Docstoc

Zawieszenie działalności gospodarczej

Document Sample
Zawieszenie działalności gospodarczej Powered By Docstoc
					                                          ................................., dnia.........................


                                         Urząd Miejski
                                         Wydział Handlu
                                         Ewidencji Działalności Gospodarczej
                                         ul.................................................................
                                         ....................................................................
          ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


1. Zgłaszający zawieszenie: .........................................................................................................
                                   (nazwisko i imię, stały adres zamieszkania)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Numer ewidencyjny działalności gospodarczej:.......................................................................
Proszę o wyłączenie działalności:.................................................................................................
                               (wskazać czy ma być zawieszona cała działalność czy tylko część)

.......................................................................................................................................................
Od ............................................................... do ............................................................................
Z powodu: ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................              ...................................................
( podpis przyjmującego )                                  ( podpis zgłaszającego )


Do wiadomości:
Urząd Skarbowy...............................,
ZUS .................................................,
W.U.S. .............................................,
a/a

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:196
posted:2/23/2010
language:Polish
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady W urzędzie
About