Wniosek o przywrócenie terminu

Document Sample
Wniosek o przywrócenie terminu Powered By Docstoc
					                                           ..........................., dnia .............................


                                          Urząd Skarbowy
                                          w .............................................
                                          Wydział Podatku Dochodowego od Osób
                                          Fizycznych                                          Wnioskodawca: ........................................
                                                ........................................
                     Wniosek o przywrócenie terminu


Wnoszę o przywrócenie terminu do dokonania następującej czynności prawnej .......................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... .                                Uzasadnienie

Niektóre czynności w postępowaniu podatkowym muszą dla swej ważności być dokonane w
ciągu określonego ściśle czasu. Jeżeli podatnik nie zdąży dokonać czynności w terminie może
wnieść wniosek o przywrócenie terminu o ile uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez
jego winy. Wniosek niniejszy należy wnieść w ciągu 7 dni od ustąpienia przyczyny
uniemożliwiającej działania.
           ...........................................................
                  (podpis wnioskodawcy)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:305
posted:2/23/2010
language:Polish
pages:1
Description: Wzory Umów Przykłady W skarbówce - wnioski
About