Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży

					ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY                                         ......................., dnia .......................
                                          Adresat:........................................
Niniejszym informujemy, że odstępujemy od umowy zawartej dnia.............................., dotyczącej
sprzedaży ........................................ (opis towaru) firmie ......................................... (nazwa firmy)
z powodów wymienionych poniżej.
Odstąpienie od umowy następuje wskutek naruszenia przez firmę........................... następujących
warunków umowy: .......................................
Z uwagi na poniesioną szkodę żądamy zapłaty odszkodowania w wysokości ........................... zł.
Data:....................                      Podpis:....................

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1750
posted:2/23/2010
language:Polish
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady W urzędzie
About