Docstoc

Wniosek o wznowienie2

Document Sample
Wniosek o wznowienie2 Powered By Docstoc
					                                          ..........................., dnia .............................                                        Urząd Skarbowy
                                        w ..............................................
                                        Wydział Podatku Dochodowego od Osób
                                        Fizycznych                                        Wnioskodawca:
                                                     ..........................................
                                                     .........................................
Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu
          Skarbowego określającą wysokość zaległości podatkowej
Na podstawie art. 241 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa
wnoszę o:
1. wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Urzędu Skarbowego w
.............................................. z dnia ..................................... sygn. ............................................
2. wstrzymanie wykonania decyzji, o której mowa wyżej.
                               Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy podać przyczynę, która zdaniem wnioskodawcy uzasadnia
wznowienie postępowania.
               ..................................................................
                   (podpis wnioskodawcy)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:39
posted:2/23/2010
language:Polish
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady W skarbówce - wnioski
About