K-1 Read Write (Tagalog) - CELDT (CA Dept of Education)

Document Sample
K-1 Read Write (Tagalog) - CELDT (CA Dept of Education) Powered By Docstoc
					CELDT Attachment 1, K-1 Reading and Writing Domains
T09-271 Tagalog, Arial Font
Page 1 of 2
                         KALAKIP 1
  MGA LARANGAN SA PAGBABASA AT PAGSUSULAT SA KINDERGARTEN AT IKA-1
                       BAITANG (K-1)
Ang kalakip na ito ay dinisenyo upang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga iskor ng K-1 sa larangan ng
pagbabasa at pagsusulat sa Pagsusulit sa Pag-unlad sa Lengguwaheng Ingles sa California (sa Ingles, California
English Language Development Test, tinatawag minsan na CELDT). Ang pagbibigay ng mga larangan ng pagbabasa
at pagsusulat ng K-1 ay nagsimula noong Hulyo 1, 2009. Ang mga katanungan sa pagsusulit sa pakikinig at
pagsasalita ay ibinibigay na sa mga estudyante sa K-1 mula noong unang pagbibigay ng CELDT noong 2001.
Sa 2009-10, tanging mga iskor sa pakikinig at pagsasalita ang gagamitin upang kalkulahin ang panlahat na antas
ng pagganap ng mga estudyanteng K-1. Para sa pagbabasa at pagsusulat, tanging mga nakuhang iskor at
porsiyentong tama ang ibibigay. Ang mga iskor sa iskala at mga antas ng pagganap para sa pagbabasa at
pagsusulat ng K-1 ay makukuha sa 2010-11 na Edisyon.
Ipinapakita ng halimbawang ulat sa ibaba kung paano inilalabas ang mga resulta sa pagbabasa at pagsusulat ng
K-1. Ipinapakita ng Ulat sa Antas ng Pagganap ng Estudyante (Student Performance Level Report ) para sa mga
estudyanteng K-1 ang antas ng pagganap ng estudyante sa lengguwaheng Ingles sa pakikinig at pagsasalita, at
ang panlahat na antas ng pagganap.
CELDT Attachment 1, K-1 Reading and Writing Domains
T09-271 Tagalog, Arial Font
Page 2 of 2

A—Pangalan at baitang ng estudyante   E—Mga larangan na sinuri ng CELDT
B—Layunin ng Ulat            F—Mga Iskor sa Iskala para sa Panlahat, Pakikinig, at Pagsasalita
C—Impormasyon sa distrito at paaralan  G—Mga Nakuhang Iskor sa Pagbabasa at Pagsusulat
D—Mga Antas ng Pagganap sa CELDT    H—Paano Babasahin ang Ulat na Ito
[NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): As a form of assistance to LEAs,
the California Department of Education (CDE) offers this translation free of charge.
Because there can be variations in translation, the CDE recommends that LEAs confer
with local translators to determine any need for additions or modifications, including the
addition of local contact information or local data, or modifications in language to suit
the needs of specific language groups in the local community. If you have comments or
questions regarding the translation, please e-mail the Clearinghouse for Multilingual
Documents (CMD) at cmd@cde.ca.gov.]