?
Primer dobre prakse – podjetje
The Home Depot, Inc. (Kanada)
 Nagrade 2004 (izbor):
  Corporate Citizenship Award (US Chamber of
  Commerce)
  Company-of-the-Year (Business-to-Business
  Magazine)
  Nagrada za ozaveščevalno kampanjo na temo
  učinkovite rabe energije (US EPA)
  Corporate Citizen Award (AmeriCorps NCCC)
  3. Mesto “Top Ten Corporate Citizens in
  Environmental Stewardship” (Citizens Advisors)
  Corporate-Community Partnership Award (The
  Southern Regional Council)
The Home Depot – družbena
odgovornost

 Štiri prednostna področja:
   Skrb za okolje
   Stanovanjska problematika
   Odklonsko vedenje mladih
   Upravljanje s tveganji
 Poudarek na prostovoljnem delu
 zaposlenih (več kot 6 mio ur letno)
Okoljski projekti
 Inovativni pristopi k ozaveščanju kupcev o
 njihovem okoljskem odtisu:
  okoljski “greenprint”,
  vodič - odkljuknica okolju prijaznih izdelkov in
  vedenjskih vzorcev,
  nasveti za učinkovito rabo energije (v trgovinah, na
  spletnih straneh),
  podpora razvoju javnega spletnega servisa za
  zagotavljanje informacij o okolju prijazni uporabi in
  odlaganju izdelkov po koncu njihove življenjske dobe,
  neodvisna verifikacija vseh izdelkov, ki nosijo oznako
  „okolju prijazno‟,
  razvoj in trženje alternativnih, okolju prijaznih
  izdelkov v sodelovanju s prodajalci.
CSR - nekaj koristnih spletnih
povezav
  CSR Europe
  http://www.csreurope.org
  CSR Forum
  http://www.csrforum.com
  CSR News and Resources
  http://www.mallenbaker.net/csr
  CSR Wire
  http://www.csrwire.com
  Ethical Corporation
  http://www.ethicalcorporation.com
  European Commission > Employment and Social Affairs > CSR
  http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_index.htm
  International Business for Social Responsibility
  http://www.bsr.org
  International Institute of Sustainable Development
  http://www.iisd.org
  World Business Council for Sustainable Development
  http://www.wbcsd.ch

								
To top