Docstoc

Inspektorati Sanitar i Kosov_s _sht_ organ ekzekutiv i

Document Sample
Inspektorati Sanitar i Kosov_s _sht_ organ ekzekutiv i Powered By Docstoc
					  Inspektorati Sanitar i Kosovës është organ ekzekutiv i specializuar që
  kontrollon zbatimin e Ligjeve e të akteve nënligjore sanitare në sektorin
  shtetëror, publik e privat, veprimtaritë e ndryshme të ushtruara nga persona
  fizikë e juridik, vendas e të huaj.

  Në vitin 2003 nga ana e Kuvendit të Kosovës është miratuar Ligji “Mbi
  Inspektoratin Sanitar të Kosovës” nr. 2003/22, ku është bërë riorganizimi i
  Inspektoratit Sanitar të Kosovës në nivelin qendror dhe lokal.

  Organizimi i ISK-së:
           1. Mr. Sc. Ilirjana Zymberaj, Kryeinspektor Sanitar i
             Republikes se Kosovës,
           2. Mr. Sc. Ibrahim Tershnjaku, zv/ Kryeinspektor Sanitar i
             Republikes se Kosovës,
           3. Mr. Sc. Ibrahim Hoxha, Shef i Departamentit për Siguri
             Ushqimore,
           4. Dr. Miftar Elshani, Shef i Departamentit te Shëndetit
             Publik
           5. Ajshe Kingji, Inspektor Sanitar i Republikës së Kosovës,
           6. Durak Zyrapi, Inspektor Sanitar i Republikës së
             Kosovës,
           7. Shefik Beqiri, Inspektor Sanitar i Republikës së Kosovës,
           8. Pellumb Resyli, Inspektor Sanitar i Republikës së
             Kosovës
Ndërsa në nivelin lokal janë 60 (gjashtëdhjetë) Inspektorë Sanitar përgjegjës për
zbatim Ligji në nivel Komunal.

Inspektorati Sanitar i Kosovës është organ ekzekutiv i specializuar që kontrollon
zbatimin e Ligjeve me sa vijon:

    -  Ligji “Mbi Inspektoratin Sanitar të Kosovës” nr. 2003/22
    -  Ligji “ Për Ushqimin” nr.03/L-016
    -  Ligji “Për Prandalimin e Sëmundjeve Ngjitëse te Cilat Rrezikojne
      Vendin” nr. 02/L-109
    -  Ligji mbi duhanin, Nr. 02/L-36
    -  Udhëzimi Administrativ për Inspektoratin Sanitar të Kosovës
      Nr.05/2006
    -  Rregullore Higjieniko-Sanitare e Pishinave
    -  Udhëzimi Administrativ për Uniformat e Punës Nr.26/2004
    -  Udhëzimi Administrativ për Detyrat dhe Kompetencat e
      Inspektorëve Nr.07/2005
    -  Udhëzimi Administrativ mbi Standardet tekniko teknologjike që
      duhet ti plotësojnë objektet prodhuese ushqimore Nr. 08/2005
  -  Udhëzimi Administrativ Mbi mënyrën e fitimit të njohurive
    themelore mbi rregullshmërinë shëndetësore të artikujve
    ushqimore,dhe higjienës personale të personave që punojnë në
    prodhimin dhe qarkullimin e artikujve ushqimor. Nr.02/2005
  -  Udhëzimi Administrativ për Etiketim të Produkteve Ushqimore
    Nr.12/2005
  -  Udhëzimi Administrativ Procedurat për Etiketimin e Produkteve
    Ushqimore Nr.13/2005
  -  Udhëzimi Administrativ, Ndalimi i pirjes së duhanit dhe vendosja e
    shenjave të ndalimit, shenjëzimi i paketimeve të prodhimeve te
    duhanit nga prodhuesit dhe importuesit e tij . Nr 05/2007

  -  Udhëzimi Administrativ, Ndalimi i shitjes se prodhimeve të duhanit
    personave me të rinj se 18 vjet Nr.06/2007
  -  Udhëzimi Administrativ, Masat per zvogëlimin dhe kufizimin e pirjes
    së duhanit, Nr.07/2007
  -  Drafti final I UA per mënyren e marrjes së mostrave për analizë dhe
    superanalizë te artikujve ushqimor dhe konsumit te gjerë
  -  Udhëzimi Administrativ për Aditivët(në procedur e sipër)
  -  Udhëzimi Administrativ për Listwn e profesioneve dhe kategorinë e
    punonjësve që pajisen me libreza sanitare të përgatitura nga IKSHP

Mbikëqyrja sanitare përfshin kontrollin e kualitetit të ushqimit, kushteve
higjieno-sanitare të objekteve industriale-ushqimore, tregtare-ushqimore,
shëndetësore, hoteliere, objekteve parashkollore, shkollore, objekteve të
kulturës, sportit dhe rekreacionit, të objekteve të mbajtjes së higjienës
personale, objekteve publike dhe vendbanimeve publike, zbatimin e masave
për pengimin dhe eliminimin e sëmundjeve ngjitëse.

Ankesat e palëve, kundër vendimit, të shkallës së parë( niveli komunal) i
parashtrohen Inspektoratit Sanitar të Kosovës si shkallë e dytë, në afat prej
8(tetë) ditësh nga dita e pranimit të vendimit.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:478
posted:2/23/2010
language:Albanian
pages:2