Aanvraag template TETRA Fonds - DOC by gigi12

VIEWS: 160 PAGES: 13

									  DimensioneringsTool met 3E-
   vergelijk voor innovatieve
     energiesystemen.
- E(nergie) E(cologie) E(conomie) -
  Projectaanvraag in het kader van het TETRA-fonds 2008.
  Ingediend door De Nayer Instituut, KHK, KHLim en KULeuven.
  Dossiernummer
  ir Dexters Annick
  Katholieke Hogeschool Limburg
  Departement IWT
  Agoralaan, Gebouw B, Bus 3
  3590 Diepenbeek
  GSM:0496/69 23 53
  Annick.dexters@khlim.be
DimensioneringsTool met 3E-vergelijk
Deel 1: Administratieve gegevens
Projectsamenvatting
    De aanvraag is voor een (aankruisen)

    X Standaard TETRA project

     TETRA project van 3 jaar

     Kortlopend TETRA project (1 jaar) met focus op verkenning    Titel              DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                     innovatieve energiesystemen.
                     - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -
    Startdatum project             1 oktober 2008
        (gepland)
    Duur van het project            2 jaar
    Totale Projectkost             358.869 €
    Totaal mensmaanden             60 mm
    Gevraagde subsidie             331.953 €
    Is voor dit project, of onderdelen ervan, subsidie aangevraagd of verstrekt door een andere
    overheid (Vlaams, Federaal of Europees) ?
    Zo ja, geef het gevraagde of        Niet van toepassing
    verkregen subsidiebedrag.
                                                   2
DimensioneringsTool met 3E-vergelijk
    Situering en probleemstelling

    Ondanks de dure bouwgrond- en vastgoedprijzen bouwt en verbouwt de Vlaming dapper voort.
    De Europese Commissie stelde onlangs haar nieuwe klimaatdoelstellingen voor. De bedoeling is om
    tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20% te laten verminderen, 20% van de totale
    energieproductie uit hernieuwbare bronnen te putten en 20% meer energie-efficiëntie te bekomen:
    het "20/20/20 tegen 2020"-plan. Voor de bouwsector in België betekent dit dat de CO2-productie
    met 15% moet dalen vergeleken met 2005. Energiezuinig wonen wordt een must.

    Het Belgische landschap wordt getekend door een verscheidenheid aan bouwwijzen, gebruikte
    bouwmaterialen en toepassingen. Het aantal en de leefgewoontes van de bewoners is al even
    verscheiden. Bovendien wordt er een waaier van energie-installaties ( ketel, warmtepomp, µWKK ,
    zonnecollectoren, fotovoltaïsche zonnepanelen,…) op de markt aangeboden. Maar welk systeem is
    nu het best geschikt om een bepaalde woning met een bepaald gebruikersprofiel van energie
    (ruimteverwarming, sanitair warm water, elektriciteit, koeling) te voorzien? Waar vinden
    installateurs, leveranciers, architecten en (ver)bouwers, “vergelijkende” informatie en
    welke  parameters   zijn  cruciaal  in de  keuze  van   het  te implementeren
    energieproductiesysteem? Hierop wil dit project een antwoord formuleren.

    Een niet gemakkelijk te beantwoorden vraag zoals blijkt uit de volgende “statements”:
    - HR-ketels vertonen zeer hoge energetische prestaties en hebben nog een aantal andere
     voordelen zoals goed tapcomfort, weinig geluid en een relatief lage prijs.
    - Hoe lager de temperatuur van het warmteafgiftesysteem hoe beter de prestatie van de
     warmtepomp. De goede prestatie voor verwarming wordt echter weer deels teniet gedaan door
     de matige prestaties voor de bereiding van warm tapwater.
    - Hoe groter het elektrisch rendement van de WKK des te beter kan hij zich positioneren t.o.v
     warmtepomp en ketel.
    - Als het rendement van het elektriciteitspark stijgt, werkt dit in het voordeel van de rentabiliteit
     van een warmtepomp maar in het nadeel van de rentabiliteit van de µWKK. Stijgt de
     elektriciteitsprijs dan is dit nadelig voor de warmtepomp doch voordelig voor de µWKK.
    Daarbij komt dat iedere technologie voortdurend verbetert.

    Doelstelling van dit project

    Het hoofddoel van dit project is de ontwikkeling van een “DimensioneringsTool met 3E-
    vergelijk voor innovatieve energiesystemen” (DT3E) ten dienste van bedrijven in de sector om
    een gefundeerd antwoord te formuleren op de vraag:
      Welke installatie (soort + dimensionering) is vanuit economisch, energetisch en ecologisch
      standpunt de beste keuze voor de energievoorziening (verwarming, sanitair warm water,
      elektriciteit, koeling) van een bepaalde residentiële woning, appartement of klein
      utiliteitsgebouw (school, winkel, kantoor)?

    Doelgroep

    KMO’s en alle andere actoren betrokken bij nieuwbouw, renovatie of louter implementatie van
    duurzame energieproductie in gebouwen. De tool moet laagdrempelig toegankelijk zijn.

    Projectresultaten

    De projectresultaten zullen onder de volgende vorm ter beschikking gesteld worden:
    - Beslissingsboom om de meest aangewezen installatie i.f.v. het gebouw en verbruikersprofiel te
     kiezen.
    - Software tool voor systeemkeuze + dimensionering. Databanken zijn naar eigen behoeften aan
     te vullen en te gebruiken. De systemen zullen economisch, energetisch en ecologisch
     geëvalueerd kunnen worden en ook hun impact op het E-peil zal ter beschikking zijn.
    - Handleiding van de softwaretool.
    - Handboek met groot aantal uitgewerkte en becommentarieerde cases.
    - Eindrapport met de onderzoeksresultaten.
                                                        3
DimensioneringsTool met 3E-vergelijk
Gegevens Hoofdaanvrager (= Vlaamse instelling van hoger onderwijs)    Titel van het project       DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                     innovatieve energiesystemen.
                     - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie            KHLim
    Adres               Agoralaan Gebouw B bus 3
                     3590 Diepenbeek
    Tel                011/23 07 70
    Fax                011/ 23 07 89
    Rekeningnummer          784-5834592-68

    Naam van de persoon die de    Willy Indeherberge
    contractuele verbintenissen zal
    aangaan in naam van de
    organisatie
    Functie              Algemeen Directeur
    e-mail              willy.indeherberge@khlim.be

    Naam van de projectleider     Annick Dexters
    Functie              Coördinator onderzoeksgroep”Decentrale Energieproductie
                     en Beheer.
    Departement/Afdeling       IWT
    Adres (indien verschillend van
    organisatie)
    Tel                0496/69 23 53
    Fax                011/ 23 07 89
    e-mail              annick.dexters@khlim.be

    Projectkost Hoofdaanvrager   118.766
    Totaal mensmaanden       20mm
    Hoofdaanvrager
    Indien beroep gedaan wordt op onderaannemers*:
    Naam onderaannemer 1      Niet van toepassing
    ...

* Voor elke onderaanneming dient een offerte ingevoegd te worden (bijlagen)
                                                  4
DimensioneringsTool met 3E-vergelijk
Gegevens Mede-aanvrager 1


    Titel van het project       DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                     innovatieve energiesystemen.
                     - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie            Hogeschool voor Wetenschap en Kunst v.z.w.
    Adres               Koningsstraat 336
                     1030 Brussel
    Tel                +32 2 250 15 11
    Fax                +32 2 218 58 39
    Rekeningnummer          425-2031721-55

    Naam van de persoon die de    Maria De Smet
    contractuele verbintenissen zal
    aangaan in naam van de
    organisatie
    Functie              Algemeen Directeur van de Hogeschool voor wetenschap
                     en kunst
    e-mail              maria.desmet@wenk.be

    Naam van de projectleiders    Willy Van Passel;
    Functie              Werkleider, hoofd onderzoeksgroep Duurzame Energie;
    Departement/Afdeling       De Nayer Instituut, Onderzoeksgroep Duurzame Energie
    Adres (indien verschillend van  J. de Nayerlaan 5
    organisatie)           2860 Sint-Katelijne-Waver
    Tel                +32 15 31 69 44
    Fax                +32 15 31 74 53
    e-mail              Willy.vanpassel@denayer.wenk.be


    Projectkost Mede-aanvrager   € 99.342
    Totaal mensmaanden Mede-    18
    aanvrager
    Indien beroep gedaan wordt op onderaannemers*:
    Naam onderaannemer 1      Kost onderaannemer 1
    ...

    * Voor elke onderaanneming dient een offerte ingevoegd te worden (bijlagen)
                                                 5
DimensioneringsTool met 3E-vergelijk
Gegevens Mede-aanvrager 2    Titel van het project      DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                     innovatieve energiesystemen.
                     - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie           KHK
    Adres              Kleinhoefstraat 4
                     2440 Geel
    Tel               014/562310
    Fax               014/584859
    Rekeningnummer          733-3099264-47

    Naam van de persoon die de    Maurice Vaes
    contractuele verbintenis kan
    aangaan in naam van de
    organisatie
    Functie             Algemeen Directeur
    e-mail              Maurice.Vaes@khk.be

    Naam van de contactpersoon    Margot De Pauw
    Functie             Docent, projectmedewerker
    Departement/Afdeling       Technische Wetenschappen
    Adres (indien verschillend van
    organisatie)
    Tel               014/562310
    Fax               014/584859
    e-mail              Margot.de.pauw@khk.be

    Projectkost Mede-aanvrager   €€120.363
    Totaal mensmaanden Mede-    18 mm
    aanvrager
    Indien beroep gedaan wordt op onderaannemers*:
    Naam onderaannemer 1      Kost onderaannemer 1
    ...

    * Voor elke onderaanneming dient een offerte ingevoegd te worden (bijlagen)
                                           6
DimensioneringsTool met 3E-vergelijk
Gegevens Mede-aanvrager 3
    Titel van het project      DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                     innovatieve energiesystemen.
                     - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie           Katholieke Universiteit Leuven, hierbij
                     vertegenwoordigd door K.U.Leuven Research &
                     Development
    Adres              Maatschappelijk zetel:
                     Oude Markt 13 - Bus 5005
                     3000 Leuven

                     Administratieve zetel
                     K.U.Leuven Research & Development
                     Minderbroedersstraat 8A – bus 5105
                     3000 Leuven

                     Onderzoeksgroep:
                     K.U.Leuven, Afdeling Toegepaste mechanica en
                     energieconversie
                     Celestijnenlaan 300A - box 2421
                     3001 Heverlee

    Tel               016 32 65 08
    Fax               016 32 65 15
    Rekeningnummer          432-0016591-50

    Naam van de persoon die de    Voor juridische, financiële en administratieve zaken
    contractuele verbintenis kan   De heer Paul Van Dun
    aangaan in naam van de      Algemeen Directeur
    organisatie           En Prof. Dr. Ir. Koenraad Debackere
                     Gedelegeerd Bestuurder
                     K.U.Leuven Research & Development
                     Minderbroedersstraat 8A – bus 5105
                     3000 Leuven
    Functie             P. Van Dun, Algemeen Directeur
                     K. Debackere, Gedelegeerd Bestuurder
    e-mail              miet.lenaers@lrd.kuleuven.be

    Naam van de contactpersoon    Prof. dr. ir. Lieve Helsen
    Functie             Docent
    Departement/Afdeling       K.U.Leuven
                     Faculteit Ingenieurswetenschappen
                     Departement Werktuigkunde
                     Afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie (TME)
    Adres (indien verschillend van  Celestijnenlaan 300A - postbus 2421
    organisatie)           B-3001 Leuven (Heverlee), Belgium
    Tel               + 32-(0)16-32 25 05
                     + 32-(0)16-32 25 11 (secr)
    Fax               + 32-(0)16-32 29 85
    e-mail              lieve.helsen@mech.kuleuven.be

    Projectkost Mede-aanvrager   20 081 EUR
    Totaal mensmaanden Mede-    3 mm
    aanvrager
    Indien beroep gedaan wordt op onderaannemers*:
    Naam onderaannemer 1      Kost onderaannemer 1
    ...


                                                  7
DimensioneringsTool met 3E-vergelijk
Gegevens Wetenschappelijke peter    Titel van het project      DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                     innovatieve energiesystemen.
                     - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie           Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het
                     Bouwbedrijf (WTCB)
    Adres              Lombardstraat 42
                     B-1000 Brussel

    Tel               02/6557711
    Fax               02/6530729

    Naam van de persoon die     ir. Carlo De Pauw
    akkoord geeft dat de peter
    pro-deo begeleider is voor het
    project
    Functie             Directeur –Generaal
    e-mail

    Naam van peter          ir. Peter D’Herdt
    Functie             Onderzoeker
    Departement/Afdeling       Afdeling Energie en Klimaat
    Adres (indien verschillend van
    organisatie)
    Tel               02/6557711
    Fax               02/6530729
    e-mail              pdh@bbri.be
                                             8
DimensioneringsTool met 3E-vergelijk
Gegevens Leden van de Gebruikerscommissie


    itel van het project      DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                    innovatieve energiesystemen.
                    - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie           Mampaey klimaatbeheersing in
                    Ecoperspectief
    BTW nummer           BE 403.649.563
    Adres              Uitbreidingsstraat 54
                    2600 Antwerpen
    Tel               03/230 71 06
    Fax               03/230 11 53
    Website             www.mampaey.be

    Naam van de persoon die de   Joris Mampaey
    organisatie kan binden
    Functie             General manager
    e-mail             joris.mampaey@mampaey.be

    Vlaamse KMO (zie definitie in     Ja
    de handleiding) ?
    Bereid tot cofinanciering ?      Ja
    Titel van het project      DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                    innovatieve energiesystemen.
                    - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie           TIBRI bvba.
    BTW nummer           BE 473.345.548
    Adres              Groenstraat 21
                    8020 Ruddervoorde
    Tel               0477/25 23 36
    Fax               050/28 10 33
    Website             www.tibri.be

    Naam van de persoon die de   Bart Casier
    organisatie kan binden
    Functie             Gedelegeerd bestuurder
    e-mail             TiBri@TiBri.be

    Vlaamse KMO (zie definitie in     ja
    de handleiding) ?
    Bereid tot cofinanciering ?      ja
                                          9
DimensioneringsTool met 3E-vergelijk
    Titel van het project      DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                    innovatieve energiesystemen.
                    - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie           Extra Muros cvba
    BTW nummer           BE 459.913.919
    Adres              Marktplein 7 bus 3
                    3550 Heusden-Zolder
    Tel               011/63 53 92
    Fax               011/57 35 82
    Website             www.extramuros.be

    Naam van de persoon die de   Bieke Gepts
    organisatie kan binden
    Functie             Gedelegeerd bestuurder
    e-mail             bieke.gepts@extramuros.be

    Vlaamse KMO (zie definitie in     ja
    de handleiding) ?
    Bereid tot cofinanciering ?      ja
    Titel van het project      DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                    innovatieve energiesystemen.
                    - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie           NENCO BVBA
    BTW nummer           BE 0895.140.051
    Adres              Bastijnsstraat 69
                    2590 Berlaar
    Tel               03/321 03 33
    Fax
    Website             www.nenco.be

    Naam van de persoon die de   Toon Van Reet
    organisatie kan binden
    Functie             Zaakvoerder
    e-mail

    Vlaamse KMO (zie definitie in     ja
    de handleiding) ?
    Bereid tot cofinanciering ?      ja
                                          10
DimensioneringsTool met 3E-vergelijk
    Titel van het project      DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                    innovatieve energiesystemen.
                    - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie           Cenergy
    BTW nummer           BE 0461.104.346
    Adres              Gitschotellei 138
                    2600 Berchem
    Tel               03/271 19 39
    Fax               03/271 19 59
    Website             www.cenergie.be

    Naam van de persoon die de   Patrick Henckes
    organisatie kan binden
    Functie             Directeur
    e-mail

    Vlaamse KMO (zie definitie in     Ja
    de handleiding) ?
    Bereid tot cofinanciering ?      ja
    Titel van het project      DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                    innovatieve energiesystemen.
                    - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie           Linea Trovata SunTec NV
    BTW nummer           BE 0889.818.513
    Adres              Vierschaarstraat 44
                    9160 Lokeren
    Tel               09/336 53 64
    Fax               09/ 328 59 62
    Website             www.ltsuntec.com

    Naam van de persoon die de   Kurt Steendam
    organisatie kan binden
    Functie             Gedelegeerd bestuurder
    e-mail

    Vlaamse KMO (zie definitie in     ja
    de handleiding) ?
    Bereid tot cofinanciering ?      ja
                                          11
DimensioneringsTool met 3E-vergelijk
    Titel van het project      DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                    innovatieve energiesystemen.
                    - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie           LENNOX
    BTW nummer           BE 0404.626.095
    Adres              Jagersdreef 1B
                    2900 Schoten
    Tel               03/633 30 45
    Fax               03/633 00 89
    Website             www.lennoxeurope.com

    Naam van de persoon die de   Pierre Vueghs
    organisatie kan binden
    Functie             Sales manager
    e-mail             Pierre.vueghs@lennoxeurope.com

    Vlaamse KMO (zie definitie in     neen
    de handleiding) ?
    Bereid tot cofinanciering ?      ja
    Titel van het project      DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                    innovatieve energiesystemen.
                    - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie           Cogen Vlaanderen vzw
    BTW nummer           BE 475.920.701
    Adres              Zwarte Zustersstraat 16/b9
                    3000 Leuven
    Tel               016/58.59.97
    Fax               016/62.18.91
    Website             www.cogenvlaanderen.be

    Naam van de persoon die de   Jean-Pierre Lemmens
    organisatie kan binden
    Functie             algemeen directeur
    e-mail             Jean-pierre.Lemmens@cogenvlaanderen.be

    Vlaamse KMO (zie definitie in     neen
    de handleiding) ?
    Bereid tot cofinanciering ?      ja
                                          12
DimensioneringsTool met 3E-vergelijk
    Titel van het project      DimensioneringsTool met 3E-vergelijk voor
                    innovatieve energiesystemen.
                    - E(nergie) E(cologie) E(conomie) -

    Organisatie           Steunpunt Duurzaam Bouwen vzw
    BTW nummer           /
    Adres              Marktplein 7 bus 1
                    3550 Heusden-Zolder

    Tel               011/51 70 57
    Fax               011/57 12 87
    Website             www.dubolim.be

    Naam van de persoon die de   Luc Driesen
    organisatie kan binden
    Functie             gedelegeerd bestuurder
    e-mail             Luc.driesen@dubolim.be

    Vlaamse KMO (zie definitie in     neen
    de handleiding) ?
    Bereid tot cofinanciering ?      neen
                                          13

								
To top