Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej by Arnold2222

VIEWS: 1,200 PAGES: 1

More Info
									                                  Wrocław, 15.09.2002 r.


                         Starosta Powiatowy
                         Powiatu Ziemskiego
                         we Wrocławiu


                         Strona: Jan Nowak i Spółka
                         56-555 Wrocław
                         ul. Nowacka 1


sgn. akt 123/Nowak/00     WNIOSEK O SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ POMYŁKI
             PISARSKIEJ
Wnoszę o sprostowanie w decyzji z 11.09.2000 r., sgn. akt 123/Nowak/00, oczywistej omyłki
pisarskiej przez zastąpienie słów: Jan Nowka i Spółka na Jan Nowak i Spółka.

                    Uzasadnienie

    Z załączonych do wniosku dokumentów - w tym w szczególności wypisu z ewidencji
działalności gospodarczej Urzędu Gminy we Wrocławiu - wynika jednoznacznie, że strona
zarejestrowała prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą pod nazwą Jan Nowak i
Spółka z siedzibą we Wrocławiu, ul, Nowacka 1.
    Z powyższego wynika jednoznacznie, iż nazwa firmy brzmi inaczej, niżeli w decyzji.
W tym stanie rzeczy wniosek niniejszy jest w pełni uzasadniony i znajduje oparcie w treści
art. 113 § l k.p.a.
                             Jan Nowak

								
To top